UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Økonomi- og Valutaudvalget /2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: PhilippeDe Backer PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...7 PE v /8 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse om en handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er (COM(2011)0870), der henviser til Kommissionens program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder, "COSME"-programmet (COM(2011)0834), der henviser til ""Small Business Act" for Europa" (COM(2008)0394), der anerkender SMV'ernes centrale rolle i EU's økonomi og sigter mod at styrke den rolle, SMV'erne spiller og fremme deres vækst- og jobskabelsespotentiale ved at afbøde en række problemer, som menes at være hindrende for SMV'ernes udvikling, der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde (KOM(2011)0860), der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2012), A. der henviser til, at etableringen af strengere bestemmelser, især for finansielle institutioner, i kombination med den økonomiske krise, gør adgangen til finansiering vanskeligere for SMV'er; B. der henviser til, at SMV'er er rygraden i EU's økonomi og udgør en væsentlig drivkraft for vækst og beskæftigelse i Unionens 27 medlemsstater; C. der henviser til, at der findes forskellige slags SMV'er, som alle har forskellige behov; Generelle forhold 1. glæder sig over Kommissionens handlingsplan og dens brede vifte af løsninger for SMV'erne; 2. er enig med Kommissionen i, at EU's økonomiske succes i vid udstrækning er afhængig af den SMV-baserede vækst; 3. understreger, at mange SMV'er på grund af krisen har vanskeligt ved at få adgang til finansiering, og at SMV'er skal efterleve strengere reguleringsmæssige kriterier, end det tidligere var tilfældet; 4. understreger bankernes ansvar for at foretage fornuftige investeringer i økonomien og mere konkret i SMV'erne; bemærker, at det i nogle medlemsstater ikke er vanskeligt for PR\ doc 3/8 PE v01-00

4 SMV'er at opnå lån; gør opmærksom på, at en reducering af investeringerne til et minimum kan føre til en kreditstramning; Små og mellemstore virksomheders forskelligartethed 5. minder Kommissionen om, at SMV'erne i EU er meget uensartede, og varierer lige fra meget traditionelle familieforetagender til hurtigvoksende foretagender, højteknologifirmaer og nystartede virksomheder; 6. gør opmærksom på, at Kommissionens handlingsplan med rette lægger stor vægt på venturekapital som en mulig tilgang til vækstfinansiering, men at en sådan form for finansiering kun er tilstrækkelig for et lille antal SMV'er; 7. understreger, at der ikke findes nogen universaltilgang til finansiering, og opfordrer Kommissionen til at støtte etableringen af en bred vifte af skræddersyede programmer og instrumenter, både inden for egenkapital (såsom private individuelle investorer, crowd funding og multilaterale handelsfaciliteter) og gældsinstrumenter (såsom lavprisselskabsobligationer og garantifaciliteter); SMV'ernes sårbarhed 8. henleder Kommissionens opmærksomhed på, at der er blevet indført en lang række nye og strengere bestemmelser, uden at der er foretaget en samlet og altomfattende konsekvensanalyse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremkomme med en sådan analyse, der skal have særligt fokus på SMV'er; 9. fremhæver, at SMV'erne ofte befinder sig for enden af en lang transaktionskæde, og derfor er det led, der er mest påvirket af sene betalinger og korte afregningsperioder; glæder sig derfor over Kommissionens initiativ til kraftigt at tilskynde medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af direktivet om forsinkede betalinger; Professionalisering af iværksætterinitiativer 10. bemærker, at iværksætteres manglende viden om grundlæggende finansieringsforhold indskrænker kvaliteten af deres forretningsplaner og dermed også af chancen for, at en låneansøgning imødekommes; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte erhvervsfaglig oplæring for potentielle iværksættere; 11. er af den mening, at alle grundlæggende uddannelsesforløb bør omfatte et kursus i virksomhedsopstart; mener, at en omhyggeligt udarbejdet forretningsplan er første skridt på vejen mod bedre adgang til finansiering; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde undervisning i finansiering i deres uddannelsesprogrammer hurtigst muligt; 12. fremhæver, at der i visse medlemsstater allerede findes tilfælde af bedste praksis vedrørende forbedring af iværksætteres forberedelsesniveau; opfordrer Kommissionen til at støtte indførelsen heraf i andre medlemsstater; 13. understreger, at det er absolut nødvendigt, at iværksættere og potentielle iværksættere regelmæssigt informeres om kursusinitiativer, EU-finansiering og programmer for SMV'er; PE v /8 PR\ doc

5 14. gør opmærksom på, at vejledning til iværksættere, der er gået fallit, er uundværligt; Åbenhed 15. bemærker, at kreditgivere har bedre kendskab til kreditredskaber end iværksættere og at iværksættere ikke altid kommunikerer åbent med kreditgiverne om deres forretningsplaner og langsigtede strategi; understreger, at disse mangler i kommunikationen skaber vanskeligheder i forhandlingerne om en låneansøgning; opfordrer Kommissionen til at rundsende oplysninger om de eksisterende bedste praksisser om specifikke løsninger vedrørende dialogen og udvekslingen af oplysninger mellem kreditgivere og iværksættere; 16. understreger, at når en kreditgiver giver afslag på en låneansøgning, skal vedkommende give iværksætteren fyldestgørende oplysninger om årsagerne til afslaget og give iværksætteren mulighed for at anmode om, at beslutningen tages op til fornyet overvejelse; opfordrer Kommissionen til at opstille klare retningslinjer for gennemsigtighed; 17. bemærker, at ved tidlig indfrielse af et lån, må SMV'erne betale investeringstabet og ofte også en ekstra bøde til kreditgiveren, hvilket medfører alt for høje omkostninger; opfordrer Kommissionen til at foreslå mere gennemsigtighed i alle kontrakter om tidlig tilbagebetaling for SMV'er og til at undersøge muligheden for et loft, der kan begrænse omkostningerne ved denne form for operation; 18. bemærker, at kreditgiverne i forbindelse med långivning til SMV'er foruden den ordinære bankgaranti også anmoder om en ekstra personlig garanti; advarer om, at strenge regler vedrørende kapitalkrav kan forlede kreditgiveren til at anmode om disse ekstra garantier, som udgør en hindring for SMV'er adgang til finansiering, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til begrænsning af anvendelsen af disse; 19. opfordrer medlemsstaterne til at reducere den administrative byrde ved opstart af SMV'er og i deres videre livsforløb; understreger, at det er vigtigt at nedbringe antallet af dage, som kræves for at starte en ny forretning op; anmoder Kommissionen om at undersøge de bedste praksisser, som skal gennemføres i alle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at indføre et enkelt SMV-identifikationsnummer, der registreres i en samlet EU-database for SMV'er, herunder med alle finansielle data, således at SMV'er lettere kan ansøge om programmer og finansiering i EU- og nationalt regi; 20. glæder sig over Kommissionens forslag om at fremme anvendelsen af kvalitativ rangordning som et middel til at supplere den kvantitative standardvurdering af SMV'ers kreditværdighed; Nye finansieringsmåder 21. glæder sig over Kommissionens nye finansieringsprogrammer, der tager hensyn til SMV'ernes specifikke særtræk; opfordrer Kommissionen til at videreudvikle skræddersyet EU-finansiering til SMV'er; understreger, at fragmentering af finansieringen bør undgås, og at finansieringen kun kan blive virkningsfuldt, hvis den er i stand til at dække en væsentlig del af, hvad de pågældende SMV'er har brug for; 22. bemærker, at kapitalgarantier i vidt omfang påskønnes og anvendes af SMV'er og PR\ doc 5/8 PE v01-00

6 kreditinstitutioner; glæder sig over Kommissionens indsats på dette område; opfordrer medlemsstaterne til at opstille fyldestgørende rammer for kapitalgarantier; 23. opfordrer Kommissionen til at styrke og optimere Den Europæiske Investeringsbanks risikodelingsinstrumenter; 24. bemærker, at der i nogle medlemsstater er indsat rekordstore personlige opsparinger på bankkonti; understreger, at en aktivering af disse private opsparinger vil kunne lette SMV'er adgang til finansiering og give impuls til EU's økonomi; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag om at aktivere disse opsparinger, f.eks. ved at indføre skatteincitamenter baseret på bedste foreliggende praksis i medlemsstaterne; 25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE v /8 PR\ doc

7 BEGRUNDELSE De små og mellemstore virksomheder (SMV'erne) er yderst vigtige for Den Europæiske Union. De udgør rygraden i EU's økonomi og en betydelig drivkraft for den økonomiske vækst i Unionen. SMV'erne yder et enormt bidrag til skabelsen af arbejdspladser inden for EU's 27 medlemsstater. Disse virksomheder er imidlertid sårbare, og dette blev tydeliggjort som følge af krisen. Nogle kreditgivere blev på grund af denne krise mere forsigtige med at yde lån til SMV'er, sommetider for forsigtige, idet for få investeringer kan føre til en kreditstramning. Endvidere har de nye og strengere regler for f.eks. finansielle institutioner og kapitalkrav, som både EU og de nationale myndigheder har indført, gjort SMV'ernes adgang til finansiering vanskeligere. Desuden befinder disse virksomheder sig ofte for enden af en lang transaktionskæde, og er derfor det led, der er værst berørt af for sene betalinger og de korte afregningsperioder, der i dag anvendes; Under drøftelserne med interessehaverne om SMV'ernes problemer med adgang til finansiering, blev forskellige spørgsmål indkredset. Det ser ud til, at kreditgiverne ikke er lige forsigtige med at yde lån til SMV'er i alle medlemsstaterne. I nogle medlemsstater er der i de seneste år investeret et rekordhøjt beløb i SMV'er. Alle interessehaverne er imidlertid enige om, at EU's og de nationale myndigheder bør træde varsomt i forbindelse med etableringen af de nye kapitalkravsregler. Eftersom der ikke findes nogen overordnet konsekvensanalyse, der dækker alle de forskellige regler, der er blevet indført, er konsekvenserne for den finansielle sektor og for SMV'ernes adgang til finansiering særdeles usikker. Ikke desto mindre skal en overreaktion fra kreditgivernes side på de nye kapitalkrav også undgås. Andre strukturelle problemer, som allerede fandtes og ikke har nogen direkte tilknytning til krisen, blev også nævnt. En af de større vanskeligheder ved forhandlinger om en låneaftale er informationskløften mellem SMV'er og kreditgivere. Begge parter er enige om, at bedre kommunikation bør kunne forbedre kreditgivernes forståelse af SMV'ernes behov for et lån og SMV'ernes forståelse af de forskellige lånemuligheder. Samtidig vil mere regelmæssig overvågning af SMV'ernes finansielle situation og grundlæggende finansielle viden dog også være fremmende for, at forhandlingernes skrider hurtigere frem. Den manglende gennemsigtighed vedrørende f.eks. tidlig tilbagebetaling af et lån er ligeledes et problem for SMV'erne. Investeringstabet og ekstra bøder er ikke altid ordentligt fastsat på forhånd. Sommetider er de samlede omkostninger ved tidlig tilbagebetaling endda så høje, at det ikke er økonomisk overkommeligt for SMV'er, hvilket gør det umuligt at foretage en gennemgang af deres investerings- og kreditbeslutninger. På grund af strengere kapitalkrav forlanger kreditgiverne ofte supplerende personlige garantier foruden de ordinære bankgarantier. Dette kan udgøre en ekstra hindring for iværksættere til nystartede virksomheder eller yderligere investeringer i deres SMV'er. Interessehaverne foreslår selv nogle løsninger, der kan lette SMV'ernes adgang til PR\ doc 7/8 PE v01-00

8 finansiering: (1) professionalisering af sektoren; (2) bedre samarbejde og informationsudveksling mellem SMV'er og kreditgivere; (3) mere regelmæssig overvågning af SMV'ernes finansielle situation; (4) opstilling af klare regler for anvendelsen af (personlige) garantier; (5) opstilling af klare regler for tidlig indfrielse af lån, eventuelle bøder og beregning af tab af fortjeneste. Kommissionen fremlægger i sin handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er nogle gode forslag og løsninger, men da begrebet "en SMV" ikke giver mening, er det os magtpåliggende at understrege, at der ikke findes nogen universalløsning, og at forskellige typer SMV'er har forskellige behov. Derfor glæder vi os over forslaget fra Kommissionen, men ønsker at fremhæve, at risikovillig kapital, som med rette har fået en fremtrædende plads i Kommissionens forslag, kun er det rette middel til at finansiere vækst for et lille antal SMV'er. Derfor opfordrer vi Kommissionen til også at støtte alternative finansieringsmekanismer. I disse krisetider er husstandene tilbøjelige til at prioritere opsparing over forbrug. I nogle medlemsstater er der rekordstore personlige opsparinger indsat på bankkonti. Vi ønsker derfor, at Kommissionen foretager en undersøgelse af, hvordan EU og medlemsstaterne kan være behjælpelige med at aktivere disse opsparinger, f.eks. gennem indførelse af skatteincitamenter. PE v /8 PR\ doc

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere