Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec."

Transkript

1 MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011

2 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer - generalforsamlingen stemte for alle bestyrelsens forslag, men de særlige regler mht. vedtægtsændringer betyder at forslagenes endelige vedtagelse først kan ske på den ekstraordinære generalforsamling den 29. december kl Ad. 6. Forslag fra medlemmerne: Generalforsamling 12. december 2011 Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Lars Urup - Lars Urup blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægternes 6. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.. Der var 97 fremmødte stemmeberettigede medlemmer med tilsammen 46 fuldmagter - i alt 143 stemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes der en ny generalforsamling, mindst 14 dage og senest 28 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, uanset disses antal. Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Formand Lars Juul Jensen - der var ingen spørgsmål til beretningen. Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Kasserer Jørgen Smith - Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og medlemskontingenter - Bestyrelsens forslag blev godkendt. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2012: Nuværende: Bestyrelsens forslag: Seniorer kr ,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Pensionister kr ,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Ynglinge kr ,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Juniorer kr. 990,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Par-3 bane kr. 840,- pr. 1/2 år kr. 870,- pr. 1/2 år Long Distance kr ,- pr. år kr ,- pr. år Fleksmedlemmer kr ,- pr. år kr ,- pr. år Passivt medlem kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år Indskud kr ,- kr ,- Ad. 6.1 Forslag fra Peter Skov. 1. Det pålægges bestyrelsen at halvere den nuværende gæld i Sydsjællands Golfklub inden for 7 år (2018). 2. Kontingentet skal ikke hæves i samme periode. Begrundelse for forslaget: Ad 1. Da vi ikke fremover kan forvente at opretholde det samme antal medlemmer, på grund af den økonomiske situation i samfundet, vil det være nødvendig at nedbringe klubbens gæld for at stå stærkere fremover. Ad 2. Gælden skal ikke afvikles ved kontingentforhøjelser, men med nedskæringer. Afstemning - skriftlig: 7 for, 132 imod og 6 blanke / ugyldige - forslag faldet.

3 Ad. 6.2 Forslag fra Finn Olsen: Bestyrelsen opfordres til inden næste sæson, at aftale spilleret med vores geografiske nære klubber, Næstved og Rønnede. Ordningen kunne udformes som et betalt tilvalg for fuldgyldige medlemmer. Afstemning - skriftlig: 48 for, 60 imod og 35 blanke / ugyldige - forslag faldet. Ad. 6.3 Forslag fra Ivan Mikkelsen: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at dagsordner og referater fra bestyrelsesmøder fra 1. januar 2012 lægges på hjemmesiden. Afstemning - skriftlig: 90 for, 47 imod og 6 blanke / ugyldige - forslag vedtaget. Ad. 6.4 Forslag fra Finn Caspersen. Forslag til vedtægtsændringer i 9 og 10. Tekstens farve betyder følgende: Sort tekst er de nuværende vedtægter. Rød tekst er de nuværende vedtægter, der foreslås slettet i vedtægterne. Grøn tekst foreslås tilføjet til vedtægterne. A 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt på lige år afgår 4 medlemmer og på ulige år afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde. B C A 10. Bestyrelsens kompetence og arbejdsform. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 4 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Klubben tegnes af formanden i forening med et to af bestyrelsens medlemmer eller 3 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura NB: Jeg skal gøre opmærksom på, at uagtet om forslaget til ændring i 9 (antallet af bestyrelsesmedlemmer) vedtages eller ej, er forslaget til ændring i 10 et selvstændigt forslag; altså selvom bestyrelsen fortsat består af 6 medlemmer. Det skal nemlig ses i sammenhæng med at formanden ikke længere er generalforsamlingsvalgt og de bemyndigelser bestyrelsen i øvrigt har i vedtægterne. Finn Caspersen Afstemning - skriftlig: 81 for, 20 imod og 42 blanke / ugyldige - forslag faldet. B Afstemning - enstemmigt vedtaget: - endelige vedtagelse kan først ske på den ekstraordinære generalforsamling den 29. december. C Afstemning - enstemmigt vedtaget: - endelige vedtagelse kan først ske på den ekstraordinære generalforsamling den 29. december.

4 Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Følgende fra bestyrelsen er på valg: Formand: Lars Juul Jensen - Modtager genvalg. Sekretær: Henrik Karmark - Modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem: Per Stecher - Modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem: Michael Juul udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår: Genvalg af Lars Juul Jensen. Genvalg af Henrik Karmark. Genvalg af Per Stecher. Nyvalg af Martin Voltzmann. Ad. 7.1 Jan Stampe Hønnerup opstilles som kandidat til bestyrelsen af Peter M. Floridon Ad. 7.2 Peter M. Floridon opstilles som kandidat til bestyrelsen af Jan Stampe Hønnerup Afstemning - skriftlig: Lars Juul Jensen og Jan Stampe Hønnerup fik færrest stemmer, og blev dermed ikke valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen har umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig med følgende sammensætning Peter M. Floridon Formand Per Stecher Bane-/Husudvalg Henrik Karmark Sekretær Leif Sønderstgård Sportsudvalg Jørgen Smith Kasserer Martin Voltzmann Elite

5 Som suppleanter foreslår bestyrelsen: 1. suppleant: Steffen Hansen. 2. suppleant: Finn Nonbo. Da Jan Stampe Hønnerup var opstillet til bestyrelsen, men ikke blev valgt til bestyrelsen, fik han muligheden for at opstille som suppleant, hvilket han ønskede. Lars Juul Jensen ønskede ikke at opstille som suppleant Afstemning - skriftlig: Jan Stampe Hønnerup fik flest stemmer og blev hermed 1. suppleant. Steffen Hansen fik næstflest stemmer og blev hermed 2. suppleant. Finn Nonbo fik færrest stemmer og blev hermed ikke valgt. Ad. 8. Valg af revisor og suppleant: Revisor: Lars Bent Petersen. Revisorsuppleant: Claus Schroll. Bestyrelsen foreslår genvalg. Der var ingen modkandidater, og de opstillede blev valgt med applaus Ad. 9. Eventuelt. Den efterfølgende tekst er ikke gengivet i den fulde ordlyd, men er afkortet af redaktionen. Ad. 9.1 Bent Sthur, formand for Herreklubben overrakte en check til klubbens kasserer på kr Beløbet er øremærket til fornyelse af Nielsens Bro, beløbet rækker ikke til en ny bro, men to af klubbens sponsorer P.K. Jeppesen og Børge Jakobsen & Søn, som skal medvirke til byggeriet sponserer resten af omkostningerne - en gratis bro til klubben, der fortsat skal bære navnet Nielsens Bro. Ad. 9.2 Peter. S. Mindede om at bestyrelsen på sidste års generalforsamling lovede at i forbindelse med opførelse af ny maskinhal ved 13. green, skulle der etableres et tordenly, og bestyrelsen ville se på mulighederne for opsættelse af lynafleder på toiletbygningen. Per Stecher fra bestyrelsen, orienterede om at byggeriet af hallen er udskudt, men når den står færdig vil der selvfølgelig være et tordenly der. Lynafleder er endnu ikke opsat på toiletbygningen. Ad. 9.3 John M, var ikke tilfreds med at hans søn som Fleksmedlem, ikke kunne opnå rabatten som gæst til medlem. Som følge heraf bliver sønnen medlem i en billig svensk klub til næste år, og kan dermed få rabat som gæst til medlem. Jørgen Smith fra bestyrelsen, orienterede om at bestyrelsen blot følger DGU s anbefaling om at fleksmedlemmer ikke opnår de samme rettigheder som fuldgyldige medlemmer. Jørgen Smith tilføjede at han ikke syntes at det var OK at man meldte sig ind i en billig svensk golfklub som man ikke agter at besøge. Ad. 9.4 Jørgen Smith fra bestyrelsen, takkede afgående formand Lars Juul Jensen for hans indsats i bestyrelsen. Tak for godt samarbejde! Ad. 9.5 Finn O. opfordrede bestyrelsen til at kigge fremad. Afslutning Jørgen Smith takkede dirigenten Lars Urup for god ledelse af generalforsamlingen, og takkede de fremmødte medlemmer for deres deltagelse.

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere