Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts Kl Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat fra mødet i februar underskrevet Underskrift af referat fra sidste møde. Keld Køchers navn mangler beklageligvis i teksten, men Keld deltog i mødet. 3 Formanden siden sidst Sag: Møde med stiftsrådet 29. september 2014 (1355) - Roskilde Stift Indbydelse til møde med stiftsrådet 29. september forslag til drøftelse på næste møde Sag: Assistance til menighedsrådene (1354) Forslag fra Keld, med inspiration fra Næstved provsti, om at tilbyde assistance til de MR som er usikre med DAP. Provsten informerede kort om: - provsten har deltaget på møde med gravernes ERFA-gruppe. - indbydelse til PU fra stiftsrådet til møde i september. - provst Lars 60 år den 11. april, provst tager derud. - Magleby Holtug har indstillet Lone Balle Olsen som kommende kbf sognepræst. - Henvendelse fra medlem af PG-udvalget i Bråby, om fremtidige fælles lokaler. Provst kontakter vedkommende. - Faxe sogn har fået bevilget 2,8 mil. fra Augustinusfonden til renovering af Faxe kirkes kalkmalerier. Beløbet dækker fuldt renoveringen. PU vedtog at kontoret melder ud til alle MR om at kunne kontakte provstikontoret med ønske om gennemgang af Den Digitale Arbejdsplads (DAP). Keld står for undervisningen og Provstiudvalgskassen betaler Kelds kørselsudgifter. forslag til drøftelse på næste møde Referat, Side: 1

2 5 Evaluering af formandsmødet Sag: Formandsmøde marts 2014 (1371) Konklusion af svarskemaer fremsendes MoedeEvaluering besvarelser Kalkningsprojekt:: Økonomisk analyse og behovsanalyse. Per Schleiter inviteres til næste pu-møde. Drøftelse om support til MR bla. vedr. forhandlinger med organisationerne. Funktionsspecifikke ERFA-møder planlægges i løbet af året. Vigtigt at MR får lejlighed at selv præsentere egne projekter Evalueringsskema lægges på hjemmesiden. 6 Godkendelse af PUK regnskab 2013 Sag: PUK regnskab 2013 (1370) Provstiudvalgskassens regnskab 2013 med kommentarer, fremlægges til godkendelse Provstiudvalgskassens regnskab for 2013 af kl. 13:02 fremlagt og godkendt. PUK regnskab Budget 2015 PU skal udmelde foreløbige driftrammer til budget 2015 senest 15. april. Forslag er kommet om nedsættelse af økonomigruppe. PU vedtog at udmelde foreløbige driftrammer i budget 2015: Stevns ligningsområde: uændrede foreløbige driftrammer i forhold til udmeldt ligning for kirkekasserne i 2014 Faxe ligningsområde: uændrede foreløbige driftrammer i forhold til udmeldt ligning for kirkekasserne i Det gælder for begge ligningsområder at budgetter skal korrigeres for en evt. ekstra bevilling i 2014 til enkelt driftprojekt, samt at budgetterne korrigeres for en forøget renteudgift for nye lån. Morten Vive og Gunnar Kjærgaard Larsen ønskede en stigning på 2 % i foreløbige driftrammer til Faxe ligningsområde. 8 Brev fra ansættelsesudvalget ved Hylleholt Kirke vedrørende den vakante organiststillingen Sag: Hylleholt kirkekasse - budget 2015 (1309) - Hylleholt Sogn Hylleholt MR svar på PU brev fra sidste PU møde. PU takker for brevet og henviser til tidligere fremsendte referat. Brev fra ansættelsesudvalget ved Hylleholt Kirke vedrørende den vakante organiststillingen Referat, Side: 2

3 9 Lån til køb af bygninger Sag: Faxe sognehus (1367) - Faxe Sogn På PU mødet i februar godkendte PU at Faxe MR købte ejendommen matr. nr. 67 Faxe by, hvor Faxe sognehus er beliggende. Af hensyn til budgivning, da det var en tvangsauktion, blev sagen behandlet på lukket punkt. Faxe MR har erhvervet ejendommen 4. marts på tvangsauktion, til kr øvrige omk. ialt kr ,25. PU anbefaler godkendelse af lån i stiftsmidlerne på 8 år, med første afdrag i Faxe MR ansøger om lån i stiftsmidlerne kr til betaling af erhvervelse af ovenstående ejendom. Lån til køb af bygninger 10 Genansøgning til 5% puljen Sag: Karise kirkelade (1348) - Karise Sogn På mødet i februar behandlede PU ansøgning fra Karise MR om midler til renovering af stråtag på kirkeladen, hvor PU svarede at MR må bruge overskud fra drift. Karise MR genfremsender ansøgning om midler til samme formål, nu på kr , såfremt MR ikke finder beløbet i indeværende år. PU kan ikke imødekomme ansøgningen til 5 % puljen, da denne pulje er til uforudsete udgifter. MR opfordres til at bruge af frie midler Resterende kan overføres til opsparing til stråtag på kirkeladen. PU godkender at kr overføres til opspring til arbejder på præstegården. Karise MR ansøger om at overføre kr af frie midler til opsparing til stråtag på kirkeladen. Karise MR ansøger om at overføre kr af frie midler til opsparing til arbejder på præstegården. (konto opsparing til anlæg pr : kr ,94) Genansøgning til 5% puljen Provstiudvalgsmøde( ) Referat, Side: 3

4 11 Kongsted Kirke, varmeanlæg Sag: Kongsted Kirke, varmeanlæg (1366) - Kongsted Sogn (tidligere sag ) Kongsted MR fremsender projektbeskrivelse for udskiftning af varmeanlæg i Kongsted kirke, til endelig godkendelse i stiftet. Projektet er i 2008 godkendt af PU, men blev sat i bero. PU fremsender projektet med anbefaling til stiftet. Kongsted MR har anlægsopsparing på kr til projektet. Kongsted Kirke, revideret myndighedsprojekt Ansøgning om frigivelse af midler ( ) mail Ansøgning om frigivelse af midler VS: 289 Styring anlægsaktiviteter 2013.xls 12 Ansøgning til 5% puljen Sag: Kongsted kirke (1365) - Kongsted Sogn Kongsted MR skal lave gangbroer og rækværk i kirkens loftrum og ansøger til dette arbejde om kr inkl. moms til arbejdet. MR har i frie midler samt ca i videreførte anlægsmidler. Anlægsmidler er til graverbygning, som isf finansieres ved lån i stiftsmidler. PU bevilger midler kr fra 5 % puljen til udførelse fra arbejdet. Efter at arbejdet er udført fremsender MR betalt faktura til provstikontoret, hvorefter godkendt beløb overføres til Kongsteds kirkekasse. Ansøgning til 5% puljen Referat, Side: 4

5 13 Præsteboligen i Terslev Sag: Terslev PG (1284) - Terslev Sogn Vedlagt brev fra formanden for Terslev MR, om overskridelse af budgettet for renoveringen af præstegården. MR ansøger 5 % puljen om kr PU bevilger yderligere midler kr ,49 fra 5 % puljen. PU imødeser endelig opgørelse. Præsteboligen i Terslev VS: Præsteboligen Terslev VS: Terslev Præstegård - 5 % puljen Ansøgning til 5 % puljen Terslev Præstegård - bilag 14 Brev vedr ansøgning Vråby kapel Sag: Vråby kapel (1164) - Vråby Sogn Vråby ansøger om kr fra 5 % puljen til istandsættelse af udvendigt murværk på Vråby kapel. PU kan ikke imødekomme ansøgning om midler fra 5 % puljen, idet puljen er til uforudsete udgifter. PU godkender at MR bruger forslag 2 til ca. kr , og at MR finansierer arbejdet ved at bruge af anlægsmidler. Arkitekt Henning Johansen har skitseret to forslag: - første forslag til gennemgribende renovering til kr. - andet forslag hvor det er de ca 10m2 murværk som renoveres, til et beløb på kr % til uforudsete udgifter= ca Jeg har talt med Henning Johansen, og han mener at forslag 2, er en rigtig god løsning. Menighedsrådet har iflg. regnskab 2013; kr i videreførsel af ikke udført anlægsarbejde (formål: fremtidige arbejder) samt kr i opsparing til anlæg Brev vedr ansøgning Vråby kapel Ansøgning 5 % midler til kapel Referat, Side: 5

6 15 Strøby - låneansøgning Sag: Strøby Sogn (1332) - Strøby Sogn Efter PU afslag på låneansøgning kr har Strøby MR sendt ansøgning til stiftet om at låne pengene der. Stiftet kan ikke yde lån til menighedsråd uden om PU, så brev er fremsendt fra stiftet til PU. PU godkender ikke lån kr i stiftsmidlerne. Beløb af denne størrelse godkendes der ikke lån til. 5 % puljen kan heller ikke bruges da puljen er til uforudsete udgifter. Beløbet kan medtages på Budget 2015, hvor PU vil tage stilling til ønsket. Strøby - låneansøgning ang. Strøby fra stiftet: Ansøgning om midler til foranalyse i Strøby Menighedsråd 16 Hastesag om andet orgel i Strøby Kirke Sag: Strøby kirke - orgel (1364) - Strøby Sogn Strøby ønsker at købe orgel fra Absalonskirken. I den anledning ansøger MR om at optage lån på kr MR har at bidrage med til indkøbet. PU anbefaler projektet med indkøb af orgel. PU bevilger et likviditetslån over 12 måneder på kr at indfries med forventede fondsmidler og egen opsparing. Hastesag om andet orgel i Strøby Kirke Vedr. evt. andet orgel i Strøby Kirke Vs: evt. nyt orgel i Strøby til provstiudvalget 17 Holtug kapel og portal Sag: Holtug kapel (1368) - Holtug Sogn MR havde iflg. budget 2014 planlagt renoveringsarbejdet til Fratrukket forsikringbeløb er arbejdet budgetsat til kr , som MR vil finansiere af driftsmidler. PU tager til efterretning. VS: brev portal og kapel til pu Referat, Side: 6

7 18 Udtalelse om dræn på kirkegård Sag: Magleby kirkegård (1351) - Magleby Stevns Sogn Gjorslev gods ansøger om tilladelse at lægge dræn omkring kirkehospitalet ved Magleby kirkegård. Afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted. PU godkender ansøgning og afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulenten. Udtalelse om dræn på kirkegård dræn omkring kirkehospital Magleby Kirkegård - dræn ved kirkehospital 19 Himlingøje kirke 2014 Sag: SYN 2014 Stevns (1353) Syndsrapport Himlingøje kirke Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Himlingøje kirke Skift at matrikler Sag: Kongsted Kirkegård - graverbygning (SE SAG 737) (1307) - Kongsted Sogn Landmålergården har fremsendt til provstens påtegning. Er ekspederet videre. skift at matrikler Referat, Side: 7

8 Orientering 21 Himlingøje Kirke - lån til kalkning og nyt tag Sag: Himlingøje Kirke (1210) - Himlingøje Sogn Orientering om afdragsprofil for Himlingøjes lån. Himlingøje Kirke - lån til kalkning og nyt tag 22 Lån til renovering af Magleby Præstegård Sag: Magleby præstegård (1263) - Magleby Stevns Sogn Orientering Lån til renovering af Magleby Præstegård Brev om lån 2014 VS: Brev om lån 2014 med ændring af dato VS: Lån til renovering af Magleby Præstegård Magleby - tak for rateudbetalingsplan 23 Store Heddinge istandsættelse af indhegning Sag: Store Heddinge (1357) - Store Heddinge Sogn Orientering om instandsættelse. MR benytter deres byggesagkyndige. Er der indhentet flere tilbud? Store Heddinge istandsættelse af indhegning Stormskade dec 2013 med kridtstenspiller og smedejernshegn 24 Endeligt byggeregnskab Sag: Øde Førslev Præstegård_Udbudsmateriale (1098) - Øde Førslev Sogn Arkitekt Henning Johansen fremsender endelig opgørelse over arbejdet i Øde Førslev præstegård. Endeligt byggeregnskab Referat, Side: 8

9 Orientering 25 Faxe Kommuneplan 2013 Sag: Faxe Kommuneplan 2013 (1342) Orientering om kommuneplan vedr. Hylleholt. Hylleholt MR har givet svar som er ekspederet videre. Faxe Kommuneplan Evt. Mødet sluttede kl Erhard Westenberg Morten Vive Vibeke Morthorst Janne Melcher Gunnar Kjærgaard Larsen Ebbe Jøgensen Hans Pedersen Keld Køcher Bjarne Østergaard Rasmussen Referat, Side: 9

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Velkommen til. budgetsamråd. Budget 2015 FAXE

Velkommen til. budgetsamråd. Budget 2015 FAXE faxe Velkommen til budgetsamråd Budget 2015 FAXE Kirkeskat med 1,08 %, 47.770.236 Saldo fra 2014 450.218 Kirkeskat, jfr. ovenfor 47.770.236 Udligningstilskud 0 Til rådighed i alt 48.220.454 der fordeles

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere