Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl på Bogense Hotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med afdelingsregnskaber til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til godkendelse 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra forbrugerne 7. Valg til bestyrelsen På valg: Finn Hansen og Jørgen Simonsen 8. Valg af suppleanter På valg: Knud Erik Petterson 9. Valg af revisor På valg: Statsaut. revisor Henning Jensen, Deloitte 10. Eventuelt

2 Referat fra generalforsamling i Bogense Forsyningsselskab den 13. maj Valg af dirigent Poul Rasmussen bød velkommen og foreslog Niels Nissen som dirigent. Denne valgtes uden modkandidat og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Efter forelæggelsen var der mulighed for spørgsmål fra de fremmødte (13 andelshavere samt medarbejdere og bestyrelse): Tage Andersen: Har man tænkt på at foretage en ny vandboring. Peter: Vi afventer en overordnet undersøgelse af det mulige vandindvindingsområde. Forventet udført senest Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af årsrapporter Statsaut. revisor Henning Jensen gennemgik årsrapporterne for såvel varme som vand. Varme: Selskabet kom ud af 2008 med et overskud på kr., som overføres til Vand: Et overskud på kr. overføres til Spørgsmål fra de fremmødte: Tage Andersen spurgte om det kunne betale sig at afvikle vandsidens gæld til fjernvarmen. Peter svarede, at dette allerede var foretaget i år (2009). Regnskabstallene blev herefter godkendte. 4. Fremlæggelse af budget for 2009 Poul Rasmussen gennemgik bestyrelsens forslag til budgetter for Vi forventer et underskud på kr. på varmesiden og et overskud på vandsiden på kr. Budgetterne blev godkendt.

3 5. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag. 6. Forslag fra andelshaverne. Der var ingen forslag. 7. Valg til bestyrelsen Finn Hansen og Jørgen Simonsen blev genvalgt uden modkandidater. 8. Valg af suppleant Knud Erik Petterson blev genvalgt som suppleant. 9. Valg af revisor Statsaut. revisor Henning Jensen, Deloitte, blev genvalgt. 10. Eventuelt Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede forsyningsselskabets ansatte for en fremragende indsats i årets løb og takkede samtidig bestyrelseskollegerne for at godt samarbejde. BESTYRELSENS BERETNING FOR 2008 Generelt 2008 har som de foregående år været et travlt år for Bogense Forsyningsselskab. I takt med de mange nye beboelser, der er opstået i Norgeskvarteret har selskabets medarbejdere har travlt med tilslutninger af såvel varme som vand. Store dele af disse tilslutninger klarer selskabets medarbejdere i dag selv, hvor vi tilbage i tiden havde fremmed arbejdskraft til at klare disse tilslutninger. Kun i de tilfælde, hvor der foregår større renoveringsarbejder, bruger vi ekstern arbejdskraft til svejsning af rør og muffer. Gravearbejdet bliver dog altid udført af aut. kloakmestre. Jeg vil dele bestyrelsens beretning op i 2 afsnit nemlig varme- og vandforsyningen. Varmeforsyningen Ser vi på økonomien i varmeforsyningen kan man sige, at vi ikke helt lever op til de seneste års resultater med store udbetalinger til forbrugerne til følge. Alligevel vil vi tillade os at betragte årets resultat et overskud på ca. 887 tkr. som et meget tilfredsstillende resultat. Baggrunden herfor er, at priserne på brændsel i det forløbne år har været meget svingende og i eftersommeren 2008 var vi i bestyrelsen svært bange for, at det kunne blive nødvendigt at opkræve en ekstra rate hos forbrugerne for at undgå et større underskud på driften.

4 Heldigvis skete der så et fald i oliepriserne og da Peter samtidig fik indgået nogle gode aftaler på levering af bioolie lykkedes det alligevel at klare ærterne uden yderligere opkrævning. Vores produktion af varme på biokedlen har også i 2008 været væsentlig billigere end hvis vi skulle have anvendt motorerne. Vi har haft en produktionspris i 2008 på biokedlen der i gennemsnit har ligget kr. under den produktionspris, der ville have været på gaskedlen. 74% af vores varme er i 2008 produceret på biokedlen. De statistikker, der laves over varmepriserne ved de forskellige opvarmningsformer viser fortsat, at fjernvarme er en meget billig opvarmningsform og de viser ligeledes, at Bogense Forsyningsselskabs varmepriser er absolut konkurrencedygtige Drift og vedligeholdelse Olien til vores biokeddel købes fortsat hos de leverandører, der leverer en god vare til en rimelig pris altså almindelig godt købmandskab. For at forhindre de problemer, som Jens Jørgen nævnte på sidste års generalforsamling, tager personalet nu prøver af alle leverancer inden de får lov til at pumpe olien ind i vore tanke. P.t. får vi bioolie, der er fuldstændig ren, hvilket betyder en lettelse for personalet, der så ikke skal rense kedelrørene så ofte. Produktion og salg Vi har i 2008 produceret Mwh varme med et ledningstab på ca. 20% hvilket svarer til ledningstabet sidste år. Der er ultimo året tilsluttet 1335 forbrugere hvilket er en stigning på 41 forbrugere Der er i året solgt Mwh el til energinet.dk Ledningsnettet Nyanlæg Som nævnt i indledningen er der i 2008 foretaget nyanlæg i Ålesundparken, hvor der er lagt 600 m ny hovedledning, der dækker 38 nye grunde Reparationer og renoveringer Der er i 2008 foretaget renovering af en strækning på ca 300 m i Vestergade, hvor der er sket en forøgelse af rørdimensionen i forbindelse med de nye byggerier ved Barfods Dam. Der er ligeledes foretaget renovering af Reberbanen På centralen har vi forsynet vores biokedel med filter, således kedelrørene renses ved hjælp af blæsere. De første blev købt og monteret af eksterne folk, men Peter og hans folk ude på centralen mente nok, at de selv kunne klare resten og det gjorde de så til en brøkdel af prisen for de ørste.

5 Energibesparelser Vi arbejder fortsat med de energibesparende foranstaltninger, som regeringen satte i værk for et par år siden og det er ikke nogen hemmelighed, at der hvor vi bl.a. har sat ind er overfor forbrugere med for lav afkøling. Der var god respons i 2007 men interessen har ikke været helt den samme i 2008 selvom der fortsat er mange, der betaler strafafgift for for lille afkøling. Rent faktisk er der fortsat 630 forbrugere, der afkøler mindre end de ønskede 30 grader. Det har betydet, at vi i 2008 ikke helt har nået det sparemål, som regeringen har sat op, men vi fortsætter vores arbejde og har netop igangsat en kampagne overfor de større forbrugere, hvor vi tilbyder at gå ind i projektet og lægge penge ud i første omgang dog betinger vi os selvfølgelig, at vi får vores penge tilbage i forbindelse med den besparelse, der kommer ud af projektet. Når vi har fået det, er resten af gevinsten også i fremtiden kundens. Nogle vil måske spørge hvorfor vi gør det. Jamen det gør vi for at prøve at leve op til de krav regeringen har stillet til os og når det samtidig kan gavne både vores forbruger og os selv, så synes vi egentlig det er en udmærket måde at løse det på. Lokalplan for området omkring Fredsskoven. I 2008 fremsattes et forslag til ny lokalplan for området omkring Fredsskoven ( det der ligger mellem Østre Idrætsanlæg og golfbanen). I dette lokalplanforslag var ikke anført bemærkninger omkring varmeforsyning. Vi gjorde Nordfyns Kommune opmærksom herpå og kan konstatere, at kommunen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen har medtaget, at varmen til de nye boliger skal leveres af Bogense Forsyningsselskab. Biogasanlæg På sidste års generalforsamling nævnte Jens Jørgen vores forhandlinger med nogle landmænd, der ønsker at opføre et gylleanlæg til afgasning af gylle og med leverancemuligheder til Bogense Forsyningsselskab. Vi har i det forløbne år afholdt en del møder med landmandskredsen samt de tilknyttede rådgivere og hvis der skal gives en kort status på situationen, er den, at landmændene inden den 30. april skulle tilmelde sig ordningen med de omkostninger, der følger med. Vi har i går modtaget melding om, at man har modtaget tilmelding på mere gylle end forudsat, så man går nu i gang med fra landbrugssiden at stifte det selskab, som er Bogense forsyningsselskabs egentlige forhandlingspartner. Vi er fortsat interesserede i at aftage gassen, men kun i den udstrækning, at denne gas er billigere end de andre energikilder, som vi har mulighed for at trække på. Vi har meddelt landmændene, at Bogense Forsyningsselskab ikke er interesserede i at indgå i biogasselskabet med kapital, men udelukkende betragter os som aftager af det produkt, der kommer fra deres anlæg. Det skal i den forbindelse nævnes, at Forsyningsselskabet såfremt gylleanlægget ikke skulle blive realiseret har andre muligheder for at anvende biobrændsel f.eks. flis eller halm. UMS Hjemme i vores egen andegård på centralen har vi indført et meddelelsessystem, der automatisk pr. telefon kontakter forbrugerne, hvis der opstår problemer det kan være med leverancer af varme, midlertidige lukninger p.g.a. utætheder eller erindringer om manglende betaling af rater. Systemet er indrettet således, at selskabet har en log, der registrerer om forbrugeren har fået meddelelsen.

6 Vandforsyningen På vandsiden er der som sædvanlig ikke de store ting at berette. På renoveringssiden er Reberbanen også renoveret ligesom den nederste del af Gyldensteensvej er renoveret. Vi har i 2008 fået fornyet vores indvindingstilladelse, der nu gælder til Vores vandprøver viser fortsat, at selskabet leverer vand af høj kvalitet. Vi har i 2008 indvundet m3 vand og ledningstabet har været på ca. 5% - stort set lig sidste års tal. Der er pr. 31. december 2008 tilsluttet 1808 forbrugere en stigning på 43 forbrugere Også vandforsyningen er kommet med i forannævnte lokalplan. I første omgang skulle vandet leveres fra privat, alment vandværk, men i den endeligt vedtagne plan er anført, at vandet leveres fra Bogense Forsyningsselskab. Begivenheder efter regnskabsårets udløb På varmesiden har vi sikret vores grundbeløb for 2010 og 2011, hvilket giver os en indtægt på ca. 5 mio. kr. for de 2 år uden motorerne skal køre. D.v.s. at uanset udsving i priserne på elmarkedet, så er vi sikre på at få de 5 mio. kr. Vi har haft besøg af kommunens miljøfolk, som gennemgik centralen og ikke havde bemærkninger til vores miljø dog mente de, at vores gamle olietank skulle graves op. Peter kontaktede imidlertid et firma, som kom og inspicerede tanken indvendig og den udfærdigede rapport viste, at der ikke var tæringer af nogen art. Denne rapport blev sendt til kommunen og vi har nu fået tanken godkendt for de næste 10 år. Der er kommet et nyt udspil vedrørende energiafgifter fra regeringen. I det materiale vi kender indtil nu er den brændsel vi hovedsagelig bruger ikke afgiftsbelagt og udspillet får som det ser ud lige nu ikke den store betydning for Bogense Forsyningsselskab. Vi skal efter sommerferien i gang med det nye plejehjem, der også skal have fjernvarme. Vi vil i den forbindelse undersøge om der er interesse for at blive tilkoblet fra de ejendomme, de ligger på Odensevej og Toftevej samt starten af Harritslevvej alt sammen under forudsætning af, at Naturgas Fyn vil acceptere tilslutning uden at kræve kompensation. På vandsiden er der lavet et nyt regulativ. Dette er lavet i samarbejde med Otterup Vandforsyning og Nordfyns Kommune og trådte i kraft fra den 20. november Vi har startet renovering af Teglgårdsvej og resten af Gyldensteensvej. Når dette er overstået mangler kun Østergade og Torvet og den første del af Adelgade inden den gamle bydel er færdigrenoveret.

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere