Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen har omtalt betydningen af at eje fast ejendom for udmålingen af kontanthjælp. Spørgsmålet er blevet aktualiseret af at dagpengeperioden for forsikrede ledige er blevet forkortet til to år. Derfor er der en forventning om, at et større antal personer pr. 1. januar 2013 står uden dagpengeret og vil være henvist til at søge om kontanthjælp Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Peter Gasbjerg Lov om en aktiv socialpolitik, 14, har følgende ordlyd: 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller kr. Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Loven giver ikke noget entydigt svar på betydningen af eventuel friværdi i en borgers ejerbolig og for denne borgers ret til at modtage kontanthjælp. Som i andre situationer må kommunernes praksis fastlægges med udgangspunkt i de principafgørelser, der er truffet af Ankestyrelsen. Formålet med dette notat er at redegøre for denne praksis. 1. Oplysninger om fast ejendom Når en borger ansøger om kontanthjælp skal borgeren oplyse om formue- og boligforhold. Borgeren skal ikke fremlægge oplysninger om friværdi i sin ejerbolig. Disse oplysninger har Ydelsesservice selv ansvaret for at indhente via SKAT. Ejerbolig betyder i denne sammenhæng, at borgeren ejer eller er medejer af hus, ejerlejlighed eller andelsbolig. Det bemærkes, at andelsboliger i andre sammenhænge anses for lejebolig, fx i spørgsmålet om beregning af ejendomsværdiskat. 2. Relevante spørgsmål for vurdering af retten til kontanthjælp Forvaltningens vurdering af fast ejendoms betydning for en borgers ret til at modtage kontanthjælp, tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: 1. Ejes ejendommen alene eller i sameje med andre? Fagligt spor 2 Abel Cathrines Gade København V Telefon

2 2. Tjener ejendommen som bolig for ansøgeren og dennes familie? 3. Kan friværdien realiseres via låneoptagelse, såfremt ejendommen tjener som bolig for ansøgeren? 4. Kan friværdien realiseres via salg eller låneoptagelse, såfremt ejendommen ikke tjener som bolig for ansøgeren? 5. Er der balance i ansøgerens økonomi, selvom ansøgeren pålægges en yderligere byrde ved eventuel låneoptagelse? Som det fremgår, er der en række forskellige situationer og varianter af borgerens forhold, som forvaltningen skal forholde sig til, når de modtager en ansøgning om kontanthjælp fra en borger, der ejer fast ejendom. 3. Ejendommen tjener som bolig for ansøgeren. Ansøgeren er eneejer Såfremt en borger selv bor i sin ejerbolig, vil det ikke kunne komme på tale, at borgeren pålægges at sætte boligen til salg, uanset størrelsen af friværdien. Dog hvis der er tale om en større friværdi i boligen, anmoder forvaltningen borgeren om at kontakte sit penge- eller realkreditinstitut for at få afklaret, om der kan ske låneoptagelse i ejerboligen eller ej. a. Afslag på låneansøgning (det p.t. mest almindelige) Borgeren tildeles kontanthjælp uden tilbagebetalingspligt, idet tidsperspektivet for tilbagebetaling vurderes at være for langt. Bankens og/eller realkreditinstituttets afslag på borgerens låneansøgning journalføres, og forvaltningen sætter advisering på sagen, således at forvaltningen efterfølgende kan følge op på friværdiens størrelse m.v. Forvaltningen følger hvert år op på, om der er realiserbar formue i forhold til disse ansøgere. Principafgørelse slog fast, at en kommune ikke kunne give afslag på kontanthjælp med henvisning til friværdien i ansøgerens faste ejendom, idet der var givet afslag på låneansøgning fra både bank og realkreditinstitut. Friværdien kunne ikke anses for omsættelig formue og således ikke realiseres. b. Positivt lånetilsagn (sker p.t. uhyre sjældent) Et positivt lånetilsagn fra borgerens bank eller realkreditinstitut indebærer, at borgerens formue i form af friværdi kan realiseres. I sådan en situation er borgeren henvist til at leve af denne frigivne kapital, inden forvaltningen kan give tilsagn om kontanthjælp. Før forvaltningen stiller krav til borgeren om at optage lån i sin bolig for at realisere friværdien, foretager forvaltningen en konkret vurde- Side 2 af 6

3 ring af, om borgeren med den forøgede økonomiske byrde, som lånet vil medføre, vil være i stand til at afholde sine øgede udgifter. Vurderer forvaltningen at borgeren ikke vil kunne afholde sine månedlige udgifter, som følge af låneoptagelsen, stiller forvaltningen ikke krav om at borgeren skal optage lån i sin ejerbolig. Der ydes også i dette tilfælde kontanthjælp uden tilbagebetalingspligt, idet tidsperspektivet for tilbagebetaling vurderes at være for langt. Nedenstående eksempel illustrerer den modsatte situation, hvor en borger med egen bolig, har mulighed for at optage lån i sin ejerbolig og med mulighed for at afholde sine månedlige udgifter. Principafgørelse O Parcelhus tjente som bolig for en borger, der søgte om kontanthjælp. Restgælden i huset var meget lille, og friværdien var opgjort til ca kr. Ankestyrelsen tiltrådte kommunens og Beskæftigelsesankenævnets afgørelser om, at der ikke kunne ydes kontanthjælp. Ankestyrelsen fandt, at borgeren havde haft mulighed for at optage lån til dækning af sine forsørgelsesmæssige behov, uden at låneoptagelsen ville medføre en sådan forøgelse af hendes udgifter, at hun ikke ville kunne forblive i huset. Fra Københavns kommunens egen praksis foreligger en konkret sag, hvor Beskæftigelsesankenævnet fastholdt forvaltningens afgørelse om afslag på kontanthjælp til en borger. Borgeren havde en friværdi på ca kr. Borgeren blev anmodet om, at optage lån i friværdien. Banken gav ansøger mulighed for optagelse af lånet. Borgeren ønskede imidlertid ikke at benytte sig denne mulighed. Dermed afleverede borgeren ikke dokumentation for den mulige låneoptagelse, hvorfor forvaltningen ikke havde mulighed for at foretage en beregning og vurdering af, om borgeren kunne klare de øgede udgifter, der fulgte med låneoptagelsen. Forvaltningen fandt, at borgeren ikke havde medvirket til at fremskaffe den fornødne dokumentation, jf. retssikkerhedsloven, 11 stk. 1 nr. 1. Sagen blev derfor afgjort på det foreliggende grundlag. Ved behandling af klagen traf Beskæftigelsesankenævnet afgørelse om, at borgerens formueforhold var så uafklarede, at ansøger ikke fandtes berettiget til kontanthjælp. Side 3 af 6

4 4. Ejendommen tjener ikke som bolig for ansøgeren. Ansøgeren er eneejer Ejer borgeren et sommerhus, kolonihavehus eller tilsvarende vil forvaltningen som udgangspunkt kræve at den eller disse bliver sat til salg, da formuen i form af friværdi anses for realisabel. Borgeren skal forelægge dokumentation for salgsbestræbelserne, fx ved dokumentation fra mægler, annonce i Den Blå Avis og lignende. Det er uden betydning, om ejendommen på grund af den aktuelle situation på boligmarkedet kan sælges til den forventede pris. Det afgørende er, om der ved realisation i form af salg kan frigøres en kapital, der kan dække borgerens forsørgelsesmæssige behov. Principafgørelse A-1-00 illustrerer denne praksis. Fritidshuset havde en værdi på ca kr. og der var ingen gæld i huset. Borgeren anførte i sin klage, at huset var meget lille, og at det var det eneste sted, han havde at tage hen for at være sammen med sin mindreårige søn, som han normalt levede adskilt fra. Uanset fritidsejendommens rekreative værdi for borgeren og dennes familie, var der tale om realiserbar formue, der kunne kræves solgt eller realiseret via låneoptagelse med henblik på dækning af borgerens forsørgelsesmæssige behov. Sagen viste samtidig, at selvom borgeren fra sin tidligere bopælskommune ikke var blevet stillet over for et krav om salg, havde han ikke dermed opnået en retsbeskyttet forventning om fortsat at kunne modtage kontanthjælp og samtidig beholde sommerhuset. Loven gav ganske enkelt ikke hjemmel til at opretholde sådan en praksis. 5. Ansøger ejer ejendommen sammen med andre Låneoptagelse eller henvisning til salg af en bolig kan kun ske i de tilfælde hvor medejeren er enig i dette. Forvaltningen kan således ikke stille borgeren overfor et krav om salg af fx halvdelen af boligen eller krav om låneoptagelse med sikkerhed i fx halvdelen af friværdien. Også i denne type sager indsættes advisering til senere opfølgning. Foreligger der en aftale mellem parterne i form af samejeoverenskomst eller lignende, bør forvaltningen undersøge betingelserne i aftalen nærmere, da det ikke på forhånd kan udelukkes, at den ene ejer, i dette tilfælde ansøgende borger, kan gennemtvinge salg, trods manglende accept fra de øvrige medejere. Denne aftalemæssige konstruktion er dog yderst sjælden. Side 4 af 6

5 To ældre principafgørelser illustrerer betydning af, at den faste ejendom ejes sammen med andre. I principafgørelse A42-02 ejede borgeren i lige sameje med sin samlever et hus, der tjente til familiens bolig. Den offentlige vurdering af ejendommen var på 1,3 mio. kr. og friværdien på ca kr. Borgerens formueandel udgjorde således ca kr. Friværdien kunne belånes via omlægning med et 30-årigt lån, uden at de månedlige boligudgifter ville blive forøget. Ansøgers samlever var imidlertid ikke indstillet på at medvirke til en sådan låneomlægning. Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp, idet formue i form af friværdi ikke kunne betragtes som realisbar (omsættelig), når medejeren ikke ville acceptere låneoptagelse eller omlægning af lånet. I principafgørelse A ejede borgeren i lige sameje med sin bror et sommerhus, der var arvet efter faderens død. Sommerhuset var åbenlyst ikke nødvendigt for at ansøger kunne opnå eller bevare en nødvendig boligstandard. Broderen ønskede ikke at acceptere salg eller låneoptagelse, hvorfor friværdien, hvis størrelse ikke var oplyst, ikke kunne anses for realiserbar eller omsættelig formue. I denne sag blev det samtidig fastslået, at muligheden for ophævelse af samejet skulle undersøges, inden sagen blev endeligt afgjort. Principafgørelse A bidrager yderligere til illustration af praksis. I denne sag havde borgeren fået et hus som gave. Det var imidlertid et vilkår for tinglysningen af gaven, at huset ikke kunne sælges eller pantsættes uden gavegivers accept. Da denne accept ikke kunne opnås i forbindelse med ansøgningen om kontanthjælp, blev der hverken stillet krav om salg eller låneoptagelse. 6. Tilbagebetaling ved realisation af formue Lov om en aktiv socialpolitik, 91, stk. 1, nr. 4, har følgende ordlyd: 93. Kommunen kan træffe beslutning om tilbagebetaling, når der ydes hjælp, 4) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Betingelsen om økonomisk trang, og at borgeren inden for kortere tid skal være i stand til at betale den ydede kontanthjælp tilbage, skal væ- Side 5 af 6

6 re konstateret opfyldt, inden borgeren får sin første kontanthjælpsudbetaling. Ved krav om salg af fast ejendom, er der som udgangspunkt en forventning om, at salget kan gennemføres og friværdien realiseres inden for en kortere tid, men hvor det samtidig må forventes, at det kan trække ud med udbetaling af salgsprovenuet. Kan borgeren ikke sælge sit fritidshus straks, og hvor der derfor nok er en realiserbar, men ikke likvid, formue, er der således fortsat et krav til borgeren om, at fritidshuset sættes til salg på sådanne vilkår, at fritidshuset kan påregnes solgt inden for kortere tid. Det samme kan gøre sig gældende i forhold til optagelse af lån med sikkerhed i friværdien, hvor det kan tage noget tid, førend lånet kommer til udbetaling. Er lovens øvrige bestemmelser opfyldt, kan der i den mellemliggende salgsperiode (eller låneoptagelsesperiode) bevilges kontanthjælp mod tilbagebetaling, jf. ovennævnte tilbagebetalingsbestemmelse. Som udgangspunkt gives der kontanthjælp i 3 måneder, hvorefter sagen vil blive gennemgået på ny i forhold til afklaring af, hvor langt ansøgeren er i salgsprocessen. Tilbagebetalingsperioden kan efterfølgende forlænges ud fra en konkret vurdering. Til eksempel vil en borger, der har solgt en bolig med en overdragelsesdato på 4 måneder frem i tiden, og hvor salgsprovenuet først kan forventes frigivet på dette tidspunkt, være økonomisk trængt på ansøgningstidspunktet. Da borgeren om 4 måneder vil modtage fx kr. i provenu, kan borgeren bevilges kontanthjælp mod tilbagebetaling i den mellemliggende periode. Samme praksis gør sig gældende, hvis borgeren sætter sin helårsbolig til salg, fx fordi borgeren selv ønsker at flytte. Fra Københavns Kommunes egen praksis foreligger en konkret sag, hvor en islandsk statsansøger fik afslag på kontanthjælp. Det blev fra Ydelsesservices side vurderet, at hun havde formue, idet ansøgeren og hendes søster havde et hus i Norden, der blev beboet af søskendeparrets forældre. Dette hus var vurderet til 1,5 mio. danske kroner, hvorfor der klart var tale om formue. Ansøger oplyste ved behandlingen af klagen, at hun ikke længere var medejer af huset. Beskæftigelsesankenævnet fastholdt kommunens afgørelse og vurderede ud fra sagen dokumentation, at ansøger havde formue, hvorfor ansøger ikke var berettiget til kontanthjælp. Side 6 af 6

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere