Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Afledning af regn- og spildevand fra bolig- og golfområde nord for Frederikshavn Forslag april

2 Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Frederikshavn Kommune Udgivelsesår: 2015 Titel: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Tekst og layout: Frederikshavn Kommune Forsyningen Frederikshavn Vedtaget:??.??

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BEHANDLING OG VEDTAGELSE BAGGRUND Lokalplanens indhold LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Naturbeskyttelse Kommuneplan Lokalplan Spildevandsplan Vandplan Klimatilpasningsplan NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR Status (Spildevandsplan ) Plan (ændringer som følge af lokalplan) Udledninger fra regnbetingede udløb Planlagte spildevandstekniske anlæg Eksisterende spildevandstekniske anlæg AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER ØKONOMI OG TIDSPLAN BILAGFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Oplandsskemaer for kloakoplande. Udløbsskemaer for regnbetingede udløb. Bilag 3: Hydraulisk vurdering af Vildersbæk-systemet, dateret 20. marts Bilag 4: Berørte matrikler. TEGNINGSFORTEGNELSE T.01 Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. bolig- og golfområde nord for Frederikshavn 1:

4 FORORD Nærværende spildevandsplantillæg nr. 2 til Frederikhavn Kommunes Spildevandsplan vedrører afledningen af regn- og spildevand fra et planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn. Forud for spildevandsplantillæg nr. 2 har Frederikshavn Kommune udarbejdet en lokalplan FRE.F for planområdet. Lokalplanen er endelig vedtaget den??.???? 2015, og kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside Frederikshavn Kommune har endvidere foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. BEHANDLING OG VEDTAGELSE I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger. Spildevandsplantillæg nr. 2 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside ( I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til Naturstyrelsen under Miljøministeriet til orientering. Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget vedtages som et tillæg til den gældende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse samt sender det vedtagne tillæg til Naturstyrelsen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé Frederikshavn 4

5 1 BAGGRUND Med lokalplan FRE.F ønsker Frederikshavn Kommune at give mulighed for en ændret anvendelse af delområde 3 i den hidtil gældende lokalplan FRE (2007), omhandlende det planlagte feriecenter Palm City nord for Frederikshavn. Den nye lokalplan FRE.F vil således åbne mulighed for at øge andelen af parcelhusgrunde i området. Ifølge lokalplanen har området potentiale til at blive et attraktivt bolig- og fritidsområde, som vil forbedre de nuværende arealers nuværende fremtoning. I området sikres fortsat plads til en 9-hullers golfbane, en hytteby, lejligheder/etagebebyggelse samt en børnehave. Endvidere ændres disponeringen i området, så boliger koncentreres i den sydlige del af området, mens den nordlige del af området disponeres til golfbane/rekreative formål. 1.1 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet er en del af bolig- og feriecenterområdet Palm City, der i 2007 blev planlagt med 3 delområder: 1) Beach House nærmest kysten nordøst for Skagensbanen, 2) Centerområde med hotel mv. mellem banen og Skagensvej samt 3) Golfområde med tilhørende huse og lejligheder. Det aktuelle planområde i lokalplan FRE.F omhandler udelukkende det tidligere delområde 3 i lokalplan FRE , der er afgrænset af Skagensvej mod øst, Lerbækken og golfklubben mod nord og vest samt Bækvej og jernbanen mod syd. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør ca. 70,1 ha, og fremgår af figur 1.1 (se næste side). I planområdet udlægges ca. 170 nye parcelhusgrunde (område I). En del af parcellerne omkring Bækvej udlægges med fleksibel mulighed for udstykning til tæt-lav bebyggelse eller storfamilie boliger (område Ia). En tilsvarende storparcel udlægges særskilt i det grønne areal mod nord (område Ib). I områdets vestlige del udlægges et delområde til en hytteby (område III) samt et delområde til tæt-lav etagebebyggelse (område II). I områdets nordvestlige del udlægges et delområde til servicefaciliteter for golfbane i form af parkeringsareal og maskinhus (område IV). Endelig udlægges et delområde i den sydøstlige del af lokalplanområdet til offentlige formål i form af institutioner (område V). Område VI må kun anvendes til golfbane, fritidsformål og grønne rekreative områder. 5

6 Figur 1.1: Illustrationsplan for bolig- og golfområde nord for Frederikshavn (kilde: Lokalplan FRE.F ). 6

7 2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 2.1 LOVGIVNING Nærværende tillæg til Spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Ifølge Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser, vejledninger og planer: Love: o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven). o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven). o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). o Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Bekendtgørelser: o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr af 11. december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen). Vejledninger: o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, VEJ nr af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr af 1. januar o Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr af 12. marts o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr af 18. juni Planer: o Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. 7

8 3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen gælder følgende: o o o o o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand 1) til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 5. Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens 8. Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. 1) Med spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer, jf. Spildevandsbekendtgørelsens 4. 8

9 4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Ifølge Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og regional planlægning på området. I Forslag til lokalplan FRE.F (side 12-17) er sammenhængen med den øvrige planlægning for lokalplanområdet beskrevet. Følgende afsnit omhandler således kun den planlægning, der har relevans i forhold til afledningen af regn- og spildevand fra lokalplanområdet. 4.1 NATURBESKYTTELSE Dele af lokalplanens vestlige område ligger inden for åbeskyttelseslinje på 150 m fra Lerbækken og må ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres uden dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbeskyttelseslovens 16. Den syd vestligste del af lokalplanområdet ligger endvidere inden for skovbyggelinje på 300 m fra Lerbæk Skov, jf. Naturbeskyttelseslovens 17, og må ikke bebygges uden dispensation fra Frederikshavn Kommune efter Naturbeskyttelseslovens 17. Jævnfør lokalplanforslaget vil Frederikshavn Kommune anmode Naturstyrelsen om at reducere åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje i overensstemmelse med lokalplanens byggemuligheder. Frederikshavn Kommune har registreret søen langs Skagensvej som omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, hvilket betyder, at søens tilstand ikke må ændres uden dispensation fra Frederikshavn Kommune. Derudover er dele af lokalplanens arealer registreret som enge efter Naturbeskyttelseslovens 3. Da arealerne blev overført til byzone før 1. juli 1992, er engene kun beskyttet mod opdyrkning til landbrugsformål og er undtaget fra beskyttelse til bolig- og golfformål. Nærmeste Natura 2000-areal ligger i en afstand af ca. 500 m nord og øst for lokalplanområdet. Ifølge lokalplanen har ændringerne i forhold til tidligere lokalplan FRE ingen væsentlig betydning for beskyttelsesområderne, og det vurderes, at de aktiviteter, lokalplanen muliggør, ikke vil få mærkbar indvirkning på Natura 2000-området. 4.2 KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.10.37, som fastsætter rammebestemmelserne for området. Den overordnede anvendelse af rammeområdet er bolig- og fritidsområde. Den planlagte anvendelse for lokalplanområdet er således i overensstemmelse med kommuneplanen. 4.3 LOKALPLAN Lokalplanområdet i FRE.F udgør den overvejende del af delområde 3 i den hidtil gældende lokalplan FRE for det planlagte feriecenter Palm City nord for Frederikshavn. I lokalplanforslaget (FRE.F ) er følgende beskrevet vedrørende den planlagte afledning af regn- og spildevand: 9

10 Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. På baggrund af de ændrede bebyggelsesmuligheder i området udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Lokalplanområdet har tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Spildevand fra området skal ledes/pumpes til eksisterende spildevandsledning i Flade Engvej. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet sammen med tagvand og overfladevand fra den nye bebyggelse. Drænvand fra fladedræn må ikke afledes til det offentlige kloaksystem. Det er i spildevandsplanen forudsat, at hovedparten af områdets regnvand afledes til Vildersbæk, der har udløb i Kattegat ved Rønnerhavnen. Den vestlige del af lokalplanområdet afledes til Lerbækken via forsinkelsesbassiner. Lokalplanen muliggør, at der kan etableres regnvandsbassiner i lokalplanområdet. Bassinerne skal udformes landskabeligt med lave skråninger. Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand ikke må bygges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder. Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt. 4.4 SPILDEVANDSPLAN Nærværende spildevandsplantillæg omhandler en ændret anvendelse af delområde 3, som er beskrevet i det tidligere Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan , der omhandlede afledningen af regn- og spildevand fra det planlagte feriecenter Palm City nord for Frederikshavn. Spildevandsplantillæg nr. 4 er efterfølgende indarbejdet i den gældende Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. I forhold til den gældende Spildevandsplan medfører nærværende spildevandsplantillæg ændringer for flere kloakoplande. Af tabel 4.1 fremgår de kloakoplande, som enten udgår, eller hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Opland Oplandstype Anvendelse Handling FK22 Statusopland Maskinhus for golfklub Placering af opland ændres og omdøbes til FK48 FK29 Planopland Planlagt ferie- og fritidsområde Opland udgår FK30 Planopland Planlagt ferie- og fritidsområde Opland udgår FK31 Planopland Område udenfor kloakområde, der planlægges inddraget under kloakopland Opland udgår Tabel 4.1: Kloakoplande i den gældende Spildevandsplan , der enten udgår eller ændrer status i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 10

11 På figur 4.1, der er et udsnit af spildevandskortet for Frederikshavn i Spildevandsplan , ses de udgående kloakoplande. Figur 4.1: Udsnit af Palm City området (kilde: Spildevandsplan ). Af tabel 4.2 fremgår de kloakoplande, der planlægges indarbejdet i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Opland Oplandstype Anvendelse FK22 1) Planopland Åben eller tæt lav boligområde FK26 Planopland Åben lav boligområde FK29 1) Planopland Åben lav boligområde FK30 1) Planopland Åben eller tæt lav boligområde FK37 Planopland Institutionsområde FK42 Planopland Åben lav boligområde FK43 Planopland Tæt lav boligområde eller etagebyggeri FK44 Planopland Hytteby FK45 Planopland Parkeringsareal FK46 Planopland Åben eller tæt lav boligområde FK47 Planopland Åben lav boligområde FK48 Statusopland Maskinhus for golfklub 1) Oplandsnr. er genbrugt fra Spildevandsplan , men det er helt andre oplande og placeringer end oplandene i Spildevandsplan Tabel 4.2: Kloakoplande der planlægges indarbejdet i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. De i lokalplanområdet ukloakerede grønne områder og golfbanen er beliggende udenfor kloakoplandene. 11

12 På figur 4.2 ses de nye planoplande, der indgår i nærværende spildevandsplantillæg. Figur 4.2: Udsnit af spildevandskort med de planlagte kloakoplande i nærværende spildevandsplantillæg. Placeringerne af planlagte kloakoplande og udløb fremgår endvidere af vedlagte spildevandskort (tegning T.01). 4.5 VANDPLAN Vandplanerne er en samlet plan med det formål at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en god tilstand i vandområder med udgangen af Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder, er der beskrevet nogle retningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som skal være overholdt. Følgende afvandingssystemer og vandområder planlægges at modtage tag- og overfladevand fra det aktuelle lokalplanområde: Vildersbæk (offentlig kloak): En åben grøft, der skærer igennem lokalplanområdet fra vest mod øst. Den åbne del er tilsluttet en rørlagt grøft, der forløber langs med Flade Engvej Apholmenvej Skovlund. Den rørlagte del af Vildersbæk er tilsluttet regnvandsbassinet i Sindallund, hvorfra der er udløb til Kattegat via et udløb i Rønnerhavnen. Ifølge Spildevandsplan for tidligere Frederikshavn Kommune har Vildersbæk status af offentlig kloaksystem, der både afleder dræn- og overfladevand fra oplandet. Vildersbæk er derfor ikke omfattet af retningslinjerne i Vandplanen. Lerbækken/Elling Å (vandløb): Lerbækken afgrænser lokalplanområdet mod nord og vest, der har udløb til Elling Å ca. 500 m opstrøms Elling Å s udløb i Kattegat. I henhold til Vandplan har 12

13 Lerbækken B1-målsætning (gyde- og yngleopvækstvand for laksefisk) og Elling Å B2- målsætning (ophold- og opvækstvand for laksefisk). Kattegat (marint område): Er beliggende 1,5-2,0 km øst for lokalplanområdet. Både Vildersbæk, Lerbækken og Elling Å har udløb til Kattegat. Kystvandet ud for lokalplanområdet er et internationalt naturbeskyttelsesområde (Ramsar-område, EU-habitatsområde). 4.6 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014 Ifølge Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan forventes vandstandsstigninger i Lerbækken fremadrettet at kunne give anledning til oversvømmelser af mark og skovarealer på den nedre del af Lerbækken, bl.a. ved Lerbæk Hovedgaard samt dele af golfbanen. Med klimasikringen af de nye grunde, der hæves over de fælles friarealer/golfbanen, minimeres risikoen for oversvømmelser af grundene. I tilknytning til kommunens klimatilpasningsplan er der på Miljøministeriets hjemmeside mulighed for at se forskellige modelfremskrevne klimascenarier. Af figur 4.3 ses beregnede havstigninger ved kysten ud for lokalplanområdet ved en statistisk 50-års højvandshændelse. De lyseblå områder angiver oversvømmelser til kote +1,75 meter over havet. Som det ses, vil disse beregningsmæssigt forekomme øst for Skagensbanen. Figur 4.3: Kortudsnit med havstigninger ved en statistisk 50-års hændelse (kilde: Miljøministeriets MiljøGIS). Af figur 4.4 ses et lavningskort (bluespot-kort), der viser udbredelsen af alle afløbsløse lavninger i landskabet, samt vanddybden for hvert vanddækket område. 13

14 Figur 4.4: Kortudsnit af lavningskort med alle afløbsløse lavninger og vanddybder (kilde: Miljøministeriets MiljøGIS). Ifølge figur 4.4 forekommer de dybeste lavninger i den syd østligste del af lokalplanområdet. På Miljøministeriets MiljøGIS er det endvidere muligt at modellere en vandløbsstigning indtil 1,0 meter. Ifølge denne modellering vil der ikke forekomme terrænoversvømmelser i lokalplanområdet som følge af vandløbsstigninger i Lerbækken. 14

15 5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR I følgende afsnit beskrives den nuværende (status) og den planlagte (plan) afledningsstruktur for spildevand og regnvand i lokalplanområdet. 5.1 STATUS (SPILDEVANDSPLAN ) Kloakoplandene FK29, FK30 og FK31 fra det tidligere Palm City projekt udgår som følge af nærværende tillæg. Kloakopland FK22 (maskinhus til golfklub) er et eksisterende separatkloakeret område, som flyttes og omdøbes til FK48. Kloakplandene FK29, FK30 og FK31 er alle planlagt separatkloakerede områder. De nærmere data for kloakoplandene FK22, FK29, FK30 og FK31 fremgår af bilag 1. AFLEDNING AF SPILDEVAND Der er ingen spildevandsafledning fra kloakopland FK22 i dag. Spildevandet fra planoplandene FK29 og FK31 var planlagt afledt til det eksisterende spildevandssystem i Flade Engvej og videre i Apholmenvej til den afskærende pumpestation ved Krogen. Spildevandet fra planopland FK30 var planlagt afledt til planopland FK29 via en planlagt spildevandspumpestation i opland FK30. AFLEDNING AF REGNVAND Regnvandet (tag- og overfladevand) fra opland FK22 afledes til Lerbækken via et privat udløb. Regnvandet fra opland FK30 var planlagt udledt til Lerbækken via et planlagt regnvandsbassin (FK30RB01) og regnvandsudløb FK30RU01. Regnvandet fra oplandene FK29 og FK31 var planlagt udledt til Vildersbæk-systemet i Flade Engvej Apholmenvej Skovlund til det eksisterende regnvandsbassin i Sindallund (FK09RB01), og videre til regnvandsudløb FK10RU01 i Rønnerhavnen (Kattegat). 5.2 PLAN (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOKALPLAN) Som følge af den nye lokalplan etableres planoplandene FK22, FK26, FK29, FK30, FK37, FK42, FK43, FK44, FK45, FK46, FK47 og FK48. Oplandene FK22 og FK37 planlægges spildevandskloakeret. Oplandene FK26, FK29, FK30, FK42, FK43, FK44, FK46 og FK47 planlægges separatkloakeret. Opland FK45 (parkeringsareal) planlægges regnvandskloakeret. Opland FK48 (maskinhus til golfklub) er et eksisterende separatkloakeret opland. De nærmere data for kloakoplandene fremgår af bilag 1. 15

16 AFLEDNING AF SPILDEVAND Spildevandet fra planoplandene FK26, FK29 og FK30 (boligområder) afledes ved gravitation til den eksisterende spildevandspumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget. Spildevandet fra planopland FK22 (boligområde) afledes via en privat spildevandspumpestation til opland FK29, hvorfra det afledes ved gravitation til pumpestationen på Flade Engvej/Golfsvinget. Spildevandet fra planopland FK37 (institutionsområde) afledes til den eksisterende spildevandsledning i Flade Engvej. Spildevandet fra planoplandene FK42 (boligområde), FK43 (etagebyggeri), FK44 (hytteby), FK46 og FK47 (boligområder) samt FK48 (maskinhus) afledes til en ny spildevandspumpestation, hvorfra det pumpes videre til opland FK29 og afledes ved gravitation til spildevandspumpestationen på Flade Engvej/Golfsvinget. Den eksisterende spildevandstrykledning fra kloakopland FK15 (golfklubbens klubhus) sløjfes på den delstrækning, der krydser gennem planoplandene FK26 og FK29, og kobles i stedet i spildevandssystemet i kloakopland FK29, der hvor trykledningen skærer opland FK29. Spildevandet fra alle kloakoplande afledes til Frederikshavn Renseanlæg. AFLEDNING AF REGNVAND Regnvandet fra planoplandene FK22 (boligområde) og FK37 (institutionsområde) nedsives på privat grund. Regnvandet fra planoplandene FK26, FK29 og FK30 (boligområder) afledes uforsinket og ved gravitation til Vildersbæk-systemet i Flade Engvej Apholmenvej Skovlund til det eksisterende regnvandsbassin i Sindallund (FK09RB01), og videre til regnvandsudløb FK10RU01 i Rønnerhavnen (Kattegat). Regnvandet fra planoplandene FK42 (boligområde), FK43 (etagebyggeri), FK44 (hytteby) og FK45 (parkeringsareal) udledes til Lerbækken via et planlagt regnvandsbassin (FK45RB01) og udløb FK45RU01. Regnvandet fra planoplandene FK46 og FK47 (boligområder) udledes til Lerbækken via et planlagt regnvandsbassin (FK47RB01) og udløb FK47RU01. Regnvandet fra statusopland FK48 (maskinhus) udledes til Lerbækken via et eget privat udløb. AFLEDNING FRA OMFANGSDRÆN Såfremt der etableres omfangsdræn omkring bygninger i lokalplanområdet, skal drænvand fra omfangsdrænet afledes til regnvandssystemet eller drængrøfter. Ved etablering af eventuelle omfangsdræn omkring bygningskonstruktioner, skal disse etableres over det normale grundvandsspejl i området, således at omfangsdrænene ikke fungerer som fladedræn. Regnvandssystemet skal ikke og er derfor ikke dimensioneret for afledning af drænvand fra fladedræninger. 5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB STATUS (SPILDEVANDSPLAN ) Som følge af de eksisterende kloakoplande FK22, FK29, FK30 og FK31 ændres eller udgår med spildevandsplantillægget, berøres regnvandsudløbene FK10RU01 (Kattegat), FK30RU01 (Lerbækken) samt et privat udløb til Lerbækken. De beregningsmæssige udledte vand- og stofmængder for udløbene FK10RU01, FK30RU01 og Privat Lerbækken fremgår af bilag 2. 16

17 PLAN (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOKALPLAN) Som følge af lokalplanforslaget for bolig- og golfområdet ændres de udledningsmæssige forhold for regnvandsudløb FK10RU01 (Kattegat). Desuden etableres to nye regnvandsudløb FK45RU01 og FK47RU01 (Lerbækken). Det private regnvandsudløb til Lerbækken for kloakopland FK48 (tidligere FK22) bibeholdes i forbindelse med nærværende tillæg. De ændrede vand- og stofmængder for udløbene FK10RU01, FK45RU01, FK47RU01 og Privat Lerbækken fremgår af bilag 2. Som følge af ændringerne i nærværende spildevandsplantillæg vil der forekomme følgende udledningsmæssige ændringer til hhv. Lerbækken (tabel 5.1) og Kattegat (tabel 5.2). Belastning af Lerbækken (fra FK45RU01, FK47RU01 og Privat Lerbækken) Vandmængde (m3/år) Organisk stof (kg BOD 5/år) Total-N (kg N/år) Total-P (kg P/år) Belastning (iht. Spildevandsplan ) Belastning (iht. Spildevandsplantillæg) , ,1 Forskel ,6 Stofreduktion i vådbassiner 1) ,1 Forskel (inkl. stofreduktion) ,5 1) Ifølge rapporten Våde bassiner til rensning af separat regnvand, Aalborg Universitet m.fl., 2012, kan der i våde regnvandsbassiner forventes rensegrader i størrelsesordenen % for BOD 5, 0-30 % for total-n og % for total-p. Tabel 5.1: Ændringer af de udledningsmæssige forhold til Lerbækken som følge af spildevandsplantillæg. I forbindelse med etablering af nye regnvandsbetingede udløb til Lerbækken (FK45RU01 og FK47RU01) forventes der iht. Vandplanen (retningslinje 9) stillet krav om forsinkelse (bassinkrav) af de regnbetingede udledninger til 1-2 l/s pr. ha, svarende til naturlig afstrømning. Af samme grund er der i tabel 5.1 og 5.2 taget højde for de stofreduktioner, der erfaringsmæssigt kan opnås i våde regnvandsbassiner, jf. rapporten Våde bassiner til rensning af separat regnvand, Aalborg Universitet m.fl., Ifølge tabel 5.1 vil den årlige udledning til Lerbækken beregningsmæssigt øges med ca m 3 vand/år, ca. 13 kg BOD 5 /år, ca. 4 kg tot-n/år og ca. 0,5 kg tot-p/år som følge af spildevandsplantillægget. I forbindelse med udnyttelse af de planlagt separatkloakerede kloakoplande FI10, FJ24, FJ25, FJ26 og FJ28 kan det muligvis blive nødvendigt at benytte alternative muligheder for afledning af tagvand, eksempelvis nedsivning hvor det er muligt, for at reducere den samlede tilledning af BOD, N og P til Lerbækken. 17

18 Belastning af Kattegat (fra FK10RU01) Vandmængde (m3/år) Organisk stof (kg BOD 5/år) Total-N (kg N/år) Total-P (kg P/år) Belastning iht. Spildevandsplan Belastning iht. spildevandsplantillæg , ,0 Forskel ,3 Stofreduktion i vådbassiner 1) - 0,9 0 0,2 Forskel (inkl. stofreduktion) - +2,1 0 +0,1 1) Ifølge rapporten Våde bassiner til rensning af separat regnvand, Aalborg Universitet m.fl., 2012, kan der i våde regnvandsbassiner forventes rensegrader i størrelsesordenen % for BOD 5, 0-30 % for total-n og % for total-p. Tabel 5.2: Ændringer af de udledningsmæssige forhold til Kattegat som følge af spildevandsplantillæg. Udledningen til Kattegat sker via det eksisterende regnvandsudløb FK10RU01 i Rønnerhavnen. I tilknytning til dette udløb er der to eksisterende regnvandsbassiner: Sindallundbassinet med et volumen på ca m 3 og et regnvandsbassin ved Esbjerggade 8 (matr. 19g) med et volumen på ca. 700 m 3. Af denne grund er der ligeledes indkalkuleret en stofreduktion i forbindelse udledningen til Kattegat via udløb FK10RU01, jf. tabel 5.2. Ifølge tabel 5.2 vil den årlige direkte udledning til Kattegat beregningsmæssigt øges med ca. 960 m 3 vand/år, ca. 2,1 kg BOD 5 /år, uændret mht. total kvælstof og ca. 0,1 kg tot-p/år som følge af spildevandsplantillægget. 5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG Frederikshavn Forsyning tilstræber at erhverve arealer til etablering af større spildevandstekniske anlæg, som pumpestationer og bassinanlæg. Den endelige placering af pumpestationer og bassiner fastlægges først ved detailprojekteringen af kloakanlægget. Hvilke matrikler, der berøres af placeringen, kendes endeligt herefter. PLANLAGTE PUMPESTATIONER I forbindelse med realiseringen af lokalplanforslaget planlægges der etableret én ny pumpestation i planopland FK47, der modtager spildevandet fra planoplandene FK42, FK43, FK44, FK46, FK47 og FK48, og pumper dette videre til planopland FK29, hvorfra spildevandet afledes ved gravitation til den eksisterende pumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget. Desuden skal der etableres en spildevandspumpestation, der pumper spildevandet fra planopland FK22 til planopland FK29, hvorfra spildevandet afledes ved gravitation til den eksisterende pumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget. Planlagte pumpestationer Ejerskab Placering (opland) FK47SP01 (spildevand) Forsyningen FK47 FK22SP01 (spildevand) Forsyningen FK22 Tabel 5.3: Planlagte pumpestationer. 18

19 PLANLAGTE BASSINER I forbindelse med de planlagte regnbetingede udledninger til Lerbækken (via udløbene FK45RU01 og FK47RU01) forventes der iht. Vandplanens retningslinje 9 stillet krav om neddrosling af de regnbetingede udledninger til 1-2 l/s pr. ha (total areal), svarende til naturlig afstrømning. Af den grund påregnes der etableret to nye regnvandsbassiner i tilknytning til udløbene FK45RU01 og FK47RU01 til Lerbækken. Af tabel 5.4 fremgår de anslåede volumener (forudsat nedenstående dimensioneringsforudsætninger) samt placeringen af de planlagte regnvandsbassiner. Udløb FK45RU01 FK47RU01 Planlagte bassiner (nr.) FK45RB01 (regnvand) FK47RB01 (regnvand) Oplandsareal (ha) Red. areal (ha) Bassinvolumen (m3) 11,0 2,2 1) ) 4,0 1,0 1) 500 2) 1) I det reducerede areal er inkluderet en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. 2) Bassinvolumener dimensioneret ved anvendelse af SVK s regneark, version og følgende beregningsforudsætninger: årsmiddelnedbør: 640 mm, Region Vest (=1), gentagelsesperiode: 5 år, frekvensfaktor: 0, sikkerhedsfaktor: 1,56, CDS-regn varighed: 240 min, tidsskridt: 1 min, asymmetrikoefficient: 0,5, hydrologisk reduktionsfaktor: 1,0 og recipientkrav: 1 l/s/ha. Tabel 5.4: Planlagte regnvandsbassiner. I tilknytning til Vildersbæk-systemet er der i dag to eksisterende regnvandsbassiner. Det ene er Sindallund-bassinet, der er placeret i skovområdet umiddelbart opstrøms udløb FK10RU01 i Rønnerhavnen, og det andet et regnvandsbassin ved Esbjerggade 8 (matr. 19g). Foruden det aktuelle lokalplanområde er der endvidere et stort planopland FK28 med en planlagt regnvandsafledning til Vildersbæk-systemet. Dette planopland er en del af det tidligere Palm City projekt. Ved en fremtidig realisering af planopland FK28 vil der ligeledes bliver stillet krav om forsinkelse af regnvandet inden udledning til Vildersbæk-systemet. I de følgende omtalte hydrauliske beregninger for Vildersbæk er neddroslingen fra planopland FK28 fastlagt til max. 48 l/s. ØVRIGE PLANLAGTE TILTAG Fremfor at planlægge for etablering af regnvandsbassiner i det aktuelle lokalplanområde (bolig- og golfområde) til forsinkelse af regnvand (tag- og overfladevand) inden afledning til Vildersbæk-systemet, er der foretaget en undersøgelse af mulighederne for hydraulisk at optimere det eksisterende Vildersbæk-system under samtidig hensyntagen til overholdelse af de gældende udledningstilladelser for udløbene FK10RU01 (Rønnerhavnen) og FK07RU01 (nord for Skansen). Resultaterne af de udførte hydrauliske beregninger fremgår af vedlagte notat, jf. bilag 3. De udførte hydrauliske beregninger i notatet angiver, at der dels forekommer en hydraulisk flaskehals i det eksisterende Vildersbæk-system, og dels er det eksisterende Sindallundbassin sjældent i drift pga. en stor rørdimension (ø900 mm bt) i afløbet. Fremfor at etablere nye bassinvolumener i tilknytning til det aktuelle lokalplanområde, anbefales derfor følgende 3 kombinerede løsningsforslag for Vildersbæk-systemet: 19

20 1. Neddrosling af afløbet fra Sindallund-bassinet. Det nuværende bassinafløb (ø900 bt) neddrosles til en ø500 mm. Samtidig etableres et overløb til den nedstrøms ø900 mm udløbsledning i tilfælde af regnhændelser, der overskrider kapaciteten af ø500 mm afløbet. Ved ændringen af bassinet etableres samtidig et større sandfang i udløbet fra Sindallund-bassinet. 2. Udvidelse af rørdimensionen på delstrækning i Vildersbæk-systemet. Rørdimensionen forøges på en ca. 300 m lang ledningsstrækning (657593R R) i Skovlund. Rørdimensionen forøges fra nuværende ø900 mm til fremtidig ø1200 mm. 3. Frakobling af drænvandet til Vildersbæk-systemet. Drænvandet der tilføres fra den åbne del af Vildersbæk samt de øvrige dræntilslutninger på Flade Engvej skal frakobles Vildersbæk-systemet og i stedet afdrænes til Lerbækken. Ad 1) Ifølge de udførte hydrauliske beregninger sikrer dette tiltag, at den gældende udledningstilladelse for udløbet i Rønnerhavnen (max. 530 l/s ved n=1) kan overholdes ved en tilslutning af de aktuelle planoplande. Etableringen af et større sandfang i bassinudløbet skal samtidig medvirke til, at sandaflejringen i havnebassinet i Rønnerhavnen reduceres. Ad 2) Med en udvidelse af rørdimensionen i Skovlund (ø900 mm til ø1200 mm) angiver de udførte beregninger, at Forsyningens funktionskrav, svarende til max. opstuvning til rørtop ved en 1-års CDS-regn og max. opstuvning til terræn ved en 5-års CDS-regn, kan overholdes ved en tilslutning af alle aktuelle planoplande. Ad 3) Beregningsresultaterne indikerer ligeledes, at udledningstilladelserne ikke kan overholdes, sandsynligvis hverken i statussituationen eller når ét eller flere af planoplandene bliver tilsluttet Vildersbæk-systemet, såfremt der samtidig tilføres en drænvandmængde fra lokalplanområdet i størrelsesordenen 100 l/s. Derfor er det en afgørende forudsætning for nærværende spildevandsplantillæg, at den eksisterende afledning af drænvand fra lokalplanområdet frakobles Vildersbæk-systemet allerede i forbindelse med byggemodningen af de første planoplande med afledning til Vildersbæksystemet. I henhold til lokalplanen planlægges drænvandet fra lokalplanområet i stedet afledt til Lerbækken. Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til en afkobling af drænvandet fra Vildersbæk-systemet, ændres forudsætningerne for nærværende spildevandsplantillæg på afgørende vis, da det medfører, at udledningstilladelsen for udløbet i Rønnerhavnen ikke kan overholdes. Det samme gælder muligvis Forsyningens funktionskrav for Vildersbæk-systemet. Derfor vil det være nødvendigt at annullere nærværende spildevandsplantillæg og redefinere et løsningsforslag for afledningen af regnvand (tag- og overfladevand) fra lokalplanområdet til Vildersbæk-systemet. De udførte hydrauliske beregninger viser desuden, at ovenstående 3 løsningsforslag nødvendigvis skal udføres i prioriteret rækkefølge. Af hensyn til overholdelsen af den gældende udledningstilladelse for FK10RU01 (Rønnerhavnen) skal punkt 1 og 3 udføres allerede i forbindelse med byggemodningen af de første planoplande i lokalplanområdet med afledning til Vildersbæk-systemet. Opdimensioneringen af ledningsstrækningen i Skovlund kan ifølge de udførte beregninger afvente en fuldstændig tilslutning af planoplandene fra lokalplanområdet, forudsat at drænvandet fra lokalplanområdet kan frakobles Vildersbæk-systemet og i stedet afdrænes til Lerbækken. 20

21 5.5 EKSISTERENDE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG Frederikshavn Spildevand A/S har allerede spildevandstekniske anlæg beliggende i lokalplanområdet. Spildevandet fra golfklubbens klubhus (kloakopland FK15) afledes via en pumpestation og en afskærende trykledning, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem i rundkørslen ved Flade Engvej/Skagensvej/Apholmenvej. Pumpestation og trykledning ejes af Frederikshavn Spildevand A/S. Trykledningen krydser lokalplanområdet og skal omlægges i forbindelse med planoplandene FK26 og FK29 etableres. Alle udgifter til omlægning og sløjfning af trykledningen afholdes af byggemodneren. Pumpestationen og ledningstracéet for trykledningen fra golfklubben fremgår af tegning T.01. Den åbne del af Vildersbæk fra svinget på Flade Engvej og ca m opstrøms til sin påbegyndelse er ifølge en tidligere aftale overdraget til Kloakforsyningen og har derfor status af et spildevandsteknisk anlæg, selvom der udelukkende er tilsluttet drænvand til den åbne del af Vildersbæk. Som en afgørende forudsætning for nærværende spildevandsplantillæg skal alt drænvand fra den åbne del af Vildersbæk og den øvrige del af lokalplanområdet frakobles den nedstrøms rørlagte del af Vildersbæk-systemet. Dette er for at sikre tilstrækkelig kapacitet i den rørlagte del af Vildersbæk-systemet til at aflede regnvandet (tag- og overfladevand) fra lokalplanområdet. Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til frakobling af drænvandet fra den rørlagte del af Vildersbæk, skal det eksisterende forløb af den åbne del af Vildersbæk bevares i lokalplanområdet. I tilfælde heraf skal eventuelle omlægninger eller rørlægninger af den åbne del af Vildersbæk i lokalplanområdet forudgående aftales med Frederikshavn Spildevand A/S, og alle udgifter forbundet hermed afholdes af byggemodneren. 21

22 6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) påregnes som udgangspunkt etableret i vejarealer. I nærværende byggemodningsprojekt kan der dog blive behov for at etablere offentligt kloakanlæg på private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst servitut på det offentlige kloakanlæg på privat areal. Ved etablering af større kloaktekniske anlæg som pumpestationer, bassiner, bygværker mv. tilstræber Frederikshavn Forsyning A/S at erhverve sig arealerne, hvor anlæggene placeres. Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe, at disse rådighedsindskrænkninger eller erhvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn Forsyning A/S. Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig arealerne via ekspropriation. Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens 5, stk. 8. Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje m.v. (Lov nr af 27/ ), kapitel 5. Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje m.v., 49, stk. 4. Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer mv., pålægges servitutter samt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v. Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom fastlægges følgende forhold for den berørte ejendom: Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. Adgangsforhold. Ulemper, retablering, erstatning. 22

23 7 ØKONOMI OG TIDSPLAN Den offentlige kloakering af lokalplanområdet vil blive udført i overensstemmelse med udbygningstakten for lokalplanområdet. Ifølge byggemodneren planlægges første etape af byggemodningen udført i 2015, hvilket påregnes at svare til udbygningen af planopland FK26. I forbindelse med tilslutning af ejendommene til offentlig kloak opkræves tilslutningsbidrag i henhold til den på tilslutningstidspunktet gældende betalingsvedtægt for Frederikshavn Kommune. Efter aftale med Frederikshavn Spildevand udfører den private byggemodner alt kloakanlæg inden for lokalplanområdet i henhold til de krav, normer og retningslinjer, som Frederikshavn Spildevand stiller til udførelsen af det offentlige kloakanlæg. Inden igangsættelse udarbejdes der således en overdragelses- og økonomiaftale mellem byggemodneren og Frederikshavn Spildevand, der fastlægger anlægspris samt øvrige vilkår og betingelser, der skal være opfyldt, før Frederikshavn Spildevand kan overtage kloakanlægget. Da detailprojektet for den første etape (planopland FK26) endnu ikke foreligger, kendes de forventede anlægsudgifter for Frederikshavn Spildevand endnu ikke. 23

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af område ved Mette Billes Vej - Forslag 6. december 2016 Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af 5 oplande i Sæby Syd Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn Kommune

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Version af Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Version af Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Version af 22.05.2015 Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af Skagens nordøstlige del Forslag juni 2015 Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2016 Køge Jorddepot og Unitterminal Maj 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Belastning af recipienter og renseanlæg... 1 Indledning... 2 Plangrundlag... 3 Lovgivning...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007-2012 FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Kunde Rådgiver Struer Kommune Orbicon A/S Teknisk Drift

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2005-2009 Tillæg nr. 19 til gl. Horsens Spildevandsplan Erhvervsområde Horsens Vest og nyt boligområde, Lund TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning Forslag til tillæg nr. 19 til (gl.) Horsens Kommunes

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

TILLÆG NR. 209 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 209 TIL SPILDEVANDSPLAN Vedtaget Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG N. 09 TIL SILDEVANDSLAN Boligområde ved

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere