Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling."

Transkript

1 Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud. 6. Forslag fra bestyrelsen: ( 2. stk 2.2) Skal måske ændres. Bestyrelsen anbefaler, at vi klubben tilbage til de oprindelige 6 personer i bestyrelsen i stedet for som nu 7 personer. Udvidelsen fra 6 til 7 personer blev på generalforsamlingen i februar 2014 vedtaget, da bestyrelsen bl.a. stod overfor en stor arbejdsbyrde i forbindelse med den eventuelle overtagelse af banen. Da dette nu er gennemført, anbefales reduktion fra 7 til 6 personer. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Benny Hoe (villig til genvalg) Georg Olesen (villig til genvalg) Valg af nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne: Bo de Neergaard, Kjeld Olsen og Bjørn Helmer er ikke på valg i år. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af revisor 9. Eventuel. * * * * * Ad. 1: Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde, idet 25 medlemmer havde fundet frem til klubbens lokaler denne råkolde aften i februar. Ad. 2: Ester Larsen blev valgt til dirigent og Bjørn Helmer samtidig udpeget til at være aftenens referent. Ad. 3: Formandens beretning foreligger i skriftlig form efter referatet. Der er indkommet 2 forslag til radiospots. De kan høres ved at klikke i kolonnen til højre for referatet fra generalforsamlingen. I forbindelse med beretningen gav Bjørn Helmer en kort orientering om besøgene på klubbens hjemmeside. Denne orientering fremgår også i slutningen af referatet. I forbindelse med beretningen var der nogle enkelte uddybende spørgsmål vedrørende leje af hallen samt gæsters aktive brug af hjemmesiden. Endvidere drøftedes bestyrelsens planer om at indkøbe en brugt automat til boldene på driving range. Den er med elevator og boldvask. Pris ca. kr

2 Der var tilslutning til dette forslag, da det kunne forhindre fremtidig fjernelse af træningsboldene eller i hvert fald gøre det mere besværligt for tyvene. Formandens beretning blev herefter godkendt med akklamation. Ad. 4: Ad. 5: Ad. 6: Ad. 7: Kassereren fremlagde regnskabet for 2014 og besvarede diverse spørgsmål hertil. Regnskabet fremgår andetsteds på hjemmesiden. Herefter blev status gennemgået og kommenteret. Regnskab og status blev godkendt med akklamation. Kassereren gik herefter over til at gennemgå det tidligere udarbejdede budget for Der er mange ukendte og usikre faktorer på nuværende tidspunkt, men med en god indsats fra såvel medlemmer som bestyrelse forventer kassereren, at vi kan komme helskindet gennem indeværende prøve år. Der er udarbejdet en ny liste med priser for pay & play samt kontingenter m.v. på såvel dansk som engelsk. Listerne findes på skranken. Bestyrelsen er desuden gået i gang med at udarbejde en betjeningsvejledning på dansk, engelsk og tysk til brug ved skranken. Budgettet blev godkendt med akklamation. Vedtægternes 2.2 skal ændres, så ordlyden svarer til klubbens nye situation. Dette blev godkendt. Generalforsamlingen godkendte desuden, at antallet af medlemmer i bestyrelsen reduceres fra 7 til 6, idet formandens stemme ved stemmelighed tæller dobbelt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling. Benny Hoe og Georg blev begge genvalgt og Thomas Sloth Andreasen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Følgende blev valgt til suppleanter: Per Caspersen og Erik Andersen. Ad. 8: Ad. 9: Til revisor valgtes Ester Larsen. Per og Ester Caspersen har tilbudt at stå for arbejdet med klubmedlemmernes frivillige indsats i forbindelse med at betjene sekretariatet især i de travle perioder. Interesserede kan rette henvendelse herom på telefon: eller Generalforsamlingen takkede ægteparret for deres tilsagn. Helle havde foreslået informationer på engelsk og tysk, og som det fremgik tidligere i denne beretning, er dette arbejde af bestyrelsen nu sat i gang. Der var forslag fra Steffan om at søge tilskud fra diverse fonde. Disse muligheder er bestyrelsen allerede opmærksom på og ansøgninger vil blive afsendt til medfinansiering af diverse formål. Samme Steffan blev takket for det store arbejde han sidste år gennemførte for at skaffe sponsorer. Det kunne oplyses, at alle sponsorer havde givet tilsagn om fortsættelse i 2015 samt at flere sponsorer sandsynligvis ville komme til. Det er nu Bjørn, som er kontaktperson til sponsorerne. Det blev oplyst, at der er mulighed for billigt indkøb af nye golf sæt til afløsning af de nuværende, som må siges at have haft bedre tider. Bestyrelsen arbejdere videre med forslaget.

3 Medlemmer kan nu optræde som BANEKONTROL og der er udarbejdet små hvide plastickort til dette formål, så man kan legitimere sig overfor gæsterne. Kortene ligger i receptionen på et hemmeligt sted. Der var tillige forslag om at føre en form for logbog for kontrollanternes arbejde. Der var drøftelser vedrørende salg af øl og vand og Steffan kunne evt. skaffe en billig automat fra en klub i Auning, han havde forbindelse med. Vi venter spændt på, om det kan realiseres. Thomas m.fl. talte til fordel for mindre golf ture med overnatning i Danmark og Nordtyskland. Thomas vil som nyt bestyrelsesmedlem arbejde videre med denne idé. Der er udarbejdet hvide, billige scorekort for gul og rød tee til brug for medlemmernes egne private runder. Dette for at spare på omkostninger til de dyre kort. Bo har desuden selv fremstillet et antal gule scorekort til turneringer m.v. Afslutning Formanden takkede for den gode og engagerede afvikling af generalforsamlingen og overrakte dirigenter en velsmagende flaske rødvin som tak for arbejdet. * * * * Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: Ebeltoft, den 25. februar 2015 Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Baneudvalg: Marchudvalg: Bo de Neergaard Bjørn Helmer (tillige IT-ansvarlig). Benny Hoe Thomas Sloth Andreasen Georg Olesen Kjeld Olsen Bjørn Helmer, referent Ester Larsen, dirigent Formandens årsberetning. Lad mig starte med at sige velkommen til dette nye spændende golf år i Djurs Golf Klub. Året 2014 har på mange måder været et turbulent år, både for jer men sandelig også for os i bestyrelsen. Året startede stille. Vi får anlagt en Waste på hul 1, nye måtter og flag på banen. Klubben gav af egen beholdning kr. til disse forbedringer. Nu siger jeg godt nok forbedringer. Ikke alle medlemmer så ændringerne som forbedringer. Men alt i alt set med mine/vores briller har i lært at tage imod ændringerne, især rød tee er taget godt imod. Wasten er der ikke kommet så mange klager over Nye skabe blev det også til, så vi er på max med skabe. Her kan vi især takke et par af vores medlemmer for deres indsats, med opsætningen af skabe. Vores baneudvalgsformand har nedlagt afstands mærkninger på alle huller. Han arbejder på bedre skiltning. Ja i det hele taget er han en travl mand på banen. Efter banen er blevet klippet, smutter han rundt med den lille traktor og laver 2. cut. Han har flere steder gjort banen større i landings områder og håndklippet hullerne i kanten med saks. Fra vores side blev der også arrangeret en golf tur syd på. Turen gik til Alicante. Turen var en succes. Hvad angår tilmeldinger var det noget helt andet. Vi var kun 4 personer af sted. Vi har fået kr. af La Cour fonden. Disse penge blev investeret i vores nye terrasse. Terrassen er blevet taget godt imod, fra stort set alle medlemmer. I bestyrelsen var der lidt uenighed om, hvordan pengene skulle bruges, men et bredt flertal bakkede op om, pengene skulle bruges til det vi havde søgt fonden om, nemlig terrasse.

4 Kort efter terrassens tilblivelse, fik vi ratet banen. Dette betød vi fik nye spillehandicap. Nogle fik flere streger andre lidt mindre. Ved sidste general forsamling fik vi valgt 7 medlemmer ind til bestyrelsen. Vi er blevet lidt mindre sidst på året, nemlig 5 medlemmer. Dette skyldes 2 medlemmers udtræden grundet forskellige holdninger til overtagelsen og driften generelt. De 2 udtrådt medlemmer ønskede også at prøve kræfter med anden bane. Vi ønsker dem gode golf oplevelser i deres nye klub. Ja, som jeg lige kort vendte for et øjeblik siden, har der været uro i bestyrelsen. Mest fordi vi blev kaldt til møde hos L.H, hvor det blev oplyst at, anlægget ville blive tilplantet med juletræer, hvis vi ikke overtog anlægget med alt hvad dette indebar. Vi var meget modløse efter denne besked og så ingen anden udvej end at lukke klubben. Vi blev dog indbudt til forhandlinger igen og vi begyndte at nærme os hinanden. Efter flere møder dels med ApS et og L.H nåede vi frem til et resultat, vi mente kunne fremlægges på en ekstra ordinær generalforsamling. Her fik vi grønt lys for at fortsætte forhandlingerne og sætte en underskrift. Underskriften blev sat den 27. december klokken Vi kunne ikke opnå mere. Resultatet er ikke det bedste, men et resultat vi kan arbejde med, hvis vi i klubben trækker på samme hammel. Når jeg siger trækker på samme hammel, menes jeg at, vi skal hjælpe hinanden i vores klub med bemanding i receptionen. Vi har en stærk mistanke om, der er mange gæster der glemmer at betale for deres besøg. Så har man lyst til at give en håndsrækning, skal man henvende sig til Per Caspersen. Det drejer sig i første omgang om ca timer om året. Når man nu er i receptionen, og der ikke så mange gæster, kunne man evt. tage en kost, kigge ud på toiletterne og se om der er i orden. Ja man kan også snuppe en banekontrol. Der er lavet kort, man kan have med sig ud på banen, hvorpå der står banekontrol. Så kan gæsterne se man ikke er en tilfældig person. Vores overtagelse er lige som en lejlighed man lejer. Der gør man jo også rent og i det hele taget forsøger at gøre den hyggelig. I vores klub skal vi også gøre en ekstra indsats for at få nye medlemmer i klubben. Uroen og usikkerheden om klubben fremtid de sidste måneder op til jul, har betydet vi har mistet flere medlemmer end vi plejer. Vores budgetter er stramme men overkommelige. Vi regner med vi skal have ca 1600 betalende gæster om året og svarende til små 90 fuldtidsbetalende medlemmer. Radio spots er ved at blive produceret ved lokalradioen. Sidst klubben kørte spots, kunne man i de gode måneder tjene omkring kr. om måneden. Vi håber gennem spots, vi igen kan komme op på disse pæne indtjenings tal. Det er gennem besøg på banen vi får medlemmer. Om det er utopisk eller fantasi ved jeg ikke. Men vi håber gennem fælles hjælp og spots med mere at nå op på 150 faste medlemmer, gerne mere. For vores klub er hyggelig, og vi har faktisk et unikt sammenhold i forhold til så mange andre klubber. Disse 2 spots er gået i produktion og jeg vil afspille dem til sidst. Ud over vores dankorts terminal forsøger med Mobil pay mobil og andre typer for mobil telefon betaling. Forskellen mellem dit og mit, har vi heller ikke været forskånet for. I foråret købte vi nye drivning range bolde. Sidst på året blev de lånt at ukendte. De er ikke kommet tilbage. Så det nye år er startet med at, bestille drivning range bolde. Ikke lige en udgift vi har forudset. Vi har fået et godt tilbud på nye drivning range bolde og har købt 250 dusin. Da vi de sidste 3 år har udlånt bolde, uden at få dem tilbage, er vi begyndt at afsøge markedet for en boldautomat. Vi har fået et godt tilbud på en brugt boldautomat kr. For boldautomat med vasker og transportbånd. Vi forsøger at finde en sponsor til den. Jeg håber vi alle får et godt og lykkebringende golf år her i Djurs Golf Klub. Sluttelig vil afspille de 2 radio spots. (Disse findes på hjemmesiden under nyheder i højre kolonne. Husk højtalere). * * * Statistik for hjemmesiden: Der har i perioden fra 7. januar 2014 til 24. februar 2015 været i alt besøg, hvoraf de unikke besøgende udgjorde Ved unikke forstås antallet af enkeltpersoner. Der er således mange andre end klubbens egne medlemmer, der besøger siden.

5 I de seneste dage er der via hjemmesiden kommet 2 nye medlemmer, så også denne funktion virker efter hensigten. Den bedst besøgte måned var juli 2014 med 893 gæster. I den modsatte ende havde hjemmesiden 612 gæster i januar Der er forventeligt flest gæster i sommertiden, men det store antal hits i de kolde måneder er glædeligt. Gæsterne anvender i snit 3:21 minutter på siden og aflægger i snit besøg på 6,4 forskellige sider.

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere