Økonomisk overblik august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik 2015 26. august 2014"

Transkript

1 Økonomisk overblik august 2014

2 Kl Frokost i kantinen Kl Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen Kl Pause Kl Processen om effektivisering og besparelser m.v. v/kommunaldirektør Lars Svenningsen Kl Tidsplan og det videre forløb v/borgmesteren Kl Kaffe og kage Kl Status for projekt om Slottet v/erland Porsmose

3 Økonomiske målsætninger Det tekniske økonomiske overblik 2015 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på følgende beregningstekniske forudsætninger og økonomiske målsætninger. Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Byrådet har besluttet, at frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden. Anlægsudgifter på 63 mio. kr. (heraf frigivelse af deponerede midler 27 mio. kr., kvalitetsfondsmidler 11 mio. kr. og vækstpakke 11 mio. kr.). Likviditet på mindst kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. Afvikling af gæld frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder.

4 Resultatopgørelsen RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter og generelle tilskud Driftsudgifter og renter Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsindtægter Drifts- og anlægsresultat Afdrag på lån Lånoptagelse Finansforskydninger m.v Årets resultat Likviditet, primo Likviditet, ultimo Der er afsat 41,368 mio. kr. i budget 2014 til ekstraordinær afdrag på lån og indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen (overføres til 2015).

5 Økonomisk råderum Drifts- og anlægsreserver Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Driftsreserve Effektivisering og besparelser Anlægsreserver (ikke øremærket)

6 Servicerammen Servicerammen i økonomiaftalen udgør 234,674 mia. kr. på landsplan i Nyborg Kommunes andel udgør 1.275,384 mio. kr. i Serviceudgifterne i økonomisk overblik incl. tekniske korrektioner udgør 1.282,385 mio. kr. svarende til merudgifter på 7,001 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes andel af servicerammen i Nyborg Kommune skal med andre ord reducerer serviceudgifterne i 2015 for at den samlede økonomiaftale på landsplan bliver overholdt, medmindre andre kommuner reducerer deres andel. Såfremt servicerammen i økonomiaftalen ikke bliver overholdt vil det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. ikke komme til udbetaling til kommunerne, dvs. Nyborg Kommune mister ca. 16,507 mio. kr. i indtægter.

7 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter: Kommunal indkomstskat (26,4 procent) - skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) Grundskyld (27,83 promille) Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter) Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) Vanskeligt stillet kommune Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25) Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Udviklingsbidrag til regionen Tilbagebetaling af købsmoms (udstykninger) INDTÆGTER I ALT

8 Ansøgninger til puljer Ansøgning som særligt vanskeligt stillet kommune (tidligere fået engangsbeløb på 8 mio. kr. i 2014). Kompensation for nedsættelse af dækningsafgifter (75%, 50%, 50%, 25%). Låneansøgning til borgernære anlægsprojekter 9,5 mio. kr. (renovering og vedligeholdelse af skoler, idrætsanlæg og daginstitutioner). Låneansøgning fra ordinær lånepulje til anlægsprojekter 7,178 mio. kr. (byggemodning, bygningsvedligeholdelse, NFS-investeringsplan). Låneansøgning til investeringer med effektiviseringspotentiale 1,264 mio. kr. (loftlifte i plejeboliger) årlig driftsbesparelse 0,352 mio. kr. Låneansøgning fra pulje til kommuner med lav likviditet 20,0 mio. kr.

9 Serviceudgifter (I) Ændring til serviceudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Tilpasning af budget til nuværende beredskab Falck-kontrakten Strukturændring beredskabsområdet (økonomiaftalen) Befordring af elever Pulje til styrkelse af IT på skoleområdet Modtageklasser m.v. til flygtninge- og familiesammenførte børn Demografi folkeskoler Demografi dagtilbud Sproggruppe på dagtilbudsområdet (finansiering fra social) VISO og mindreudgifter til objektiv finansiering (DUT) Erhvervsuddannelser UUO (DUT) Nyborg Svømme- og Badeland (mindreindtægter) Fælleskommunalt tandreguleringscenter i Odense Demografien sygehuse og sygesikring Demografien tandpleje (udmøntes ikke decentralt) Demografien sundhedsplejen Demografien genoptræning (0,75 normering ekstra) Omstillingspulje finansierer tandpleje og genoptræning

10 Serviceudgifter (II) Ændring til serviceudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Pulje til styrkelse af sundhed og forebyggelse (økonomiaftale) Pulje til samarbejde med almen praksis (økonomiaftale) Statstilskud til kvalitet på ældreområdet (1 mia. kr. puljen) Udgifter til kvalitet på ældreområdet Demografien syge- og hjemmeplejen Døgninstitution Sølyst - lukning af afdeling Fjordhuset Døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder VISO og mindreudgifter til objektiv finansiering (DUT) Sproggruppe på dagtilbudsområdet (finansiering fra social) Flere myndighedsopgaver på voksenområdet (konto 6) Konsulentaftale vedrørende Kina samarbejde Lov- og cirkulæreprogram (DUT) IT-fællesudgifter og betalingsaftaler m.v Indfrielse af leasingkontrakt Svanedammen Vederlag til politikere, lønstigning pr. 1/ Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Strategi om borgerinddragelse I alt

11 Specialiseret socialområde Der er årlige merudgifter på 4,376 mio. kr. vedrørende døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder. Social- og Familieudvalget har 18. juni 2014 behandlet sag vedrørende etablering af døgndækket tilbud til 4 voksne med psykiske vanskeligheder i Fjordhuset pr. august Der afsættes i ledelsesrapportering 1,5 mio. kr. i 2014 til ombygning af Gl. Vindingevej 244 eller der findes anden egnet lokalitet.

12 Sundhedsområdet De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for , indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Der er økonomiaftalen afsat 300 mio. kr. i 2014 og ekstra 350 mio. kr. i Nyborg Kommunes andel af puljen på ekstra 350 mio. kr. i 2015 udgør 1,9 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis. Der er i forvejen afsat ekstra 3 mio. kr. årligt til sundhedsområdet i Nyborg Kommune fra 2014, hvilket indebærer at der er et samlet beløb på 4,926 mio. kr. til rådighed for en øget indsats. Det skal imidlertid bemærkes, at der i økonomiaftalen kun er forudsat, at Nyborg Kommune bruger ekstra 3,576 mio. kr. på sundhed og forebyggelse.

13 Flere modtageklasser m.v. Der afsættes 2,0 mio. kr. til etablering af 2 modtageklasser m.v. til flygtninge- og familiesammenførte børn på grund af en kraftig stigning i antallet af familiesammenførte børn, der er undervisningspligtige. Hovedparten af børnene kommer fra Somalia, enkelte fra Syrien, Island og Grønland. I Nyborg Kommune er der pt. oprettet to modtageklasser, en for de mindste skoleelever og en for de ældre. De nye oplysninger om kommende familiesammenførte børn viser, at der i perioden fra nu til januar 2015 forventes ca. 27 børn foruden de ca. 18 børn, der pt. går i modtageklasserne. Det vil betyde, at der som minimum skal oprettes en yderligere modtageklasse til de mindste børn og en yderligere til de ældste. Desuden skal der findes plads til disse to yderligere klasser.

14 Familiesammenføring af børn Nationalitet Status Antal Alder Arabisk/svensk Familiesammenføring fra Sverige 2 Skolebørn Arabisk/svensk Familiesammenføring fra Sverige 1 Dagtilbudsbørn Polsk Familiesammenføring fra Polen 2 Skolebørn Somalisk Familiesammenføring fra flygtningelejr 25 Skolebørn Somalisk Familiesammenføring fra flygtningelejr 9 Dagtilbudsbørn Syrisk Familiesammenføring fra flygtningelejr 2 Skolebørn Syrisk Familiesammenføring fra flygtningelejr 4 Dagtilbudsbørn Skolebørn i alt 31 Skolebørn Dagtilbudsbørn i alt 14 Dagtilbudsbørn Total 45

15 Styrkelse af IT på skoleområdet Der blev i forbindelse med budget 2014 besluttet, at afsætte ekstra 4,941 mio. kr. i 2014, 4,476 mio. kr. i 2015, 5,320 mio. kr. i 2016 og 4,119 mio. kr. i 2017 til indkøb af IT udstyr og ansættelse af 2 medarbejdere til IT-support på skoleområdet. Der er i det tekniske grundlag afsat 4,119 mio. kr. i 2018 til videreførelse af den nuværende ordning, hvor der stilles en pc til rådighed for hver enkelt elev i klasse. Der er ikke afsat budget til en udvidelse af den nuværende ordning for 5. klasser og opefter i Dette afventer evaluering og politisk stillingtagen til finansieringen heraf.

16 Nyborg Svømme- og Badeland Nyborg Idræts- og Fritidscenter har haft markant faldende indtægtsgrundlag på grund af især faldende besøgstal i Nyborg Svømme- og Badeland, hvilket bl.a. skyldes ny svømmehal åbnet i Odense (Bolbro), varm sommer med masser af sol, foreninger benyttelse af bassinerne om aftenen, afholdelse af svømme- og vandpolostævner. Der bør i forbindelse med indvielsen af nyt idrætscenter tages stilling til behovet for ændringer af prisstruktur, åbningstider og omkostningstilpasninger til et lavere forventet besøgstal. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til imødegåelse af usikkerhed omkring manglende indtægter i 2015 og fremover svarende til beløb der er afsat i 2014.

17 Indfrielse af leasingkontrakt Byrådet har i forbindelse med regnskab 2013 besluttet, at anvende 41,368 mio. kr. til indfrielse af leasingkontrakt pr. 1. april 2015 vedrørende Plejecenter Svanedammen. Derved spares fremtidige betalinger på driften svarende til 56,686 mio. kr. (nutidsværdi 51,002 mio. kr.) i perioden frem til Besparelsen udgør 2,975 mio. kr. i 2015, 3,966 mio. kr. i 2016, 3,966 mio. kr. i 2017 og 3,966 mio. kr. i 2018.

18 Overførelsesudgifter Ændring til overførelsesudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Reduktion af bloktilskud til overførelsesudgifter (økonomiaftale) Refusionsomlægning af beskæftigelsesområdet???? I alt

19 Refusionsomlægning Refusionsomlægning af beskæftigelsesindsatsen: Ens refusionsprocent på tværs af ydelser med faldene refusionsprocent over tid. Større økonomisk ansvar og incitament hos den enkelte kommune. Generelt incitament til at øge indsatsen afhængig af ydelsens varighed dvs. tilskynde til hurtigst muligt at iværksætte indsatser målrettet den enkelte lediges behov med henblik på at opnå beskæftigelse. Refusionsprocenter i nyt refusionssystem: Første 4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion uger: 30% refusion Over 1 år: 20% refusion (Refusionsprocenten gælder alle ydelser men kun for nytilkendelser af førtidspension og fleksjob). Nyborg Kommune vil alt andet lige blive meget hårdt økonomisk ramt fordi kommunen har relativt mange på overførelsesindkomster og varigheden af personer i forsørgelsestilbud er relativ lang.

20 Beløb i kr Anlægsudgifter Anlægsudgifter på 63 mio. kr. i (heraf frigivelse af deponerede midler 27 mio. kr., kvalitetsfondsmidler 11 mio. kr. og vækstpakke 11 mio. kr.).

21 Investeringsoversigt Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Bygningsvedligeholdelse, pulje Landsbyforskønnelse Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning Transport og infrastruktur Parkeringspladser m.v. som følge af projekt om Slottet NFS- Investeringsplan Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Undervisning og kultur Modernisering af folkeskoler Pulje til idrætsanlæg Renovering af tag på Mads Lerches gård Sociale opgaver og beskæftigelse Modernisering af daginstitutioner Fællesudgifter og reserver m.v Overførelse af uforbrugte bevillinger fra Anlægsreserve Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet I alt

22 Anlægsindtægter Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Jagtenborg - udstykning Ravnekærlund, etape 3 - udstykning Kirsebærhaven - udstykning Toftemarken Ellinge - udstykning Mejerivænget - udstykning Erhvervsområde, Romsøvej Indtægter i alt Som følge af prisnedsættelse på salg af grunde i Jagtenborg med 20% er indtægtsbudgettet nedsat tilsvarende.

23 Finansielle poster Ændring til finansielle poster Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Renter Afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger - Tarco afviklingsselskab I alt

24 Deponerede midler Beløb i kr Salg af Dong Aktier Salg af Nyborg Elnet Frigivelse årligt Frigivelse akkumuleret

25 Gæld i kr. (ultimo) Afvikling af langfristet gæld Afdrag på 33,625 mio. kr. årligt

26 Nøgletalsanalysen (I) Introduktion til økonomien for de nye fagudvalg. Tidlig inddragelse af fagudvalg og hovedudvalget i budgetprocessen. Status på økonomien efter flere år med strukturændringer, effektivisering og besparelser har det haft nogen effekt i forhold til andre kommuner. Analyse af sektorområder og forslag til særlige indsatsområder. Fastlæggelse af langsigtede mål for den økonomiske politik.

27 Nøgletalsanalysen (II) Skole- og Dagtilbudsudvalget havde en overordnet drøftelse, men ønskede at afvente resultat af økonomiaftalen og iværksatte brugerundersøgelser vedrørende folkeskoler og dagtilbudsområdet. Udvalget har endvidere drøftet konkrete mulige tiltag herunder også udfordringerne med tilpasning til de faldende børnetal. Kultur- og Fritidsudvalget havde en overordnet drøftelse, men ønskede at afvente resultat af økonomiaftalen. En del af forklaringen på det relativt høje udgiftsniveau i Nyborg skyldes tilskudsordning, hvor foreninger tilbydes gratis halgulv og svømmeklubber tilbydes gratis brug af svømmehallen. Desuden er der afsat ekstra midler til driften og udvikling af Museet og Slottet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget havde en overordnet drøftelse, men ønskede at afvente resultat af økonomiaftalen og drøftelser omkring eventuel etableringen af nyt sundhedscenter. Der er i økonomiaftalen afsat ekstra midler til forebyggelse, sundhed og samarbejde med praktiserende læger.

28 Nøgletalsanalysen (III) Ældreudvalget ønskede, at der blev undersøgt hvilken proces Gribskov har gennemført i forbindelse med udlicitering i ældreplejen og hvad resultatet af processen har været. Teknik- og Miljøudvalget ønskede en nærmere undersøgelse af udgifter til faste ejendomme (energi, rengøring m.v.), byfornyelse, naturforvaltningsprojekter, vandløbsvedligeholdelse, planlægning og undersøgelser, grønne områder. Forslag til investeringer m.v.: Vejvedligeholdelse, statslig nedrivningspulje, LAGmidler, behov for renovering og vedligeholdelse, havnen, rundkørsler.

29 Nøgletalsanalysen (IV) Erhvervs- og Udviklingsudvalget pegede på øgede udgifter til Danehofmarkedet, Kinasatsning, Slottet samt lokal model for erhverv, turisme og handel. Beskæftigelsesudvalget havde en overordnet drøftelse, men ønskede at afvente effekt af nye initiativer vedrørende bl.a. opfølgning på effektiviseringsanalysen fra BDO samt Mål og Handleplan for Job og Beskæftigelse. Den kommende refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet kan få store økonomiske konsekvenser for Nyborg Kommune i fremtiden. Økonomiudvalget havde en overordnet drøftelse, men ønskede at afvente resultat af økonomiaftalen.

30 Budgetproces og politiske drøftelser m.v.

31 Videre proces m.v. Drøftelse og fastlæggelse af økonomiske målsætninger for drift, anlæg, gæld og likviditet. Drøftelse af ønsker til driftsudvidelser i den politiske aftale om budget Drøftelse og prioritering af anlægsønsker til budget Drøftelse af proces for udmøntning af ramme til effektivisering og besparelser m.v.

32 Effektivisering og besparelser (I) Der budgetteres med en ramme til effektivisering og besparelser (excl. politisk aftale) på 38,271 mio. kr. i 2016, 56,021 mio. kr. i 2017 samt 75,601 mio. kr. i Dermed vil der være mulighed for en ny proces, hvor der er relativ god tid til, at der i løbet af 2015 vil kunne udarbejdes og drøftes forslag til gennemførelse af konkrete effektivisering og besparelser med virkning fra Sparerammen er teknisk beregnet ud fra budgettets størrelse for de styringsrelevante konti indenfor servicerammen opdelt på fagudvalg og målsætningsområder. Der er udeladt udgifter til bl.a. sundhedsområdet, privatskoler, mellemkommunale betalinger, overførelsesudgifter, Udvikling Fyn, væksthuse, faste udgifter m.v. Der afsættes en pulje på 5% af bruttobesparelsen til dækning af mistede indtægter fra forældrebetaling, fratrædelsesomkostninger og feriekort m.v.

33 Effektivisering og besparelser (II) Det foreslås, at de enkelte fagafdelinger udarbejder konkrete forslag til udmøntning af sparerammen indenfor deres respektive fagområder senest 1. februar 2015 med henblik på præsentation af foreløbigt bruttokatalog til effektivisering og besparelser ved byrådsseminaret i februar/marts 2015 (ikke endelig fastlagt). Bruttokataloget færdiggøres herefter med henblik på foreløbige drøftelser i fagudvalgene i marts 2015 (1. runde). Fagafdelingerne har i april 2015 mulighed for at udarbejde alternative forslag og nærmere afklaringer på baggrund af de foreløbige drøftelser i fagudvalgene. Fagudvalgene drøfter herefter sparekataloget endnu en gang i maj 2015 (2. runde) med henblik på indstilling af konkrete forslag til udmøntning af sparerammen indenfor det pågældende udvalgsområde.

34 Effektivisering og besparelser (III) Fagudvalgenes indstilling og prioritering vil indgå som en del af det samlede budgetmateriale til 1. behandling af budget 2016, som færdiggøres i august 2015 og udsendes i høring i september På dette tidspunkt kendes også resultatet af økonomiaftalen for Analysen af nøgletal 2014 har været drøftet i fagudvalgene og hovedudvalget i foråret 2014 og vil kunne indgå som inspiration i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til effektivisering og besparelser. Desuden vil der formentligt være behov for supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Forslag til besparelser vil også kunne omfatte reduktion af fællespuljer og fælleskonti, herunder puljer afsat med henblik på øget kvalitet og serviceniveau m.v. Den del af sparerammen, hvor der ikke kan peges på konkrete initiativer foreslås udmøntet som en generel rammereduktion (procentreduktion) af budgettet på konti indenfor det pågældende fagudvalgsområde.

35 Pulje til investeringer m.v. (IV) Der afsættes en pulje på 9,719 mio. kr. i 2015 som der kan søges fra til investeringer og afledte udgifter i forbindelse gennemførelse af effektivisering og besparelser i overslagsårene. Der foretages en tværgående prioritering af puljen ud fra projekter med størst effektiviserings- og besparelsespotentiale. Puljen vil også kunne anvendes til finansiering af supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v. Der er ikke afsat økonomisk råderum til driftsønsker og eventuelle driftsudvidelser i forbindelse med politisk aftale om budget Puljen på 9,719 mio. kr. i 2015 vil derfor blive reduceret med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i den politiske aftale. Tilsvarende vil rammen til effektivisering og besparelser i blive forhøjet med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i overslagsårene.

36 Effektivisering og besparelser (V) Effektivisering og besparelser Budget Andel af Ramme til udmøntning Beløb i kr budget Teknik- og Miljøudvalg ,4% Byggeri og fast ejendom ,4% Natur og Miljø ,4% Vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed ,4% Vintertjeneste ,4% Kollektiv trafik ,4% Vej, Park og Natur driftsafdeling ,4% Skole- og Dagtilbudsudvalg ,9% Folkeskoler ,6% SFO ,4% Ungdomsskole og særligt tilrettelagt uddannelse ,7% Vidtgående specialundervisning ,5% Dagpleje og daginstitutioner ,4% Kultur- og Fritidsudvalg ,9% Idræt og folkeoplysning ,4% Kultur ,4% Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver ,4% Musikaktiviteter inkl. Musikskolen ,1% Sundheds- og forebyggelsesudvalg ,6% Tandpleje ,0% Kommunal genoptræning ,6% Sundhedspleje ,0% Forebyggelse og sundhed ,4%

37 Effektivisering og besparelser (VI) Effektivisering og besparelser Budget Andel af Ramme til udmøntning Beløb i kr budget Ældreudvalg ,7% Plejecentre ,9% Rehabilitering og demens ,6% Syge- og hjemmepleje ,3% Pleje og omsorg fællesområder ,6% Køkkener ,4% Social- og Familieudvalg ,1% Foranstaltninger for børn og unge ,4% Foranstaltninger for voksne handicappede ,5% Beskæftigelsesudvalg ,9% Integration ,2% Arbejdsmarkedsforanstaltninger ,3% Erhvervs- og Udviklingsudvalg ,4% Lokale erhvervs- og udviklingstiltag ,4% Turist- og erhvervsservice 878 4,4% Økonomiudvalg ,1% Politisk område ,0% Beredskab ,5% Direktion og administrative afdelinger ,3% Tværgående udgifter og projekter ,7% Lønpuljer m.v ,8% Bruttobesparelse i alt ,4% Mistede indtægter, fratrædelsesomkostninger m.v. -0,2% Nettobesparelse i alt 3,2%

38 Tidsplan for budget 2015 Maj/juni Nøgletalsanalyse og drøftelser i fagudvalg og samarbejdsudvalg 3. juni Aftale om kommunernes økonomi for juni KL orientering om økonomiaftalen 2015 Juli Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskudsmodel August Færdiggørelse af økonomisk overblik august Byrådstemadag om budget september Økonomiudvalgets indstilling af budgetforslag 9. september Udsendelse af høringsmateriale til budget 2015 September Drøftelse af budget i fagudvalg 16. september Byrådet 1. behandling af budget september Frist for indsendelse af høringssvar til budgetmateriale 26. september Sidste frist for politiske ændringsforslag 29. september Økonomiudvalgets 2. behandling 7. oktober Byrådet 2. behandling af budget 2015

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere