Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel"

Transkript

1 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt stemmeberettigede fordelingstal (heraf 263 ved fuldmagt) ud af i alt fordelingstal. Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved advokat Søren Rudbeck samt administrator Ken Jeppesen. Dagsorden: a) Valg af dirigent og referent der ikke behøver at være medlem af foreningen b) Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år c) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor d) Forelæggelse af årsbudget til godkendelse e) Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt han afgår f) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen g) Valg af suppleanter h) Valg af statsaut. revisor i) Evt. forslag 1) Lys ved hoveddørene 2) Fældning af birketræet i haven ud for 157A 3) Affaldsskur i Bagergården 4) Haven ved Solgårdsvej 1-7 5) Ny TV-løsning 6) Reparation af wc-cisterne & vandhaner 7) Betaling for brug af vaskemaskiner og tørretumblere 8) Diverse vedtægtsændringer 9) Husorden og beboerinformation j) Eventuelt Ad dagsordenens punkt a: Valg af dirigent og referent der ikke behøver at være medlem af foreningen Advokat Søren Rudbeck, Boligexperten, blev foreslået og valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til alle dagsordenens punkter. Ken Jeppesen, Boligexperten, blev referent. Ad dagsordenens punkt b: Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formand Peter Ring aflagde bestyrelsens årsberetning der vedlægges nærværende.

2 Forsamlingen stillede diverse spørgsmål til beretningen herunder: På en af de oplyste adresser omkring brand var der tale om at dette nu var sket flere gange. Har bestyrelsen iværksat nogle initiativer?: Den ene af brandene i år skyldes formentlig, at personen i forbindelse med rygning er faldet i søvn. Anden brand er formentlig opstået grundet gasblus i køkkenet. Der var nu arrangeret udskiftning af gaskomfur, således at dette forhåbentlig ikke sker igen. Samtidig er blevet opsat røgalarm i opgangene hvor man så blot skal huske at udskifte batterier. Var man sikker på at nogle decideret havde forgiftet græsplænen?: Billeder visende ødelæggelsen, kunne tyde på at der var tale om decideret chikane, men bestyrelsen vil nu fokusere på at få genoprettet tingene. Belysning er forskellige mange steder?: Punktet ved blive behandlet ved dagsordenens pkt. I, 1 (lys ved hoveddørene). Var tidligere ændringer af vedtægter tinglyst? Idet der var stillet flere forslag til vedtægtsændringer på denne generalforsamling, vil man afvente udfaldet af disse og efterfølgende lave en fælles tinglysning af samtlige vedtægtsændringer. Der var diverse spørgsmål omkring viceværtsordning? Bestyrelsen arbejder pt. på en kontrakt, således at parterne er enige om hvilke ydelser samt til hvilken honorering parterne har indgået aftale. Formanden orienterede omkring, at medlemmerne allerede nu bør reservere 24. november 2008, idet man her har reserveret lokale for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. På denne skal de foreslåede vedtægtsændringer såfremt de godkendes i dag, behandles for 2. gang og TDC samt Dong vil komme og demonstrere TV-løsninger. Generalforsamlingen tog bestyrelsens aflagte årsberetning til efterretning. Ad dagsordenens punkt c. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. Formand Peter Ring gennemgik det fremsendte udkast til årsregnskab for Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets resultat på trods af et underskud på kr , som primært skyldes iværksættelse af malerarbejde til ca Et medlem var ikke tilfreds med forsikringsselskabets lange ekspeditionstid?: Administrator anmodede medlemmet om at rette henvendelse om den pågældende sag, så der kan følges op på dette. Der blev forespurgt til bestyrelsens valg af håndværker?: Der oplystes, at man havde benyttet en internetportal og der havde været stor spredning i tilbuddene fsva. malerarbejdet. Bestyrelsen har entreret med den billigste og været tilfreds med det udførte stykke arbejde. Årsregnskab for blev godkendt med overvældende flertal. 2

3 Ad dagsordenens punkt d. Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. Det udsendte udkast til budget for blev gennemgået af Peter Ring, herunder ingen stigning i fællesudgifterne. Der forespurgtes til om der kunne ændres i det på generalforsamlingen godkendte budget?: Boligexperten oplyste, at der kunne der naturligvis ikke og at der også var opkrævet efter det på generalforsamlingen besluttede. Man enedes om, at kolonnen Budget ændres således, at den fremgår som besluttet på den ordinære generalforsamling 20. november Budgettet vedlægges nærværende referat. Budget for blev godkendt med overvældende flertal. Ad dagsordenens punkt e. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt han afgår. Formanden Peter Ring blev valgt sidste år og var derfor ikke på valg. Ad dagsordenens punkt f. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Kirsten Damgaard var på valg og genopstillede. Ingen andre ønskede at opstille. Bestyrelsen består herefter af: Peter Ring, formand, på valg i 2009 Mads Skov, bestyrelsesmedlem, på valg i 2009 Kirsten Damgaard, bestyrelsesmedlem, på valg i 2010 Ad dagsordenens punkt g. Valg af suppleanter. Marianne Bech, Anne Maria Jonasson ønskede at genopstille. Ingen andre ønskede at opstille. Marianne Bech samt Anne Maria Jonasson blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Ad dagsordenens punkt h. Valg af statsaut. revisor. Den hidtidige revisor, BGC, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, genopstillede og blev enstemmigt valgt. Ad dagsordenens punkt i. Evt. forslag. 1. Lys ved hoveddørene Peter Ring orienterede omkring bestyrelsens forslag. Endvidere fremlagde Mette Ulsø et projekt omkring lamper udarbejdet af Blåtårn. Der var en livlig debat omkring lamper generelt på ejendommen. Nogle var af den opfattelse, at nye lamper ville ødelægge ejendommens generelle udseende, mens andre mente det ville forskønne. Generalforsamlingen enedes om, at forslag omkring lamper vil blive behandlet sammen med et eventuelt fremtidigt lån til nyt fyringsanlæg. 3

4 2. Fældning af birketræet i haven ud for 157A Forslaget blev motiveret af bestyrelsen. Der var en del medlemmer der gav udtryk for at det var vigtigt at vedligeholde det grønne. Et medlem refererede til, at der tidligere var truffet beslutning på generalforsamling omkring netop det forhold, at træet skulle blive stående. Samtidig orienteredes omkring, at der tidligere var udarbejdet en haveplantegning over området, som bestyrelsen med fordel kan søge oplysninger omkring. Forsamlingen skred til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 3. Affaldsskur i Bagergården Den fremtidige affaldsløsning på ejendommen har været drøftet en del gange. Bestyrelsen er af den opfattelse, at man med fordel kan flytte denne fremtidigt til Bagergården. Viceværten meddelte, at nuværende ordning var svær at håndtere i praksis, idet medlemmerne generelt ikke viste særlig meget hensyn ved håndtering af skrald. Der blev brugt en masse unødvendig tid på dette. Et medlem oplyste omkring, at der bør undersøges om adgangsvejen til en sådan fremtidig løsning kan godkendes fra kommunal side. Der var bekymring fra et medlems side, dels omkring de mange passager en sådan flytning ville medføre samt om medlemmer i praksis vil kunne håndtere en sådan ordning, idet der for nogle vil blive langt til aflevering af skrald. Forslaget blev derefter trukket og vil blive behandlet på den kommende ekstraordinære generalforsamling i november. 4. Haven ved Solgårdsvej 1-7 Bestyrelsesmedlem Mads Skov viste billeder omkring det nuværende areals udseende og har et ønske om generelt, at fremme ejendommens grønne arealer. Der er derfor bragt forslag fra bestyrelsen, omkring at anvende Mads ekspertise på området mod honorering af forbrug af timer til en fordelagtig pris. Der henvistes igen, til den tidligere udarbejdet haveplantegning og generelt var der en positiv stemning omkring et løft af de grønne arealer. 5. Ny TV-løsning Den nuværende TV-løsning er langt fra optimal. Dong byder i nærmeste fremtid på fibernet i området. TDC udvikler i øjeblikket deres produkter, således at f.eks. programpakker kan vælges individuelt. Der vil blive orienteret nærmere på kommende ekstraordinære generalforsamling. 6. Reparation af wc-cisterner & vandhaner Forslagsstiller motiverede forslaget. Idet blandt andet forhåbentlig vil betyde, at ejendommens vandforbrug vil falde. Generalforsamlingen afstemte. Forslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal, idet kun to stemte imod. Således kan forslaget endeligt vedtaget med min. 2/3 af de tilstedeværende på kommende generalforsamling. 4

5 7. Betaling for brug af vaskemaskiner og tørretumblere Forslagsstiller motiverede forslaget. Et medlem henviste til, at man i så fald kan risikere at mange personer udefra vil komme og vaske. Der opfordres til, i stedet at forsøge at stable f.eks. en vaskeklub på benene. Generalforsamlingen afstemte. Forslaget blev nedstemt. 8. Diverse vedtægtsændringer vedlagte (vedlagt referat) Formand Peter Ring motiverede forslaget. De nuværende vedtægter var ikke tidssvarende hvilket var baggrunden for forslaget. Dirigenten gjorde opmærksom på, at ændringerne såfremt de godkendes af 2/3 af de stemmeberettigede, skal endeligt behandles på en kommende generalforsamling, hvor min. 2/3 af de stemmeberettigede skal stemme herfor. Generalforsamlingen afstemte. Forslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal og skal således endeligt behandles på en kommende ekstraordinære generalforsamling. 9. Eventuelt Formanden gjorde opmærksom på, at foreningens gasforbrug i seneste varmeregnskabsperiode har været støt stigende og at indkøbsprisen endvidere er steget. Et medlem henviste til, at fremløbstemperaturen ikke var stok, idet der ofte var lange ventetider på det varme vand. Der henvistes til i disse aktuelle sager at kontakte viceværten. Der blev udtryk tilfredshed med det forebyggende arbejde omkring oprensning af faldstammerne. Kælderdørene henstår tit åbne. Der gøres opmærksom på, at disse bør holdes lukket af hensyn til alle medlemmerne. Der drøftes omkring, at det var en god ide at foreningen anskaffede sig en vandstøvsuger til en billig penge, som kan anvendes i forbindelse med f.eks. vandskader. Medlemmerne gav udtryk for at dette var en god idé. Ingen ønskede herefter ordet og dirigenten hævede generalforsamlingen kl København, 24. november 2008 ref. Ken Jeppesen Dirigent Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 5

År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen "Skodsborg Solgård" med følgende dagsorden:

År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Skodsborg Solgård med følgende dagsorden: 1 År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen "Skodsborg Solgård" med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Aflæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere