Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011"

Transkript

1 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne formand Per Bonke kl byde 165 torpare velkommen til foreningens 31. generalforsamling i Ingeniørforeningen IDA s mødecenter på Kalvebod Brygge i København. Valg af dirigent Formanden foreslog advokat Lars Holm Rasmussen som dirigent, og de fremmødte godkendte forslaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen kunne anses for lovlig, idet indkaldelsen var udsendt rettidigt og på rette måde. Generalforsamlingen kunne derfor påbegyndes. Valg af referent Formanden foreslog den nyansatte kommunikationskonsulent Marian C. Prestage som referent, og forslaget blev godkendt af forsamlingen. Bestyrelsens beretning Foreningen har just rundet de 30 år, og derfor opsummerede formanden hensigten og ideen med foreningen fra dens begyndelse. En lille håndfuld fremsynede danskere med fritidshus i Sverige satte sig sammen og besluttede at starte en forening - og dermed lagde de grundstenen til Danske Torpare. Med dette historiske tilbageblik er det den siddende bestyrelses holdning, at foreningen har udviklet sig til at være en ganske stor interesse- og forbrugerorganisation. Flere og flere har fået øjnene op for vores Danske Torpares overordnede idé, hvorfor vi tror på fortsat gode vækstmuligheder. Der er opnået et tilfredsstillende årsresultat med en halvering af det forventede budgetunderskud. Herudover har foreningen haft en meget positiv udvikling i aktivitetsniveauet med nye og populære tiltag på kursussiden, og foreningens faglige rådgivere har oplevet et aktivt år med meget stor medlemsinteresse. I 2010 lykkedes det at etablere et bladudvalg med flere nye skribenter. Vindkraftgruppen har været involveret i flere sager og har ydet råd og vejledning til enkeltpersoner og grupper af medlemmer, der har fået vindmøller tæt ind på livet. Antallet af medlemmer i Skovgruppen er vokset støt og har passeret 100. Bestyrelsen har skuet fremad og truffet nogle vigtige valg, der omhandler foreningens fremadrettede kurs. Det skete under et strategi-seminar, som blev afholdt i efteråret 2010, hvor det blev besluttet at iværksætte nogle forbedringstiltag og pege på nye indsatsområder, som havde til formål at sikre foreningens fortsatte vækst og fremdrift - på kort og længere sigt. Under dette seminar kom bestyrelsen til den erkendelse, at forankring er genvejen til forandring. Vi har styrket organisationen og har ansat en sekretariatschef og en kommunikationskonsulent. Sekretariatet skal sikre, at vores kerneydelser har et højt kvalitetsniveau, ligesom sekretariatet skal fungere 1

2 som sparringspartner og bindeled til de mange frivillige ildsjæle og dermed medvirke til at gøre det attraktivt at yde en indsat i foreningen. Vi ønsker at tage mere aktiv del i debatter - om emner af betydning for os som torpare, herunder påvirke beslutningstagerne og udvikle lokale og regionale kontakter i Sverige samt skabe netværk om de emner, der i særlig grad optager medlemmerne. Vi vil i år for alvor sætte skub i udviklingen af vores informationstilbud til medlemmer og andre interessenter. Vi vil være ledende inden for formidling af aktuel viden og nyhedsstof, uanset der er tale om teknik, kultur, udflugtsmål eller andet. Bladet skal fortsætte sin gode udvikling, og hjemmesiden skal gøres til vores centrale informationsplatform. Herudover har vi netop lanceret det første elektroniske nyhedsbrev, som er et nyt supplement til vores øvrige kommunikationskanaler. Et andet nyt tiltag er at få hele foreningen i tale. Derfor gennemførte vi i februar måned en online medlemsundersøgelse, som blev besvaret af knap medlemmer. Der skal lyde en stor tak til alle, som brugte tid på at besvare spørgsmålene. Resultatet vil fremgå af juni-bladet og hjemmesiden. Organisationen er i god form og klar til at tage de mange udfordringer op, som måtte vise sig i det kommende år. Sluttelig ønsker bestyrelsen at takke den voksende gruppe af uundværlige frivillige, motiverede medarbejdere samt erfarne rådgivere, som i fællesskab udgør foreningens fundament. Formanden gav derefter ordet til sekretariatschefen. Ord fra sekretariatet Sekretariatschef Lars Arent lagde i sin tale vægt på glæden ved som forholdsvis nyansat sekretariatschef at være del af en forening, som er præget af stort engagement, ikke mindst fra de frivillige som lægger en kæmpe indsats i foreningsarbejdet. Lars berettede om sine oplevelser fra deltagelse i møder, kurser og aktiviteter, hvor han har oplevet en stærk sammenhængskraft i foreningen. Sekretariatschefen kom ind på nogle af sekretariatets prioriteter i år. Sekretariatet skal bidrage aktivt til at sikre bedst mulige medlemsfordele og have en god dialog med myndigheder i både Danmark og Sverige. En anden vigtig opgave er flere informationstilbud til medlemmerne fx det nye elektroniske nyhedsbrev. Sekretariatet har også stort fokus på at gøre det attraktivt at være frivillig i foreningen, både i forhold til at tilbyde gode fysiske rammer, men også ved at have øje for hvad den enkelte gerne selv vil have ud af det frivillige arbejde. Endelig har sekretariatet i denne periode et meget vågent øje på udgifterne, ligesom der sættes en ære i at levere medlemsservice af høj kvalitet. Spørgsmål & kommentarer til beretningen Tommy Christensen spurgte til udviklingen i et evt. samarbejde med foreningen Norden. Per Bonke svarede, at han og sekretariatschefen har afholdt møde med foreningen Norden Danmark, som viste interessere for at indgå i et kontorfællesskab og at udveksle grafiske erfaringer til hhv. deres og vores medlemsblad. Muligheden for et fælles forhandlingsforløb, som har sigte mod at opnå bedre rabatpriser på trykning af de respektive blade var ligeledes på tale. 2

3 Beretningen blev sat til afstemning, og samtlige fremmødte kunne stemme for godkendelse. Tak til tidligere bladredaktør Formanden bad Merete Nørgaard komme op på podiet for at blive hyldet for sin store indsats i de knap fire år, hvor hun var redaktør på bladet TORPARE. Merete stod også bag initiativet til etablering af et bladudvalg, som med flere nye frivillige skribenter er blevet en succes. Indtil videre vil Tommy Christensen sidde i redaktørstolen. Generalforsamlingen holdt pause fra til Fremlæggelse af årsregnskab 2009/10 Kasserer Bent Hansen fremlagde årsregnskabet for 2009/10 og udtrykte sin tilfredshed med at fremlægge et årsresultat, som er bedre end forventet. Regnskabet har ej heller givet anledning til bemærkninger fra intern eller ekstern revision. Hvad angår indtægter, er det kun 3%, der adskiller det budgetterede med det faktiske resultat. Og hvad angår udgifter, har vi haft færre udgifter end beregnet. Regnskabet udviser et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. I regnskabsåret er de fleste af foreningens frie midler blevet placeret i forskellige pengeinstitutter, og i de fleste tilfælde er vi dækket af den statslige bankgaranti på kr. Der er dog to undtagelser: Nordea (kontingentindbetalinger) og SparLolland (driftskonto), som begge i perioder kan overstige garantien. Vi følger derfor disse konti meget nøje. Amagerbankens krak i februar i år har i øvrigt ikke haft nogen indvirkning på foreningens økonomi. Det er lykkedes at halvere underskuddet ift. budgettet efter et betydeligt fokus på samtlige omkostninger i organisationen, så stor tak til alle for indsatsen. I det forløbne år er der gennemført lønstigninger på 2,9%, hvilket stemmer overens med udviklingen på det øvrige arbejdsmarked. I øvrigt er der noteret besparelse på udgiftskontoen for personale, da den nye sekretariatschef først blev ansat fra den 1. juni I 2010 indgik foreningen en 3-årig aftale med SparLolland omkring økonomi i forhold til medlemmernes køb og finansiering af ejendom i Sverige. Der er i regnskabet ikke hensat penge til betaling af skat, da vi ikke skal betale skat i dette regnskabsår. Spørgsmål & kommentarer til årsregnskabet Claus Falk-Larsen, intern revisor, bemærkede, at der fra hans side ingen kommentarer har været til hverken regnskabet eller tilhørende bilag. Tommy Christensen spurgte til annonceudgifter og kørsel, som han ikke kunne få til at hænge sammen med beløbet på omkring kr. Bent Hansen svarede, at beløbet også indeholder tryk af blad m.v. 3

4 Rolf Lystrup spurgte, hvorfor der tages så let på underskuddet. Bent Hansen svarede, at generalforsamlingen sidste år bestemte, at foreningen godt kunne køre med et underskud. Desuden blev kontingentet forhøjet til 375 kr. sidste år. Bjørn Hansen kommenterede, at det i 2006 blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer skulle modtage et årligt honorar på kr. og undrede sig over, at der for regnskabsåret er afsat kr. i alt. Per Bonke svarede, at det er generalforsamlingen, som godkender budgettet. Bestyrelsen har tidligere undersøgt, hvad arbejdsbyrden og størrelsen af honoraret er i andre foreninger. Foreningens bestyrelse har fundet, at honoraret er beskedent i forhold til arbejdsopgaverne. Bjørn Hansen ønskede at vide, hvordan man kommer frem til beløbet på kr. Per Bonke svarede, at der ikke har været ændringer i beløbet de sidste to år. Bestyrelsesmedlemmer modtager kr. i honorar om året, mens formanden modtager kr. Claus Falk-Larsen kommenterede, at paragraf 15 i foreningens vedtægter netop sikrer, at det ikke er et tagselvbord. Der skal være en rimelig sammenhæng mellem honorar og arbejdsopgaver. Det var i øvrigt hans mening, at bestyrelsens honorarer svarede til en ganske lille timeløn i forhold arbejdsindsatsen. Jens Mathiesen udtrykte undren over, at den tidligere redaktør har arbejdet frivilligt uden at blive belønnet pengemæssigt. Per Bonke svarede, at Merete Nørgaard har modtaget et årligt honorar på kr. som redaktør. Årsregnskabet blev godkendt med afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemte imod, og tre stemte blank. Indkomne forslag Der var i år ingen forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse. Fremlæggelse af budget 2010/11 Bent Hansen fulgte også budgettet for 2010/11 på vej med nogle få ord. Bestyrelsen fremlægger i år et budget, som udviser et underskud på kr., hvilket bestyrelsen anser for acceptabelt i relation til foreningens formue og det faktum, at midlerne skal arbejde til fordel for medlemmerne. Fokus for indeværende år vil fortsat være på omkostningerne for at holde budgettet. Kontingentet foreslås uændret. I seneste regnskabsår har vi afregnet omkring kr. i moms. Foreningen er i kontakt med SKAT for at undersøge muligheden for fritagelse af moms på en del af kontingentindbetalingerne. Der er ikke afsat midler til lønforhøjelser for personalet. Der er dog opnormering på kommunikationssiden ved ansættelse af ny kommunikationskonsulent fra januar, ligesom der er afsat midler til ny hjemmeside i Spørgsmål & kommentarer til budgettet Ebbe Holm spurgte, hvorfor bestyrelsen ønsker at have en reserve på 3-4 mio. kr., når balancen er, som den er. Bent Hansen svarede, at de opsparede midler er historisk betinget, som han som kasserer har overtaget fra tidligere. Midlerne skal naturligvis arbejde offensivt for medlemmer, dog skal vi til enhver tid sikre os, at vi har en økonomisk buffer i beredskab. Ebbe Holm spurgte endvidere, om foreningen kan slippe for myndigheder og besværligheder med moms 4

5 ved at bruge af formuen og fx lade 1 mio. kr. henstå. Bent Hansen svarede, at det vil bestyrelsen se nærmere på. Midlerne skal fortsat arbejde til gavn for foreningen og dens medlemmer, og muligvis kan egenkapitalen godt tåle at være lidt mindre. Bjørn Hansen foreslog, at vi bruger nogle af pengene til en torpare-fest som i de gode gamle dage. Per Bonke svarede hertil, at vi inden for de seneste år har afholdt 25-års jubilæum, et åbent-hus arrangement, da de nye lokaliteter i Søborg blev taget i brug, samt en 30-års fødselsdagsfest i november sidste år. Ole Lystrup mener, at det er en god idé at have penge på kistebunden. Måske ønsker foreningen at udvide lokalerne i Rosenkæret. Beløbet svarer jo kun til medlemskontingent for ét år. Per Bonke bemærkede, at egenkapitalen bl.a. er genereret af provision fra tidligere års håndtering og salg af færgebilletter i sekretariatet. Denne indtægtskilde eksisterer desværre ikke mere, idet den nu går direkte til medlemmerne som en yderligere rabat. Thomas Gildahl spurgte, om bestyrelsen mente, at vi vil få så mange flere medlemmer med så stor stigning i indtægterne. Bent Hansen svarede, at det er korrekt, at vi forsat forventer et stigende medlemsantal. Jens Mathiesen kommenterede, at hvis vi har for mange penge, kan vi måske sætte kontingentet ned. Bent Hansen svarede, at dette altid er en mulighed, såfremt egenkapitalen bliver for stor. Budgettet og indstillingen om uændret kontingent blev godkendt af alle ved håndsoprækning. Valg af bestyrelsesmedlemmer To bestyrelsesmedlemmer var på valg. Både Henrik Zein og Bent Hansen modtog genvalg. Begge blev valgt med akklamation for en periode på to år. Valg af suppleanter til bestyrelsen Følgende personer modtog genvalg for en 1-årig periode: Bjørn Donnis, Peter N. Thøgersen, Anders Grand og Niels Gervig. Niels Stærup modtog desuden nyvalg. Alle blev valgt med akklamation. Valg af revisorer Generalforsamlingen genvalgte ekstern revisor John Lauritsen fra JS Revision og intern revisor Claus Falk- Larsen. Eventuelt Jens Mathiesen foreslog, at vi laver en parkeringsvejledning til næste års generalforsamling, så medlemmerne ved, hvor de må parkere, da der var problemer denne gang. Per Bonke svarede, at dette bliver taget til efterretning. Jørgen Steen, bestyrelsesmedlem og formand for aktivitetsudvalget, bemærkede, at der stadig er 140 ledige pladser ud af 1870 udbudte i kursuskataloget. Nye frivillige til aktivitetsudvalget skal være meget velkomne på næste aktivitetsmøde. 5

6 Lone Lindahl spurgte, om det er muligt at forhandle enkeltbilletter med Scandlines. Per Bonke svarede, at det desværre ikke er muligt. Enkeltbilletter var tidligere et HH-Ferries produkt, som ikke eksisterer mere på denne overfart. Hugo Baun bemærkede, at han har kendskab til aftaler med Øresundsbron, som er bedre end dem, der kan opnås gennem foreningen. Per Bonke svarede, at dette sandsynligvis er korrekt. Forklaringen er formentlig, at pendlerforeninger og transportvirksomheder benytter broen dagligt, hvilket typisk ikke er den almindelige torpare-familie. Det vurderes ikke muligt, at vi i den nærmeste fremtid kan opnå bedre fordele på broen. Claus Falk-Larsen ønskede at vide, om det er muligt at få reservekort til venner og bekendte, der gerne vil benytte sig af de billige Scandlines-rabatkort. Per Bonke svarede, at det ikke er muligt at købe rabatkort til personer, som bor uden for det enkelte medlems husstand. Jens Mathiesen spurgte, om foreningen har en fornemmelse af brugen af færge ift. broen. Lars Arent svarede, at langt de fleste tager til Sverige via Scandlines. Vi spørger rent faktisk om dette i vores medlemsundersøgelse. Kurt Eilertsen kommenterede, at han kender til erhvervs-brobizz, der ikke koster årsabonnement på Øresundsbron, og hvis man bruger BroBizz en mange gange, bliver prisen billigere og billigere. Per Bonke svarede, at vi vil bringe det i spil under efterårets forhandlinger, men at medlemmerne typisk benytter broen væsentligt mindre end både pendlere og erhvervskunder. Afslutning Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. ca og gav ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten og de fremmødte. Søborg, den 22. marts 2011 Marian C. Prestage, referent Lars Holm Rasmussen, dirigent 6

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 2 9 A P R I L 2 0 1 0 2 9. Å R G A N G Gode råd før køb og salg af hus i Sverige - advokaten tænker højt Kurser, ture og god musik - find sæsonens aktiviteter

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

brændeskur Side 38 DET KÆRE NYE AKTIVITETER LITTERATUR-TORP JORDKÆLDER Ingen strøm byg en jordkælder Ødegård med forfattere gennem 4 generationer

brændeskur Side 38 DET KÆRE NYE AKTIVITETER LITTERATUR-TORP JORDKÆLDER Ingen strøm byg en jordkælder Ødegård med forfattere gennem 4 generationer . Forening af danske med hus eller grund i Sverige. DANSKE-TORPARE DANSKE TORPARE BLAD NR. 140 FEBRUAR 2012 31. ÅRGANG DET KÆRE brændeskur Side 38 NYE AKTIVITETER Vær aktiv sammen med andre torpare Side

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere