Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:"

Transkript

1 Foreløbig budgetbalance for budget Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt for orientering indebær. I budget 2011 og kommuneaftalen er der en række forskellige væsentlige milepæle, som byrådet skal være opmærksomme på: Overordnet budgetbalance og dermed kassebeholdningen Servicerammen og dermed sanktionsrisiko Anlæg samt kvalitetsfonden og dermed deponeringsrisiko Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: at budgetrammen på dels serviceudgifter og overførselsudgifter, som følge af lov og cirkulæreprogram justeringer forhøjes med i alt 8,7 mio. kr. at budgetrammen på serviceudgifter som følge af udefra kommende forhold forhøjes med 24,2 mio. kr. at budgetrammen på overførselsudgifter (udgifter omfattet af budgetgarantien) forhøjes med 10,8 mio.kr. at løn- og prisfremskrivningen tilpasses seneste løn- og prisskøn fra KL Overordnet budgetbalance I den udarbejde foreløbige resultatopgørelse for budget er der en budgetmæssig ubalance på -111 mio.kr., som fordeler sig med en ubalance på driften på -53 mio. kr., samt -58 mio. kr. på finansforskydninger, renter og afdrag. Ubalance betyder, at det i med den udarbejdede resultatopgørelse vil være nødvendigt at trække på kassebeholdningen. Der er i lovgivningen regler for størrelsen af en kommunes kassebeholdning, hvilke Slagelse Kommune ikke for nuværende har problemer med at overholde. I den opgjorte ubalance indgår alle elementer af kommunens samlede økonomi, dvs. alle indtægter, overførsels-, og serviceudgifter, anlægsudgifter, forskydninger i renter/afdrag, samt træk på kassen. Den politiske proces skal, med udgangspunkt i de fremsendte reduktionsforslag turnusanalyseforslag, aktivitetsønsker og anlægsønsker, søge at få skabt en fornuftig budgetbalance. Denne skal sikre et godt fundament for en god økonomi i , hvor der samtidig er særlig fokus overholdelse af servicerammen, anvendelse af kvalitetsfondsmidler samt udviklingen i kassebeholdningen. I resultatopgørelsen er indarbejdet indtægtsskøn på de generelle tilskud og skatteindtægter ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Derudover er driftsbudgetrammerne i reguleret i forhold til KL s seneste pris- og lønskøn, lov- og cirkulæreprogram m.m. jævnfør Økonomiudvalgets beslutning (se ovenfor). Den foreløbige resultatopgørelse findes under faneblad nr. 3 i budgetmappen. Budgetseminar september

2 n for 2011 udviser (ultimo august) et driftsoverskud på 222 mio. kr. Driftsoverskuddet falder i 2012 til 135 mio. kr., - til sammenligning var driftsoverskuddet i 2010 budgetteret til 248 mio. kr. Årsagen til, at driftsoverskuddet i 2011 er større end overslagsårene skyldes ekstra indtægter i form af reguleringer tilbage fra 2008, hvor kommunen havde valgt selvbudgettering, samt reguleringer i bloktilskuddet. Denne ekstraindtægt er èngangs, idet kommunen siden har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag Driftsoverskuddet anvendes til finansiering af anlæg på 275 mio. kr. og gæld 58 mio. kr., i alt 333 mio. kr. Da overskuddet kun er på 222 mio. kr. opstår ubalancen på -111 mio. kr. Kommunerne har under særlige vilkår og regulering mulighed for at optage lån. I økonomiaftalen er der forskellige lånepuljer, og Slagelse kommune har indgivet låneansøgning inden for den særlige lånepulje kvalitetsfondsområdet, samt den ordinære lånepulje. Endvidere har kommunen søgt om tilskud til særligt vanskelige stillede kommuner, her er der i økonomiaftalen afsat en pulje på 500 mio. kr. Ministeriets svar på disse ansøgninger forventes afklaret i slutning af august 2010 og vil blive forelagt på budgetseminaret. (Disse er således ikke indarbejdet i den foreliggende resultatopgørelse). Serviceudgifter Som beskrevet i aftalen for kommunerne økonomi for 2011 og de følgende år, kan der ikke forventes vækst i de kommunale serviceudgifter. Grundlaget for opgørelse af serviceudgifter i budget 2011 er vedtaget budget 2010 tillagt godkendt løn- og prisfremskrivning, samt specifikke reguleringer på f.eks. madordning på daginstitutionsområdet og ældrepuljen. Regeringen har til budget 2011 indført sanktioner for kommunerne. Af det samlede bloktilskud gøres 3 mia. kr. betinget af, at den samlede serviceramme overholdes, og vil efterfølgende kunne modregnes. Servicerammen opgøres i 2011 i forhold til budget 2010, og til regnskab For at undgå sanktion kræves der i 2011 totalt set overholdelse af budgettet på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgøres som summen af alle driftsudgifter og driftsindtægter, fratrukket de direkte lovbundne udgifter til overførselsudgifter, boligstøtte og lignende. Serviceudgifterne som indgår i den foreløbige resultatopgørelse udgør mio. kr. og servicerammen for Slagelse Kommune er beregnet til mio.kr. Der er for nuværende en overskridelse på serviceudgifterne på 36 mio. kr. i budget Denne overskridelse skal afvikles i den videre politiske proces afvikles, hvis kommunen vil undgå sanktionering. Forskellen på de 36 mio. kr. fra 2010 til 2011 skyldes reguleringer som følge af demografi, korrektioner af udefrakommende forhold, skøn for øgede udgifter forbundet med lov og cirkulæreprogram, medfinansiering og lignende. Tabellen opdateres løbende efterhånden som udgifterne opgøres konkret. Beregning af servicerammen fremgår af budgetmappens faneblad nr. 4. Da servicerammen for 2011 opgøres på baggrund af vedtaget budget 2010 er budgetoverholdelse for budget 2010 også vigtig, da et merforbrug i 2010 vil betyde et højere udgiftsog serviceniveau som udgangspunkt for 2011 end budgetteret. Der er ikke sanktioner for merforbrug i Budgetseminar september

3 I forbindelse med udvalgsrapporteringen pr. ultimo juni 2010 er der afrapporteret et forventet merforbrug på -103,5 mio. kr. vedrørende udgifter omfattet af servicerammen i kr. Beløb Afvigelse pr. ultimo maj Plan- og udviklingsudvalget Børn- og ungeudvalget Omsorgsudvalget Handicap- og socialpsykiatriudvalget Forventet afvigelse 2010 (Likviditetstræk) Nedjustering af pris- og lønskøn fra 2009 til 2010 jf. KL Korrigeret forventet afvigelse 2010 (Likviditetstræk) *Rammeaftale institutioner Forventet regnskab * Økonomiudvalget behandler udvalgsrapporteringen på møde den 23. august Hvis den nuværende udvalgsrapportering pr. ultimo juni 2010 korrigeres for overført over- /underskud fra 2009, økonomisk beredskab under økonomiudvalget, samt fagudvalgenes forventede tiltag vil merforbruget for driften for 2010 kunne nedbringes til omkring 46,4 mio. kr kr. Beløb Afvigelse pr. ultimo juni Økonomisk beredskab under økonomiudvalget Korrektion for overført over-/underskud fra Fagudvalgenes forventede tiltag for nedbringelse af merforbrug Korrigeret resultat for Økonomiudvalget besluttede i juni, at der skulle arbejdes med analyse af resultatforventningerne og handlemuligheder frem til fagudvalgenes møder i august 2010, hvor fagudvalgene er bedt om at skabe balance i deres budget for indeværende år. Der er de seneste måneder iværksat en række handleplaner for 2010 og overslagsårene, dog med begrænset effekt i Flere udvalg har iværksat forskellige tiltag blandt andet er nogle af de reduktionsforslag som indgår til budget 2011 indstillet iværksat allerede i Effekten af disse forslag er beregnet til 8,8 mio. kr. i Disse forelægges ligeledes Økonomiudvalget den 23. august. Forudsætningerne for overholdelse af budget 2011 er, at de igangsatte handlerplaner i 2010 overholdes, afviklingen af merforbrug i 2009 gennemføres i 2010 samt at udgiftsniveauet ved udgangen af 2010, som minimum er tilpasset budgettet for Det er derfor svært præcist, at opgøre et overført økonomisk problem på servicerammen til 2011 fra 2010 på nuværende tidspunkt. Med udgangspunkt i den nuværende drift for 2010, og usikkerheden omkring effekten af de iværksatte handleplaner bør budgettet til serviceudgifterne i budget 2011 ikke overstige /gerne mindre end den beregnede serviceramme på 3,255 mia. kr., således Slagelse Kommune kan undgå sanktioner. Budgetseminar september

4 Konklusionen må herefter være, at det anbefales, at der skabes et økonomisk beredskab til imødegåelse af dels mulige sanktioner i forbindelse med servicerammen, dels eventuelle nødvendige merudgifter på de store områder der i 2010 har givet udfordringer. Anlæg 2011 Der er ikke nogen øvre anlægsramme for budget Byrådet bestemmer således selv størrelsen af anlægsrammen. Kommuneaftalen angiver dog et forventet anlægsniveau på 15 mia. kr., hvilket svarer til 211 mio. kr. i Slagelse Kommune. Der er ingen bindinger for kommunen i forhold til at opfylde denne forventning - dog er der en binding omkring kvalitetsfondsaftalen. Efter aftalen om Kvalitetsfonden, skal Slagelse kommune i alt anvende kr. 55,8 mio. kr. i 2011 på kvalitetsfondsområderne, som er områderne for børn og ældre bredt set. Halvdelen af udgiften modtages retur over bloktilskud i 2011 og er indarbejdet i resultatopgørelsen. I 2010 var der, grundet den finansielle krise, aftalt et betydeligt højere niveau for kvalitetsfondsinvesteringer. Slagelse Kommune når ikke at gennemføre disse anlæg fuldt ud, og vil derfor søge om, at overføre forpligtigelsen til budget 2011, hvis ansøgningen ikke imødekommes skal der ske tilbagebetaling. Der betyder, at der i 2011 skal gennemføres yderligere kvalitetsfondsprojekter for 44 mio.kr., - der skal således investeres i kvalitetsfondsområder for ca. 99,8 mio. kr. i 2011 incl. de ubrugte bevillinger fra I den foreløbige resultatopgørelse indarbejdet anlægsinvesteringer for 207 mio. kr. svarende til investeringsoversigten for 2011, samt forventede udskudte anlæg fra 2010 på godt 68 mio. kr., i alt et anlægsbudget på 275 mio. kr. I den politiske proces skal de udarbejde anlægsønsker prioriteres, og sættes i forhold til kommunens samlede økonomi. Anlægsniveauet er lidt en slags buffer for kassebeholdningen størrelse. Anlægsønskerne for 2011 består dels af anlæg fra 2010 som ikke er igangsat, og dels anlæg der er igangsat i 2010 og som fortsætter ind i 2011, samt helt nye forslag. Der foreligger derfor en række anlægsinvesteringer, som må betragtes som uomgængelige for byrådet. Det er enten anlæg, som er udbudt eller hvor der vil være risici forbundet med ikke at gøre noget. Der ligger naturligvis et skøn i dette, men for at give en vurdering udsendes snarest oplæg til, hvad der administrativt betragtes som uomgængelige anlæg. Under fane nr. 13 findes samtlige anlægsønsker samt forskellige opdelinger af disse incl. læsevejledning. Kassebeholdningen Den gennemsnitlige kassebeholdning (365-dages gennemsnit) forventes at udgøre ca. 256 mio. kr. pr Forventningen er baseret på en beregning med udgangspunkt i faktisk gennemsnit af kassebeholdningen ultimo juli Ud fra et forventet befolkningstal på i 2010 skønnes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre ca kr. pr. indbygger ved udgangen af Ifølge Indenrigsministeriets kommunale nøgletal opgjort marts 2010 udgør den gennemsnitlige kassebeholdning i Slagelse Kommune kr. pr. indbygger set i forhold til et landsgennemsnit på kr. pr. indbygger. Budgetseminar september

5 Endeligt skal oplyses, at likviditetsprognosen ultimo juli 2010 angiver en forventet kassebeholdning på 49,5 mio. kr. pr Nedenfor ses udviklingen i kassebeholdningen efter 365-dages gennemsnittet. Udviklingen i kassebeholdning efter kassekreditreglen (365 dages gennemsnit i mio.kr.) * *2010 er beregnet forventning Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning har over de sidste 3 år været stødt faldende fra 340 mio. kr. i 2008 til forventet 256 mio. kr. for Kasseholdningen ultimo 2010 forventes at blive på omkring 50 mio. kr. incl. uforbrugte anlægsbevillinger på ca. 67 mio. kr. i 2010, - der forventes tilført kassen (jf. sag på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010). Det skal samtidig bemærkes, at kassebeholdningen ultimo året ikke giver et retvisende billede af den samlede økonomi, da der omkring årsskiftet foretages en række store beløbsmæssige afregninger, hvor det kan variere om ind-/udbetalingen kommer i indeværende eller efterfølgende regnskabsår. Budgetseminar september

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere