Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer"

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen Kibæk Kristian Overgaard Vildbjerg - Yvonne Højfeldt Referent Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent/stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Budget for 2011 samt fastlæggelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til Vandrådet 8. Valg af suppleanter og revisorer 9. Eventuelt 10. Afslutning af repræsentantskabsmødet ved formanden Allan Lunde bød velkommen til Heden og Fjorden, hvorefter den lækre mad blev indtaget med stor fornøjelse Vandrådet var vært. Ad 1. Vandrådets formand Alan Lunde, Sørvad vandværk bød igen velkommen og læste dagsorden op. Ad 2. Niels Møller Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent, et erhverv han bestred med stor myndighed. Ad 3. En ny formand, der for første gang skal aflægge beretning på Herning Vandråds repræsentantskabsmøde - han er nervøs? Normalt takker man altid sine bestyrelseskollegaer for deres indsats, men det gør formanden normalt i slutningen af beretningen hvis han husker det! Af frygt for at glemme det må jeg hellere starte med at sige tak for indsatsen og samtidigt en tak til Anders Bødskov fra Aulum, der forlod bestyrelsen sidste sommer fordi han havde fået nyt job. Vi var så heldige at have en kompetent suppleant i Esben Madsen fra Hammerum Vandværk. En særlig tak til Steen Asferg og Yvonne Højfeldt

2 fra Herning Vand de forestår alt det praktiske med både referrater, lokaler og ikke mindst forplejning for foreningen. Det seneste år har især været præget af en meget stor opgave, nemlig at sikre at Herning Kommune fik nye takstblade der efterlevede kravene i vores Fællesregulativ. Det var en opgave der for mange vandværker betød en stor usikkerhed, arbejdsindsats og også ekstra omkostninger til konsulentbistand fra f.eks. revisorer. Ideen er/var at alle vandværker skal regne vandpris og fastafgift ud på samme måde ligesom tilslutningsafgifterne skulle revideres efter fælles beregningsprincipper. Det fællesmøde der blev afholdt på rådhuset med tasktbladet som eneste punkt på dagsordenen viste tydeligt den store usikkerhed blandt os! For mit eget vedkommende kan jeg sige, at det tog os i Sørvad rigtigt lang tid at finde de grundoplysninger og grundberegninger, der var nødvendige og skal jeg være helt ærlig er jeg ikke sikker på at det vi fik regnet ud er rigtigt, men nu er det godkendt i byrådet! Det samme er det for langt de fleste af vores vandværker i kommunen. Det er interessant at kigge på det skema kommunen har udarbejdet hvor alle vandværker kan sammenlignes og der se hvor stor en forskel der er på resultaterne af de enkelte vandværkes beregning. Så hvis nogen troede indledningsvis, at opgaven var at få ensartede priser på vand i Herning kommune så viser resultatet det modsatte! Det var klart tilslutningsafgifterne der var den helt store udfordring og i den forbindelse en stor tak til Trine Kock fra kommunen og hendes pragmatiske holdning til hvordan vi til sidst fik den regnet ud. Jeg er sikker på, at hvis eller når vi bliver klogere på at regne den ud, vil det være muligt at få godkendt nye takstblade i byrådet! Vores Fællesregulativ er også blevet ændret i løbet af året det var dog kun en mindre ændring i pkt Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse. Der skal installeres tilbagestrømningssikringsventiler type BA iflg. DS/EN 1717 på alle installationer som ikke er rene husholdningsinstallationer. Med de oplevelser der bl.a. har været i Køge er vandrådet enige om at denne tilføjelse er fornuftig. Vandrådet planlægger et temamøde i løbet af de kommende måneder hvor der sættes fokus på denne type ventiler til sikring af vores vandforsyninger. Bestyrelsen har samtidigt bestemt, at kommunens VVS firmaer inviteres til at deltage.

3 En lille indskudt bemærkning når det nu det lige handler om teknik er, at I alle sammen husker at få foretaget en termografering af jeres elinstallationer på vandværkerne, hvis I er forsikret via FVD aftalen med Tryg Forsikring, da det er en forudsætning for ikke at miste en del af erstatningen hvis noget brænder. Herning Kommune har forhåbentligt fået afsluttet sin registrering af vores håndtering af filterskyllevand og de vandværker der kan/skal ændre håndtering fået klarlagt hvad der er nødvendigt at foretage sig og fået udarbejdet ansøgninger så de praktiske foranstaltninger kan være på plads inden udløb af fristen ved udgangen af Herning Kommune er nu også kommet godt i gang igen med at udarbejde indsatsplaner for de enkelte vandværker. Nogle er tæt på at blive endeligt vedtaget efter en lang høringsperiode andre er på vej gennemsystemet. Indsatsplanerne er et lovkrav, der skal sikre rent drikkevand også i fremtiden. Den mest effektive måde at gøre det på er at fjerne alt aktivitet på arealerne hvor grundvandet dannes! Det er dog for formanden også vigtigt at denne sikkerhed afvejes imod andre interesser og at vi ikke bliver hysteriske i vores krav, men at de vægtes så bl.a. landbruget fortsat kan eksisterer med rimelige dyrkningsvilkår. Også her vil jeg fremhæve Herning Kommunens medarbejdere for at have en indstilling, der sikre at de nye Indsatsplaner er realiserbare for de enkelte vandværker og samtidigt får begrænset indflydelse på de andre erhvervsinteresser vi alle er afhængige af. Herning kommune har afholdt et møde i Grundvandsmøde den 27. september med deltagelse af Vandrådet, landbruget, Statens Miljøcentret og embedsmænd og politikere fra kommunen, hvor især de generelle retningslinjer for de fremtidige Indsatsplaner blev debatteret og der var ikke de store uenigheder om den valgte linje. Vandrådet har siden sin start været mellemled mellem vandværkerne og Herning Kommune med hensyn til adgang til opdateret kortmateriale. Den aftale har vi været rigtigt glade for og den har været meget billig for os. Der er dog sket det glædelige at det ved lov er bestemt, at kommunerne fremover skal stille kortmateriale til rådighed for forsyningsselskaberne uden beregning - så fra nu af skal der ikke længere betales for kort! Vandrådet vil på vegne af os alle tage kontakt til kommunen for at få afklaret hvordan det fremtidige samarbejde på kortområdet skal organiseres og om vi bliver pålagt et håndteringsgebyr. Vandsektorloven er vist en fortsat udfordring for de store vandværker og jeg er heldigvis kun formand i et lille! De mindste af de store havde på et tidspunkt måske troen på at grænsen for at blive omfattet af lovgivningen politisk kunne flyttes fra f.eks. de nuværende m 3 til måske ? Dermed ville det blive lettere for rigtigt mange vandværksbestyrelse at drive lokale vandværker uden at blive kvalt i uforståeligt bureaukrati! Der er dog opstået fornyet usikkerhed om hvad Vandsektorlovens sekretariat sammen med politikerne kan finde på og der går fortsat rygter om at den nedre grænse skal flyttes op men nu også rygter om at alle almene vandforsyninger skal underlægges denne udskældte vandsektorlov!

4 Som en lille smagsprøve er der netop vedtaget en ny lov der foreskriver at alle vandværker skal have mindst en person tilknyttet som har gennemgået et Driftskursus og et Hygiejnekursus og det skal ske inden udgangen af 2013! Desuden skal der indføres et ledelsessystem på stort set alle vandværker! Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg Ny bekendtgørelse om kurser og ledelsessystemer Der er kommet nye regler om kvalitetssikring på vandværkerne samt krav om, at den driftsansvarlige skal have gennemført en række kurser. Bestyrelsen på et vandværk skal sørge for, at den driftsansvarlige på vandværket skal gennemføre et kursus i hygiejne og drift af vandforsyninger - uanset størrelsen på vandværket. Vandværker over m3 skal indføre et ledelsessystem til kvalitetssikring af forsyningen. FVD er klar - Allerede nu er FVD ved at forberede flere modeller for kurserne samt et computerbaseret ledelsessystem, der tager udgangspunkt i håndbøgerne. Hygiejnekurset tager 2 dage og Driftskursus 3 dage hos FVD. Det bliver vist en udfordring for mange små værker at finde en person der kan og vil bruge en uges ferie på det projekt? Når nu FVD bliver nævnt i min beretning har jeg en oplevelse I skal have med! Jeg blev inviteret til at deltage ved et møde i Holstebro Vandråd hvor alle vandværker var inviteret, der skulle jeg fortælle om hvad vi lavede i Herning Vandråd. Ud over mig havde formanden for FVD Ole Will et indlæg og fremførte noget i retning af, at vi Vandråd var FVD s opfindelse og de ligesom var det koordinerende organ for Vandrådene i Danmark. Den opfattelse har jeg ikke! FVD er et service organ for de enkelte vandværker der er medlem af FVD, men FVD har ikke hverken juridisk eller på anden måde nogen magt over os. Herning Vandråd er helt sit eget, der selvfølgelig lytter til eventuelle gode råd fra FVD. Det fortalte jeg Ole Will på mødet i Holstebro hvilket overraskede ham lidt! Vandrådets hjemmeside er opdateret og I opfordres alle til gå ind og kigge på jeres eget vandværk og sikre at de oplysninger der er anført fortsat er gældende. Det er også her I finder Indsatsplanen og vigtige kontaktadresse hvis uheldet er ude på jeres vandværk. Desuden kan i finde Vandrådet s referater så alle kan se hvad Vandrådets bestyrelse foretager sig! Nu har jeg jo sagt tak til mine bestyrelseskollegaer - ja og sågar også til Herning Kommune så hvordan får jeg nu afsluttet beretningen? Det gør jeg ved at takke alle jer, der hver dag sikre at forbrugerne i Herning kommune får vand ud af hanerne det kan godt være at fru Hansen ikke tænker over hvor vandet kommer fra, men det gør jeg! Og jeg er imponeret over det engagement og for mange af jer frivilligt arbejde, som I hver især lægge for dagen for at jeres vandværk kan levere til fru Hansen. Samtidigt en stor tak til jer alle for jeres støtte til Herning Vandråd!

5 Formandens beretning blev godkendt. Ad 4. Johannes Støttrup, Sønder Felding Vandværk fremlagde regnskabet for Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 5. Budget for 2013 godkendt og kontingent er fortsat 500,00. Ad 6. Ingen indkomne forslag. Ad 7. Der er 3 på Valg: Allan Lunde Sørvad, Torben Jensen - Kibæk og Johannes Støttrup Sdr. Felding. Alle blev genvalgt. Ad 8. Suppleanter blev valgt og revisorer blev genvalgt. Henning Jørgensen Sandet Vandværk, 1. suppleant, Finn Kronbo - Studsgård 2. suppleant. Som revisorer Villy Dahl Andersen Vildbjerg genvalgt. Af 9. Formanden takkede for god ro og orden samt et godt fremmøde. Indlæg: Trine Jakobsen fra Herning Kommune holdt et indlæg om Takstblad, indsatsplanlægning og indberetning af oppumpede vandmængder. Indsatsplaner arbejdes videre med. Slides fra indlæg vedhæftet. Jørn Christophersen, KMD holdt et indlæg om mulige synergier ved samfakturering af vand og spildevand. Afregning Målerhåndtering Kundebetjening telefonisk, selvbetjening, mail Evt. forslag afklares af Vandrådet Det blev besluttet at efterkomne repræsentantskabsmøder stater kl Formanden afsluttede mødet med tak til alle indlægsholderne samt tak for god ro og orden. Mødet sluttede kl

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere