K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:"

Transkript

1 K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte anparter samt 78 fuldmagter til bestyrelsen til at stemme for alle dagsordenens punkter. Der er i alt anparter i selskabet. Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne Per B. Sørensen, Peter Stii Nielsen, Thyge C.D. Hansen og Henning Foldager. Endvidere deltog selskabets direktør, Bendt Mortensen og Difkos adm. direktør Carsten Skov-Aggerholm. Referent var Charlotte Romby fra Difko Administration A/S. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskabet 4. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder orientering om selskabets situation og status på mulighed for refinansiering af selskabets ejendomme 5. RedegØrelse for Økonomiske nøgletal for den fremtidige drift baseret på budget 2013 og de økonomiske vilkår for videreførelse af selskabet: a. Ved fortsat administrationsaftale med Difko b. Ved indgåelse af ny administrationsaftale med Stagsted Properties c. Redegørelse ved bestyrelsesmedlem Thyge C. D. Hansen 6. Præsentation af Stagsted Properties 7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at bringe samarbejdet med Difko til ophør på for K/S Eleonora bedst mulige vilkår enten (se vedlagte): a. Ved forhandling og aftale med Difko b. Ved ophævelse sorn følge af misligholdelse c. Ved opsigelse med et rimeligt varsel 8. Hvis pkt. 7 vedtages af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om a. Bemyndigelse til indgåelse af ny administrationsaftale med Stagsted Properties b. Bemyndigelse til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer af vedtægternes pkt. 7.3 og pkt. 7.4 (se vedlagte) 9. Hvis pkt. 7 ikke vedtages af generalforsamlingen, forslag ombemyndigelse til besiyrelsen til at sælge alle selskabets ejendomme i indeværende år med henblik på efterfølgende likvidation af selskabet 10. Vedtages pkt. 7 stilles forslag om reduktion af komplementarselskabets bestyrelse ti13 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen i K/S Eleonora 11. Valg af 3 personer, der indstilles udpeget til bestyrelsen for komplementarselskabet. De 3 investorvalgte medlemmer, Peter Stii Nielsen, Kim Riis Poulsen og Per Bilici SØrensen, ønsker kun genvalg, hvis pkt. 7 og pkt. 10 vedtages. 12. Eventuelle forslag fra kommanditisterne 13. Eventuelt

2 2 Kim Riis Poulsen bød forsamlingen velkommen og præsenterede panelet. Ad 1 Valg af dirigent Advokat Torben BrØgger blev foreslået, og valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Ad 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskabet Punkterne 2 og 3 blev behandlet under et. Bendt Mortensen gennemgik herefter kort årsrapporten. Indledningsvis oplyste han, der var indsat et ekstra afsnit i ledelsespåtegningen efter underskriftssignaturer, hvor Thyge C. D. Hansen gjorde opmærksom på følgende forhold: "1. Den i Note 4 omtalte omkostning til Advokater for så vidt angår kr. disponeret af bestyrelsesformanden uden forudgående drøftelse med direktionen eller den samlede bestyrelse. I samme anledning er der i første kvartal 2013 disponeret yderligere kr. til advokat. 2. Det i Note 4 omtalte Honorar for ekstraordinært arbejde med refinansiering på kr. vedrører et supplerende honorar til komplementarbestyrelsens formand (Kim Riis Poulsen). Honoraret er bevilget tzl en nærtstående part. Der bør gøres særligt opmærksom herpå i årsrapporten. To bestyrelsesmedlemmer har ikke fundet, at der er grundlag for tildeling af dette honorar. Honoraret er herefter bevilget af et flertal på tre bestyrelsesmedlemmer. Formandens egen stemme har dermed været udslagsgivende for betaling af et honorar til sig selv. Dette strider mod bestyrelsens forretningsorden og mod god ledelsesskik. Formanden har for første kvartal 2013 amneldt et yderligere honorarkrav på kr., sorn undertegnede ligeledes finder ubegrundet. Thyge C. D. Hansen" Herudover var årsrapporten forsynet med en blank revisionspåtegning. Dog havde revisor indsat følgende passus i revisionspåtegningen: "Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at det som beskrevet i note 1 er ledelsens vurdering, at selskabets likviditet og kapitalberedskab vil være tilstrækkelig til at understøtte den for-

3 ventede drift. Ledelsen har således ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at der vil kunne skaffes tilstrækkelig likviditet til at understøtte den forventede drift. Ledelsen har derfor aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag far at anlægge en anden vurdering heraf". Ligeledes henviste Bendt Mortensen til side 11 i årsrapporten, hvor følgende er anført i ledelsesberetningen: "Selskabets likviditetsmæssige situation er meget anstrengt, og det forventes at være nødvendigt at der inden for de næste 12 måneder skaffes yderligere likviditet for at selskabet kan overholde sine forpligtelser. Ledeisen forventer, at der vil kunne skaffes tilstrækkeligt likviditet til at understøtte den forventede drift, hvorfor årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje". Årets resultat udviser et underskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Den negative afvigelse skyldes en negativ værdiregulering af selskabets ejendomme. Årets resultat på kr. foreslås overført til underskudskontoen. Egenkapitalen udgør herefter kr. pr. 31, december 2012, svarende til kr. pr. anpart (reguleret for egne anparter). Debat Thyge C. D. Hansen henviste til sine bemærkninger til ledelsespåtegningen fårerapporten og oplyste, at der er indsat en lidt usædvanlig påtegning og redegjorde herfor. Bestyrelsen bør være et kollektiv, der bærer et ansvar solidarisk. Det er flertallet der bestemmer, når der er uenighed om noget, men først efter der er lyttet til mindretallet. Beslutninger truffet på anden vis er faktisk ulovlige. Derfor er påtegningen indsat, da Thyge C. D. Hansen ikke er enig med flertallet af bestyrelsen. Herefter oplyste Thyge C. D. Hansen, at selskabet skulle finde en refinansiering, som Difko gik i gang med, men Nykredit ønskede ikke at refinansiere. Thyge C. D. Hansen forsøgte i Norge, men det var for dyrt. Det var på tide at drøfte dette i bestyrelsen, men hver gang er Thyge C. D. Hansen blevet mødt med en kommentar fra bestyrelsesformanden om, at der kommer en løsning i morgen, der er god og som tager højde for refinansieringen også. Thyge C. D. Hansen oplyste, at han er meget imod, at Kim Riis Poulsen får udbetalt kr. i honorar for sit arbejde, har stemt imod dette og har med kommentarerne i ledelsespåtegningen opløftet sit bestyrelsesansvar, hvorefter det er op til ejerne at træffe beslutning. Ligeledes har der været afholdt flere møder med advokat og der er to advokater til stede i dag, som koster yderligere. Per B. Sørensen oplyste, at han ikke kunne nikke genkendende til kommentarerne fra Thyge C. D. Hansen. Efter yderligere drøftelse oplyste Kim Riis Poulsen, at han ikke vil frafalde sit anmeldte honorar iselskabet for det ekstraordinære arbejde med refinansiering af selskabet.

4 Torben Brøgger bemærkede for så vidt angår advokatudgifter, som han på anmodning fra selskabets bestyrelse har været advokat for selskabet, og oplyste videre, at denne advokatbistand har bestået i en særlig arbejdsindsats i forbindelse med en mulig refinansiering af selskabets ejendomme, og han undrede sig over, at der først reageres fra Thyge C. D. Hansens side, da regningen kom. Carsten Skov-Aggerholm (Difko) nævnte, at på et af bestyrelsesmøderne ijanuar 2013 blev det nævnt at Kim Riis Poulsen ønskede en honorering, og at Thyge C. D. Hansen allerede der reagerede på det. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var yderligere bemærkninger, hvilket der ikke var. Dirigenten konkluderede, at årsrapport 2012 med de nævnte påtegninger og resultatdisponeringen var godkendt. Ad 4 Komplernentarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder orientering om selskabets situation og status påmulighed for refinansiering af selskabets ejendomme Kim Riis Poulsen aflagde den mundtlige beretning: Selskabets ejendomme Der er fire ejendomme. De ligger i Odense, Fuglebjerg v. Næstved og Bådehavnsgade i Øbenhavn og Hillerød. På ejendommen i Hillerød er lægen på 1. sal fraflyttet ved årsskiftet , og desværre har vi også modtaget opsigelse fra Blockbuster gældende fra august 2013, hvilket ikke var uventet. Ejendommen i Fuglebjerg er fuldt udlejet. Og i forhold til de sidste par års omtale vedr. evt. ændring af lokalplan og udvidelse af lejemålet, ja såkører det stille og roligt nu uden problemer så vidt jeg er orienteret. På ejendommen i Odense er der fortsat ca. 200 m2 ledigt. Bestyrelsen besluttede i efteråret 2011 at lade en ekstern mægler forsøge sig med udlejning, men gentagne gange kunne vi desværre konstatere, at direktionen ikke havde igangsat bestyrelsens beslutning. På bestyrelsesmodet iefteråret 2012 kunne vi desværre konstatere, at der stadigvæk ikke var lavet en aftale med en ekstern mægler. Difko Ejendomme tillod sig endda at skrive i Memo, at Difko fortsat forsøgte at udleje det ledige lejemål PÅ TRODS AF BESTYRELSENS BESLUTNING. Først i decefnber 2012 blev der indgået aftale med ekstern mægler. Og i januar 2013 fik jeg efter en dreftelse med den nye mægler formidlet, at denne fik adgang til lejerrlålet (en nøgle) Et helt igennem utilfredsstillende forløb, som jeg må betragte som en væsentlig tilsidesættelse af indgåede aftaler.

5 På ejendommen i Bådehavnsgade er der fortsat m2 kontorareal ledigt. Og søgningen på den type arealer er ikke stor i området. På trods af, at vi sidste år besluttede at accøtere en væsentlig nedsættelse af udbudslejen, har dette ikke givet bonus i form af udlejning. Herudover var der ultimo m2 lagerareal ledigt. Der har ikke været særligt meget efterspørgsel på disse lejemål. Total set er der i selskabet udlejet ca. 83 % af arealet. Der er en løbende dialog med mægler omkring salget af selskabets ejendomme. Der er pt. dialog med en potentiel køber af ejendommen på Bogensevej, men den interesserede køber er i udlandet i en periode. Han har dog bedt om fuldmagt til at kunne undersøge forskellige forhold vedr. ejendommen hos kommunen. Der har også været vist en 1i11e interesse for ejendommen på Bådehavnsgade, men om interessen opretholdes er endnu for tidligt at sige noget om. Der er mange forhold der ønskes undersøgt. I forbindelse med bestyrelsesmødet i mains 2013 blev jeg klar over, at mægler ikke havde de rigtige oplysninger. Oplysninger, som skulle være tilgået mægler 1~/z år tidligere. Det drejerom et beløb på over kr. som bliver dækket af en lejer som en del af fællesomkostningerne. Dette er uprofessionelt og fra bestyrelsens side kan vi så konstatere, at de oplysninger som tilgår mægler heller ikke er korrekte, og som en følge af det har mægler jo ikke de rigtige oplysninger at prissætte ejendommen ud fra. Den fremadrettede drift af ejendommene vil jeg komme nærmere ind på under andre dagsordenspunkter. Difko har ikke tilkendegivet at have ambitioner om at løfte denne opgave, hverken i planer eller budgetter. Økonomisk udvikling Det skal bemærkes, at revisor har supplerende oplysninger i forhold til regnskabet jf. den anstrengte økonomiske situation som selskabet befinder sig i. Dette skal ses i forhold til ledelsens beretning påside 11. Årets resultat viseret underskud på 20 mio. kr. mod et forventet overskud på 1,03 mio. kr. Årsagen er, ai der er en negativ værdiregulering af ejendommene på 18,5 mio. kr. Denne skyldes primært de lavere forventninger til lejeindtægter på især ejendommen i Bådehavnsgade, herunder et pres fra lejerne på m2 prisen, da markedet for lagerlejerrnål er meget presset. Endvidere er handelsprisen på anparterne faldet, hvilket medfører en øget hensættelse på tilgodehavendet hos investorerne på 3,4 mio. kr. I det medsendte materiale henvises til, at Difko som administrator ikke følger op overfor lejer i restance. Der skal i den forbindelse i forhold til indgåede afealer tilgå formanden orientering, når en lejer er i restance. I nærværende tilfælde skete dette ikke, selvom formanden sågar af flere omgange rykkede for en opgørelse, I over 2 måneder kunne opgørelsen ikke udleveres pågrund af sommerferie. I en mail fra administrator fremgår det, at lejer i en periode på 4 mdr. har været i restance med kr. mindre end opgørelsen reelt viser. På trods af dette gjorde administrator intet for at få lejer til at nedbringe sin gæld. Derimod steg restancen til kr. Først efter bestyrelsesmødet iefteråret 2012 blev der fra

6 administrators side taget initiativ til at inddrive restancen. På den sidste opgørelse jeg har modtaget var restancen endnu ikke blevet nedbragt til niveauet i marts Men desværre kan jeg ikke i dag fortælle jer hvad status er, da jeg ikke har modtaget nogen opgørelse siden primo På det årlige regnskabsmøde i marts 2013 kunne et flertal af bestyrelsen ikke godkende årsrapporten, da der bl.a. varet beløb på ca kr. som ikke kunne forklares af administrator. Samtidig med havde vi fået udleveret et budget 4 dage før mødet, som mildt sagt var fejlbehæftet, og som både revisor og et flertal i bestyrelsen ikke kunne bruge til en vurdering af, om selskabet kunne betragtes som en going concern. Til mødet havde jeg lavet 53 punkter, som alle relaterede sig til selskabets drift herunder regnskab og budget, og som primært direktionen skulle svare på. I det efterfølgende, men meget mangelficlde svar, kunne direktionen ikke svare på, hvorledes differencen på kr. fremkom. Dette kendte direktøren ikke noget til, selvom differencen fremgik af den medsendte rapportering. Efter en nærmere granskning af diverse materiale kom jeg ned på en difference på kr. Efterfølgende havde TorUen Brøgger og jeg et møde med revisor. Jeg skrev på revisors og egne vegne endnu engang til direktionen og Difkos udpegede bestyrelsesmedlem for at få en redegørelse. Endelig lykkedes det at få etsvar på den store difference. Fra bestyrelsesmødet og til vi havde de endelige svar, gik der 3 uger. Eller hvad der svarer til dagen før materialet skulle sendes ud til den ordinære generalforsamling. Det var en afgrundene til, at generalforsamlingen blev udsat. Flertallets manglende godkendelse af årsrapporten på det ordinære bestyrelsesmøde skulle, så vidt jeg forstod på mødet d , være årsagen til, at Thyge C.D. Hansen har ønsket sin note i selskabets årsrapport. Hvad det så har med hinanden at gøre, ved jeg ikke. De udgifter, som et flertal i bestyrelsen med deres beslutning om at redde selskabet har påført samme, er tilsyneladende et stort problem for Thyge C.D. Hansen. Udgifter som stort set kan henføres til Thyges og Difkos chikane af arbejdet, der er udført for at få en fremadrettet løsning, som på bedst mulige vilkår tilgodeser jer som investorer. Omvendt har Thyge ingen problemer med at give Difko 2,3 mio. kr., hvis han kan blive direktør!r! Den regnskabsmæssige egenkapital pr. anpart er opgjort ti kr. pr. anpart reguleret for egne anparter, som ved status var 98 stk. Det er primært anparter fra gamle Bjarne Skov Larsen selskaber, der er taget tilbage. Det svarer til et fald på ca kr. pr anpart. Værdiansættelsen af selskabets aktiver er forbundet med en del usikkerhed som følge af udviklingen på ejendomsmarkedet. Der er i ledelsesberetningen skrevet, at der forventes et resultat på 1,7 mio. kr. i Dette skulle ikke have været med, da derpå bestyrelsesmødet den blev besluttet, at der ikke skulle budgettal med det ordinære materiale, da den beslutning, der skal tages senere på generalforsamlingen idag, ikke kan afspejles med et tal, da bestyrelsen er meget uenige om den fremadrettede strategi for driften af selskabet. Difko har udarbejdet et budget, der viser en direkte kurs mod en likvidation af selskabet. Hvorimod et flertal af bestyrelsen, de investorvalgte, har lagt et forsigtigt budget med en ny administrator, som viser, at det skulle kunne lade sig gøre at køre selskabet videre på fornuftige vilkår.

7 Finansiering Selskabet har et obligationslån hos DLR kredit med årlig rentetilpasning og en restløbeild på 16 år. Finansiel Stabilitet er dem, som har stillet garanti for 60% af lånet. De har fjernet kassekreditten og svaret negativt i forhold til en anden afdragsprofil. I forbindelse med sidste års generalforsamling orienterede jeg om, at vi afventede svar fra Nykredit på en låneansøgning, hvor dekorten på 7,5 mio. kr. skulle indfries således, at selskabets pressede økonomi kunne lettes. Vi som bestyrelse havde nikket til oplægget til ansøgningen om refinansiering, som Difko havde lavet, dog med den klare tilkendegivelse, at Difko nøje burde overveje deres krav ved denne refinansiering. Men på daværende tidspunkt havde vi tilsyneladende ikke andre muligheder. Med min. 1 års administrationshonorar på forskud, 0,5 mio. kr. for at gennemføre refinansieringen, provenu for salg af selskabets egne anparter, og 0,5 mio. kr. i provenu ved likvidation af selskabet, ja så blev selskabets muligheder for at opnå en bedre drift minimeret betragtelig. Det udarbejdede materiale fra Difko viste, at Difko ikke var parat til at tilpasse omkostningerne til administrationen til et markedskonformt niveau, selvom det fremgik af budgettet, at Difko ikke kunne opnå en likviditetsforbedring iselskabet fremadrettet. Men derimod viste budgettet, at Difko først og fremmest så på indtjeningsmuligheder for sig selv og ikke selskabet, som ellers er hovedopgaven. Som formand havde jeg bedt om at få materialet udleveret, inden det blev sendt til potentiel långiver, for dermed at få eventuelle fejl ud af tiudgeitet. Men dette blev jeg desværre nægtet, hvilket jo i sig selv er en tilsidesættelse af Difkos rettigheder som administrator. Og der var fejl i budgettet, som vil få enhver långiver til at ryste på hånden. Resultatet blev etafslag fra Nykredit. Først efter afslaget kunne jeg få udleveret låneansøgningsmaterialet fra Difko!!! Efterfølgende skete der intet fra Difkos side i forhold til at løfte selskabets ud af dets økonomiske krise. Den 4. juni tog jeg med baggrund i et flertal i bestyrelsen initiativ til en skrivelse til selskabets udpegede direktør, hvori jeg konstaterede, at Difko havde smidt håndklædet i ringen på Eleonoras vegne. Derfor ville jeg tage initiativ til at løfte selskabet ud af den meget alvorlige ;økonomiske situation. Der blev samtidig taget beslutning om at inddrage advokat Torben Brøgger på sidelinjen. Primært for at jeg som formand ikke skulle lave nogen fejl, som jeg juridisk kunne hænges op på efterfølgende. I perioden fra juni til december blev der arbejdet intenst med at få lavet en fremadrettet løsning, der tilgodeser selskabets ejere bedst mulig. Der var møder og Yigtig mange timers arbejde med finansieringskilder, potentielle administratorer, mæglere og investorer. Desuden var der mange drøftelser med investorernes røræsentanter og Torben Brøgger. Uanset hvordan vi vendte og drejede sagen, var et administratorskifte nødvendigt for at opnå de nødvendige besparelser på den daglige drift, samtidig havde et flertal i bestyrelsen totalt mistet tilliden til Difko som administrator herunder Difkos vilje og evne til at varetage selskabets og dermed jeres interesse. I decetnber kunne Torben Brøgger og jeg for første gang præsentere Difkos administrerende direktør Carsten Skov-Aggerholm for vores oplæg til en fremadrettet drift under ny administration. For første gang i næsten 8 mdr. hørte vi noget fi~a Difko, nemlig et krav på 4 mio. kr. for at udtræde af administrationsaftalen, en administrationsaftale de med deres eget budget ikke kunne opfylde i mere

8 end nogle få måneder inden selskabet ville gå konkurs. Igen her viste Difkos administrerende direktør, at det ikke er jeres interesser, han ønsker at varetage, men Difkos. Dette er mig ubegribeligt, at Difko på denne måde totalt tilsidesætter selskabets og dermed jeres interesser. Hvis Difko så kunne fremlægge en plan, der kunne tilgodese selskabets interesser, således en fremadrettetdrift var mulig, ja så kunne en kompensation til Difko da være kommet på tale, men Difko er ikke kommet med noget overhovedet. Samarbejdet med Difko Tilliden til Difka og troen på, at de kan løfte opgaven som administrator, er lig med nul. Ikke mindst i det sidste år har Difko på storl set alle felter vist, at administrationsaftaler er noget, der ikke skal overholdes. Og når det så gang pågang bliver påtalt, at aftalerne misligholdes eller væsentligt misligholdes, ja så prøver man ikke en gang på at forbedre administrationen. Vi har med en adrrcinistrator at gøre, som tilsyneladende ser det som sin fornemmeste opgave at tilsidesætte alle indgåede aftaler mellem selskabet og sig selv. Men jeg går selvfølgelig ud fra, at denne form for varetagelse af opgaven som administrator kommer af nogle klare instrukser fra den øverste ledelse i Difko. For denne form for udførelse af sin stilling ville i enhver anden virksomhed betyde fyring. I forløbet vedr. en mulig refinansiering har et flertal i bestyrelsen haft en meget svær opgave. Ikke mindst efter at det gik op for Difko og dets udpegede, at opgaven kunne løses. De sidste 5 mdr. har der været udført ren chikane og obstruktion af flertallets arbejde, ikke mindst Thyge C.D. Hansens arbejde har været meget imponerende. Etarbejde som "i mine øjne" er kørt på Difkos vegne, for at vores plan ikke skulle lykkes. Set i forhold til, at Thyge blev udpeget til at styrke varetagelsen og optimeringen af selskabets drift har det været meget frustrerende, at skulle se og høre Thyge vende 180 grader C fra at være enig i den rejste kritik af administrator, til at kæmpe som en indædt for administrator. F.eks. var alt tilrettelagt til en ekstraordinær generalforsamling d Dagen før udsendelsen skulle ske kom Thyge og Difko med et oplæg, som havde som eneste formøl at få udsat den ønskede generaifarsamling. For som I ved selvsyn kan se, har hverken Thyge eller Difko ønsket at fremlægge planen som et beslutningspunkt på denne generalforsamling på trods af flere opfordringer fra de investorvalgtes side. Et oplæg som kun har to formål: Første formål er at tilgodese Difko og Thyge økonomisk. Andet formål er en udvanding af jeres mulighed for optimering af investeringen som nuværende investorer, og samtidig sætte jer uden for indflydelse. Oplægget er kun til orientering, og hvad skal vi så bruge det til? Herefter havde vi planlagt og udarbejdet materiale til en generalforsamling d Denne indkaldelse nægtede direktionen at udsende. Men nu er vi her, for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal jo have et regnskab! Fremtiden Fremtiden for selskabet afhænger meget af den beslutning som I investorer tager senere i dag når der skal tages beslutning om, hvem I ønsker som administrator. Fra de investorvalgtes side vil vi opfordre meget til, at I bakker op om det oplæg til en fremtidig drift vi frønlægger senere på generalforsamlingen. YdeYligere vil jeg ikke gå ind i detaljer nu.

9 Det er af yderste vigtighed, at de investorer der er i restance overholder deres aftaler med selskabet, hvis selskabet ønskes kørt videre under en ny administrator. Hvis vi får et flertal for vores oplæg, vil vi arbejde for at optimere ejendommene til salg ved bl.a. at forsøge at få en længere uopsigelighed på lejeaftalerne i selskabets ejendomme. Dog vil jeg lægge op til, at hvis I bakker op omkring et administratorskifte, så skal bestyrelsen sammen med den nye administrator have den fornødne tid til at gennemarbejde selskabets portefølje, og herefter komme med oplæg til jer som investorer i selskabet. Vigtigt bliver det også, at få indhentet det vedligeholdelsesefterslæb, der er på ejendommene. Afslutning Tak til jer som er mødt frem, og tak til alle jer som har vist tillid til bestyrelsens flertal, ved at sende fuldmagt til os på trods af den massive kritik Thyge C.D. Hansen har fremført af de investorvalgte i szn vedlagte skrivelse. Til sidst vil jeg takke Per og Peter for et helt ekstremt godt samarbejde i det forløbne år. Etår hvor vi virkelig har været sat under pres af de "professionelle". Også en stor tak til dig Torben for din ukuelige vilje til at få tingene til at lykkes. Og til sidst en stor tak til dig Thue Stagsted for det arbejde du har lagt i denne opgave. Jeg håber virkelig på, at vi kan stå sammen på generalforsamlingen til næste år og aflægge beretning og regnskab. Men det vil det videre forløb her i dag vise os. Tak fordi I lyttede. Debat Efter en drøftelse omkring bestyrelsesmøder afholdt gennem det seneste år, disses indhold og hvem, der har sagt hvad, henviste dirigenten til bestyrelsens forretningsorden med hensyn til indkaldelse til bestyrelsesmøder mv. og konstaterede på vegne den investorvalgte del af bestyrelsen, at der er en konflikt med Difko, som måske kan løses via en ny administrator. Dirigenten er i sin egenskab af advokat for selskabet, blevet bedt om at finde en ny mulig vej. Derfor er det undersøgt, om samarbejdet med Difko kan bringes til ophør og hvad konsekvenserne er ved et ophør. Det har ikke ført til en løsning, da Difko ikke vil indgå en frivillig forligsrnæssig aftale om dette. Der er nu sket det, at der er gravet nogle grøfter, som ska11øses konflikten står mellem Difko, Thyge C. D. Hansen på den ene side og bestyrelsens flertal på den anden side, om hvem der som administrator skal køre selskabet fremadrettet. Dirigenten oplyste, at alt dette som han ser situationen, er baggrunden for, at tingene ikke kører rigtigt i bestyrelsen og derfor er det godt med generalforsamlingens afholdelse, såluften kan blive renset. Carsten Skov-Aggerholm mente, at kritikken fra selskabets advokats side jo er slående. Der er en juridisk vurdering via selskabets advokat, der siger at Difko har misligholdt sine forpligtigelser overfor selskabet. Difko har ikke misligholdt noget og har bestridt detog bestrider det fortsat. Difko vil gerne fortsætte med administrationen af selskabet og har en modificerettilgang til forslaget fra Thyge C. D. Hansen. Per B. Sørensen mente ikke, at Difko har foretaget sig noget som helst med henblik på at bringe selskabet videre siden der tilbage i april måned 2012 kom afslag på refinansiering via Nykredit.

10 10 Knud Erik Rasmussen mente, at Difko bør tilbagevise alle påstande som er fremsat i beretningen fra formandens side, og havde konkret følgende spørgsmål: 1. Bestyrelsen havde besluttet at udleje lokaler, men hvorfor var der ikke sendt noget videre til en mægler? 2. Hvorfor er oplysningerne til mægleren, der skal forsøge at sælge Bådhavnsgade, ikke de rigtige? 3. Hvorfor er der ikke fulgt op på restancer hos lejerne? Bendt Mortensen svarede således på de stillede spørgsmål: Ad 1. Deter korrekt, at bestyrelsen besluttede, at der skulle saettes en anden mægler på. Der blev også fundet en lokal mægler i Odense, som desværre brækkede benet og har været ukampdygtig inoget tid, men er på banen igen. Ad 2. I henhold til de oplysninger Bendt Mortensen havde, er opdaterede lejeoplysninger udleveret til mægleren. Ad 3. Der er tale om en enkelt lejer, der er i restance. Difko er blevet klandret, at lejeren ikke er blevet sat ud, men efterfølgende har lejer betalt den løbende husleje, så hellere det end slet ingen lejeindtægt. Ad 1. Kim Riis Poulsen korrigerede Bendt Mortensen på flere punkter, hvor sagen blev fremstillet forkert. Det var først 9 mdr. efter bestyrelsens beslutning, at mægleren brækkede benet, og først 15 mdr. efter beslutningen at aftalen blev indgået. Ad. 2. Kim Riis Poulsen sagde at dette ikke er korrekt, da mægler for nuværende har fået de rigtige oplysninger, og kontrakten blev indgået i efteråret Ad 3. Kim Riis Poulsen sagde dette heller ikke er korrekt. Efter Difkos anbefaling blev lejer, men den stigende restance blev der ikke gjort noget for at inddrive. Bestyrelsen fik forkerte oplysninger. Restancen steg fra ca kr. til ca kr. inden at Difko forsøgte at inddrive restancen på trods af utallige krav om det fra bestyrelsen. Herudover var der ikke yderligere bemærkninger. Dirigenten kunne dernæst konkludere, at beretningen var taget til efterretning, og suspenderede generalforsamlingen til en kort pause på 10 minutter.

11 11 Herefter blev generalforsamlingen genoptaget. Ad 5 Redegørelse for Økonomiske nøgletal for den fremtidige drift baseret på budget 2013 og de økonomiske vilkår for videreførelse af selskabet: a. Ved fortsat administrationsaftale med Ditko b. Ved indgåelse af ny administrationsaftale med Stagsted Properties c. Redegørelse ved bestyrelsesmedlem Thyge C. D. Hansen Punkterne blev gennemgået således: Kim Riis Poulsen oplyste, at der er stor uenighed om, hvordan selskabet skal drives fremadrettet og derfor bør de forskellige oplæg gennemgås. Han oplyste, at der har været dialog med en ny mulig administrator ved navn Stagsted Properties v. Thue Stagsted, som har givet et tilbud på administration af selskabet. Han gennemgik forskellige opgørelser, hvor der blandt andet var foretaget en sammenligning mellem administrationsudgifterne ved Difkos administration ctr. administrationsudgifterne ved Stagsted Properties og der var tale om en forventelig årlig besparelse på ca kr. ved at vælge Stagsted Properties som administrator. Ligeledes oplyste Kim Riis Poulsen, at aftalen om inddrivelse af restancer med Intrum Justitia er blevet opsagt, at Stagsted Properties har fået en forhåndstilkendegivelse på at de ca. 200 uerholdelige anparter, der er i selskabet, kan afhændes til en pris på ca. 1,2 mio. kr., ligesom der vil blive er taget kontakt til DLR for at opnå afdragsfrihed på kreditforeningslånene samt at få ejendommen i Hillerød renoveret og lejet ud herefter alle disse forhold og flere til gør, at en fortsat drift af selskabet er mulig fremfor en likvidation. Herefter gennemgik Thyge C. D. Hansen sin redegørelse sit oplæg, der var blevet udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen til selskabets investorer. Han bemærkede specielt, at selskabets ejendomme kun kan belånes op til 60% af ejendommenes værdi og mente, hans oplæg er en mulig plan for selskabets fremtid og kunne sættes i værk dagen efter. Kim Riis Poulsen pointerede, at det ikke er et forslag som investorerne kan tage stilling til, da Thyge ikke har ønsket dette fremsat som et beslutningspunkt på dagsordenen, på trods af, at han er blevet opfordret til dette flere gange. Lidia Rybitwa-Top spurgte, hvorfor der var indgået uopsigelige aftaler i sin tid i selskabet, hvortil dirigenten oplyste, at der var tale om aftaler, der var indgået og overtaget fra Bjarne Skov Larsen. Der udspandt sig herefter en længere drøftelse af de fremlagte forslag og dirigenten lukkede punktet med at oplyse, at udfordringen er at finde en løsning, som hele bestyrelsen er med på.

12 12 Ad 6 Præsentation af Stagsted Properties Thue Stagsted fra Stagsted Properties præsenterede Stagsted Properties. Thue Stagsted fremlagde budgetter og havde flere ideer til den fremtidige drift. Bl.a. fortalte han at der i en naboejendom netop var blevet udlejet mz, og han mente derfor, at der var gode udlejningsmuligheder, men at det selvfølgelig krævede et stykke "benarbejde". Efter en længere drøftelse konkluderede dirigenten, at den uopsigelige administrationsaftale med Difko kunne ende i en retssag, hvilket selskabet ikke havde råd til og hvilket også var korrekt formuleret af Ib Koch på forespørgsel. Alternativt kunne aftalen forsøges sagt op og se, hvem der gør hvad. Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen blev suspenderet i ca. 20 minutter, hvor dirigenten ville forsøge at samle det bedste fra alle løsningsforslag og herefter ende ud med en stor bred løsning. Der var ingen indsigelser. Generalforsamlingen blev genoptaget og Torben BrØgger oplyste, at selskabet har en udfordring, da der er enbestyrelse som åbenbart ikke fungerer, et samarbejde mellem Diflco og bestyrelsen, som åbenbart ikke duer, Difko vil ikke fravige fra den uopsigelige administrationsaftale og vilkårene herfor, ejendomme der ikke fungerer, så alt i alt er der tale om en stor udfordring. Procesrisikoen ved en mulig retssag med Difko om misligholdelse er, at selskabet går konkurs og har måske ikke engang råd til at føre en egentlig retssag. Torben Brøgger har i pausen drøftet en model med Difkos adm. direktør Carsten Skov-Aggerholm, som ikke kan konkretiseres, men som de er enige om skal drøftes nærmere. Lidia Rybitwa-Top mente, at det er svært at forholde sig til, at Diflco stiller sig på bagbenene. C. S. Invest mente der er brug for kompetencer i bestyrelsen med faglig viden og Ønskede en præsentation af bestyrelsen, såbestyrelsen kan virke som en professionel bestyrelse med en bestyrelsesformand, der træder i karakter. Peter Stii Nielsen oplyste, at han har været selvstændig i flere år og ved noget om regnskab og mente, at en af de investorvalgte bestyrelsesmedlemmers opgaver er at stille de kritiske spørgsmål. Kim Riis Poulsen oplyste, at han har arbejdet med flere af Albatros selskaberne selskabet i mange år, er landmand har eget firma, ejendomsadministration har han ikke de store erfaringer med, men kan læse og skrive og ser til at aftalerne bliver overholdt, der ikke er ok, ligesom han prøver at repræsenterer varetage investorernes interesser på bedst mulig vis. Per B. Sørensen oplyste, at han er selvstændig erhvervsdrivende medet software firma. Thyge C. D. Hansen oplyste, at han er uddannet landmand, har været ansat i kreditforening, været selvstændig rådgiver og har i dag et konsulentfirma. Henning Foldager oplyste, at han kommer fra revisionsbranchen, har arbejdet for Difko i 20 år som både bestyrelsesmedlem og direktør i forskellige ejendomsprojekter.

13 13 Bendt Mortensen oplyste, at han er direktør i selskabet, uddannet revisor og har været det i 20 år og være i ejendomsbranchen i 15 år. Carsten Skov-Aggerholm mente, at der skal ske en udskiftning af den investorvalgte bestyrelse og når den nye bestyrelse er valgt, laves en ny strategi, der præsenteres på en ny generalforsamling. Ad 7 Bemyndigelse til bestyrelsen til at bringe samarbejdet med Difko til ophør på for K/S Eleonora bedst mulige vilkår enten (se vedlagte): a. Ved forhandling og aftale med Difko b. Ved ophævelse som følge af misligholdelse c. Ved opsigelse med et rimeligt varsel Dirigenten oplyste, at punktet kræver vedtagelse med almindelig stemmeflerhed. Ib Koch spurgte, om det var nødvendigt at afholde afstemning, da de fleste stemmer var hos bestyrelsen. Dirigenten var enig heri. Stemmerne hos bestyrelsen var i alt 224 stemmeberettigede anparter ud af i alt 302 stemmeberettigede anparter. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var indvendinger imod forslaget, hvilket der ikke var. Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelsen får bemyndigelse til at bringe samarbejdet med Difko til ophør på for K/S Eleonora bedst mulige vilkår. Dog konkluderede dirigenten, at bemyndigelsen ikke rækker til anlæggelse af en retssag, som vil kræve afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling iselskabet. Ad 8 Hvis pkt. 7 vedtages af generalforsarnlingen, stiller bestyrelsen forslag om a. Bemyndigelse til indgåelse af ny administrationsaftale med Stagsted Properties b. Bemyndigelse til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer af vedtægternes pkt. 7.3 og pkt. 7.4 (se vedlagte) For så vidt angår punkt 8 a. konkluderede dirigenten, at punktet kræver vedtagelse med almindelig stemmeflerhed, og henviste til opgørelsen af stemmer hos bestyrelsen anført under pkt. 7, og spurgte generalforsamlingen om der var indvendinger imod, hvilket der ikke var. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen bemyndiges til indgåelse af ny administrationsaftale med Stagsted Properties. Ad 9 Hvis pkt. 7 ikke vedtages af generalforsøingen, forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at sælge alle selskabets ejendomme i indeværende år med henblik på efterfølgende likvidation af selskabet

14 14 Dirigenten konkluderede at punkt 8 b. og punkt 9 kræver afholdelse af en ny generalforsamling, da der skal være et kvalificeret flertal for at vedtage disse punkter. Ad 10 Vedtages pkt. 7 stilles forslag om reduktion af komplementazselskabets bestyrelse ti13 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen i K/S Eleonora Dirigenten henviste til, at bestyrelsen har medtaget punktet for at gøre opmærksom på, at de Ønsker bestyrelsen reduceret ti13 medlemmer, men at det kræver en aftale med Diflco herom, da komplementarselskabet er ejet af Diflco. Intet blev vedtaget og punktet blev ikke behandlet yderligere. Ad 11 Valg af 3 personer, der indstilles udpeget til bestyrelsen for komplementarselskabet. De 3 investorvalgte medlemmer, Peter Stii Nielsen, Kim Riis Poulsen og Per Bilici Sørensen, ønsker kun genvalg, hvis pkt. 7 og pkt.10 vedtages Dirigenten oplyste, at bestyrelsen var villig til genvalg. Der var ikke yderligere kandidater, og Kim Riis Poulsen, Per B. Sørensen og Peter Stii Nielsen blev genvalgt. Ad 12 Eventuelle forslag fra kommanditisterne Der var ikke indkommet forslag fra kommanditisterne. Ad 13 Eventuelt Lidia Rybitwa-Top henstillede til, at de aftaler, der blev og er indgået, f.eks. administrationsaftaler, fremadrettet udarbejdes med en opsigelse på uraks. 6 måneder. Da der ikke var flere bemærkninger, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet k en 1. 'uli 2013 Torben Brøgger Dirigent

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

torsdag den 28. april 2011 kl på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding

torsdag den 28. april 2011 kl på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding Til investorerne i Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr.: 84012416 Vor ref.: HEF/suj Dato: 11. april 2011

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 25. september 2013 ki. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 429 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 192

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011.

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011. Til investorerne i K/S Albatros VII Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 30.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Redegørelse til investorerne K/S Eleonora fra selskabets formand.

Redegørelse til investorerne K/S Eleonora fra selskabets formand. Havndal d. 13.9.2013 Redegørelse til investorerne K/S Eleonora fra selskabets formand. Som formand for K/S Eleonora ser jeg mig nødsaget til på flertallets vegne i bestyrelsen, at skrive tiljer igen, efter

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 i Vintersalen på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den samlede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG

VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG 1 Foreningens navn er Legebranchen LEG. Foreningens engelske navn er The Danish Association of Play (DAP). Foreningens hjemsted er København. 2 Formål LEG består af ansvarlige

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere