Love for Dansk Musiker Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Dansk Musiker Forbund"

Transkript

1 Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere m.fl. Forbundets formål er: - at virke for højnelse af medlemmernes sociale, kunstneriske og økonomiske stilling, - at varetage medlemmernes ophavsretslige og øvrige fælles interesser, - at repræsentere medlemmerne og i fælles interesse indlede samarbejde med beslægtede organisationer såvel i Danmark som i udlandet samt - at virke for oprettelse af lokalafdelinger, hvor dette skønnes relevant. Forbundets formål søges opfyldt blandt andet: - ved aktivt at søge indflydelse i den musik- og kulturpolitiske udvikling, såvel nationalt som internationalt, - ved indgåelse af overenskomster og aftaler, - ved fastsættelse af tarifbestemmelser for medlemsgruppernes forskellige arbejdsområder, - ved at sikre medlemmernes ret og adgang til uddannelse og efteruddannelse, - ved at oprette nødvendige kommercielle selskaber, herunder udgivelse af et medlemsblad, - ved at rådgive medlemmerne i sociale og økonomiske spørgsmål, samt - ved at tilvejebringe fordelagtige medlemstilbud, omfattende forsikringsordninger og lignende. 2.

2 2 Forbundet er tilknyttet en statsanerkendt arbejdsløshedskasse, i hvilken alle medlemmer har ret til at lade sig optage efter de for denne kasse til enhver tid gældende regler. Herudover kan forbundet indgå aftale med andre relevante A-kasser. Forbundet er tilsluttet Federation International Musiciens (FIM), Nordisk Musiker Union (NMU), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Centralorganisation II (COII), Fællesudvalget for Musikundervisere indenfor Musikskoleområdet (FMM), Fællesrådet for Udøvende kunstnere, Dansk Kunstnerråd, Copy-Dan, Filmex, "Gramex", "Dansk Rock Samråd", "Dansk Jazz Forbund", hvis vedtægter i nogle tilfælde er bindende for forbundet og dets medlemmer. Hovedbestyrelsen træffer beslutning vedrørende spørgsmål om ophør af tilslutning til de i første punktum nævnte råd og unioner, og hovedbestyrelsen kan indgå aftaler om tilslutning til andre råd, organisationer og foreninger, samt indgå tosidede aftaler. Hovedbestyrelsen er, såfremt situationen omkring dagpengelovgivningen taler herfor, bemyndiget til at indlede forhandlinger med andre organisationer om etablering af alternative dagpengemuligheder for medlemmerne. Dette samarbejde iværksættes først endeligt efter urafstemning blandt de berørte medlemmer. KAPITEL II FORBUNDETS MEDLEMMER: 3. Optagelse i forbundet: For at kunne blive optaget som medlem i forbundet, skal man arbejde i mindst en af de i 1 stk. 1 nævnte funktioner. Et medlem, der optages, optages samtidigt i den lokalafdeling, hvor vedkommende har bopæl, eller hvor vedkommende virker. Straks efter optagelse i forbundet tilknyttes det nye medlem den lokalafdeling, der dækker det lokalområde, hvor medlemmet bor. Hvis medlemmet ved optagelsen i forbundet har arbejdsmæssige relationer til et område, der er dækket af en anden lokalafdeling, kan medlemmet ansøge hovedbestyrelsen om overflytning til denne anden afdeling. Et medlem, der ønsker optagelse i en afdeling, hvor medlemmet ikke bor eller har sit hovedarbejdsområde, kan ansøge hovedbestyrelsen om overflytning. Ansøgningen skal begrundes. Alle optages som medlemmer med fuldt forbunds- og afdelingskontingent (F-medlem). Dog gælder der for følgende kategorier følgende kontingentbestemmelser:

3 3 a. Efter retningslinier, der fastsættes af hovedbestyrelsen, kan et medlem optages med halvt forbunds- og afdelingskontingent (U-medlem), - hvis medlemmet er under 21 år, - hvis medlemmet er under uddannelse, eller - hvis medlemmet er under 25 år og på uddannelsesydelse (svarende til halv dagpengesats) b. Efter retningslinier, der fastsættes af hovedbestyrelsen, kan et medlem fritages for forbunds- og afdelingskontingent (I-medlem), - hvis medlemmet opholder sig i udlandet i mere end 6 måneder uden indtægtsgivende virksomhed, eller - hvis medlemmet er sygemeldt i mere end 3 måneder. c. Efter retningslinier, der fastsættes af hovedbestyrelsen, kan et medlem fritages for forbunds- og afdelingskontingent (G-medlem), - hvis medlemmet er fyldt 65 år eller modtager social pension i henhold til Lov om social pension, og ikke har en væsentlig indtjening ved musik. G-medlemmer betaler dog til forbundet et administrationskontingent til dækning af medlemsbladet m.v. Det påhviler U-medlemmer straks at meddele forbundet, når uddannelsen er afsluttet. I-medlemmer har pligt til straks at meddele forbundet, når medlemmet er vendt tilbage fra udlandet. Det påhviler et sygemeldt I-medlem straks at meddele forbundet, når vedkommende er raskmeldt. Medlemmer af forbundet er til brug for forbundets behandling af ansøgning om hel eller delvis kontingentfritagelse forpligtet til i form af årsopgørelser m.v. på begæring at dokumentere indtægtsforhold overfor forbundet. Forbundet er i øvrigt berettiget til at kræve dokumentation for, at et medlem er berettiget til fortsat at forblive medlem med ret til kontingentfrihed eller med ret til nedsat kontingent. Hovedbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, ændre de eksisterende medlemskategorier gældende i kongresperioden. Hovedbestyrelsen forelægger ændringerne for den kommende ordinære kongres. Stk. 5. Optagelsen bliver bekendtgjort i forbundets medlemsblad. Er der kommet indsigelser mod optagelsen inden 8 dage efter, at bladet er udkommet, træffer hovedbestyrelsen afgørelse, om optagelsen kan opretholdes. Nægtes optagelsen, skal den begrundes. Viser det sig, at et medlem har undladt at give oplysninger, der ville have ført til, at optagelse

4 4 ikke var sket, kan hovedbestyrelsen udelukke den pågældende af forbundet. 4. Medlemmernes rettigheder: Forbundets medlemmer har ret til at få hjælp i alle sager, der vedrører medlemmets arbejde som beskrevet i og omfattet af 1 stk. 1. Retten til hjælp omfatter: - overenskomstforhold, - kontraktforhold, - ophavsretsforhold, - A-kasseforhold, - skatteforhold, - forsikringsforhold, og - problemer knyttet til arbejdet i øvrigt Forbundet skal endvidere arbejde for at sikre medlemmet på følgende områder: - billige eller kontingentbetalte forsikringer mod ulykker, død, og skader på udstyr og instrumenter samt tilbud på privatforsikringer, - billige og relevante muligheder for efter- og videreudddanelse og - tilbud om rådgivning på relaterede områder til faget eller udenfor faget. Forbundets hjælp til medlemmerne ydes efter de retningslinier, der fastsættes af hovedbestyrelsen under hensyntagen til, at hjælpen bør være optimal under de givne forhold og under hensyntagen til forbundets ressourcer. Forbundet har ret til til enhver tid at disponere frit i de sager, forbundet påtager sig, og forbundet kan herunder indgå forlig og træffe bestemmelse om afslutning af sager. Anmodning om hjælp skal rettes direkte til forbundet eller gennem den pågældende afdeling. Anmoder et medlem om forbundets hjælp efter stk. 1 til løsning af en tvist opstået med et andet medlem, søger forbundet tvisten bilagt ved mægling. Kan tvisten ikke bilægges ved mægling, afgør hovedbestyrelsen, om forbundet skal yde finansiel bistand til juridisk assistance til medlemmet eller eventuelt til begge medlemmer til retslig afgørelse af tvisten. Stk. 5. Et medlem kan stille forslag til kongressen. Sådanne forslag skal være hovedbestyrelsen i hænde senest den 1. april i kongresåret. Stk. 6. Er der for hovedbestyrelsen rejst sag om eksklusion af et medlem af forbundet i henhold til vedtægtens 32, har medlemmet ret at forklare sig overfor hovedbestyrelsen, inden denne

5 5 træffer afgørelse i sagen. Et ekskluderet medlem kan forelægge eksklusionen for kongressen. Forelæggelsen har ikke opsættende virkning. Den ekskluderede har ret til at forklare sig overfor kongressen. 5. Medlemmernes forpligtelser: Medlemmet er forpligtet til at betale det af kongressen fastsatte indskud til forbundet. Medlemmet er forpligtet til at betale et sådant kontingent til forbundet, som kongressen til enhver tid har vedtaget. Dog kan hovedbestyrelsen i en periode mellem 2 ordinære kongresser, dersom forholdene gør det påkrævet, træffe bestemmelse om forhøjelse af kontingentet. Forbundet kan udover kontingent til forbundet og til lokalafdelingerne opkræve andre kontingenter. Ved misbrug, gentagne ind- og udmeldelser eller manglende kontingentindbetaling, kan medlemmet ekskluderes, jfr. 32. Medlemmet kan under iagttagelse af stk. 5 udmelde sig med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Hvis forbundet er i konflikt, jfr. 18 stk. 2, kan udmeldelse kun ske med hovedbestyrelsen samtykke. Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at overholde de af forbundet indgåede overenskomster og aftaler, herunder aftaler om udnyttelse af værker til hvilke medlemmerne har ophavsretten i henhold til ophavsretslovgivningen eller aftale. Medlemmet forpligter sig til at lade forbundet varetage sine ophavsretslige rettigheder i indtil ét år efter, at medlemmet er udtrådt af forbundet, jfr. i øvrigt 19. Medlemmet er forpligtet til at opretholde et minimum på området ved ikke at påtage sig arbejde til en løn, der er mindre end den af forbundet til enhver tid fastsatte tarif. Stk. 6. Alle aftaler om engagementer skal afsluttes med en skriftlig kontrakt, der skal udfærdiges i overensstemmelse med forbundets og lokalafdelingernes love og tariffer. Forbundet kan kræve, at kontrakter om engagementer af mere end 2 dages varighed skal forelægges forbundet eller lokalafdelingen til godkendelse, inden kontrakten underskrives, og før engagementet tiltrædes. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinierne for godkendelse af sådanne kontrakter. Stk. 7. Et medlem er forpligtet til at holde forbundet underrettet om sin adresse og at give møde for

6 6 hovedbestyrelsen eller en af denne udpeget bemyndiget for at afgive forklaring om tvister, konflikter, lovovertrædelser eller andre for forbundet væsentlige anliggender, henholdsvis at besvare skriftlige forespørgsler desangående. Stk. 8. Det er medlemmet forbudt at arbejde for musikbrugere eller bureauer, der er under faglig blokade. Stk. 9. Medlemmet må ikke optræde eller arbejde sammen med musikere, solister og sangere, der ikke er organiseret på musikudøvernes fagområde. Medlemmet må ikke undervise eller i øvrigt arbejde sammen med musikundervisere, der ikke er organiseret på musikundervisningsområdet. Medlemmet er forpligtet til at søge disse nævnt i 1. og 2. punktum indmeldt i Dansk Musiker Forbund. Stk. 10. Hvis et medlem tager arbejde i et andet fag, bør medlemmet indmelde sig i vedkommende fags organisation. KAPITEL III FORBUNDETS LOKALAFDELINGER: 6. Dansk Musiker Forbunds standardlove er gældende for afdelingerne. Undtaget herfra er afdelinger med egne love, godkendt af hovedbestyrelsen. Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbunds afdeling. Lokalafdelingernes område fastlægges ved forhandling mellem disse. Kan enighed ikke opnås, træffer forretningsudvalget afgørelse. Denne kan indankes for hovedbestyrelsen, som endeligt afgør sagen. En bestående lokalafdeling, der ikke har 20 medlemmer, kan af hovedbestyrelsen kræves ophævet, hvorefter hovedbestyrelsen tager stilling til, til hvilken afdeling den ophævede afdelings medlemmer skal overføres. Dog kan medlemmer individuelt lade sig overflytte til en anden afdeling. Stk. 5. I tilfælde af at beslægtede organisationer med hovedbestyrelsens accept i kongresperioden

7 7 måtte ønske optagelse i forbundet, får sådanne status som lokalafdeling under forbundet. Sådanne organisationer vil kunne lade sig repræsentere i hovedbestyrelsen med 1 observatør pr. påbegyndt 500 medlemmer. Organisationen bevarer i perioden indtil næste kongres en central indflydelse på egne forhold. På den efterfølgende kongres udvides antallet af pladser i hovedbestyrelsen repræsentativt svarende til det antal medlemmer, som den tilknyttede organisation rummer, ligesom der herefter følges normale procedurer for valg af delegerede. Lokalafdelingerne har ret til: a) ved deres delegerede at indbringe forslag til behandling på kongressen, når forslaget er indsendt til forbundet senest 1. april i det kalenderår, i hvilket kongressen afholdes. Forslag, der kræver lovændringer, bør være udarbejdet således, at de umiddelbart kan indgå i forbundets lovkompleks, b) at indanke spørgsmål, også af lokal natur, eller uoverensstemmelse mellem afdelinger eller disses medlemmer for forbundets forretningsudvalg, hovedbestyrelse eller kongres, hvis afgørelse er bindende, samt c) med godkendelse af forbundets forretningsudvalg at afslutte lokale, faglige overenskomster og regulere deres tarifforhold med de begrænsninger, som til enhver tid følger af forbundets love. 7. Lokalafdelingerne er forpligtede til: a) at bringe alle af kongressen, hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget trufne beslutninger til udførelse, 8. b) at påse, at medlemmerne overholder forbundets love, c) omgående at forelægge eventuelle ændringer i deres love for forbundet til godkendelse og d) med 4 ugers varsel at give forbundet meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og inden 14 dage efter dennes afholdelse, til forbundet at indsende punktreferat heraf samt revideret, godkendt regnskab. KAPITEL IV

8 8 FORBUNDSKONGRESSEN: 9. Forbundskongressen har højeste myndighed i alle forbundets anliggender. 10. Ordinær kongres afholdes hvert fjerde år i august måned. Det nærmere tidspunkt for dens afholdelse fastsættes af hovedbestyrelsen og bekendtgøres i forbundets medlemsblads juninummer i kongresåret med angivelse af dagsorden. Tidspunktet for afholdelse af den ordinære kongres kan af en ekstraordinær kongres udskydes indtil et år. Forslag til kongressen fra medlemmer og lokalafdelinger skal være indsendt til forbundet senest den 1. april i det kalenderår, i hvilket kongressen afholdes. De således indkomne forslag fra medlemmer og lokalafdelinger sendes af forbundet til lokalafdelingerne senest den 1. maj. 11. Ekstraordinære kongresser kan indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Når mindst 600 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden, skal hovedbestyrelsen med samme varsel indkalde til ekstraordinær kongres til afholdelse senest 5 måneder efter, at andragendet herom er modtaget i forbundet. I tiden mellem de ordinære kongresser kan hovedbestyrelsen lade foretage urafstemning blandt forbundets medlemmer om lovændringer og andre spørgsmål, der kræver hurtig afgørelse. De nærmere regler angående fremgangsmåden ved sådanne afstemninger fastsættes af hovedbestyrelsen. 12. Kongressen består af delegerede fra samtlige lokalafdelinger, der er berettiget til hver at sende én delegeret for hvert påbegyndt antal af 25 medlemmer, beregnet efter medlemsopgørelsen pr. 1. januar i kongresåret. Der tilkommer de for en lokalafdeling mødende delegerede, ligeligt fordelt blandt dem, tilsammen et til afdelingens medlemstal svarende antal stemmer. Anmeldelse af de valgte delegerede skal ske skriftligt til hovedbestyrelsen og være denne i hænde senest den 15. juni i kongresåret. De delegerede er pligtige inden forhandlingernes åbning ved attest fra vedkommende lokalaf-

9 9 delings formand at dokumentere deres valg, deres stemmeantal og eventuel repræsentationsret for andre delegerede overfor forbundets formand eller en af ham til dette hverv udpeget stedfortræder. Stk. 5. Forbundets kritiske revisorer, den administrerende direktør, og de af hovedbestyrelsen udpegede i forbundet ansatte kan overvære kongressen og deltage i forhandlingerne efter hovedbestyrelsens anvisning. Stk. 6. Hovedbestyrelsen fastlægger reglerne for medlemmers ret til som tilhørere uden stemmeret at overvære kongressen og træffer beslutning om indbydelse af gæster til at overvære kongressen. 13. Hovedbestyrelsens medlemmer skal være til stede på kongressen, men har kun stemmeret, såfremt de tillige møder som delegerede. Forbundet betaler for logi og fortæring til hovedbestyrelsen, de delegerede og officielle gæster. Endvidere betaler forbundet rejseomkostninger, eventuel tabt arbejdsfortjeneste og diæter til hovedbestyrelsen. Rejseomkostninger, eventuel tabt arbejdsfortjeneste og diæter til de delegerede udredes af lokalafdelingen, dog kan forretningsudvalget bevilge tilskud af forbundets midler til delegerede, navnlig fra mindre afdelinger, der forinden kongressen har andraget derom, og som ikke sender mere end én delegeret. 14. Kongressen vælger selv sin dirigent og vicedirigent og vedtager på forslag af hovedbestyrelsen sin forretningsorden. Kongressen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de anmeldte stemmer er repræsenteret i mødesalen. En delegeret er berettiget til at lade sig repræsentere ved en anden af samme lokalafdeling valgt delegeret ved skriftlig fuldmagt. 15. Alle beslutninger, også om ændringer af disse love, tages ved simpel stemmeflerhed.

10 10 Afstemningen kan foregå på en sådan måde, at de mødte delegerede kan få anvendelse for det antal stemmer, de repræsenterer, og skal ske skriftligt, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 10 delegerede forlanger det. 16. På den ordinære kongres skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter, der behandles i nævnte rækkefølge: a) Valg af dirigenter. b) Godkendelse af hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden og dagsorden. c) Formanden aflægger hovedbestyrelsens beretning. d) Den administrerende direktør fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse. e) Diæter, honorarer og rejsegodtgørelse. f) Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen, lokalafdelinger og medlemmer. g) Fastsættelse af kontingent. h) Valg af formand. i) Valg af næstformand j) Valg af 11 hovedbestyrelsesmedlemmer. k) Valg af 13 suppleanter. l) Valg af kritiske revisorer og suppleanter. m) Fastsættelse af næste kongres. n) Eventuelt. KAPITEL V HOVEDBESTYRELSE, FORRETNINGSUDVALG OG DAGLIG LEDELSE: 17. Hovedbestyrelsen: Kongressen vælger forbundets hovedbestyrelse, der besår af en formand, en næstformand og 11 andre medlemmer, samt 13 suppleanter, der alle skal vælges blandt medlemmerne af den afgående hovedbestyrelse og de for lokalafdelingerne mødte delegerede, med 5 repræsentanter hjemmehørende i Jylland, 1 på Fyn, 4 i København / Bornholm og 2 tilsammen for det øvrige

11 11 Sjælland og Lolland-Falster. Der vælges 2 suppleanter fra Fyn. Næstformanden indgår i fordelingen efter sit hjemsted. Hovedbestyrelsen kan i tilfælde af næstformandens forfald konstituere en ny næstformand for resten af kongresperioden. Alle valgte efter stk. 1, undtagen forbundsformanden, kan kun opretholde deres mandat, sålænge de er medlem af en afdeling i det mandatområde, i hvilket de er valgt. 18. Hovedbestyrelsen repræsenterer forbundet udadtil og kan forpligte dette. Den leder forbundets indre anliggender, tager beslutning om optagelse af lokalafdelinger, behandler indre faglige spørgsmål, der indankes for den af lokalafdelingerne, og afgør sager om overtrædelse af forbundets love og tariffer og som ankeinstans sager angående overtrædelse af lokalafdelingernes love og tariffer. Alene hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget er berettiget til at erklære konflikt og iværksætte sådanne deraf følgende forholdsregler, som de måtte anse for nødvendige til at bringe konflikten til ophør. Hovedbestyrelsen indkalder kongressen i overensstemmelse med disse love og kan indbringe forslag for denne. 19. Alene hovedbestyrelsen kan afslutte overenskomster og fastsætte et for hele landet gældende tarifsystem. Hovedbestyrelsen kan på medlemmernes vegne og i disses interesse indgå overenskomster med brugere eller sammenslutninger af brugere om udnyttelse af værker, til hvilke medlemmerne i henhold til ophavsretslovgivningen eller på andet grundlag har rettighederne og til at fastsætte vilkårene herfor. Hovedbestyrelsen kan for nærmere angivne områder ved aftale overlade forvaltningen af de i stk. 2 angivne overenskomster, samt tilsvarende bestemmelser i overenskomster med arbejdsgivere til særlige organisationer eller institutioner. Krav fra medlemmerne på ophavsretlige vederlag mod forbundet forældes 3 år efter udgangen af det år, i hvilket værksudnyttelsen fandt sted. 20.

12 12 Hovedbestyrelsen er forpligtet til at lade afholde tillidsmandsmøde mindst én gang årligt med deltagelse af fortrinsvis formanden og kassereren for hver lokalafdeling. Afdelinger med op til 500 medlemmer kan deltage med 2 og med yderligere 1 pr. påbegyndt efterfølgende 500. Tillidsmandsmødet har ikke besluttende kompetence, men er et rådgivende og kolligialt forum for forbundets ledende organer. Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie, og som er mødeberettigede på kongressen. 21. Hovedbestyrelsens medlemmer har ret til at overvære alle generalforsamlinger i lokalafdelingerne og til at deltage i forhandlingerne, dog uden stemmeret. 22. Hovedbestyrelsesmøde afholdes, når forretningsudvalget skønner det nødvendigt, typisk 4 gange pr. år, eller når mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det.. Der tilkommer hovedbestyrelsen og forretningsudvalgets medlemmer rejsegodtgørelse og diæter efter kongressens nærmere bestemmelse. Dog kan hovedbestyrelsen i en periode mellem 2 ordinære kongresser foretage sædvanlig pristalsregulering af de vedtagne diæter. Hovedbestyrelsens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Særligt vigtige og påtrængende anliggender kan afgøres ved skriftlig votering efter korrespondance med medlemmerne. Resultatet af en sådan votering skal ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde medtages i formandens beretning. Hovedbestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførsel af sine og forretningsudvalgets hverv. 23. Forretningsudvalget: Umiddelbart efter kongressens afslutning afholder hovedbestyrelsen et konstituerende møde, hvor denne vælger 3 4 af dens medlemmer, der sammen med formanden og næstformanden udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget fungerer for hovedbestyrelsen i det omfang og med de beføjelser, som hovedbestyrelsen fastsætter, alt under ansvar overfor hovedbestyrelsen og kongressen.

13 13 Det påhviler forretningsudvalget at afgive beretning til hovedbestyrelsen om forbundets almindelige virke og om forbundets økonomi. De af forretningsudvalget trufne afgørelser kan indankes for hovedbestyrelsen og kongressen, dog står udvalgets afgørelser ved magt indtil evt. anden bestemmelse træffes af hovedbestyrelsen. Stk. 5. I forretningsudvalget afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 24. Forbundsformanden og næstformanden: Formanden leder hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder. Formandens hverv udøves i henhold til den af hovedbestyrelsen udarbejdede "Stillingsbeskrivelse for forbundsformand for Dansk Musiker Forbund" og aflønnes i henhold hertil. Såfremt formandens stedfortræder overtager hans hverv, oppebærer stedfortræderen et beløb pr. dag svarende til 1/20 af formandens månedsløn - dog max. 20/20 i en kalendermåned. Næstformandens hverv udøves i henhold til den af hovedbestyrelsen udarbejdede Stillingsbeskrivelse for næstformanden i Dansk Musiker Forbund og aflønnes i henhold hertil. 25. Den administrerende direktør: Hovedbestyrelsen ansætter en administrerende direktør. Den administrerende direktør aflønnes efter hovedbestyrelsens beslutning. Han udarbejder forbundets regnskaber og er ansvarlig for dets kassebeholdning og værdipapirer under forretningsudvalgets tilsyn og kontrol. KAPITEL VI REGNSKABSÅR: 26. Forbundets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

14 14 Årsregnskabet skal af den administrerende direktør være afsluttet senest den 1. maj og skal snarest derefter med bilag være stillet til rådighed for de kritiske revisorer. Det reviderede regnskab skal offentliggøres hvert år i medlemsbladet. KAPITEL VII FORBUNDETS MIDLER: 27. Anbringelse af forbundets midler: Forbundets midler skal med undtagelse af en passende kontant kassebeholdning være indsat i et pengeinstitut. Efter hovedbestyrelsens skøn kan en del af midlerne dog anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om anbringelse af midlerne i fast ejendom. 28. Aktionsfonden: Aktionsfonden er en særlig konto i forbundets regnskab, hvis midler skal holdes adskilte fra forbundets øvrige midler. Over aktionsfonden kan kun disponeres efter beslutning truffet af hovedbestyrelsen. Aktionsfondens midler kan anvendes til understøttelse af forbundets medlemmer i forbindelse med blokader og strejker. Endvidere kan aktionsfondens midler anvendes til fagpolitiske aktioner og kampagner. Fondens midler tilvejebringes ved et af kongressen til dette formål vedtaget særligt kontingent. Indtil 50% af fondens midler kan anbringes i fast ejendom. O.A. Røders Mindefond: (Understøttelseskontoen) 29. Under forbundet bestyres en særskilt konto, der har til formål at understøtte trængende medlemmer eller deres enker, og - så vidt midlerne strækker til - at virke til fremme af den levende musik. Fondens midler tilvejebringes efter hovedbestyrelsens beslutning. Fondens midler, der ikke hæfter for nogen forbundet påhvilende forpligtelse, forvaltes af for-

15 15 retningsudvalget, der uddeler understøttelserne. KAPITEL VIII TEGNINGSREGEL: 30. Forbundet forpligtes ved underskrift af formanden og den administrerende direktør eller af en af disse i forbindelse med et medlem af forretningsudvalget. KAPITEL IX REVISORER / REVISION: 31. Stk. 1 Kongressen vælger blandt forbundets medlemmer 2 kritiske revisorer, der fungerer i 2 ordinære kongresperioder, dog således at der på hver ordinær kongres afgår en revisor. Genvalg kan ikke finde sted. Hovedbestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer forbundets regnskaber, og som til enhver tid kan forlange sig forbundets bøger med tilhørende bilag og dets beholdninger forevist. Regnskaberne skal forelægges, gennemgås og godkendes på de ordinære kongresser og offentliggøres i forbundets medlemsblad. KAPITEL X EKSKLUSION: 32. Forretningsudvalget kan ekskludere et medlem, der ikke rettidigt har betalt kontingent eller anden gæld til forbundet eller til lokalafdelingen. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der a) groft eller gentagne gange har overtrådt eller omgået forbundets eller lokalafdelingernes love eller tariffer eller på anden måde har virket til skade for forbundet, eller b) har udvist grov ukollegial optræden.

16 16 Forretningsudvalgets afgørelse efter stk. 1 kan af den ekskluderede forlægges hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Afgørelsen står dog ved magt, indtil eventuel anden bestemmelse træffes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan af den ekskluderede forelægges kongressen. Afgørelsen står dog ved magt, indtil eventuel anden bestemmelse træffes af kongressen. Stk. 5. Meddelelse om eksklusion skal ske skriftligt med udførlig angivelse af grundene. Stk. 6. Ekskluderede personer har ikke krav på andel i forbundets formue. KAPITEL XI ÆNDRING AF FORBUNDETS LOVE: 33. Ændringer af disse love kan kun vedtages af kongressen, jfr. dog 11 stk. 2, og træder i kraft straks. KAPITEL XII FORBUNDETS OPLØSNING: 34. Forslag til opløsning af forbundet kan fremsættes på en ordinær eller ekstraordinær kongres af hovedbestyrelsen eller af mindst 10 lokalafdelinger, der tilsammen omfatter mindst 10% af antallet af forbundets medlemmer. Beslutning om opløsning kan kun vedtages, når mindst 5/6 af de på kongressen repræsenterede stemmer afgives derfor. Den kongres, der beslutter forbundets opløsning, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af dets midler og ejendele. * * * * * * * Som vedtaget på forbundets ordinære kongres afholdt i Vejle august 2000, og som ændret på forbundets ordinære kongres afholdt i Svendborg august 2004.

17 17

LOVE FOR DANSK MUSIKER FORBUND

LOVE FOR DANSK MUSIKER FORBUND LOVE FOR DANSK MUSIKER FORBUND KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation og et enhedsforbund omfattende: - Musikere

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK ARTIST FORBUND

VEDTÆGTER FOR DANSK ARTIST FORBUND VEDTÆGTER FOR DANSK ARTIST FORBUND Forbundets navn er Dansk Artist Forbund 1 Forbundets navn Formål Dets formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesse og foretage individuel rådgivning. Forbundets

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 LOVE for DANSK SOLIST-FORBUN D DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 I. Forbundets formål. l. Forenings navn er "Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters Landsorganisation';

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK ARTIST FORBUND

VEDTÆGTER FOR DANSK ARTIST FORBUND VEDTÆGTER FOR DANSK ARTIST FORBUND 1 Navn, formål og hjemsted Forbundets navn er Dansk Artist Forbund. Forbundets formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, ophavsretlige, økonomiske og faglige interesser,

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND

DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND VEDTÆGTER Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Dansk Filmfotograf Forbund - DFF. Forbundets hjemsted og værneting er København. Formål 2. Forbundets formål er i én organisation,

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere