Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade Pandrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup"

Transkript

1 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig for klagernes liggeomkostninger i forsinkelsesperioden, samt om indklagede har overtrådt reglerne om behandling af deponerede midler. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 30. juli 2008 en formidlingsaftale med indklagede. Vedrørende betaling til indklagede var det aftalt:

2 2 Det var videre i formidlingsaftalen anført: [...] Såfremt ejendommen bliver solgt inden 60 dage fra aftalens indgåelse ydes der 50 % rabat på markedsføringssalæret. [...] I salgsbudget af 10. juli 2008 havde indklagede specificeret de øvrige salgsfremmende foranstaltninger således:

3 3 Den 28. oktober 2008 underskrev klagerne en købsaftale om salg af ejendommen for kr med overtagelsesdag den 15. november Køberne var norske statsborgere. Det var i købsaftalen aftalt, at køberne skulle deponere kr ,00 hos indklagede og stille pengeinstitutgaranti for restkøbesummen kr ,00 senest den 30. oktober Senest den 15. november 2008 skulle der ske deponering af kr ,00. Handlen var fra købernes side betinget af, at deres advokat kunne godkende handlen i sin helhed samt betinget af, at køberne kunne opnå tilladelse til køb af bolig i Danmark. Den 29. oktober 2008 deponerede køberne kr ,00 hos indklagede. Den 12. januar 2009 godkendte Justitsministeriet, at de norske købere kunne erhverve den danske ejendom, og den 22. januar 2009 meddelte købernes advokat, at handlen kunne godkendes endeligt. Den 26. januar 2009 skrev den ene klagers datter til indklagede og spurgte til, hvordan det gik med garantistillelse/betaling af købesum, og meddelte samtidig, at der var oprettet en deponeringskonto i klagernes navn, som indklagede kunne overføre det overskydende beløb ud over udbetalingen til. Indklagede svarede samme dag, at der ikke ville blive stillet garanti for købesummen, idet overtagelsen ville blive samme dag som deponering af købesummen fandt sted. Indklagede anførte videre, at det ville tage lige så lang tid at få dokumenter om bankgaranti til Norge som at få et lånetilbud med tinglysningsaftale derop og retur, hvorfor indklagede syntes, at det var nemmere at få udbetalt lånet med det samme og få deponeret købesummen. Den 29. januar 2009 rykkede den ene klagers datter for indklagedes videredeponering af for meget modtaget udbetaling. Den 4. februar 2009 blev indklagede på ny rykket for videredeponering på deponeringskontoen i klagernes navne. Den 5. februar 2009 fremsendte indklagede sin faktura til klagerne:

4 4 Den 5. februar 2009 udstedte indklagede en check på kr ,25 til klagerne til deponering på deponeringskontoen med frigørende virkning ved tinglyst anmærkningsfrit skøde. Beløbet fremkom som købernes deponering fratrukket indklagedes faktura. Den 8. februar 2009 rykkede den ene klagers datter for renter på deponeringen, i den periode indklagede havde haft beløbet stående. Den 9. februar 2009 skrev indklagede til køberne og meddelte, at for at BRFkredit kunne udbetale lånene, skulle køberne fremsende kopi af legitimation f.eks. pas. Den 18. februar 2009 skrev indklagede til køberne, købernes advokat og den ene

5 5 klagers datter og meddelte, at BRFkredit havde oplyst, at lånene ville blive udbetalt den 19. februar 2009 og herefter straks overført til deponeringskontoen. Indklagede bad klagerne og køberne aftale overtagelsesdag og oplyse denne til indklagede. Lånene blev herefter udbetalt den 19. februar 2009 og overført til deponeringskontoen den 20. februar Klagerne udleverede nøglen til køberne den 21. februar Refusionsopgørelse blev udarbejdet med 1. marts 2009 som skæringsdag. Den 26. februar 2009 indbetalte indklagede renter af kr ,25 til klagerne, i alt kr ,13. Klagerne har fremsendt kopi af indklagedes annonce i den lokale avis den 11. november Indklagede har heri anført, at klagernes ejendom var solgt på 2 måneder. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har annonceret med, at ejendommen blev solgt på 2 måneder, og ifølge formidlingsaftalens bestemmelser skulle dette medføre en reduktion af markedsføringssalæret, hvilket indklagede imidlertid ikke har gjort. Indklagede har beholdt deponerede midler på sin egen konto i mere end 2 måneder og nægtet at videredeponere pengene på deponeringskonto i klagernes navne. Først da klagerne truede indklagede med advokat, udstedte indklagede en check på beløbet. Der var imidlertid ingen dækning på checken. Først dagen efter var der dækning på checken. Den 4. februar 2009 blev klagerne kontaktet af indklagede, der pressede på for at få klagerne til at udlevere nøglen til køberne den førstkommende weekend. Det viste sig, at indklagede havde lovet køberne, at nøglen kunne blive udleveret uden at have drøftet dette med klagerne først. På dette tidspunkt havde klagerne ikke set nogen bankgaranti for købesummen eller modtaget deponering af købesummen, hvorfor klagerne ikke ville udlevere nøglen. Det burde have været indklagede, der over for køberne havde afvist at udlevere nøglen. Indklagede har ikke før handlens indgåelse undersøgt, hvor lang ekspeditionstid der var i Justitsministeriet. Det viste sig, at det ville tage 4-6 uger, før en godkendelse af køberne forelå. Hertil kom, at indklagede ikke havde draget omsorg for, at købernes finansiering af handlen var på plads. Der skulle søges nyt lån i BRFkredit, og i den forbindelse var der mange formaliteter, der manglede at blive opfyldt, før lånet kunne udbetales. Dette betød, at den aftalte overtagelsesdag ikke kunne overholdes. Nøglen blev således først overdraget til køberne den 21. februar 2009.

6 6 Det viste sig, at provenuet fra lånet i BRFkredit ikke kunne dække købesummen, idet der manglede ca. kr ,00. Dette beløb måtte derfor medregnes i refusionsopgørelsen. Forsinkelsen af handlen har betydet, at klagerne har haft udgifter til ejendomsskat, forsikring, varme m.m. i mere end 3 måneder længere, end klagerne var blevet stillet i udsigt ved underskrivelsen af købsaftalen. Klagerne har brugt rigtig mange timer på at rykke indklagede og følge op over for indklagede for at finde ud af, hvorpå sagen beroede. Herunder har klagerne måttet rykke indklagede adskillige gange for at modtage forrentning af det hos indklagede deponerede beløb. I november 2008 annoncerede indklagede ejendommen som solgt. På dette tidspunkt var det slet ikke sikkert, at handlen blev til noget, men indklagede annoncerede alligevel ejendommen solgt og stoppede herefter al markedsføring. Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af markedsføring, kr ,00, når indklagede ikke har specificeret beløbet på tilstrækkelig vis. Indklagede har bl.a. anført: Formidlingsaftalen er indgået den 30. juli 2008, og købsaftalen er underskrevet den 28. oktober 2008, hvilket er mere end 60 dage, hvorfor klagerne ikke har krav på rabat på markedsføringen. Det er en fejl, at indklagede har annonceret med, at ejendommen var solgt på 2 måneder, der skulle have stået 3 måneder. At ejendommen annonceredes som solgt, var ikke en hindring for, at den på et senere tidspunkt kunne annonceres til salg igen. Indklagede har modtaget deponeringen den 30. oktober 2008 og videredeponeret overskydende beløb den 5. februar Checken på det overskydende beløb skulle have været sendt pr. post til klagerne, hvorfor der ville have været dækning ved indløsning den 6. februar Klagerne kom imidlertid personligt den 5. februar 2009 og hentede checken og indløste den samme dag, hvor der endnu ikke var dækning. Indklagede skulle således først have overført penge fra en anden konto, før der var dækning. Indklagede har forrentet deponeringen efter købsaftalens bestemmelser og udbetalt beløbet til klagerne. Det er ikke korrekt, at indklagede havde lovet køberne, at de kunne få udleveret nøglen

7 7 i starten af februar Indklagede har videregivet købernes ønske om nøgleudlevering til klagerne, hvilket der ikke er noget forkert i. Det kan ikke bebrejdes indklagede, at godkendelsen i Justitsministeriet mod forventning trak ud. Da godkendelsen fra ministeriet fremkom, var alle papirer klar til udbetaling af et 6 % lån. Køberne ombestemte sig imidlertid og ville hellere have et 5 % lån, idet renten i mellemtiden var faldet. Indklagede gav den 26. januar 2009 realkreditinstituttet besked om ændringen, og der blev udstedt nyt lånetilbud, der sendtes til køberne i Norge. At papirerne skulle til udlandet betød ekstra ekspeditionstid. Den 4. februar 2009 meddelte realkreditinstituttet, at det manglede nogle dokumenter for at kunne ekspedere lånet, men køberne fik ikke sendt det ønskede materiale frem før den 13. februar Lånet blev herefter udbetalt den 19. februar At lånebeløbet viste sig at være for lille i forhold til købesummen, kan ikke bebrejdes indklagede, og det var da heller ikke noget problem for klagerne, idet de fik differencen betalt via refusionsopgørelsen. Realkreditinstituttet har givet et lån på 60 % af købesummen, hvilket har passet på lånetilbudstidspunktet. At kursen herefter udvikler sig, er købers risiko. Indklagede har været i næsten daglig kontakt om sagen med den ene klagers datter, og indklagede har gjort alt, for at få handlen færdiggjort så hurtigt som muligt. At en låneudbetaling og fysisk fremsendelse af dokumenter mellem Danmark og Norge har betydet ekstra tid, kan ikke lastes indklagede. Det bestrides derfor, at det er indklagede der er skyld i forsinkelsen af handlen. Nævnet udtaler: Da ejendommen ikke er blevet solgt på under 60 dage, har klagerne ikke krav på rabat på markedsføringssalæret. At indklagede ved en fejl har annonceret med, at ejendommen blev solgt på 2 måneder, bevirker ikke, at klagerne dermed har krav på rabatten. I købsaftalen er det aftalt, at køberne skal deponere kr ,00 hos indklagede. I 14 i bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af betroede midler mv. ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis en formidler som led i en ejendomshandel modtager betroede midler, må han højest modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen dog mindst kr. og højest kr. Beløb som herudover modtages skal indsættes førstkommende bankdag i et pengeinstitut på en særskilt konto i forbrugerens navn.

8 8 Indklagede har modtaget en deponering på kr ,00 uden straks at videredeponere for meget modtaget i klagernes pengeinstitut, hvilket både er i strid med købsaftalens bestemmelser og med ovennævnte bekendtgørelses bestemmelser. Nævnet skal derfor udtale alvorlig kritik af indklagede i den forbindelse. Indklagede har efter ovennævnte bestemmelse haft lov til at have kr ,00 deponeret hos sig. Indklagede har dermed haft kr ,00 for meget deponeret. Det fremgår af sagen, at køberne foretog deponering den 29. oktober Dette var en onsdag. Indklagede burde derfor have videredeponeret kr ,00 allerede torsdag den 30. oktober 2008 til deponeringskontoen i klagernes pengeinstitut. Da indklagede ikke har sørget herfor, finder nævnet, at indklagede skal forrente beløbet over for klagerne fra den 30. oktober 2008 til den 6. februar 2009 med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 %, i alt kr ,37. Da indklagede allerede har betalt renter med kr ,13, skal indklagede herefter betale kr ,24 til klagerne. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede udstedte en dækningsløs check til klagerne. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede har forsøgt at presse klagerne til at udlevere nøglen til køberne, før der var sikkerhed for købesummen. Nævnet finder dog, at indklagede klart burde have oplyst køberne om, at der ikke kunne blive tale om nøgleudlevering, før der enten var stillet bankgaranti for købesummen, eller denne var deponeret i klagernes pengeinstitut. Nævnet finder ikke, at indklagede havde pligt til forinden handlen at undersøge, hvor lang ekspeditionstid, der var i Justitsministeriet vedrørende godkendelse af udenlandske købere. Nævnet finder det ikke godtgjort, at der kan bebrejdes indklagede noget i forbindelse med den tid, det tog for købernes låneansøgning og låneudbetaling at komme igennem i realkreditinstituttet. Nævnet kan derfor ikke pålægge indklagede at erstatte klagers liggeomkostninger på ejendommen i perioden mellem den aftalte overtagelsesdag den 15. november 2008 og den endelige overtagelsesdag den 1. marts Nævnet finder det imidlertid alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke over for køberne fastholdt bestemmelsen i købsaftalen om, at køberne skulle stille pengeinstitutgaranti for restkøbesummen og oplyste klagerne om, at klagerne uden garantistillelsen ikke havde sikkerhed for købesummen og derfor kunne hæve handlen, såfremt garantien ikke forelå på det aftalte tidspunkt. Nævnet finder, at indklagede som følge af dette mangelfulde arbejde skal tåle en salærreduktion på kr ,00 inkl. moms.

9 9 Nævnet finder det ikke kritisabelt, at indklagede annoncerede ejendommen som solgt og stoppede yderligere markedsføring af ejendommen, idet der på dette tidspunkt forelå en underskrevet købsaftale. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnet finder, at indklagede ikke på tilstrækkelig vis i salgsbudgettet har specificeret den aftalte markedsføring, idet det heraf ikke fremgår, hvor mange og hvilken størrelse annoncer, klager får for det aftalte beløb. Nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på betaling af kr ,00, jf. lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagerne det af dem til nævnet indbetalte gebyr på kr. 250,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klagerne betale kr ,24 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,24 fra 30. marts 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og

10 10 nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen Formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere