Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13"

Transkript

1 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade Hadsten Telefon CVRnr Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr Årsrapport 1. juli juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september RANDERS Dirigent Medlem af RevisorGruppen Danmark HADSTEN HAMMEL GRENAA MARIAGERFJORD HADSUND AALBORG

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. juli juni 2014 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Noter 14 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14

3 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2014 for Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Mørke, den 25. september 2014 Bestyrelse Knud Erik Nielsen Hans Chr. Jensen Niels Erik Hansen Finn Rasmussen Bent Pedersen Bent Knudsen formand Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi gøre opmærksom på, at revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelsen og noterne. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hadsten, den 25. september 2014 KVIST & JENSEN A/S Statsautoriserede revisorer Ruben Stæhr statsautoriseret revisor Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Parkvej Mørke Telefon: CVR-nr.: Hjemsted: Mørke Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse Knud Erik Nielsen Hans Chr. Jensen Niels Erik Hansen Finn Rasmussen Bent Pedersen Bent Knudsen, formand Revision Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Bankforbindelser Sparkassen Kronjylland Danske Bank Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 4

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fjernvarmeforsyning i Mørke. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Varmesalget udgør MWh mod MWh i regnskabsåret 2012/13 svarende til fald på på 13%, som kan forklares med en meget mild vinter. Der er produceret MWh og forbrugt tons træpiller, hvilket giver et samlet ledningstab på 29,5%. Priser for nyt regnskabsår (2013/14): - MWh prisen er uændret 480 kr. ekskl. moms - Fast afgift hus uændret kr. ekskl. moms - Rumafgift pr. M2 på 8,50 kr. ekskl. moms - Afkølingsbidrag, 1% i tillæg af årsforbruget for hver manglende grads afkøling. Mørke Fjernvarme har stadig en billig pris. I 1999, da der var kulkedel, var prisen for et standardhus i Mørke kr. I dag med træpillekedel, er prisen den samme. Afkølingsgebyr for varmeåret 2014/15 Der er heldigvis en del af forbrugerne med dårlig afkøling, der har fået styr på deres varmeanlæg. Der er dog stadig en del, særligt udlejningsejendomme, der bør få anlægget kontrolleret af deres VVS installatør og hermed undgå afkølingsbidrag. Det er særligt defekte varmtvandsveksler, og manglende styring af gulvarme der er årsagen til dårlig afkøling. Husk en god afkøling er til gavn for miljøet og driftsudgifterne for værket. Se vores hjemmeside med gode råd og vejledninger. Du kan se afkøling på din årsopgørelse fremsendt i juli måned Er din gennemsnitlige afkøling for hele året 25 grader eller derover er der intet afkølingsgebyr. Tillægget vil være 1% ekstra for effekten (MWh) pr. grad manglende afkøling. Et forbrug på 15 MWh med en afkøling på 20 grader (dvs. manglende afkøling på 5 grader) vil give en tillægsbetaling på 360 kr. ekskl. moms (15 MWh x 5% x 480). Øvrige forhold vedrørende regnskabsåret 2012/13 Der opfordres fortsat kraftigt til, at man bruger fremsendte styringstabel til løbende kontrol af varmeforbruget, der ydes ikke godtgørelse uden bevis for, at egenkontrol er udført, og afvigelser er meldt til værket. Der er 3 stk. nye tilslutninger i regnskabsåret, pt. er 575 tilsluttet. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 5

8 Ledelsesberetning Bemærkninger til budget for det kommende år Forsyningssikkerhedsafgift Den varslede forsyningssikkerhedsafgift er trukket tilbage til stor glæde for branchen, og ikke mindst vores forbruger. Energibesparelser - endnu en afgift Vi har købt os til de lovkrævende energibesparelser på 451 MWh i 2013/14. Købet af energibesparelser har medført en omkostninger på 186 t.kr. mod budgetteret 142 t.kr.. Der er budgetteret med en omkostning til køb af ydelrigere energibesparelser i 2014/15 på 173 t.kr. Vi og andre værker får svært ved at leve op til at finde energibesparelser fremover. Der er ikke så mange huse tilbage med oliefyr og elvarme, som ellers har været de steder besparelsen kunnet opnås. Energistyrelsen mener, at værkerne skal lave aftaler med forbrugere, der laver energiforbedringer som f.eks. efterisolering, nye vinduer og døre osv. Eller rettere få dem til det, hvilket vil medføre meget administrationsarbejde. Vi gør hvad vi kan for at finde energibesparelser, ellers må vi købe dem andre steder. Prisen på energibesparelser er i øjeblikket mellem kr. pr. MWh. Vi har pt. et samarbejde med Fjernvarme Århus om indberetning og køb af energibesparelser. Investeringer Der er tilsluttet 3 nye forbrugere i 2013/14. Der undersøges stadig om vi kan bygge et nyt halmværk på Fabriksvej inden for de næste 4-6 år. Vi er langt med forhandling om grundkøb med Syddjurs Kommune, og der er taget jordbundsprøver på arealet. Når grundkøb er vedtaget starter vi på projektering af nyt værk. Vi får værkets revisor til at komme med et oplæg til finansiering af forventede udgifter på 30 mio. kr. Vi har fremsendt forslag og priser på fjernvarmeforsyning til det gamle Milliken. Værket afventer tilbagemelding herpå. Skorsten skal repareres i toppen i 2014/15, og der tilsluttes 8 huse på Ternevej i løbet af efteråret og vinter. Værket har indregnet en henlæggelse på 573 t.kr. i 2013/14 og bestyrelsen har besluttet, at der i budget 2014/15 henlægges yderligere 416 t.kr. til nyt værk og nye forsyningsledninger baseret på investeringsplanen. Når vi er længere fremme med planer og økonomi på nyt varmeværk indkaldes forbrugerne til informationsmøde. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 6

9 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt over forbrug og priser 2013/ / /12 Solgte MWH Produceret MWH Træpilleforbrug i tons Rumafgift (ekskl. moms) 8,5 kr./m2 4 kr./ m3 4 kr./ m3 Pris pr. MWH (ekskl. moms) 480,00 480,00 480,00 Som følge af nedbrud på værkets PC er produktionstallene for 2011/12 gået tabt, og er derfor beregnet ud fra leveret mængde varme. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 7

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Hvile-i-sig-selv princippet Selskabet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en reduktion eller forøgelse af nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Investeringen i produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen indregnes i balancen under tilgodehavende eller forpligtelser og reguleres over resultatopgørelse som andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget. Brændselsomkostninger Brændselsomkostninger omfatter køb og forbrug af træpiller og olie. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter andre omkostninger til produktion og distribution af varme, herunder vedligeholdelse af produktionsanlæg, ledningsnet, målere og hjælpematerialer samt omkostninger til administration, drift af biler, lokaler og tab på debitorer. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og u- realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld samt amortisering af finansielle aktiver. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 8

11 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Produktionsanlæg og maskiner, herunder kedelanlæg afskrives i takt med afvikling af selskabets langfristede gæld, hvilket anses for at svare til aktivets gennemsnitlige brugstid. Andre anlæg, driftsmateriael og inventar afskrives lineært baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilslutningsbidrag indtægtsføres systematisk over ledningsnettets levetid. Indbetalte tilslutningsafgifter opføres som en fradragspost under ledningsnettet. Hvis den bogførte værdi af opkrævede tilslutningsbidrag overstiger den bogførte værdi af investeringer i ledningsnettet indtægtsføres forskellen. Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver indregnes til kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 9

12 Anvendt regnskabspraksis Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 10

13 Resultatopgørelse 1. juli juni Budget Budget Note 2013/ / / /15 (ej revideret) (ej revideret) 1 Nettoomsætning Brændselsomkostninger Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Driftsresultat Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger Resultat før tidsmæssige forskelle Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Årets resultat Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 11

14 Balance 30. juni Aktiver Note Anlægsaktiver 7 Produktionsanlæg og ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Andelsbevis DFF Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Brændselslager Varebeholdninger i alt Tilgodehavender hos forbrugerne Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 12

15 Balance 30. juni Passiver Note Gældsforpligtelser 11 Gæld til realkreditinstitutter Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til forbrugerne Leverandører af varer og tjenesteydelser Overdækning til indregning i næste års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 13

16 Noter Budget Budget 2013/ / / /15 (ej revideret) (ej revideret) 1. Nettoomsætning Varmeafgifter Enhedsafgifter Rumafgifter Gebyr Antenneleje Afkølingstillæg Regulering af over- /underdækning Brændselsomkostninger Træpiller og olie Lager af brændsel, primo Lager af brændsel, ultimo Andre eksterne omkostninger Produktionsomkostninger jf. note Leje af lagerhal Administrationsomkostninger jf. note Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 14

17 Noter Budget Budget 2013/ / / /15 (ej revideret) (ej revideret) 4. Produktionsomkostninger Køb af fremmed arbejde - vagttillæg Vedligeholdelse af ledningsnet Vedligeholdelse af produktionsanlæg Driftsudgifter varevogn Godtgørelse fra vandværk Forsyningssikkerhedsafgift El og vand Energibesparelser Administrationsomkostninger Kontorartikler, annoncer og lign Edb-omkostninger Konsulentbistand Ejendomsskatter og afgifter Telefon Porto og gebyrer Revisorhonorar Forsikringer Kontingenter Abonnement PBS Tab på debitorer Repræsentation Øvrige personaleudgifter Selvevaluering Energitilsynet Møder og generalforsamlinger Øvrige omkostninger Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 15

18 Noter Budget Budget 2013/ / / /15 (ej revideret) (ej revideret) 6. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Henlæggelse til nyt varmeværk / / Produktionsanlæg og ledningsnet Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 30. juni Tilslutningsbidrag 1. juli Årets tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 16

19 Noter 30/ / Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 30. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets afskrivninger Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Andre tilgodehavender Moms Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Sparekassen Kronjylland - driftskonto Danske Bank - girokonto Gæld til realkreditinstitutter Kommunekredit Heraf forfalder inden for 1 år Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 17

20 Noter 30/ / Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Henlæggelse til nyt varmeværk Overdækning til indregning i næste års priser Over-/underdækning 1. juli Årets over-/underdækning Anden gæld Moms A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ATP og andre sociale ydelser Feriepenge Deposita Andre skyldige omkostninger Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebrev på i alt t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i selskabets grunde og bygninger, der er indregnet under produktionsanlæg og ledningsnet. Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A Årsrapport for 2013/14 18

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere