Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg."

Transkript

1 Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 1

2 Bestyrelsen : Post.: Navn.: Adresse.: Telefon.: Formand Allan Nielsen Ingolfsvej Næstformand Kim Falch Jeppesvej Kasserer Henrik Movsing Jeppesvej Medlem Dorthe H. Larsen Kaspersvej Medlem Jan Reimer Rosquist Karolinevej Medlem Jørgen Laksø Jacobsvej Medlem Pal Postas Kurtsvej Suppleant Henrik Wibe Irenevej Suppleant Urban Lindroos Jensen Bentesvej Arbejdsgrupper.: Græsslåning: Allan Grønne områder: Jørgen / Dorthe Veje: Allan / Jan Legepladser: Allan / Jan Bomme/Skilte: Henrik W. / Kim / Pal Chikaner.: Kim / Henrik M. Sø: Kim Hjemmeside: Pal Serviceoplysninger.: Foreningens navn Grundejerforeningen Kaldred af 1967 Post adresse Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg Hjemmeside.: .: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 2

3 Dagsorden i henhold til 15 i grundejerforeningens vedtægter. Punkt 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referant Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4 Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. a. Fastsættelse af kontingent, gebyrer og honorarer.: Kontingent foreslåes uændret til kr årligt Gebyrer foreslåes uændret i henhold til gældende gebyroversigt b. Forslag fra bestyrelsen.: - Reviderede vedtægter c. Forslag fra medlemmer.: - p.t. ingen indkomne forslag. Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.: a. Valg af næstformand for 2 år. - Kim Falch er på valg (modtager genvalg) b. Valg af Kasserer - Henrik Movsing er på valg (modtager genvalg) c. Valg af 2 Bestyrelses Medlemmer for 2 år - Pal Postas er på valg (modtager genvalg) - Jørgen Laksø er på valg (modtager genvalg) Punkt 6. Punkt 7. Punkt 8. Punkt 9. Punkt 10. Valg af Bestyrelsessuppleanter.: a. Valg af Suppleant for 1 år - Henrik Wibe er på valg (modtager genvalg) Valg af statsautoriseret revisor.: - Bestyrelsen forslår genvalg af vores statsautoriserede revisor Valg af en af foreningens medlemmer til revisor.: - bestyrelsen foreslår Erik Ottesen Valg af revisorsuppleant.: - bestyrelsen foreslår Finn Petersen Eventuelt.: Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 3

4 Formandens beretning for 2014/15 Det har været et lidt turbulent år siden sidste generalforsamling. Vi har fra bestyrelsens side valgt at prøve at finde en form dels for det administrative og dels for det mere vedligeholdelsesmæssige, således at det fremover skulle være nemmere at varetage bestyrelses funktionen. Det har blandt andet betydet at vi har afprøvet forskellige tiltag for på den måde at finde en mere fremtidssikker løsning på de fleste punkter. Det som de fleste nok har bidt mærke i, er vedligeholdelsen af vejene, hvor vi flere steder i foreningen har afprøvet en del forskellige løsninger på belægning eller udformning.det har vi gjort fordi vi nu generelt må konkludere at vejene gennem de mange års vedligeholdelse forinden, i dag har problemer med at afvande tilstrækkeligt hurtigt, ligesom der flere steder er regulær udhulning af vejen over længere stræk. Samtidig er de fleste plaget af vejstøv i tørre perioder, og dette element arbejder vi også på at få kraftigt reduceret. Det seneste forsøg bestod i at blande ærtesten og perlegrus og tromle det ned i vejen, hvilket var et forslag fra en tilsvarende størrelse grundejerforening i Odsherred, som havde prøvet det med succes. Hos os blev belægningen nok lige tyk nok for cyklerne. Forsøgene er bestemt ikke faldet i god jord hos en del grundejere, der heller ikke har undladt at give deres misfornøjelse til kende, ligesom de alle havde et forslag til hvordan de mente det skulle gøres. Vi har dog fastholdt forsøgene i den hensigt at finde den efter vor opfattelse fremtidige mest hensigtsmæssige samt økonomisk fornuftige løsning for vor forening. Den utrolig megen regn vi har fået i løbet af sæsonen har dog trukket store veksler på flere grundejeres tålmodighed, hvilket vi naturligvis beklager, men de fleste har dog også været enige om at vi har været endog meget udfordret vejrmæssigt i forhold til holdbarheden af vedligeholdelsen af vejene. Ligeledes har det der virkede på den ene side af Eskebjergvej ikke altid virket på den anden side. Vi regner dog med at vi i løbet af den nye sæson får påbegyndt den genopbygning af vejene vi mener der skal til. Vi skal dog til slut bede de grundejere som er utilfredse med vejen hos dem om straks at give os besked, da det ikke er muligt at holde opsyn med alle 18 km veje hele tiden, og vi derfor er afhængig af indberetninger fra grundejerne, og det bestemt ikke er uvilje fra vor side, hvis der er steder hvor vedligeholdelsen måske halter lidt efter, og så hjælper det heller ikke at vente i længere tid før man er blevet så sur, at henvendelsen bliver unødvendigt negativ. Efter en større gennemgang af området efterfulgt af en udbudsrunde, er der også blevet lavet en grøn plan, som vi nu er godt i gang med og som fremover gerne skulle give vore fællesarealer et mere præsentabelt ydre, og nogle af jer har måske allerede bemærket at stierne ned i mosen er fritklippede helt ned til åen, så en gåtur derned kan absolut anbefales. Vores IT-afdeling har lavet et stort arbejde med vor hjemmeside og arbejder til stadighed på at udbygge og forbedre den digitale kommunikation. Det er derfor et af bestyrelsens meget store ønsker, at så mange som muligt vil tage sig tid til at sende os deres -adresse således at vi fremover har mulighed for at nå alle på en billig og nem måde, ligesom vi meget hurtigere og lettere kan kommunikere de forskellige tiltag vi sætter i gang ud til grundejerne, for på den måde måske at kunne afstemme tiltagene med folks ønsker. Blandt tiltagene mener vi, som også nævnt ved sidste generalforsamling, at det er på tide at få opdateret vore vedtægter så de bliver mere tidssvarende og entydige, hvilket IT-afdelingen også har arbejdet på. Dette vil dog sikkert kræve at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling som vi derfor overvejer at indkalde til når den ordinære er vel overstået. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 4

5 Blandt de administrative rutiner vi har valgt at fremtidssikre er også regnskabsfunktionen, idet de foregående regnskabsår har tydeliggjort for os at det er en funktion der skal automatiseres så vidt muligt og samtidig skal arkivføres anderledes end tidligere således at regnskabsføringen vil være upåvirket af enhver overgang mellem skiftende bestyrelser og således meget lettere at videreføre. Det bliver også lidt billigere fremover, da vi har overtaget flere funktioner som banken før tog sig betalt for, samtidig med at vi får et bedre indblik i processen. Vi er dog ved opstarten af dette nye system og til trods for et enormt arbejde fra bogholderiets side løbet ind i en del forhindringer som dels har forhalet processen og dels har betydet en del fejlregistreringer af enkelte parceller, hvilket vi naturligvis beklager, men det er som sagt i en god sags tjeneste, og vi håber snart at være fuldt opdateret. Det betyder blandt andet også at der fremover vil være tilknyttet et inkassofirma der automatisk på baggrund af vort system vil sørge for at opkræve eventuelle skyldnere. Blandt mere generelle ting har vi ved et par flittige bestyrelsesmedlemmer fået gennemgået vore bomme og renoveret dem hvor de trængte, samt flyttet dem hvor adgangsforholdene var ringe. Vi har også fået indkøbt maling til chikaner således at vi kan få dem opfrisket lidt, hvilket flere af dem bestemt kunne trænge til. Vore forsøg sidste år på at komme af med den Rågekoloni, der nu åbenbart har slået sig permanent ned i foreningen, var desværre ikke succesfuld, hvilket nok betyder at vi må tage en snak med de parcelejere hvor rederne fortrinsvis befinder sig, om i fællesskab at prøve at finde en løsning, så vi kan få begrænset støjen fra disse ubudne gæster. Ligeledes en stor opfordring til medlemmerne om at så mange som muligt vil benytte sig af muligheden på vores hjemmeside til at indsende deres adresse og telefon nummer, da bestyrelsen arbejder for fremover at benytte sig af de nye regler for udsendelse af post og derfor udelukkende vil udsende indkaldelser og informationer elektronisk til så stor en del af medlemmerne som muligt. Der vil dog altid blive opsat en kopi i udhængsskabet på rådhuset Jansvej 1. Vi håber at rigtig mange vil møde op på generalforsamlingen og at vi får en god, konstruktiv og positiv dialog. På bestyrelsens vegne Allan Nielsen / Formand Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 5

6 Budget for regnskabsåret 2015.: Grundejerforeningen Kalred af 1967 Budget Kontingent Rykker gebyr Nye medlemmer INDTÆGT I ALT * JANSVEJ 1* 2020 Ejendomsskatter, renovation Spildevand 2040 Forsikringer - bygning El-forbrug Vandforbrug Forbrug diverse 2997 JANSVEJ 1 IALT * PLEJE OG VEDLIGEHOLD * 3030 Græsslåning Vedligehold beplantning Vedligehold veje Mose Chikaner Skilte Bomme Legepladser Boldbaner Petanguebaner Omkostninger hærværk Fællesområder generelt Oprensning af sø PLEJE OG VEDLIGEHOLD I ALT Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 6

7 * ADMINISTRATION* 4010 Honorar - formand Regnskabsassistance Telefontilskud Kørselsgodtgørelse Forsik. - erhvervs, arbejdsska Revisor og regnskabsss Advokat og incassoomk Omkostninger kontingent opkræv EDB - Hjemmeside Kontorhold - porto Omkostninger bestyrelsesmøder Forplejning bestyrelse 4170 Omkostning generalforsamling Ekstraordinær generalforsamlin Gaver og blomster Fællesmøder Kaldred Ferieby ADMINISTRATION I ALT OMKOSTNINGER I ALT RES. FØR AFSKRIVNINGER AFSKRIVNINGER 6100 Driftmidler/maskiner 6997 AFSKRIVNINGER I ALT 6999 RES. FØR FINANCELLE POSTER * ANDEN INDTÆGT * 7110 Renter AL 7130 Rente fra parcelejer 7140 Indgået på afskrevne tilgodeha 7150 Andre indtægter 7497 INDTÆGTER I ALT 0 *ANDEN UDGIFT* 7520 Henlagt Jubilæums Fond Omkostninger ved bestyrelses Andre udgifter Tab kontingent indeværende år ANDEN UDGIFT I ALT FINANSIELLE POSTER I ALT PERIODENS RESULTAT Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 7

8 Beskærings anvisninger..: Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt. Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk så den holdes inden for ejendommens skel. Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener. Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,50 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,20 meter. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr. Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikerer, at arbejdet udføres for grundejerens regning. Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - - Side 8

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere