Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger"

Transkript

1 Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B = Bevillingskompetence I = Indstillingskompetence G = Godkender O = Orienteres U = Udfører Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kapitel 1 Almindelige betingelser 1 og 2 Afklaring af personkredsen efter 1 og 2. 2 a Afklaring af personkredsen efter 2 a, herunder persongrupper under stk b Afklaring af personkreds. Vedr. (for lovens regler for førtidspensionister) personer, der har bopæl i Danmark, og som modtager en tilsvarende udenlandsk pension, som Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 finder anvendelse på. 5 Vurdering af om bopælsbetingelser er opfyldt 1) at ansøgeren har fast bopæl her i landet, og 2) at ansøgeren benytter en bolig her i landet til helårsbeboelse.

2 Husstand og indkomst 7 Opgørelse af husstands-medlemmer der skal indgå i beregning af boligstøtte. 8 Opgørelse af husstandsindkomst. 8 a Opgørelse af formuetillæg Ændring i version 9: Boligen 9 stk. 1 Vurdering af om boligkrav er opfyldt. (Jf. dog stk. 2 og 3). 9 stk. 2 og 3 Vurdering af undtagelser til krav til boligen, jf. stk stk. 4 Ændring i version 9: Vurdering af om krav til boligen ved fremleje, fremlån, udlejning eller anvendelse til erhverv til en del af boligen er opfyldt. 9 a stk. 1 For ophørte friplejeboliger, der fortsat bebos af samme lejer, finder 9, stk. 2, og 11, stk. 2, 2. pkt., anvendelse i lejeperioden. 9 a stk. 2 For personer, der fortsat bor i en bolig, der ophører som friplejebolig, finder 14, stk. 4 og 5, 23, stk. 2 og 3, og 39, stk. 2 og stk. 3, nr. 4, anvendelse i lejeperioden. Ændring i version 9: Paragraffen indsat Ændring i version 9: Paragraffen indsat Kapitel 2 Boligudgift for personer omfattet af lovens 1 (lejere) 10 stk. 2 Fastsættelse af andet beløb vedr. udgifter til varme, varmt vand samt

3 elforbrug. 10 stk. 3 Fastsættelse af andet beløb vedr. udgifter til vandafgift eller vandafledningsafgift. 10 stk. 4 Forhøjelse af leje vedr. vedligeholdelse. 10 stk. 5 Forhøjelse af leje vedr. el, gas, eller kollektivt varmeforsynings-anlæg. 11 stk. 1 Nedsættelse af leje pga. at leje i væsentlig grad overstiger den normale leje. 11 stk. 2 Indbringelse af spørgsmål om lejens størrelse for huslejenævnet. 12 Fastsættelse af arealnorm ift. boligudgift efter 12 stk Ændring i version 9: Ændring i version 9: Herunder for én person og øvrige personer i husstanden for stærkt bevægelseshæmmede for husstandsmedlem der modtager døgnhjælp efter 96 i lov om social service ved fremleje, fremlåne, udleje eller anvendelse til erhverv af et eller flere værelser for ustøttede private plejeboliger, ustøttede almene plejeboliger samt friplejeboliger der er omdannet fra plejehjem, botilbud eller ustøttede

4 private plejeboliger 13 stk. 1 Vurdering af om undtagelser fra arealnorm for pensionister er opfyldt. 13 stk. 2 Ændring i version 9: Vurdering af om betingelser for at anvende 13, stk. 1, nr. 3 og 4 er opfyldt. 13 stk. 3 Vurdering af om en efterlevende ægtefælle opfylder betingelserne for at anvende 13, stk. 1, nr Fastsættelse af maksimum for den årlige boligudgift. Ændring i version 9: Herunder når der er børn i husstanden hvis nogen af husstands-medlemmerne er stærkt bevægelseshæmmede hvis nogen af husstandsmedlemmerne modtager døgnhjælp efter 96 i lov om social service hvor en person der er berettiget til boligydelse visiteres til en plejebolig og bliver lejer i en friplejebolig. Hvor en person der er berettiget til boligydelse anvises en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig hvor en stærkt bevægelseshæmmet person visiteres til en plejebolig og bliver lejer i en egnet friplejebolig

5 hvor en stærkt bevægelseshæmmet person anvises en egnet ældrebolig, en egnet almen bolig eller en egnet ustøttet privat plejebolig. 15 Vurdering af husstands-medlemmernes økonomiske og personlige forhold ved særlig høj leje i forhold til indkomsten. Vurdering af om boligstøtte kan ydes. Vurdering af boligstøtte med nedsat beløb efter stk. 1. Kapitel 3 Boligudgift for andelshavere og lejere 17 stk. 1 Ved opgørelse af boligudgifter for andelshavere og lejere medregnes følgende beløb: 1) Renter og afdrag på lån i ejendommen, jf. stk. 2, 2) vej- og kloakbidrag og lignende, der hviler på ejendommen, 3) pålignede ejendomsskatter, herunder ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten medregnes med den endeligt opgjorte ejendomsværdiskat for året forud for det år, boligydelsen vedrører. Ejendomsskat i øvrigt medregnes med det beløb, der er pålignet for det år, boligydelsen vedrører. 4) udgifter til ejendommens drift og vedligeholdelse i form af et standardbeløb, kr., jf. 72, stk. 1, nr. 8, og 5) beregnet skat af overskud på ejendommen. 17 stk. 2 Opgørelse efter 17, stk. 1, nr. 1, foretages således:

6 1) Der medregnes 80 pct. af renter og afdrag på de lån, der er tinglyst med pant i ejendommen på ansøgningstidspunktet. 2) Hvis kontantværdien af restgælden af de i nr. 1 nævnte lån på ansøgningstidspunktet overstiger 80 pct. af den kontante ejendomsvurdering for året forud for ansøgningstidspunktet, nedsættes de i nr. 1 nævnte 80 pct. af renter og afdrag med forholdet mellem 80 pct. af den kontante ejendomsværdi og kontantværdien af restgælden. 3) Hvis der efterfølgende optages nye lån eller allerede eksisterende lån ombyttes med nye lån i ejendommen, foretages der efter ansøgning en fornyet beregning efter nr. 1 og 2 på grundlag af de aktuelle kontantværdier for restgælden og ejendomsværdien. 4) Hvis ejendommen er nyopført eller nyudstykket, anvendes dog den kontante ejendomsvurdering for det år, boligydelsen vedrører. 17 stk. 3 I boligudgiften beregnet efter stk. 1 og 2 fratrækkes følgende beløb: 1) Beregnet skat af underskud på ejendommen, 2) indtægt ved udlejning af en del af ejendommen. 18 stk. 1, jf. bek. nr. 903 af 09/ Socialministeren kan fastsætte regler om opgørelse af boligudgift for 1) en pensionist, der bor i et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, hvori pensionisten har anpart, 2) en pensionist, der bor i en af boligerne i et tofamilieshus, som pensionisten ejer, eller hvori

7 pensionisten har anpart, 3) en pensionist, der bor i en af boligerne i et hus med mere end 2 lejligheder, som pensionisten ejer, eller hvori pensionisten har anpart, 4) en pensionist, der bor i et stuehus til en landbrugsejendom, som pensionisten ejer, og for en pensionist, hvis bolig i øvrigt anvendes til erhvervsformål, og 5) en pensionist, der bor i enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende. 18 stk. 2 Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af 2 a, stk Opgørelse af boligudgifter for ejere jf Kapitel 4 Beregning af boligstøtte 21 Beregning af boligydelse. 22 Beregning af boligsikring. 23 Beregning af maksimumbeløbet. Ændring i version 9: Kapitel 4 a Boligstøtte til deltagere i kollektive bofællesskaber 24 a Vurdering af personkreds efter stk. 1 og stk b stk. 1 Godkendelse af kollektivt bofællesskab bestående af minimum personer. Ændring i version 9: Ændring i version 9:

8 24 c Opgørelse af boligudgift for personer i kollektive bofællesskaber. 24 d Beregning af boligydelsen til persongrupper i kollektive bofællesskaber. 24 f stk. 1 Tilvejebringelse af boliger til etablering af bofællesskaber for personer med særlige sociale behov. 24 f stk. 2 og stk. 3 Betaling af husleje i forbindelse med til- og fraflytning. Kapitel 6 Tilskud eller lån Kapitel 6 Fastsættelse af lån og tilskud. Kapitel 7 Særregler om boligydelse i form af lån og boligsikring i form af lån 36 stk. 2 Tinglysning af skadesløsbrev eller ejerpantebrev med oprykkende prioritet som betingelse for lån. 37 Afslag på udbetaling af den beregnede boligydelse eller boligsikring, der kan ydes som lån. 38 Tilladelse til rykning af skadesløsbrev eller ejerpantebrev. 39 a Meddelelse til Finansstyrelsen hvis det for lån ydet efter 31 anmodes om at frafalde panteretten uden fuld dækning for det ydede lån, eller ejendommen begæres solgt TML

9 på tvangsauktion. Finder tilsvarende anvendelse for lån efter 32, stk. 1, nr. 2-6, og 32, stk. 3, jf. 32, stk. 1, nr Kapitel 8 Ansøgning og udbetaling 41 stk. 1 Påse at blanket er tilstrækkeligt og korrekt udfyldt. 42 Beregning og udbetaling af boligstøtte. 42 a Reduktion af boligstøtte, hvis et eller flere husstandsmedlemmer er omfattet af 25 b i lov om aktiv socialpolitik jf. stk Kapitel 9 Omberegning og efterregulering Efterregulering 43 Omberegning pr. 1. januar. 44 Omberegning af boligstøtte som følge af ændringen jf. stk stk. 7 Stillingtagen til tilbagebetaling af boligstøtte oppebåret med urette. 48 b stk. 2 Vurdering af om andre end ansøgeren selv, har været vidende om, at boligstøtte er oppebåret uberettiget. 49 Tilbagebetaling og inddrivelse af for meget udbetalt støtte jf. stk

10 Modregning i boligstøtten jf. stk. 2 og stk stk. 1 og 2 Overdragelse af tilbagebetalingskrav til restanceinddrivelsesmyndigheden Kapitel 10 Støtte til betaling af beboerindskud 54 Påse at betingelse for låneansøgning, jf. stk. 1, 2 og 3 er opfyldt. 55 stk. 2 Ændring i version 9: Vurdering af om ansøger har behov for lånet. Lån kan endvidere afslås, hvis der foreligger sådanne omstændig-heder, at kommunalbestyrelsen kan afslå at yde boligstøtte, jf. 15, eller hvis ansøgeren ikke har afviklet gæld på tidligere beboerindskudslån. 58 stk. 3 Bevilling af rente- og afdragsfrihed ud over normalrammen. 58 stk. 4 Fastsættelse af ophør af rente- og afdragsfrihed eller afdrag over et kortere åremål eller eventuel indfrielse med 12 måneders varsel. 58 stk. 5 Genindtræden af rente- og afdragsfriheden. 59 Stillingtagen til ydelse af lån eller garanti for lån. 60 Ændring i version 9: Stillingtagen til lån i forbindelse med byfornyelse m.m.

11 Stillingstagen til lånegaranti ved bolig i anden kommune m.m. 60 a Stillingtagen til lån i forbindelse med ekspropriation til betaling af beboerindskud, forudbetalt leje, depositum eller boligandel i private andelsboligforeninger. 61 stk. 5 Godkendelse af forhøjelse af boligafgift og aftale om overtagelse af lejers vedligeholdelsespligt over for privat boligejer. Kapitel 10 a Støtte til betaling af depositum el.lign. 64 a og b Stillingtagen til lån, jf. 55 og 56, stk. 1, til personer, som er anvist bolig i privat boligbyggeri. 64 c Stillingtagen til ydelse af lån eller garanti for lån til betaling af indskud eller forudbetaling. Kapitel 10 b Støtte til betaling af depositum i ustøttede plejeboliger 64 e Stillingtagen til lån til betaling af depositum i ustøttede almene plejeboliger samt støttede private andelsboliger eller ustøttede private plejeboliger. Lån kan ikke ydes til beløb, der overstiger 3 måneders leje. 64 f Stillingtagen til ydelse af lån eller garanti for lån til betaling af depositum som nævnt i 64 e. 64 g Stillingtagen, jf. 58 stk. 3, 4 og 5. Kapitel 11 Lån til betaling af indskud m.v. til flygtninge

12 66 Stillingtagen til lån til flygtninge til betaling af beboerindskud i byggeri omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner. 67 Stillingtagen til ydelse af lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum eller lignende. 68 Stillingtagen til ydelse af lån eller garanti for lån for personer der ikke opfylder betingelserne i 66 og 67. Stillingtagen til tilbagebetaling samt om lån skal ydes rente- og afdragsfrit. 69 Stillingtagen, jf. 58 stk. 3, 4 og stk. 2 Stillingtagen til tilbagebetaling. 71 Betaling af leje fra rådigheds-tidspunkt til udlejningstidspunkt. Klageadgang 73 Indbringelser af afgørelser efter genvurdering for det sociale nævn. TML AFL

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte Sendes/afleveres til kommunen Udfyldes af kommunen Dato Journalnummer. KLE 16.23.00G01 -o Ansøgning om boligstøtte (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte rc -^ I-s A. Ansøger

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere