Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen"

Transkript

1 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering blandt landets pengeinstitutter, men dette har hverken Vordingborg Bank der blev stiftet i 1890 eller Lollands Bank der blev stiftet i 1907 på noget tidligere tidspunkt været en del af, men i 2013 skete der noget andet! På alle områder gælder det om at følge med udviklingen, hvorfor jeg er sikker på, at fusionen mellem vores 2 banker er det helt rigtige. Mere herom senere, men inden jeg starter på min beretning vil jeg gerne præsentere mine medbestyrelsesmedlemmer: Først de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer: Næstformand cand. merc. Morten Lynge Andersen, blev indvalgt i Vordingborg Bank s bestyrelse i Morten Lynge Andersen er lektor på Syddansk Universitet i Næstved. Ingeniør Svend Aage Sørensen, blev indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Svend Aage Sørensen er digeingeniør på Lollands sydkyst og driver eget rådgivende ingeniørfirma i Maribo. Civiløkonom Irene Jensen, blev indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Irene Jensen er regnskabsansvarlig hos K. Damsted ApS., i Nakskov. 1

2 Herudover har vi også i bestyrelsen farvehandler Jakob Mikkelsen, der blev indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i Desværre er Jakob Mikkelsen af personlige årsager fraværende i aften. Jakob Mikkelsen er indehaver af Colourplus forretningerne i Nakskov, Nykøbing og Vordingborg. Direktør Knud Rasmussen, blev indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i Knud Rasmussen er desværre også fraværende i aften p.g.a. lungebetændelse. Knud Rasmussen er direktør for DLG Øst, d.v.s. DLG s afdelinger på Lolland, Falster, Sjælland og Bornholm. Selv er jeg statsautoriseret revisor og partner i et lokalt revisionsfirma i Ringsted og indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Herudover består bestyrelsen af vores medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Filialdirektør Søren Bursche, der blev indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Søren Bursche er filialdirektør i bankens Maribo filial. Erhvervsrådgiver Michel Pedersen, der blev indvalgt i bankens bestyrelse i Michael Pedersen er erhvervsrådgiver i bankens Nakskov filial. Til sidst vil jeg også lige præsentere bankens direktør Anders F. Møller, der har været bankens direktør siden Tilbage til denne - specielle - generalforsamling. Generalforsamlingen er primært speciel som følge af fusionen mellem Vordingborg Bank og Lollands Bank, idet banken siden sidste ordinære 2

3 generalforsamling for et år siden, hvor banken havde aktionærer, har fået mange nye aktionærer. Banken har således i dag aktionærer, hvoraf 502 aktionærer har tilmeldt sig dagens generalforsamling. I den forbindelse skal lyde en varm velkomst til alle bankens nye aktionærer - og i særdeleshed Jer der er kommet fra Sydsjælland og som deltager i en Lollands Bank generalforsamling for første gang. Som jeg plejer her i beretningen, vil jeg kort komme ind på, hvad der har været af væsentlige begivenheder i det forgangne år og hvad vi kan forvente os af fremtiden. Praktisk er beretningen derfor opdelt i følgende afsnit: 1. Generel orientering. 2. Fusionen. 3. Regnskabet. 4. Fremtiden. 5. Lidt afslutning Først den generelle orientering Som nævnt i indledningen har der gennem en længere årrække været en konsolidering i den finansielle sektor. På landsplan er vi gået fra at være knapt 150 selvstændige pengeinstitutter ved udgangen af 2007, og til i dag hvor der er knapt 90 selvstændige pengeinstitutter tilbage var femåret for finanskrisen, og i den forbindelse er der udkommet både bøger og flere rapporter om årsagerne til finanskrisen. Blandt andet udkom den meget omtalte Rangvid-rapport i september 2013 fra et regeringsnedsat udvalg med økonomiprofessor Jesper Rangvid i spidsen. Rapporten må betegnes som det officielle Danmarks bud på, hvorfor det gik så galt herhjemme under finanskrisen, som det gjorde. Det helt korte svar er, at der ikke var én skurk, men et helt væld af forskellige skurke eller årsager, både internationale og nationale. I Danmark blev der blandt andet ført en for lempelig økonomisk politik, Nationalbanken råbte ikke højt nok vagt i gevær. Finanstilsynet fungerede mekanisk, og var optaget af formelle regler og havde heller ikke tilstrækkelig 3

4 hjemmel til at gribe ind. At Finanstilsynet så efterfølgende har taget revanche er noget helt andet. Hertil kom en prisboble på fast ejendom, samtidig med en uforsigtig udlånspolitik og en sårbar fundingsituation i nogle pengeinstitutter - plus en række ejendomsspekulanter, som nogle steder fik alt for frit spil. Pilen i rapporten peger altså i høj grad også på den finansielle sektor, men ikke kun den. Under alle omstændigheder føler jeg mig overbevist om, at de fleste har lært noget af finanskrisen og vil gøre, hvad de kan for at undgå en gentagelse. I al beskedenhed har Lollands Bank klaret sig godt under finanskrisen, hvilket også er en væsentlig medårsag til, at fusionen med Vordingborg Bank har kunnet realiseres. Fra bestyrelsens side er vi overbevidste og sikre på, at det er en fusion der vil blive til gavn for den fusionerede banks markedsområde, som nu dækker over Lolland, Falster og Sydsjælland. Hertil skal vi naturligvis ikke glemme alle de kunder der med en naturlig tilknytning til banken har bosat sig uden for bankens markedsområde. Hermed er jeg naturligt kommet i gang med mit andet punkt; Fusionen Efter afviklingen af henholdsvis to generalforsamlinger i Vordingborg Bank og én generalforsamling i Lollands Bank er vi - og herunder ikke mindst medarbejderne fra de 2 banker - nu i gang med den fysiske sammenlægning. Der skal ikke være tvivl, sammenlægningen er en meget stor opgave, hvor bankens medarbejdere allerede har gjort et stort arbejde. Der er tale om to enheder, der hver især har arbejdet på hver sin måde, og som nu skal samles til én enhed. I al beskedenhed finder vi ikke processen til dato kunne have forløbet ret meget bedre end tilfældet har været, hvor der har været en god forståelse og dialog blandt bankens medarbejdere. Allerede under indledningen til fusionen var bestyrelsen enige om, at der hurtigst muligt efter vedtagelsen af fusionen skulle trækkes i arbejdstøjet og fremtidsplanlægges. 4

5 Hele den finansielle sektor har igennem en længere årrække været under voldsomme forandringer, idet sektoren fra tidligere at have været en meget personaletung sektor gennem årene er blevet mere og mere digitaliseret. Ser vi i den forbindelse på landets større banker har det betydet, at de har nedlagt filialer i selv forholdsvis store provinsbyer. For tilgangen af kunder har det for os som lokalt pengeinstitut eksempelvis været en fordel, at Danske Bank har nedlagt deres filial her i Nakskov, men for Nakskov som provinsby med mere end indbyggere er det beklageligt, men det er et tydeligt udtryk for den tilpasning, der sker i den finansielle sektor i øjeblikket. Selvom vi har haft pæn tilgang af nye kunder har den igangværende digitalisering gjort, at vi ikke længere har fundet det omkostningsmæssigt forsvarligt, at opretholde bankens mindste filialer. Vi har derfor besluttet, at bankens helt små filialer i Kalvehave, Lundby, Stubbekøbing og Søllested sammenlægges med bankens nærmeste større filialer. Som nævnt er der tale om meget små filialer. Eksempelvis har Lundby og Kalvehave filialerne kun åbent enkelte dage om ugen. Stubbekøbing og Nr. Alslev filialerne drives delvist med fælles personale, der skifter mellem filialerne. Sammenlægningerne af filialerne effektueres her i april måned, og filialernes kunder bliver ca. 2 uger før lukningerne i brev informeret om de praktiske detaljer der er i forbindelse med lukningerne. Af praktiske hensyn vil lukningerne blive fordelt over flere dage med Søllested filialen, som den første der lukkes med sidste åbningsdag på næste torsdag den 3. april Det er naturligvis beklageligt for disse mindre bysamfund, men desværre en nødvendighed, hvis vi skal drive en rentabel bank. I den forbindelse vil jeg ikke undlade at henlede opmærksomheden på, at de større pengeinstitutter allerede for flere år siden fravalgte disse bysamfund, hvorfor det desværre er os der lukker og slukker både med fysiske banksteder og pengeautomater i de omtalte bysamfund. Selvom vi har lukket og slukket nogle steder finder vi fortsat, at banken har et jævnt fordelt og godt dækkende filialnet i bankens markedsområde. De 5

6 større filialer, d.v.s. Vordingborg, Nykøbing, Maribo og Nakskov har alle flere erhvervsmedarbejdere tilknyttet, ligesom alle filialer har personalebetjente kasser, hvilket er noget der også fremover vil blive opretholdt. Kunderne kan således altid komme ind fra gaden og tale med en af bankens medarbejdere - banken har åbent alle hverdage fra til 16.00, og om torsdagen et par timer længere - herudover er alle medarbejdere tilgængelige på direkte telefonnumre. Som en følge af ovennævnte og fusionens øvrige synergier har bestyrelsen sammen med bankens ledelse vurderet, at der aktuelt ikke længere er behov for det samlede medarbejderantal på 109 medarbejdere, og derfor er det besluttet, at der skal ske en medarbejderreduktion ned til ca. 90 medarbejdere. Denne reducering er primært aftalt via et tilbud om et fratrædelsesprogram til bankens medarbejdere. Eller udtrykt på en anden måde: Banken har motiveret fratrædelserne med et individuelt beløb pr. fratrædelse. Glædeligt har banken således kunne indgå 13 fratrædelsesaftaler der effektueres løbende gennem 2014, og 2 pensionsaftaler der effektueres i første halvår 2015, hvorfor det kun har været nødvendigt at afskedige 2 medarbejdere. Jeg vil i den forbindelse kraftigt påpege, at samtlige medarbejdere der fratræder, var engagerede og loyale medarbejdere, hvorfor det er med beklagelse at vi har måttet tage disse skridt. Vi ønsker dem alle alt godt fremover. Filiallukninger og medarbejderreduktion er ubehagelige ting, men i den konkrete situation er det forløbet rimelig gnidningsfrit. Der har kun været enkelte reaktioner på filiallukningerne, især reaktioner på, at banken nedlagde de tilhørende pengeautomater. Desværre er det at drifte en pengeautomat ikke omkostningsfrit, hvorfor antallet af ekspeditioner på automaterne ikke har været stort nok til, at de nedlagte pengeautomater har været rentable. I forbindelse med offentliggørelsen af fusionen var bankens udmelding, at de forventede synergier, når fusionen var fuldt gennemført, ville være i niveauet 10 mio. kr. årligt. Vi har endnu ikke fuldt overblik over den totale effekt af fusionen, men umiddelbart er det ledelsens skøn, at når alle synergier er fuldt 6

7 gennemført medio 2015, vil disse være i niveauet omkring 15 mio. kr. årligt - måske endda pænt større! Som vi siger i vores markedsføring er vi: Større, stærkere og mere lokal end nogensinde. Noget jeg med rette finder beskriver Lollands Bank. Vi har korte beslutningsveje, vi træffer selv vores beslutninger, og vi gør det på et kvalificeret grundlag, idet vi om nogen kender og har et tæt forhold til vores kunder. Som vi har udtalt mange gange: Føler vi en særlig forpligtelse overfor lokalsamfundene på Lolland, Falster og Sydsjælland, som vi involverer os stærkt i. Ingen vil gå forgæves til os med en låneansøgning som vi finder bæredygtig. Modsat andre, der kan have tendens til, at nogle opgaver er for små, er det ikke tilfældet hos os. Alle låneansøgninger og øvrige bankforespørgsler er meget velkomne. Som det største helhjertede lokale pengeinstitut på Lolland, Falster og Sydsjælland er vi også bevidste om vores ansvar i egnsudviklingen og lokalområdernes kulturliv. Den økonomiske betydning vi herved får for lokalområderne, indebærer samtidig et stort ansvar, som ligger os meget på sinde. Vi tilstræber hele tiden at leve op til dette ansvar. Seneste er banken således gået ind med kapital i samarbejdet omkring FinanceZealand der med ansvarlig lånekapital skal gøre vejen til succes og flere arbejdspladser lettere for mindre virksomheder i bankens markedsområde. Selv om den fusionerede banks navn har været lidt af En varm kartoffel, så vil jeg, som afslutning på omtalen af fusionen, gerne lige berøre bankens navn efter fusionen. Indrømmet, da vi indledte fusionsforhandlingerne med Vordingborg Bank, havde vi ikke fantasi til at forestille os hvilken følelsesmæssig betydning et navn kunne have. Vi fik rigtigt mange reaktioner fra aktionærer, kunder og mange andre til vores første forslag. Begge bestyrelser var dog enige om, at navnet ikke måtte umuliggøre en fusion, hvorfor begge bankers bestyrelser revurderede det foreslåede navn og 7

8 som konsekvens heraf blev enige om, at bankens navn foreløbig for en periode skulle være Lollands Bank. Vordingborg Bank navnet indgår fortsat helt eller delvist i bankens profilering, men fra og med den 12. maj 2014 bliver det alene navnet Lollands Bank der vil blive anvendt. Vordingborg Bank navnet er ikke glemt af den grund og indgår fortsat i bankens vedtægter, som et binavn. Vi i bestyrelsen har lovet hinanden, at vi i den kommende periode ikke bruger kræfter på bank-navnet. Nu gælder det samkøringen af de to banker. Tredje punkt - Regnskab og resultat Meget forenklet udtrykt er det et lidt mærkeligt regnskab der aflægges i år, idet Vordingborg Bank indgår fra og med den 20. december 2013, som var den dato hvor fusionen juridisk fik effekt fra. Årets resultat fremkommer således som resultatet af Lollands Bank for hele året tillagt 11 dages resultat i Vordingborg Bank. Årets resultat i Vordingborg Bank frem til fusionens vedtagelse indregnes alene i en åbningsbalance og reguleres direkte i regnskabets statusdel. Årets resultat udgør derfor stort set alene årets resultat fra den oprindelige Lollands Bank. Et resultat som i al beskedenhed - ikke er så ringe endda! Årets resultat før skat viser et overskud på 31,8 mio. kr. og efter skat et overskud på 23,2 mio kr. Dette resultat er endda efter at der er afholdt ekstraordinære fusionsomkostninger på 2,2 mio. kr. Vi skal helt tilbage til 2006 for at finde et bedre resultat. Et pænt resultat selvom banken endnu et år har haft forholdsvis store nedskrivninger. Modsat er vi også endnu et år begunstiget af et større positivt fondsresultat. Resultatet giver en forrentning af egenkapitalen på 9,8 % p.a. før skat. Vi er måske for beskedne - egentligt er resultatet sammenlignet med lignende pengeinstitutter virkeligt at finde i den gode ende. 8

9 Bortset fra regnskabsposterne Aflønning og Udbytte vil jeg ikke kommentere de enkelte regnskabsposter yderligere, idet vores bankdirektør om et øjeblik vil give en gennemgang af regnskabet. Aflønning Lovmæssigt skal jeg, i min beretning, informere om aflønning af bestyrelse og direktion. For så vidt angår den samlede aflønning af bestyrelsen er 2013 ikke direkte sammenlignelig med 2012, idet der som følge af fusionen er tale om en anden bestyrelsessammensætning end sidste år. For god ordens skyld vil jeg lige omtale en enkelt bestyrelsesaflønning og det er formandens, eller min egen aflønning om I vel. Som følge af ekstraarbejde udløst af fusionen godkendte repræsentantskabet i august 2013, at jeg modtog dobbelt honorar i 2013 i forhold til Samlet andrager aflønningen til bestyrelsen kr i Bankens direktion er i 2013 aflønnet med kr mod kr i For 2014 er aflønningen med direktion og bestyrelse aftalt uændret, naturligvis uden ekstra formandshonorar. Jeg skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at incitamentsløn ikke har og heller ikke fremover vil være en del af aflønningen til ledelsen. Udbytte Resultatet i sig selv er så tilfredsstillende, at dette sagtens kan begrunde, at der udloddes udbytte. Imidlertid finder bestyrelsen at det er vigtigt, at banken konsoliderer sig i Dette skyldes 3 forhold. - Fusionen med Vordingborg Bank, idet Vordingborg Bank som bekendt ikke havde meget kapital med ind i ægteskabet. - Vordingborg Bank havde optaget hybrid kapital i størrelsesordnen 32,0 mio kr., som med en økonomisk fordel til banken på 3,2 mio. kr. kan indfries inden den 1. juni

10 - Endvidere er der kommet nye kapitaldækningsregler, som i årene frem til 2019, vil medfører et øget krav til pengeinstitutters solvens. Jeg vil igen gerne præcisere, at bestyrelsen forventer at fusionen bliver til stor gavn for bankens aktionærer, idet vi med de kommende års resultater, imødeser at bankens aktionærer vil få en større værditilvækst end tilfældet ville være uden fusionen. Det er således bestyrelsens forventning, at det fra 2015 vil være muligt igen at udlodde udbytte. I den forbindelse finder jeg det på sin plads, at fremhæve bankens aktiekurs i 2013 der fra begyndelsen til slutningen af året er steget fra kurs 109 til kurs 195,6. Sidst, men ikke mindst er denne kursstigning fortsat ind i 2014, hvor kursen siden årets start er steget til niveauet omkring kurs , som har været kursniveauet de seneste dage.. Som afslutning på dette punkt vil jeg gerne udtrykke, hvorfor jeg mener fusionen vil blive til gavn for både tidligere aktionærer i Vordingborg Bank og aktionærer i den gamle Lollands Bank. For gamle Lollands Bank ville det være umuligt i det eksisterende markedsområde, at opnå en organisk udlånsvækst på mellem %, hvilket der i forbindelse med fusionen er tilført banken fra Vordingborg Bank. Til gengæld havde Vordingborg Bank brug for kapital, for at kunne opretholde og udvikle Banken. På baggrund af kursudviklingen på bankens aktie siden fusionen må det betegnes som en oplagt Win - Win situation for begge bankers aktionærer. Fjedre punkt: Fremtiden Der er, som nævnt, kommet nye kapitaldækningsregler. De er en konsekvens af den verdensomspændende finansielle krise, hvor meget heldigvis tyder på, at det i hvert fald her i Danmark - er godt på vej til at være overstået. Som tidligere omtalt er antallet af pengeinstitutter under finanskrisen faldet markant, hvilket for det meste er udløst af manglende kapital i de respektive pengeinstitutter. Et stort antal pengeinstitutter i hele den vestlige verden er gået ned eller er blevet opkøbt af andre pengeinstitutter, og yderligere et stort antal 10

11 pengeinstitutter har fået kapital tilført fra staten. Det er naturligvis ikke en holdbar situation, og i EU har der således - siden været arbejdet intenst på et nyt sæt spilleregler for pengeinstitutterne. De nye regler blev endeligt vedtaget i 2013, og kommer til at gælde i hele EU, herunder i Danmark, allerede fra Kompleksiteten i de nye regler er stor, og de er derfor ikke med til at gøre det lettere at drive et pengeinstitut, men her kan vi trække på vores brancheorganisation, Lokale Pengeinstitutter, der leverer vejledninger og beregningsværktøjer, så vi er godt klædt på til at imødegå de nye regler. Vi har naturligvis forståelse for, at myndighederne i hele Europa, ja for den sags skyld i hele verden, har gjort deres yderste for, at en lignende finansiel krise ikke skal gentage sig, og for at skatteborgerne og vi pengeinstitutter ikke igen skal risikere at komme til at betale hele eller dele af regningen for en finansiel sektor i krise. Problemet var som sagt, at mange pengeinstitutter havde for lidt kapital. Derfor indeholder de nye regler, som vi alle nu skal underlægges, for det første et stigende krav til vores minimumskapital. Helt overordnet kan man sige, at kravet til minimumskapitalen gradvist stiger, så det i 2019 ender med at være op til 5 procent højere, end det minimumskrav vi er underlagt i dag. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, vi kan bruge til at opfylde mindstekravet med, skal være af den bedste kvalitet, altså ren egenkapital. Her vil jeg endnu en gang fremhæve styrken i vores bank, idet det meste af bankens kapital består af ren egenkapital. Som tidligere nævnt har Vordingborg Bank medbragt et statsligt hybridlån på 32,5 mio kr., som banken har planlagt at indfri i 1. halvår Herved er vi igen med til forbedrer bankens kommende slutresultat for 2014, idet det statslige hybridlån forrentes med en rentesats på 9 % p.a. Lad mig slå fast med det samme, at vores analyser med al tydelighed viser, at vi vil være klar til at overholde de øgede kapitalkrav både på kort og lang sigt. Ledelsesforhold De nye kapitaldækningsregler indeholder også et par ledelsesmæssige nyskabelser. Blandt andet skal alle pengeinstitutter indføre en Whistleblower- 11

12 ordning, hvor ansatte anonymt kan indberette lovovertrædelser eller risiko for mulige lovovertrædelser. Der har i det hele taget i de seneste par år været et meget stort fokus på ledelserne i pengeinstitutterne og ledelsernes kompetencer. Der er gennemført regelstramninger, og nogle steder er der også sket udskiftninger i en række bankers bestyrelser. Her hos os er vi til stadighed opmærksomme på at sikre, at vi i bestyrelsen har den rigtige holdopstilling. Det er vigtigt, at vi lever op til både de formelle lovkrav og anbefalingerne om kompetencer, uddannelse og erfaring, men samtidig også, at vi på relevant vis i bestyrelsen afspejler den forretningsmodel vi har, og det lokalområde, som vi er en del af. De seneste to år har vi gennemført den vurdering af bestyrelsens viden og erfaring, som Finanstilsynet har foreskrevet, og vi har kunne konstatere, at der ikke har været noget at sætte fingeren på i forhold til vores holdopstilling. Efter fusionen har Finanstilsynet igen bedt om en redegørelse for den nye bestyrelses selvevaluering, hvilket vi netop har indsendt, og vores forventning er naturligvis, at bestyrelsens kompetencer endnu engang godkendes hos Finanstilsynet. Femte punkt: Bankens forventninger til 2014 og på lidt længere sigt Nu vil jeg kommentere lidt på de forventninger, vi har til indeværende år. Vi ser positivt fremad. I første halvdel af 2014 vil fusionen fortsat lægge stort pres på den daglige drift, hvor de begyndende omkostningsbesparelser i første omgang vil blive modsvaret af engangs fusionsudgifter, men allerede fra omkring 4. kvartal i 2014 vil vi svagt kunne begynde at se fusionens positive effekter. Vores estimat siger, at vi har fuld effekt af fusionen fra 2. kvartal 2015 med en årlig positiv påvirkning af resultatet med mere end 15 mio. kr. I 2013 opnåede vi en basisindtjening på mere end 45 mio. kr., hvor vi for 2014 budgetterer med en basisindtjening på 60 mio. kr. Som bekendt er det svært at udtrykke en forventning til det fortsatte nedskrivningsbehov og til kursreguleringer, men vores håb er da at vi efterhånden har set toppen af nedskrivningerne, og at vi fortsat opnår positive kursreguleringer! 12

13 Afslutning og tak Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden jeg giver ordet videre, vil jeg benytte lejligheden til at takke både mine kollegaer frem til fusionen, og også mine nye kolleger der er kommet til i bestyrelsen ved fusionen. I skal alle have en tak for et rigtig godt samarbejde. Alle vores bestyrelsesmøder har været en fornøjelse. Det tegner godt for vores nye bank. Jeg vil også rette en stor tak til bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst til Jer aktionærer for den tillid og opbakning, I har vist os ved at sige JA til fusionen. Sidst, men ikke mindst, skal medarbejderne fra de 2 banker virkelig have en stor tak for deres indsats, og de ekstra kræfter der er lagt i forbindelse med fusionen. Det tegner rigtig godt for den fortsatte samkøring af vores 2 banker var som jeg nævnte tidligere et specielt år, hvor vi virkelig skrev historie med fusionen. Forude venter et nyt spændende år med store udfordringer. Vi kommer ikke til at kede os. Med fusionen har vi virkeligt fået muligheden for at kunne udvikle os, hvilket vi vil gøre under skyldig hensyntagen til den rolle og det ansvar, som vi føler for udviklingen i vores markedsområde. Det er under alle omstændigheder med stor optimisme, at jeg kigger fremad, for jeg føler, at Lollands Bank står godt rustet til fremtiden - og jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af bestyrelsen, den daglige ledelse og medarbejderne i Lollands Bank, når jeg siger, at vi glæder os til tage fat på endnu et år for at skabe gode oplevelser og resultater for vores kunder og vores aktionærer. Tak for ordet. 13

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 25. marts 2015 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til Lollands Banks første generalforsamling nord for Storstrømmen. Banken har i dag lidt mere end 10.000 aktionærer, hvoraf 408 aktionærer

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere