FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering."

Transkript

1 FINLAND Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad andre større byer Helsinki Espoo, Tampere, Vantaa, Turku Areal km 2 (heraf er 69 % skov) Sprog Finsk, svensk (lille minoritet) Valuta EUR (euro) Landekode +358 Helligdage 2008: 1., 6. jan.; mar.; 1., 11. maj; juni; 1. nov.; dec. Bankernes åbningstider 9:00 16:15 / 16:30 (man-fre) Fondsbørs Helsinkibørsen, som er en del af NASDAQ OMX-gruppen Toneangivende aktieindeks OMXH25 (tidligere HEX 25) Overordnet aktieindeks OMXH All-Share (HEXTech- og HEX-portefølje) Internetdomæne.fi Økonomiske nøgletal Valutakurs EUR/USD 1 1,0626 0,8860 0,8054 0,8041 0,7973 0,7296 Pengemarkedsrente (1 md. Euribor) (%) 1 3,306 2,346 2,081 2,143 2,940 4,08 Forbrugerinflation (%) 2 2,0 1,3 0,1 0,8 1,5 1,5 Arbejdsløshed (%) 3 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 7,8 BNP-vækstrate (%) 2 1,6 1,8 3,5 2,9 3,5 2,5 BNP (EUR mia.) 4 144,0 145,9 151,9 157,4 164,7 170,4 BNP (USD mia.) 5 135,5 164,7 188,7 195,7 206,6 217,8 Indbyggere (mio.) 6 5,20 5,21 5,22 5,228 5,236 5,244 BNP pr. capita (USD) Betalingsbalance (% af BNP) 7 9,3 6,4 7,8 5,1 5,1 4,6 1: Middelkurs Kilder: IMF, ECB 2: Årlig procentvis ændring 3: Harmoniseret definition ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation) 4: BNP i markedspriser. Produktionsbaseret tilgang 5: Pr. valutakurs 6: Ultimo 7: Handelsbalance for varer og tjenester + nettoindkomst + nettooverførsler Regeringen» Uafhængig republik siden 1917 (fra Rusland).» Styreform: Etkammerparlament med 200 medlemmer, der vælges for en fireårs periode ved proportionel repræsentation. Sidste parlamentsvalg fandt sted i marts 2007.» Regeringsleder: Statsminister Matti Vanhanen (Centerpartiet) står i spidsen for den koalitionsregering, som blev dannet efter det seneste valg i marts Det består af Centerpartiet og det Nationale Koalitionsparti (centrumhøjre).» Statsoverhoved: Tarja Halonen, Republikken Finlands præsident, valgt (først i 2000 og senest i januar 2006) for en seksårsperiode ved direkte folkeafstemning. Dette vil være hendes sidste seksårs periode, da ingen præsident siden 1999 har kunnet vælges for mere end to på hinanden følgende perioder.» Medlem af EU siden Landeprofil: Finland 1 Seneste opdatering: Marts 2008

2 Juridiske og lovgivningsmæssige aspekter Dette afsnit indeholder oplysninger om landets juridiske og lovgivningsmæssige aspekter, herunder lovgivning, status som valutaindlænding og valutaudlænding, kontohaverforhold, bestemmelser om cash pooling, kontotyper og gebyrer, kontrol med fremmed valuta, krav om indberetning til centralbanken, bekæmpelse af hvidvaskning og elektroniske transaktioner.» Den finske lovgivning vedrørende de finansielle markeder er i høj grad påvirket af EU s direktiver. Markedet for finansielle handler er således frit. Status som valutaindlænding og valutaudlænding» Valutaindlændinge er økonomiske enheder, der permanent er engageret i økonomiske aktiviteter i Finland, og som har et fast forretningssted i Finland, f.eks. kontor eller produktionsfaciliteter, hvorfra de udfører deres aktiviteter.» Økonomiske aktiviteter betragtes som værende permanente, hvis de har en varighed af mindst et år. Ellers betragtes aktiviteterne som værende udført af økonomiske enheder med status af valutaudlænding.» I praksis betragtes alle enheder, som er registreret i Finland, som valutaindlændinge. Som en undtagelse betragtes udenlandske filialer af virksomheder, som er registreret i Finland, dog som valutaudlænding. Tilsvarende betragtes finske afdelinger af udenlandske virksomheder som valutaindlændinge. Kontohaverforhold» Enhver type konto kan ejes af både valutaudlændinge og valutaindlændinge. Bestemmelser om cash pooling» Cash concentration og notional pooling er tilladt både indenlandsk og på tværs af grænserne.» Cash pooling på tværs af juridiske enheder inden for samme koncern er tilladt under overholdelse af visse låneregler.» Valutaindlændinge og valutaudlændinge kan deltage i den samme cash pool, men centralbankens indberetningskrav skal opfyldes, og reglerne for udbytteskat skal overholdes.» Den finske lovgivning tillader multi-currency cash pooling, om end det kun i mindre udstrækning tilbydes af bankerne. Kontotyper og gebyrer» Løbende konti kan åbnes i alle valutaer, der kan handles frit, og tilbydes med eller uden trækningsret.» Konti i EUR kan konverteres til udenlandsk valuta.» Renten er i højere grad end i mange andre europæiske lande baseret på faste satser, hvor bankerne anvender en basisrente, men renter baseret på markedsrenten med fradrag af en marginal anvendes i stigende grad.» Der opkræves normalt kontogebyr, men det kan forhandles. For indenlandske betalinger opkræves et transaktionsgebyr for visse typer af udenlandske betalinger opkræves et promillegebyr» I overensstemmelse med EU-reglerne (Forordning 2560/2001) om grænseoverskridende betalinger i EUR, koster betalinger/overførsler til EU-lande og visse EFTA-lande det samme som indenlandske betalinger/overførsler i EUR. EU-standardoverførsler kan kun foretages i EUR. Maksimumbeløbet på EUR må ikke overskrides. Betalingen skal krediteres en konto i et EU-land (eller visse EFTA-lande). Der skal oplyses korrekt IBAN og BIC på modtager. Gebyr for overførslen deles mellem afsender og modtager (de betaler hver især det gebyr, der påløber i deres respektive lande). Bemærk: Ordrer, der ikke opfylder disse krav, vil blive udført som udenlandske overførsler og pålagt gebyr tilsvarende.» IBAN blev implementeret i oktober Landeprofil: Finland 2 Seneste opdatering: Marts 2008

3 Kontrol med fremmed valuta» Euroen flyder frit, men Den Europæiske Centralbank kan intervenere eller koordinere en intervention med de andre centralbanker i eurolandene for at stabilisere valutakursen.» Der er ingen valutakontrol. Krav om indberetning til centralbanken» Den finske centralbank indhenter månedlige statistikker med opgørelse over betalinger fordelt på indenlandske og grænseoverskridende transaktioner.» Enkelttransaktioner indberettes ikke. Bekæmpelse af hvidvaskning» Indenrigsministeriet har ansvaret for at udarbejde lovgivning til bekæmpelse af hvidvaskning.» Grundlaget for bekæmpelse af hvidvaskning i Finland er loven om bekæmpelse og fjernelse af hvidvaskning (Act on Preventing and Clearing Money Laundering), som trådte i kraft den 1. marts 1998, og som bl.a. etablerede en central enhed Money Laundering Clearing House (MLCH), som modtager alle indberetninger om mistænkelige transaktioner. FIN-FSA (finske finanstilsyn) har ansvaret for at føre tilsyn med, om driftsprocedurer, risikostyring og interne kontrolprocedurer er i overensstemmelse med den gældende lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning.» Den finske lovgivning om hvidvaskning omfatter pengeinstitutter, kreditinstitutter, investeringsselskaber, pantelånere, ejendomsmæglere og bookmakervirksomheder (f.eks. kasinoer).» Finland er medlem af Financial Action Task Force (FTAF) og har indarbejdet de fleste af de 40 anbefalinger i den finske lovgivning.» Finland har implementeret EF-direktivet om hvidvaskning (Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991, ændret ved direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001).» Det "Tredje direktiv" erstatter eksisterende EU-lovgivning og inkorporerer de fyrre anbefalinger fra Financial Action Task Force (FTAF), som blev ændret i juni 2003, i EU-lovgivningen. Ifølge officielle kilder forventer den finske regering, at det "Tredje direktiv" træder i kraft den 1. juli Det nye lovforslag om hvidvaskning var til førstebehandling i parlamentet den 13. marts Næste skridt er at lovforslaget sendes i forskellige udvalg. Herefter vil det blive sendt retur til behandling på et plenarmøde, og parlamentet vil stemme om det. Elektroniske transaktioner» Loven om elektroniske signaturer (14/2003) trådte i kraft i Finland den 1. februar 2003 og vedtog Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer.» I henhold til loven om elektroniske signaturer svarer en elektronisk signatur til en håndskrevet signatur, såfremt den er genereret af et sikkert signaturgenereringssystem og er bekræftet med et kvalificeret certifikat.» Elektronisk fakturering er tilladt i henhold til finsk lov. Banker Dette afsnit indeholder en oversigt over bankmarkedet, markedsdominerende banker og baggrundsoplysninger vedrørende centralbanken og dens opgaver.» Strukturen i den finske banksektor har ændret sig betydeligt, dels som en konsekvens af bankkrisen i begyndelsen af 1990 erne og den efterfølgende nordiske integration (f.eks. den grænseoverskridende fusion, hvorved Nordea blev dannet og Danske Banks opkøb af Sampo Bank), dels som en følge af den teknologiske udvikling, som har ført til dannelsen af "finansielle konglomerater", der producerer og sælger en lang række finansielle tjenester.» Med salget af Sampo Bank kom udenlandske bankers andel af bankvirksomhed i Finland til at udgøre mere end halvdelen af markedet for mange bankprodukter og bankydelser.» Ultimo 2006, det sidste år for hvilket der foreligger statistikker, var der pengeinstitutafdelinger i Finland: Heraf 13 banker, 40 sparekasser, OKO Bank Group Central Cooperative (som består af ca. 232 andelsbanker) og 42 lokale andelsbanker. Omkring 21 udenlandske banker har filialer, hvoraf kun 11 modtager indlån, og tre har repræsentationskontorer i Finland.» Finlands medlemskab af Det Europæiske System af Centralbanker og indførelsen af euroen har sat kraftigt skub i såvel omstruktureringen som den teknologiske udvikling. Landeprofil: Finland 3 Seneste opdatering: Marts 2008

4 » Den finansielle infrastruktur, dvs. betalings- og afviklingssystemer samt børser, anvender teknologi og telekommunikation i større omfang end mange europæiske lande. Mere end 95 % af betalingerne i Finland foretages således elektronisk, hvilket reducerer betydningen af filialer.» Basel II-aftalen (kapitaldækningsregler), der er baseret på EU-direktiverne vedtaget i juni 2006 og adskillige fortolkningsretningslinjer udstedt af det Europæiske Banktilsynsudvalg, trådte i kraft i starten af Aftalen implementeres dog ikke i alle banker på samme tid, da det er op til de enkelte banker, om de vil vente med at indføre de nye regler til begyndelsen af Markedsdominerende banker» De tre største bankkoncerners samlede markedsandel, dvs. Nordea Bank Finland, OP Bank Group og Sampo Bank, er ca. 85 % af både ind- og udlån i Finland.» Nordea-koncernen er den største, når vi taler balancesum. OP Bank Group er en landsdækkende bankkoncern med 238 uafhængige andelsbanker og en central organisation. Bankdelen af Sampo-koncernen (som også omfatter forsikring) blev en del af Danske Bank-koncernen i november 2006 (købt for ca. 4 mia. EUR) og er den tredjestørste. Centralbanken» Suomen Pankki (Bank of Finland), opererer under parlamentets garanti og tilsyn. Som medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) er dens primære mål at bevare prisstabilitet i eurolandene og Finland.» Bank of Finland har fire tydeligt afgrænsede opgaver: pengepolitik og analyser finansielle markeder og statistikker bankvirksomhed valutafordeling Finansielle myndigheder Dette afsnit indeholder oplysninger om de vigtigste finansielle myndigheder og landets bankforening.» Tilsynet med finans- og forsikringskonglomeraterne udføres i fællesskab af det finske finanstilsyn og forsikringstilsynet. Den ene af tilsynsmyndighederne fungerer som koordinator, afhængig af om konglomeratet primært er engageret i bank- eller forsikringsvirksomhed. Finanstilsynet (FIN-FSA)» Det finske finanstilsyn (FIN-FSA) fører tilsyn med de finansielle markeder og de, der deltager i disse markeder, herunder banker, investeringsselskaber, administrationsselskaber og fondsbørsen samt andre finansielle institutioner. Forsikringstilsynet, som har et tæt samarbejde med finanstilsynet, fører tilsyn med forsikringsselskaberne.» Formålet med FIN-FAS's aktiviteter er at sikre finansiel stabilitet på og offentlig tillid til de finansielle markeder, som fastlagt i loven om finanstilsynet.» Ud over de finske kreditinstitutters indenlandske filialer fører FIN-FSA også tilsyn med disses filialer og repræsentationskontorer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.» Fører tilsyn med udenlandske kreditinstitutters drift af filialer og repræsentationskontorer i Finland.» Ansvarlig for overvågning af, at de internationale regnskabsstandarder (IFRS) overholdes. Forsikringstilsynet (ISA)» Forsikringstilsynets primære opgaver er at overvåge forsikrings- og pensionsinstitutioner samt andre operatører inden for forsikringssektoren.» ISA er en tilsynsmyndighed under ministeriet for sociale anliggender og sundhed men med uafhængig bemyndigelse til at føre tilsyn.» ISA fører tilsyn med forsikringsselskaber, lokale gensidige forsikringsforeninger, personalegodefonde, firmapensionskasser, pensionsinstitutioner oprettet på grundlag af loven, den kommunale pensionsinstitution, den sociale pensionsfond, kirkepensionsfonden, forsikringsformidlere, arbejdsløshedsfonden, arbejdsløshedsforsikringsfonden, uddannelsesfonden og andre selskaber under den gældende lovgivning. Landeprofil: Finland 4 Seneste opdatering: Marts 2008

5 Sammenslutningen af finske finansielle tjenesteydelser» Den 1. januar 2007 fusionerede den finske bankforening og sammenslutningen af finske forsikringsselskaber, hvorved sammenslutningen af finske finansielle tjenesteydelser blev dannet. Den primære årsag til fusionen mellem de to organisationer var strukturændringer i bank- og forsikringssektoren.» Den nye sammenslutning fortsætter det hidtidige lobbyarbejde.» Dens formål er ikke alene at sikre sektoren gunstige driftsbetingelser, velfungerende finansielle markeder og effektive betalingssystemer men også at understøtte de nye muligheder, der tilbydes medlemmerne i fremtiden.» Arbejdsopgaverne omfatter samarbejde om og tilsyn med interesser i den finansielle sektor.» Per marts 2008 var der 446 medlemmer. Clearingsystemer Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige clearingsystemer, der er i drift, herunder oplysninger om hvert system så som transaktionstyper, driftstider og nærmere oplysninger om clearingforløb.» Der er ingen fælles clearingcentre i Finland. Alle bank-til-bank transaktioner cleares bilateralt og afvikles via bankernes respektive konti i centralbanken.» Der anvendes to high value clearingsystemer i Finland: Det paneuropæiske RTGS-system, TARGET2, og interbank-nettoafviklingssystemet til store betalinger, POPS, som drives af en række banker, der deltager direkte i clearingen.» Low value-clearing af detailbetalinger sker via massetransaktions-clearingsystemet (PMJ), der drives af de banker, som deltager direkte. High value clearing TARGET2» Det nuværende paneuropæiske RTGS-system, TARGET, migrerede til en fælles platform (SSP), TARGET2, hvilket vil gøre de 16 decentraliserede RTGS-systemer i de individuelle Eurosystem-lande og ECB's betalingsmekanisme (EPM) forældede.» Migrationen skete i tre trin i perioden 19. november 2007 til 19. maj 2008 (15. september 2008 er forbeholdt uforudsete behov).» Centralbanken koordinerer sine kontohaveres migration til den fælles platform. Finland tiltrådte TARGET2 i den anden migrationsfase den 18. februar 2007 sammen med Belgien, Frankrig, Irland, Holland, Portugal og Spanien.» Centralbankerne i Sverige og Storbritannien vil ikke migrere til TARGET2.» Deltagelse: Der er mulighed for direkte og indirekte deltagelse, adresserbare BIC-adgang og multiadressatadgang, også kendt som teknisk BIC-adgang. De direkte deltagerkriterier for TARGET2 er de samme som for det nuværende TARGET-system. Det er kun de tilsynsførte kreditinstitutter inden for EØF, der kan blive indirekte deltagere.» Transaktionstyper: Primært store betalinger, der relaterer til interbankaktiviteter.» Priser: Mellem 0,125 EUR og 0,80 EUR, afhængig af deltagelsesform.» Driftstider: Driftsdagen i TARGET2 vil være længere end i det nuværende TARGET-system. I TARGET2 starter den næste bankdag om aftenen den foregående dag. Natvinduet vil være tilgængeligt fra 19:30 til 6:45 med en teknisk vedligeholdelsesperiode på tre timer mellem 22:00 og 1:00. Dagtimerne for kundebetalinger er 7:00-17:00 CET.» Transaktionsoplysninger: - Direkte deltagelse: Til udveksling af betalingsoplysninger vil TARGET2 benytte SWIFTNet FIN-tjenesten, mens SWIFTNet-tjenesterne "Interact", "Browse" og "FileAct" vil blive brugt til oplysnings- og kontrolservice. POPS» POPS-systemet er et realtids-, decentraliseret betalingssystem, som er baseret på bilateral dataudveksling. Systemet blev udviklet af medlemsbankerne og den finske bankforening i fællesskab. Bankerne er også involveret i vedligeholdelsen af POPS-systemet.» Ni direkte deltagere, hvoraf 3 var filialer af udenlandske banker.» Transaktionstyper: Ekspresoverførsler, bankchecks og checks.» Priser: Deltagerne afholder deres egne omkostninger med hensyn til deres interne betalingssystemer og datatransmission.» Driftstider: Man fre CET.» Clearingforløb: Medlemsbankerne i POPS-systemet sender betalingsinstruktioner direkte til hinanden. Interbankoverførsler kan ske ved brutto- eller nettoafvikling afhængig af størrelsen af det beløb, som skal Landeprofil: Finland 5 Seneste opdatering: Marts 2008

6 overføres. Hvis overførslen overstiger den gensidigt aftalte grænse for bruttoafvikling, foretages en bruttoafvikling via BOF-RTGS. Mindre beløb nettes bilateralt, dvs. bankernes bilaterale debet/kredit-positioner opdateres kontinuerligt i løbet af dagen på grundlag af de mellemliggende transaktioner. Når den bilaterale debetlimit nås, foretages der en overførsel via Finlands TARGET2-forbindelse. Ved dagens slutning foretages der en afvikling, som nulstiller resten af de bilaterale forpligtelser. Low V alue Clearing (PMJ)» PMJ er et betalingssystem, som er udviklet af de finske banker og den finske bankforening i fællesskab.» Transaktionstyper: Massetransaktioner som f.eks. kreditoverførsler, direct debits og betalingskorttransaktioner.» Priser: PMJ har et indmeldelsesgebyr men ikke andre gebyrer. Alle banker afholder deres egne omkostninger; PMJ anvendes således på gensidig basis.» Driftstider: Mandag-fredag døgnet rundt.» Clearingforløb: PMJ er et indenlandsk interbankbetalingssystem, som er baseret på batch-behandling. Betalingsordrer sendes bilateralt mellem bankerne, og afvikling baseret på clearingopgørelser sker to gange dagligt i TARGET2. Udviklingsområder» E-afvikling er en ny service baseret på TCP/IP fra centralbanken, som kan anvendes i forbindelse med korrespondentbanker samt ACH-overførsler og RTGS-behandling.» Bankerne anvender e-afvikling til den ud- og indgående trafik af transaktioner. Al betalingstrafik sker via det normale interbankbetalingsnetværk. E-afviklingsmodulet skaber et digitalt afviklingsstempel til alle udgående betalingstransaktioner og validerer det digitale afviklingsstempel på alle indgående betalingstransaktioner.» Konceptet er som følger: Centralbanken udsteder likviditet til bankernes e-afviklingsmoduler ved dagens begyndelse mod bankernes indlån i centralbanken. Afviklingen sker direkte mellem to bankers e-afviklingsmoduler ved hjælp af den udstedte likviditet. Afsenders bank anmoder om et e-afviklingsstempel fra sit e-afviklingsmodul. Afviklingsstemplet overføres til modtagers bank sammen med betalingsoplysningerne. Afviklingen er endelig, når modtagers banks e-afviklingsmodul har valideret stemplet. Betalinger og betalingsmåder Dette afsnit indeholder en oversigt over de betalingsmetoder, der anvendes i landet, herunder statistikker og mere detaljerede oplysninger om disse metoder.» Selvom Finland og de andre nordiske lande generelt opfattes som kontantløse samfund, på grundlag af løselige beregninger i 2006 vedrørende brugen af kontanter ved indenlandske detailhandelsbetalinger, skønner centralbanken, at målt på værdi anvendes kontanter ved næsten halvdelen af betalingerne, mens andelen stadig kan være noget højere målt på mængde.» Langt de fleste betalinger foretages ved kreditoverførsel, selv om denne betalingsmetode har nået toppen. Betalinger med checks falder hurtigt, mens betalinger med kort stiger. Transaktionsmængder, mio. Transaktionsværdier EUR mia % ændring % ændring Hævekort ,07 17,5 19,8 22,5 13,64 Kreditkort* ,74 4,3 4,5 5,6 24,44 Kreditoverførsler , ,73 Direct debits ,72 35,7 39,9 40,9 2,51 Checks 0,6 0,7 0,6-14, ,0-6,67 I alt , ,63 * Herunder kort med forsinket debitering Bemærk: Tallene er afrundede. Ændring i procent udregnet fra Kilder: ECB Statistical Data Warehouse Landeprofil: Finland 6 Seneste opdatering: Marts 2008

7 Betalingskort» Siden sidst i 1980'erne er betalingskort - især debetkort - blevet anvendt til daglige detailbetalinger og har delvist erstattet kontanter og næsten helt erstattet checks.» I 2006 var der 809 mio. transaktioner med betalingskort, dvs. ca. 154 pr. indbygger. Den samlede værdi af disse transaktioner var 28,1 mia. EUR, dvs. et gennemsnit på 29 EUR per transaktion.» Det internationale Visakort og Eurocard/Mastercard er de mest populære kreditkort i Finland. Diners Club og American Express anvendes også i en vis udstrækning. I 2006 var der 3.63 mio. kreditkort i cirkulation.» Ultimo 2006 var der 4,95 mio. debetkort i cirkulation.» Fysiske debetkort er typisk kun gyldige i Finland, mens Visa Electron også accepteres i andre lande måske en af grundene til kortets stigende popularitet.» Den finske banksektor har besluttet at erstatte den nuværende landsdækkende debetkortsordning med internationale debetkort. I overensstemmelse med SEPA-standarden vil bankerne fra 2008 kun udstede kort som kan anvendes i alle EU-lande.» Det største e-pengesystem Avant blev lukket ned i 2005.» Otto er det eneste netværk af pengeautomater i Finland. Det drives af Automatia Pankkiautomaatit Oy, som har i alt automater og ejes af Nordea, Sampo banker og OP Bank Group.» Der er kommet mange flere kasseterminaler i de seneste år. I 2006 var antallet tusinde, en stigning på 57% siden Kreditoverførsler» Kreditoverførsel er det dominerende betalingsinstrument i Finland, målt på både volumen og værdi. B2Btransaktioner udføres næsten udelukkende som kreditoverførsler, da mange virksomheder sender betalinger via deres eget ERP-system og betalingsanmodninger direkte til banken i batches.» Den normale valørdato er +1, men det er i et vist omfang muligt for større virksomheder at aftale, at de modtager betalinger fra andre konti i den samme bank med valør samme dag. Endvidere er der mulighed for ekspresoverførsel, hvor midler overføres til modtageren inden for en time.» Overførselsformularer, som i stort omfang ekspederes automatisk, findes både som bank- og postgiro, som er kompatible løsninger, hvor den samme formular kan anvendes.» Virksomhedernes fakturerings- og betalingssystemer er forbundet med hinanden via "referencegiro", som indeholder et referencenummer, der identificerer afsenderen, modtageren og fakturaen. Direct Debits» Direct debit har, på trods af at det er en økonomisk og let anvendelig betalingsmåde, været forholdsvis længe om at vinde fodfæste i Finland, indtil en parallel service, direkte fakturering, blev indført for nylig. Ikke desto mindre går udviklingen langsom.» Hvor det traditionelle direct debit system især benyttes af ældre mennesker, betaler folk under 65 normalt deres regninger via internettet eller nu via direkte fakturering.» Tjenesten gør det muligt for indbetaler at tjekke betalingsoplysningerne på fakturaen, før betalingen godkendes. Der er oprettet en forbindelse fra bankerne til fakturaudstederens system, gennem hvilken indbetaler kan se de nærmere oplysninger på fakturaen.» Direct debits cleares med valør samme dag, hvis begge parter har konto i den samme bank. Hvis indbetaler og betalingsmodtager benytter forskellige banker, er valørdato for transaktionen dag 1. Direct debits cleares gennem PMJ-clearingsystemet (se afsnittet "Clearingsystemer" ovenfor). C hecks» Som i mange andre europæiske lande er brugen af checks meget begrænset og stadig faldende, og ophøret af checkgarantien i 2001 har bidraget yderligere hertil. Som følge heraf står checks trukket af kunder og banker for stadig mindre af den samlede volumen af kontantløse betalingsinstrumenter i Finland.» I 2006 faldt checkvolumen og værdien. Mobilkontanter» Det er muligt at foretage betalinger via mobiltelefon eller andre mobile kontantautomater i Finland. Betalingerne overføres direkte fra telefonen til kontoen hos serviceudbyderen. De større mobiloperatører tilbyder tjenesten mobilkontanter i deres abonnement.» Maksimumsaldoen i mobilpungen er 400 EUR. Mindstebeløbet, som kan overføres til pungen, er 5 EUR. Landeprofil: Finland 7 Seneste opdatering: Marts 2008

8 Elektroniske bankydelser Dette afsnit indeholder en oversigt over elektroniske bankydelser i landet og oplysninger om EDIFACT, e-betalinger og e- fakturering.» Finland har en lang tradition for elektroniske banktjenester, og som følge af at den finske bankforening har indgået en aftale med bankerne om de tekniske standarder for elektroniske banktjenester i Finland, er markedet stærkt domineret af få udbydere, som yder softwareløsninger til alle former for banktjenester (Analyste, OpusCapita og Solo Multibank). Bankerne tilbyder dog i et vist omfang også deres egne systemer.» Bankerne har tilbudt elektroniske banktjenester til privatkunder i mere end 20 år.» Ultimo 2005 var der indgået næsten 3,6 mio. netbankaftaler mellem banker og kunder. Antallet af netbankaftaler er steget stærkt i de sidste fem år. Man har kunnet gøre brug af banktjenester (f.eks. betaling af regninger og saldoforespørgsel) via mobiltelefonen siden 1996.» I 2005 var antallet af betalinger via internet og telebank 284 mio., en stigning på 38 % i forhold til 1984.» Mere end 95 % af alle betalinger fra private blev i 2005 overført elektronisk, mens antallet fra erhvervskunder var helt oppe på 99 %.» Ifølge en undersøgelse, som blev foretaget af den finske bankforening i oktober 2005, bruger 76 % af finnerne internettet, og 66 % af befolkningen i aldersgruppen år (dvs. omkring 2,6 mio. mennesker) bruger regelmæssigt netbanktjenester via internettet. Funktionalitet e-banking systemer» Mange banker har flyttet fokus fra de pc-baserede systemer til webbaserede platforme. Eksempler på tjenester, som tilbydes over internettet, er betaling af fakturaer, kontooplysninger, værdipapirhandel, låneansøgning og låneoplysninger. Desuden indeholder servicesiderne information om bankengagementer og giver mulighed for at kommunikere elektronisk med banken.» Endvidere har bankerne generelt udvidet deres tjenester til at omfatte betaling for køb via websteder ved brug af bankidentifikationskoder samt nødvendig attestering af elektroniske transaktioner. Brugen af identifikationstjenesten TUPAS, som er standardiseret af den finske bankforening, er øget betydeligt på blot få år. Ved brug af TUPAS-tjenesten har banken kun ansvar for at identificere den kunde, som benytter bankidentifikationskoder. EDIFACT / host-to-host-løsninger» En række finske banker støtter virksomhedernes stigende indsats for at strømline behandlingen af betalinger.» Der tilbydes host-to-host-løsninger for såvel indenlandske som udenlandske betalinger. E -betalinger og E-faktura / EBPP» Finvoice er den elektroniske faktureringstjeneste, som bankerne tilbyder erhvervskunder, der benytter XMLformat. Finvoice er forbundet med en betalingssektion, som er udviklet af de europæiske bankforeninger i fællesskab, og som er tilpasset til internationale betalingstransaktioner, epi (electronic Payment Initiator).» Det anslås, at alene gruppen SMV er hvert år sender 200 mio. fakturaer mellem virksomheder og 150 mio. fakturaer fra virksomheder til privatkunder i Finland.» Statslige enheder modtager og behandler 80 % af deres indkøbsfakturaer elektronisk, men sender kun 20 % elektronisk (de fleste af indkøbsfakturaerne konverteres stadig fra papirformat til elektronisk format af en tjenesteudbyder). Målet er, at 50 % af alle fakturaer (bl.a. indkøbsfakturaer) skal sendes elektronisk (af leverandørerne), og at alle statslige enheder er i stand til at modtage og behandle dem elektronisk ved udgangen af Staten fremmer brugen af elektronisk fakturering over for sine leverandører. Bankerne har sammen med den offentlige administration tilpasset retningslinjerne for gennemførelse af Finvoice, bl.a. med det formål at overholde den offentlige administrations henstilling om bl.a. elektronisk fakturering og momslovgivningen. Cash Pooling-løsninger Dette afsnit indeholder oplysninger om cash pooling-løsninger, som f.eks. notional pooling (renteoptimering), cash concentration (likviditetsoptimering) samt multi-currency og grænseoverskridende pooling. Landeprofil: Finland 8 Seneste opdatering: Marts 2008

9 » De førende finske banker tilbyder mange forskellige cash pooling-løsninger. Hvad angår produkter og tjenester er forudsætningerne for en problemfri cash pooling derfor til stede.» Som følge af centralbankens indberetningskrav, som stadig gælder for transaktioner mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge, er Finland ikke det ideelle sted at have samlekonti, f.eks. til større cash pooling-ordninger i EUR. Notional pooling (renteoptimering)» De store cash management banker tilbyder indenlandsk notional pooling.» For at undgå sammenblanding af midler indeholder disse løsninger renteoptimerings-/rentefordelingsordninger og sjældent fuld rentenetting.» Da banken ikke må modregne saldiene i egne bøger på grund af kapitaldækningskrav, opkræves i reglen en renteforskel mellem debetrenten og kreditrenten. Cash Concentration (likviditetsoptimering)» Der tilbydes indenlandsk cash concentration, hvor konti nulstilles helt eller devist, som anvendes af større virksomheder i Finland.» En anden løsning er baseret på en enkelt, ekstern bankkonto (samlekonto), hvorfra alle fysiske betalinger sker. Hver deltager (kan være separate, juridiske enheder) vil da have en virtuel referencekonto, hvor deltagerens betalinger er afspejlet. Derved vil hver juridisk enhed opfatte det som at have sin egen fysiske bankkonto. Sammenlignet med notional pooling er bankens fordel, at saldiene kan udlignes med det formål at beregne kapitaldækningsforhold. Multi-currency pooling over landegrænser» Der tilbydes både grænseoverskridende notional pooling og cash concentration pooling-løsninger på basis af en enkelt valuta. Det vigtigste værktøj til pooling er dog tømning.» Nogle få banker tilbyder multi-currency tømning på tværs af grænser (dvs. overførselsservice, men ingen intern renteberegning og/eller dokumentation).» Der tilbydes systemer til multi-currency notional pooling. Disse meget avancerede produkter er som regel målrettet mod større nordiske multinationale koncerner eller datterselskaber af internationale selskaber med betydelige aktiviteter i Norden.» Likviditetsoptimering kan også ske via koncernintern netting og pengemarkedsindskud. Kilder Hyperlinks til forskellige kilder, der er anvendt i denne landeprofil: Bank of Finland Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) Insurance Supervisory Authority (ISA) Federation of Finnish Financial Services Helsinki Stock Exchange State Treasury Ministry of Finance Statistics Finland Central Chamber of Commerce Invest in Finland Bureau Landeprofil: Finland 9 Seneste opdatering: Marts 2008

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. SVERIGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad - andre større byer

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2012 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler Resume Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler anbefalede i en rapport fra januar

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2009 63 Jesper Bakkegaard Danmarks Nationalbank, København Mobilbetalinger Oktober 2009 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research and development,

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere