Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH)(deltog ikke i punkt 4.D-H og delvist punkt 12.A), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Afbud: Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen(HLH)(deltog i punkt 1-4.H.og 12.A), Kirsten Holch Herskind (KHH) referent. Temadel onsdag: Skrivekursus v. Mikkel Hvid Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand - opgørelses sagen - folkemødet - møde med skoleforeningerne - møde med Antorini - de politiske revisorer B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet 3. Personsager 4. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - Evaluering af lockout - gruppearbejde - Kontingent problemer ved overflytninger - Medlemskab af diverse foreninger (FTF) B. Gennemgang af kommissorier C. Frie Skolers Ledere D. Repræsentantskabsmødet E. af HB s forretningsorden F. af HB s kompetenceudvikling G. Konkurslån ny situation? H. Skoleassistenter I. om fremtidige HB møder J. om Folkemødet K. om struktur for flere i fællesskab 1

2 L. Drøftelse og indstilling af politik papir M. om elektronisk skriftlig beretning fra 2014 N. om lån til medlemmer i krise O. om låntype i DLR P. om kredsøkonomi Q. om evt. ekstra TR kursus R. af nyt afsnit i HB mappen om Repræsentantskabet S. Konstituering FTF repræsentantskab 5. Organisationsudvalg A. Vedtægter 6. Arbejdsmiljøudvalg 7. Uddannelsespolitisk udvalg 8. Kursusudvalg 9. Strukturudvalget. A. Spørgsmål om og til kredsstruktur 10. Flere i Fællesskab A. Medlemstilbud om rejser 11. Indkomne forslag A. Ansøgning om legater 12. Foreningens økonomi A. Regnskab (torsdag morgen) B. af budget 13. Eventuelt En række punkter på dagsordenen blev ikke gennemgået. Formanden udsendte en opsamling til HB og der blev truffet beslutninger på nettet. Referat fra mødet og referat af beslutninger truffet på nettet(markeret med rødt). Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: FU Repræsentantskabsmødet punkt 4.D: x. Børnekulturpris 2013 Uddannelsespolitisk udvalg: Punkt 7.A: Rapport fra Nationalt Videnscenter for Frie Skoler. Kursusudvalg: 8. A vedr. TR kurser

3 2. Meddelelser fra: 2.A. Formand/næstformand Formanden: Opgørelsessagen: FSL tabte sagen vedr. opgørelse af arbejdstiden i lockoutperioden. Afgørelsen gik på, at der ikke var tale om et reelt brud i ansættelsesforholdet, og derfor skulle der ikke ske en opgørelse pr Der er enkelte uenigheder omkring beregningerne af lokalt aftalte akkorder. FSL mener de skal indregnes fuldt ud i arbejdstiden, hvis læreren kan dokumentere, at akkorden er udført fuldt ud. Enkelte skoleorganisationer har meldt ud, at de skal reduceres i forhold til lockoutperioden. En skoleorganisation har anbefalet skolerne at undlade ændringer i undervisningstillægget. FSL reagerer ikke på selve udmeldingen, men hvis en lærer har et krav i den anledning, så rejses kravet overfor skolen. Møde med skoleforeningerne: Der er afholdt møde med de fleste skoleorganisationer enkeltvis. De oplever ikke sig selv som part i konflikten og ønsker samarbejde, men kommer ikke med klare udmeldinger om den retning de ønsker. Det er vanskeligt at anerkende for FSL, da de faktisk sad med ved forhandlingsbordet, og der blev ikke reageret overfor lovindgrebet. Men det er nødvendigt med samarbejde af hensyn til sektorens udvikling. Der afholdes et fællesmøde med skoleorganisationerne den på HKC (FU deltager), hvor følgende problemstillinger er på dagsordenen: Undervisningsbegrebet: FSL mener at det der var undervisning før, er det endnu. En stor løndel er bundet op på begrebet. Cirkulæret er endnu ikke offentliggjort, men det kan blive en udfordring. Er der en ny lederrolle? - eller hvordan ser skoleorganisationerne lederens funktion fremadrettet. Skoleassistenter og deres rolle på skolerne efter afgørelsen. Midlerne til inklusion er faldet. Før fik skolerne omkring 1/3 af udgiften til specialtilbud dækket, hvor den nuværende fordeling betyder, at det er nede omkring 25 %. Derfor vil en del skoler være nødt til at afvise elever med særlige behov, og det er et rigtig dårligt budskab for sektoren. Møde med Antorini: Formand/næstformand er inviteret til møde med ministeren i september. Forundringen over ikke at blive inviteret til Sorømødet, samt et emne om hvordan skårene klinkes ovenpå konflikten er på dagsordenen. De politiske revisorer: De politiske revisorer har tre opmærksomhedspunkter i regnskabet. Kantinedriften der vurderes til at være høj i forhold til den økonomiske situation. Det er vi i gang med at tage hånd om. Kalenderen er dyr set i forhold til, at der vurderes at være et faldende brug af papirkalenderen. Kalenderen er besluttet afskaffet i Telefonordningen er dyr. Det er en relevant indvending, og faktisk lever produktet heller ikke helt op til forventningerne. Alle tre forhold har HB allerede debatteret og indarbejdet i budgetlægningen. Der afholdes fest for sekretariatets medarbejdere som tak for indsatsen under lockouten. FU og chefgruppen står for madlavning og arrangementet. Formanden genopstiller og sendte stillerliste rundt. Næstformanden 3

4 Pensionisternes årsmøde er netop afviklet, og de 11 der var på venteliste kom med på afbud, så der var fuldt hus på HKC. Arne Pedersen holdt oplæg om foreningens historie, og det bør overvejes om flere skal tilbydes dette i foreningen. De er interesseret i budgettet for 2014, og på årsmødet blev de orienteret om foreningens økonomi. Nogle ville gerne have en kalender. Der var overvejelser om at man kunne udgive en til salg, men det vil alt andet lige være billigere at købe en i boghandlen. Der er et arrangement på Den Frie Lærerskole i Ollerup den 13.9 for interessenter på det frie skoleområde. Der er på forhånd reservert 10 pladser. MLJ sender invitationen til HB når den kommer, og alle er velkomne til at melde sig til. 2.B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: KB har konstitueret sig på ny, da de fik frafald lige før ferien. Kredsenes redaktører kan henvende sig til Ulrik Andersen fra KIT for at få vejledning om dette. Der er mange nye tillidsrepræsentanter, men samtidig en del der har fravalgt det for i år. Kreds 2: RB sender en suppleant til KB kurset om tirsdagen. Det blev præciseret, at suppleanter kun kan supplere fra egen kreds. Kreds 3: KB afventer en nærmere oplæring i medlemshvervningsopgaven. Der afholdes 6 planlagte medlemsmøder i efteråret, da der både er økonomisk og praktisk mulighed for dette. Formanden gjorde opmærksom på, at kredsene ikke behøver at anvende kredsens midler inden en eventuel ny struktur. Kreds 4: KB har konstitueret sig, et KB medlem er trådt ud og suppleanten trådt til. Kredsen har ikke midler til at gennemføre alle planlagte møder, selvom det kun er de allermest nødvendige og udgifterne holdes nede. Der mangler cirka kr. frem til generalforsamlingen. Kreds 5: Der er valgt nye ind i KB, men første møde er ikke afholdt endnu. Kreds 6: Der er oprettet en ny skole i kredsen i et område med et stort elevgrundlag. KB holder møde i næste uge. Kreds 7: KB får en suppleant ind, da der var frafald lige før ferien. Kredsen har valgt at arbejde videre med de netværk der blev dannet under konflikten. Kreds 8: Året er startet med en tillidsrepræsentantopsigelse. Nationalt Videnscenter for Frie Skoler har mistet bevillinger. De har foreslået en ny struktur hvor der betales for en plads i styregruppen, men det er formentlig ikke nok, så der skal tages stilling til centrets fremtidige muligheder. Kreds 9: KB er i gang og de forsøger sig med at mødes på Skype, dog ikke helt uproblematisk. 4

5 Kurset på sekretariatet for nye KB medlemmer kolliderer lidt med KB møde og TR1, men de nye støder til. De har inviteret Arne Pedersen til at holde oplæg. Året er startet op med et hvervemøde på en nystartet skole. Kreds 10: Der er en del nye tillidsrepræsentanter i kredsen. Kreds 11: Indsatsen for at få flere tillidsrepræsentanter ser ud til at lykkes, der er mange nye i år. Men ellers har kredsen skiftet kurs, så skoler uden tillidsrepræsentanter også serviceres af kredsen, hvilket blev efterspurgt under konflikten. Der oprettes en skolekomkonference for kontaktpersoner. De er opmærksomme på, at de ikke er tillidsvalgte og beskyttet, men målet er at få dem interesseret i FSL, og ad den vej vælge en tillidsrepræsentant. LH sender en suppleant til HB mødet og KB kurset i uge 37. Frie Skolers Ledere: Seks skoler er gået konkurs og det er besluttet at øge indsatsen overfor medlemmerne i konkurssituationer. Der er 711 fuldtidsmedlemmer, der er ikke kommet mange udmeldinger hen over sommeren, så det ender nok omkring 130 udmeldinger. Samarbejdet med skoleforeningerne ønskes fremmet. Der er fremsendt en forligsnævnssag om grænserne for en leders økonomiske dispositioner i forhold til møder og lign. Dog ikke et FSL medlem. HB er fremover opmærksomme på habilitet i forhold til behandling af sager på HB møderne. 2.C. Sekretariatet Udbetalingerne af lockoutløn er ved at nå en afslutning. Cirka 300 tilbagebetalinger og 35 som FSL skulle efterregulere. En arbejdskrævende proces, men samtidig godt at opleve medlemmernes positive reaktioner. Den generelle erfaring er, at medlemmerne betaler lån fra foreningen tilbage. Der er dog undtagelser, og der er netop sendt en sag til inddrivelse via advokat på cirka kr. som blev lånt ud i en sag om konkurs. Der arbejdes med en omorganisering af opgaverne på sekretariatet, tvunget af omstændighederne. Det er især sociale-/sygesager, idet der er indgået aftaler om fratrædelse pr. henholdvis og Der er problemer forbundet med flytning af medlemmer mellem organisationerne, og det giver FSL udfordringer. Der afholdes møde med DLF og Uddannelsesforbundet i den kommende uge. 3. Personsager Behandlingen af sociale sager kan strække sig over mange år. De nærmere principper for listens form undersøges nærmere. Forligsnævnet har indkaldt FP til et møde den 21.8 om mulighederne for at vurdere om en sag kan komme for, selvom den er indbagt for sent. Det er ikke et FSL medlem, men FSL har den principielle holdning, at fristen skal overholdes, og derfor skal sagen afvises. Alle sager som kommer for nævnet skal behandles ens uanset om det er medlemmer eller ej. Brian Bastiansen og RN er forligsnævnsrepræsentanter fra FSL i ledersager. RN modtager sagerne og sikrer at sagerne sendes videre. 5

6 4. Forretningsudvalg 4.A. OK13 herunder: Evaluering af lockout gruppearbejde. Bilag 4.a Kontingent problemer ved overflytninger I øjeblikket er aftalen, at DLF, FSL og uddannelsesforbundet beholder medlemmer her den 1.8 af hensyn til konfliktbetalingerne, men at der afholdes møde i næste uge og findes en løsning. Princippet om, at medlemmerne skal stå i den organisation der har forhandlingsretten skal fungere, så der skal findes en løsning. RN gjorde opmærksom på, at der også skal ses på FSL ledermedlemmer der tidligere var lærermedlemmer i DLF, RN sender et oplæg. Medlemskab af diverse foreninger (FTF) På baggrund af et møde med FTF s formand undersøges det i øjeblikket forskellige scenarier for FSLs medlemskab af FTF. 4.B. Gennemgang af kommissorier FU ønsker en tilføjelse omkring kompetenceudviklingsplan for HB. De forskellige udvalg har repræsentanter i NLS, DL-i og lign., men ansvaret for de internationale forhold foreslås placeret i FU. Vedtaget. Bilag 4.B.1. FU: Der tilføjes At forestå HB s årlige kompetenceudviklingsplan og at FU ikke varetager, men har ansvaret for foreningens internationale relationer. Uddannelsespolitikudvalg: I bilag 4.b er der ændret lidt i rækkefølgen af det nuværende kommissorium, men den eneste ændring er en tilføjelse om, at der skabes og udvikles et debatforum. Det er allerede oprettet på facebook, så det er en præcisering. Vedtaget Bilag 4.B.2. Uddannelsespolitisk udvalg: Der tilføjes Sikre at der skabes og udvikles et debatforum om de uddannelsespolitiske forhold, samt skabe debat om disse. Arbejdsmiljøudvalget: Det er alene redaktionelle rettelser. Krisehjælpen evalueres af FU, hvor udvalget alene ser på tendenserne i rapporten fra Psykologhuset. Desuden ændres antallet af udvalgsdeltagere fra 4 til 3-4. Bilag 4.B.3. Arbejdsmiljøudvalget: Der foretages følgende ændringer i kommissoriet for arbejdsmiljøudvalget: 4 udvalgsdeltagere, hvoraf den ene er formand ændres til 3-4 udvalgsdeltagere, hvoraf den ene er formand. I punkt 3 fjernes følgende tekst: herunder evaluering af krisehjælp. 6

7 Kursusudvalget: Udvalget ønskede ikke rettelser, men en drøftelse af de sidste punkter i kommissoriet med henblik på en fællesforståelse. De sidste punkter handler primært om at der bliver orienteret om ændringer i TR uddannelsen, at skrive i bladet Foreningen mener, at sikre hjemmesidens indhold og lign. 4.C. Frie Skolers Ledere Der afholdes et møde den 16.8 med FU om planerne for Frie Skolers Lederes fremtid. Lederne afvikler i øjeblikket møder med medlemmerne om emnet i august/september. Eventuelle vedtægtsændringsforslag diskuteres på mødet. 4.D. Repræsentantskabsmødet Dagsordenen gennemgås på HB mødet i september. Ulige kredse skal melde stemmetællere til HWI hurtigst muligt. i. Skriftlig beretning Sproglige og grammatiske rettelser sendes til Formanden. Den skriftlige beretning blev gennemgået, og de foreslåede rettelser indarbejdes og der sendes et færdigt forslag til HB. Bilag 4.D.i: Rettelser i linje 37, 75, 111,165, 168, 170, 173, , 280, 288. Der var en lidt længere debat om samarbejdet med skoleorganisationerne, og om det kunne være en tanke værd, hvordan overenskomsterne forhandles. Ledernes markante kursskifte blev vendt, men der arbejdes fortsat for en positiv proces. Noterne blev gennemgået, og såfremt det er muligt skal antallet af ledige lærere/fsl der har mistet dagpengene fremgå. Der var stor ros til Formandens beretning. Formanden sender den tilrettede beretning til endelig godkendelse. ii. Resolutioner Der arbejdes indtil videre med tre resolutionsforslag. En opfordring til ministeren om samarbejde på trods af konflikten. Og til skoleorganisationerne om henholdsvis nødvendigheden af lønsammenligning med folkeskolen nu hvor vi har ens arbejdstidsregler, og en til skoleforeningerne om skolebestyrelser og ledelsers ansvar for at skabe en ordentlig skole ud fra rammerne i lovindgrebet. Kredsene er velkomne til at sende forslag til HB. iii. Gæster FU har vurderet gæstelisten til repræsentantskabsmødet, set i forhold til den nuværende økonomiske situation. Forslaget er, at gæsterne inviteres fredag til fremlæggelse af beretningen, men der vurderes ikke at være et behov for deltagelse i det videre program. Gæster der er medlem af FSL inviteres til mødet, dvs. politisk valgte revisorer m.fl. Vedtaget Bilag 4 d iii: Det indstilles, at gæsterne inviteres til at overvære beretningen, undtagen æresmedlemmer, studerende, pensionister og talsmanden for børnehaveklasselederne. Der var opbakning til at invitere de uddannelsespolitiske ordførere, da det ligger godt i forlængelse af beslutningen om at være mere aktiv indenfor området. 7

8 Børnehaveklasselederne vælger en talskvinde/formand på årsmødet som altid inviteres med til Repræsentantskabsmødet. Selvom hun samtidig er valgt som repræsentant i kredsen, blev det besluttet, at der ikke kan sendes en suppleant, da hun ikke er forhindret i at deltage. Der er konstitueret en leder for Nationalt Videnscenter for Frie Skoler Laust Riss Søndergaard. Vedtaget Gæstelisten revideres ift. bilag 4 d iii. De uddannelsespolitiske ordførere inviteres til repræsentantskabsmødet. iv. Tema MLJ orienterede om, at Antorini havde meldt afbud til Repræsentantskabsmødet. Det gav lidt plads til at foreslå et temamøde. Forslaget var at invitere skoleorganisationerne til et kort oplæg/15 minutter om emner som inklusion, folkeskolereformen og betydningen for de frie skoler i forhold til linjefagskravet, samt 10. klasse/gymnasiet diskussionen. En del HB medlemmer var usikre på, om repræsentanterne har tålmodighed til at lytte på skoleorganisationsrepræsentanters oplæg om emnerne, selvom det er meget relevante emner i tiden. Medlemmerne er fortsat optaget af konflikten og skoleorganisationernes rolle i forhandlingerne, så derfor blev det besluttet ikke at arbejde videre med temadelen. v. Tidsplan Planen sendes ud til HB. Der satses på, at vi spiser middag kl. 19 efter beretningen og de kredsvise drøftelser. Der var enighed om, at mødet kan starte senere, når der ikke er et tema. Det er også fornuftigt set i forhold til at der er kommet nye regler om vikardækning på grundskoleområdet. Meddelelser om kredsmøder forud for repræsentantskabsmødet skal meddeles Pernille Strøier hurtigst muligt. vi. Dobbeltværelse eller ej? Praksis har altid været, at overnatning sker på dobbeltværelser, men med mulighed for at begrunde et behov for enkeltværelse. Det er der stigende interesse for. HB er af den opfattelse, at det er vigtigere at repræsentanterne kommer, end at de bliver væk af den grund, så derfor bevares der en mulighed for at begrunde enkeltværelse. Der var forslag om brugerbetaling, men det var der ikke tilslutning til. Der ændres ikke ved indkvarteringsstrukturen, udgangspunktet er dobbeltværelser. vii. Diæter Der var på forhånd udsendt et bilag om procedure for repræsentantskabsmødet fra HB mappen. Bilag 4 m. En række afsnit der deltaljeret beskriver mødets afvikling med vand på bordene, kaffe, starttidspunkt og lign. slettes, så der ikke ligger bindinger på mødets praktiske afvikling. Desuden er det rettet redaktionelt i forhold til, at alle nu er omfattet af tjenestefrihedscirkulæret, hvor grundskoler tidligere fik refunderet vikarudgifterne i Fordelingssekretariatet. Den ændring gøres der opmærksom på i skrivelsen til repræsentanterne. Det indstilles, at der ikke udbetales diæter til de deltagende. Bilag 4 m: HB mappens tekst om Repræsentantskabet rettes i forhold til ovenstående. Vedtaget viii. Stande kommercielle 8

9 FSL skal betale et beløb på Nyborg Strand pr. stand. Det foreslås at de kommercielle stande mod betaling og efter godkendelse i HB kan få en plads til repræsentantskabet. Ikke kommercielle stande som eksempelvis Kursusmarkedspladsen er vores egen, og betaler ikke. Godkendt Det indstilles, at der kan etableres kommercielle stande, men efter HB s godkendelse. ix. Underholdning Der er ikke planlagt underholdning om aftenen af økonomiske årsager. Men kredsene opfordres til at undersøge om nogle vil bidrage med et indslag. Det skal dog koordineres på et vist niveau, så derfor samles forslag på næste HB møde. x. Børnekulturpris Uddeles ikke i 2013 og Vedtaget 4.E. af HB s forretningsorden 4.F. af HB s kompetenceudvikling 4.G. Konkurslån ny situation? 4.H. Skoleassistenter FSL fik medhold i sagen om skoleassistenter. Sagens kerne var, at MOS overdrog en del af lærerarbejdet beskrevet i overenskomsten til en anden personalegruppe, uden en forhandling. Afgørelsen betyder, at skoleassistenterne kan fortsætte med det arbejde de er ansat til, men det skal ske på lærerløn og læreransættelsesvilkår. Fra august 2014 får skolerne mulighed for at tilrettelægge arbejdet uden bindinger på egentiden, så der er mulighed for mere tilstedeværelse i sådanne stillinger. Det vil formentlig også afføde nogle diskussioner om undervisningsdefinitioner/undervisningstillæg. Formanden udarbejder på baggrund af drøftelsen et oplæg om håndteringen af sagerne og hvilke politiske mål der forfølges i sagerne vedr. skoleassistenter. Oplægget afklares med LC. 4.I. om fremtidige HB møder 4.J. om Folkemødet Referat af beslutninger truffet på nettet. De sidste to år har FSL indgået i et samarbejde om et telt på Folkemødet, men opfattelsen er, at der bindes mange ressourcer til planlægning og gennemførelse af dette. Den økonomiske ramme skal være den samme. Bilag 4.J. 9

10 Et enkelt HB medlem tilkendegav, at der er behov for en fast base, men der var overvejende enighed om at FSL ikke skal deltage i et telt næste sommer. Dog med mulighed for at ændre beslutningen, såfremt de øvrige DUS organisationer bliver enige om at indgå i et fælles telt. Vedtaget Det indstilles, at foreningen ikke næste år deltager i et fælles telt. 4.K. om struktur for flere i fællesskab 4.L. Drøftelse og indstilling af politik papir 4.M. om elektronisk skriftlig beretning fra 2014 Referat af beslutninger truffet på nettet. Bladet skal lave en udgivelsesplan for 2014, derfor skal der træffes en beslutning om beretningen skal sende med bladet ud, eller udgives i elektronisk form. Der er reduceret til 11 udgivelser af bladet i 2014, og derfor kan det blive vanskeligt at koordinere med udsendelsen af beretningen. Samtidig er det en betydelig økonomisk besparelse på kr. ved at udgive den elektronisk. Da der efterhånden er mange som læser på i-pad eller pc, så kunne det være en mulighed. HB var overvejende enige i, at den udgives elektronisk. Et enkelt medlem pointerede, at beretningen er væsentlig i forhold til medlemsdemokratiet, og er betænkelig ved, om den bliver læst, dels fordi de ikke ser den er udgivet og dels fordi de ikke er fortrolige med en pc. FU indstiller, at den skriftlige beretning kun udsendes elektronisk. Beretningen fra 2014 udsendes elektronisk og placeres på hjemmesiden, men den udsendes til hele repræsentantskabet, gæster og æresmedlemmer personligt. 4.N. om lån til medlemmer i krise 4.O. om låntype i Realkredit FSL har fået tilbudt to lånetyper, et fastforrentet lån og et F1 lån med sikkerhed i Ravnsøvej, HKC og Niels Juels Gade. Fordelingen og beregningerne fremgår af bilag 4.O. Lånet i Realkredit er et væsentlig lavere lån end lånet fra DLF. DLF lånet er i forvejen et F1 lån med risiko for rentestigninger. Det indstilles, at der optages et F1 lån på 26 mill. over 20 år. Vedtaget. Formanden og sekretariatschefen er bemyndiget til at optage lånet, men ønskede HB's underskrifter. 10

11 4.P. om kredsøkonomi Referat af beslutninger truffet på nettet. Kreds 4 har rettet henvendelse, da de har brugt kredsens formue under konflikten. HB har tidligere besluttet, at kredsene i første omgang skulle bruge deres egen penge, og bagefter måtte HB finde en måde at tackle situationen på. Vedtaget FU indstiller at når der er lavet en løsningsmodel til de berørte kredse, så cleares det efterfølgende med HB, inden det bevilliges. 4.Q. om ekstra TR kursus Der har været en ekstra indsats for at få valgt tillidsrepræsentanter på skolerne, derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at de ikke kan få tilbudt uddannelsen. I øjeblikket er der 6-7 stykker på venteliste. Det kan muligvis løses ved et ekstraoptag på de allerede planlagte kurser, der er pt. 34 på hvert hold. HB besluttede: Hvis der henover weekenden kommer mere end 20 ekstra tilmeldte tillidsrepræsentanter til kurserne end der reelt er plads til, så skal vi tilbyde et nyt hold. I det tilfælde afholdes der ikke TR-turbo kursus. Hvis antallet er under 20, så gøres der plads på de eksisterende hold til disse, men med evt. overnatning ude i byen til følge. Det kan efterfølgende oplyses, at der gennemføres et ekstra hold med indtil videre 21 tilmeldte. 4.R. af nyt afsnit i HB mappen om Repræsentantskabet Bilag 4 m: indstilling om et nyt afsnit i HB mappen om repræsentantskabet. Vedtaget under punkt 4.D.vii 4.S. Konstituering FTF repræsentantskab 5. Organisationsudvalg 5.A. Vedtægter Sagen blev drøftet og der fremlægges et forslag. Debat om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Udvalget ønskede en debat om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Udvalget havde diskuteret, om det skulle være en juridisk beskrevet ret, en beskyttelse i blødere vendinger, eller slet ingen tekst. Det skulle være en måde at imødekomme eventuelle skeptikere på forhånd. Flere var af den holdning, at det bare ville udvande forslaget om fælles kredse, og at beslutningen om fælles kredse allerede blev truffet på sidste repræsentantskab. En sådan tekst vil heller ikke være håndterbar i kredsen. om, at KB diskuterer forslaget i bilag 5.b om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Ikke vedtaget 11

12 6. Arbejdsmiljøudvalg 7. Uddannelsespolitisk udvalg 7.A Rapporten fra Nationalt Videnscenter 8. Kursusudvalg 8. A vedr. TR uddannelsen Referat af beslutninger truffet på nettet. Kursusudvalget indstiller, at grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter i 2014/15 igen består af 3 internatkurser på HKC. Der afvikles 2 internater i Desuden afvikles der 2 kredsmoduler. Der er planlagt 3 kursusrækker. Der var overvejende tilslutning til at vedtage indstillingen. Der var dog kommentarer om, at det i stedet kunne være et lokalt kredsmodul, da det ligger godt i forlængelse af formålet med den nye kredsstruktur om at komme tættere på tillidsrepræsentanter(-og medlemmer) og sammenholdt med foreningens økonomisk trængte situation. At 2014 er et spareår på alle fronter; - ekstra kontingent, endags HB-møder mm., og derfor skal det 3. modul ikke genindføres allerede i Men også en kommentar om, at det ikke er optimalt at forringe uddannelsen. Budgetmæssigt var der ikke taget højde for aflysningen af TR-E i foråret 2014, derfor kan den nye beslutning modsvares dette, og budgettallet ændres ikke. Dog får beslutningen om det ekstra hold tillidsrepræsentanter i år konsekvenser for budget 2013 og for 2014 igen, på kr. pr. år. Skulle HB i sommeren 2014 vurdere, at der ikke er behov for 3 internatkurser kan det aflyses. 9. Strukturudvalget 9.A. Spørgsmål om og til kredsstruktur 10. Flere i Fællesskab 10.A. Medlemstilbud om rejser Der er et tilbud om billige rejser til medlemmer af FSL. Efterskoleforeningens medlemmer har allerede fået tilbuddet. Bladet får et beløb for at sætte et indstik i bladet som reklame for rejserne. Det er sådanne tilbud medlemmerne efterspørger og derfor var der opbakning til at godkende forslaget. om medlemstilbud billige rejser. Bilag 10.a Hovedbestyrelsen beslutter, at medlemmerne kan modtage tilbud om billige rejser til Tyrkiet. Tilbuddet vil blive udformet som et indstik til bladets september nummer. Af indstikket fremgår det, at der er tale om et tilbud til medlemmerne af FSL, men FSLs logo bliver ikke anvendt. I samme nummer af bladet bringes en notits, der forklarer, at vi gerne vil tilbyde medlemmerne muligheden for billige rejser, men at vi i øvrigt ikke har økonomiske interesser i foretagendet, og at medlemmerne selv må vurdere, om tilbuddet er interessant. 12

13 Vedtaget Referat af beslutninger truffet på nettet. Der blev opfordret til at være opsøgende omkring rejsetilbud, og undersøgelse af hvad andre organisationer tilbyder. 11. Indkomne forslag 11.A. Ansøgning om legater Referat af beslutninger truffet på nettet. Der var indkommet to ansøgninger om legat, begge om støtte til udenlandsophold. Der ansøges om midler til efter-/videreuddannelse. Kurset er en forudsætning for at være lærer på skolen, og det forventes at lærerne selv bekoster disse. Normalt uddeles legatet til lærere som skal ud i verden og søge inspiration. Ikke på skolens opfordring, men på eget initiativ. FU indstiller, at der meddeles afslag, da der er tale om efter- /videreuddannelse. HB var enige i, at meddele afslag. 12. Foreningens økonomi 12.A. Regnskab. Revisor Dan Rask Jensen gennemgik regnskabet for 2012 torsdag Alle får udsendt regnskabet i en pdf efterfølgende. Revisionen foregik i februar/marts og der var ingen bemærkninger eller kritiske kommentarer. Delregnskaberne fra Frie Skoler, HKC og Ravnsøvej blev gennemgået og afslutningsvis det samlede FSL regnskab. Enkelte forklaringer og debatter herunder: Frie Skoler: TRIO-samarbejdet: Friskolebladet, Efterskolebladet og Frie grundskoler tilbyder annoncører, at annoncen bliver bragt i alle blade. Afdelingen udfører opgaver på tværs af foreningen, og derfor bogføres lønningerne alt afhængigt af opgavens placering, så tallene er ikke udtryk for en stigning, men en intern omplacering. Ravnsøvej: Grunde og bygninger er sat til købsprisen. Årsregnskabsloven giver mulighed for kostpris eller dagsværdi, men ikke den offentlige vurdering. Den vurdering der er taget i forbindelse med optagelse af lån er belåningsværdien. Faldet i vareforbruget i kantinen er primært fundet ved omkostningsbevidsthed. Og der har været vikarudgifter på baggrund af sygdom. EL priserne er steget, men der er indført sparepærer og selvluk, hvis det ikke var sket ville udgiften have været endnu højere. Telefonudgifterne var budgetteret meget lavt, og det har formentlig været en forventning i forhold til den TDC aftale der blev indgået i HKC: Edb afskrivninger er 3 år på alt, da der er mange forskellige brugere på centret. Massageordningen betragtes som en forebyggelse af arbejdsskader, da en stor del af personalet har tunge løft. Der er desuden investeret i hæve-sænkeborde i køkkenet. Som alle andre steder i FSL er der set på mulige besparelsesområder for HKC. 13

14 Der er tilsluttet jordvarme i tjenesteboligen, ikke på centret. Messer, rejser mm. er opsøgende virksomhed, hvor kørselsudgifter er personalets tjenestekørsel. HKC er medlem af en erhvervsklub, det er ikke et sponsorat, og medlemskabet giver gode opgaver til HKC. Der er aktier i et vinfirma som på den måde giver dem gode vintilbud. HKC ender ud med et underskud, men likviditetsmæssigt bidrager de med ca. 1 mill. til FSL samlet. FSL samlede regnskab og fra Fonden: Der er ingen påtegninger til regnskabet, men de politiske valgte revisorer havde kommentarer omtalt under punkt 2.A.i referatet. Det samlede underskud for 2012 har en del sammenhæng med underskuddet på HKC. Fratrædelsesordninger for Formand/næstformand blev realiseret delvist i For de nuværende er de i gang med at optjene retten til ordningen. 12.B. af budget HWI gennemgik de overordnede punkter og resultatet af drøftelserne indarbejdes i næste udgave af budgettet. 13. Eventuelt På opfordring blev det lovet, at der udsendes en opsamling af forslagene til kredsstrukturdebatten til alle KB-kursusdeltagerne. Referat: Kirsten Herskind august

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2 Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere