Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH)(deltog ikke i punkt 4.D-H og delvist punkt 12.A), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Afbud: Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen(HLH)(deltog i punkt 1-4.H.og 12.A), Kirsten Holch Herskind (KHH) referent. Temadel onsdag: Skrivekursus v. Mikkel Hvid Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand - opgørelses sagen - folkemødet - møde med skoleforeningerne - møde med Antorini - de politiske revisorer B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet 3. Personsager 4. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - Evaluering af lockout - gruppearbejde - Kontingent problemer ved overflytninger - Medlemskab af diverse foreninger (FTF) B. Gennemgang af kommissorier C. Frie Skolers Ledere D. Repræsentantskabsmødet E. af HB s forretningsorden F. af HB s kompetenceudvikling G. Konkurslån ny situation? H. Skoleassistenter I. om fremtidige HB møder J. om Folkemødet K. om struktur for flere i fællesskab 1

2 L. Drøftelse og indstilling af politik papir M. om elektronisk skriftlig beretning fra 2014 N. om lån til medlemmer i krise O. om låntype i DLR P. om kredsøkonomi Q. om evt. ekstra TR kursus R. af nyt afsnit i HB mappen om Repræsentantskabet S. Konstituering FTF repræsentantskab 5. Organisationsudvalg A. Vedtægter 6. Arbejdsmiljøudvalg 7. Uddannelsespolitisk udvalg 8. Kursusudvalg 9. Strukturudvalget. A. Spørgsmål om og til kredsstruktur 10. Flere i Fællesskab A. Medlemstilbud om rejser 11. Indkomne forslag A. Ansøgning om legater 12. Foreningens økonomi A. Regnskab (torsdag morgen) B. af budget 13. Eventuelt En række punkter på dagsordenen blev ikke gennemgået. Formanden udsendte en opsamling til HB og der blev truffet beslutninger på nettet. Referat fra mødet og referat af beslutninger truffet på nettet(markeret med rødt). Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: FU Repræsentantskabsmødet punkt 4.D: x. Børnekulturpris 2013 Uddannelsespolitisk udvalg: Punkt 7.A: Rapport fra Nationalt Videnscenter for Frie Skoler. Kursusudvalg: 8. A vedr. TR kurser

3 2. Meddelelser fra: 2.A. Formand/næstformand Formanden: Opgørelsessagen: FSL tabte sagen vedr. opgørelse af arbejdstiden i lockoutperioden. Afgørelsen gik på, at der ikke var tale om et reelt brud i ansættelsesforholdet, og derfor skulle der ikke ske en opgørelse pr Der er enkelte uenigheder omkring beregningerne af lokalt aftalte akkorder. FSL mener de skal indregnes fuldt ud i arbejdstiden, hvis læreren kan dokumentere, at akkorden er udført fuldt ud. Enkelte skoleorganisationer har meldt ud, at de skal reduceres i forhold til lockoutperioden. En skoleorganisation har anbefalet skolerne at undlade ændringer i undervisningstillægget. FSL reagerer ikke på selve udmeldingen, men hvis en lærer har et krav i den anledning, så rejses kravet overfor skolen. Møde med skoleforeningerne: Der er afholdt møde med de fleste skoleorganisationer enkeltvis. De oplever ikke sig selv som part i konflikten og ønsker samarbejde, men kommer ikke med klare udmeldinger om den retning de ønsker. Det er vanskeligt at anerkende for FSL, da de faktisk sad med ved forhandlingsbordet, og der blev ikke reageret overfor lovindgrebet. Men det er nødvendigt med samarbejde af hensyn til sektorens udvikling. Der afholdes et fællesmøde med skoleorganisationerne den på HKC (FU deltager), hvor følgende problemstillinger er på dagsordenen: Undervisningsbegrebet: FSL mener at det der var undervisning før, er det endnu. En stor løndel er bundet op på begrebet. Cirkulæret er endnu ikke offentliggjort, men det kan blive en udfordring. Er der en ny lederrolle? - eller hvordan ser skoleorganisationerne lederens funktion fremadrettet. Skoleassistenter og deres rolle på skolerne efter afgørelsen. Midlerne til inklusion er faldet. Før fik skolerne omkring 1/3 af udgiften til specialtilbud dækket, hvor den nuværende fordeling betyder, at det er nede omkring 25 %. Derfor vil en del skoler være nødt til at afvise elever med særlige behov, og det er et rigtig dårligt budskab for sektoren. Møde med Antorini: Formand/næstformand er inviteret til møde med ministeren i september. Forundringen over ikke at blive inviteret til Sorømødet, samt et emne om hvordan skårene klinkes ovenpå konflikten er på dagsordenen. De politiske revisorer: De politiske revisorer har tre opmærksomhedspunkter i regnskabet. Kantinedriften der vurderes til at være høj i forhold til den økonomiske situation. Det er vi i gang med at tage hånd om. Kalenderen er dyr set i forhold til, at der vurderes at være et faldende brug af papirkalenderen. Kalenderen er besluttet afskaffet i Telefonordningen er dyr. Det er en relevant indvending, og faktisk lever produktet heller ikke helt op til forventningerne. Alle tre forhold har HB allerede debatteret og indarbejdet i budgetlægningen. Der afholdes fest for sekretariatets medarbejdere som tak for indsatsen under lockouten. FU og chefgruppen står for madlavning og arrangementet. Formanden genopstiller og sendte stillerliste rundt. Næstformanden 3

4 Pensionisternes årsmøde er netop afviklet, og de 11 der var på venteliste kom med på afbud, så der var fuldt hus på HKC. Arne Pedersen holdt oplæg om foreningens historie, og det bør overvejes om flere skal tilbydes dette i foreningen. De er interesseret i budgettet for 2014, og på årsmødet blev de orienteret om foreningens økonomi. Nogle ville gerne have en kalender. Der var overvejelser om at man kunne udgive en til salg, men det vil alt andet lige være billigere at købe en i boghandlen. Der er et arrangement på Den Frie Lærerskole i Ollerup den 13.9 for interessenter på det frie skoleområde. Der er på forhånd reservert 10 pladser. MLJ sender invitationen til HB når den kommer, og alle er velkomne til at melde sig til. 2.B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: KB har konstitueret sig på ny, da de fik frafald lige før ferien. Kredsenes redaktører kan henvende sig til Ulrik Andersen fra KIT for at få vejledning om dette. Der er mange nye tillidsrepræsentanter, men samtidig en del der har fravalgt det for i år. Kreds 2: RB sender en suppleant til KB kurset om tirsdagen. Det blev præciseret, at suppleanter kun kan supplere fra egen kreds. Kreds 3: KB afventer en nærmere oplæring i medlemshvervningsopgaven. Der afholdes 6 planlagte medlemsmøder i efteråret, da der både er økonomisk og praktisk mulighed for dette. Formanden gjorde opmærksom på, at kredsene ikke behøver at anvende kredsens midler inden en eventuel ny struktur. Kreds 4: KB har konstitueret sig, et KB medlem er trådt ud og suppleanten trådt til. Kredsen har ikke midler til at gennemføre alle planlagte møder, selvom det kun er de allermest nødvendige og udgifterne holdes nede. Der mangler cirka kr. frem til generalforsamlingen. Kreds 5: Der er valgt nye ind i KB, men første møde er ikke afholdt endnu. Kreds 6: Der er oprettet en ny skole i kredsen i et område med et stort elevgrundlag. KB holder møde i næste uge. Kreds 7: KB får en suppleant ind, da der var frafald lige før ferien. Kredsen har valgt at arbejde videre med de netværk der blev dannet under konflikten. Kreds 8: Året er startet med en tillidsrepræsentantopsigelse. Nationalt Videnscenter for Frie Skoler har mistet bevillinger. De har foreslået en ny struktur hvor der betales for en plads i styregruppen, men det er formentlig ikke nok, så der skal tages stilling til centrets fremtidige muligheder. Kreds 9: KB er i gang og de forsøger sig med at mødes på Skype, dog ikke helt uproblematisk. 4

5 Kurset på sekretariatet for nye KB medlemmer kolliderer lidt med KB møde og TR1, men de nye støder til. De har inviteret Arne Pedersen til at holde oplæg. Året er startet op med et hvervemøde på en nystartet skole. Kreds 10: Der er en del nye tillidsrepræsentanter i kredsen. Kreds 11: Indsatsen for at få flere tillidsrepræsentanter ser ud til at lykkes, der er mange nye i år. Men ellers har kredsen skiftet kurs, så skoler uden tillidsrepræsentanter også serviceres af kredsen, hvilket blev efterspurgt under konflikten. Der oprettes en skolekomkonference for kontaktpersoner. De er opmærksomme på, at de ikke er tillidsvalgte og beskyttet, men målet er at få dem interesseret i FSL, og ad den vej vælge en tillidsrepræsentant. LH sender en suppleant til HB mødet og KB kurset i uge 37. Frie Skolers Ledere: Seks skoler er gået konkurs og det er besluttet at øge indsatsen overfor medlemmerne i konkurssituationer. Der er 711 fuldtidsmedlemmer, der er ikke kommet mange udmeldinger hen over sommeren, så det ender nok omkring 130 udmeldinger. Samarbejdet med skoleforeningerne ønskes fremmet. Der er fremsendt en forligsnævnssag om grænserne for en leders økonomiske dispositioner i forhold til møder og lign. Dog ikke et FSL medlem. HB er fremover opmærksomme på habilitet i forhold til behandling af sager på HB møderne. 2.C. Sekretariatet Udbetalingerne af lockoutløn er ved at nå en afslutning. Cirka 300 tilbagebetalinger og 35 som FSL skulle efterregulere. En arbejdskrævende proces, men samtidig godt at opleve medlemmernes positive reaktioner. Den generelle erfaring er, at medlemmerne betaler lån fra foreningen tilbage. Der er dog undtagelser, og der er netop sendt en sag til inddrivelse via advokat på cirka kr. som blev lånt ud i en sag om konkurs. Der arbejdes med en omorganisering af opgaverne på sekretariatet, tvunget af omstændighederne. Det er især sociale-/sygesager, idet der er indgået aftaler om fratrædelse pr. henholdvis og Der er problemer forbundet med flytning af medlemmer mellem organisationerne, og det giver FSL udfordringer. Der afholdes møde med DLF og Uddannelsesforbundet i den kommende uge. 3. Personsager Behandlingen af sociale sager kan strække sig over mange år. De nærmere principper for listens form undersøges nærmere. Forligsnævnet har indkaldt FP til et møde den 21.8 om mulighederne for at vurdere om en sag kan komme for, selvom den er indbagt for sent. Det er ikke et FSL medlem, men FSL har den principielle holdning, at fristen skal overholdes, og derfor skal sagen afvises. Alle sager som kommer for nævnet skal behandles ens uanset om det er medlemmer eller ej. Brian Bastiansen og RN er forligsnævnsrepræsentanter fra FSL i ledersager. RN modtager sagerne og sikrer at sagerne sendes videre. 5

6 4. Forretningsudvalg 4.A. OK13 herunder: Evaluering af lockout gruppearbejde. Bilag 4.a Kontingent problemer ved overflytninger I øjeblikket er aftalen, at DLF, FSL og uddannelsesforbundet beholder medlemmer her den 1.8 af hensyn til konfliktbetalingerne, men at der afholdes møde i næste uge og findes en løsning. Princippet om, at medlemmerne skal stå i den organisation der har forhandlingsretten skal fungere, så der skal findes en løsning. RN gjorde opmærksom på, at der også skal ses på FSL ledermedlemmer der tidligere var lærermedlemmer i DLF, RN sender et oplæg. Medlemskab af diverse foreninger (FTF) På baggrund af et møde med FTF s formand undersøges det i øjeblikket forskellige scenarier for FSLs medlemskab af FTF. 4.B. Gennemgang af kommissorier FU ønsker en tilføjelse omkring kompetenceudviklingsplan for HB. De forskellige udvalg har repræsentanter i NLS, DL-i og lign., men ansvaret for de internationale forhold foreslås placeret i FU. Vedtaget. Bilag 4.B.1. FU: Der tilføjes At forestå HB s årlige kompetenceudviklingsplan og at FU ikke varetager, men har ansvaret for foreningens internationale relationer. Uddannelsespolitikudvalg: I bilag 4.b er der ændret lidt i rækkefølgen af det nuværende kommissorium, men den eneste ændring er en tilføjelse om, at der skabes og udvikles et debatforum. Det er allerede oprettet på facebook, så det er en præcisering. Vedtaget Bilag 4.B.2. Uddannelsespolitisk udvalg: Der tilføjes Sikre at der skabes og udvikles et debatforum om de uddannelsespolitiske forhold, samt skabe debat om disse. Arbejdsmiljøudvalget: Det er alene redaktionelle rettelser. Krisehjælpen evalueres af FU, hvor udvalget alene ser på tendenserne i rapporten fra Psykologhuset. Desuden ændres antallet af udvalgsdeltagere fra 4 til 3-4. Bilag 4.B.3. Arbejdsmiljøudvalget: Der foretages følgende ændringer i kommissoriet for arbejdsmiljøudvalget: 4 udvalgsdeltagere, hvoraf den ene er formand ændres til 3-4 udvalgsdeltagere, hvoraf den ene er formand. I punkt 3 fjernes følgende tekst: herunder evaluering af krisehjælp. 6

7 Kursusudvalget: Udvalget ønskede ikke rettelser, men en drøftelse af de sidste punkter i kommissoriet med henblik på en fællesforståelse. De sidste punkter handler primært om at der bliver orienteret om ændringer i TR uddannelsen, at skrive i bladet Foreningen mener, at sikre hjemmesidens indhold og lign. 4.C. Frie Skolers Ledere Der afholdes et møde den 16.8 med FU om planerne for Frie Skolers Lederes fremtid. Lederne afvikler i øjeblikket møder med medlemmerne om emnet i august/september. Eventuelle vedtægtsændringsforslag diskuteres på mødet. 4.D. Repræsentantskabsmødet Dagsordenen gennemgås på HB mødet i september. Ulige kredse skal melde stemmetællere til HWI hurtigst muligt. i. Skriftlig beretning Sproglige og grammatiske rettelser sendes til Formanden. Den skriftlige beretning blev gennemgået, og de foreslåede rettelser indarbejdes og der sendes et færdigt forslag til HB. Bilag 4.D.i: Rettelser i linje 37, 75, 111,165, 168, 170, 173, , 280, 288. Der var en lidt længere debat om samarbejdet med skoleorganisationerne, og om det kunne være en tanke værd, hvordan overenskomsterne forhandles. Ledernes markante kursskifte blev vendt, men der arbejdes fortsat for en positiv proces. Noterne blev gennemgået, og såfremt det er muligt skal antallet af ledige lærere/fsl der har mistet dagpengene fremgå. Der var stor ros til Formandens beretning. Formanden sender den tilrettede beretning til endelig godkendelse. ii. Resolutioner Der arbejdes indtil videre med tre resolutionsforslag. En opfordring til ministeren om samarbejde på trods af konflikten. Og til skoleorganisationerne om henholdsvis nødvendigheden af lønsammenligning med folkeskolen nu hvor vi har ens arbejdstidsregler, og en til skoleforeningerne om skolebestyrelser og ledelsers ansvar for at skabe en ordentlig skole ud fra rammerne i lovindgrebet. Kredsene er velkomne til at sende forslag til HB. iii. Gæster FU har vurderet gæstelisten til repræsentantskabsmødet, set i forhold til den nuværende økonomiske situation. Forslaget er, at gæsterne inviteres fredag til fremlæggelse af beretningen, men der vurderes ikke at være et behov for deltagelse i det videre program. Gæster der er medlem af FSL inviteres til mødet, dvs. politisk valgte revisorer m.fl. Vedtaget Bilag 4 d iii: Det indstilles, at gæsterne inviteres til at overvære beretningen, undtagen æresmedlemmer, studerende, pensionister og talsmanden for børnehaveklasselederne. Der var opbakning til at invitere de uddannelsespolitiske ordførere, da det ligger godt i forlængelse af beslutningen om at være mere aktiv indenfor området. 7

8 Børnehaveklasselederne vælger en talskvinde/formand på årsmødet som altid inviteres med til Repræsentantskabsmødet. Selvom hun samtidig er valgt som repræsentant i kredsen, blev det besluttet, at der ikke kan sendes en suppleant, da hun ikke er forhindret i at deltage. Der er konstitueret en leder for Nationalt Videnscenter for Frie Skoler Laust Riss Søndergaard. Vedtaget Gæstelisten revideres ift. bilag 4 d iii. De uddannelsespolitiske ordførere inviteres til repræsentantskabsmødet. iv. Tema MLJ orienterede om, at Antorini havde meldt afbud til Repræsentantskabsmødet. Det gav lidt plads til at foreslå et temamøde. Forslaget var at invitere skoleorganisationerne til et kort oplæg/15 minutter om emner som inklusion, folkeskolereformen og betydningen for de frie skoler i forhold til linjefagskravet, samt 10. klasse/gymnasiet diskussionen. En del HB medlemmer var usikre på, om repræsentanterne har tålmodighed til at lytte på skoleorganisationsrepræsentanters oplæg om emnerne, selvom det er meget relevante emner i tiden. Medlemmerne er fortsat optaget af konflikten og skoleorganisationernes rolle i forhandlingerne, så derfor blev det besluttet ikke at arbejde videre med temadelen. v. Tidsplan Planen sendes ud til HB. Der satses på, at vi spiser middag kl. 19 efter beretningen og de kredsvise drøftelser. Der var enighed om, at mødet kan starte senere, når der ikke er et tema. Det er også fornuftigt set i forhold til at der er kommet nye regler om vikardækning på grundskoleområdet. Meddelelser om kredsmøder forud for repræsentantskabsmødet skal meddeles Pernille Strøier hurtigst muligt. vi. Dobbeltværelse eller ej? Praksis har altid været, at overnatning sker på dobbeltværelser, men med mulighed for at begrunde et behov for enkeltværelse. Det er der stigende interesse for. HB er af den opfattelse, at det er vigtigere at repræsentanterne kommer, end at de bliver væk af den grund, så derfor bevares der en mulighed for at begrunde enkeltværelse. Der var forslag om brugerbetaling, men det var der ikke tilslutning til. Der ændres ikke ved indkvarteringsstrukturen, udgangspunktet er dobbeltværelser. vii. Diæter Der var på forhånd udsendt et bilag om procedure for repræsentantskabsmødet fra HB mappen. Bilag 4 m. En række afsnit der deltaljeret beskriver mødets afvikling med vand på bordene, kaffe, starttidspunkt og lign. slettes, så der ikke ligger bindinger på mødets praktiske afvikling. Desuden er det rettet redaktionelt i forhold til, at alle nu er omfattet af tjenestefrihedscirkulæret, hvor grundskoler tidligere fik refunderet vikarudgifterne i Fordelingssekretariatet. Den ændring gøres der opmærksom på i skrivelsen til repræsentanterne. Det indstilles, at der ikke udbetales diæter til de deltagende. Bilag 4 m: HB mappens tekst om Repræsentantskabet rettes i forhold til ovenstående. Vedtaget viii. Stande kommercielle 8

9 FSL skal betale et beløb på Nyborg Strand pr. stand. Det foreslås at de kommercielle stande mod betaling og efter godkendelse i HB kan få en plads til repræsentantskabet. Ikke kommercielle stande som eksempelvis Kursusmarkedspladsen er vores egen, og betaler ikke. Godkendt Det indstilles, at der kan etableres kommercielle stande, men efter HB s godkendelse. ix. Underholdning Der er ikke planlagt underholdning om aftenen af økonomiske årsager. Men kredsene opfordres til at undersøge om nogle vil bidrage med et indslag. Det skal dog koordineres på et vist niveau, så derfor samles forslag på næste HB møde. x. Børnekulturpris Uddeles ikke i 2013 og Vedtaget 4.E. af HB s forretningsorden 4.F. af HB s kompetenceudvikling 4.G. Konkurslån ny situation? 4.H. Skoleassistenter FSL fik medhold i sagen om skoleassistenter. Sagens kerne var, at MOS overdrog en del af lærerarbejdet beskrevet i overenskomsten til en anden personalegruppe, uden en forhandling. Afgørelsen betyder, at skoleassistenterne kan fortsætte med det arbejde de er ansat til, men det skal ske på lærerløn og læreransættelsesvilkår. Fra august 2014 får skolerne mulighed for at tilrettelægge arbejdet uden bindinger på egentiden, så der er mulighed for mere tilstedeværelse i sådanne stillinger. Det vil formentlig også afføde nogle diskussioner om undervisningsdefinitioner/undervisningstillæg. Formanden udarbejder på baggrund af drøftelsen et oplæg om håndteringen af sagerne og hvilke politiske mål der forfølges i sagerne vedr. skoleassistenter. Oplægget afklares med LC. 4.I. om fremtidige HB møder 4.J. om Folkemødet Referat af beslutninger truffet på nettet. De sidste to år har FSL indgået i et samarbejde om et telt på Folkemødet, men opfattelsen er, at der bindes mange ressourcer til planlægning og gennemførelse af dette. Den økonomiske ramme skal være den samme. Bilag 4.J. 9

10 Et enkelt HB medlem tilkendegav, at der er behov for en fast base, men der var overvejende enighed om at FSL ikke skal deltage i et telt næste sommer. Dog med mulighed for at ændre beslutningen, såfremt de øvrige DUS organisationer bliver enige om at indgå i et fælles telt. Vedtaget Det indstilles, at foreningen ikke næste år deltager i et fælles telt. 4.K. om struktur for flere i fællesskab 4.L. Drøftelse og indstilling af politik papir 4.M. om elektronisk skriftlig beretning fra 2014 Referat af beslutninger truffet på nettet. Bladet skal lave en udgivelsesplan for 2014, derfor skal der træffes en beslutning om beretningen skal sende med bladet ud, eller udgives i elektronisk form. Der er reduceret til 11 udgivelser af bladet i 2014, og derfor kan det blive vanskeligt at koordinere med udsendelsen af beretningen. Samtidig er det en betydelig økonomisk besparelse på kr. ved at udgive den elektronisk. Da der efterhånden er mange som læser på i-pad eller pc, så kunne det være en mulighed. HB var overvejende enige i, at den udgives elektronisk. Et enkelt medlem pointerede, at beretningen er væsentlig i forhold til medlemsdemokratiet, og er betænkelig ved, om den bliver læst, dels fordi de ikke ser den er udgivet og dels fordi de ikke er fortrolige med en pc. FU indstiller, at den skriftlige beretning kun udsendes elektronisk. Beretningen fra 2014 udsendes elektronisk og placeres på hjemmesiden, men den udsendes til hele repræsentantskabet, gæster og æresmedlemmer personligt. 4.N. om lån til medlemmer i krise 4.O. om låntype i Realkredit FSL har fået tilbudt to lånetyper, et fastforrentet lån og et F1 lån med sikkerhed i Ravnsøvej, HKC og Niels Juels Gade. Fordelingen og beregningerne fremgår af bilag 4.O. Lånet i Realkredit er et væsentlig lavere lån end lånet fra DLF. DLF lånet er i forvejen et F1 lån med risiko for rentestigninger. Det indstilles, at der optages et F1 lån på 26 mill. over 20 år. Vedtaget. Formanden og sekretariatschefen er bemyndiget til at optage lånet, men ønskede HB's underskrifter. 10

11 4.P. om kredsøkonomi Referat af beslutninger truffet på nettet. Kreds 4 har rettet henvendelse, da de har brugt kredsens formue under konflikten. HB har tidligere besluttet, at kredsene i første omgang skulle bruge deres egen penge, og bagefter måtte HB finde en måde at tackle situationen på. Vedtaget FU indstiller at når der er lavet en løsningsmodel til de berørte kredse, så cleares det efterfølgende med HB, inden det bevilliges. 4.Q. om ekstra TR kursus Der har været en ekstra indsats for at få valgt tillidsrepræsentanter på skolerne, derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at de ikke kan få tilbudt uddannelsen. I øjeblikket er der 6-7 stykker på venteliste. Det kan muligvis løses ved et ekstraoptag på de allerede planlagte kurser, der er pt. 34 på hvert hold. HB besluttede: Hvis der henover weekenden kommer mere end 20 ekstra tilmeldte tillidsrepræsentanter til kurserne end der reelt er plads til, så skal vi tilbyde et nyt hold. I det tilfælde afholdes der ikke TR-turbo kursus. Hvis antallet er under 20, så gøres der plads på de eksisterende hold til disse, men med evt. overnatning ude i byen til følge. Det kan efterfølgende oplyses, at der gennemføres et ekstra hold med indtil videre 21 tilmeldte. 4.R. af nyt afsnit i HB mappen om Repræsentantskabet Bilag 4 m: indstilling om et nyt afsnit i HB mappen om repræsentantskabet. Vedtaget under punkt 4.D.vii 4.S. Konstituering FTF repræsentantskab 5. Organisationsudvalg 5.A. Vedtægter Sagen blev drøftet og der fremlægges et forslag. Debat om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Udvalget ønskede en debat om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Udvalget havde diskuteret, om det skulle være en juridisk beskrevet ret, en beskyttelse i blødere vendinger, eller slet ingen tekst. Det skulle være en måde at imødekomme eventuelle skeptikere på forhånd. Flere var af den holdning, at det bare ville udvande forslaget om fælles kredse, og at beslutningen om fælles kredse allerede blev truffet på sidste repræsentantskab. En sådan tekst vil heller ikke være håndterbar i kredsen. om, at KB diskuterer forslaget i bilag 5.b om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Ikke vedtaget 11

12 6. Arbejdsmiljøudvalg 7. Uddannelsespolitisk udvalg 7.A Rapporten fra Nationalt Videnscenter 8. Kursusudvalg 8. A vedr. TR uddannelsen Referat af beslutninger truffet på nettet. Kursusudvalget indstiller, at grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter i 2014/15 igen består af 3 internatkurser på HKC. Der afvikles 2 internater i Desuden afvikles der 2 kredsmoduler. Der er planlagt 3 kursusrækker. Der var overvejende tilslutning til at vedtage indstillingen. Der var dog kommentarer om, at det i stedet kunne være et lokalt kredsmodul, da det ligger godt i forlængelse af formålet med den nye kredsstruktur om at komme tættere på tillidsrepræsentanter(-og medlemmer) og sammenholdt med foreningens økonomisk trængte situation. At 2014 er et spareår på alle fronter; - ekstra kontingent, endags HB-møder mm., og derfor skal det 3. modul ikke genindføres allerede i Men også en kommentar om, at det ikke er optimalt at forringe uddannelsen. Budgetmæssigt var der ikke taget højde for aflysningen af TR-E i foråret 2014, derfor kan den nye beslutning modsvares dette, og budgettallet ændres ikke. Dog får beslutningen om det ekstra hold tillidsrepræsentanter i år konsekvenser for budget 2013 og for 2014 igen, på kr. pr. år. Skulle HB i sommeren 2014 vurdere, at der ikke er behov for 3 internatkurser kan det aflyses. 9. Strukturudvalget 9.A. Spørgsmål om og til kredsstruktur 10. Flere i Fællesskab 10.A. Medlemstilbud om rejser Der er et tilbud om billige rejser til medlemmer af FSL. Efterskoleforeningens medlemmer har allerede fået tilbuddet. Bladet får et beløb for at sætte et indstik i bladet som reklame for rejserne. Det er sådanne tilbud medlemmerne efterspørger og derfor var der opbakning til at godkende forslaget. om medlemstilbud billige rejser. Bilag 10.a Hovedbestyrelsen beslutter, at medlemmerne kan modtage tilbud om billige rejser til Tyrkiet. Tilbuddet vil blive udformet som et indstik til bladets september nummer. Af indstikket fremgår det, at der er tale om et tilbud til medlemmerne af FSL, men FSLs logo bliver ikke anvendt. I samme nummer af bladet bringes en notits, der forklarer, at vi gerne vil tilbyde medlemmerne muligheden for billige rejser, men at vi i øvrigt ikke har økonomiske interesser i foretagendet, og at medlemmerne selv må vurdere, om tilbuddet er interessant. 12

13 Vedtaget Referat af beslutninger truffet på nettet. Der blev opfordret til at være opsøgende omkring rejsetilbud, og undersøgelse af hvad andre organisationer tilbyder. 11. Indkomne forslag 11.A. Ansøgning om legater Referat af beslutninger truffet på nettet. Der var indkommet to ansøgninger om legat, begge om støtte til udenlandsophold. Der ansøges om midler til efter-/videreuddannelse. Kurset er en forudsætning for at være lærer på skolen, og det forventes at lærerne selv bekoster disse. Normalt uddeles legatet til lærere som skal ud i verden og søge inspiration. Ikke på skolens opfordring, men på eget initiativ. FU indstiller, at der meddeles afslag, da der er tale om efter- /videreuddannelse. HB var enige i, at meddele afslag. 12. Foreningens økonomi 12.A. Regnskab. Revisor Dan Rask Jensen gennemgik regnskabet for 2012 torsdag Alle får udsendt regnskabet i en pdf efterfølgende. Revisionen foregik i februar/marts og der var ingen bemærkninger eller kritiske kommentarer. Delregnskaberne fra Frie Skoler, HKC og Ravnsøvej blev gennemgået og afslutningsvis det samlede FSL regnskab. Enkelte forklaringer og debatter herunder: Frie Skoler: TRIO-samarbejdet: Friskolebladet, Efterskolebladet og Frie grundskoler tilbyder annoncører, at annoncen bliver bragt i alle blade. Afdelingen udfører opgaver på tværs af foreningen, og derfor bogføres lønningerne alt afhængigt af opgavens placering, så tallene er ikke udtryk for en stigning, men en intern omplacering. Ravnsøvej: Grunde og bygninger er sat til købsprisen. Årsregnskabsloven giver mulighed for kostpris eller dagsværdi, men ikke den offentlige vurdering. Den vurdering der er taget i forbindelse med optagelse af lån er belåningsværdien. Faldet i vareforbruget i kantinen er primært fundet ved omkostningsbevidsthed. Og der har været vikarudgifter på baggrund af sygdom. EL priserne er steget, men der er indført sparepærer og selvluk, hvis det ikke var sket ville udgiften have været endnu højere. Telefonudgifterne var budgetteret meget lavt, og det har formentlig været en forventning i forhold til den TDC aftale der blev indgået i HKC: Edb afskrivninger er 3 år på alt, da der er mange forskellige brugere på centret. Massageordningen betragtes som en forebyggelse af arbejdsskader, da en stor del af personalet har tunge løft. Der er desuden investeret i hæve-sænkeborde i køkkenet. Som alle andre steder i FSL er der set på mulige besparelsesområder for HKC. 13

14 Der er tilsluttet jordvarme i tjenesteboligen, ikke på centret. Messer, rejser mm. er opsøgende virksomhed, hvor kørselsudgifter er personalets tjenestekørsel. HKC er medlem af en erhvervsklub, det er ikke et sponsorat, og medlemskabet giver gode opgaver til HKC. Der er aktier i et vinfirma som på den måde giver dem gode vintilbud. HKC ender ud med et underskud, men likviditetsmæssigt bidrager de med ca. 1 mill. til FSL samlet. FSL samlede regnskab og fra Fonden: Der er ingen påtegninger til regnskabet, men de politiske valgte revisorer havde kommentarer omtalt under punkt 2.A.i referatet. Det samlede underskud for 2012 har en del sammenhæng med underskuddet på HKC. Fratrædelsesordninger for Formand/næstformand blev realiseret delvist i For de nuværende er de i gang med at optjene retten til ordningen. 12.B. af budget HWI gennemgik de overordnede punkter og resultatet af drøftelserne indarbejdes i næste udgave af budgettet. 13. Eventuelt På opfordring blev det lovet, at der udsendes en opsamling af forslagene til kredsstrukturdebatten til alle KB-kursusdeltagerne. Referat: Kirsten Herskind august

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere