Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH)(deltog ikke i punkt 4.D-H og delvist punkt 12.A), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Afbud: Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen(HLH)(deltog i punkt 1-4.H.og 12.A), Kirsten Holch Herskind (KHH) referent. Temadel onsdag: Skrivekursus v. Mikkel Hvid Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand - opgørelses sagen - folkemødet - møde med skoleforeningerne - møde med Antorini - de politiske revisorer B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet 3. Personsager 4. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - Evaluering af lockout - gruppearbejde - Kontingent problemer ved overflytninger - Medlemskab af diverse foreninger (FTF) B. Gennemgang af kommissorier C. Frie Skolers Ledere D. Repræsentantskabsmødet E. af HB s forretningsorden F. af HB s kompetenceudvikling G. Konkurslån ny situation? H. Skoleassistenter I. om fremtidige HB møder J. om Folkemødet K. om struktur for flere i fællesskab 1

2 L. Drøftelse og indstilling af politik papir M. om elektronisk skriftlig beretning fra 2014 N. om lån til medlemmer i krise O. om låntype i DLR P. om kredsøkonomi Q. om evt. ekstra TR kursus R. af nyt afsnit i HB mappen om Repræsentantskabet S. Konstituering FTF repræsentantskab 5. Organisationsudvalg A. Vedtægter 6. Arbejdsmiljøudvalg 7. Uddannelsespolitisk udvalg 8. Kursusudvalg 9. Strukturudvalget. A. Spørgsmål om og til kredsstruktur 10. Flere i Fællesskab A. Medlemstilbud om rejser 11. Indkomne forslag A. Ansøgning om legater 12. Foreningens økonomi A. Regnskab (torsdag morgen) B. af budget 13. Eventuelt En række punkter på dagsordenen blev ikke gennemgået. Formanden udsendte en opsamling til HB og der blev truffet beslutninger på nettet. Referat fra mødet og referat af beslutninger truffet på nettet(markeret med rødt). Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: FU Repræsentantskabsmødet punkt 4.D: x. Børnekulturpris 2013 Uddannelsespolitisk udvalg: Punkt 7.A: Rapport fra Nationalt Videnscenter for Frie Skoler. Kursusudvalg: 8. A vedr. TR kurser

3 2. Meddelelser fra: 2.A. Formand/næstformand Formanden: Opgørelsessagen: FSL tabte sagen vedr. opgørelse af arbejdstiden i lockoutperioden. Afgørelsen gik på, at der ikke var tale om et reelt brud i ansættelsesforholdet, og derfor skulle der ikke ske en opgørelse pr Der er enkelte uenigheder omkring beregningerne af lokalt aftalte akkorder. FSL mener de skal indregnes fuldt ud i arbejdstiden, hvis læreren kan dokumentere, at akkorden er udført fuldt ud. Enkelte skoleorganisationer har meldt ud, at de skal reduceres i forhold til lockoutperioden. En skoleorganisation har anbefalet skolerne at undlade ændringer i undervisningstillægget. FSL reagerer ikke på selve udmeldingen, men hvis en lærer har et krav i den anledning, så rejses kravet overfor skolen. Møde med skoleforeningerne: Der er afholdt møde med de fleste skoleorganisationer enkeltvis. De oplever ikke sig selv som part i konflikten og ønsker samarbejde, men kommer ikke med klare udmeldinger om den retning de ønsker. Det er vanskeligt at anerkende for FSL, da de faktisk sad med ved forhandlingsbordet, og der blev ikke reageret overfor lovindgrebet. Men det er nødvendigt med samarbejde af hensyn til sektorens udvikling. Der afholdes et fællesmøde med skoleorganisationerne den på HKC (FU deltager), hvor følgende problemstillinger er på dagsordenen: Undervisningsbegrebet: FSL mener at det der var undervisning før, er det endnu. En stor løndel er bundet op på begrebet. Cirkulæret er endnu ikke offentliggjort, men det kan blive en udfordring. Er der en ny lederrolle? - eller hvordan ser skoleorganisationerne lederens funktion fremadrettet. Skoleassistenter og deres rolle på skolerne efter afgørelsen. Midlerne til inklusion er faldet. Før fik skolerne omkring 1/3 af udgiften til specialtilbud dækket, hvor den nuværende fordeling betyder, at det er nede omkring 25 %. Derfor vil en del skoler være nødt til at afvise elever med særlige behov, og det er et rigtig dårligt budskab for sektoren. Møde med Antorini: Formand/næstformand er inviteret til møde med ministeren i september. Forundringen over ikke at blive inviteret til Sorømødet, samt et emne om hvordan skårene klinkes ovenpå konflikten er på dagsordenen. De politiske revisorer: De politiske revisorer har tre opmærksomhedspunkter i regnskabet. Kantinedriften der vurderes til at være høj i forhold til den økonomiske situation. Det er vi i gang med at tage hånd om. Kalenderen er dyr set i forhold til, at der vurderes at være et faldende brug af papirkalenderen. Kalenderen er besluttet afskaffet i Telefonordningen er dyr. Det er en relevant indvending, og faktisk lever produktet heller ikke helt op til forventningerne. Alle tre forhold har HB allerede debatteret og indarbejdet i budgetlægningen. Der afholdes fest for sekretariatets medarbejdere som tak for indsatsen under lockouten. FU og chefgruppen står for madlavning og arrangementet. Formanden genopstiller og sendte stillerliste rundt. Næstformanden 3

4 Pensionisternes årsmøde er netop afviklet, og de 11 der var på venteliste kom med på afbud, så der var fuldt hus på HKC. Arne Pedersen holdt oplæg om foreningens historie, og det bør overvejes om flere skal tilbydes dette i foreningen. De er interesseret i budgettet for 2014, og på årsmødet blev de orienteret om foreningens økonomi. Nogle ville gerne have en kalender. Der var overvejelser om at man kunne udgive en til salg, men det vil alt andet lige være billigere at købe en i boghandlen. Der er et arrangement på Den Frie Lærerskole i Ollerup den 13.9 for interessenter på det frie skoleområde. Der er på forhånd reservert 10 pladser. MLJ sender invitationen til HB når den kommer, og alle er velkomne til at melde sig til. 2.B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: KB har konstitueret sig på ny, da de fik frafald lige før ferien. Kredsenes redaktører kan henvende sig til Ulrik Andersen fra KIT for at få vejledning om dette. Der er mange nye tillidsrepræsentanter, men samtidig en del der har fravalgt det for i år. Kreds 2: RB sender en suppleant til KB kurset om tirsdagen. Det blev præciseret, at suppleanter kun kan supplere fra egen kreds. Kreds 3: KB afventer en nærmere oplæring i medlemshvervningsopgaven. Der afholdes 6 planlagte medlemsmøder i efteråret, da der både er økonomisk og praktisk mulighed for dette. Formanden gjorde opmærksom på, at kredsene ikke behøver at anvende kredsens midler inden en eventuel ny struktur. Kreds 4: KB har konstitueret sig, et KB medlem er trådt ud og suppleanten trådt til. Kredsen har ikke midler til at gennemføre alle planlagte møder, selvom det kun er de allermest nødvendige og udgifterne holdes nede. Der mangler cirka kr. frem til generalforsamlingen. Kreds 5: Der er valgt nye ind i KB, men første møde er ikke afholdt endnu. Kreds 6: Der er oprettet en ny skole i kredsen i et område med et stort elevgrundlag. KB holder møde i næste uge. Kreds 7: KB får en suppleant ind, da der var frafald lige før ferien. Kredsen har valgt at arbejde videre med de netværk der blev dannet under konflikten. Kreds 8: Året er startet med en tillidsrepræsentantopsigelse. Nationalt Videnscenter for Frie Skoler har mistet bevillinger. De har foreslået en ny struktur hvor der betales for en plads i styregruppen, men det er formentlig ikke nok, så der skal tages stilling til centrets fremtidige muligheder. Kreds 9: KB er i gang og de forsøger sig med at mødes på Skype, dog ikke helt uproblematisk. 4

5 Kurset på sekretariatet for nye KB medlemmer kolliderer lidt med KB møde og TR1, men de nye støder til. De har inviteret Arne Pedersen til at holde oplæg. Året er startet op med et hvervemøde på en nystartet skole. Kreds 10: Der er en del nye tillidsrepræsentanter i kredsen. Kreds 11: Indsatsen for at få flere tillidsrepræsentanter ser ud til at lykkes, der er mange nye i år. Men ellers har kredsen skiftet kurs, så skoler uden tillidsrepræsentanter også serviceres af kredsen, hvilket blev efterspurgt under konflikten. Der oprettes en skolekomkonference for kontaktpersoner. De er opmærksomme på, at de ikke er tillidsvalgte og beskyttet, men målet er at få dem interesseret i FSL, og ad den vej vælge en tillidsrepræsentant. LH sender en suppleant til HB mødet og KB kurset i uge 37. Frie Skolers Ledere: Seks skoler er gået konkurs og det er besluttet at øge indsatsen overfor medlemmerne i konkurssituationer. Der er 711 fuldtidsmedlemmer, der er ikke kommet mange udmeldinger hen over sommeren, så det ender nok omkring 130 udmeldinger. Samarbejdet med skoleforeningerne ønskes fremmet. Der er fremsendt en forligsnævnssag om grænserne for en leders økonomiske dispositioner i forhold til møder og lign. Dog ikke et FSL medlem. HB er fremover opmærksomme på habilitet i forhold til behandling af sager på HB møderne. 2.C. Sekretariatet Udbetalingerne af lockoutløn er ved at nå en afslutning. Cirka 300 tilbagebetalinger og 35 som FSL skulle efterregulere. En arbejdskrævende proces, men samtidig godt at opleve medlemmernes positive reaktioner. Den generelle erfaring er, at medlemmerne betaler lån fra foreningen tilbage. Der er dog undtagelser, og der er netop sendt en sag til inddrivelse via advokat på cirka kr. som blev lånt ud i en sag om konkurs. Der arbejdes med en omorganisering af opgaverne på sekretariatet, tvunget af omstændighederne. Det er især sociale-/sygesager, idet der er indgået aftaler om fratrædelse pr. henholdvis og Der er problemer forbundet med flytning af medlemmer mellem organisationerne, og det giver FSL udfordringer. Der afholdes møde med DLF og Uddannelsesforbundet i den kommende uge. 3. Personsager Behandlingen af sociale sager kan strække sig over mange år. De nærmere principper for listens form undersøges nærmere. Forligsnævnet har indkaldt FP til et møde den 21.8 om mulighederne for at vurdere om en sag kan komme for, selvom den er indbagt for sent. Det er ikke et FSL medlem, men FSL har den principielle holdning, at fristen skal overholdes, og derfor skal sagen afvises. Alle sager som kommer for nævnet skal behandles ens uanset om det er medlemmer eller ej. Brian Bastiansen og RN er forligsnævnsrepræsentanter fra FSL i ledersager. RN modtager sagerne og sikrer at sagerne sendes videre. 5

6 4. Forretningsudvalg 4.A. OK13 herunder: Evaluering af lockout gruppearbejde. Bilag 4.a Kontingent problemer ved overflytninger I øjeblikket er aftalen, at DLF, FSL og uddannelsesforbundet beholder medlemmer her den 1.8 af hensyn til konfliktbetalingerne, men at der afholdes møde i næste uge og findes en løsning. Princippet om, at medlemmerne skal stå i den organisation der har forhandlingsretten skal fungere, så der skal findes en løsning. RN gjorde opmærksom på, at der også skal ses på FSL ledermedlemmer der tidligere var lærermedlemmer i DLF, RN sender et oplæg. Medlemskab af diverse foreninger (FTF) På baggrund af et møde med FTF s formand undersøges det i øjeblikket forskellige scenarier for FSLs medlemskab af FTF. 4.B. Gennemgang af kommissorier FU ønsker en tilføjelse omkring kompetenceudviklingsplan for HB. De forskellige udvalg har repræsentanter i NLS, DL-i og lign., men ansvaret for de internationale forhold foreslås placeret i FU. Vedtaget. Bilag 4.B.1. FU: Der tilføjes At forestå HB s årlige kompetenceudviklingsplan og at FU ikke varetager, men har ansvaret for foreningens internationale relationer. Uddannelsespolitikudvalg: I bilag 4.b er der ændret lidt i rækkefølgen af det nuværende kommissorium, men den eneste ændring er en tilføjelse om, at der skabes og udvikles et debatforum. Det er allerede oprettet på facebook, så det er en præcisering. Vedtaget Bilag 4.B.2. Uddannelsespolitisk udvalg: Der tilføjes Sikre at der skabes og udvikles et debatforum om de uddannelsespolitiske forhold, samt skabe debat om disse. Arbejdsmiljøudvalget: Det er alene redaktionelle rettelser. Krisehjælpen evalueres af FU, hvor udvalget alene ser på tendenserne i rapporten fra Psykologhuset. Desuden ændres antallet af udvalgsdeltagere fra 4 til 3-4. Bilag 4.B.3. Arbejdsmiljøudvalget: Der foretages følgende ændringer i kommissoriet for arbejdsmiljøudvalget: 4 udvalgsdeltagere, hvoraf den ene er formand ændres til 3-4 udvalgsdeltagere, hvoraf den ene er formand. I punkt 3 fjernes følgende tekst: herunder evaluering af krisehjælp. 6

7 Kursusudvalget: Udvalget ønskede ikke rettelser, men en drøftelse af de sidste punkter i kommissoriet med henblik på en fællesforståelse. De sidste punkter handler primært om at der bliver orienteret om ændringer i TR uddannelsen, at skrive i bladet Foreningen mener, at sikre hjemmesidens indhold og lign. 4.C. Frie Skolers Ledere Der afholdes et møde den 16.8 med FU om planerne for Frie Skolers Lederes fremtid. Lederne afvikler i øjeblikket møder med medlemmerne om emnet i august/september. Eventuelle vedtægtsændringsforslag diskuteres på mødet. 4.D. Repræsentantskabsmødet Dagsordenen gennemgås på HB mødet i september. Ulige kredse skal melde stemmetællere til HWI hurtigst muligt. i. Skriftlig beretning Sproglige og grammatiske rettelser sendes til Formanden. Den skriftlige beretning blev gennemgået, og de foreslåede rettelser indarbejdes og der sendes et færdigt forslag til HB. Bilag 4.D.i: Rettelser i linje 37, 75, 111,165, 168, 170, 173, , 280, 288. Der var en lidt længere debat om samarbejdet med skoleorganisationerne, og om det kunne være en tanke værd, hvordan overenskomsterne forhandles. Ledernes markante kursskifte blev vendt, men der arbejdes fortsat for en positiv proces. Noterne blev gennemgået, og såfremt det er muligt skal antallet af ledige lærere/fsl der har mistet dagpengene fremgå. Der var stor ros til Formandens beretning. Formanden sender den tilrettede beretning til endelig godkendelse. ii. Resolutioner Der arbejdes indtil videre med tre resolutionsforslag. En opfordring til ministeren om samarbejde på trods af konflikten. Og til skoleorganisationerne om henholdsvis nødvendigheden af lønsammenligning med folkeskolen nu hvor vi har ens arbejdstidsregler, og en til skoleforeningerne om skolebestyrelser og ledelsers ansvar for at skabe en ordentlig skole ud fra rammerne i lovindgrebet. Kredsene er velkomne til at sende forslag til HB. iii. Gæster FU har vurderet gæstelisten til repræsentantskabsmødet, set i forhold til den nuværende økonomiske situation. Forslaget er, at gæsterne inviteres fredag til fremlæggelse af beretningen, men der vurderes ikke at være et behov for deltagelse i det videre program. Gæster der er medlem af FSL inviteres til mødet, dvs. politisk valgte revisorer m.fl. Vedtaget Bilag 4 d iii: Det indstilles, at gæsterne inviteres til at overvære beretningen, undtagen æresmedlemmer, studerende, pensionister og talsmanden for børnehaveklasselederne. Der var opbakning til at invitere de uddannelsespolitiske ordførere, da det ligger godt i forlængelse af beslutningen om at være mere aktiv indenfor området. 7

8 Børnehaveklasselederne vælger en talskvinde/formand på årsmødet som altid inviteres med til Repræsentantskabsmødet. Selvom hun samtidig er valgt som repræsentant i kredsen, blev det besluttet, at der ikke kan sendes en suppleant, da hun ikke er forhindret i at deltage. Der er konstitueret en leder for Nationalt Videnscenter for Frie Skoler Laust Riss Søndergaard. Vedtaget Gæstelisten revideres ift. bilag 4 d iii. De uddannelsespolitiske ordførere inviteres til repræsentantskabsmødet. iv. Tema MLJ orienterede om, at Antorini havde meldt afbud til Repræsentantskabsmødet. Det gav lidt plads til at foreslå et temamøde. Forslaget var at invitere skoleorganisationerne til et kort oplæg/15 minutter om emner som inklusion, folkeskolereformen og betydningen for de frie skoler i forhold til linjefagskravet, samt 10. klasse/gymnasiet diskussionen. En del HB medlemmer var usikre på, om repræsentanterne har tålmodighed til at lytte på skoleorganisationsrepræsentanters oplæg om emnerne, selvom det er meget relevante emner i tiden. Medlemmerne er fortsat optaget af konflikten og skoleorganisationernes rolle i forhandlingerne, så derfor blev det besluttet ikke at arbejde videre med temadelen. v. Tidsplan Planen sendes ud til HB. Der satses på, at vi spiser middag kl. 19 efter beretningen og de kredsvise drøftelser. Der var enighed om, at mødet kan starte senere, når der ikke er et tema. Det er også fornuftigt set i forhold til at der er kommet nye regler om vikardækning på grundskoleområdet. Meddelelser om kredsmøder forud for repræsentantskabsmødet skal meddeles Pernille Strøier hurtigst muligt. vi. Dobbeltværelse eller ej? Praksis har altid været, at overnatning sker på dobbeltværelser, men med mulighed for at begrunde et behov for enkeltværelse. Det er der stigende interesse for. HB er af den opfattelse, at det er vigtigere at repræsentanterne kommer, end at de bliver væk af den grund, så derfor bevares der en mulighed for at begrunde enkeltværelse. Der var forslag om brugerbetaling, men det var der ikke tilslutning til. Der ændres ikke ved indkvarteringsstrukturen, udgangspunktet er dobbeltværelser. vii. Diæter Der var på forhånd udsendt et bilag om procedure for repræsentantskabsmødet fra HB mappen. Bilag 4 m. En række afsnit der deltaljeret beskriver mødets afvikling med vand på bordene, kaffe, starttidspunkt og lign. slettes, så der ikke ligger bindinger på mødets praktiske afvikling. Desuden er det rettet redaktionelt i forhold til, at alle nu er omfattet af tjenestefrihedscirkulæret, hvor grundskoler tidligere fik refunderet vikarudgifterne i Fordelingssekretariatet. Den ændring gøres der opmærksom på i skrivelsen til repræsentanterne. Det indstilles, at der ikke udbetales diæter til de deltagende. Bilag 4 m: HB mappens tekst om Repræsentantskabet rettes i forhold til ovenstående. Vedtaget viii. Stande kommercielle 8

9 FSL skal betale et beløb på Nyborg Strand pr. stand. Det foreslås at de kommercielle stande mod betaling og efter godkendelse i HB kan få en plads til repræsentantskabet. Ikke kommercielle stande som eksempelvis Kursusmarkedspladsen er vores egen, og betaler ikke. Godkendt Det indstilles, at der kan etableres kommercielle stande, men efter HB s godkendelse. ix. Underholdning Der er ikke planlagt underholdning om aftenen af økonomiske årsager. Men kredsene opfordres til at undersøge om nogle vil bidrage med et indslag. Det skal dog koordineres på et vist niveau, så derfor samles forslag på næste HB møde. x. Børnekulturpris Uddeles ikke i 2013 og Vedtaget 4.E. af HB s forretningsorden 4.F. af HB s kompetenceudvikling 4.G. Konkurslån ny situation? 4.H. Skoleassistenter FSL fik medhold i sagen om skoleassistenter. Sagens kerne var, at MOS overdrog en del af lærerarbejdet beskrevet i overenskomsten til en anden personalegruppe, uden en forhandling. Afgørelsen betyder, at skoleassistenterne kan fortsætte med det arbejde de er ansat til, men det skal ske på lærerløn og læreransættelsesvilkår. Fra august 2014 får skolerne mulighed for at tilrettelægge arbejdet uden bindinger på egentiden, så der er mulighed for mere tilstedeværelse i sådanne stillinger. Det vil formentlig også afføde nogle diskussioner om undervisningsdefinitioner/undervisningstillæg. Formanden udarbejder på baggrund af drøftelsen et oplæg om håndteringen af sagerne og hvilke politiske mål der forfølges i sagerne vedr. skoleassistenter. Oplægget afklares med LC. 4.I. om fremtidige HB møder 4.J. om Folkemødet Referat af beslutninger truffet på nettet. De sidste to år har FSL indgået i et samarbejde om et telt på Folkemødet, men opfattelsen er, at der bindes mange ressourcer til planlægning og gennemførelse af dette. Den økonomiske ramme skal være den samme. Bilag 4.J. 9

10 Et enkelt HB medlem tilkendegav, at der er behov for en fast base, men der var overvejende enighed om at FSL ikke skal deltage i et telt næste sommer. Dog med mulighed for at ændre beslutningen, såfremt de øvrige DUS organisationer bliver enige om at indgå i et fælles telt. Vedtaget Det indstilles, at foreningen ikke næste år deltager i et fælles telt. 4.K. om struktur for flere i fællesskab 4.L. Drøftelse og indstilling af politik papir 4.M. om elektronisk skriftlig beretning fra 2014 Referat af beslutninger truffet på nettet. Bladet skal lave en udgivelsesplan for 2014, derfor skal der træffes en beslutning om beretningen skal sende med bladet ud, eller udgives i elektronisk form. Der er reduceret til 11 udgivelser af bladet i 2014, og derfor kan det blive vanskeligt at koordinere med udsendelsen af beretningen. Samtidig er det en betydelig økonomisk besparelse på kr. ved at udgive den elektronisk. Da der efterhånden er mange som læser på i-pad eller pc, så kunne det være en mulighed. HB var overvejende enige i, at den udgives elektronisk. Et enkelt medlem pointerede, at beretningen er væsentlig i forhold til medlemsdemokratiet, og er betænkelig ved, om den bliver læst, dels fordi de ikke ser den er udgivet og dels fordi de ikke er fortrolige med en pc. FU indstiller, at den skriftlige beretning kun udsendes elektronisk. Beretningen fra 2014 udsendes elektronisk og placeres på hjemmesiden, men den udsendes til hele repræsentantskabet, gæster og æresmedlemmer personligt. 4.N. om lån til medlemmer i krise 4.O. om låntype i Realkredit FSL har fået tilbudt to lånetyper, et fastforrentet lån og et F1 lån med sikkerhed i Ravnsøvej, HKC og Niels Juels Gade. Fordelingen og beregningerne fremgår af bilag 4.O. Lånet i Realkredit er et væsentlig lavere lån end lånet fra DLF. DLF lånet er i forvejen et F1 lån med risiko for rentestigninger. Det indstilles, at der optages et F1 lån på 26 mill. over 20 år. Vedtaget. Formanden og sekretariatschefen er bemyndiget til at optage lånet, men ønskede HB's underskrifter. 10

11 4.P. om kredsøkonomi Referat af beslutninger truffet på nettet. Kreds 4 har rettet henvendelse, da de har brugt kredsens formue under konflikten. HB har tidligere besluttet, at kredsene i første omgang skulle bruge deres egen penge, og bagefter måtte HB finde en måde at tackle situationen på. Vedtaget FU indstiller at når der er lavet en løsningsmodel til de berørte kredse, så cleares det efterfølgende med HB, inden det bevilliges. 4.Q. om ekstra TR kursus Der har været en ekstra indsats for at få valgt tillidsrepræsentanter på skolerne, derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at de ikke kan få tilbudt uddannelsen. I øjeblikket er der 6-7 stykker på venteliste. Det kan muligvis løses ved et ekstraoptag på de allerede planlagte kurser, der er pt. 34 på hvert hold. HB besluttede: Hvis der henover weekenden kommer mere end 20 ekstra tilmeldte tillidsrepræsentanter til kurserne end der reelt er plads til, så skal vi tilbyde et nyt hold. I det tilfælde afholdes der ikke TR-turbo kursus. Hvis antallet er under 20, så gøres der plads på de eksisterende hold til disse, men med evt. overnatning ude i byen til følge. Det kan efterfølgende oplyses, at der gennemføres et ekstra hold med indtil videre 21 tilmeldte. 4.R. af nyt afsnit i HB mappen om Repræsentantskabet Bilag 4 m: indstilling om et nyt afsnit i HB mappen om repræsentantskabet. Vedtaget under punkt 4.D.vii 4.S. Konstituering FTF repræsentantskab 5. Organisationsudvalg 5.A. Vedtægter Sagen blev drøftet og der fremlægges et forslag. Debat om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Udvalget ønskede en debat om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Udvalget havde diskuteret, om det skulle være en juridisk beskrevet ret, en beskyttelse i blødere vendinger, eller slet ingen tekst. Det skulle være en måde at imødekomme eventuelle skeptikere på forhånd. Flere var af den holdning, at det bare ville udvande forslaget om fælles kredse, og at beslutningen om fælles kredse allerede blev truffet på sidste repræsentantskab. En sådan tekst vil heller ikke være håndterbar i kredsen. om, at KB diskuterer forslaget i bilag 5.b om mindretalsbeskyttelse i kredsbestyrelserne. Ikke vedtaget 11

12 6. Arbejdsmiljøudvalg 7. Uddannelsespolitisk udvalg 7.A Rapporten fra Nationalt Videnscenter 8. Kursusudvalg 8. A vedr. TR uddannelsen Referat af beslutninger truffet på nettet. Kursusudvalget indstiller, at grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter i 2014/15 igen består af 3 internatkurser på HKC. Der afvikles 2 internater i Desuden afvikles der 2 kredsmoduler. Der er planlagt 3 kursusrækker. Der var overvejende tilslutning til at vedtage indstillingen. Der var dog kommentarer om, at det i stedet kunne være et lokalt kredsmodul, da det ligger godt i forlængelse af formålet med den nye kredsstruktur om at komme tættere på tillidsrepræsentanter(-og medlemmer) og sammenholdt med foreningens økonomisk trængte situation. At 2014 er et spareår på alle fronter; - ekstra kontingent, endags HB-møder mm., og derfor skal det 3. modul ikke genindføres allerede i Men også en kommentar om, at det ikke er optimalt at forringe uddannelsen. Budgetmæssigt var der ikke taget højde for aflysningen af TR-E i foråret 2014, derfor kan den nye beslutning modsvares dette, og budgettallet ændres ikke. Dog får beslutningen om det ekstra hold tillidsrepræsentanter i år konsekvenser for budget 2013 og for 2014 igen, på kr. pr. år. Skulle HB i sommeren 2014 vurdere, at der ikke er behov for 3 internatkurser kan det aflyses. 9. Strukturudvalget 9.A. Spørgsmål om og til kredsstruktur 10. Flere i Fællesskab 10.A. Medlemstilbud om rejser Der er et tilbud om billige rejser til medlemmer af FSL. Efterskoleforeningens medlemmer har allerede fået tilbuddet. Bladet får et beløb for at sætte et indstik i bladet som reklame for rejserne. Det er sådanne tilbud medlemmerne efterspørger og derfor var der opbakning til at godkende forslaget. om medlemstilbud billige rejser. Bilag 10.a Hovedbestyrelsen beslutter, at medlemmerne kan modtage tilbud om billige rejser til Tyrkiet. Tilbuddet vil blive udformet som et indstik til bladets september nummer. Af indstikket fremgår det, at der er tale om et tilbud til medlemmerne af FSL, men FSLs logo bliver ikke anvendt. I samme nummer af bladet bringes en notits, der forklarer, at vi gerne vil tilbyde medlemmerne muligheden for billige rejser, men at vi i øvrigt ikke har økonomiske interesser i foretagendet, og at medlemmerne selv må vurdere, om tilbuddet er interessant. 12

13 Vedtaget Referat af beslutninger truffet på nettet. Der blev opfordret til at være opsøgende omkring rejsetilbud, og undersøgelse af hvad andre organisationer tilbyder. 11. Indkomne forslag 11.A. Ansøgning om legater Referat af beslutninger truffet på nettet. Der var indkommet to ansøgninger om legat, begge om støtte til udenlandsophold. Der ansøges om midler til efter-/videreuddannelse. Kurset er en forudsætning for at være lærer på skolen, og det forventes at lærerne selv bekoster disse. Normalt uddeles legatet til lærere som skal ud i verden og søge inspiration. Ikke på skolens opfordring, men på eget initiativ. FU indstiller, at der meddeles afslag, da der er tale om efter- /videreuddannelse. HB var enige i, at meddele afslag. 12. Foreningens økonomi 12.A. Regnskab. Revisor Dan Rask Jensen gennemgik regnskabet for 2012 torsdag Alle får udsendt regnskabet i en pdf efterfølgende. Revisionen foregik i februar/marts og der var ingen bemærkninger eller kritiske kommentarer. Delregnskaberne fra Frie Skoler, HKC og Ravnsøvej blev gennemgået og afslutningsvis det samlede FSL regnskab. Enkelte forklaringer og debatter herunder: Frie Skoler: TRIO-samarbejdet: Friskolebladet, Efterskolebladet og Frie grundskoler tilbyder annoncører, at annoncen bliver bragt i alle blade. Afdelingen udfører opgaver på tværs af foreningen, og derfor bogføres lønningerne alt afhængigt af opgavens placering, så tallene er ikke udtryk for en stigning, men en intern omplacering. Ravnsøvej: Grunde og bygninger er sat til købsprisen. Årsregnskabsloven giver mulighed for kostpris eller dagsværdi, men ikke den offentlige vurdering. Den vurdering der er taget i forbindelse med optagelse af lån er belåningsværdien. Faldet i vareforbruget i kantinen er primært fundet ved omkostningsbevidsthed. Og der har været vikarudgifter på baggrund af sygdom. EL priserne er steget, men der er indført sparepærer og selvluk, hvis det ikke var sket ville udgiften have været endnu højere. Telefonudgifterne var budgetteret meget lavt, og det har formentlig været en forventning i forhold til den TDC aftale der blev indgået i HKC: Edb afskrivninger er 3 år på alt, da der er mange forskellige brugere på centret. Massageordningen betragtes som en forebyggelse af arbejdsskader, da en stor del af personalet har tunge løft. Der er desuden investeret i hæve-sænkeborde i køkkenet. Som alle andre steder i FSL er der set på mulige besparelsesområder for HKC. 13

14 Der er tilsluttet jordvarme i tjenesteboligen, ikke på centret. Messer, rejser mm. er opsøgende virksomhed, hvor kørselsudgifter er personalets tjenestekørsel. HKC er medlem af en erhvervsklub, det er ikke et sponsorat, og medlemskabet giver gode opgaver til HKC. Der er aktier i et vinfirma som på den måde giver dem gode vintilbud. HKC ender ud med et underskud, men likviditetsmæssigt bidrager de med ca. 1 mill. til FSL samlet. FSL samlede regnskab og fra Fonden: Der er ingen påtegninger til regnskabet, men de politiske valgte revisorer havde kommentarer omtalt under punkt 2.A.i referatet. Det samlede underskud for 2012 har en del sammenhæng med underskuddet på HKC. Fratrædelsesordninger for Formand/næstformand blev realiseret delvist i For de nuværende er de i gang med at optjene retten til ordningen. 12.B. af budget HWI gennemgik de overordnede punkter og resultatet af drøftelserne indarbejdes i næste udgave af budgettet. 13. Eventuelt På opfordring blev det lovet, at der udsendes en opsamling af forslagene til kredsstrukturdebatten til alle KB-kursusdeltagerne. Referat: Kirsten Herskind august

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere