Årsrapport regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. 13. regnskabsår"

Transkript

1 Årsrapport regnskabsår

2 OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 4 Revisors ansvar 4 Konklusion 4 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN 5 5 ÅRS HOVEDTAL FOR LR REALKREDIT 6 LEDELSESBERETNING 7 KORT OM ÅRETS RESULTAT 7 FORVENTNINGERNE TIL LR REALKREDITS UDLÅN 10 UDLÅNSAKTIVITETEN I RESTANCER OG NEDSKRIVNINGER 12 TABSGARANTIER 12 FUNDING 13 OBLIGATIONSUDSTEDELSE 13 RENTETILPASNING 13 RISIKO- OG KAPITALSTYRING 14 KONTROLMILJØ 14 KREDITRISICI 17 MARKEDSRISICI 19 VALUE AT RISK 20 OPERATIONEL RISIKO 20 SELSKABETS LEDELSE OG ORGANISATION 22 LEDELSESHVERV 23 DIREKTIONENS LEDELSESHVERV 24 SUPPLERENDE INFORMATION 25 ÅRSREGNSKAB 26 1

3 Oplysninger om LR Realkredit Bestyrelse og revisionsudvalg: Direktør Jørn Kr. Jensen, Nordea Bank Danmark (formand) Vicedirektør Henrik Hoffmann, Danske Bank (1. næstformand) Ordførende direktør Gert Jonassen, Arbejdernes Landsbank (2. næstformand) Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, Danske Bank Bankdirektør Peter Lybecker, Nordea Bank Danmark Adm. direktør Henrik Nordby Christensen, SEB Direktion: Carsten Wiggers Administration: LR Realkredit A/S Nyropsgade København V Telefon: Telefax: CVR.-nr Hjemstedskommune: København Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for LR Realkredit A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbestemmelser for realkreditinstitutter samt de krav, NASDAQ Copenhagen i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 og resultat samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. marts 2015 Direktion Carsten Wiggers Adm. direktør Bestyrelse Jørn Kr. Jensen Henrik Hoffmann Gert Jonassen Formand 1. næstformand 2. næstfomand Peter Lybecker Henrik Ramlau-Hansen Henrik Nordby Christensen 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i LR Realkredit A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LR Realkredit A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for instituttets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af instituttets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af instituttets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af instituttets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. 4

6 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 20. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Wellejus statsautoriseret revisor Hans Trærup statsautoriseret revisor 5

7 5 års hovedtal for LR Realkredit Beløb i mio. kr Risiko- og adm. bidragsindtægter 89,4 76,7 66,6 62,6 55,6 Fondsindtægter 62,6 76,1 97,3 104,0 112,2 Øvrige nettorenteindtægter 0,0 2,4-1,9 0,3 2,0 Nettorenteindtægter i alt 152,0 155,2 162,0 166,9 169,8 Udbytte 14,0 4,9 7,4 6,6 4,6 Nettogebyrindtægter -21,3-18,9-12,9-23,8-11,7 Nettorente- og gebyrindtægter 144,7 141,2 156,5 149,7 162,7 Driftsudgifter mv. -29,3-28,4-28,8-27,8-30,9 Nedskrivninger på udlån -9,2-19,9-4,4-21,7-0,1 Resultat før kursregulering og 106,2 92,9 123,3 100,2 131,7 skat Kursregulering 85,6 55,7 194,5-48,6 96,8 Skat -47,1-37,9-79,5-12,9-57,2 Årets resultat 144,7 110,7 238,3 38,7 171,4 Udlån til dagsværdi , , , , ,7 Balance , , , , ,1 Egenkapital Aktiekapital 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Øvrige reserver og henlæggelser 3.348, , , , ,7 Egenkapital i alt 3.418, , , , ,7 Nøgletal Solvensprocent 20,0 19,5 21,3 25,5 24,8 Kernekapitalprocent 20,0 20,5 22,1 26,2 25,6 Resultat før skat i pct. af egenkapital 5,6 4,3 9,3 1,5 6,6 Resultat efter skat i pct. af egenkapital 4,3 3,2 7,0 1,2 4,9 Indtjening pr. omkostningskrone 6,0 4,1 10,6 2,0 8,4 Valutaposition i pct. af kernekapital 1,2 5,5 5,0 4,2 4,4 efter fradrag Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,21 0,22 0,16 0,16 0,02 (pct. af udlånsportefølje) Årets nedskrivningsprocent 0,05 0,13 0,03 0,14 0,00 (pct. af udlånsportefølje) Årets udlånsvækst 10,3 12,1 3,5 9,8 9,8 Udlån i forhold til egenkapital Afkastningsgrad i pct. 4,9 0,7 4,5 0,6 3,9 1,4 4,0 0,3 3,5 1,3 6

8 Ledelsesberetning Kort om blev, som året før, et år med tilfredsstillende aktivitet inden for LR Realkredits udlånsområder. På det almene område var aktiviteten også i 2014 påvirket af regeringens fremrykning af renoverings- og helhedsplaner for de almennyttige boligafdelinger, hvilket har givet anledning til en stigning i afgivne lånetilbud, hvoraf en del vil resultere i låneudbetalinger i de nærmeste år. Efter de foregående års store aktivitet med uddannelsesinstitutionernes overgang til ejendomsselveje har aktiviteten på undervisningsområdet været afdæmpet i Aktiviteten har været koncentreret om almindelige finansieringsopgaver til renoveringer og vedligeholdelse af bygninger samt enkelte ejendomskøb. På det kulturelle område har låneudbetalingerne være ekstraordinært påvirket af udbetalingen af en enkelt betydelig lånesag, som har været medvirkende til et positivt nettonyudlån. Konverteringsaktiviteten har været noget højere set i forhold til 2013, da det generelt faldende renteniveau, især mod slutningen af året, medførte øget efterspørgsel efter lånetilbud med lavere kuponrente til afløsning af højere forrentede realkreditlån. Kapitalmarkederne har generelt udviklet sig positivt i 2014, hvor især danske aktier viste stor styrke, hvilket også var tilfældet i Obligationsmarkedet oplevede et faldende renteniveau, som påvirkede beholdningsafkastet i positiv retning. Årets resultat LR Realkredit opnåede i 2014 et årsresultat på 191,8 mio. kr. før skat mod 148,6 mio. kr. i Efter skat blev resultatet 144,7 mio. kr. svarende til en forbedring på mere end 30 pct. i forhold til året før. Fremgangen i årsresultat før skat på 43,2 mio. kr. skyldes blandt andet en forbedring af kursreguleringsposten med knap 30 mio. kr. samt større udbytter i 2014 i forhold til Hertil kommer færre nedskrivninger på udlånet. Indtjeningen ved udlånsforretningen viser en fortsat fremgang i form af, at bidragsindtjeningen steg til 89,4 mio. kr. i 2014, hvilket er 12,7 mio. kr. mere end i 2013, og er dels en følge af en stigning på 1,6 mia. kr. i udlånsporteføljen, dels en følge af, at en justering af bidragssatserne i 2. kvartal 2013 slog fuldt igennem i I 2014 udgjorde de samlede gebyr- og provisionsudgifter 25,1 mio. kr. mod 23,1 mio. kr. i Stigningen skyldes primært, at udgifter til låneformidling 7

9 var højere i 2014 end i 2013 som følge af en øget låneaktivitet inden for det almene boligbyggeri, som nævnt indledningsvist. Gebyr og provisionsindtægterne udgjorde 3,8 mio. kr. i 2014 mod 4,2 mio. kr. i De samlede nettogebyrudgifter steg således med 2,4 mio. kr. i 2014 i forhold til Udgifter til personale, administration og afskrivninger var en anelse højere i 2014, hvor de udgjorde 29,1 mio. kr. mod 28,2 mio. kr. i Nedskrivninger på udlån blev i 2014 mere end halveret i forhold til I 2014 udgjorde nedskrivningerne 9,2 mio. kr. mod 19,9 mio. kr. i Nedgangen skyldes hovedsagelig en forbedring af den økonomiske udvikling, som har medført en nedgang i antallet af nødlidende eksponeringer. Nedskrivningerne svarer til 0,05 pct. af den samlede realkreditportefølje mod 0,13 pct. ultimo 2013 og 0,02 pct. ultimo Som tidligere anført blev kursreguleringerne på beholdningen af obligationer og investeringsforeningsbeviser større i 2014 i forhold til I modsætning til 2013, hvor obligationsmarkedet generelt var præget af stigende renter, var obligationsmarkedet præget af rentefald, som blev accelereret mod slutning af året. Udviklingen i 2014 medførte en positiv kursregulering på obligationsbeholdningen på 19,6 mio. kr. mod en negativ regulering i 2013 på 57,3 mio. kr. Det lave renteniveau medførte, at renteindtægterne fra obligationsbeholdningen i 2014 blev reduceret med 14,6 mio. kr. i forhold til Aktiemarkederne viste igen i 2014 stor styrke, hvilket har påvirket værdireguleringen af investeringsforeningsbeviserne, som fortrinsvis er rettet mod danske og europæiske aktier, positivt med 61,7 mio. kr., hvilket dog er en reduktion i forhold til 2013, hvor kursreguleringen udgjorde 116,7 mio. kr. Det samlede afkast i form af rente- og udbytteindtægter samt kursreguleringer af kapitalplaceringerne blev på 158,3 mio. kr. i 2014 mod 144,8 mio. kr. i Restancer og udlæg udgjorde i ,5 mio. kr., hvilket stort set er uændret i forhold til 2013, hvor de udgjorde 5,2 mio. kr. Skat udgjorde 47,1 mio. kr. svarende til en effektiv skatteprocent på 24,6. Det samlede resultat før kursregulering, skat og nedskrivninger er på niveau med det forventede resultat ved året begyndelse. Kapitaldækning og solvens Ved indgangen til 2014 var egenkapitalen på 3.273,4 mio. kr. korrigeret for udbetalt udbytte for foregående regnskabsår. Hertil skal lægges årets over- 8

10 skud på 144,7 mio. kr., hvorefter egenkapitalen ved udgangen af 2014 udgør 3.418,1 mio. kr. Solvensprocenten er opgjort til 20,0 ved udgangen af Usædvanlige forhold Der er i 2014 ikke indtruffet usædvanlige forhold, der kan have påvirket resultat og balance. Begivenheder efter statusdagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hensættelser på garantier, værdiansættelse af finansielle instrumenter samt midlertidigt overtagne aktiver. For nedskrivninger på udlån gælder, at instituttets regnskabspraksis baseres på den danske regnskabsbekendtgørelse. Såfremt praksis for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier ændres, kan det medføre øgede nedskrivninger og hensættelser. Forventningerne til 2015 Resultatet for 2015 påvirkes af udviklingen i nyudlånet og i særlig grad af afkastet af fondsbeholdningen og niveauet for nedskrivninger. I 2015 forventes et lidt lavere nyudlån end i 2014, fordi nyudlånet i 2014 har været påvirket af udbetaling af enkelte større engagementer. For 2015 forventes samlet et resultat før kursregulering, skat og nedskrivninger på niveau med 2014, hvor det udgjorde 115 mio. kr. Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der afholdes den 24. april 2015, at overskuddet på 144,7 mio. kr. udbetales som udbytte, svarende til 2,067 kr. pr. aktie á 1 kr. 9

11 LR Realkredits udlån Hovedaktivitet LR Realkredit formidler realkreditlån til ejendomme, der modtager en form for offentlig støtte. Det drejer sig om forskellige typer af alment byggeri, dvs. familie-, ældre- og ungdomsboliger. Desuden finansieres private andelsboligforeninger enten i form af nyopførte boliger eller i form af eksisterende lejligheder i ejendomme, der tilbydes lejerne efter lejelovens regler, når ejendommen købes fra den tidligere ejer. LR Realkredit yder endvidere lån til ejendomme til sociale, kulturelle eller undervisningsmæssige formål normalt under forudsætning af, at der gives offentlig støtte til driften. Det er bl.a. en betingelse for finansiering af ejendomme inden for det undervisningsmæssige område, at skolerne/institutionerne opnår tilskud i henhold til de lovgivningsmæssige bestemmelser. Endelig deltager LR Realkredit i finansiering af domicilejendomme for organisationer og foreninger. LR Realkredit har valgt at outsource en række funktioner. Administrationen af låneporteføljen varetages af DLR Kredit, mens administrationen af egenbeholdningen af værdipapirer er lagt ud til aktionærbanker. Udlånsaktiviteten i 2014 Inden for udlånsområderne alment boligbyggeri samt ejendomme, der anvendes til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål, har LR Realkredit i 2014 haft stor udlånsaktivitet, dog på et lidt lavere niveau i forhold til året før. Dertil kommer aktivitet med konverteringer grundet det fortsatte lave renteniveau. Årets udlånsvækst udgjorde 10,3 pct. mod 12,1 pct. i Primo 2014 udgjorde LR Realkredits samlede udlån opgjort til nominel værdi 15,3 mia. kr. Dagsværdien udgjorde 15,4 mia. kr. og var fordelt på alment byggeri med 8,2 mia. kr., ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med 6,0 mia. kr., private andelsboliger o. lign. med 1,0 mia. kr. og endelig til kontor- og forretningsejendomme med 0,2 mia. kr. Tilgangen af nye lån i 2014 udgjorde brutto 3,4 mia. kr. og var på niveau med bruttonyudlånet i 2013, hvor det udgjorde 3,6 mia. kr. Afgangen af lån i form af afdrag og indfrielser udgjorde 1,8 mia. kr. i 2014, hvilket var et lidt lavere niveau end i 2013, hvor afdrag og indfrielser udgjorde 2,0 mia. kr. Nettoudlånet i 2014 blev med 1,6 mia. kr. på niveau med Efter regulering af restgælden på udestående indekslån med 4,6 mio. kr. udgjorde den nominelle værdi af LR Realkredits realkreditudlån 16,8 mia. kr. ultimo

12 Låneporteføljen Nedenfor er vist en oversigt over udlånsporteføljen ultimo 2014 opgjort efter udlånssegmenter og udlånets sikkerhedsmæssige placering. Udlånsområde Udlån 1) Belåningsprocent 2) Alment boligbyggeri 9,5 mia. kr. 39 Sociale, kulturelle og undervisningsmæssige ejendomme 6,8 mia. kr. 54 Andelsboliger 1,0 mia. kr. 41 Andre ejendomme 0,2 mia. kr. 34 1) Obligationsrestgæld til dagsværdi 2) ekskl. eventuelle garantier. Som det fremgår, er de væsentligste udlånsområder det almene boligbyggeri med et udlån på 9,5 mia. kr., samt ejendomme der benyttes til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et udlån på 6,8 mia. kr. Den gennemsnitlige ugaranterede placering udgør 39 pct. til det almene byggeri og 54 pct. til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Udlån til alment boligbyggeri udgør med 55 pct. størstedelen af den samlede udlånsportefølje, mens udlånet til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål udgør knap 40 pct. af porteføljen. I oversigten på næste side er udlånet fordelt efter låntype. Ultimo 2014 udgør rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med eller uden renteloft ca. 60 pct. af udlånsporteføljen. Det skal tilføjes, at størstedelen af rentetilpasningslån er ydet til det almene boligbyggeri, hvor staten gennem ydelsesstøtte bærer den fulde renterisiko. 11

13 Udlån i pct. fordelt efter udlånsområde og låntype. Udlånsområde Fastforrentede Rente- Øvrige I alt tilpasning 1) Alment boligbyggeri Sociale, kulturelle og undervisningsmæssige ejendomme Andelsboliger Andre ejendomme I alt ) inkl. variabelt forrentede lån med og uden renteloft Restancer og nedskrivninger Ved udgangen af 2014 androg skyldige terminsydelser 5,5 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. året før. Restancerne udgør 0,03 pct. af udlånet ultimo 2014 og er fortsat på et beskedent niveau. I forhold til 2013, hvor nedskrivningerne blev væsentligt forøget, vendte udviklingen i 2014 og medførte en nedgang i nedskrivningsomfanget med individuelle nedskrivninger på i alt 8,3 mio. kr., samt tab på 0,4 mio. kr. uden forudgående nedskrivning. De gruppevise nedskrivninger udgjorde 10,5 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til året før. Nedskrivningerne er primært foretaget på lån ydet til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål i mindre by- og landdistrikter, hvor der sker en afvandring til de større byer, hovedsageligt af unge og børnefamilier. I 2014 kunne konstateres endelige tab på 5,4 mio. kr. på tidligere foretagne nedskrivninger. Tabsgarantier Til dækning af den yderste risiko på lån til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål modtager LR Realkredit som hovedregel tabsgarantier fra det låneformidlende pengeinstitut. Garantien dækker typisk de rangsidste 25 pct. af lånet og betyder, at tabsrisikoen på udlånet reduceres. Ultimo 2014 udgjorde de samlede tabsgarantier fra pengeinstitutter 555,6 mio. kr. Til dækning af den yderste risiko på et lån til almene byggerier modtager LR Realkredit garantier fra enten stat eller kommuner. Ultimo 2014 udgjorde de samlede offentlige tabsgarantier 3.827,9 mio. kr. 12

14 Funding Obligationsudstedelse LR Realkredits udlån finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer (RO), som noteres på NASDAQ Copenhagen. LR Realkredit indgik i 2013 en aftale med Nordea Markets om etablering af market-maker ordning for LR Realkredits nyudstedte obligationer, herunder obligationer, der emitteres i forbindelse med rentetilpasningsauktioner. Primo 2014 havde LR Realkredit udstedt obligationer med en pålydende værdi på 18,5 mia. kr., hvoraf 3,0 mia. kr. var præemitterede obligationer til brug for rentetilpasningen primo året. I løbet af 2014 var nettotilgangen af obligationer 2,7 mia. kr. mod 2,4 mia. kr. året før. Til brug for rentetilpasningen primo 2014 blev der emitteret 1,0 mia. kr. Ved udgangen af 2014 cirkulerede der således nominelt obligationer for 18,2 mia. kr. inkl. indeksregulering af tidligere udstedte obligationer. Rentetilpasning Med virkning fra 1. april 2014 trådte en lovændring i kraft, der sikrer låntagerne mod store udsving i renten, og mod at realkreditinstituttet ikke kan finde tilstrækkeligt med aftagere til deres obligationer i forbindelse med en refinansiering. Lovændringen medfører, at realkreditinstituttet kan forlænge obligationernes løbetid med ét år ad gangen, hvis der ikke er tilstrækkeligt med aftagere af obligationerne. Med loven indførtes også en rentetrigger, der sikrer, at hvis renten stiger med mere end 500 bp på et år, bliver obligationernes løbetid forlænget et år til foregående års effektive rente bp. LR Realkredits rentetilpasningslån refinansieres i januar og april, hvor refinansiering i januar traditionelt omsætter den største mængde obligationer. Mængden af nye obligationer, jf. ovenfor, der skulle udstedes i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. januar 2015, udgjorde 1,0 mia. kr., hvoraf hovedparten udgjorde 1-årige rentetilpasningsobligationer. Ved refinansieringen af rentetilpasningslån januar 2015 solgte LR Realkredit obligationer ved en én-dags auktion i november 2014, og resultatet var tilfredsstillende, da refinansieringsrenten blev fastlagt på niveau med renten for tilsvarende udstedelser fra andre realkreditinstitutter. 13

15 Risiko- og kapitalstyring Indledning LR Realkredits hovedaktivitet er at yde lån mod pant i fast ejendom inden for de lovgivningsmæssigt fastsatte øvre grænser for lånenes sikkerhedsmæssige placering. Finansiering af udlånet sker ved udstedelse af realkreditobligationer (RO). Udlånsaktiviteten er omfattet af et balanceprincip, der indebærer, at der er fuld overensstemmelse mellem låntagernes betalinger til LR Realkredit og LR Realkredits betalinger til obligationsejerne (matchfunding). Resultatet er, at LR Realkredit ikke påtager sig rente- og valutarisici ved selve realkreditbelåningen samt risici ved førtidig indfrielse af lån. LR Realkredits fondsbeholdning er placeret i særligt sikre aktiver, primært realkreditobligationer. Hertil kommer placering i investeringsforeningsbeviser for en mindre del af fondsbeholdningen. Forvaltningen af fondsbeholdningen varetages af eksterne porteføljeforvaltere tilknyttet aktionærbankerne. Aktiviteten i LR Realkredit bevirker, at kreditrisikoen, som knytter sig til udlånsaktiviteterne, reelt er den væsentligste risiko for LR Realkredit. Likviditetsrisikoen er begrænset som følge af den nære sammenhæng mellem udlån og funding som følge af balanceprincippet. Fondsbeholdningen er underlagt markedsrisici først og fremmest i form af rente- og kursrisiko. Kontrolmiljø Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for LR Realkredits kontrol- og risikostyring, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering. LR Realkredits kontrol og risikostyring skaber en god sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt organisationsstrukturen, risikoen for besvigelser samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender endvidere overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Der er endvidere nedsat et revisionsudvalg i LR Realkredit, som bl.a. har til opgave at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen. Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse, hvor bestyrelsesformanden tillige varetager funktionen som formand for revisionsudvalget. Medlemmerne af revisionsudvalget vurderes at være uafhængige og have tilstrækkelige kvalifikationer til at foretage en selvstændig vurdering af, om LR Realkredits regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til LR Realkredits størrelse og kompleksitet. 14

16 LR Realkredit har en compliancefunktion, der er outsourcet til DLR Kredit i overensstemmelse med outsourcingbekendtgørelsen. Det er compliancefunktionens opgave at overvåge, rådgive og bistå LR Realkredits ledelse med at sikre, at lovgivning, markedsstandarder og interne regelsæt overholdes. LR Realkredit har endvidere en kontrolfunktion, der ligeledes er outsourcet til DLR Kredit. Kontrolfunktionen er ansvarlig for, at LR Realkredits uafhængige kontroller foretages med passende intervaller, og hvor det er muligt og relevant på stikprøvebasis. Kontrollerne, der omfatter alle LR Realkredits væsentligste risikobehæftede opgaver, dokumenteres og rapporteres til LR Realkredits direktion, der er kontrol- og complianceansvarlig over for bestyrelsen. Kontrolmiljøet er til stadighed underlagt opmærksomhed, og en løbende vurdering af miljøet indgår også som et led i revisionsarbejdet, hvor forretningsgange og andre procedurer nøje granskes. For at mindske risikoen for fejl og besvigelser har LR Realkredit en klar funktionsadskillelse mellem, hvilke personer der har bevillingsbeføjelser og, hvilke der efterfølgende kan effektuere bevillingen, ligesom tegningsreglerne er medvirkende til at mindske risikoen for fejl. Risikostyring LR Realkredit foretager en løbende overvågning af udlånsporteføljen for at sikre, at kreditkvaliteten til stadighed er høj, og der foretages vurderinger af engagementer med henblik på at undgå fremtidige tab. Den løbende overvågning omfatter også bestyrelsens engagementsgennemgang. Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring sætter de overordnede rammer for beholdningens rente-, volatilitets- og valutarisiko. Som uddybning til lovgivningens rammer fastsætter bestyrelsen en fondspolitik med en række rammer og begrænsninger, der typisk er skærpet i forhold til lovgivningens rammer. Rammerne har til formål at begrænse de absolutte risici samt sikre en passende spredning på aktivtyper og modparter. I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen påse, at direktionen opretholder effektive procedurer til identifikation, overvågning og rapportering af risici, fyldestgørende interne kontrolprocedurer samt betryggende kontrolog sikringsforanstaltninger på it-området. Redegørelse om interne kontrol- og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for LR Realkredits risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalget overvåger bl.a. regnskabsaflæggelsen samt revisions- og sikkerhedsmæssige forhold m.v. LR Realkredits revisionsudvalg består af den samlede bestyrelse, hvor det uafhængige medlem af LR Realkredits bestyrel- 15

17 se, direktør Jørn Kr. Jensen varetager formandsposten. Revisionsudvalget har afholdt 2 møder i løbet af Grundlaget for en god regnskabsmæssig praksis er fastlagte bemyndigelser, funktionsadskillelse, krav om løbende rapportering samt betydelig gennemsigtighed i LR Realkredits forhold. LR Realkredit foretager løbende vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og med særlig fokus på de regnskabsposter, hvor skøn og vurderinger kan have en væsentlig indflydelse på værdien af aktiver og forpligtelser. Der er implementeret kontroller til at imødegå de identificerede risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, ligesom LR Realkredit løbende overvåger udviklingen og overholdelsen af relevant lovgivning samt andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kontroller er etableret med det formål at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i rapporteringen. LR Realkredit har som tidligere anført outsourcet en række opgaver til DLR Kredit, og der er i den forbindelse etableret en proces med løbende rapportering. Bestyrelsen modtager ligeledes løbende rapportering fra direktionen om overholdelse af de udstukne risiko- og investeringsrammer samt de lovgivningsmæssige placeringsregler, ligesom der løbende tilgår bestyrelsen regnskabsinformation. Bestyrelsen modtager fra den complianceansvarlige rapportering om regeloverholdelse, herunder om eventuelle overtrædelser af interne forretningsgange og politikker. Store eksponeringer Store eksponeringer er eksponeringer, som efter fradrag af særligt sikre krav fra offentlige myndigheder og finansielle virksomheder under tilsyn udgør minimum 10 pct. af det justerede kapitalgrundlag. Ved udgangen af 2014 havde LR Realkredit ét stort engagement, som udgjorde 14,8 pct. af det justerede kapitalgrundlag. 16

18 Kreditrisici LR Realkredits bestyrelse har fastsat retningslinjer og politikker for realkreditudlånet. Udlånsområde LR Realkredits primære udlånsområde, jf. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer, er 1. Alment boligbyggeri 2. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål 3. Private andelsboliger. Hertil kommer i et vist omfang kontor- og forretningsejendomme. Lån til alment boligbyggeri (familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger) ydes på grundlag af de til enhver tid gældende regler for disse byggerier, herunder værdiansættelsesbekendtgørelsens regler herom. LR Realkredits udlån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige institutioner ydes efter Lov om realkreditlån og realkreditobligationer 5 og værdiansættelsesbekendtgørelsen 20. Det forudsættes, at ejeren eller lejeren af ejendommen modtager støtte fra det offentlige til drift eller opførelse af ejendommen. Udlånet til andelsboligforeninger omfatter lån til nyopførte andelsboliger samt andre lån til fx renovering m.v. Herudover omfatter udlånet lån til nyetablerede andelsboligforeninger i forbindelse med lejernes overtagelse af en eksisterende ejendom på andelsbasis i henhold til reglerne i Lejeloven om tilbudspligt. Kreditpolitikker Som led i behandlingen af en låneansøgning indgår en række faktorer. LR Realkredits udlån til nyopførte almene boliger baseres på de kommunalt godkendte anskaffelsessummer for det pågældende byggeri, og låneudmålingen følger rammerne udstukket i Lov om almene boliger. Til eksisterende almene boligafdelinger og ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt andelsboliger uden offentlig sikkerhedsstillelse yder LR Realkredit lån op til 80 pct. af LR Realkredits værdiansættelse. Vurderingen skal som udgangspunkt afspejle handelsprisniveauet i området, som fastsættes ved en rentabilitetsberegning, hvor ejendommens nettoleje kapitaliseres som foreskrevet i Finanstilsynets værdiansættelsesbekendtgørelse. Ved bedømmelsen tages der hensyn til ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsesstand og lejeforhold. Værdiansættelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor fastsat i lovgivningen. 17

19 Som et vigtigt led i kreditpolitiken indgår en bedømmelse af lånsøgers kreditværdighed. For en nyopført almen boligafdeling lægges der vægt på, at der i det geografiske nærområde ikke er udlejningsvanskeligheder og, at den nyopførte afdelings lejeniveau bliver attraktivt for området både i forhold til øvrige lejeboliger og i forhold til det øvrige boligmarked. For eksisterende almene boligafdelinger er det af væsentlig betydning, at afdelingen ikke har udlejningsvanskeligheder, og at afdelingens regnskab ikke udviser underskud, der skyldes udlejningsvanskeligheder eller stor udskiftning i beboermassen. Der lægges endvidere vægt på, at kommunen har godkendt en eventuel lejeforhøjelse, som långivningen måtte medføre. Specielt for almene ældreboliger lægges der vægt på, at kommunen har anvisningsretten til boligerne og dermed betaler for eventuel tomgangsleje. For ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål lægges der vægt på, at ansøgers økonomiske resultater gennem en årrække har udvist balance, samt at der er en positiv egenkapital. Ved bedømmelsen af de økonomiske resultater og egenkapitalen holdes det for øje, at institutionernes formål ikke tilsigter oparbejdelse af større økonomiske overskud eller egenkapital. Ved bedømmelsen tages hensyn til, at institutionen udbyder en aktivitet, hvortil der er søgning både nu og også forventelig fremover. Der tages desuden hensyn til ledelsens erfaring med drift af institutionen og den offentlige interesse for institutionens fortsatte virke. Ved køb og/eller gennemførelse af større investeringer lægges vægt på lånsøgers budgetter samt institutionens langsigtede værdi herunder, at der er sikkerhed for, at aktiviteten i institutionen kan opretholdes eller udbygges. Ved bedømmelsen af kreditværdigheden indgår endvidere det låneformidlende pengeinstituts interesse i at medvirke ved finansieringen og eventuelt tegner tabsgaranti for en del eller hele belåningen. For nyopførte andelsboliger lægges der vægt på, at samtlige boliger er solgt, inden lånet kan udbetales eller, at der er stillet pengeinstitutgaranti for eventuelt usolgte boliger. Endvidere lægges der vægt på, at boligernes kontantpris er rimelig for området. For andelsboligforeninger, der stiftes i medfør af lejelovens tilbudspligt, lægges der vægt på, at foreningen, som hovedregel, opnår en tilslutning ved stiftelse af foreningen fra minimum 60 pct. af lejerne. Kreditreducerende foranstaltninger For nyopførte almene afdelinger med kommunalt støttetilsagn efter 7. april 2008 stiller kommunen garanti for den del af belåningen, der ligger ud over 60 pct. af markedsværdien fastsat ved en rentabilitetsberegning. For eksisterende almene afdelinger skal kommunen stille garanti for den del af belåningen, der ligger ud over 80 pct. af værdiansættelsen ved en rentabilitetsberegning. 18

20 Ved lån til ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål skal det låneformidlende pengeinstitut eller kommunen som hovedregel tegne tabsgaranti for den del af belåningen, der ligger ud over 60 pct. af værdiansættelsen. Garantikravet kan skærpes ved nystartede institutioner og ved institutioner, der er økonomisk spinkelt funderet og/eller institutioner, der geografisk er yderligt beliggende og svært omsættelige. Ved belåning af en ejendom, der ejes af et selskab, kræves som hovedregel, at hovedanpartshaveren eller hovedaktionæren stiller selvskyldnerkaution over for LR Realkredit A/S. Nedskrivninger på udlånet LR Realkredit foretager løbende vurdering af låntagernes bonitet med henblik på at identificere engagementer med objektiv indikation på værdiforringelse. Såfremt låntagers økonomiske situation vurderes at have en betydning for de fremtidige betalinger på lånet, foretages en beregning af nedskrivningsbehovet. Ved beregningen tages udgangspunkt i det tab, LR Realkredit skønnes at ville lide, hvis ejendommen skal overtages efter tvangsauktion og videresælges. Som supplement til de individuelle nedskrivninger foretages en gruppevis vurdering af samtlige lån uden individuel nedskrivning. Den gruppevise vurdering baseres på udviklingen i ensartede risici for de enkelte grupper. Markedsrisici Bestyrelsen har vedtaget en række politikker og procedurer med henblik på at fastlægge rammerne for de markedsrisici, som LR Realkredit kan påtage sig. Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, aktiekurs- og valutakursrisiko). De væsentligste markedsrisici knytter sig til fondsbeholdning, hvor rente- og aktiekursrisiko er de mest betydende. Som tidligere anført er markedsrisici i forbindelse med udlånet i praksis elimineret, og for de markedsrisici, som LR Realkredit kan påtage sig ved placering af fondsbeholdning - dvs. renterisiko, likviditetsrisiko, aktierisiko og valutarisiko - sætter lovgivningen også begrænsninger. Markedsrisici i form af rente- og aktierisiko er nærmere omtalt i note 25 om følsomhed over for markedsrisici. Som følge af balanceprincippet er der balance mellem betalingerne på udstedte obligationer og de ydede lån. I forbindelse med førtidige straksindfrielser af lån modtager LR Realkredit likviditet, som efterfølgende placeres som terminsindskud i pengeinstitutter, indtil beløbet skal udbetales til obligationsejerne. Overskydende likviditet, som fremkommer ved låntagers kvartårlige ydelser på rentetilpasningslån, kan placeres i korte obligationer eller ved aftaleindskud og separeres fra den øvrige fondsbeholdning. 19

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2015

Risiko- og kapitalstyring 2015 Risiko- og kapitalstyring 2015 1 Kreditrisici LR Realkredits bestyrelse har fastsat retningslinjer og politikker for realkreditudlånet. Udlånsområde LR Realkredits primære udlånsområde, jf. Lov om realkreditlån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2014

Risiko- og kapitalstyring 2014 Risiko- og kapitalstyring 2014 1 Risiko- og kapitalstyring Indledning LR Realkredits hovedaktivitet er at yde lån mod pant i fast ejendom inden for de lovgivningsmæssigt fastsatte øvre grænser for lånenes

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Søndersøparken A/S CVR-nr

Søndersøparken A/S CVR-nr CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.12.13 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere