for Løgumkloster Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014

2 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien. Der har i august måned - foruden udvalgsmøder - været afholdt møder om bl.a. restaureringsprojektet, valg til provstiudvalg og stiftsråd, budgetmøde og budgetsamråd i provstiet, samt forberedelse og gennemførelse af præsteindsættelsen af vores nye sognepræst - Sten Haarløv - ved højmessen den 1. september. Han blev indsat i embedet af biskoppen for Ribe Stift - Elisabeth Dons Christensen - og menighedsrådet kunne glæde sig over sognets store opbakning ved gudstjenesten og den efterfølgende reception i Refugiets havesal. I månederne august september oktober har der været afholdt to ordinære menighedsrådsmøder den 5. september og den 10. oktober. Som altid ved møderne er der en række orienteringspunkter, som det vil føre for vidt at omtale i denne sammenhæng, al den stund, at de allerede fremgår af de offentlige referater fra møderne på kirkens hjemme - side og på opslagstavlen i kirken. Her skal dog nævnes de mest markante begivenheder i perioden: Region Syddanmarks arrangement: Syddanske dage, med titlen:»det gode liv«, fandt sted i Løgumkloster den september, og Løgumkloster sogn og Refugiet var medindbydere til arrangementet. Løgumkloster sogn deltog med en stand til Diakonimessen i Esbjerg, lørdag den 21. september, og det er diakoniudvalgets fortjeneste at det kom i stand. Kirkegårdsvandringen d. 22. august var et sandt tilløbsstykke med ca. 107 deltagere, som fik en interessant gennemgang af kirkegården. Der var god deltagelse til filmforevisningen. Ca. 75 var mødt. Det er besluttet at tegne medlemskab af»european Charter of Cistercian Abbys and Sites«. Dette er en følgevirkning af»klosterfo r um«, og skønnes at ville være en stor fordel for byen, med det fokus det sætter på kirken, byen, det kirkelige institutionsmiljø og egnen, og med en deraf forventelig positiv turist effekt. Torsdag d. 3. oktober blev der afholdt sognemøde i Forsamlingshuset. Formanden kunne ved mødet meddele at stiftsøvrigheden har godkendt det af arkitekt Jørgen Overby udarbejdede skitseforslag til renovering af kirken, og at låneansøgning vedr. nogle af bygningsarbejderne er godkendt både af provstiet og stiftet. De forskellige detailprojekter, som indgår i det samlede projekt, forelægges menighedsrådet på et møde den 21. november, hvorefter de er klar til indsendelse til stiftets godkendelse. Der var fremmødt ca. 75 personer til det årlige sognemøde, og de fik en grundig orientering om projektet af formanden og arkitekten, som også beskrev de intentioner, som ligger bag udformningen. Der var endvidere mulighed for spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne. Derudover orienterede formanden om menighedsrådets aktiviteter i det forløbne år. Menighedsrådet har indgået lejeaftaler med henholdsvis refugiet og høj - skolen vedr. gudstjenester i Det første halvår benyttes refugiets»havesal«, og i andet halvår vil gudstjenesterne blive afviklet i højskolens»ottekant«. Aftensang vil blive afholdt i kapitelsalen med alternativ mulighed for at benytte dormitoriet ved meget stor deltagelse. Øvrige kirkelige handlinger og konfirmatio- 2

3 ner kommer til at foregå fra Nr. Løgum Kirke med Løgumkloster Kirkes betjening. For kirkelige handlinger vil 2. prioriteten være Bedsted Kirke i tilfælde af sammenfald med Nr. Løgum sogns egne kirkelige handlinger. På baggrund af en henvendelse fra forældre til elever på friskolen ang. tidspunktet for konfirmation af skolens elever, vil konfirmationen fra 2015 som ønsket - blive placeret på Bededag, i forlængelse af Distriktskolens konfirmation. Børn- og Ungeudvalget arbejder videre med RAMSprojektet. RAMS er et kirkeskole samarbejde, der hvert år slutter med en storstilet musikgudstjeneste i Ribe Domkirke med op mod 1000 deltagere fra skoler i hele stiftet. Alle synger salmer sammen, som er blevet gennemgået i løbet af projektet. Man skal i udvalget tage stilling til, om det skal anbefales, at menighedsrådet beslutter, at også skolebørn i Løgumkloster sogn skal have mulighed for at få denne oplevelse. Behandlingen af budgettet for 2014 er endnu ikke afsluttet, men vil blive færdigbehandlet ved menig hedsrådsmødet, den 7. november. Der afholdes en vandreudstilling om»orgelkultur nord og syd for grænsen«i glasgangen i slutningen af november Udstillingen er blevet til på foranledning af, og i samarbejde med Kirkemusikskolen. Afstemningen til provstiudvalget resulterede i at Løgumkloster menighedsråd igen er repræsenteret i udvalget, idet Peter Langberg opnåede valg til udvalget, som påbegynder sin funktionsperiode den 1. november. Såvel valget til provsti - udvalg som stiftsråd foregår ved brevafstemning, hvor formanden efterfølgende afleverer de lukkede kuverter på provstikontoret. I forbindelse med det store renoveringsprojekt, er der berammet et møde med arkitekt Ulla Lunn fra»a. P. Møller Fonden«. Mødet afholdes den 13/ i Løgumkloster Kirke. Menighedsrådene er blevet opfordret til at afgive høringssvar vedr.»folkekirkens Styringsstruktur«. Et underudvalg havde udarbejdet et udkast, som Løgumkloster menighedsråd har godkendt og videresendt. Man går vedr.»indre anliggender«ind for model 1, som vil sikre en fortsættelse af folkekirkens rummelighed, samtidig med at en række områder, som af kirkeministeren hidtil har været administreret i henhold til»sædvanlig praksis«, fremover vil blive lovfæstet. Samtidig sker den demokratiske forankring fortsat via folketinget. Vedr. forslaget om oprettelse af»folkekirkens Bestyrelse«foreslår menighedsrådet navnet ændret til»folkekirkens økonomiske råd«. Her går man i princippet ind for model 2a, ud fra den holdning, at man således vil få en demokratisk valgt medspiller ind over administrationen af fællesfonden. Menighedsrådene er også opfordret til at afgive et høringssvar vedr. åremålsansættelse af biskopper. Afstemningen om sagen resulterede i at der var flertal menighedsrådet for ikke at anbefale åremålsansættelse af biskopper. Ønsker man flere detaljer med vedr. arbejdet i menighedsrådet, kan man læse udskrift af menighedsrådsprotokollen på opslagstavlen i kirken og kirkens hjemmeside, ligesom der også er offentlig adgang til at overvære menighedsrådsmøderne, bortset naturligvis fra evt. lukkede dagsordenspunkter. Hjemmesidens adresse er: w w w. l o e g u m k l o s t e r- kirke.dk Peter Langberg 3

4 Formandens tilbageblik på 2013 og julehilsen 1. søndag i advent 2012 trådte et nyt menighedsråd i arbejdstøjet, vi er desværre kommet under 3000 medlemmer i sognet og blev derfor reduceret fra 8 til 7. Dette er ikke en fordel, da vi er i en kirke med højt aktivitets niveau. Heldigvis har vi et stort frivilligheds net, stor tak til jer, men der er altid plads til flere, som har lyst. Vi har i menighedsrådet otte underudvalg: kirke-kirkegårdsudvalg/præstegårdsudvalg, gudstjeneste - udvalg, børne-unge udvalg, voksenudvalg, diakoniudvalg, musikudvalg, pr. udvalg, og udstillingsudvalg, og er ligeledes repræsenteret i Holmen og klokkespillets bestyrelser. Lørdag d. 26. januar var menighedsråd og personale samlet fra kl. 8 om morgenen for at arbejde med visioner og målsætninger, til bageblik på, hvad var vores mål og hvad havde vi nået. Vision og målsætning er meget vigtig, den følger med budgettet og det er også den, menighedsrådets lønpolitik bliver lavet ud fra. Vi afsluttede dagen med, at arkitekt Jørgen Overby gennemgik renoveringsprojektet. På februar mødet arbejdede vi videre med visionsplanen, og på marts mødet afsluttede vi den. Alle underudvalg skulle inden maj have haft deres første møde og lavet deres egen vision/målsætning og handlingsplan. Ud fra dette vil hvert udvalg arbejde frem mod det, man nu har sat sig som mål. Januar/februar/marts var tre måneder med mange kurser for menighedsrådet. Det er vigtigt at være klædt godt på, så alle har mere eller mindre deltaget. Men marts og april bar jo også præg af, at vi godt kunne se, at vi skulle have ny sognepræst, så for ikke at komme haltende bagefter, var vi nok lidt på forkant, da det den 23. april stod klart, at Marianne Christiansen blev valgt som ny biskop over Haderslev stift. Alt var kørt i stilling vedrørende stillingsopslag og aftaler med biskop og provst. Det er en vigtig opgave for et menighedsråd at skulle vælge præst, og på det tidspunkt var vi stadig et nyt råd, som ikke helt var kørt sammen endnu, men vi havde et rigtig godt forløb, gode dialoger og samtaler. Samtidig med at vi skulle igennem forløbet med udvælgelse af ny sognepræst, havde vi stadig en del udvalgsmøder, menighedsrådsmøder, et stort renoveringsprojekt og en guds- 4

5 tjenesteplan, der skulle fungere indtil 1. september. Erling Bjerrum var i perioden konstitueret kirkebogsfører og skulle sørge for øvrige kirkelige handlinger, og med en god medarbejderstab, som virkelig tager ansvar, fik vi på en god måde kørt perioden igennem. To emeriti, Thorkild Schousboe Laursen og Steen Tygesen tog den største del af søndagens højmesser, stor tak alle. 18. juni havde vi indstillingsmøde. Valget, som alle jo ved, faldt på Sten Haarløv. Vi har fået en sognepræst med rigtig mange ideer. Sten Haarløv udtaler selv, han har fået sit ønskejob, sognet har taget godt imod, stor tak for det. Juli og august gik med klargøring af præstegård. Tiden fra august og frem til nu fremgår i sekretærens beretning i dette kirkeblad. Der var mange ting, man kunne have trukket frem, det næste vi nu glæder os til er: skal Løgumkloster have plads på den europæiske kulturarvs liste? Og så vores renoveringsprojekt, det bliver en spændende tid, at lave så stort et projekt, som at renovere en kirke, ligger der jo mange følelser i, de første træk blev påbegyndt i 1997, så i de sidste 16 år er der blevet arbejdet frem til det, der nu påbegyndes til januar, vi vil løbende sørge for at orientere om, hvad der sker i kirken, i glasgangen vil der være plancher til udstilling af projektet, som vores sognepræst sagde på orienteringsmødet, det bliver en spændende og udfordrende tid at lave gudstjenester på andre måder. Menighedsråd, medarbejder og hele sognet ønskes en glædelig adventstid, god jul og godt nytår Menighedsråd, medarbejder og hele sognet ønskes en glædelig adventstid, god jul og godt nytår. Britta Larsen Formand Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf.: eller Kirsten Louise Christensen tlf Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen. Den ligger forskellige relevante steder i byen.

6 Advent og det nye kirkeår - en ren foræring 6 En god historie kan ikke fortælles ofte nok. En sådan er julens fortælling om, at Gud åbenbarede sig i verden i Jesus fra Nazaret. Den begivenhed skal fortælles igen og igen. Derfor er det en gave med advent og kirkeåret. For her fortælles historien forfra. Igen. I sin introduktion til Bibelen genfortalt med illustrationer af Sven Hav steen- Mikkelsen skriver Anna Sophie Seidelin om denne Jesus fra Nazaret, som er julens og det nye kirkeårs hovedperson: - Gennem tre år havde han skabt uro i landet. De herskende var uenige om mange ting, men de var enige om, at Jesus var en farlig mand, farlig for det, man kalder»freden«. Og så lod de ham fængsle, anklage, dømme og henrette. Dermed skulle det have været forbi med Jesus. Men ikke så snart var han død, før der bredte sig det rygte, at Gud havde kaldt ham til live igen. Hans venner havde set ham og været sammen med ham flere gange. Alle kunne se, at de, der havde stået ham nær, var holdt op med at sørge. De var glade og fulde af mod til at leve og fortælle videre om Gud og hans søn Jesus Kristus, der sammen med ham havde overvundet døden og stadig arbejdede videre på at frelse verden fra alt det onde, der ødelægger livet. Alle vegne hvor Jesu efterfølgere kom hen, fortalte de. - (s. 8) Det er en forunderlig historie. Kristendommen fortæller, at Gud har givet sig til kende i Jesus fra Nazaret. I ham har vi fået et menneskeligt ansigt på Gud. Sådan som apostlen Johannes skriver i et af sine breve: Guds kærlighed blev synlig da han sendte sin eneste søn ind i verden for at vi kunne få nyt liv gennem ham, (1. Johannesbrev 4, 9). Det ord om Guds kærlighed er både en overvældende gave og et uendeligt krav. Det Ord kom til verden for at være lyset, der skinner i mørket, og mørket kunne ikke besejre det. Og det viser vej, fordi det holder os fast på, hvad der er væsentligt: at når Han elskede så højt, så har vi også pligt til at elske vort medmenneske. Det er det daglige rugbrød i den kristne tro. Spis det så skal du leve! Lad os derfor hilse advent og det nye kirkeår velkomment. Den bibelske fortælling og det kristne budskab er lige vigtigt hver gang. Og det uanset om skal høres inden for eller uden for kirkens mure. I 2014 bliver det som bekendt her i Lø-

7 gumkloster uden for kirkens mure, fordi en renovering af kirken og orglet står lige for døren. Så nu er chancen der for at fejre gudstjeneste under andre former! Vel mødt således til gudstjenester på Refugiet og Højskolen og aftensange i Kapitelsalen (se andetsteds). Men først skal julen og advent fejres i Klosterkirken! Glædelig advent og godt nyt kirkeår. Sten Haarløv Lad os derfor hilse advent og det nye kirkeår velkomment. Den bibelske fortælling og det kristne budskab er lige vigtigt hver gang Helligtrekongersfest Nu nærmer Jule højtiden sig med hastige skridt, og snart har vi første søndag i advent. Løgumkloster kirke inviterer borgere over 70 år, som bor i Løgumkloster sogn til helligtrekongers fest. Spejderne vil bringe invitationerne ud før 1. søndag i advent. Festen begynder med gudstjeneste i Løgumkloster kl ved sognepræst Sten Haarløv, og hvor Løgumkloster kirkes ungdomskor også medvirker. Efter gudstjenesten fortsætter arrangementet i Havesalen på Refugiet, hvor der er middag og hyggeligt samvær. Efter middagen er der fællessang og et lokalt underholdnings indslag. En festlig og fornøjelig eftermiddag / aften som slutter ca. kl. 20. Opbakningen er stor til helligtrekonger fest, så hvis man har fået invitationen og ønsker at deltage, så meld dig til. På grund af besparelser vil der være en egen betaling på 50 kr. Hjertelig velkommen Kirsten Christensen formand for diakoni udvalget 7

8 De første europæere Cistercienserne som kulturarv Projekt»De første europæere«, som vi i Klosterforum arbejder med i og omkring kirken, er nu»udkommet på film«. Filmen siger i kort form, hvad der er essensen af projektet, som vi håber får»det europæiske kulturarv mærke«. Nu har vi ventet siden 1. februar, hvor ansøgningen blev indsendt til EU og vi håber at få (positiv)besked fra EU inden årets udgang. I mellemtiden er projektet præsenteret for mange interesserede: kommunalbestyrelsen, Udviklingsudvalget i region Syddanmark, Sønderjyske Kulturkvinder, Venstre i Løgumkloster, historisk forening, udvalgte politikere i regionen, danske politikere i EU, en lang række enkeltpersoner og sidst men ikke mindst: 410 besøgende til et åbent-husprogram i oktober måned, hvor guideforeningen koordinerede programmet. Kendskabet til projektet når således vidt omkring og det bliver meget positivt modtaget. Det sætter i den grad fokus på vores kirke, institutionerne og vores by, til glæde for os alle. Det glæder kommunalbestyrelsen sig også over. Der er meget stor opbakning herfra og med i budget 2014 er derfor også tilsagn om kr. om året i 3 år til hjælp til sekretariatsdrift fra 1. januar November og december bliver anvendt til flere præsentationer for interesserede og til i Klosterforum at udarbejde planer for arbejdet - først og fremmest i Dvs. planer for aktiviteter i kirken, på refugiet, TPC og højskolen. Desuden planer, som Museum Sønderjylland skal varetage, men også alle samarbejdsaktiviteterne med vores partner i Pelplin samt planer for etablering af sekretariat m.v. Vi håber det hele lykkes! Se filmen på under forside linket»de første europæere«. Kirsten Moesgaard 8

9 Mini-konfirmander i Løgumkloster Det plejer at være sjovt at være mini-konfirmand. I 2014 begynder vi i februar og slutter i maj. Vi mødes kl i konfirmandstuen ved præstegården, Storegade 7. Vi synger, tegner, hører Bibelhistorier, leger, snakker om Gud, skabelse, venskab, mad, bøn, liv og død m.m. Og vi tager på picnic-udflugt til en gammel Kirkehistorie Bogværket Danmarks Kirker er Nationalmuseets grundlæggende beskrivelse af de danske kirker. Udgivelsens formål er at udforske og udbrede kendskabet til: kirkebygningerne kirkernes kalkmalerier kirkeinventaret gravminderne dansk landsbykirke, når det igen er blevet forår. Mini-konfirmander er for alle i klasse i Distriktsskolen og Friskolen. Vi kommer ud på skolerne med tilmeldingsseddel i januar. Håber I vil være med. Vi glæder os. Dennis Bang Fick, organist og Sten Haarløv, præst. Som læser får man større viden om den enkelte kirke, og man kommer tættere på egnens tidligere beboere. Man kan læse om, hvilke kostbare gaver adel og borgerskab har skænket til kirken og også følge deres køb af de fornemste siddepladser og begravelsessteder. Også jævne folk træder ind i historien. Ikke mindst de utallige håndværkere, hvis arbejde stadig vækker beundring den dag i dag. Besøg hvor man blandt andet kan læse om den store renovering af Løgumkloster Kirke fra under Drop down menuen - punktet om kirken»danmarks Kirker«. Povl Søndergaard Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: 1. december kl december kl Læs mere på: http: 9

10 10

11 Løgumkloster interiørprojekt Af arkitekt Jørgen Overby, Gram Regeringsbygmester Eggeling, Tønder, forestod kirkens restaurering fra 1913 til genforeningen, hvorefter Harald Lønborg-Jensen overtog arbejdet, som blev afsluttet i 1926 med en nyindrettet kirke. Lønborg-Jensen var, som det var udbredt i datiden, inspireret af renæssancens kirkeinventar. Resultatet blev, at bl.a. bænkene virker tunge og fremmedartede for kirken som de fremstår i bejdset fyr. Næsten et århundredes slid har givet Lønborg-Jensens inventar en forsonende patina, men bænkene er desværre også meget ukomfortable, og det bør overordnet bemærkes, at inventaret ikke klæder kirkens raffinerede arkitektur. Kirkerummet besidder en sjælden klassisk skønhed og anses som et af Danmarks smukkeste kirkerum fra Valdemarstiden. I dette pragt - rum findes også bevaret væsentlige middelalderlige in - ven tarstykker. Munkestolene er fremragende originalt inventar, der sammen med triumfbuekrucifixet, relikvieskabet, celebrantstolen og den tilkomne sengotiske altertavle bidrager til forståelsen af kirkens oprindelige indretning og arkitektur. I interiørprojekt tilstræbes det derfor at skabe sammenhæng og helhed i oplevelsen af kirkerummet. Som udgangspunkt nedtages Lønborg-Jensens inventar og erstattes af nye kirkebænke, stole og knæfald. Dette nye inventar udføres i den lyse danske eg, og knytter sig således materialemæssigt til kirkens fine middelalderlige inventar i eg. Indretning, placering og formgivning tilstræbes en klar underordnet funktion i kirkerummet, og således placeres det nye stoleværk på nye lavere og regulerede plankegulve. Herved skabes en klar visuel ro, idet møblementet fremstår som en sammenhængende flade i det høje kirkerum (der i øvrigt oprindeligt var umøbleret). Bænkene udformes med god siddekomfort. Gulvene, under bænkene udføres også i den lyse danske eg som to rektangulære flader, adskilt af processionsgangen. Gulvfladerne vil sammen med bænke og stole således også fremover være klangbund i kirkeskibets gode akustik. I kirkens længdeakse skabes sammenhæng ved at koble stoleværkets nye formgivning til en ny udformning af knæfaldet. Knæfaldet, der også stammer fra Lønborg- Jensens indretning, fornyes i 11

12 12 en forenklet smedejernskonstruktion og med et håndløb i eg. I detailudformningen af kirkebænkene såvel som knæfaldet understreges konstruktive samlinger og detaljeringer bl.a. med en bladguld - belægning, netop for at fremhæve det nye inventars klare kvalitative sammenhæng med kirkens middelalderlige inventar. Såvel bænke som knæfald forsynes med hynder af naturfarvet kernelæder. En anden væsentlig fornyelse er en ændring af de afskærmningsvægge, der i dag aflukker side- skibenes øst kapeller. De meget høje afskærmningsvægge afskærer både dagslysindfaldet fra øst til sideskibene samt indsigten fra sideskibene til sidekapellerne. Der udføres derfor nye, betydeligt lavere panelplankevægge i eg. Panelvæggene skal forhindre indsyn, men samtidigt tillade lysindfaldet fra sidekapellernes øst vinduer. I detaljeringen udformes væggene i slægtskab med den bevarede middelalderlige revledør til klostergangen. Til komplettering af inventaret designes en ny kirkestol. Stolen udføres i eg og med stilistisk sammenhæng med de nye bænke. Stolene der skal kunne indgå i ekstraordinære opstillinger i kirkens brug udføres stabelbar. Stolen er enkelt, stram og strunk med inspiration i klassiske pindestole/kirkestole Kirkens orgel renses og udbygges. I denne sammenhæng fremrykkes det senmiddelalderlige pulpitur, og der etableres en ny adgang til pulpituret via en kvartsvingstrappe i eg i sideskibets nordvest hjørne. Lyssætningen af kirken skal understøtte de mange former for kirkelige handlinger der foregår i kirkerummet, men også fremhæve kirkens unikke teglstensarkitektur. Herudover skal lyssætningen respektere og komplettere dagslysindfaldet og bidrage med et godt arbejdslys. I kirkens skib ophænges således tre ringkroner. Kronerne forsynes med IRC lyskilder og er i deres udformning inspireret af middelalderlige forbilleder. Udføres i messing, der forsølves, og kronerne vil således også reflektere dagslyset på sublim måde. Til bænkegavlene udføres også forsølvede lysholdere. Anvendelsen af sølv i lysekronerne samt bænkestagerne vil sammen med den forfinede snedkermæssige udførelse af inventaret skabe et nutidigt slægtskab og en kobling til middelalderens farvede og gyldne inventar. Andre tiltag Interiørprojektet omfatter også nødvendige murværksreparationer samt ny kalkning af kirkens hvælv, der fungerer som lysreflektorer.

13 Kirkens varmeanlæg udgøres af rørfremføringer og støbejernsradiatorer fra restaureringen i Anlægget er udtjent og fornys. På tiden arbejdes der yderligere med at skabe niveaufri adgang til kirkerummet. Dødeporten mod nord er nemlig også et resultat af Lønborg- Jensens restaurering. Gamle fotos viser en adgangssituation uden trin og»snuble-tærskel«. Den store fornyelse af inventar og belysning m.m. bekostes af A.P. Møller Fonden; orgeludbygningen af Augustinusfonden. 13

14 Fastelavnsfest Fastelavn ligger i år (2014) på søndag den 2. marts. Gudstjenesten er kl. 10 og holdes i Refugiets Havesal. Vi synger salmer som også børnene kan synge med på. Som altid er børnene velkomne til at komme udklædte og gå med i optog, når gudstjenesten begynder. Efter gudstjenesten slår vi traditionen tro katten af tønden, i år i Refugiets gårdhave. Hvis det er alt for koldt, trækker vi indendørs. Og selvfølgelig bydes der også på fastelavnsboller og sodavand, kaffe eller te og snitter til alle uanset vejret! Kommende koncerter: Lørdag den 30. november kl Adventskoncert Anne Mette Balling, sopran Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré Søndag den 22. december kl Julekoncert Klosterkoret Hans Christian Hein, dirigent Fri entré Lørdag den 28. december kl Tre kvarters festlig julemusik Dennis Bang Fick, orgel Fri entré Søndag den 5. januar kl Tre kvarters festlig orgelmusik Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré Onsdag den 15. januar kl Koncert i Dormitoriet Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, orgel, cembalo og flygel Musik for fire hænder Fri entré Onsdag den 5. februar kl Koncert i Dormitoriet Poul Skjølstrup Larsen, orgel, cembalo og flygel Fri entré Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, spiller i januar firhændig musik på flere instrumenter Sopranen Anne Mette Balling har et bredt virke som solist i både lied-, oratorieog operasammenhæng, men som fortolker af barokmusik har hun skabt sig en helt særlig profil og betragtes som en af de fineste i Danmark. Ved koncerten i Løgumkloster kirke vil hun synge arier fra Handels»Messias«samt uddrag fra et par kantater af Johann Sebastian Bach. Hun vil desuden synge et par julesalmer af Brorson på melodier fra hans egen tid. Hun har optrådt som solist med de fleste af landets symfoniorkestre og ofte haft store roller på De Ny Opera.

15 Præstegårdsaftener i foråret 2014 Vi fortsætter den gode skik med de fælles præstegårdsaftener for den tyske og den danske menighed. Vi hører nyt fra vore menigheder og synger salmer på dansk og tysk selvfølgelig med klaverledsagelse. Det er en god tradition at mødes. Og vi glæder os til disse aftener. Næste gang er tirsdag den 4. februar kl i den danske præstegård og tirsdag den 1. april kl i den tyske præstegård. Præstegårdsaftnerne, som er åbne for alle, afholdes i præstegårdene hos sognepræst Sten Haarløv, Storegade 7 og hos pastor Matthias Alpen, Garvergade 14. Venlige hilsener Matthias Alpen og Sten Haarløv Konfirmationerne i 2014 Konfirmationerne er i 2014 henlagt til Nr. Løgum kirke på grund af restaureringen af Klosterkirken. Tak til menighedsrådet ved Nr. Løgum, fordi det straks sagde ja til, at vi kunne låne kirken til vore konfirmationer. Da Distriktsskolens konfirmandhold er rigtigt stort i år, afholdes to konfirmationer på samme dag, Bededag den 16. maj, nemlig kl og kl Friskolens konfirmation bliver som planlagt søndag den 18. maj kl også i Nr. Løgum kirke. Der vil blive arrangeret konfirmandforældreaften for Distriktskolens forældre og konfirmander i Nr. Løgum kirke og konfirmandstue onsdag den 22. og torsdag 30. januar kl For Friskolens forældre og konfirmander bliver konfirmandforældreaftenen torsdag den 6. februar kl samme sted. Der bydes på kaffe og sodavand mens vi taler om konfirmation og praktiske spørgsmål. Vi går derefter over i kirken, hvor vi slutter kl. ca Invitationer til de tre aftener udsendes i begyndelsen af januar. Sten Haarløv 15

16 Kierkegaard på falderebet Lidenskab er dog hovedsagen, det er den egentlige kraftmåler for menneskene. Derfor er vor tid så ussel, fordi den ingen lidenskaber har Søren Kierkegaard, Dagbogen, 1842 Læsekreds Søren Kierkegaard-året er snart forbi. Men ikke helt - det kan stadig nås. For ganske nylig udkom en lille perle af en introduktionsbog til Kierkegaards univers og vores egen nutid. Den udmærker sig ved at være kortfattet, rumme centrale emner og tekster af Kierkegaard selv samt at give både en introduktion til og en nutidig refleksion over de valgte temaer (f.eks. troen, kærligheden, selvet). Bogen Min kære læser Kierke - gaard i kortform, Aros 2013, er på 45 sider, skrevet og redigeret af Joakim Garff og Povl Götke. Formålet skriver de i forordet - med den lille bog er ikke at orientere læseren om, hvad Kierkegaard mente om dit og dat, men derimod at bruge»kierkegaard til at blive klogere på nogle vigtige eksistentielle temaer og fænomener«. Jeg håber, at andre har lyst og tid til at læse og diskutere denne lille bog. Vinteren banker snart på døren. Det indbyder til læsning og samvær. Jeg forestiller mig 3-4 aftener, den første gang torsdag den 12. december kl og ca. to timer frem. De øvrige aftener bliver forventeligt den 23. januar og 20. februar. Vel mødt! Sten Haarløv Man lever kun én gang; således er det her på jorden. Og mens du nu lever denne ene gang, hvis udstrækning i tid svinder ind med hver svindende time, sidder kærlighedens Gud i himlen, kærligt elskende også dig (Søren Kierkegaard, Øjeblikket nr. 8, 1855) 16

17 Klosteraften Fredag den 31. januar kl i Dormitoriet Med udgangspunkt i Kaj Munks egne skrifter præsenterer skuespilleren Casper Koch et levende og måske mere nuanceret billede af mennesket og idealisten, familiefaderen, præsten, journalisten og digteren Munk og om nogle af de sider, som måske er mindre kendte end hans tragiske død. Torsdag den 13. februar kl i Dormitoriet v. tidligere biskop Niels Henrik Arendt - Sognepræst i Staby-Madum pastorat MISSION år 2014 I det 20. århundrede voksede den kristne kirke enormt som følge af mission. Dog er der mange, også indenfor kirken, der synes, at mission ikke hører nutiden til - det er respektløst overfor anderledes troende at ville gøre dem til kristne. Men der er grund til at spørge: er omvendelse den kristne missions formål? er det mangel på respekt at give udtryk for, hvad man tror på? Vi udfordres til at overveje, om kristendommen er så vigtig for os, at vi vil dele den med andre mennesker. Kan den kristne kirke overleve uden at være rettet udad mod omgivelserne? Udstillinger i Dormitoriet og Glasgangen Sort Sol - Træsnit og grafik 1. november 15. december Hanne Knudsdatter er autodidakt grafiker. Hun debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling 1995 og har herefter været repræsenteret på flere af de anerkendte censurerede udstillinger. Hanne K. er medlem af BKF, Danske Grafiker, Fyns Grafiske Værksted. Hun har udstillet flere gange i Paris, Sydfrankrig og mange steder i Danmark. Hanne Knudsdatter skriver:»på udstillingen vil jeg vise et udsnit af grafiske arbejder fra de sidste par år. Mange vil være fra min hjem egn Marsken. Nogle billeder vil være fra Færøerne og Skotland. Litografierne er udført på Færøerne, træsnit og grafik er udført på mit eget værksted, som er på Tønder Landevej 19, Løgumkloster. Det er meget vigtigt for mig at arbejde billedmæssigt med det store i de små ting i naturen«. 17

18 LØGUMKLOSTER KIRKE, ADMINISTRATION Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil SOGNEPRÆST Sten Haarløv, Storegade 7 Tlf Træffes bedst tirsdag - fredag mellem samt efter aftale Fridag: Mandag KIRKETJENERE Povl Søndergaard Tlf Fridag: mandag Susanne Nielsen Hansen Fridag: fredag ORGANISTER Poul Skjølstrup Larsen Tlf Fridag: Mandag Dennis Bang Fick Tlf Fridag: Tirsdag KIRKESANGER Else Nielsen Fridag: mandag KIRKEGÅRDSLEDER Christian Hansen Tlf Mobil MENIGHEDS- RÅDSFORMAND Britta Larsen Tlf KONTAKTPERSON Lone Muus Tlf SEKRETÆR Peter Langberg Tlf KIRKEVÆRGE/ KASSERER Paul Anton Martinussen Tlf LØGUMKLOSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kirsten L. Christensen Tlf FOTOS: Lone Stidsen, Povl Søndergaard REDAKTIONSUDVALG Sten Haarløv Marianne Christiansen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Povl Søndergaard (ktj) MENIGHEDSRÅDET VED LØGUMKLOSTER KIRKE Britta Larsen Lone Muus Kirsten Louise Christensen Marianne Christiansen Paul Anton Martinussen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Sten Haarløv (kbf) Poul Skjølstrup Larsen (pers. repr.) NORDSCHLESWIGSCHE GEMEINDE Pastor: Matthias Alpen Garvergade 14, 6240 Løgumkloster Tlf

19 Kirkelige handlinger Dåb Anmeldes til sognepræsten senest 4 uger før dåben. Barnet navngives til kommunen forud for dåben. Barnets fødsel-/navneattest, forældres dåbsattester og vielsesattest medbringes. Navne og adresser på 2-5 faddere oplyses i forbindelse med dåbssamtalen med sognepræsten. For at være fadder skal man være døbt og mindst 13 år gammel. Vielser Aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen skal foregå. Der medbringes dåbsattest og en prøvelsesattest, udstedt af kommunen tidligst 4 måneder før vielsen, som afleveres til sognepræsten sammen med navne og adresser på to vidner. Kirketjener kontaktes med hensyn til pyntning og det praktiske i kirken. Begravelser/bisættelser Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Begravelseshandlingen og tidspunktet aftales med Sognepræsten på begravelsesstedet. Dåbs- og vielsesattest anvendes til udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener og kirkegårdsleder kontaktes med hensyn til ringning og det praktiske i kirken og på kirkegården. Fotografering/ videooptagelse Menighedsrådet har besluttet, at det ved dåb kan ske før eller efter gudstjenesten, og ved vielse ved ind- og udgang. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til AP-Taxi tlf senest dagen før. Aftensang i kirken Hverdage kl ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang 1. onsdag: Sognepræsten 2. onsdag: Sognepræsten 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Sognepræsten 19

20 Gudstjenesteliste 1. december kl søndag i advent - Højmesse Kirkekaffe 1. december kl søndag i advent - Tysk Gudstjeneste v. Matthias Alpen 5. december kl Gudstjeneste med Lindevang & Klosterparken - i kirken 8. december kl søndag i advent - Højmesse 15. december kl søndag i advent - Højmesse 17. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med dagplejerne og Danske Børnehave småbørnsgruppe 18. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med den Tyske Børnehave v. Matthias Alpen 19. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med børnehaverne 19. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med den Tyske skole v. Matthias Alpen 20. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med alle børnene fra Distriktsskolen 22. december kl Højmesse 4. søndag i advent De Ni Læsninger & Matthias Alpen december kl Juleaftensgudstjeneste på Lindevang 24. december kl Julaeaftensgudstjeneste 24. december kl Heiligabend v. Matthias Alpen 24. december kl Juleaftensgudstjeneste 25. december kl Højmesse - Juledag 26. december kl Højmesse - 2. Juledag 29. december kl Højmesse - Julesøndag v. Leise Christensen 1. januar 2014 kl Højmesse - Nytårsdag 4. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste 5. januar kl Højmesse Helligtrekongers søndag Kirkekaffe 5. januar kl Tysk Gudstjeneste 2. So. n. Christfest v. Matthias Alpen 5. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste 12. januar kl Højmesse 1. søndag efter Helligtrekonger Hver onsdag kl NADVER- GUDSTJENESTE 19. januar kl Højmesse 2. søndag efter Helligtrekonger 26. januar kl Højmesse 3. søndag efter Helligtrekonger v. Povl Götke 2. februar kl Højmesse 4. søndag efter Helligtrekonger 2. februar kl Tysk Gudstjeneste 4. So. n. Epiphanias v. Matthias Alpen 9. februar kl Højmesse Sidste søndag efter Helligtrekonger 16. februar kl Højmesse Søndag septuagesima v. Steen Tygesen 23. februar kl Højmesse Søndag seksagesima 2. marts kl Højmesse - Fastelavns søndag Kirkekaffe & tøndeslagning 2. marts kl Tysk Gudstjeneste Estomihi (Sonntag v.d. Passionszeit) v. Matthias Alpen Fra den 12. januar 29. juni 2014 afvikles alle Højmesserne i Havesalen på Refugiet. De tyske gudstjenester afvikles i Kapitelsalen Kalender se omtale inde i bladet Lørdag den 30. november kl Adventskoncert Torsdag den 5. december kl Gudstjeneste i kirken for Lindevang & Klosterparken Torsdag den 5. december kl Menighedsrådsmøde Søndag den 22. december kl Koncert Mandag den 23. december kl Juleaftensgudstjeneste på Lindevang Lørdag den 28. december kl Tre kvarters festlig orgelmusik Lørdag den 4. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste Søndag den 5. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste Søndag den 5. januar kl Tre kvarters festlig orgelmusik Onsdag den 15. januar Koncert i Dormitoriet Onsdag den 22. januar kl Konfirmand forældreaften Torsdag den 30. januar kl Gudstjeneste på Lindevang v. Bent Oluf Damm Torsdag den 30. januar kl Konfirmand forældreaften Fredag den 31. januar kl Klosteraften. Emne Kaj Munk Tirsdag den 4. februar kl Præstegårdsaften i den danske præstegård Onsdag den 5. februar Kl koncert i Dormitoriet Torsdag den 6. februar kl Gudstjeneste på Klosterparken Torsdag den 6. februar kl Konfirmand forældreaften Torsdag den 13. februar kl Klosteraften v. Niels Henrik Arendt Torsdag den 27. februar kl Gudstjeneste på Lindevang v. Heine Holmgaard Kommende menighedsrådsmøder fastlægges først efter 5. december. Tinglev Bogtrykkeri

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 8 marts april maj 2013 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet holdt konstituerende møde den 29. november, efter det netop afsluttede menighedsrådsvalg. Man konstituerede sig på flg.

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 22. maj 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 22. maj 2014 Blad nr. 2956 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 22. maj 2014 Afbud: Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Ulla Thorbjørn Hansen, Per Vibskov Nielsen Fraværende uden afbud: Paul Bundgaard Dagsorden Beslutning

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 1 December 2006 - Februar 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 1 December 2006 - Februar 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 1 December 2006 - Februar 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Henrik Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. marts, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Jul i Padesø Kirke. 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Jul i Padesø Kirke. 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke Vikar for Mette Lise Bjerregård Under Mette Lise Bjerregårds sygefravær er embedet blevet varetaget af præsterne fra vore nabosogne,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere