for Løgumkloster Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014

2 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien. Der har i august måned - foruden udvalgsmøder - været afholdt møder om bl.a. restaureringsprojektet, valg til provstiudvalg og stiftsråd, budgetmøde og budgetsamråd i provstiet, samt forberedelse og gennemførelse af præsteindsættelsen af vores nye sognepræst - Sten Haarløv - ved højmessen den 1. september. Han blev indsat i embedet af biskoppen for Ribe Stift - Elisabeth Dons Christensen - og menighedsrådet kunne glæde sig over sognets store opbakning ved gudstjenesten og den efterfølgende reception i Refugiets havesal. I månederne august september oktober har der været afholdt to ordinære menighedsrådsmøder den 5. september og den 10. oktober. Som altid ved møderne er der en række orienteringspunkter, som det vil føre for vidt at omtale i denne sammenhæng, al den stund, at de allerede fremgår af de offentlige referater fra møderne på kirkens hjemme - side og på opslagstavlen i kirken. Her skal dog nævnes de mest markante begivenheder i perioden: Region Syddanmarks arrangement: Syddanske dage, med titlen:»det gode liv«, fandt sted i Løgumkloster den september, og Løgumkloster sogn og Refugiet var medindbydere til arrangementet. Løgumkloster sogn deltog med en stand til Diakonimessen i Esbjerg, lørdag den 21. september, og det er diakoniudvalgets fortjeneste at det kom i stand. Kirkegårdsvandringen d. 22. august var et sandt tilløbsstykke med ca. 107 deltagere, som fik en interessant gennemgang af kirkegården. Der var god deltagelse til filmforevisningen. Ca. 75 var mødt. Det er besluttet at tegne medlemskab af»european Charter of Cistercian Abbys and Sites«. Dette er en følgevirkning af»klosterfo r um«, og skønnes at ville være en stor fordel for byen, med det fokus det sætter på kirken, byen, det kirkelige institutionsmiljø og egnen, og med en deraf forventelig positiv turist effekt. Torsdag d. 3. oktober blev der afholdt sognemøde i Forsamlingshuset. Formanden kunne ved mødet meddele at stiftsøvrigheden har godkendt det af arkitekt Jørgen Overby udarbejdede skitseforslag til renovering af kirken, og at låneansøgning vedr. nogle af bygningsarbejderne er godkendt både af provstiet og stiftet. De forskellige detailprojekter, som indgår i det samlede projekt, forelægges menighedsrådet på et møde den 21. november, hvorefter de er klar til indsendelse til stiftets godkendelse. Der var fremmødt ca. 75 personer til det årlige sognemøde, og de fik en grundig orientering om projektet af formanden og arkitekten, som også beskrev de intentioner, som ligger bag udformningen. Der var endvidere mulighed for spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne. Derudover orienterede formanden om menighedsrådets aktiviteter i det forløbne år. Menighedsrådet har indgået lejeaftaler med henholdsvis refugiet og høj - skolen vedr. gudstjenester i Det første halvår benyttes refugiets»havesal«, og i andet halvår vil gudstjenesterne blive afviklet i højskolens»ottekant«. Aftensang vil blive afholdt i kapitelsalen med alternativ mulighed for at benytte dormitoriet ved meget stor deltagelse. Øvrige kirkelige handlinger og konfirmatio- 2

3 ner kommer til at foregå fra Nr. Løgum Kirke med Løgumkloster Kirkes betjening. For kirkelige handlinger vil 2. prioriteten være Bedsted Kirke i tilfælde af sammenfald med Nr. Løgum sogns egne kirkelige handlinger. På baggrund af en henvendelse fra forældre til elever på friskolen ang. tidspunktet for konfirmation af skolens elever, vil konfirmationen fra 2015 som ønsket - blive placeret på Bededag, i forlængelse af Distriktskolens konfirmation. Børn- og Ungeudvalget arbejder videre med RAMSprojektet. RAMS er et kirkeskole samarbejde, der hvert år slutter med en storstilet musikgudstjeneste i Ribe Domkirke med op mod 1000 deltagere fra skoler i hele stiftet. Alle synger salmer sammen, som er blevet gennemgået i løbet af projektet. Man skal i udvalget tage stilling til, om det skal anbefales, at menighedsrådet beslutter, at også skolebørn i Løgumkloster sogn skal have mulighed for at få denne oplevelse. Behandlingen af budgettet for 2014 er endnu ikke afsluttet, men vil blive færdigbehandlet ved menig hedsrådsmødet, den 7. november. Der afholdes en vandreudstilling om»orgelkultur nord og syd for grænsen«i glasgangen i slutningen af november Udstillingen er blevet til på foranledning af, og i samarbejde med Kirkemusikskolen. Afstemningen til provstiudvalget resulterede i at Løgumkloster menighedsråd igen er repræsenteret i udvalget, idet Peter Langberg opnåede valg til udvalget, som påbegynder sin funktionsperiode den 1. november. Såvel valget til provsti - udvalg som stiftsråd foregår ved brevafstemning, hvor formanden efterfølgende afleverer de lukkede kuverter på provstikontoret. I forbindelse med det store renoveringsprojekt, er der berammet et møde med arkitekt Ulla Lunn fra»a. P. Møller Fonden«. Mødet afholdes den 13/ i Løgumkloster Kirke. Menighedsrådene er blevet opfordret til at afgive høringssvar vedr.»folkekirkens Styringsstruktur«. Et underudvalg havde udarbejdet et udkast, som Løgumkloster menighedsråd har godkendt og videresendt. Man går vedr.»indre anliggender«ind for model 1, som vil sikre en fortsættelse af folkekirkens rummelighed, samtidig med at en række områder, som af kirkeministeren hidtil har været administreret i henhold til»sædvanlig praksis«, fremover vil blive lovfæstet. Samtidig sker den demokratiske forankring fortsat via folketinget. Vedr. forslaget om oprettelse af»folkekirkens Bestyrelse«foreslår menighedsrådet navnet ændret til»folkekirkens økonomiske råd«. Her går man i princippet ind for model 2a, ud fra den holdning, at man således vil få en demokratisk valgt medspiller ind over administrationen af fællesfonden. Menighedsrådene er også opfordret til at afgive et høringssvar vedr. åremålsansættelse af biskopper. Afstemningen om sagen resulterede i at der var flertal menighedsrådet for ikke at anbefale åremålsansættelse af biskopper. Ønsker man flere detaljer med vedr. arbejdet i menighedsrådet, kan man læse udskrift af menighedsrådsprotokollen på opslagstavlen i kirken og kirkens hjemmeside, ligesom der også er offentlig adgang til at overvære menighedsrådsmøderne, bortset naturligvis fra evt. lukkede dagsordenspunkter. Hjemmesidens adresse er: w w w. l o e g u m k l o s t e r- kirke.dk Peter Langberg 3

4 Formandens tilbageblik på 2013 og julehilsen 1. søndag i advent 2012 trådte et nyt menighedsråd i arbejdstøjet, vi er desværre kommet under 3000 medlemmer i sognet og blev derfor reduceret fra 8 til 7. Dette er ikke en fordel, da vi er i en kirke med højt aktivitets niveau. Heldigvis har vi et stort frivilligheds net, stor tak til jer, men der er altid plads til flere, som har lyst. Vi har i menighedsrådet otte underudvalg: kirke-kirkegårdsudvalg/præstegårdsudvalg, gudstjeneste - udvalg, børne-unge udvalg, voksenudvalg, diakoniudvalg, musikudvalg, pr. udvalg, og udstillingsudvalg, og er ligeledes repræsenteret i Holmen og klokkespillets bestyrelser. Lørdag d. 26. januar var menighedsråd og personale samlet fra kl. 8 om morgenen for at arbejde med visioner og målsætninger, til bageblik på, hvad var vores mål og hvad havde vi nået. Vision og målsætning er meget vigtig, den følger med budgettet og det er også den, menighedsrådets lønpolitik bliver lavet ud fra. Vi afsluttede dagen med, at arkitekt Jørgen Overby gennemgik renoveringsprojektet. På februar mødet arbejdede vi videre med visionsplanen, og på marts mødet afsluttede vi den. Alle underudvalg skulle inden maj have haft deres første møde og lavet deres egen vision/målsætning og handlingsplan. Ud fra dette vil hvert udvalg arbejde frem mod det, man nu har sat sig som mål. Januar/februar/marts var tre måneder med mange kurser for menighedsrådet. Det er vigtigt at være klædt godt på, så alle har mere eller mindre deltaget. Men marts og april bar jo også præg af, at vi godt kunne se, at vi skulle have ny sognepræst, så for ikke at komme haltende bagefter, var vi nok lidt på forkant, da det den 23. april stod klart, at Marianne Christiansen blev valgt som ny biskop over Haderslev stift. Alt var kørt i stilling vedrørende stillingsopslag og aftaler med biskop og provst. Det er en vigtig opgave for et menighedsråd at skulle vælge præst, og på det tidspunkt var vi stadig et nyt råd, som ikke helt var kørt sammen endnu, men vi havde et rigtig godt forløb, gode dialoger og samtaler. Samtidig med at vi skulle igennem forløbet med udvælgelse af ny sognepræst, havde vi stadig en del udvalgsmøder, menighedsrådsmøder, et stort renoveringsprojekt og en guds- 4

5 tjenesteplan, der skulle fungere indtil 1. september. Erling Bjerrum var i perioden konstitueret kirkebogsfører og skulle sørge for øvrige kirkelige handlinger, og med en god medarbejderstab, som virkelig tager ansvar, fik vi på en god måde kørt perioden igennem. To emeriti, Thorkild Schousboe Laursen og Steen Tygesen tog den største del af søndagens højmesser, stor tak alle. 18. juni havde vi indstillingsmøde. Valget, som alle jo ved, faldt på Sten Haarløv. Vi har fået en sognepræst med rigtig mange ideer. Sten Haarløv udtaler selv, han har fået sit ønskejob, sognet har taget godt imod, stor tak for det. Juli og august gik med klargøring af præstegård. Tiden fra august og frem til nu fremgår i sekretærens beretning i dette kirkeblad. Der var mange ting, man kunne have trukket frem, det næste vi nu glæder os til er: skal Løgumkloster have plads på den europæiske kulturarvs liste? Og så vores renoveringsprojekt, det bliver en spændende tid, at lave så stort et projekt, som at renovere en kirke, ligger der jo mange følelser i, de første træk blev påbegyndt i 1997, så i de sidste 16 år er der blevet arbejdet frem til det, der nu påbegyndes til januar, vi vil løbende sørge for at orientere om, hvad der sker i kirken, i glasgangen vil der være plancher til udstilling af projektet, som vores sognepræst sagde på orienteringsmødet, det bliver en spændende og udfordrende tid at lave gudstjenester på andre måder. Menighedsråd, medarbejder og hele sognet ønskes en glædelig adventstid, god jul og godt nytår Menighedsråd, medarbejder og hele sognet ønskes en glædelig adventstid, god jul og godt nytår. Britta Larsen Formand Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf.: eller Kirsten Louise Christensen tlf Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen. Den ligger forskellige relevante steder i byen.

6 Advent og det nye kirkeår - en ren foræring 6 En god historie kan ikke fortælles ofte nok. En sådan er julens fortælling om, at Gud åbenbarede sig i verden i Jesus fra Nazaret. Den begivenhed skal fortælles igen og igen. Derfor er det en gave med advent og kirkeåret. For her fortælles historien forfra. Igen. I sin introduktion til Bibelen genfortalt med illustrationer af Sven Hav steen- Mikkelsen skriver Anna Sophie Seidelin om denne Jesus fra Nazaret, som er julens og det nye kirkeårs hovedperson: - Gennem tre år havde han skabt uro i landet. De herskende var uenige om mange ting, men de var enige om, at Jesus var en farlig mand, farlig for det, man kalder»freden«. Og så lod de ham fængsle, anklage, dømme og henrette. Dermed skulle det have været forbi med Jesus. Men ikke så snart var han død, før der bredte sig det rygte, at Gud havde kaldt ham til live igen. Hans venner havde set ham og været sammen med ham flere gange. Alle kunne se, at de, der havde stået ham nær, var holdt op med at sørge. De var glade og fulde af mod til at leve og fortælle videre om Gud og hans søn Jesus Kristus, der sammen med ham havde overvundet døden og stadig arbejdede videre på at frelse verden fra alt det onde, der ødelægger livet. Alle vegne hvor Jesu efterfølgere kom hen, fortalte de. - (s. 8) Det er en forunderlig historie. Kristendommen fortæller, at Gud har givet sig til kende i Jesus fra Nazaret. I ham har vi fået et menneskeligt ansigt på Gud. Sådan som apostlen Johannes skriver i et af sine breve: Guds kærlighed blev synlig da han sendte sin eneste søn ind i verden for at vi kunne få nyt liv gennem ham, (1. Johannesbrev 4, 9). Det ord om Guds kærlighed er både en overvældende gave og et uendeligt krav. Det Ord kom til verden for at være lyset, der skinner i mørket, og mørket kunne ikke besejre det. Og det viser vej, fordi det holder os fast på, hvad der er væsentligt: at når Han elskede så højt, så har vi også pligt til at elske vort medmenneske. Det er det daglige rugbrød i den kristne tro. Spis det så skal du leve! Lad os derfor hilse advent og det nye kirkeår velkomment. Den bibelske fortælling og det kristne budskab er lige vigtigt hver gang. Og det uanset om skal høres inden for eller uden for kirkens mure. I 2014 bliver det som bekendt her i Lø-

7 gumkloster uden for kirkens mure, fordi en renovering af kirken og orglet står lige for døren. Så nu er chancen der for at fejre gudstjeneste under andre former! Vel mødt således til gudstjenester på Refugiet og Højskolen og aftensange i Kapitelsalen (se andetsteds). Men først skal julen og advent fejres i Klosterkirken! Glædelig advent og godt nyt kirkeår. Sten Haarløv Lad os derfor hilse advent og det nye kirkeår velkomment. Den bibelske fortælling og det kristne budskab er lige vigtigt hver gang Helligtrekongersfest Nu nærmer Jule højtiden sig med hastige skridt, og snart har vi første søndag i advent. Løgumkloster kirke inviterer borgere over 70 år, som bor i Løgumkloster sogn til helligtrekongers fest. Spejderne vil bringe invitationerne ud før 1. søndag i advent. Festen begynder med gudstjeneste i Løgumkloster kl ved sognepræst Sten Haarløv, og hvor Løgumkloster kirkes ungdomskor også medvirker. Efter gudstjenesten fortsætter arrangementet i Havesalen på Refugiet, hvor der er middag og hyggeligt samvær. Efter middagen er der fællessang og et lokalt underholdnings indslag. En festlig og fornøjelig eftermiddag / aften som slutter ca. kl. 20. Opbakningen er stor til helligtrekonger fest, så hvis man har fået invitationen og ønsker at deltage, så meld dig til. På grund af besparelser vil der være en egen betaling på 50 kr. Hjertelig velkommen Kirsten Christensen formand for diakoni udvalget 7

8 De første europæere Cistercienserne som kulturarv Projekt»De første europæere«, som vi i Klosterforum arbejder med i og omkring kirken, er nu»udkommet på film«. Filmen siger i kort form, hvad der er essensen af projektet, som vi håber får»det europæiske kulturarv mærke«. Nu har vi ventet siden 1. februar, hvor ansøgningen blev indsendt til EU og vi håber at få (positiv)besked fra EU inden årets udgang. I mellemtiden er projektet præsenteret for mange interesserede: kommunalbestyrelsen, Udviklingsudvalget i region Syddanmark, Sønderjyske Kulturkvinder, Venstre i Løgumkloster, historisk forening, udvalgte politikere i regionen, danske politikere i EU, en lang række enkeltpersoner og sidst men ikke mindst: 410 besøgende til et åbent-husprogram i oktober måned, hvor guideforeningen koordinerede programmet. Kendskabet til projektet når således vidt omkring og det bliver meget positivt modtaget. Det sætter i den grad fokus på vores kirke, institutionerne og vores by, til glæde for os alle. Det glæder kommunalbestyrelsen sig også over. Der er meget stor opbakning herfra og med i budget 2014 er derfor også tilsagn om kr. om året i 3 år til hjælp til sekretariatsdrift fra 1. januar November og december bliver anvendt til flere præsentationer for interesserede og til i Klosterforum at udarbejde planer for arbejdet - først og fremmest i Dvs. planer for aktiviteter i kirken, på refugiet, TPC og højskolen. Desuden planer, som Museum Sønderjylland skal varetage, men også alle samarbejdsaktiviteterne med vores partner i Pelplin samt planer for etablering af sekretariat m.v. Vi håber det hele lykkes! Se filmen på under forside linket»de første europæere«. Kirsten Moesgaard 8

9 Mini-konfirmander i Løgumkloster Det plejer at være sjovt at være mini-konfirmand. I 2014 begynder vi i februar og slutter i maj. Vi mødes kl i konfirmandstuen ved præstegården, Storegade 7. Vi synger, tegner, hører Bibelhistorier, leger, snakker om Gud, skabelse, venskab, mad, bøn, liv og død m.m. Og vi tager på picnic-udflugt til en gammel Kirkehistorie Bogværket Danmarks Kirker er Nationalmuseets grundlæggende beskrivelse af de danske kirker. Udgivelsens formål er at udforske og udbrede kendskabet til: kirkebygningerne kirkernes kalkmalerier kirkeinventaret gravminderne dansk landsbykirke, når det igen er blevet forår. Mini-konfirmander er for alle i klasse i Distriktsskolen og Friskolen. Vi kommer ud på skolerne med tilmeldingsseddel i januar. Håber I vil være med. Vi glæder os. Dennis Bang Fick, organist og Sten Haarløv, præst. Som læser får man større viden om den enkelte kirke, og man kommer tættere på egnens tidligere beboere. Man kan læse om, hvilke kostbare gaver adel og borgerskab har skænket til kirken og også følge deres køb af de fornemste siddepladser og begravelsessteder. Også jævne folk træder ind i historien. Ikke mindst de utallige håndværkere, hvis arbejde stadig vækker beundring den dag i dag. Besøg hvor man blandt andet kan læse om den store renovering af Løgumkloster Kirke fra under Drop down menuen - punktet om kirken»danmarks Kirker«. Povl Søndergaard Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: 1. december kl december kl Læs mere på: http: 9

10 10

11 Løgumkloster interiørprojekt Af arkitekt Jørgen Overby, Gram Regeringsbygmester Eggeling, Tønder, forestod kirkens restaurering fra 1913 til genforeningen, hvorefter Harald Lønborg-Jensen overtog arbejdet, som blev afsluttet i 1926 med en nyindrettet kirke. Lønborg-Jensen var, som det var udbredt i datiden, inspireret af renæssancens kirkeinventar. Resultatet blev, at bl.a. bænkene virker tunge og fremmedartede for kirken som de fremstår i bejdset fyr. Næsten et århundredes slid har givet Lønborg-Jensens inventar en forsonende patina, men bænkene er desværre også meget ukomfortable, og det bør overordnet bemærkes, at inventaret ikke klæder kirkens raffinerede arkitektur. Kirkerummet besidder en sjælden klassisk skønhed og anses som et af Danmarks smukkeste kirkerum fra Valdemarstiden. I dette pragt - rum findes også bevaret væsentlige middelalderlige in - ven tarstykker. Munkestolene er fremragende originalt inventar, der sammen med triumfbuekrucifixet, relikvieskabet, celebrantstolen og den tilkomne sengotiske altertavle bidrager til forståelsen af kirkens oprindelige indretning og arkitektur. I interiørprojekt tilstræbes det derfor at skabe sammenhæng og helhed i oplevelsen af kirkerummet. Som udgangspunkt nedtages Lønborg-Jensens inventar og erstattes af nye kirkebænke, stole og knæfald. Dette nye inventar udføres i den lyse danske eg, og knytter sig således materialemæssigt til kirkens fine middelalderlige inventar i eg. Indretning, placering og formgivning tilstræbes en klar underordnet funktion i kirkerummet, og således placeres det nye stoleværk på nye lavere og regulerede plankegulve. Herved skabes en klar visuel ro, idet møblementet fremstår som en sammenhængende flade i det høje kirkerum (der i øvrigt oprindeligt var umøbleret). Bænkene udformes med god siddekomfort. Gulvene, under bænkene udføres også i den lyse danske eg som to rektangulære flader, adskilt af processionsgangen. Gulvfladerne vil sammen med bænke og stole således også fremover være klangbund i kirkeskibets gode akustik. I kirkens længdeakse skabes sammenhæng ved at koble stoleværkets nye formgivning til en ny udformning af knæfaldet. Knæfaldet, der også stammer fra Lønborg- Jensens indretning, fornyes i 11

12 12 en forenklet smedejernskonstruktion og med et håndløb i eg. I detailudformningen af kirkebænkene såvel som knæfaldet understreges konstruktive samlinger og detaljeringer bl.a. med en bladguld - belægning, netop for at fremhæve det nye inventars klare kvalitative sammenhæng med kirkens middelalderlige inventar. Såvel bænke som knæfald forsynes med hynder af naturfarvet kernelæder. En anden væsentlig fornyelse er en ændring af de afskærmningsvægge, der i dag aflukker side- skibenes øst kapeller. De meget høje afskærmningsvægge afskærer både dagslysindfaldet fra øst til sideskibene samt indsigten fra sideskibene til sidekapellerne. Der udføres derfor nye, betydeligt lavere panelplankevægge i eg. Panelvæggene skal forhindre indsyn, men samtidigt tillade lysindfaldet fra sidekapellernes øst vinduer. I detaljeringen udformes væggene i slægtskab med den bevarede middelalderlige revledør til klostergangen. Til komplettering af inventaret designes en ny kirkestol. Stolen udføres i eg og med stilistisk sammenhæng med de nye bænke. Stolene der skal kunne indgå i ekstraordinære opstillinger i kirkens brug udføres stabelbar. Stolen er enkelt, stram og strunk med inspiration i klassiske pindestole/kirkestole Kirkens orgel renses og udbygges. I denne sammenhæng fremrykkes det senmiddelalderlige pulpitur, og der etableres en ny adgang til pulpituret via en kvartsvingstrappe i eg i sideskibets nordvest hjørne. Lyssætningen af kirken skal understøtte de mange former for kirkelige handlinger der foregår i kirkerummet, men også fremhæve kirkens unikke teglstensarkitektur. Herudover skal lyssætningen respektere og komplettere dagslysindfaldet og bidrage med et godt arbejdslys. I kirkens skib ophænges således tre ringkroner. Kronerne forsynes med IRC lyskilder og er i deres udformning inspireret af middelalderlige forbilleder. Udføres i messing, der forsølves, og kronerne vil således også reflektere dagslyset på sublim måde. Til bænkegavlene udføres også forsølvede lysholdere. Anvendelsen af sølv i lysekronerne samt bænkestagerne vil sammen med den forfinede snedkermæssige udførelse af inventaret skabe et nutidigt slægtskab og en kobling til middelalderens farvede og gyldne inventar. Andre tiltag Interiørprojektet omfatter også nødvendige murværksreparationer samt ny kalkning af kirkens hvælv, der fungerer som lysreflektorer.

13 Kirkens varmeanlæg udgøres af rørfremføringer og støbejernsradiatorer fra restaureringen i Anlægget er udtjent og fornys. På tiden arbejdes der yderligere med at skabe niveaufri adgang til kirkerummet. Dødeporten mod nord er nemlig også et resultat af Lønborg- Jensens restaurering. Gamle fotos viser en adgangssituation uden trin og»snuble-tærskel«. Den store fornyelse af inventar og belysning m.m. bekostes af A.P. Møller Fonden; orgeludbygningen af Augustinusfonden. 13

14 Fastelavnsfest Fastelavn ligger i år (2014) på søndag den 2. marts. Gudstjenesten er kl. 10 og holdes i Refugiets Havesal. Vi synger salmer som også børnene kan synge med på. Som altid er børnene velkomne til at komme udklædte og gå med i optog, når gudstjenesten begynder. Efter gudstjenesten slår vi traditionen tro katten af tønden, i år i Refugiets gårdhave. Hvis det er alt for koldt, trækker vi indendørs. Og selvfølgelig bydes der også på fastelavnsboller og sodavand, kaffe eller te og snitter til alle uanset vejret! Kommende koncerter: Lørdag den 30. november kl Adventskoncert Anne Mette Balling, sopran Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré Søndag den 22. december kl Julekoncert Klosterkoret Hans Christian Hein, dirigent Fri entré Lørdag den 28. december kl Tre kvarters festlig julemusik Dennis Bang Fick, orgel Fri entré Søndag den 5. januar kl Tre kvarters festlig orgelmusik Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré Onsdag den 15. januar kl Koncert i Dormitoriet Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, orgel, cembalo og flygel Musik for fire hænder Fri entré Onsdag den 5. februar kl Koncert i Dormitoriet Poul Skjølstrup Larsen, orgel, cembalo og flygel Fri entré Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, spiller i januar firhændig musik på flere instrumenter Sopranen Anne Mette Balling har et bredt virke som solist i både lied-, oratorieog operasammenhæng, men som fortolker af barokmusik har hun skabt sig en helt særlig profil og betragtes som en af de fineste i Danmark. Ved koncerten i Løgumkloster kirke vil hun synge arier fra Handels»Messias«samt uddrag fra et par kantater af Johann Sebastian Bach. Hun vil desuden synge et par julesalmer af Brorson på melodier fra hans egen tid. Hun har optrådt som solist med de fleste af landets symfoniorkestre og ofte haft store roller på De Ny Opera.

15 Præstegårdsaftener i foråret 2014 Vi fortsætter den gode skik med de fælles præstegårdsaftener for den tyske og den danske menighed. Vi hører nyt fra vore menigheder og synger salmer på dansk og tysk selvfølgelig med klaverledsagelse. Det er en god tradition at mødes. Og vi glæder os til disse aftener. Næste gang er tirsdag den 4. februar kl i den danske præstegård og tirsdag den 1. april kl i den tyske præstegård. Præstegårdsaftnerne, som er åbne for alle, afholdes i præstegårdene hos sognepræst Sten Haarløv, Storegade 7 og hos pastor Matthias Alpen, Garvergade 14. Venlige hilsener Matthias Alpen og Sten Haarløv Konfirmationerne i 2014 Konfirmationerne er i 2014 henlagt til Nr. Løgum kirke på grund af restaureringen af Klosterkirken. Tak til menighedsrådet ved Nr. Løgum, fordi det straks sagde ja til, at vi kunne låne kirken til vore konfirmationer. Da Distriktsskolens konfirmandhold er rigtigt stort i år, afholdes to konfirmationer på samme dag, Bededag den 16. maj, nemlig kl og kl Friskolens konfirmation bliver som planlagt søndag den 18. maj kl også i Nr. Løgum kirke. Der vil blive arrangeret konfirmandforældreaften for Distriktskolens forældre og konfirmander i Nr. Løgum kirke og konfirmandstue onsdag den 22. og torsdag 30. januar kl For Friskolens forældre og konfirmander bliver konfirmandforældreaftenen torsdag den 6. februar kl samme sted. Der bydes på kaffe og sodavand mens vi taler om konfirmation og praktiske spørgsmål. Vi går derefter over i kirken, hvor vi slutter kl. ca Invitationer til de tre aftener udsendes i begyndelsen af januar. Sten Haarløv 15

16 Kierkegaard på falderebet Lidenskab er dog hovedsagen, det er den egentlige kraftmåler for menneskene. Derfor er vor tid så ussel, fordi den ingen lidenskaber har Søren Kierkegaard, Dagbogen, 1842 Læsekreds Søren Kierkegaard-året er snart forbi. Men ikke helt - det kan stadig nås. For ganske nylig udkom en lille perle af en introduktionsbog til Kierkegaards univers og vores egen nutid. Den udmærker sig ved at være kortfattet, rumme centrale emner og tekster af Kierkegaard selv samt at give både en introduktion til og en nutidig refleksion over de valgte temaer (f.eks. troen, kærligheden, selvet). Bogen Min kære læser Kierke - gaard i kortform, Aros 2013, er på 45 sider, skrevet og redigeret af Joakim Garff og Povl Götke. Formålet skriver de i forordet - med den lille bog er ikke at orientere læseren om, hvad Kierkegaard mente om dit og dat, men derimod at bruge»kierkegaard til at blive klogere på nogle vigtige eksistentielle temaer og fænomener«. Jeg håber, at andre har lyst og tid til at læse og diskutere denne lille bog. Vinteren banker snart på døren. Det indbyder til læsning og samvær. Jeg forestiller mig 3-4 aftener, den første gang torsdag den 12. december kl og ca. to timer frem. De øvrige aftener bliver forventeligt den 23. januar og 20. februar. Vel mødt! Sten Haarløv Man lever kun én gang; således er det her på jorden. Og mens du nu lever denne ene gang, hvis udstrækning i tid svinder ind med hver svindende time, sidder kærlighedens Gud i himlen, kærligt elskende også dig (Søren Kierkegaard, Øjeblikket nr. 8, 1855) 16

17 Klosteraften Fredag den 31. januar kl i Dormitoriet Med udgangspunkt i Kaj Munks egne skrifter præsenterer skuespilleren Casper Koch et levende og måske mere nuanceret billede af mennesket og idealisten, familiefaderen, præsten, journalisten og digteren Munk og om nogle af de sider, som måske er mindre kendte end hans tragiske død. Torsdag den 13. februar kl i Dormitoriet v. tidligere biskop Niels Henrik Arendt - Sognepræst i Staby-Madum pastorat MISSION år 2014 I det 20. århundrede voksede den kristne kirke enormt som følge af mission. Dog er der mange, også indenfor kirken, der synes, at mission ikke hører nutiden til - det er respektløst overfor anderledes troende at ville gøre dem til kristne. Men der er grund til at spørge: er omvendelse den kristne missions formål? er det mangel på respekt at give udtryk for, hvad man tror på? Vi udfordres til at overveje, om kristendommen er så vigtig for os, at vi vil dele den med andre mennesker. Kan den kristne kirke overleve uden at være rettet udad mod omgivelserne? Udstillinger i Dormitoriet og Glasgangen Sort Sol - Træsnit og grafik 1. november 15. december Hanne Knudsdatter er autodidakt grafiker. Hun debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling 1995 og har herefter været repræsenteret på flere af de anerkendte censurerede udstillinger. Hanne K. er medlem af BKF, Danske Grafiker, Fyns Grafiske Værksted. Hun har udstillet flere gange i Paris, Sydfrankrig og mange steder i Danmark. Hanne Knudsdatter skriver:»på udstillingen vil jeg vise et udsnit af grafiske arbejder fra de sidste par år. Mange vil være fra min hjem egn Marsken. Nogle billeder vil være fra Færøerne og Skotland. Litografierne er udført på Færøerne, træsnit og grafik er udført på mit eget værksted, som er på Tønder Landevej 19, Løgumkloster. Det er meget vigtigt for mig at arbejde billedmæssigt med det store i de små ting i naturen«. 17

18 LØGUMKLOSTER KIRKE, ADMINISTRATION Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil SOGNEPRÆST Sten Haarløv, Storegade 7 Tlf Træffes bedst tirsdag - fredag mellem samt efter aftale Fridag: Mandag KIRKETJENERE Povl Søndergaard Tlf Fridag: mandag Susanne Nielsen Hansen Fridag: fredag ORGANISTER Poul Skjølstrup Larsen Tlf Fridag: Mandag Dennis Bang Fick Tlf Fridag: Tirsdag KIRKESANGER Else Nielsen Fridag: mandag KIRKEGÅRDSLEDER Christian Hansen Tlf Mobil MENIGHEDS- RÅDSFORMAND Britta Larsen Tlf KONTAKTPERSON Lone Muus Tlf SEKRETÆR Peter Langberg Tlf KIRKEVÆRGE/ KASSERER Paul Anton Martinussen Tlf LØGUMKLOSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kirsten L. Christensen Tlf FOTOS: Lone Stidsen, Povl Søndergaard REDAKTIONSUDVALG Sten Haarløv Marianne Christiansen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Povl Søndergaard (ktj) MENIGHEDSRÅDET VED LØGUMKLOSTER KIRKE Britta Larsen Lone Muus Kirsten Louise Christensen Marianne Christiansen Paul Anton Martinussen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Sten Haarløv (kbf) Poul Skjølstrup Larsen (pers. repr.) NORDSCHLESWIGSCHE GEMEINDE Pastor: Matthias Alpen Garvergade 14, 6240 Løgumkloster Tlf

19 Kirkelige handlinger Dåb Anmeldes til sognepræsten senest 4 uger før dåben. Barnet navngives til kommunen forud for dåben. Barnets fødsel-/navneattest, forældres dåbsattester og vielsesattest medbringes. Navne og adresser på 2-5 faddere oplyses i forbindelse med dåbssamtalen med sognepræsten. For at være fadder skal man være døbt og mindst 13 år gammel. Vielser Aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen skal foregå. Der medbringes dåbsattest og en prøvelsesattest, udstedt af kommunen tidligst 4 måneder før vielsen, som afleveres til sognepræsten sammen med navne og adresser på to vidner. Kirketjener kontaktes med hensyn til pyntning og det praktiske i kirken. Begravelser/bisættelser Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Begravelseshandlingen og tidspunktet aftales med Sognepræsten på begravelsesstedet. Dåbs- og vielsesattest anvendes til udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener og kirkegårdsleder kontaktes med hensyn til ringning og det praktiske i kirken og på kirkegården. Fotografering/ videooptagelse Menighedsrådet har besluttet, at det ved dåb kan ske før eller efter gudstjenesten, og ved vielse ved ind- og udgang. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til AP-Taxi tlf senest dagen før. Aftensang i kirken Hverdage kl ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang 1. onsdag: Sognepræsten 2. onsdag: Sognepræsten 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Sognepræsten 19

20 Gudstjenesteliste 1. december kl søndag i advent - Højmesse Kirkekaffe 1. december kl søndag i advent - Tysk Gudstjeneste v. Matthias Alpen 5. december kl Gudstjeneste med Lindevang & Klosterparken - i kirken 8. december kl søndag i advent - Højmesse 15. december kl søndag i advent - Højmesse 17. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med dagplejerne og Danske Børnehave småbørnsgruppe 18. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med den Tyske Børnehave v. Matthias Alpen 19. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med børnehaverne 19. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med den Tyske skole v. Matthias Alpen 20. december kl Juleafslutningsgudstjeneste med alle børnene fra Distriktsskolen 22. december kl Højmesse 4. søndag i advent De Ni Læsninger & Matthias Alpen 23. december kl Juleaftensgudstjeneste på Lindevang 24. december kl Julaeaftensgudstjeneste 24. december kl Heiligabend v. Matthias Alpen 24. december kl Juleaftensgudstjeneste 25. december kl Højmesse - Juledag 26. december kl Højmesse - 2. Juledag 29. december kl Højmesse - Julesøndag v. Leise Christensen 1. januar 2014 kl Højmesse - Nytårsdag 4. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste 5. januar kl Højmesse Helligtrekongers søndag Kirkekaffe 5. januar kl Tysk Gudstjeneste 2. So. n. Christfest v. Matthias Alpen 5. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste 12. januar kl Højmesse 1. søndag efter Helligtrekonger Hver onsdag kl NADVER- GUDSTJENESTE 19. januar kl Højmesse 2. søndag efter Helligtrekonger 26. januar kl Højmesse 3. søndag efter Helligtrekonger v. Povl Götke 2. februar kl Højmesse 4. søndag efter Helligtrekonger 2. februar kl Tysk Gudstjeneste 4. So. n. Epiphanias v. Matthias Alpen 9. februar kl Højmesse Sidste søndag efter Helligtrekonger 16. februar kl Højmesse Søndag septuagesima v. Steen Tygesen 23. februar kl Højmesse Søndag seksagesima 2. marts kl Højmesse - Fastelavns søndag Kirkekaffe & tøndeslagning 2. marts kl Tysk Gudstjeneste Estomihi (Sonntag v.d. Passionszeit) v. Matthias Alpen Fra den 12. januar 29. juni 2014 afvikles alle Højmesserne i Havesalen på Refugiet. De tyske gudstjenester afvikles i Kapitelsalen Kalender se omtale inde i bladet Lørdag den 30. november kl Adventskoncert Torsdag den 5. december kl Gudstjeneste i kirken for Lindevang & Klosterparken Torsdag den 5. december kl Menighedsrådsmøde Søndag den 22. december kl Koncert Mandag den 23. december kl Juleaftensgudstjeneste på Lindevang Lørdag den 28. december kl Tre kvarters festlig orgelmusik Lørdag den 4. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste Søndag den 5. januar kl Helligtrekongers gudstjeneste Søndag den 5. januar kl Tre kvarters festlig orgelmusik Onsdag den 15. januar Koncert i Dormitoriet Onsdag den 22. januar kl Konfirmand forældreaften Torsdag den 30. januar kl Gudstjeneste på Lindevang v. Bent Oluf Damm Torsdag den 30. januar kl Konfirmand forældreaften Fredag den 31. januar kl Klosteraften. Emne Kaj Munk Tirsdag den 4. februar kl Præstegårdsaften i den danske præstegård Onsdag den 5. februar Kl koncert i Dormitoriet Torsdag den 6. februar kl Gudstjeneste på Klosterparken Torsdag den 6. februar kl Konfirmand forældreaften Torsdag den 13. februar kl Klosteraften v. Niels Henrik Arendt Torsdag den 27. februar kl Gudstjeneste på Lindevang v. Heine Holmgaard Kommende menighedsrådsmøder fastlægges først efter 5. december. Tinglev Bogtrykkeri

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 5 juni juli august 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 Halvvejs inde i 2012 må vi i menighedsrådet konstatere, at året allerede har budt på og byder på mange spændende udfordringer, som

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 2 september oktober november 2011 Nyt fra menighedsrådet Allerførst siger vi tak for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået for vores nye kirkeblad. Det bestyrker os i, at

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 15 december 2014 - januar - februar - marts 2015 Forsidebillede Nyt fra menighedsrådet I de kommende numre af kirkebladet vil forsidebilledet være fra kirkens indre eller af det nye

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 1) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Afbud fra Birgit Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Genner

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Til stede: Bent Engelbrecht, Kaj Ove Højgaard, Svend S. Kjeldsen, Inger Bech, Dorrit Mikkelsen, Birgit Svarre, Kirsten

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2010. Godkendt og underskrevet på referatet.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. august 2012.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere