Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde"

Transkript

1 Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper Würtzen (A) Jørn C. Larsen (A) Kåre Harder Olesen (V) Afbud/Fraværende Sekretær Rasmus Hjuleraa / Søren V. Larsen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge - Maj Orientering om igangværende bygningsprojekter indenfor daginstitutionsområdet - stus maj Daginstitutioner - Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudsloven fra Michael Skolen 4... Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 renovering af kælder efter skimmelsvampeangreb Madordning, daginstitution, principper for gennemførelse - SU 6... KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle 7... Forslag til 1. budgetopfølgning maj 2009

2 8... Meddelelser fra Fomanden - Job & Familie - Maj Revisionsberetning Magtanvendelse i sociale tilbud i Årsberetning 11.. Skolehaven - opgangsbofællesskab til sindslidende 12.. Helhedstilbuddet Stokholtbuen - Øgning af personaleressourcer 13.. UUC-Brøndbyskoven 14.. Udviklingsplan 2009 Ballerup Ungdomspension 15.. Udviklingsplan 2009 Ballerup Familieværksted Fredegaarden 16.. Meddelelser fra Formanden - Ældre & Pleje - Maj Orientering om ombygning af 3 plejecentre - Maj Vedtægter for Hjemmeplejens brugerråd 19.. Tilsyn på plejecentrene - samlet redegørelse for Valg til Ældrerådet Lukket møde 1. Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge - Maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: a. Revisionsberetning 2008 b. Opfølgning i.f.t. Stenhusstræde 1 c. Mellemkommunal redegørelse om specialpædagogisk bistand for førskolebørn Bilag Skema vedr. førskolebørn 2009/ /13 Socialudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning Socialudvalgets beslutning den Punkt 1 Godkendt

3 2. Orientering om igangværende bygningsprojekter indenfor daginstitutionsområdet - stus maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Daginstitutioner orienterer om stus på aktuelle bygningsprojekter. 1. Daginstitutionsafdelingen Grønnemarken 8 2. Børnehuset Bispevangen 3. Børnehuset Ellekilde 4. Daginstitutionsafdelingen Birkehuset, Hold-an Vej 158A 5. Børnehuset Lundebjerg 1, Lilletoften Børnehuset Grantoften, Planbuen 7. Daginstitutionsafdelingen Tusindfryd, Magleparken 18 Socialudvalget Daginstitutioner foreslår, orienteringen tages til efterretning. Socialudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt 3. Daginstitutioner - Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudsloven fra Michael Skolen Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Bestyrelsen for Michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring ansøger om ændret stus af Rudolf Steiner Børnehaven Brombærhuset v/michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring på adressen Stokholtbuen 25, 2730 Herlev således, børnehaven

4 pr. 1. august 2009 kan overgå fra være en fritvalgsordning til blive en priv institution efter Dagtilbudslovens og eller tilsvarende senere lovgivning. Det anbefales, ansøgningen imødekommes under forudsætning af, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen (60-65 børn). Ballerup Kommunes kravspecifikion indeholder alle de formelle, nionale krav og kommunale krav, som stilles til en priv leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede prive leverandører et overblik over, hvilke forhold og rammer en ansøgning skal overholde. Overordnet set skal prive leverandører efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale dagtilbud. Forskellen er primært, det prive dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold til anvendelse af økonomi, herunder overskud og formue. Desuden er et priv dagtilbud ikke underlagt den kommunale pladsanvisning. Det fremgår af loven, prive leverandører er omftet af formålsbestemmelsen for dagtilbud, herunder udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. Endvidere skal den prive leverandør sikre overholdelse af folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering. Prive leverandører, der ønsker oprette og drive dagtilbud i Ballerup Kommune, er overordnet set forpligtet til overholde og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder: - Dagtilbudsloven - Folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering - Forvaltningsloven og offentlighedsloven, for så vidt det alene angår borgerrelerede situioner - Byggelovgivningen - Arbejdsmiljøloven Prive leverandører, der ønsker oprette og drive dagtilbud i Ballerup Kommune, er forpligtet til : Aflevere en årsrapport, der i sin form giver et billede af dagligdagen svarende til tilbagemeldingerne fra de kommunale dagtilbuds årsberetninger og udviklingsplaner. Aflevere økonomiske kvartalsrapporter og årsregnskab Udarbejde formål og vedtægter for dagtilbuddets virke Sikre forældre til børn i prive dagtilbud den samme inddragelse og medbestemmelse som i kommunale dagtilbud Det løbende kommunale pædagogiske tilsyn skal foregå frit, uhindret, og imødekommende, jf. Ballerup Kommunes krav til tilsyn med daginstitutioner Indhente børnetester på anste og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene

5 Sikre, der tales dansk i institutionen Udarbejde og administrere synlige og gennemskuelige optagelsesregler, der: - Er i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger - Afspejler menneskesynet i nærværende kravspecifikion - Ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen - Leve op til kommunens kvalitetskriterier om økologisk kost, tilberedt af fagfolk. Såfremt der etableres bespisning i institutionen, gør Ballerup Kommune opmærksom på, nionale retningslinjer for hygiejne og egenkontrol efterleves. Kontakte kommunen i forhold til optagelse af børn med særlige behov Det prive dagtilbud skal i henhold til bemærkningerne til loven tage kontakt til Ballerup Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov således, Ballerup Kommune kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, barnet er optaget i det prive dagtilbud. Privinstitutionen, der er en igangværende institution, anmoder om fritagelse for stille den omkostningskrævende garantistillelse for nettodriftsudgifterne. Daginstitution anbefaler, ansøgningen imødekommes, jf. vedtagne kravspecifikioner, der blandt andet kræver, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen (60-65 børn). Dette er begrundet i, Ballerup Kommune er forpligtet til stille daginstitutionspladser til rådighed i tilfælde af, det prive dagtilbud lukker. Bilag Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudslovens 19 fra Michael Skolen Tilsynsbesøg, Brombærhuset - Michaelskolen, 29/ Kommunalbestyrelsen Daginstitution foreslår, ansøgningen imødekommes under forudsætning af, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen. Socialudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse

6 4. Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 renovering af kælder efter skimmelsvampeangreb. Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejendomme har udarbejdet renoveringsforslag på i alt kr. inkl. moms for Skovlunde Menighedsbørnehave efter, undersøgelser har påvist omftende angreb af skimmelsvamp i kælderen. Ballerup Kommune finansierer udgiften ved frigivelse af kr. fra anlægsprojekt Diverse ændringer i daginstitutioner - samt finansiering af restbeløbet indenfor Daginstitutioners samlede driftsbevilling på ramme Institutionsbestyrelsen for Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17, har fremsendt ansøgning på optagelse af lån på kr. til renovering af kælderen i børnehaven efter skimmesvampeangrebet. Ansøgningen bygger på renoveringsforslaget hertil, der er udarbejdet i samarbejde med Ballerup Kommune. Økonomi & Planlægning oplyser, en optagelse af lån til vedligeholdelse af Skovlunde Menighedsbørnehave vil påvirke lånerammen og dermed kassebeholdningen med et beløb svarende til lånet. Daginstitution anbefaler, Ballerup Kommune finansierer udgiften ved overføre kr. fra anlægsprojekt 4201, Diverse ændringer i daginstitutionerne, restbeløbet finansieres indenfor Daginstitutionernes samlede driftsbevilling på ramme Kommunalbestyrelsen Daginstitutioner foreslår, Anlægsrådighedsbeløbet på kr. på projekt nr nedskives og overføres til driftsramme 50.50, restbeløbet til renoveringen finansieres af den samlede driftsramme til daginstitution ramme Socialudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

7 5. Madordning, daginstitution, principper for gennemførelse - SU Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 10. marts 2009 Punkt 7 Socialudvalget den 2. december 2008 Punkt 18 Resumé 1. januar 2010 skal Ballerup Kommune på baggrund af lovgrundlaget herom, levere et sundt frokostmåltid til børn i daginstitutionerne. Det foreslås nu, der arbejdes videre med en løsningsmodel, hvor eksisterende produktionskøkkener udvides til også kunne producere til nærliggende børnehaveafdelinger. Etableringen udrulles over en 3-årig periode. I overgangsperioden etableres en ordning, hvor maden til de 3-5 årige (børnehavebørn) tilberedes i et nærliggende eksisterende produktionskøkken i form af enten madpakker eller smør-selv-løsninger. Jf. aftalen med forældrebestyrelserne foreslås det, forslaget om implementering af madordningen nu sendes til høring i bestyrelserne. : Socialudvalget blev på mødet den 10. marts 2009 orienteret om det aktuelle stade for arbejdet med indførelse af madordning i Ballerup Kommune til alle børn i daginstitutioner. Der er efterfølgende arbejdet videre med udvikle en løsningsmodel, hvor maden til de 3-5 årige produceres med udgangspunkt i de nuværende produktionskøkkener. Der er tale om en fuldkostløsning i lighed med den ordning, som de 0-2 årige (vuggestuebørn) i dag er omftet af. Det er ligeledes en forudsætning, der er en økologiandel på 75%. Ordningen forudsætter udgifter til en udbygning af produktionskøkkenerne og indretning af de tidligere børnehavekøkkener til modtagerkøkkener. Efter en nærmere gennemgang og prioritering af anlægsudgiften til de nødvendige ombygninger vurderes det, anlægsopgaven i alt vil koste ca. 12 mio. kr.. Udgiften er opgjort under forudsætning af, renoveringen af en række køkkener sker som del af en samlet institutionsrenovering (som f.eks. i Grønnemarken 8) samt, der for lejede institutioners vedkommende indgås aftale om, udgiften finansieres over huslejen. Det foreslås, ombygningen af køkkenerne sker over en 3-årig periode med start i 2009, jf. følgende oversigt. Økonomisk udrulning fase fase fase 3 Udgift. (ex. moms, incl. byggestyring) 0,8 mio. kr. 5,98 mio. kr. 5,37 mio. kr.

8 Det kan oplyses, der er ansøgt stens ekstraordinære lånepulje om mulighed for finansiere anlægsinvesteringen på denne måde. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen. Såfremt denne låneansøgning ikke imødekommes, skal det pointeres, en beslutning om anvendelse af de ca. 12 mio. kr. til ombygning af køkkener forudsætter en omprioritering af den anlægsoversigt, som økonomiudvalget har behandlet i marts De tre fase er tilrettelagt ud fra følgende prioriteringer: 2009: Fase 1. Her påbegyndes de ombygninger, hvor det er vurderet, kommunen for en forholdsvis lille anlægsudgift kan implementere den endelige, fuldt udrullede lokalproduktionsmodel for flest mulige børn. Denne fase vil give værdifulde erfaringer, der kan bruges til de næste to egentlige byggefaser i 2010 og : Fase 2. Halvdelen af kommunens egne ejede institutioner påbegyndes renoveret og forhandlinger med boligselskaber initieres. 2011: Fase 3. Ombygning af resterende køkkener, så fuld produktionskapacitet opnås og løsningsmodellen med lokal madproduktion er fuldt ud implementeret ved udgangen af Overgangsløsningen Som en overgangsløsning foreslås det, der med udgangspunkt i de nuværende produktionskøkkener etableres en ordning, hvor der leveres mad til de 3-5 årige enten i form af madpakker eller som pålæg og brød til en smør-selv-frokost, d.v.s. udelukkende kold mad. Ordningen vil ligeledes indeholde eftermiddagsmad m.v.. Produktionen af kosten vil typisk ske om eftermiddagen i produktionskøkkenerne med henblik på levering den efterfølgende dag. Overgangsordningen beskrives nærmere i vedhæftede not. Ordningen baserer sig på følgende antagelser, der skal kvalificeres yderligere: At der kan etableres en fornuftig personalemæssig løsning med henblik på produktion af den kolde mad. At kostprisen (udgiften til råvarer) kan afholdes indenfor rammerne af det, som en normal fuldkostløsning koster (ca. 12 kr./barn/dag). Disse usikkerheder afklares i det kommende stykke tid. På dialogmødet med formændene for forældrebestyrelserne den 27. januar 2009 er der givet tilsagn om, forslag til model for indførelse af madordning sendes til høring i bestyrelserne inden, der træffes endelig beslutning i sagen. Det forslås, denne høring nu igangsættes med baggrund i vedhæftede not og, der fastsættes en høringsfrist til den 12. juni Høringsfristen er fasts under hensyn til sagen på ny kan behandles på Socialudvalgets møde i august med henblik på endelig beslutning.

9 Formændene fra forældrebestyrelserne har på dialogmødet den 27. januar 2009 tilkendegivet, de af hensyn til sagens videre forløb er indstillet på en kortere høringsfrist end de normale 6 uger - blot bestyrelserne er adviseret om det. Institutionslederne er pr. mail orienteret om, høringen forventes igangs og skal indarbejdes i bestyrelsens planlægning. Bilag Forslag til model for indførelse af sund madordning til børnehavebørn i daginstitutioner i Ballerup Kommune Socialudvalget Daginstitutioner foreslår, der arbejdes videre med kvalificeringen af en løsningsmodel for indførelse af madordning baseret på produktion i de nuværende produktionskøkkener, løsningsmodellen forudsættes udrullet over 3 år med en overgangsordning som beskrevet i redegørelsen og, løsningsmodellen sendes til høring i forældrebestyrelserne med høringsfrist den 12. juni. Socialudvalgets beslutning den Punkt 5 Godkendt med de på mødet faldne bemærkninger. 6. KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé For yderligere få styrket og skærpet indssen har Ballerup Kommune besluttet deltage i KL og Undervisningsministeriets projekt vedrørende Ungdomsuddannelse til Alle. Her forpligter kommunen sig sammen med 23 andre kommuner til yde en aktiv indss for opnå målet om, 85/95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Netværket løber fra februar 2008 til februar Hermed

10 fremlægges et oplæg til handleplan i form af Programskitse Partnerskab Ungdomsuddannelse til Alle. Formålet med KL-partnerskabet er faglig videndeling, benchmarking og fastsættelse af ambitiøse mål. I tilknytning til denne ansøgning har kommunerne: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje- Taastrup og Rødovre givet tilsagn om medvirke i et internt netværk, som en del af samarbejdet i UU-Vestegnen. Endvidere har de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner givet tilsagn om deltage i projektet. KL partnerskabet skal bruges til koordinere de mange indsser i forhold til unge i Ballerup Kommune, idet kommunen med deltagelse i projektet forpligter sig på udarbejde en handlingsplan, som samler alle initiiver i kommunen vedr. "Uddannelse/arbejde til alle". Af programskitsen fremgår de forskellige indsser, ligesom organiseringen af programmet fremgår. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget, Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Bilag Programskitse Partnerskab Ungdomsuddannelse til Alle Aftale Ungdomsuddannelse til alle - netværk II Socialudvalget Børn & Unge foreslår, programskitsen for KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle godkendes. Socialudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. Forslag til 1. budgetopfølgning maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.:

11 Resumé Den første budgetopfølgning for 2009 resulterer i et samlet tillægsbevillingsbehov på 50,4 mio. kr. Heraf er 9,0 mio. kr. omflytninger, 32,5 mio. kr. overførsler fra hhv og 2008 og 8,9 mio. kr. reelle afvigelser. Udvalgets samlede bevilling vil herefter udgøre 1.213,2 mio. kr. Opfølgningen er baseret på tre måneders forbrug i På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således: Bevillingsramme (mio. kr., netto) Vedtaget budget incl. lønpuljer dec Til/fra andre udvalg og rammer Udskudte Reelle Forslag til leverancer/ afvigelser ajourført over-førsler budget 5044: Førtidspension 175,1 0,0 0,0 0,0 175,1 5046: Forebyg/anbr. 142,2 0,6 3,2 0,0 146,0 5050: Dagtilbud 227,3 1,9 14,2 0,6 244,0 5051: PPR 46,3 3,0 2,3 1,0 52,6 5052: Ældre pens. 362,2 1,0 6,3 0,3 369,8 5054: Yngre pens. 164,7 2,5 6,5 7,0 180,7 5058: Boligstøtte 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0 5059: Øvrige formål 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 I alt 1.162,8 9,0 32,5 8, ,2 De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er: Forsinkelse vedr. realisering af besparelsen ved flytning af institutionen Sesam. Udgifter til hjemmetræning af børn og unge med svære handicap. Afledte driftsudgifter ifm. implementering af Care på ældreområdet. Stigende udgifter til voksne med særlige behov. Området for voksne med særlige behov under ramme giver landets kommuner store økonomiske udfordringer. Ballerup har gennemført flere analyser, som dokumenterer, kommunen er kendetegnet ved mange modtagere, mens udgiften pr. modtagere er lavere end regionsgennemsnittet. Ud fra det aktuelle forbrug i 2009 skønnes et merforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket vurderes kan nedbringes til 7,0 mio. kr. ved iværksættelse af en række tiltag, som er nærmere beskrevet i bilagsnotet. På førtidspensionsområdet er der en stigning i antallet af nytilkendelser, hvilket også gælder på landplan. Der er forventningen, stigningen i nytilkendelser vil kunne holdes indenfor rammen og området følges nøje.

12 Bilag Bilagsnot vedr. 1. budgetopfølgning for 2009 på Socialudvalgets rammer. Kommunalbestyrelsen. Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Pleje foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse Socialudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse Socialudvalget ønsker dog, forslag om tilpasning af aften- og lørdagsklubben på Krumtappen samt den Særlig Tilrettelagte Ungdomuddannelse (STU) fremlægges for udvalget på juni-mødet mhp. høring i Handicaprådet. 8. Meddelelser fra Fomanden - Job & Familie - Maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning. Socialudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt 9. Revisionsberetning 2008 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé

13 Revisionen har udarbejdet revisionsberetning for 2008 vedrørende Sociale og Beskæftigelsesrettede udgifter, der er omftet af stsrefusion I relion til Socialudvalget er der til beretningen følgende bilag: Bilag 1, for Velfærdsministeriet for Job & Familie og Borgertorvet har med Økonomi & Planlægnings brev af 30. april 2009 modtaget udkast til revisionsberetning for regnskabsåret Under beretningens punkt revisionsbemærkning nr. 6 omtales tre forhold: Udbetalings- og kvalitetskontrol Boligstøtte og Boligindskudslån Procedurer for adviser i forbindelse med udbetaling af ydelser Borgertorvet og Job & Familie har redegjort for hhv. de to og det ene forhold i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. I revisionsbemærkning nr. 7 omtales to forhold: Børneydelsessystemet og underholdsbidragsssystemet. Boligstøttesystemet. Borgertorvet har redegjort for de to i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. I revisionsbemærkning nr. 8 omtales et forhold: Kommunens tre dyreste sager på merudgiftsområdet. Job & Familie har redegjort for forholdet i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. Bilag Revisionsberetning for 2008 vedrørende Sociale og Beskæftigelsesrettede udgifter, der er omftet af stsrefusion Bilag 1, for Velfærdsministeriet for 2008 Kommunalbestyrelsen Job & Familie, Ældre & Pleje foreslår, sagen oversendes til Økonomiudvalget til videre behandling. Socialudvalgets beslutning den Punkt 9 Indstilles til godkendelse 10. Magtanvendelse i sociale tilbud i Årsberetning

14 Sagsnr.: Dok.nr.: Tidligere udvalgsbehandlinger: Sagsnr.: Dok. nr.: Socialudvalget den 13. maj 2008 Punkt 13 Økonomiudvalget den 21. maj 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2008 Punkt 15 Resumé Serviceloven indeholder et regelsæt som undtagelsesvis tillader magtanvendelse over personer med betydelig og varigt neds psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt hovedsageligt for undgå personskade. Kommunen har pligt til følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. I serviceloven er desuden fasts pligt til, beretning om udviklingen årligt forelægges Kommunalbestyrelsen. I 2007 var der i alt 51 indberetninger om gennemført magtanvendelse i tilbud, hvor kommunen har driftsherreansvaret. I 2008 udgør antallet af indberetninger 61. Altså en stigning. Sammenlignes indberetningerne for de to kalenderår konsteres, der er sket et fald i antallet af indberetninger på handicapområdet, mens der er sket en stigning i antallet af indberetninger på ældreområdet. I tilbud, hvor der er tale om bemærkelsesværdige forskelle, skal udviklingen ses dels som et result af forebyggende initiiver og dels som et result af faglig og ledelsesmæssig prioritering af og fokus på området. Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i: - Anvendelse af personlig alarm- eller systemer - Særlige døråbnere - Fastholdelse for undgå personskade - Fastholdelse i personlige hygiejnesituioner - Tilbageholdelse i boligen - Anvendelse af beskyttelsesmidler - Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Enhver magtanvendelse skal indberettes fra tilbuddet til administrionen. Et tværfagligt udvalg med repræsention af fagprofessionelle fra såvel handicap og psykiriområdet som ældreområdet behandler den enkelte indberetning og træffer myndighedsafgørelse. For henholdsvis 2007 og 2008 fordeler indberetningerne sig som følger: Tilbud Forskel

15 På antal borgere Indberetninger Indberetninger På antal borgere Handicapområdet Bof.skab Hold-an Vej Bof.skab Klakkebjerg Aflastning Torvevej Krumtappen UUC Maglemosen Stokholtbuen Ældreområdet Plejecenter Toftehaven Plejecenter Lundehaven I forhold til UUC Maglemosen har kommunen ikke kunnet afgive en myndighedsafgørelse med begrundelse i mangel på hjemmel i lov. Kommunen har derfor taget kontakt til Undervisningsministeriet med henblik på afklaring af, efter hvilken lovgivning disse sager skal afgøres. Magtanvendelsesreglerne har hjemmel i den sociale servicelov. UUC Maglemosen udbyder uddannelse efter Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og Lov om specialundervisning til voksne. Undervisningsministeriet har endnu ikke kunnet hjælpe kommunen til trods for erkendelsen af eksistensen af problemstillingen. Ministeriet undersøger omfanget af problemet i sammenlignelige tilbud. Kommunen afventer ministeriets svar desangående. Vedr. Helhedstilbuddet Stokholtbuen er sket et markant fald fra 2007 til Tilbuddet har høj grad af faglig fokusering på området, hvilket afspejler sig i såvel pædagogiske som fysiske tiltag, der virker tryghedsfremmende og forebyggende. To soloprojekter er etableret med henblik på individuel skærmning og skærmning af øvrige beboere. Tillige er flere personaleressourcer inds i driften såvel antalsmæssigt som i forhold til rekruttering af pædagogisk uddannet personale. Tidligere var der mere uuddannet personale sammenlignet med nu. På plejecenterområdet er sket en mærkbar stigning i antallet af indberetninger. I 2007 blev indgivet 1 indberetning mod 25 indberetninger i 2008 altså en forskal på 24 flere indberetninger i af de i alt 25 indberetninger i 2008 omhandlede forhåndsgodkendelser for en afgrænset periode. Efter loven kan tillades fysisk magtanvendelse i form af fastholde en person ved gennemførelse af personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for udøve omsorgspligten. En sådan fysisk magt kan tillades i følgende situioner: - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Klipning af hår og negle - Skiftning af bleer og bind

16 - Plejning af hud - Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Stigningen vurderes primært skyldes den særlige opmærksomhed, der fagligt og ledelsesmæssigt er på området. Dertil kommer, demenskoordinor indgår med faglig udvikling, sparring, vejledning og opfølgning. Dette får alt i alt til konsekvens, medarbejderne løbende bliver langt mere bevidste og sikre i håndteringen af området. I 2008 er der udbudt kurser målrettet personale indenfor både handicap- og ældreområdet. Derudover er der ligeså til begge området stillet faglig specialviden til rådighed ligesom konsulentbistand med forebyggende sigte er rekvireret fra VISO i et par meget komplekse personsager. Derudover er Ældrerådet orienteret om servicelovens undtagelsesbestemmelser om magtanvendelse og om kommunens varetagelse af området. Aktuelt arbejder en tværfagligt sammens arbejdsgruppe på udarbejdelse af intern håndbog. Formålet med etablering af arbejdsgruppen er i et tværfagligt samarbejde udarbejde en vejledning og værktøjer om håndtering og administrion af servicelovens regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper / forebyggende initiiver indenfor både handicapområdet og demensområdet. Bilag Årsopgørelse 2008 Indberetninger om magtanvendelse Kommunalbestyrelsen Job & Familie og Ældre & Pleje foreslår, årsberetningen tages til efterretning Handicap- og Ældrerådet orienteres om årsopgørelsen og beretningen den færdige håndbog forelægges udvalget. Socialudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse Der udarbejdes en redegørelse til Socialudvalget om indholdet af magtanvendelserne på Stokholtbuen, Toftehaven og Lundehaven. 11. Skolehaven - opgangsbofællesskab til sindslidende

17 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 02. december 2008 Punkt 12 Resumé Socialudvalget godkendte den 2. december 2008 en beskrivelse af, hvordan der kan etableres opgangsbofællesskaber i ejendommene Skolehaven 4 6 samt, der skulle arbejdes videre med en stillingtagen til valg af målgrupper for tilbuddet. Derudover besluttede udvalget, der udarbejdes endeligt projektforslag for etablering af opgangsbofællesskaber, når der er truffet beslutning om salg af ejendommene. Ud fra en helhedsvurdering af udbud og efterspørgsel på det socialpsykiriske område er prioriteringen, målgruppen for de kommende opgangsbofællesskaber er yngre borgere med sindslidelse. Ejendommene Skolehaven 4 6 er besigtiget og projektforslag er udarbejdet for etablering af 2 opgangsbofællesskaber, jf. bilag. Etablering af opgangsbofællesskab indgår i KMB s Servicestregi og aftale for budgettet for 2008 og er i overensstemmelse med kommunens Handicappolitik vedr. indssområdet Boliger. Prioriteringen af målgruppen sindslidende til opgangsbofællesskaberne er begrundet i: 1. der både individuelt i målgruppen er en efterspørgsel på den type tilbud og, det fagprofessionelt er oplyst, der er et stort behov, 2. det dokumenterede behov for opgangsbofællesskaber er beskrevet i analyse af Støtte- og Kontaktpersonordningen målrettet sindslidende i Ballerup Kommune. Analysen er godkendt af Socialudvalget i august kommunens forsyningsforpligtelse i forhold til etablere de nødvendige tilbud efter serviceloven til borgere, som skønnes være berettiget dertil. I prioriteringen indgår, bofællesskabet Hold-an Vej 16 nedlægges, da boligerne og faciliteterne i huset er utidssvarende til formålet. Ballerup Kommune er ejer af ejendommen, som udover bofællesskabet også huser en knallert / motorcykelforretning. De beboere, som har boet i mange år i bofællesskabet er meget tilfredse med deres bofællesskab og det må forventes nogle af beboerne ikke vil være enige i beslutningen om nedlægge Hold-an Vej 16 for flytte ind i Skolehaven. Kommunens 2. bofællesskab målrettet borgere med sindslidelse er beliggende i lejemålet Egebjerghaven 76 og huser 4 yngre beboere. Ej heller i dette bofællesskab har hver beboer eget toilet / bad, men bofællesskabet fremstår alligevel mere tidssvarende. Der foreligger således ikke i dag et fagligt eller økonomisk grundlag for nedlæggelse af dette bofællesskab. Men der kunne - med afsæt i de ret små boliger - være grundlag for vurdering af anden gruppe af psykisk syge til bofællesskabet.

18 Beboere fra Egebjerghaven kan således også indgå som potentielle beboere til opgangsbofællesskab. I ejendommene Skolehaven 4 6 er der 2 x 10 lejemål. I alt 20 lejemål på hver m2. Hvert lejemål har eget køkken, toilet og bad. Der vil kunne etableres 2 bofællesskaber med bolig til i alt 17 personer. I den ene ejendom vil der kunne etableres bofællesskab med: 8 lejemål til beboere 1 lejemål på 2 vær. til anvendelse som fælles serviceareal til aktiviteter 1 lejemål på 1 vær. til anvendelse som medarbejdernes base I den anden ejendom vil der kunne etableres: 9 lejemål til beboere 1 lejemål på 1 vær. til anvendelse som medarbejdernes base Festlokale i kælderen vil kunne anvendes som fælles serviceareal til aktiviteter Den ene opgang foreslås etableret som midlertidigt botilbud med henblik på, der arbejdes rehabiliterende og, der samtidig skabes flow. Den anden opgang målrettes kronikere som beboere fra Hold-an Vej 16. Ibrugtagning forventes i 4. kvartal Aktuelle lejere i Skolehaven 4 6 har fået tilbud om købe ejendommene. Efter lejelovens 100 skal beboerne afgive sit svar senest 10 uger efter tilbuddet er givet. Fristen udløber 14. maj Meddeler beboerne ville købe ejendommene og har finansiering dertil slutter sagen og anden køber er ikke aktuel ligesom opgangsbofællesskaberne ikke vil kunne realiseres. Boligselskabet Baldersbo har i møde 10. marts 2009 truffet foreløbig beslutning om ville købe ejendommene. Endelig beslutning afventer beboernes tilbagemelding i maj og forventes endeligt godkendt i selskabets ordinære repræsentantskabsmøde ligeså i maj Skolehavens aktuelle lejere skal genhuses og dermed tilbydes anden bolig. Anvisning forudsættes ske i et samarbejde mellem kommunens boliganvisning og Baldersbo. Via salgsprovenuet, den sociale lovgivning og boligstøttelovgivningen søges mest mulig kompension for påførte flytteudgifter og øgede boligudgifter fremadrettet for den enkelte lejer. Bilag Projektforslag til etablering af opgangsbofællesskab Kommunalbestyrelsen Job & Familie foreslår,

19 de prioriterede målgrupper til opgangsbofællesskaberne og foreliggende projektforslag godkendes, det utidssvarende bofællesskab på Hold-an Vej 16 nedlægges og beboerne tilbydes bolig i opgangsbofællesskabet Skolehaven. Socialudvalgets beslutning den Punkt 11 Udsættes på yderligere oplysninger om behovet for permanente og midlertidige boliger samt forholdene på Hold-an Vej 16. Endvidere behovet for pesonalefaciliteter. 12. Helhedstilbuddet Stokholtbuen - Øgning af personaleressourcer Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I 2008 var Helhedstilbuddet Stokholtbuen genstand for et antal tilsyns- og kontrolbesøg. Udover det kommunale anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg kom der også 2 besøg fra Embedslægeinstitutionen, Fødevarekontrollen, Folketingets Ombudsmand og Arbejdstilsynet. Særligt inspektionen fra Folketingets Ombudsmand har medført et behov for fordybelse og udvikling af flere områder, hvori fysiske rammer og personalenormering var en del af dem. Det vurderes, der er behov for tilførsel af flere personalemæssige ressourcer til Helhedstilbuddet Stokholtbuen i form af antalsmæssigt flere medarbejdere samt rekruttering af mere pædagogisk faguddannet personale. Der er tale om en betydelig og varig ændring, som ved sin gennemførsel vil få betydning for den aktuelle takst. Af tilbuddets 32 pladser betaler andre kommuner for de 30 pladser. I juni 2009 afholdes møde med Region Hovedstaden vedrørende kommunens samlede 1. maj redegørelse til rammeaftale Stokholtbuen er omftet af rammeaftalens område. I mødet med Region Hovedstaden vil den videre proces skulle aftales, herunder samarbejdet med (KKR) Kommunekontaktrådet og kommunerne. Ved etableringen af Stokholtbuen for ca. 10 år siden var målet et tilbud: - med en høj grad af specialisering inden for den pædagogiske indss - med gode fysiske rammer til alle

20 - med høj faglig kvalitet i opgaveløsningen - med glæde og trivsel for beboere, pårørende medarbejdere Som amtsligt tilbud var Stokholtbuen, i lighed med øvrige amtslige tilbud, uds for en større besparelse, der fik til konsekvens, antallet af pædagogisk uddannet personale blev mærkbart reduceret. Arbejdstilsynets rapport har overskriften: Stor arbejdsmængde og tidspres og har givet baggrund for en række initiiver: - arbejdsrutiner - respekt og anerkendelser i hverdagen - kursus og kompetenceudvikling - rekruttering - medarbejderinddragelse, ansvar og ejerskab - fysisk rammer og udvikling Udover dette har Helhedstilbuddet Stokholtbuen en særlig opgave med vanskelige og udfordrende beboere. Bilag: af 13. nov fra forstander Vivi Lauritsen. Socialudvalget Job & Familie foreslår, dialog med KKR, Region H og kommunerne om tilgang af personaleressourcer iværksættes. Socialudvalgets beslutning den Punkt 12 Godkendt 13. UUC-Brøndbyskoven UUC-Brøndbyskoven Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 02. december 2008 Punkt 13

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 13. oktober 2009, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1

Socialudvalget tirsdag den 13. oktober 2009, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 tirsdag den 13. oktober 2009, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper Würtzen (A) Jørn C. Larsen (A) Kåre Harder Olesen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere