Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde"

Transkript

1 Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper Würtzen (A) Jørn C. Larsen (A) Kåre Harder Olesen (V) Afbud/Fraværende Sekretær Rasmus Hjuleraa / Søren V. Larsen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge - Maj Orientering om igangværende bygningsprojekter indenfor daginstitutionsområdet - stus maj Daginstitutioner - Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudsloven fra Michael Skolen 4... Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 renovering af kælder efter skimmelsvampeangreb Madordning, daginstitution, principper for gennemførelse - SU 6... KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle 7... Forslag til 1. budgetopfølgning maj 2009

2 8... Meddelelser fra Fomanden - Job & Familie - Maj Revisionsberetning Magtanvendelse i sociale tilbud i Årsberetning 11.. Skolehaven - opgangsbofællesskab til sindslidende 12.. Helhedstilbuddet Stokholtbuen - Øgning af personaleressourcer 13.. UUC-Brøndbyskoven 14.. Udviklingsplan 2009 Ballerup Ungdomspension 15.. Udviklingsplan 2009 Ballerup Familieværksted Fredegaarden 16.. Meddelelser fra Formanden - Ældre & Pleje - Maj Orientering om ombygning af 3 plejecentre - Maj Vedtægter for Hjemmeplejens brugerråd 19.. Tilsyn på plejecentrene - samlet redegørelse for Valg til Ældrerådet Lukket møde 1. Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge - Maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: a. Revisionsberetning 2008 b. Opfølgning i.f.t. Stenhusstræde 1 c. Mellemkommunal redegørelse om specialpædagogisk bistand for førskolebørn Bilag Skema vedr. førskolebørn 2009/ /13 Socialudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning Socialudvalgets beslutning den Punkt 1 Godkendt

3 2. Orientering om igangværende bygningsprojekter indenfor daginstitutionsområdet - stus maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Daginstitutioner orienterer om stus på aktuelle bygningsprojekter. 1. Daginstitutionsafdelingen Grønnemarken 8 2. Børnehuset Bispevangen 3. Børnehuset Ellekilde 4. Daginstitutionsafdelingen Birkehuset, Hold-an Vej 158A 5. Børnehuset Lundebjerg 1, Lilletoften Børnehuset Grantoften, Planbuen 7. Daginstitutionsafdelingen Tusindfryd, Magleparken 18 Socialudvalget Daginstitutioner foreslår, orienteringen tages til efterretning. Socialudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt 3. Daginstitutioner - Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudsloven fra Michael Skolen Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Bestyrelsen for Michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring ansøger om ændret stus af Rudolf Steiner Børnehaven Brombærhuset v/michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring på adressen Stokholtbuen 25, 2730 Herlev således, børnehaven

4 pr. 1. august 2009 kan overgå fra være en fritvalgsordning til blive en priv institution efter Dagtilbudslovens og eller tilsvarende senere lovgivning. Det anbefales, ansøgningen imødekommes under forudsætning af, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen (60-65 børn). Ballerup Kommunes kravspecifikion indeholder alle de formelle, nionale krav og kommunale krav, som stilles til en priv leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede prive leverandører et overblik over, hvilke forhold og rammer en ansøgning skal overholde. Overordnet set skal prive leverandører efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale dagtilbud. Forskellen er primært, det prive dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold til anvendelse af økonomi, herunder overskud og formue. Desuden er et priv dagtilbud ikke underlagt den kommunale pladsanvisning. Det fremgår af loven, prive leverandører er omftet af formålsbestemmelsen for dagtilbud, herunder udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. Endvidere skal den prive leverandør sikre overholdelse af folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering. Prive leverandører, der ønsker oprette og drive dagtilbud i Ballerup Kommune, er overordnet set forpligtet til overholde og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder: - Dagtilbudsloven - Folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering - Forvaltningsloven og offentlighedsloven, for så vidt det alene angår borgerrelerede situioner - Byggelovgivningen - Arbejdsmiljøloven Prive leverandører, der ønsker oprette og drive dagtilbud i Ballerup Kommune, er forpligtet til : Aflevere en årsrapport, der i sin form giver et billede af dagligdagen svarende til tilbagemeldingerne fra de kommunale dagtilbuds årsberetninger og udviklingsplaner. Aflevere økonomiske kvartalsrapporter og årsregnskab Udarbejde formål og vedtægter for dagtilbuddets virke Sikre forældre til børn i prive dagtilbud den samme inddragelse og medbestemmelse som i kommunale dagtilbud Det løbende kommunale pædagogiske tilsyn skal foregå frit, uhindret, og imødekommende, jf. Ballerup Kommunes krav til tilsyn med daginstitutioner Indhente børnetester på anste og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene

5 Sikre, der tales dansk i institutionen Udarbejde og administrere synlige og gennemskuelige optagelsesregler, der: - Er i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger - Afspejler menneskesynet i nærværende kravspecifikion - Ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen - Leve op til kommunens kvalitetskriterier om økologisk kost, tilberedt af fagfolk. Såfremt der etableres bespisning i institutionen, gør Ballerup Kommune opmærksom på, nionale retningslinjer for hygiejne og egenkontrol efterleves. Kontakte kommunen i forhold til optagelse af børn med særlige behov Det prive dagtilbud skal i henhold til bemærkningerne til loven tage kontakt til Ballerup Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov således, Ballerup Kommune kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, barnet er optaget i det prive dagtilbud. Privinstitutionen, der er en igangværende institution, anmoder om fritagelse for stille den omkostningskrævende garantistillelse for nettodriftsudgifterne. Daginstitution anbefaler, ansøgningen imødekommes, jf. vedtagne kravspecifikioner, der blandt andet kræver, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen (60-65 børn). Dette er begrundet i, Ballerup Kommune er forpligtet til stille daginstitutionspladser til rådighed i tilfælde af, det prive dagtilbud lukker. Bilag Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudslovens 19 fra Michael Skolen Tilsynsbesøg, Brombærhuset - Michaelskolen, 29/ Kommunalbestyrelsen Daginstitution foreslår, ansøgningen imødekommes under forudsætning af, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen. Socialudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse

6 4. Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 renovering af kælder efter skimmelsvampeangreb. Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejendomme har udarbejdet renoveringsforslag på i alt kr. inkl. moms for Skovlunde Menighedsbørnehave efter, undersøgelser har påvist omftende angreb af skimmelsvamp i kælderen. Ballerup Kommune finansierer udgiften ved frigivelse af kr. fra anlægsprojekt Diverse ændringer i daginstitutioner - samt finansiering af restbeløbet indenfor Daginstitutioners samlede driftsbevilling på ramme Institutionsbestyrelsen for Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17, har fremsendt ansøgning på optagelse af lån på kr. til renovering af kælderen i børnehaven efter skimmesvampeangrebet. Ansøgningen bygger på renoveringsforslaget hertil, der er udarbejdet i samarbejde med Ballerup Kommune. Økonomi & Planlægning oplyser, en optagelse af lån til vedligeholdelse af Skovlunde Menighedsbørnehave vil påvirke lånerammen og dermed kassebeholdningen med et beløb svarende til lånet. Daginstitution anbefaler, Ballerup Kommune finansierer udgiften ved overføre kr. fra anlægsprojekt 4201, Diverse ændringer i daginstitutionerne, restbeløbet finansieres indenfor Daginstitutionernes samlede driftsbevilling på ramme Kommunalbestyrelsen Daginstitutioner foreslår, Anlægsrådighedsbeløbet på kr. på projekt nr nedskives og overføres til driftsramme 50.50, restbeløbet til renoveringen finansieres af den samlede driftsramme til daginstitution ramme Socialudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

7 5. Madordning, daginstitution, principper for gennemførelse - SU Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 10. marts 2009 Punkt 7 Socialudvalget den 2. december 2008 Punkt 18 Resumé 1. januar 2010 skal Ballerup Kommune på baggrund af lovgrundlaget herom, levere et sundt frokostmåltid til børn i daginstitutionerne. Det foreslås nu, der arbejdes videre med en løsningsmodel, hvor eksisterende produktionskøkkener udvides til også kunne producere til nærliggende børnehaveafdelinger. Etableringen udrulles over en 3-årig periode. I overgangsperioden etableres en ordning, hvor maden til de 3-5 årige (børnehavebørn) tilberedes i et nærliggende eksisterende produktionskøkken i form af enten madpakker eller smør-selv-løsninger. Jf. aftalen med forældrebestyrelserne foreslås det, forslaget om implementering af madordningen nu sendes til høring i bestyrelserne. : Socialudvalget blev på mødet den 10. marts 2009 orienteret om det aktuelle stade for arbejdet med indførelse af madordning i Ballerup Kommune til alle børn i daginstitutioner. Der er efterfølgende arbejdet videre med udvikle en løsningsmodel, hvor maden til de 3-5 årige produceres med udgangspunkt i de nuværende produktionskøkkener. Der er tale om en fuldkostløsning i lighed med den ordning, som de 0-2 årige (vuggestuebørn) i dag er omftet af. Det er ligeledes en forudsætning, der er en økologiandel på 75%. Ordningen forudsætter udgifter til en udbygning af produktionskøkkenerne og indretning af de tidligere børnehavekøkkener til modtagerkøkkener. Efter en nærmere gennemgang og prioritering af anlægsudgiften til de nødvendige ombygninger vurderes det, anlægsopgaven i alt vil koste ca. 12 mio. kr.. Udgiften er opgjort under forudsætning af, renoveringen af en række køkkener sker som del af en samlet institutionsrenovering (som f.eks. i Grønnemarken 8) samt, der for lejede institutioners vedkommende indgås aftale om, udgiften finansieres over huslejen. Det foreslås, ombygningen af køkkenerne sker over en 3-årig periode med start i 2009, jf. følgende oversigt. Økonomisk udrulning fase fase fase 3 Udgift. (ex. moms, incl. byggestyring) 0,8 mio. kr. 5,98 mio. kr. 5,37 mio. kr.

8 Det kan oplyses, der er ansøgt stens ekstraordinære lånepulje om mulighed for finansiere anlægsinvesteringen på denne måde. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen. Såfremt denne låneansøgning ikke imødekommes, skal det pointeres, en beslutning om anvendelse af de ca. 12 mio. kr. til ombygning af køkkener forudsætter en omprioritering af den anlægsoversigt, som økonomiudvalget har behandlet i marts De tre fase er tilrettelagt ud fra følgende prioriteringer: 2009: Fase 1. Her påbegyndes de ombygninger, hvor det er vurderet, kommunen for en forholdsvis lille anlægsudgift kan implementere den endelige, fuldt udrullede lokalproduktionsmodel for flest mulige børn. Denne fase vil give værdifulde erfaringer, der kan bruges til de næste to egentlige byggefaser i 2010 og : Fase 2. Halvdelen af kommunens egne ejede institutioner påbegyndes renoveret og forhandlinger med boligselskaber initieres. 2011: Fase 3. Ombygning af resterende køkkener, så fuld produktionskapacitet opnås og løsningsmodellen med lokal madproduktion er fuldt ud implementeret ved udgangen af Overgangsløsningen Som en overgangsløsning foreslås det, der med udgangspunkt i de nuværende produktionskøkkener etableres en ordning, hvor der leveres mad til de 3-5 årige enten i form af madpakker eller som pålæg og brød til en smør-selv-frokost, d.v.s. udelukkende kold mad. Ordningen vil ligeledes indeholde eftermiddagsmad m.v.. Produktionen af kosten vil typisk ske om eftermiddagen i produktionskøkkenerne med henblik på levering den efterfølgende dag. Overgangsordningen beskrives nærmere i vedhæftede not. Ordningen baserer sig på følgende antagelser, der skal kvalificeres yderligere: At der kan etableres en fornuftig personalemæssig løsning med henblik på produktion af den kolde mad. At kostprisen (udgiften til råvarer) kan afholdes indenfor rammerne af det, som en normal fuldkostløsning koster (ca. 12 kr./barn/dag). Disse usikkerheder afklares i det kommende stykke tid. På dialogmødet med formændene for forældrebestyrelserne den 27. januar 2009 er der givet tilsagn om, forslag til model for indførelse af madordning sendes til høring i bestyrelserne inden, der træffes endelig beslutning i sagen. Det forslås, denne høring nu igangsættes med baggrund i vedhæftede not og, der fastsættes en høringsfrist til den 12. juni Høringsfristen er fasts under hensyn til sagen på ny kan behandles på Socialudvalgets møde i august med henblik på endelig beslutning.

9 Formændene fra forældrebestyrelserne har på dialogmødet den 27. januar 2009 tilkendegivet, de af hensyn til sagens videre forløb er indstillet på en kortere høringsfrist end de normale 6 uger - blot bestyrelserne er adviseret om det. Institutionslederne er pr. mail orienteret om, høringen forventes igangs og skal indarbejdes i bestyrelsens planlægning. Bilag Forslag til model for indførelse af sund madordning til børnehavebørn i daginstitutioner i Ballerup Kommune Socialudvalget Daginstitutioner foreslår, der arbejdes videre med kvalificeringen af en løsningsmodel for indførelse af madordning baseret på produktion i de nuværende produktionskøkkener, løsningsmodellen forudsættes udrullet over 3 år med en overgangsordning som beskrevet i redegørelsen og, løsningsmodellen sendes til høring i forældrebestyrelserne med høringsfrist den 12. juni. Socialudvalgets beslutning den Punkt 5 Godkendt med de på mødet faldne bemærkninger. 6. KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé For yderligere få styrket og skærpet indssen har Ballerup Kommune besluttet deltage i KL og Undervisningsministeriets projekt vedrørende Ungdomsuddannelse til Alle. Her forpligter kommunen sig sammen med 23 andre kommuner til yde en aktiv indss for opnå målet om, 85/95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Netværket løber fra februar 2008 til februar Hermed

10 fremlægges et oplæg til handleplan i form af Programskitse Partnerskab Ungdomsuddannelse til Alle. Formålet med KL-partnerskabet er faglig videndeling, benchmarking og fastsættelse af ambitiøse mål. I tilknytning til denne ansøgning har kommunerne: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje- Taastrup og Rødovre givet tilsagn om medvirke i et internt netværk, som en del af samarbejdet i UU-Vestegnen. Endvidere har de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner givet tilsagn om deltage i projektet. KL partnerskabet skal bruges til koordinere de mange indsser i forhold til unge i Ballerup Kommune, idet kommunen med deltagelse i projektet forpligter sig på udarbejde en handlingsplan, som samler alle initiiver i kommunen vedr. "Uddannelse/arbejde til alle". Af programskitsen fremgår de forskellige indsser, ligesom organiseringen af programmet fremgår. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget, Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Bilag Programskitse Partnerskab Ungdomsuddannelse til Alle Aftale Ungdomsuddannelse til alle - netværk II Socialudvalget Børn & Unge foreslår, programskitsen for KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle godkendes. Socialudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. Forslag til 1. budgetopfølgning maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.:

11 Resumé Den første budgetopfølgning for 2009 resulterer i et samlet tillægsbevillingsbehov på 50,4 mio. kr. Heraf er 9,0 mio. kr. omflytninger, 32,5 mio. kr. overførsler fra hhv og 2008 og 8,9 mio. kr. reelle afvigelser. Udvalgets samlede bevilling vil herefter udgøre 1.213,2 mio. kr. Opfølgningen er baseret på tre måneders forbrug i På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således: Bevillingsramme (mio. kr., netto) Vedtaget budget incl. lønpuljer dec Til/fra andre udvalg og rammer Udskudte Reelle Forslag til leverancer/ afvigelser ajourført over-førsler budget 5044: Førtidspension 175,1 0,0 0,0 0,0 175,1 5046: Forebyg/anbr. 142,2 0,6 3,2 0,0 146,0 5050: Dagtilbud 227,3 1,9 14,2 0,6 244,0 5051: PPR 46,3 3,0 2,3 1,0 52,6 5052: Ældre pens. 362,2 1,0 6,3 0,3 369,8 5054: Yngre pens. 164,7 2,5 6,5 7,0 180,7 5058: Boligstøtte 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0 5059: Øvrige formål 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 I alt 1.162,8 9,0 32,5 8, ,2 De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er: Forsinkelse vedr. realisering af besparelsen ved flytning af institutionen Sesam. Udgifter til hjemmetræning af børn og unge med svære handicap. Afledte driftsudgifter ifm. implementering af Care på ældreområdet. Stigende udgifter til voksne med særlige behov. Området for voksne med særlige behov under ramme giver landets kommuner store økonomiske udfordringer. Ballerup har gennemført flere analyser, som dokumenterer, kommunen er kendetegnet ved mange modtagere, mens udgiften pr. modtagere er lavere end regionsgennemsnittet. Ud fra det aktuelle forbrug i 2009 skønnes et merforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket vurderes kan nedbringes til 7,0 mio. kr. ved iværksættelse af en række tiltag, som er nærmere beskrevet i bilagsnotet. På førtidspensionsområdet er der en stigning i antallet af nytilkendelser, hvilket også gælder på landplan. Der er forventningen, stigningen i nytilkendelser vil kunne holdes indenfor rammen og området følges nøje.

12 Bilag Bilagsnot vedr. 1. budgetopfølgning for 2009 på Socialudvalgets rammer. Kommunalbestyrelsen. Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Pleje foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse Socialudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse Socialudvalget ønsker dog, forslag om tilpasning af aften- og lørdagsklubben på Krumtappen samt den Særlig Tilrettelagte Ungdomuddannelse (STU) fremlægges for udvalget på juni-mødet mhp. høring i Handicaprådet. 8. Meddelelser fra Fomanden - Job & Familie - Maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning. Socialudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt 9. Revisionsberetning 2008 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé

13 Revisionen har udarbejdet revisionsberetning for 2008 vedrørende Sociale og Beskæftigelsesrettede udgifter, der er omftet af stsrefusion I relion til Socialudvalget er der til beretningen følgende bilag: Bilag 1, for Velfærdsministeriet for Job & Familie og Borgertorvet har med Økonomi & Planlægnings brev af 30. april 2009 modtaget udkast til revisionsberetning for regnskabsåret Under beretningens punkt revisionsbemærkning nr. 6 omtales tre forhold: Udbetalings- og kvalitetskontrol Boligstøtte og Boligindskudslån Procedurer for adviser i forbindelse med udbetaling af ydelser Borgertorvet og Job & Familie har redegjort for hhv. de to og det ene forhold i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. I revisionsbemærkning nr. 7 omtales to forhold: Børneydelsessystemet og underholdsbidragsssystemet. Boligstøttesystemet. Borgertorvet har redegjort for de to i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. I revisionsbemærkning nr. 8 omtales et forhold: Kommunens tre dyreste sager på merudgiftsområdet. Job & Familie har redegjort for forholdet i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. Bilag Revisionsberetning for 2008 vedrørende Sociale og Beskæftigelsesrettede udgifter, der er omftet af stsrefusion Bilag 1, for Velfærdsministeriet for 2008 Kommunalbestyrelsen Job & Familie, Ældre & Pleje foreslår, sagen oversendes til Økonomiudvalget til videre behandling. Socialudvalgets beslutning den Punkt 9 Indstilles til godkendelse 10. Magtanvendelse i sociale tilbud i Årsberetning

14 Sagsnr.: Dok.nr.: Tidligere udvalgsbehandlinger: Sagsnr.: Dok. nr.: Socialudvalget den 13. maj 2008 Punkt 13 Økonomiudvalget den 21. maj 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2008 Punkt 15 Resumé Serviceloven indeholder et regelsæt som undtagelsesvis tillader magtanvendelse over personer med betydelig og varigt neds psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt hovedsageligt for undgå personskade. Kommunen har pligt til følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. I serviceloven er desuden fasts pligt til, beretning om udviklingen årligt forelægges Kommunalbestyrelsen. I 2007 var der i alt 51 indberetninger om gennemført magtanvendelse i tilbud, hvor kommunen har driftsherreansvaret. I 2008 udgør antallet af indberetninger 61. Altså en stigning. Sammenlignes indberetningerne for de to kalenderår konsteres, der er sket et fald i antallet af indberetninger på handicapområdet, mens der er sket en stigning i antallet af indberetninger på ældreområdet. I tilbud, hvor der er tale om bemærkelsesværdige forskelle, skal udviklingen ses dels som et result af forebyggende initiiver og dels som et result af faglig og ledelsesmæssig prioritering af og fokus på området. Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i: - Anvendelse af personlig alarm- eller systemer - Særlige døråbnere - Fastholdelse for undgå personskade - Fastholdelse i personlige hygiejnesituioner - Tilbageholdelse i boligen - Anvendelse af beskyttelsesmidler - Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Enhver magtanvendelse skal indberettes fra tilbuddet til administrionen. Et tværfagligt udvalg med repræsention af fagprofessionelle fra såvel handicap og psykiriområdet som ældreområdet behandler den enkelte indberetning og træffer myndighedsafgørelse. For henholdsvis 2007 og 2008 fordeler indberetningerne sig som følger: Tilbud Forskel

15 På antal borgere Indberetninger Indberetninger På antal borgere Handicapområdet Bof.skab Hold-an Vej Bof.skab Klakkebjerg Aflastning Torvevej Krumtappen UUC Maglemosen Stokholtbuen Ældreområdet Plejecenter Toftehaven Plejecenter Lundehaven I forhold til UUC Maglemosen har kommunen ikke kunnet afgive en myndighedsafgørelse med begrundelse i mangel på hjemmel i lov. Kommunen har derfor taget kontakt til Undervisningsministeriet med henblik på afklaring af, efter hvilken lovgivning disse sager skal afgøres. Magtanvendelsesreglerne har hjemmel i den sociale servicelov. UUC Maglemosen udbyder uddannelse efter Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og Lov om specialundervisning til voksne. Undervisningsministeriet har endnu ikke kunnet hjælpe kommunen til trods for erkendelsen af eksistensen af problemstillingen. Ministeriet undersøger omfanget af problemet i sammenlignelige tilbud. Kommunen afventer ministeriets svar desangående. Vedr. Helhedstilbuddet Stokholtbuen er sket et markant fald fra 2007 til Tilbuddet har høj grad af faglig fokusering på området, hvilket afspejler sig i såvel pædagogiske som fysiske tiltag, der virker tryghedsfremmende og forebyggende. To soloprojekter er etableret med henblik på individuel skærmning og skærmning af øvrige beboere. Tillige er flere personaleressourcer inds i driften såvel antalsmæssigt som i forhold til rekruttering af pædagogisk uddannet personale. Tidligere var der mere uuddannet personale sammenlignet med nu. På plejecenterområdet er sket en mærkbar stigning i antallet af indberetninger. I 2007 blev indgivet 1 indberetning mod 25 indberetninger i 2008 altså en forskal på 24 flere indberetninger i af de i alt 25 indberetninger i 2008 omhandlede forhåndsgodkendelser for en afgrænset periode. Efter loven kan tillades fysisk magtanvendelse i form af fastholde en person ved gennemførelse af personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for udøve omsorgspligten. En sådan fysisk magt kan tillades i følgende situioner: - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Klipning af hår og negle - Skiftning af bleer og bind

16 - Plejning af hud - Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Stigningen vurderes primært skyldes den særlige opmærksomhed, der fagligt og ledelsesmæssigt er på området. Dertil kommer, demenskoordinor indgår med faglig udvikling, sparring, vejledning og opfølgning. Dette får alt i alt til konsekvens, medarbejderne løbende bliver langt mere bevidste og sikre i håndteringen af området. I 2008 er der udbudt kurser målrettet personale indenfor både handicap- og ældreområdet. Derudover er der ligeså til begge området stillet faglig specialviden til rådighed ligesom konsulentbistand med forebyggende sigte er rekvireret fra VISO i et par meget komplekse personsager. Derudover er Ældrerådet orienteret om servicelovens undtagelsesbestemmelser om magtanvendelse og om kommunens varetagelse af området. Aktuelt arbejder en tværfagligt sammens arbejdsgruppe på udarbejdelse af intern håndbog. Formålet med etablering af arbejdsgruppen er i et tværfagligt samarbejde udarbejde en vejledning og værktøjer om håndtering og administrion af servicelovens regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper / forebyggende initiiver indenfor både handicapområdet og demensområdet. Bilag Årsopgørelse 2008 Indberetninger om magtanvendelse Kommunalbestyrelsen Job & Familie og Ældre & Pleje foreslår, årsberetningen tages til efterretning Handicap- og Ældrerådet orienteres om årsopgørelsen og beretningen den færdige håndbog forelægges udvalget. Socialudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse Der udarbejdes en redegørelse til Socialudvalget om indholdet af magtanvendelserne på Stokholtbuen, Toftehaven og Lundehaven. 11. Skolehaven - opgangsbofællesskab til sindslidende

17 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 02. december 2008 Punkt 12 Resumé Socialudvalget godkendte den 2. december 2008 en beskrivelse af, hvordan der kan etableres opgangsbofællesskaber i ejendommene Skolehaven 4 6 samt, der skulle arbejdes videre med en stillingtagen til valg af målgrupper for tilbuddet. Derudover besluttede udvalget, der udarbejdes endeligt projektforslag for etablering af opgangsbofællesskaber, når der er truffet beslutning om salg af ejendommene. Ud fra en helhedsvurdering af udbud og efterspørgsel på det socialpsykiriske område er prioriteringen, målgruppen for de kommende opgangsbofællesskaber er yngre borgere med sindslidelse. Ejendommene Skolehaven 4 6 er besigtiget og projektforslag er udarbejdet for etablering af 2 opgangsbofællesskaber, jf. bilag. Etablering af opgangsbofællesskab indgår i KMB s Servicestregi og aftale for budgettet for 2008 og er i overensstemmelse med kommunens Handicappolitik vedr. indssområdet Boliger. Prioriteringen af målgruppen sindslidende til opgangsbofællesskaberne er begrundet i: 1. der både individuelt i målgruppen er en efterspørgsel på den type tilbud og, det fagprofessionelt er oplyst, der er et stort behov, 2. det dokumenterede behov for opgangsbofællesskaber er beskrevet i analyse af Støtte- og Kontaktpersonordningen målrettet sindslidende i Ballerup Kommune. Analysen er godkendt af Socialudvalget i august kommunens forsyningsforpligtelse i forhold til etablere de nødvendige tilbud efter serviceloven til borgere, som skønnes være berettiget dertil. I prioriteringen indgår, bofællesskabet Hold-an Vej 16 nedlægges, da boligerne og faciliteterne i huset er utidssvarende til formålet. Ballerup Kommune er ejer af ejendommen, som udover bofællesskabet også huser en knallert / motorcykelforretning. De beboere, som har boet i mange år i bofællesskabet er meget tilfredse med deres bofællesskab og det må forventes nogle af beboerne ikke vil være enige i beslutningen om nedlægge Hold-an Vej 16 for flytte ind i Skolehaven. Kommunens 2. bofællesskab målrettet borgere med sindslidelse er beliggende i lejemålet Egebjerghaven 76 og huser 4 yngre beboere. Ej heller i dette bofællesskab har hver beboer eget toilet / bad, men bofællesskabet fremstår alligevel mere tidssvarende. Der foreligger således ikke i dag et fagligt eller økonomisk grundlag for nedlæggelse af dette bofællesskab. Men der kunne - med afsæt i de ret små boliger - være grundlag for vurdering af anden gruppe af psykisk syge til bofællesskabet.

18 Beboere fra Egebjerghaven kan således også indgå som potentielle beboere til opgangsbofællesskab. I ejendommene Skolehaven 4 6 er der 2 x 10 lejemål. I alt 20 lejemål på hver m2. Hvert lejemål har eget køkken, toilet og bad. Der vil kunne etableres 2 bofællesskaber med bolig til i alt 17 personer. I den ene ejendom vil der kunne etableres bofællesskab med: 8 lejemål til beboere 1 lejemål på 2 vær. til anvendelse som fælles serviceareal til aktiviteter 1 lejemål på 1 vær. til anvendelse som medarbejdernes base I den anden ejendom vil der kunne etableres: 9 lejemål til beboere 1 lejemål på 1 vær. til anvendelse som medarbejdernes base Festlokale i kælderen vil kunne anvendes som fælles serviceareal til aktiviteter Den ene opgang foreslås etableret som midlertidigt botilbud med henblik på, der arbejdes rehabiliterende og, der samtidig skabes flow. Den anden opgang målrettes kronikere som beboere fra Hold-an Vej 16. Ibrugtagning forventes i 4. kvartal Aktuelle lejere i Skolehaven 4 6 har fået tilbud om købe ejendommene. Efter lejelovens 100 skal beboerne afgive sit svar senest 10 uger efter tilbuddet er givet. Fristen udløber 14. maj Meddeler beboerne ville købe ejendommene og har finansiering dertil slutter sagen og anden køber er ikke aktuel ligesom opgangsbofællesskaberne ikke vil kunne realiseres. Boligselskabet Baldersbo har i møde 10. marts 2009 truffet foreløbig beslutning om ville købe ejendommene. Endelig beslutning afventer beboernes tilbagemelding i maj og forventes endeligt godkendt i selskabets ordinære repræsentantskabsmøde ligeså i maj Skolehavens aktuelle lejere skal genhuses og dermed tilbydes anden bolig. Anvisning forudsættes ske i et samarbejde mellem kommunens boliganvisning og Baldersbo. Via salgsprovenuet, den sociale lovgivning og boligstøttelovgivningen søges mest mulig kompension for påførte flytteudgifter og øgede boligudgifter fremadrettet for den enkelte lejer. Bilag Projektforslag til etablering af opgangsbofællesskab Kommunalbestyrelsen Job & Familie foreslår,

19 de prioriterede målgrupper til opgangsbofællesskaberne og foreliggende projektforslag godkendes, det utidssvarende bofællesskab på Hold-an Vej 16 nedlægges og beboerne tilbydes bolig i opgangsbofællesskabet Skolehaven. Socialudvalgets beslutning den Punkt 11 Udsættes på yderligere oplysninger om behovet for permanente og midlertidige boliger samt forholdene på Hold-an Vej 16. Endvidere behovet for pesonalefaciliteter. 12. Helhedstilbuddet Stokholtbuen - Øgning af personaleressourcer Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I 2008 var Helhedstilbuddet Stokholtbuen genstand for et antal tilsyns- og kontrolbesøg. Udover det kommunale anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg kom der også 2 besøg fra Embedslægeinstitutionen, Fødevarekontrollen, Folketingets Ombudsmand og Arbejdstilsynet. Særligt inspektionen fra Folketingets Ombudsmand har medført et behov for fordybelse og udvikling af flere områder, hvori fysiske rammer og personalenormering var en del af dem. Det vurderes, der er behov for tilførsel af flere personalemæssige ressourcer til Helhedstilbuddet Stokholtbuen i form af antalsmæssigt flere medarbejdere samt rekruttering af mere pædagogisk faguddannet personale. Der er tale om en betydelig og varig ændring, som ved sin gennemførsel vil få betydning for den aktuelle takst. Af tilbuddets 32 pladser betaler andre kommuner for de 30 pladser. I juni 2009 afholdes møde med Region Hovedstaden vedrørende kommunens samlede 1. maj redegørelse til rammeaftale Stokholtbuen er omftet af rammeaftalens område. I mødet med Region Hovedstaden vil den videre proces skulle aftales, herunder samarbejdet med (KKR) Kommunekontaktrådet og kommunerne. Ved etableringen af Stokholtbuen for ca. 10 år siden var målet et tilbud: - med en høj grad af specialisering inden for den pædagogiske indss - med gode fysiske rammer til alle

20 - med høj faglig kvalitet i opgaveløsningen - med glæde og trivsel for beboere, pårørende medarbejdere Som amtsligt tilbud var Stokholtbuen, i lighed med øvrige amtslige tilbud, uds for en større besparelse, der fik til konsekvens, antallet af pædagogisk uddannet personale blev mærkbart reduceret. Arbejdstilsynets rapport har overskriften: Stor arbejdsmængde og tidspres og har givet baggrund for en række initiiver: - arbejdsrutiner - respekt og anerkendelser i hverdagen - kursus og kompetenceudvikling - rekruttering - medarbejderinddragelse, ansvar og ejerskab - fysisk rammer og udvikling Udover dette har Helhedstilbuddet Stokholtbuen en særlig opgave med vanskelige og udfordrende beboere. Bilag: af 13. nov fra forstander Vivi Lauritsen. Socialudvalget Job & Familie foreslår, dialog med KKR, Region H og kommunerne om tilgang af personaleressourcer iværksættes. Socialudvalgets beslutning den Punkt 12 Godkendt 13. UUC-Brøndbyskoven UUC-Brøndbyskoven Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 02. december 2008 Punkt 13

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere