Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde"

Transkript

1 Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper Würtzen (A) Jørn C. Larsen (A) Kåre Harder Olesen (V) Afbud/Fraværende Sekretær Rasmus Hjuleraa / Søren V. Larsen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge - Maj Orientering om igangværende bygningsprojekter indenfor daginstitutionsområdet - stus maj Daginstitutioner - Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudsloven fra Michael Skolen 4... Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 renovering af kælder efter skimmelsvampeangreb Madordning, daginstitution, principper for gennemførelse - SU 6... KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle 7... Forslag til 1. budgetopfølgning maj 2009

2 8... Meddelelser fra Fomanden - Job & Familie - Maj Revisionsberetning Magtanvendelse i sociale tilbud i Årsberetning 11.. Skolehaven - opgangsbofællesskab til sindslidende 12.. Helhedstilbuddet Stokholtbuen - Øgning af personaleressourcer 13.. UUC-Brøndbyskoven 14.. Udviklingsplan 2009 Ballerup Ungdomspension 15.. Udviklingsplan 2009 Ballerup Familieværksted Fredegaarden 16.. Meddelelser fra Formanden - Ældre & Pleje - Maj Orientering om ombygning af 3 plejecentre - Maj Vedtægter for Hjemmeplejens brugerråd 19.. Tilsyn på plejecentrene - samlet redegørelse for Valg til Ældrerådet Lukket møde 1. Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge - Maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: a. Revisionsberetning 2008 b. Opfølgning i.f.t. Stenhusstræde 1 c. Mellemkommunal redegørelse om specialpædagogisk bistand for førskolebørn Bilag Skema vedr. førskolebørn 2009/ /13 Socialudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning Socialudvalgets beslutning den Punkt 1 Godkendt

3 2. Orientering om igangværende bygningsprojekter indenfor daginstitutionsområdet - stus maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Daginstitutioner orienterer om stus på aktuelle bygningsprojekter. 1. Daginstitutionsafdelingen Grønnemarken 8 2. Børnehuset Bispevangen 3. Børnehuset Ellekilde 4. Daginstitutionsafdelingen Birkehuset, Hold-an Vej 158A 5. Børnehuset Lundebjerg 1, Lilletoften Børnehuset Grantoften, Planbuen 7. Daginstitutionsafdelingen Tusindfryd, Magleparken 18 Socialudvalget Daginstitutioner foreslår, orienteringen tages til efterretning. Socialudvalgets beslutning den Punkt 2 Godkendt 3. Daginstitutioner - Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudsloven fra Michael Skolen Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Bestyrelsen for Michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring ansøger om ændret stus af Rudolf Steiner Børnehaven Brombærhuset v/michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring på adressen Stokholtbuen 25, 2730 Herlev således, børnehaven

4 pr. 1. august 2009 kan overgå fra være en fritvalgsordning til blive en priv institution efter Dagtilbudslovens og eller tilsvarende senere lovgivning. Det anbefales, ansøgningen imødekommes under forudsætning af, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen (60-65 børn). Ballerup Kommunes kravspecifikion indeholder alle de formelle, nionale krav og kommunale krav, som stilles til en priv leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede prive leverandører et overblik over, hvilke forhold og rammer en ansøgning skal overholde. Overordnet set skal prive leverandører efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale dagtilbud. Forskellen er primært, det prive dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold til anvendelse af økonomi, herunder overskud og formue. Desuden er et priv dagtilbud ikke underlagt den kommunale pladsanvisning. Det fremgår af loven, prive leverandører er omftet af formålsbestemmelsen for dagtilbud, herunder udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. Endvidere skal den prive leverandør sikre overholdelse af folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering. Prive leverandører, der ønsker oprette og drive dagtilbud i Ballerup Kommune, er overordnet set forpligtet til overholde og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder: - Dagtilbudsloven - Folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering - Forvaltningsloven og offentlighedsloven, for så vidt det alene angår borgerrelerede situioner - Byggelovgivningen - Arbejdsmiljøloven Prive leverandører, der ønsker oprette og drive dagtilbud i Ballerup Kommune, er forpligtet til : Aflevere en årsrapport, der i sin form giver et billede af dagligdagen svarende til tilbagemeldingerne fra de kommunale dagtilbuds årsberetninger og udviklingsplaner. Aflevere økonomiske kvartalsrapporter og årsregnskab Udarbejde formål og vedtægter for dagtilbuddets virke Sikre forældre til børn i prive dagtilbud den samme inddragelse og medbestemmelse som i kommunale dagtilbud Det løbende kommunale pædagogiske tilsyn skal foregå frit, uhindret, og imødekommende, jf. Ballerup Kommunes krav til tilsyn med daginstitutioner Indhente børnetester på anste og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene

5 Sikre, der tales dansk i institutionen Udarbejde og administrere synlige og gennemskuelige optagelsesregler, der: - Er i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger - Afspejler menneskesynet i nærværende kravspecifikion - Ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen - Leve op til kommunens kvalitetskriterier om økologisk kost, tilberedt af fagfolk. Såfremt der etableres bespisning i institutionen, gør Ballerup Kommune opmærksom på, nionale retningslinjer for hygiejne og egenkontrol efterleves. Kontakte kommunen i forhold til optagelse af børn med særlige behov Det prive dagtilbud skal i henhold til bemærkningerne til loven tage kontakt til Ballerup Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov således, Ballerup Kommune kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, barnet er optaget i det prive dagtilbud. Privinstitutionen, der er en igangværende institution, anmoder om fritagelse for stille den omkostningskrævende garantistillelse for nettodriftsudgifterne. Daginstitution anbefaler, ansøgningen imødekommes, jf. vedtagne kravspecifikioner, der blandt andet kræver, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen (60-65 børn). Dette er begrundet i, Ballerup Kommune er forpligtet til stille daginstitutionspladser til rådighed i tilfælde af, det prive dagtilbud lukker. Bilag Ansøgning om godkendelse af privinstitution efter Dagtilbudslovens 19 fra Michael Skolen Tilsynsbesøg, Brombærhuset - Michaelskolen, 29/ Kommunalbestyrelsen Daginstitution foreslår, ansøgningen imødekommes under forudsætning af, det prive dagtilbud stiller garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne til 3 måneders drift af det børnetal, der fremgår af ansøgningen. Socialudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse

6 4. Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 renovering af kælder efter skimmelsvampeangreb. Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ejendomme har udarbejdet renoveringsforslag på i alt kr. inkl. moms for Skovlunde Menighedsbørnehave efter, undersøgelser har påvist omftende angreb af skimmelsvamp i kælderen. Ballerup Kommune finansierer udgiften ved frigivelse af kr. fra anlægsprojekt Diverse ændringer i daginstitutioner - samt finansiering af restbeløbet indenfor Daginstitutioners samlede driftsbevilling på ramme Institutionsbestyrelsen for Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17, har fremsendt ansøgning på optagelse af lån på kr. til renovering af kælderen i børnehaven efter skimmesvampeangrebet. Ansøgningen bygger på renoveringsforslaget hertil, der er udarbejdet i samarbejde med Ballerup Kommune. Økonomi & Planlægning oplyser, en optagelse af lån til vedligeholdelse af Skovlunde Menighedsbørnehave vil påvirke lånerammen og dermed kassebeholdningen med et beløb svarende til lånet. Daginstitution anbefaler, Ballerup Kommune finansierer udgiften ved overføre kr. fra anlægsprojekt 4201, Diverse ændringer i daginstitutionerne, restbeløbet finansieres indenfor Daginstitutionernes samlede driftsbevilling på ramme Kommunalbestyrelsen Daginstitutioner foreslår, Anlægsrådighedsbeløbet på kr. på projekt nr nedskives og overføres til driftsramme 50.50, restbeløbet til renoveringen finansieres af den samlede driftsramme til daginstitution ramme Socialudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

7 5. Madordning, daginstitution, principper for gennemførelse - SU Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 10. marts 2009 Punkt 7 Socialudvalget den 2. december 2008 Punkt 18 Resumé 1. januar 2010 skal Ballerup Kommune på baggrund af lovgrundlaget herom, levere et sundt frokostmåltid til børn i daginstitutionerne. Det foreslås nu, der arbejdes videre med en løsningsmodel, hvor eksisterende produktionskøkkener udvides til også kunne producere til nærliggende børnehaveafdelinger. Etableringen udrulles over en 3-årig periode. I overgangsperioden etableres en ordning, hvor maden til de 3-5 årige (børnehavebørn) tilberedes i et nærliggende eksisterende produktionskøkken i form af enten madpakker eller smør-selv-løsninger. Jf. aftalen med forældrebestyrelserne foreslås det, forslaget om implementering af madordningen nu sendes til høring i bestyrelserne. : Socialudvalget blev på mødet den 10. marts 2009 orienteret om det aktuelle stade for arbejdet med indførelse af madordning i Ballerup Kommune til alle børn i daginstitutioner. Der er efterfølgende arbejdet videre med udvikle en løsningsmodel, hvor maden til de 3-5 årige produceres med udgangspunkt i de nuværende produktionskøkkener. Der er tale om en fuldkostløsning i lighed med den ordning, som de 0-2 årige (vuggestuebørn) i dag er omftet af. Det er ligeledes en forudsætning, der er en økologiandel på 75%. Ordningen forudsætter udgifter til en udbygning af produktionskøkkenerne og indretning af de tidligere børnehavekøkkener til modtagerkøkkener. Efter en nærmere gennemgang og prioritering af anlægsudgiften til de nødvendige ombygninger vurderes det, anlægsopgaven i alt vil koste ca. 12 mio. kr.. Udgiften er opgjort under forudsætning af, renoveringen af en række køkkener sker som del af en samlet institutionsrenovering (som f.eks. i Grønnemarken 8) samt, der for lejede institutioners vedkommende indgås aftale om, udgiften finansieres over huslejen. Det foreslås, ombygningen af køkkenerne sker over en 3-årig periode med start i 2009, jf. følgende oversigt. Økonomisk udrulning fase fase fase 3 Udgift. (ex. moms, incl. byggestyring) 0,8 mio. kr. 5,98 mio. kr. 5,37 mio. kr.

8 Det kan oplyses, der er ansøgt stens ekstraordinære lånepulje om mulighed for finansiere anlægsinvesteringen på denne måde. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen. Såfremt denne låneansøgning ikke imødekommes, skal det pointeres, en beslutning om anvendelse af de ca. 12 mio. kr. til ombygning af køkkener forudsætter en omprioritering af den anlægsoversigt, som økonomiudvalget har behandlet i marts De tre fase er tilrettelagt ud fra følgende prioriteringer: 2009: Fase 1. Her påbegyndes de ombygninger, hvor det er vurderet, kommunen for en forholdsvis lille anlægsudgift kan implementere den endelige, fuldt udrullede lokalproduktionsmodel for flest mulige børn. Denne fase vil give værdifulde erfaringer, der kan bruges til de næste to egentlige byggefaser i 2010 og : Fase 2. Halvdelen af kommunens egne ejede institutioner påbegyndes renoveret og forhandlinger med boligselskaber initieres. 2011: Fase 3. Ombygning af resterende køkkener, så fuld produktionskapacitet opnås og løsningsmodellen med lokal madproduktion er fuldt ud implementeret ved udgangen af Overgangsløsningen Som en overgangsløsning foreslås det, der med udgangspunkt i de nuværende produktionskøkkener etableres en ordning, hvor der leveres mad til de 3-5 årige enten i form af madpakker eller som pålæg og brød til en smør-selv-frokost, d.v.s. udelukkende kold mad. Ordningen vil ligeledes indeholde eftermiddagsmad m.v.. Produktionen af kosten vil typisk ske om eftermiddagen i produktionskøkkenerne med henblik på levering den efterfølgende dag. Overgangsordningen beskrives nærmere i vedhæftede not. Ordningen baserer sig på følgende antagelser, der skal kvalificeres yderligere: At der kan etableres en fornuftig personalemæssig løsning med henblik på produktion af den kolde mad. At kostprisen (udgiften til råvarer) kan afholdes indenfor rammerne af det, som en normal fuldkostløsning koster (ca. 12 kr./barn/dag). Disse usikkerheder afklares i det kommende stykke tid. På dialogmødet med formændene for forældrebestyrelserne den 27. januar 2009 er der givet tilsagn om, forslag til model for indførelse af madordning sendes til høring i bestyrelserne inden, der træffes endelig beslutning i sagen. Det forslås, denne høring nu igangsættes med baggrund i vedhæftede not og, der fastsættes en høringsfrist til den 12. juni Høringsfristen er fasts under hensyn til sagen på ny kan behandles på Socialudvalgets møde i august med henblik på endelig beslutning.

9 Formændene fra forældrebestyrelserne har på dialogmødet den 27. januar 2009 tilkendegivet, de af hensyn til sagens videre forløb er indstillet på en kortere høringsfrist end de normale 6 uger - blot bestyrelserne er adviseret om det. Institutionslederne er pr. mail orienteret om, høringen forventes igangs og skal indarbejdes i bestyrelsens planlægning. Bilag Forslag til model for indførelse af sund madordning til børnehavebørn i daginstitutioner i Ballerup Kommune Socialudvalget Daginstitutioner foreslår, der arbejdes videre med kvalificeringen af en løsningsmodel for indførelse af madordning baseret på produktion i de nuværende produktionskøkkener, løsningsmodellen forudsættes udrullet over 3 år med en overgangsordning som beskrevet i redegørelsen og, løsningsmodellen sendes til høring i forældrebestyrelserne med høringsfrist den 12. juni. Socialudvalgets beslutning den Punkt 5 Godkendt med de på mødet faldne bemærkninger. 6. KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé For yderligere få styrket og skærpet indssen har Ballerup Kommune besluttet deltage i KL og Undervisningsministeriets projekt vedrørende Ungdomsuddannelse til Alle. Her forpligter kommunen sig sammen med 23 andre kommuner til yde en aktiv indss for opnå målet om, 85/95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Netværket løber fra februar 2008 til februar Hermed

10 fremlægges et oplæg til handleplan i form af Programskitse Partnerskab Ungdomsuddannelse til Alle. Formålet med KL-partnerskabet er faglig videndeling, benchmarking og fastsættelse af ambitiøse mål. I tilknytning til denne ansøgning har kommunerne: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje- Taastrup og Rødovre givet tilsagn om medvirke i et internt netværk, som en del af samarbejdet i UU-Vestegnen. Endvidere har de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner givet tilsagn om deltage i projektet. KL partnerskabet skal bruges til koordinere de mange indsser i forhold til unge i Ballerup Kommune, idet kommunen med deltagelse i projektet forpligter sig på udarbejde en handlingsplan, som samler alle initiiver i kommunen vedr. "Uddannelse/arbejde til alle". Af programskitsen fremgår de forskellige indsser, ligesom organiseringen af programmet fremgår. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget, Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Bilag Programskitse Partnerskab Ungdomsuddannelse til Alle Aftale Ungdomsuddannelse til alle - netværk II Socialudvalget Børn & Unge foreslår, programskitsen for KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til alle godkendes. Socialudvalgets beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. Forslag til 1. budgetopfølgning maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.:

11 Resumé Den første budgetopfølgning for 2009 resulterer i et samlet tillægsbevillingsbehov på 50,4 mio. kr. Heraf er 9,0 mio. kr. omflytninger, 32,5 mio. kr. overførsler fra hhv og 2008 og 8,9 mio. kr. reelle afvigelser. Udvalgets samlede bevilling vil herefter udgøre 1.213,2 mio. kr. Opfølgningen er baseret på tre måneders forbrug i På baggrund af budgetopfølgningen kan tillægsbevillingsbehovet opgøres således: Bevillingsramme (mio. kr., netto) Vedtaget budget incl. lønpuljer dec Til/fra andre udvalg og rammer Udskudte Reelle Forslag til leverancer/ afvigelser ajourført over-førsler budget 5044: Førtidspension 175,1 0,0 0,0 0,0 175,1 5046: Forebyg/anbr. 142,2 0,6 3,2 0,0 146,0 5050: Dagtilbud 227,3 1,9 14,2 0,6 244,0 5051: PPR 46,3 3,0 2,3 1,0 52,6 5052: Ældre pens. 362,2 1,0 6,3 0,3 369,8 5054: Yngre pens. 164,7 2,5 6,5 7,0 180,7 5058: Boligstøtte 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0 5059: Øvrige formål 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 I alt 1.162,8 9,0 32,5 8, ,2 De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er: Forsinkelse vedr. realisering af besparelsen ved flytning af institutionen Sesam. Udgifter til hjemmetræning af børn og unge med svære handicap. Afledte driftsudgifter ifm. implementering af Care på ældreområdet. Stigende udgifter til voksne med særlige behov. Området for voksne med særlige behov under ramme giver landets kommuner store økonomiske udfordringer. Ballerup har gennemført flere analyser, som dokumenterer, kommunen er kendetegnet ved mange modtagere, mens udgiften pr. modtagere er lavere end regionsgennemsnittet. Ud fra det aktuelle forbrug i 2009 skønnes et merforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket vurderes kan nedbringes til 7,0 mio. kr. ved iværksættelse af en række tiltag, som er nærmere beskrevet i bilagsnotet. På førtidspensionsområdet er der en stigning i antallet af nytilkendelser, hvilket også gælder på landplan. Der er forventningen, stigningen i nytilkendelser vil kunne holdes indenfor rammen og området følges nøje.

12 Bilag Bilagsnot vedr. 1. budgetopfølgning for 2009 på Socialudvalgets rammer. Kommunalbestyrelsen. Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Pleje foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse Socialudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse Socialudvalget ønsker dog, forslag om tilpasning af aften- og lørdagsklubben på Krumtappen samt den Særlig Tilrettelagte Ungdomuddannelse (STU) fremlægges for udvalget på juni-mødet mhp. høring i Handicaprådet. 8. Meddelelser fra Fomanden - Job & Familie - Maj 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning. Socialudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt 9. Revisionsberetning 2008 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé

13 Revisionen har udarbejdet revisionsberetning for 2008 vedrørende Sociale og Beskæftigelsesrettede udgifter, der er omftet af stsrefusion I relion til Socialudvalget er der til beretningen følgende bilag: Bilag 1, for Velfærdsministeriet for Job & Familie og Borgertorvet har med Økonomi & Planlægnings brev af 30. april 2009 modtaget udkast til revisionsberetning for regnskabsåret Under beretningens punkt revisionsbemærkning nr. 6 omtales tre forhold: Udbetalings- og kvalitetskontrol Boligstøtte og Boligindskudslån Procedurer for adviser i forbindelse med udbetaling af ydelser Borgertorvet og Job & Familie har redegjort for hhv. de to og det ene forhold i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. I revisionsbemærkning nr. 7 omtales to forhold: Børneydelsessystemet og underholdsbidragsssystemet. Boligstøttesystemet. Borgertorvet har redegjort for de to i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. I revisionsbemærkning nr. 8 omtales et forhold: Kommunens tre dyreste sager på merudgiftsområdet. Job & Familie har redegjort for forholdet i not af 30/ til Økonomi & Planlægning. Bilag Revisionsberetning for 2008 vedrørende Sociale og Beskæftigelsesrettede udgifter, der er omftet af stsrefusion Bilag 1, for Velfærdsministeriet for 2008 Kommunalbestyrelsen Job & Familie, Ældre & Pleje foreslår, sagen oversendes til Økonomiudvalget til videre behandling. Socialudvalgets beslutning den Punkt 9 Indstilles til godkendelse 10. Magtanvendelse i sociale tilbud i Årsberetning

14 Sagsnr.: Dok.nr.: Tidligere udvalgsbehandlinger: Sagsnr.: Dok. nr.: Socialudvalget den 13. maj 2008 Punkt 13 Økonomiudvalget den 21. maj 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2008 Punkt 15 Resumé Serviceloven indeholder et regelsæt som undtagelsesvis tillader magtanvendelse over personer med betydelig og varigt neds psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt hovedsageligt for undgå personskade. Kommunen har pligt til følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. I serviceloven er desuden fasts pligt til, beretning om udviklingen årligt forelægges Kommunalbestyrelsen. I 2007 var der i alt 51 indberetninger om gennemført magtanvendelse i tilbud, hvor kommunen har driftsherreansvaret. I 2008 udgør antallet af indberetninger 61. Altså en stigning. Sammenlignes indberetningerne for de to kalenderår konsteres, der er sket et fald i antallet af indberetninger på handicapområdet, mens der er sket en stigning i antallet af indberetninger på ældreområdet. I tilbud, hvor der er tale om bemærkelsesværdige forskelle, skal udviklingen ses dels som et result af forebyggende initiiver og dels som et result af faglig og ledelsesmæssig prioritering af og fokus på området. Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i: - Anvendelse af personlig alarm- eller systemer - Særlige døråbnere - Fastholdelse for undgå personskade - Fastholdelse i personlige hygiejnesituioner - Tilbageholdelse i boligen - Anvendelse af beskyttelsesmidler - Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Enhver magtanvendelse skal indberettes fra tilbuddet til administrionen. Et tværfagligt udvalg med repræsention af fagprofessionelle fra såvel handicap og psykiriområdet som ældreområdet behandler den enkelte indberetning og træffer myndighedsafgørelse. For henholdsvis 2007 og 2008 fordeler indberetningerne sig som følger: Tilbud Forskel

15 På antal borgere Indberetninger Indberetninger På antal borgere Handicapområdet Bof.skab Hold-an Vej Bof.skab Klakkebjerg Aflastning Torvevej Krumtappen UUC Maglemosen Stokholtbuen Ældreområdet Plejecenter Toftehaven Plejecenter Lundehaven I forhold til UUC Maglemosen har kommunen ikke kunnet afgive en myndighedsafgørelse med begrundelse i mangel på hjemmel i lov. Kommunen har derfor taget kontakt til Undervisningsministeriet med henblik på afklaring af, efter hvilken lovgivning disse sager skal afgøres. Magtanvendelsesreglerne har hjemmel i den sociale servicelov. UUC Maglemosen udbyder uddannelse efter Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og Lov om specialundervisning til voksne. Undervisningsministeriet har endnu ikke kunnet hjælpe kommunen til trods for erkendelsen af eksistensen af problemstillingen. Ministeriet undersøger omfanget af problemet i sammenlignelige tilbud. Kommunen afventer ministeriets svar desangående. Vedr. Helhedstilbuddet Stokholtbuen er sket et markant fald fra 2007 til Tilbuddet har høj grad af faglig fokusering på området, hvilket afspejler sig i såvel pædagogiske som fysiske tiltag, der virker tryghedsfremmende og forebyggende. To soloprojekter er etableret med henblik på individuel skærmning og skærmning af øvrige beboere. Tillige er flere personaleressourcer inds i driften såvel antalsmæssigt som i forhold til rekruttering af pædagogisk uddannet personale. Tidligere var der mere uuddannet personale sammenlignet med nu. På plejecenterområdet er sket en mærkbar stigning i antallet af indberetninger. I 2007 blev indgivet 1 indberetning mod 25 indberetninger i 2008 altså en forskal på 24 flere indberetninger i af de i alt 25 indberetninger i 2008 omhandlede forhåndsgodkendelser for en afgrænset periode. Efter loven kan tillades fysisk magtanvendelse i form af fastholde en person ved gennemførelse af personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for udøve omsorgspligten. En sådan fysisk magt kan tillades i følgende situioner: - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Klipning af hår og negle - Skiftning af bleer og bind

16 - Plejning af hud - Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Stigningen vurderes primært skyldes den særlige opmærksomhed, der fagligt og ledelsesmæssigt er på området. Dertil kommer, demenskoordinor indgår med faglig udvikling, sparring, vejledning og opfølgning. Dette får alt i alt til konsekvens, medarbejderne løbende bliver langt mere bevidste og sikre i håndteringen af området. I 2008 er der udbudt kurser målrettet personale indenfor både handicap- og ældreområdet. Derudover er der ligeså til begge området stillet faglig specialviden til rådighed ligesom konsulentbistand med forebyggende sigte er rekvireret fra VISO i et par meget komplekse personsager. Derudover er Ældrerådet orienteret om servicelovens undtagelsesbestemmelser om magtanvendelse og om kommunens varetagelse af området. Aktuelt arbejder en tværfagligt sammens arbejdsgruppe på udarbejdelse af intern håndbog. Formålet med etablering af arbejdsgruppen er i et tværfagligt samarbejde udarbejde en vejledning og værktøjer om håndtering og administrion af servicelovens regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper / forebyggende initiiver indenfor både handicapområdet og demensområdet. Bilag Årsopgørelse 2008 Indberetninger om magtanvendelse Kommunalbestyrelsen Job & Familie og Ældre & Pleje foreslår, årsberetningen tages til efterretning Handicap- og Ældrerådet orienteres om årsopgørelsen og beretningen den færdige håndbog forelægges udvalget. Socialudvalgets beslutning den Punkt 10 Indstilles til godkendelse Der udarbejdes en redegørelse til Socialudvalget om indholdet af magtanvendelserne på Stokholtbuen, Toftehaven og Lundehaven. 11. Skolehaven - opgangsbofællesskab til sindslidende

17 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 02. december 2008 Punkt 12 Resumé Socialudvalget godkendte den 2. december 2008 en beskrivelse af, hvordan der kan etableres opgangsbofællesskaber i ejendommene Skolehaven 4 6 samt, der skulle arbejdes videre med en stillingtagen til valg af målgrupper for tilbuddet. Derudover besluttede udvalget, der udarbejdes endeligt projektforslag for etablering af opgangsbofællesskaber, når der er truffet beslutning om salg af ejendommene. Ud fra en helhedsvurdering af udbud og efterspørgsel på det socialpsykiriske område er prioriteringen, målgruppen for de kommende opgangsbofællesskaber er yngre borgere med sindslidelse. Ejendommene Skolehaven 4 6 er besigtiget og projektforslag er udarbejdet for etablering af 2 opgangsbofællesskaber, jf. bilag. Etablering af opgangsbofællesskab indgår i KMB s Servicestregi og aftale for budgettet for 2008 og er i overensstemmelse med kommunens Handicappolitik vedr. indssområdet Boliger. Prioriteringen af målgruppen sindslidende til opgangsbofællesskaberne er begrundet i: 1. der både individuelt i målgruppen er en efterspørgsel på den type tilbud og, det fagprofessionelt er oplyst, der er et stort behov, 2. det dokumenterede behov for opgangsbofællesskaber er beskrevet i analyse af Støtte- og Kontaktpersonordningen målrettet sindslidende i Ballerup Kommune. Analysen er godkendt af Socialudvalget i august kommunens forsyningsforpligtelse i forhold til etablere de nødvendige tilbud efter serviceloven til borgere, som skønnes være berettiget dertil. I prioriteringen indgår, bofællesskabet Hold-an Vej 16 nedlægges, da boligerne og faciliteterne i huset er utidssvarende til formålet. Ballerup Kommune er ejer af ejendommen, som udover bofællesskabet også huser en knallert / motorcykelforretning. De beboere, som har boet i mange år i bofællesskabet er meget tilfredse med deres bofællesskab og det må forventes nogle af beboerne ikke vil være enige i beslutningen om nedlægge Hold-an Vej 16 for flytte ind i Skolehaven. Kommunens 2. bofællesskab målrettet borgere med sindslidelse er beliggende i lejemålet Egebjerghaven 76 og huser 4 yngre beboere. Ej heller i dette bofællesskab har hver beboer eget toilet / bad, men bofællesskabet fremstår alligevel mere tidssvarende. Der foreligger således ikke i dag et fagligt eller økonomisk grundlag for nedlæggelse af dette bofællesskab. Men der kunne - med afsæt i de ret små boliger - være grundlag for vurdering af anden gruppe af psykisk syge til bofællesskabet.

18 Beboere fra Egebjerghaven kan således også indgå som potentielle beboere til opgangsbofællesskab. I ejendommene Skolehaven 4 6 er der 2 x 10 lejemål. I alt 20 lejemål på hver m2. Hvert lejemål har eget køkken, toilet og bad. Der vil kunne etableres 2 bofællesskaber med bolig til i alt 17 personer. I den ene ejendom vil der kunne etableres bofællesskab med: 8 lejemål til beboere 1 lejemål på 2 vær. til anvendelse som fælles serviceareal til aktiviteter 1 lejemål på 1 vær. til anvendelse som medarbejdernes base I den anden ejendom vil der kunne etableres: 9 lejemål til beboere 1 lejemål på 1 vær. til anvendelse som medarbejdernes base Festlokale i kælderen vil kunne anvendes som fælles serviceareal til aktiviteter Den ene opgang foreslås etableret som midlertidigt botilbud med henblik på, der arbejdes rehabiliterende og, der samtidig skabes flow. Den anden opgang målrettes kronikere som beboere fra Hold-an Vej 16. Ibrugtagning forventes i 4. kvartal Aktuelle lejere i Skolehaven 4 6 har fået tilbud om købe ejendommene. Efter lejelovens 100 skal beboerne afgive sit svar senest 10 uger efter tilbuddet er givet. Fristen udløber 14. maj Meddeler beboerne ville købe ejendommene og har finansiering dertil slutter sagen og anden køber er ikke aktuel ligesom opgangsbofællesskaberne ikke vil kunne realiseres. Boligselskabet Baldersbo har i møde 10. marts 2009 truffet foreløbig beslutning om ville købe ejendommene. Endelig beslutning afventer beboernes tilbagemelding i maj og forventes endeligt godkendt i selskabets ordinære repræsentantskabsmøde ligeså i maj Skolehavens aktuelle lejere skal genhuses og dermed tilbydes anden bolig. Anvisning forudsættes ske i et samarbejde mellem kommunens boliganvisning og Baldersbo. Via salgsprovenuet, den sociale lovgivning og boligstøttelovgivningen søges mest mulig kompension for påførte flytteudgifter og øgede boligudgifter fremadrettet for den enkelte lejer. Bilag Projektforslag til etablering af opgangsbofællesskab Kommunalbestyrelsen Job & Familie foreslår,

19 de prioriterede målgrupper til opgangsbofællesskaberne og foreliggende projektforslag godkendes, det utidssvarende bofællesskab på Hold-an Vej 16 nedlægges og beboerne tilbydes bolig i opgangsbofællesskabet Skolehaven. Socialudvalgets beslutning den Punkt 11 Udsættes på yderligere oplysninger om behovet for permanente og midlertidige boliger samt forholdene på Hold-an Vej 16. Endvidere behovet for pesonalefaciliteter. 12. Helhedstilbuddet Stokholtbuen - Øgning af personaleressourcer Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I 2008 var Helhedstilbuddet Stokholtbuen genstand for et antal tilsyns- og kontrolbesøg. Udover det kommunale anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg kom der også 2 besøg fra Embedslægeinstitutionen, Fødevarekontrollen, Folketingets Ombudsmand og Arbejdstilsynet. Særligt inspektionen fra Folketingets Ombudsmand har medført et behov for fordybelse og udvikling af flere områder, hvori fysiske rammer og personalenormering var en del af dem. Det vurderes, der er behov for tilførsel af flere personalemæssige ressourcer til Helhedstilbuddet Stokholtbuen i form af antalsmæssigt flere medarbejdere samt rekruttering af mere pædagogisk faguddannet personale. Der er tale om en betydelig og varig ændring, som ved sin gennemførsel vil få betydning for den aktuelle takst. Af tilbuddets 32 pladser betaler andre kommuner for de 30 pladser. I juni 2009 afholdes møde med Region Hovedstaden vedrørende kommunens samlede 1. maj redegørelse til rammeaftale Stokholtbuen er omftet af rammeaftalens område. I mødet med Region Hovedstaden vil den videre proces skulle aftales, herunder samarbejdet med (KKR) Kommunekontaktrådet og kommunerne. Ved etableringen af Stokholtbuen for ca. 10 år siden var målet et tilbud: - med en høj grad af specialisering inden for den pædagogiske indss - med gode fysiske rammer til alle

20 - med høj faglig kvalitet i opgaveløsningen - med glæde og trivsel for beboere, pårørende medarbejdere Som amtsligt tilbud var Stokholtbuen, i lighed med øvrige amtslige tilbud, uds for en større besparelse, der fik til konsekvens, antallet af pædagogisk uddannet personale blev mærkbart reduceret. Arbejdstilsynets rapport har overskriften: Stor arbejdsmængde og tidspres og har givet baggrund for en række initiiver: - arbejdsrutiner - respekt og anerkendelser i hverdagen - kursus og kompetenceudvikling - rekruttering - medarbejderinddragelse, ansvar og ejerskab - fysisk rammer og udvikling Udover dette har Helhedstilbuddet Stokholtbuen en særlig opgave med vanskelige og udfordrende beboere. Bilag: af 13. nov fra forstander Vivi Lauritsen. Socialudvalget Job & Familie foreslår, dialog med KKR, Region H og kommunerne om tilgang af personaleressourcer iværksættes. Socialudvalgets beslutning den Punkt 12 Godkendt 13. UUC-Brøndbyskoven UUC-Brøndbyskoven Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 02. december 2008 Punkt 13

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer3

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer3 12. november 2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ulrik Falk-Sørensen (F) Formand Lene W. Nielsen (A) Næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn C. Larsen (A) Birte Passer (C) Kåre Harder Olesen

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Møde i Socialudvalget den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Socialudvalget den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge. 2 2... Forslag omhandlende udarbejdelse af modernieringsplan for daginstitutionerne

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere