REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer Nr. 10 repr. 2 stemmer Nr. 11 repr. 2 stemmer Nr. 14 repr. 2 stemmer Nr. 18 repr. 2 stemmer Nr. 20 repr. 2 stemmer Nr fremmødte Nr fremmødte = 18 fremmødte - heraf 10 med t stemmer = 28 stemmer Derudver har frmanden mdtaget 2 brevstemmer til de indkmne frslag, der skal til afstemning. Ialt: 30 stemmer Valg af dirigent g referent Dirigent: Britta (nr. 1) Referent: Lene (nr. 10) Bestyrelsens beretning m det frløbne år - Herunder bl.a. samarbejde med kmmunen V/frmanden (Arne nr. 1) Bestyrelsen har i det frløbne år arbejdet med følgende hvedpgaver: 1. Gdkendelse af vres vedtægter, sm vi vedtg på sidste generalfrsamling. 2. Løbende kntakt med kmmunen vedr. færdiggørelse g vertagelse af mrådet. 3. Aftale med entreprenør vedr. smmer- g vintervedligehldelse af fællesarealer

2 Jeg vil gennemgå punkterne fra tppen. 1. Vedtægter Hrsens kmmune har gdkendt vres vedtægter uden anmærkninger g disse kan ses på hjemmesiden. Sm det fremgår af indkaldelsen er der frslag til enkelte ændringer i vedtægterne, sm vi skal tage stilling til senere i aften. 2. Færdiggørelse af mrådet Ngle af jer kan huske, at jeg i sidste beretning frtalte at vi var meget glade fr samarbejdet med kmmunen g jeg kan betr jer, at vi faktisk er endnu gladere fr samarbejdet i dag. Sidste år havde vi lavet alle aftalerne m aktiviteterne med kmmunen. Her sidste efterår gik de så rigtig i gang. De havde været igennem et midlertidigt bevillingsstp, sm frsinkede prjektet en anelse, men man må sige at vrt kvarter har ændret sig fra at være et nybyggerkvarter til et bebelseskvarter - takket være alt det, der er blevet rdnet. Alle frtvssten er rettet Der er rettet fliser Lagt fliser Lagt asfalt Vertikaldrænet i mrådet ud md Lykkebjergvej Brønddrænet på det grønne mråde ud fr nr. 5 g 7 Plantet nye buske g dækket med barkflis det sidste sparede s fr en planlagt udgift på kr. g en arbejdsdag Lygtepæle er rettet Stien i østlige ende etableret g der mangler kun ekstra asfalt på den øst-vestgående frbindelsessti Vi pdagede at vejtræerne i østre ende var af en anden type end i den vestre, så vi fik nye træer Området er blevet 30 km/t zne bemærk skiltet ved indgangen til Frydenslund Hvis I kigger på hjemmesiden, kan I se at vi har haft rigtig mange punkter (53) til afklaring med kmmunen, g vi er strt set i hus med dem alle (mangler 5, men de 4 er planlagt) g såvel kmmunen sm vi, er meget glade g stlte af vres samarbejde. Listen kan findes på hjemmesiden, men vi har lavet kpier af listen til udlevering. Det eneste endnu uafklarede punkt er lukning af stamvejen p md Præstehøj, men det tager vi fat på i løbet af fråret. Anmdning med begrundelse m lukning er afleveret allerede sidste efterår g vil blive behandlet efter vertagelse/aflevering af mrådet. 3. Aftale med entreprenør vedr. smmer g vintervedligehld Her er det lykkedes at frlænge kntrakten med G-E-F uden prisstigninger. Aftalen gælder vintervedligehld af fællesveje g smmervedligehld af grønne mråder, hvilket betyder græsslåning g klipning af diget 1 gang årligt. Når vi vertager buskarealerne skal vi påregne udgifter til vedligehldelse af buske. Vi har igen sparet en del på snerydning pga. manglende sne g det er meget fint, fr så får vi sparet p til en rigtig vinter, der j nk kmmer på et eller andet tidspunkt. Vigtig infrmatin: Kmmunen har slået græsset g rdnet græsrabatterne de mangler kun en lille smule ud fr nr. 26 md nrd-syd gående stamvej g det kmmer snarest.

3 Nu er det de enkelte beberes ansvar at sørge fr at græsset er slået g at frtvet er pænt ryddet g uden ukrudt. Der har sidste år været ngle af disse rabatter, der ikke så pæne ud men da færdiggørelsen frestd, var der en grund til ikke at hlde mrådet pænt. Denne grund er der ikke mere nu er det altså grundejerne, hvis grund der støder p til frtvene g græsrabatterne, der skal sørge fr såvel smmer- sm vintervedligehld. Hvis der er ngen der er i tvivl m hvad dette indebærer eller ikke er enige, vil jeg gerne diskutere dette under debatten umiddelbart efter beretningen. Vejskilte Der er psat 2 skilte med legende børn sm vedtaget på sidste generalfrsamling. Oprindelig blev vi enige m 3, men da der er blevet psat 30 KM skilte på den nrd/sydgående stamvej var det tredje skilt verflødigt så det sparede vi væk. Hjemmeside Denne fungerer fantastisk gdt jeg synes bare den skal bruges nget mere. Der er features, så I kan få besked når der er nyheder etc. Så tal med Kasper g han vil vise vejen. Bestyrelsen Bestyrelsen har fungeret fint i hele periden g vi har behandlet de pgaver der er indkmmet. Sm det fremgår af indkaldelsen har bestyrelsen undersøgt muligheden fr frskellige tiltag: Legeplads Bålplads Frsikring Medlemskab af Parcelhusejernes Landsfrening Kntakt til Præstehøj (meget sparsm) Tak fr rdet g jeg sætter hermed bestyrelsens beretning til debat. Debat mkring frmandens beretning Placering af skilte med legende børn: der er uenighed m placeringen af skiltene er hensigtsmæssig. Skulle de evt. have været placeret længere inde på stikvejene, så de var mere tydelige. Vertikaldrænet ved det grønne mråde på hjørnet ved nr. 26 virker ikke ptimalt. Det gælder gså ved diget. Infrmatinen mkring vertikaldrænes videregives til kmmunen. De har allerede tidligere givet afslag på at finansiere dræn ved diget. Der er frslag m at sætte bmme p ved den nye sti md Lykkebjergvej. Kmmunen har valgt at lægge 2 sten istedet. Vi kan selv lægge en 3. sten, da kmmunen ikke sørger fr bm. De har allerede verhldt deres frpligtelser ved at lægge sten. Diskussin mkring kmmunens verdragelse af frtve g frtvskanter ud fr nr. 26. Uenighed m standen er acceptabel nk til, at vedligehldelsen kan vergå til grundejerne. Kmmunen har allerede rettet frtvets græsrabat til, så vi skal ikke frvente at kmmunen kmmer ud igen. Debat mkring vedligehldelse af arealerne, fra hvr frtve/stier slutter g ned til Lykkebjerg/p imd Præstehøj. Enighed m, at man kun vedligehlder de arealer der støder p til egen grund.

4 Gdkendelse af bestyrelsens beretning Fr: 28 Beretningen er gdkendt. Aflæggelse af regnskab Kassereren (Kasper) beretter m regnskabsprincipperne. Regnskabet fr 2008 gennemgås. Regnskabet er taget til efterretning. Rettidigt indkmne frslag V/Arne Frslag nr. 1 tilskud til den årlige vejfest På generalfrsamlingen i 2008 blev det pålagt bestyrelsen at sørge fr frslag m tilskud til den årlige vejfest, uden at der blev specificeret nget beløb. Vi har derfr valgt at stille frslaget uden beløbsramme g det man tager stilling til er flg.: Skal grundejerfreningen yde tilskud til den årlige vejfest? Den samlede bestyrelse har den hldning, at der ikke skal ydes tilskud til vejfesten, da dette ligger uden fr freningens frmål. Afstemning mkring frslag nr. 1 Fr: 1 Imd: 29 Frslaget blev ikke vedtaget. Frslag nr. 2 skriftlig fuldmagt til anden stemmeberettiget På generalfrsamlingen i 2008 blev det pålagt bestyrelsen at sørge fr frslag m følgende vedtægtsændring. Ændring af Ved fravær kan brevstemmes. Denne afleveres persnligt til frmanden senest dagen før generalfrsamlingen. Man kan ved skriftlig fuldmagt verdrage sin stemme til en anden stemmeberettiget. Såfremt kun én stemmeberettiget fra husstanden møder p kan denne repræsentere begge stemmer. Den samlede bestyrelse har den hldning, at de nuværende vedtægter er tilstrækkelige, g at det ikke vil virke hensigtsmæssigt at skulle tage stilling fr naber i deres fravær.

5 Afstemning mkring frslag nr. 2 Fr: 3 Imd: 25 Undladt at stemme: 2 Frslaget blev ikke vedtaget. Frslag nr. 3 indmeldelse i Parcelhusejernes Landsfrening Arbejdsskadefrsikring Kautinsfrsikring Retshjælpsfrsikring Erhvervsansvarsfrsikring Bestyrelses- g ledelsesansvarsfrsikring Samt gratis advkatbistand. Prisen fr 2009 er: ca kr. (til sammenligning vil en lvpligtig ansvarsfrsikring kste mkring kr./år) Den samlede bestyrelse mener, at det er en gd idé med en indmeldelse, idet det på en billig måde vil give s den lvpligtige ansvarsfrsikring samt andre vigtige frdele. Afstemning mkring frslag nr. 3 Fr: 30 Frslaget blev vedtaget. Frslag nr. 4 etablering af bålplads Frslag m etablering af bålplads på det grønne mråde i den nrd vestlige ende. Dette kan vi selv anlægge i frbindelse med en fælles arbejdsdag. Pris estimeres til ca kr. Den samlede bestyrelse mener det er en gd idé, da det kan blive et gdt samlingspunkt fr beberne. Afstemning mkring frslag nr. 4 Fr: 25 Imd: 4 Undladt at stemme: 1 Frslaget blev vedtaget. Frslag nr. 5 placering af stre sten Placering af 2 stre sten på frtvshjørner ved nr. 18 g nr. 26 fr at undgå ødelæggelse af frtvshjørner. Ligeledes placeres 1 str sten i frbindelse med de 2 sten der allerede ligger ved udgangen af den nyanlagte sti ved. nr. 14/Lykkebjergvej fr at undgå ulykker.

6 Den samlede bestyrelse mener, at det er vigtigt at sikre frtvshjørnerne g endnu vigtigere at sikre md ulykker på stien Afstemning mkring frslag nr. 5 Fr: 28 Undladt at stemme: 2 Frslaget blev vedtaget. Frslag nr. 6 spnsrlegeplads Etablering af en spnsr-legeplads. Dette kan gøres fr ca kr./måned. Den samlede bestyrelse mener ikke, at der er plads til en sådan udgift i budgettet. Afstemning mkring frslag nr. 6 Fr: 2 Imd: 26 Undladt at stemme: 2 Frslaget blev ikke vedtaget. Frslag nr. 7 underskudsdækning til Sankt Hans Frslag m en underskudsdækning på max. 500 kr. til Sankt Hans arrangement. Den samlede bestyrelse mener, at dette er en gd ide. Afstemning mkring frslag nr. 7 Fr: 19 Imd: 7 Undladt at stemme: 4 Frslaget blev vedtaget. Budgetfrslag g fastsættelse af kntingent g påkravsgebyr Budgetfremlægning. Bestyrelsen freslår at kntingentet bibehldes på kr ,- pr. år pr. husstand. Det freslås endvidere at påkravsgebyret bibehldes på kr. 0,- Debat mkring budget g kntingent Pga. aktuelt verskud diskutteres der m kntingentet skal sættes ned g hvr str pengebehldningen i øvrigt skal være.

7 Det bør i den frbindelse vervejes, m man allerede nu skal begynde at tænke på, at prette en vejfnd. Det frventes at der skal nyt slidlag på vejen m ca år (dette afhænger dg af, m vejen bliver lukket). Prisen er pt. ca. kr ,- Indtil videre dækker det aktuelle verskud kun én hård vinter. Der stilles frslag m ekstra sten til øvrige vejhjørner. Jens Jakb har undersøgt g fået bekræftet, at vi kan afhente gratis sten henne i et nybyggermråde (hvis vi er hurtige)! Frslag m sten på selve vejen fr at få nedsat farten. Det er dg tidligere undersøgt ved kmmunen sm siger, at vi ikke må pga. skraldemændenes adgang til vejen. Andet frslag m skildpadder i vejen, der kan sænke farten. Bred enighed m, at der skal gøres et eller andet! Bestyrelsen arbejder videre med det g tager det med på næste generalfrsamling. Afstemning m budget fr 2010 Fr: 30 Afstemning m fasthldelse af kntingent på kr. 2000,- pr. år pr. husstand Fr: 28 Afstemning m at bibehlde påkravsgebyret på kr. 0,- Fr: 28 Valg af bestyrelsesmedlemmer g revisr Frmand til bestyrelsen 2 år Arne nr. 1 Bestyrelsesmedlem - 2 år Bitten nr. 11 Bestyrelsesmedlem 2 år Thmas nr. 14 Suppleant til bestyrelsen 2 år Bent nr. 8 Revisr 2 år Anders nr. 22 Evt. Ønske m at grundejerfreningen betaler fr bm på stien ned md Lykkebjergbjerg. Skal tages med til næste års generalfrsamling. Endelig verdragelse af fællesarealer fra Hrsens Kmmune frventes i efteråret 09. Sagen mkring vejlukning kører separat.

8 Dat: Frmand Arne Pedersen Ordstyrer Britta Pedersen

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere