Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005"

Transkript

1 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget antallet af klasser fra tre til syv og dermed tredoblet elevtallet, Med klasser fra og med flere lærere er der skabt et væsentligt bedre undervisningsmiljø, Vi har etableret en lille, velorganiseret forening, hvor medlemstallet er steget fra 20 til 33, Vi har indgået en aftale om vores samarbejde med skolen, Vi har via vores samarbejde med Poul Madsen fået udbredt kendskabet til skolen Poul Madsen og Frederik Hølge er endda blevet præmieret med Danidas Verdensbilledlegat. Det er nogle af de hovedpunkter, som indgår i bestyrelsens beretning. Udviklingen i Life Education School Ved foreningens stiftelse havde kostskolen tre klasser: 5., 6. og 7. klasse med tilsammen 42 elever. Eleverne er således startet i de spredt beliggende skoler drevet af delstaten Gujarat med klasser fra 1. til 4. klasse. Skoleledelsens erfaring er, at det tager et års tid at få disse elever bragt op på det forventede niveau, og de kommer alene med en boglig baggrund og den praktiske viden fra deres familier. Derfor er det en ønskesituation at kunne tage elever ind allerede fra 1. klasse og give dem et sammenhængende bogligt og praktisk uddannelsesforløb. Fra skoleåret, som startede i sommeren 2005, har skoleledelsen satset økonomisk og taget elever ind, så der nu er 1. til 7. klasse med i alt 121 elever. Det er sket på baggrund af foreningens støtte samt et håb om en eller anden grad af støtte fra delstaten Gujarat. Optagelse af nye elever er sket, efter at lærere og andet personale fra ashramet har opsøgt landsbyer, hvor der er børn, som ikke går i skole, fordi forældrene holder børnene hjemme for at se efter kvæg eller for at passe mindre søskende. Nogle forældre har ikke råd til tøj og bøger til børnene. Gennem samtaler med forældre og landbyfolkene er det lykkedes at en del af disse børn i kostskole. Samtidig er antallet af lærere forøget. Tidligere var der 2 fuldtids og 2 deltids, mens der nu er ansat i alt 5 fuldtidslærere. Herudover er i forbindelse med kostskolen ansat 2 kokke og 1 gartner. Det giver naturligvis væsentlig bedre muligheder for at skabe et fagligt og pædagogisk miljø til glæde for børnene i sidste ende. Etablering af foreningen og organisering af bestyrelsens arbejde Foreningen Skole for livet blev stiftet den 4. marts 2005 med fremmøde af 18 voksne og 3 børn. Der blev fastsat vedtægter, foretaget valg af fem bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant samt revisor. Endvidere blev fastsat kontingent for medlemskab på 100 kr. pr. måned svarende til skolegang for et barn.

2 I 2005 har bestyrelsen holdt seks møder: 17. marts, 31. marts, 14. april, 31. maj, 21. september, 11. november På det første møde konstituerede bestyrelsen sig i enighed: Carsten Henriksen formand, Karin Sejersen næstformand,, Poul Lorenzen kasserer, Helge Christiansen sekretær og Lis Agerbæk Jørgensen som menigt medlem af bestyrelsen. Lis har udfyldt rollen som informationsansvarlig. Første møde blev vi enige om, at vi skulle have en forretningsorden, vi begyndte at drøfte kontakten med Life Education School i Indien og hvordan foreningens økonomi skulle organiseres med medlemsbetalinger og overførsler til Indien. Bestyrelsen holdt fire møder i rap fra midt i marts til sidst i maj. I løbet af disse møder fik vi: 1. Fastsat en forretningsorden for bestyrelsens arbejde 2. Etableret en samarbejdsaftale med skolen i Indien 3. Aftalt, at overførsler til skolen sker fire gange om året 4. Etableret en bankkonto hos Arbejdernes Landsbank i Odense 5. Drøftet udkast til foreningens hjemmeside 6. Fastlagt informationen til medlemmerne Ad 1. Forretningsordenen fastsætter blandt andet: - Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil og har kontakten med Life Education School. - Kasserer og formand får adgang til foreningens bankkonto - Næstformanden overtager formandens beføjelser ved formandens fravær. En af de to plus to andre medlemmer skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig - Der holdes fem ordinære bestyrelsesmøder om året - På hvert møde aflægger kassereren en mundtlig økonomisk rapport. Ad 2. I samarbejdsaftalen indgår blandt andet: - Skolen skal tage en ny 5. klasse ind i det nye skoleår - Nye skoleelever optages efter sociale og geografiske kriterier. Der skal også sættes fokus på en ligelig fordeling mellem drenge og piger - Information fra skolen fire gange om året inklusiv en årlig rapport. Vi ønsker information om fag og færdigheder, positive effekter og særlige problemer for børnene, deres forældre og lokalsamfundet, samarbejdet mellem skole, børn og forældre, skoleårets aktiviteter, særlige arrangementer for børnene, kulturelle aktiviteter og højtider, andre udviklingsaktiviteter i stammeområdet, hvor ashramet er involveret. - Kulturel udveksling: Samarbejde med danske skoler samt modtagelse af gæster - Pligt til at informere, hvis der sker ændringer i skolen økonomiske forhold, driften eller andet som kan have betydning for foreningens arbejde og engagement. - Fraskrivelse af ansvar, hvis foreningens støtte ikke kan opretholdes. Ad 5. Hjemmesiden fungerer som et visitkort. Den præsenterer altså foreningen og foreningens arbejde samt beskriver Life Education School og det samfund, skolen er en del af. Foreningens nyhedsbreve kan findes her, og under fanebladet Medlemskab findes foreningens vedtægter,

3 forretningsorden, samarbejdsaftale, referater fra bestyrelsesmøder, vejledning i at betale kontingent mv. Vi har valgt at holde hjemmesiden på dette niveau, da vores vurdering er, at en mere aktiv hjemmeside ikke vil have betydning i forhold til at tiltrække flere medlemmer. Ad. 6. Informationen til medlemmerne har vi fastlagt til at være fire gange om året i form af nyhedsbreve via . Vi har fundet denne hyppighed passende i forhold til, at der skal være nyt at fortælle, det er passende i forhold til at opretholde medlemmernes engagement, der skabes sammenhæng til den kvartalsvise betaling og det skal være overkommeligt rent arbejdsmæssigt. De medlemmer, som ikke har , modtager nyhedsbrevet som almindeligt brev. Min vurdering som formand for foreningen er, at bestyrelsens organisering af arbejdet er velfungerende, og at vi har fået etableret en tidssvarende og billig måde at kommunikere med medlemmerne ved fra begyndelsen af at opbygge en hjemmeside og benytte . Vi vil uden særligt merarbejde være i stand til at håndtere et væsentligt større medlemstal og dermed en større økonomi. Kommunikation med Life Education School I løbet af 2005 er der løbende foretaget udveksling af s og breve mellem formanden og skoleledelsen. Endvidere er der foretaget en enkelt telefonsamtale. Tiden mellem spørgsmål og svar kan være ret forskellig, og detaljeringsgraden i svarene ligeledes noget vekslende. Dette skyldes sandsynligvis flere ting: Enkelte s er ikke nået frem; fokus hos skoleledelsen ligger på et givet tidspunkt et andet sted end det, som vi bringer på banen; vi forstår måske ikke hinanden helt på grund af vidt forskellige kulturelle udgangspunkter. Mit skøn er, at rapportering til foreningen betragtes som en administrativ opgave, og at administrative opgaver ikke betragtes som specielt attraktive. Hvis mit gæt er rigtigt, er det en erfaring som er gjort i mange andre sammenhænge i samarbejder med organisationer i de varme lande. Bestyrelsen har netop modtaget den aftalte årlige rapport, som i indhold og detaljeringsgrad er meget tilfredsstillende. Skoleledelsen har været god til at benytte besøgende til at viderebringe oplysninger til foreningen. Det er sket med Poul Madsens besøg og med den franske kvinde Marie Demont, som skrev flere breve og sendte billeder til foreningen og livet i kostskolen. Som hun skrev, var hun vores øjne og ører på skolen. Så alt i alt: Med den årlige rapport er information fra skolen kommet stærkt igen! Kommunikation med omverden Før generalforsamlingen bragte Fyns Stiftstidende og Østfyns Avis en artikel om den kommende forenings baggrund og formål, og Fyns Stiftstidende fulgte op med en omtale af den gennemførte generalforsamling. Herefter har bestyrelsen søgt at gøre opmærksom på foreningen og dens arbejde gennem udarbejdelse af foldere, en elektronisk brochure og et julekort. Folderne og julekort har været lagt

4 frem på biblioteker i Nyborg og Odense, på Brandts Klædefabrik og Badstuen i Odense samt til et arrangement om FN s 2015-mål på Nordjyske i Aalborg. Endvidere er de fremlagt på Esbjerg Bibliotek sammen med Poul Madsens fotoudstilling om Indien. Konkurrencen i forhold til andre foreninger og organisationer med ligeså værdige formål som Foreningen Skole for livet er hård, og bestyrelsen har fokuseret på, at foreningens nuværende medlemmer kan være ambassadører i forhold til at tiltrække nye medlemmer. For at muliggøre det er der til medlemmerne via udsendt en elektronisk brochure med henblik på videresendelse til interesserede, og der er via brev udsendt foldere og julekort. Bestyrelsen har konstateret, at det kun i begrænset omfang har været en succes, men håber der er sået nogle frø. Vi hører gerne respons fra medlemmerne om hvad der skal til, for at frøene kan spire. Foredraget af Poul Madsen og Frederik Hølge her tidligere på aftenen er forberedt i Foredraget er foreningens første offentlige arrangement, og omtalt i. Udvikling i Indien/Life Education School Indien har de seneste år haft økonomiske vækstrater mellem 5% og 7% årligt. Dermed har samfundet potentialet til at skabe bedre levevilkår for befolkningen. Det ændrer imidlertid ikke på, at meget store grupper i samfundet endnu ikke har fået del i denne velstandsstigning. 221 mio. indere lever for under en dollar om dagen (tjek). FN organisationen Human Development Index Stammefolkene i Gujarat og andre delstater i Indien udgør en stor gruppe, som generelt befinder sig i kanten af samfundets økonomiske udvikling. De familier, flertallet af kostskolens elever kommer fra, ejer 2 4 acres land, altså ¾ til 1½ hektar, og deres økonomi er under fattigdomsgrænsen. Der sker dog langsomt forbedringer, som blandt andet har betydet en vis dækning med skoler fra 1. til 4. klasse. Med læring af boglige og praktiske færdigheder og bevidstgørelse af børnene har kostskolen fat i en helt central forudsætning for, at stammefolkene bliver i stand til positivt at forstå og påvirke udviklingen ud fra deres egen livsbetingelser. Ud over kostskolen, Open Court og et stort vandopsamlingsprojekt har ashramet nye aktiviteter undervejs med støtte fra forskellige statslige organer og finansielle udviklingsorganisationer: - Organisering af tilvejebringelse af billige toiletter/lokumer til husholdninger i alle landsbyer i et bestemt distrikt, - Samarbejdsorganisation for et sundhedsprojekt for mødre og småbørn for ti landsbyer i et andet distrikt, - Udarbejdelse af ansøgning og gennemførelse af fødevareprogram for to landsbyer, - Muligvis gennemførelse af nyt vandopsamlingsprojekt for otte til ti landsbyer i skovrejsningsområde.

5 Skolebørnene får kendskab til arbejdet med sundhed, miljø, forbedrede dyrkningsmetoder og indkomstskabende aktiviterer, og bliver dermed selv deltagere i udviklingsarbejdet. Udviklingsdebatten i Danmark Centralt i 2005 har stået FN s 2015 mål. Målene er: 1. Bekæmpe fattigdom og sult halvere andelen, som lever for under én dollar om dagen og halvere andelen, som lider af hungersnød, 2. Sikre grundskoleuddannelse for alle alle børn skal have adgang til en grundskoleuddannelse, 3. Fremme ligestilling og fremme kvinders rettigheder opnå fuldkommen ligestilling med hensyn til grundskoleuddannelsen og på alle uddannelsesniveauer, 4. Reducere spædbørnsdødeligheden og børnedødeligheden mindske dødeligheden blandt børn under fem år med to tredjedele, 5. Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele, 6. Stoppe udbredelsen af hiv/aids, malaria og andre sygdomme, og dermed vende den negative udvikling, hvor antallet af smittede øges dag for dag, 7. Sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand og forbedre levevilkårene væsentligt for mindst 100 mio. mennesker, som bor i slumområder, 8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling sikre øget bistand, retfærdige handelsregler og gældslettelse for udviklingslandene. Foreningens arbejde understøtter især mål 2 om at sikre grunduddannelse for alle, men i kraft af kostskolens undervisning i praktiske færdigheder og ashramets andre aktiviteter bidrager foreningen indirekte til mål 1 7. Debatten om udviklingsarbejde har været præget af regeringens reduktion af støtte til oplysningsarbejde i Danmark og krav til udviklingsorganisationerne om egenfinansiering på 5% i 2006 og 10% i 2007, for at kunne komme i betragtning til projektstøtte fra Danida. Konkret kan kravet aflæses som meget synlig hvervning af medlemmer på gaden og som flere landsindsamlinger. De store organisationer forudser, at fokus vil blive flyttet fra langsigtet udviklingsarbejde til nødhjælp. Om den forudsigelse vil holde stik vil i høj grad afhænge af mediernes behandling af udviklingsspørgsmål. Et eksempel på en seriøs behandling i medierne er Folkekirkens Nødhjælps fokus på den stille sult forud for landsindsamlingen i begyndelsen af marts Her har Indien været brugt som eksempel, og aviser som Urban, Information og Kristeligt Dagblad har skrevet indlevede og seriøse artikler om problemerne. For Foreningen Skole for livet betyder kravet til de store organisationer om medfinansiering først og fremmest øget konkurrence om medlemmer. Det aktuelle fokus på den stille sult i Indien kan derimod understøtte folks forståelse af, at det indiske civilsamfund fortsat behøver støtte, selvom dele af det Indiske samfund er i en stærk økonomisk vækst.

6 Blandt andet krigen i Irak har rejst spørgsmålet om demokrati som styreform giver mening uden generel retssikkerhed og personlig sikkerhed. Eksperterne mener nej, og tiden vil vise, om de har ret. Projektrådgivningen, civilsamfundsstrategi undersøg!!!!!!!! Set i forhold til debatten om udviklingsarbejde er foreningens arbejde en meget konkret indsats med et langsigtet perspektiv. Skolebørnene bringer viden, praktiske færdigheder og håb med hjem til deres familier og landsbyer. Børnenes selvfølelse og kulturelle bevidsthed har stor betydning for stammefolkenes muligheder for at påvirke det samfund, de lever i randen af. Anand Niketan Ashram, som driver skolen, har med aftaleforumet Open Court og med tilbud om retshjælp i det etablerede retssystem fokus på bilæggelse af konflikter, personlig sikkerhed og retssikkerhed som afgørende forudsætninger for udvikling i lokalområderne. Aktiviteter Foreningens aktiviteter i 2005 har naturligt nok haft vægt på organiseringen af foreningen. Herudover er der gennemført oplysning om foreningen med henblik på tiltrækning af nye medlemmer som hjemme hos arrangement og via mund til mund metoden. Bestyrelsen har været til stede med en bod under Kulturnatten i Nyborg i september. Herudover har foldere og julekortet været benyttet til at øge kendskabet til foreningen. Vi har søgt at skabe interesse for brevveksling skole til skole. Endnu har ingen bidt på. Endvidere har vi foretaget henvendelser til rejsebureauer for at afprøve deres interesse for at kombinere deres salgsarrangementer med et foredrag om Life Education School. Heller ikke her har vi endnu haft held. I 2006 forventer bestyrelsen at tilbyde et antal foredrag til menighedsråd, beboerforeninger og andre. Når det lykkes at få aftalt et eller flere enkeltstående projekter, som det ligger inden for foreningens formål at støtte, forventer vi at søge sponsorer til disse, og dermed forøge indsatsen væsentligt. Herudover satser vi på, at vore nuværende medlemmer også på baggrund af den større viden, de efterhånden har fået om foreningens arbejde vil medvirke til at skaffe ét medlem hver. Et realistisk mål for antallet af medlemmer i 2006 vil være Bestyrelsen vil have fokus på at få sendt folk på besøg hos skolen. Målet er at skabe et bredere engagement og at give de besøgende lektier for. De kan bestå i bagefter at fortælle om sine oplevelser, at tegne et portræt af et af børnene som eksempel på skolens betydning eller at drøfte et bestemt spørgsmål med skoleledelsen. De besøgende kan være foreningens medlemmer eller muligvis lærerstuderende, pædagoger, en gartner eller andre i praktik. Endelig vil vi søge at få skolens ledelse til at fortælle mere personlige historier om enkelte børn, deres familier og fremtidsudsigter. Engagement Jeg vil afslutte beretningen med en opfordring til medlemmerne om at komme med idéer, spørge og diskutere med bestyrelsen. Det kan ske her på generalforsamlingen, via telefon eller . Carsten Henriksen

7 Formand

Randers Millennium i folkeskolen

Randers Millennium i folkeskolen Fotograf: Pernille Bering Randers Millennium i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Globalt ansvar i undervisningen Pædagogisk Udvikling og initiativet Randers Millennium er gået sammen om et tilbud til lærerne

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere