ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade København K Telefon: Telefax: KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 Bestyrelsen for A/S Motortramp har i dag på et bestyrelsesmøde vedtaget årsregnskabet og koncernregnskabet for 1998 og fremsender i denne anledning nærværende årsregnskabs-meddelelse blev et utilfredsstillende år for A/S Motortramp med et årsresultat på: DKK -71,0 mio. som inkluderer en nedskrivning af skibenes værdi på DKK 85,1 mio. excl. minoriteternes andel. Årets likviditetsændring: Soliditeten ultimo året: 19,5%. DKK +181,9 mio. Der foreslås et udbytte på 15% (1997: 20%). Koncernens likviditet er stærk og var ultimo året på DKK 223,2 mio. svarende til 53% af Koncernens egenkapital. GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling vil finde sted tirsdag, den 11. maj 1999, kl. 15:00 på Stensbygaard, Stensved. Den trykte årsberetning forventes udsendt mandag, den 26. april København, den 16. marts 1999 Bestyrelse og Direktion Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsesformand Steen Krabbe Administrerende direktør INDHOLD side Hovedtal for koncernen...2 Nøgletal for koncernen...2 Uddrag af koncernberetning...3 Koncernregnskab...14 Pengestrømsopgørelse...18 Motortramp98

2 . 1. HOVEDTTALLENE I KONCERNREGNSKABET ER SOM FØLGER: Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v. 654,6 593,3 482,0 497,1 490,9 Omkostninger -597,3-476,1-380,8-374,8-372,3 Resultat før afskrivninger 57,3 117,2 101,2 122,3 118,6 Salgsavancer skibe 29,9 26,5 0,0 30,6 3,2 Af- og nedskrivninger -218,1-81,4-62,0-67,3-60,5 Resultat af primær drift -130,9 62,3 39,2 85,6 61,3 Resultat af associerede selskaber -1,3-0,5 12,1-1,5 0,0 Finans netto -34,8-5,9-21,4-38,8-48,5 Resultat af ordinær drift før skat -167,0 55,9 29,9 45,3 12,8 Skat af ordinær drift 0,1-0,5-0,3 0,5 0,4 Ordinært resultat efter skat -166,9 55,4 29,6 45,8 13,2 Ekstraordinære indtægter før skat 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat af ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinært resultat efter skat 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -129,7 55,4 29,6 45,8 13,2 Nettoresultat efter minoritetsinteresser -71,0 31,0 18,7 27,9 11,2 Egenkapital ultimo 269,4 344,0 312,5 298,0 276,3 Balancesum ultimo 1.382, , , , ,8 Årets likviditetsændring 181,9-78,4-107,8 3,8 37,1 Årets investeringer i Skibe netto 113,6 145,4 89,4-64,1 69,2 Nøgletal: Resultat pr. aktie à DKK ,11 130,12 78,39 117,05 47,21 Udbytte pr. aktie à DKK ,00 20,00 15,00 18,00 15,00 Indre værdi Egenkapitalforrentning -23,1% 9,4% 6,1% 9,7% 4,0% Soliditet 19,5% 25,4% 24,8% 22,7% 20,0% Aktiekurs ultimo Kurs/Indre værdi 0,35 0,73 0,72 0,80 0,92 USD-kurs ultimo 638,65 682,60 594,45 554,60 608,30 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Der er anvendt ukorrigerede tal. side 2/Motortramp98

3 2. KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR DET FORLØBNE ÅR Årets resultat efter skat blev et underskud på DKK 71.0 mio. mod et overskud på DKK 31.0 mio. sidste år. Resultatet fremkommer efter nedskrivning af skibenes værdi med DKK 85,1 mio. og ekstraordinære indtægter på DKK 23,5 mio., begge excl. minoriteternes andel. Der foreslås 15% i udbytte (1997: 20%) svarende til DKK 3.6 mio., der sammen med årets underskud foreslås dækket ved overførsel fra overført overskud af i alt DKK 74.6 mio. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som angivet i Fondsbørsmeddelelsen af 8. december 1998 og må betegnes som særdeles utilfredsstillende. DE INTERNATIONALE MARKEDSFORHOLD Effekten af den økonomiske krise i Asien trådte i løbet af året mærkbart frem, og fra at være isoleret til Asien spredte de negative impulser sig til resten af verden med tiltagende styrke. Recessionslignende signaler observeredes i Asien, især i årets første halvdel, med stærkt faldende valutaer, stigende arbejdsløshed og dertil en negativ udvikling på aktiemarkederne i de berørte områder. Japan, som tegner sig for 25-30% af bulkmarkedet, oplevede en reel tilbagegang i økonomien med et fald i stålproduktionen på over 10%. Den stigende uro, der prægede de internationale finansielle markeder, tilspidsedes i august med Ruslands økonomiske kollaps. Den økonomiske krise i Rusland var nok mere af politisk karakter end af reel handelsmæssig betydning, idet den samlede russiske økonomi ikke i dag har den store internationale betydning. Senere på året bidrog Brasilien til det brogede finansielle kalejdoskop med en markant devaluering. Dette har berørt det sydamerikanske kontinent på negativ vis. At krisen ikke hidtil har kunnet karakteriseres som global, tilskrives ikke mindst udviklingen i USA, hvor fortsat vækst tilskyndet af faldende renter har tegnet et anderledes positivt billede. En udvikling, der i stigende omfang har bidraget til at stabilisere det urolige internationale billede. Set på baggrund af ovenstående kaotiske tilstande kan det næppe overraske, at den globale maritime samhandel oplevede en reel tilbagegang den første siden Det skønnes, at den totale volumen, der transporteres til søs, i 1998 blev reduceret med ca. 0,7% mod en stigning på over 5% i Den direkte konsekvens heraf har været stærkt faldende rater og dermed faldende skibsværdier i tank- såvel som i tørlastsektoren. TØRLAST Fragtrater og skibsværdier Som følge af den tiltagende krise i Asien og den deraf relaterede generelle usikkerhed i markedet blev 1998 et særdeles vanskeligt år med faldende fragtrater og skibsværdier til følge. Fragtraterne forværredes i løbet af året og var ved årets udgang tæt på oplægningsniveau for de tre hovedsegmenter: Capesize ( dwt), Panamax ( dwt) og Handymax ( dwt). side 3/Motortramp98

4 I gennemsnit lå indtjeningen i markedet som følger: /USD pr. dag Januar 1999 Cape ( dwt) Panamax ( dwt) Handymax ( dwt) Handymax, som er tørlastafdelingens hovedsegment, klarede sig i lange perioder af året bedre end både Panamax og Capesize segmenterne. En af grundene var devalueringerne i Korea og Japan, som resulterede i øget eksport af halvfabrikata (primært stålprodukter) fra disse lande til Europa og USA. Panamax og Capesize segmenterne havde i 1998 faldende transportmængder grundet lavere priser på råvarer og korn. Den samlede tørlasttonnage blev reduceret marginalt i 1998, idet der blev ophugget flere ældre enheder, end der blev leveret nye skibe fra værfterne. Således faldt den samlede bulkflåde fra 263,8 mio. dwt til 263,5 mio. dwt. Hertil kommer en yderligere nettoafgang af 1.9 mio. dwt kombinationstonnage, som primært sejlede i tørlast segmentet. Transporten af bulk produkter faldt i 1998 som følge af krisen i Asien. Der var imidlertid store forskydninger i efterspørgslen såvel geografisk som produktmæssigt. Jernmalm importen til Europa steg med 3%, hvorimod den faldt 3% til Fjernøsten. Kul til stålindustrien faldt 1-2%, hvorimod kul til kraftværker steg 5%, primært grundet øget import til Frankrig. Transport af kornprodukter faldt med 2% bl.a. p.g.a. El Niño effekten. Nybygningspriser Nybygningspriserne faldt 15-25% i 1998 som en konsekvens af de lave fragtrater og værfternes overkapacitet. Second-hand priser Second-hand tonnage priserne faldt i % til det laveste niveau i 12 år. Værst ramt var Panamax segmentet som følge af overskud af tonnage i forhold til transportbehovet. Køb og salg Der blev ikke købt eller afhændet tonnage i Koncernens tørlastafdeling. Aktivitet og beskæftigelse Koncernen fortsatte sin udbygning af tørlast aktiviteterne og indgik i løbet af året betragtelige lastekontrakter for 1998 og især 1999 for produkter som jernmalm, kul, sukker, skærver, cement m.v. Koncernen disponerede ved årets udgang en tørlastflåde på i alt ca. 1 mio. dwt, hvilket var en kombination af egne og indbefragtede skibe samt skibe i management. Operationsaktiviteten er koncentreret omkring de skibsstørrelser, i hvilke Koncernen selv har investeret. Handymax udgjorde den væsentligste aktivitet og i mindre grad Capesize. Der blev indgået langtidsaftaler for to dwt Handymax enheder med levering i andet halvår 2000 på markedsrelaterede vilkår med købsoption til Koncernen. Aftalen omfatter en nyudviklet Handymax type som supplement til Koncernens udbygning af denne sektor. side 4/Motortramp98

5 M.v. Nordpol og m.v. Nordkap sejlede begge fortrinsvis på kontrakter i det meste af Selvom indsejlingen var bedre end markedsniveauet, var resultatet ikke tilfredsstillende. M.v. Nord-Energy var fortsat beskæftiget på et gunstigt langtidscharter i M.v. Nord-Power blev i april tilbageleveret fra langtidscharter og var herefter beskæftiget i såvel spotmarkedet som på kontrakter til et utilfredsstillende niveau. Resumé over den globale Bulkflåde Januar 1999 STØRRELSER I 000 DWT Skibe / 000 dwt Total Bulkflåde Eksisterende flåde I ordre Udtrykt i % af eksisterende flåde 4% 3% 10% 13% 12% 15% 5% - 10% Over 15 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde 68% 59% 19% 39% 72% 21% 18% - 39% Over 20 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde 47% 40% 10% 19% 46% 8% 3% - 22% Kilde: Fearnleys Omtrent uændret ordrebeholdning, men interessante forskydninger i forventede leverancer, hvor det tynder ud i tilgang af mindre enheder (f.eks. Handymax), medens Panamax og især Capesize segmenterne ser større tilgang. TANK Fragtrater og skibsværdier Året har som helhed været præget af den faldende råoliepris og fyldte olielagre verden over. Med billig råolie til rådighed og udbygget raffineringskapacitet i alle forbrugsområder har der året igennem været begrænset efterspørgsel verdensdelene imellem. Specielt set i relation til transporten af raffinerede produkter har dette haft en negativ effekt, idet transport-efterspørgselen primært har omfattet distribution over mindre afstande. Krisen i Asien satte sine tydelige spor på Som året skred frem, blev tallene for verdens olieforbrug vedvarende nedjusteret. Hvor olieforbruget i 1997 steg med 2,8%, endte stigningen for 1998 på bare 0,4%, et forbrug på 74,1 mio. tønder pr. dag. For Asiens vedkommende faldt olieforbruget med hele 2,5%. Kun kraftig import til Indien i årets 3 første måneder holdt produktmarkedet omkring den Arabiske Golf oppe på et rimeligt og interessant niveau, mens produktmarkedet i alle andre dele af verden var svagt. Markedet svækkedes yderligere hen over foråret og sommeren, hvor markedet traditionelt er mindre aktivt. Ved overgangen mellem efterår og vinter oplevedes øget aktivitet med et bedre rateniveau til følge uden dog på nogen måde at være tilfredsstillende. Det blev imidlertid kun af kort varighed, og ved årsskiftet var aktiviteten i Østen igen for nedadgående. Paradokset i markedet har været den vedvarende efterspørgsel efter råolietonnage, og herunder specielt VLCC tonnage, der på trods af fyldte olielagre verden over har formået at holde et tilfredsstillende side 5/Motortramp98

6 indtjeningsniveau gennem hele året. De året igennem faldende oliepriser har bidraget til dette ved at binde den allerede lagrede olie til lagrene, eftersom spotolie har kunnet fås endnu billigere end lagerolie. Nybygningspriser Værfternes konkurrenceevne primo 1998 forbedredes betydeligt i takt med de faldende valutaer, specielt i Sydkorea og Japan og gav anledning til lave og meget fristende nybygningspriser, ca % under 1997 niveau. Dette afstedkom yderligere kontraheringer, som det lave marked ellers ikke burde tilsige. Faktum er ved årets udgang, at nybygningsordrerne på tank andrager 45,4 mio. dwt. Det højeste niveau siden 1976! Det er primært inden for de større råolieskibe (Suezmax, VLCC), at der er kontraheret, men også inden for standarddesignet på dwt produkttonnage har der fundet unødvendig kontrahering sted. Second-hand priser Second-hand priserne kom under pres igennem 1998, ikke kun på grund af det vigende fragtmarked, men lige så meget som følge af de kraftigt reducerede nybygningspriser i Asien. Skønsmæssigt er second-hand værdier faldet mellem 15% og 40%, afhængig af type og alder. Køb og salg Som omtalt i årsberetningen for 1997 solgtes m.t. Nordamerika i februar 1998 med en avance på ca. DKK 29,9 mio. Skibet blev afleveret til dets nye ejere i marts måned 1998 i Stockholm. I maj overtog Koncernen en byggekontrakt for en dwt råolietanker, som var under konstruktion ved Hyundai Heavy Industries i Ulsan. Samtidig blev der indgået et 10 års timecharter med den oprindelige kontrahent Hyundai Merchant Marine. Skibet, der blev navngivet m.t. Nordasia, påbegyndte i august sit timecharter engagement. M.t. Nordasia bærer DIS flag og er bemandet med danske seniorofficerer. De amerikanske minoritetsinteresser (49%) i m.t. Skaunord ønskede i midten af 1998 at sælge skibet og udtræde af samarbejdet. Skibet blev følgelig sat til salg i september, og efter langvarige forhandlinger opnåede Koncernen ultimo november enighed med de amerikanske interesser om at overtage deres andel til markedspris. Ultimo november indgik Koncernen en betinget aftale om salg af m.t. Nordholt til danske interesser. Køberne løftede deres forbehold for købet i februar 1999 og som meddelt Københavns Fondsbørs den 11. februar vil salget isoleret set bidrage positivt til 1999 resultatet. Aktivitet og beskæftigelse Strategien om størst mulig risikoafdækning af egen tonnage blev fortsat i 1998, hvor egen tonnage primært var beskæftiget på timecharter (80%), mens spotmarkedet blev betjent af indbefragtet tonnage. M.t. Nordholt har hele 1998 været beskæftiget på timecharter til amerikanske interesser, mens m.t. Nordfast har været beskæftiget på timecharter til danske interesser. M.t. Skaunord har året igennem været beskæftiget på bareboat charter til norske interesser. Bareboat arrangementet blev ultimo november efter afklaring af ejerforholdet forlænget til også at omfatte hele Som tidligere nævnt indgik m.t. Nordasia på timecharter til koreanske interesser ved levering fra værft. M.t. Nordfarer har været beskæftiget i spot markedet til et ikke tilfredsstillende niveau. side 6/Motortramp98

7 Ved årets begyndelse var egen tonnage suppleret med 7 indbefragtede enheder. I takt med den negative markedsudvikling blev antallet af indbefragtede skibe reduceret til tre enheder i løbet af første halvår. Ved årets udgang var antallet af indbefragtede enheder reduceret til to. Som omtalt afvikledes samarbejdet med vore partnere i Nordstaden I/S i 1998, mens samarbejdet i Nortide Shipping Ltd. har fungeret tilfredsstillende. I løbet af året disponeredes i alt 12 enheder fordelt på 10 produkttankskibe og to råolietankskibe, udgørende i alt ca tdw, heraf ca tdw helt eller delvist ejet. Med udstationering i juni 1998 af senior personale til vor organisation i Singapore er Koncernen godt repræsenteret i Sydøstasien og har styrket vore muligheder for at indgå i det mere opsøgende og projektorienterede arbejde i regionen. Den nuværende finansielle krise i området besværliggør imidlertid denne proces. Resume over den globale tankskibsflåde Januar 1999 STØRRELSE I '000 DWT Skibe / 000 dwt Total Tankflåde Eksisterende flåde I ordre Udtrykt i % af eksisterende flåde. 8% 6% 24% 12% 17% 16% 24% - 17% Over 15 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde. 71% 66% 18% 62% 39% 46% 38% 100% 48% Over 20 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde. 48% 48% 5% 21% 22% 40% 36% 84% 37% Kilde: Fearnleys Ordrebeholdningen er fortsat steget i 1998 og er nu på et niveau, der ikke er set siden Til trods for omtrent en fordobling af ophugningsaktiviteten i 1998 (fra 3.6 mio. tdw til 7.3 mio. tdw) kan der næppe forventes en markedsmæssig balance i indeværende år, hvor der samtidig opleves en stagnerende efterspørgsel. SELSKABETS LEDELSE På den ordinære generalforsamling i 1998 afgik efter tur fru Alison J. F. Riegels og direktør Erling Højsgaard, som begge blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen som formand og fru Alison J.F. Riegels som næstformand. Selskabets ledelse vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejderne for en stor og loyal indsats i 1998 under vanskelige markedsvilkår. side 7/Motortramp98

8 DATTERSELSKABER Stensbygaard Aktieselskabet af 18. maj 1956 Aktiekapital: DKK (100% ejet) Direktion: Niels Riegels Antal medarbejdere: 5 Stensbygaard, der ligger ved Stensved nær Vordingborg, omfatter 376 ha, heraf er ca. 100 ha skov. Resultatet efter skat blev et overskud på TDKK 194 mod TDKK 267 sidste år. Aktiverne androg DKK 6,9 mio., uændret fra sidste år. Heri indgår fast ejendom med DKK 3,7 mio. Egenkapitalen udgjorde DKK 6,1 mio. mod DKK 5,9 mio. sidste år. 3. UDSIGTER FOR 1999 Der hersker ingen tvivl om, at markedet befinder sig i den nedre del af cyklusen. Der næres en forsigtig optimisme til, at priserne på råvarer generelt har stabiliseret sig, om end på et historisk set lavt niveau. ISM (International Safety Management) kodens implementering pr. 1. juli 1998 har etableret klare procedurer for sikker drift, vedligehold og bemanding. De skærpede internationale regler har øget myndighedernes mulighed for resolut indgriben og påtale, såfremt reglerne ikke overholdes. Med en verdensflåde, hvor mere end 30% overstiger 20 år i alder hilses nævnte regulativer særdeles velkomne. De herskende markedsforhold sammenholdt med bl.a. ISM kodens indførelse har medført stigende ophugning af tonnage, en tendens, der er fortsat ind i 1999 med hovedvægt på tørlastskibe. Til trods for forventet levering af ca. 14 mio. tons ny tonnage i år skønnes ophugningsniveauet hermed at balancere inden for tørlastsektoren. For tanksektoren, hvor mere end 20 mio. tons leveres fra værfter i 1999, vil ophugning imidlertid næppe nå samme høje tal. Dermed indikeres en unødvendig tonnagetilgang til tankmarkedet. Der hersker ingen tvivl om, at den eksisterende værftskapacitet med de fortsatte teknologiske produktionsforbedringer, der løbende finder sted, vil være i stand til i overmål at tilfredsstille ethvert behov for ny tonnage. Det er bekymrende og kan give anledning til undren, at to koreanske værfter, der reelt er konkursramte, i dag markedsføres og accepterer nye ordrer, vel at mærke til lave priser, som ikke skønnes at dække de fulde omkostninger. Seneste estimater indikerer en global vækstrate på ca. 2% med stærkt varierende udsving i de enkelte områder. Adskillige lande i Asien synes at bearbejde krisen mere dybtgående, samtidig med at en stabilisering af valuta og en styrkelse af aktieindekset har fundet sted. Imidlertid hersker der fortsat stor usikkerhed omkring udviklingen i Japan, om end de seneste tiltag fra regeringens side i forsøg på at stimulere et øget forbrug langsomt synes at have en positiv indvirkning. Kinas respekterede og faste holdning til krisen har været en stabiliserende faktor. Dog har adskillige selskabers konkurser i den senere tid uden statslig indgriben antydet en ny udvikling i Kina, som ikke skal underkendes. Som tidligere anført bevæger vi os i den nedre del af markedscyklusen Koncernens positionering inden for tørlastsektoren med kraftig udbygning af kontraktvolumenet og tilsvarende neddrosling af tankaktiviteterne, hvor der ikke på samme måde kan opnås lastekontrakter, skal ses i lyset heraf. side 8/Motortramp98

9 Sammenfattende tyder alt på, at 1999 markedsmæssigt bliver et vanskeligt år med fortsat manglende efterspørgsel. Men samtidig også et år, hvor mere langsigtede dispositioner m.h.t. sikring af billig og attraktiv tonnage kan vise sig at være betimelige. Koncernens forslag om til trods for det utilfredsstillende resultat sidste år at udbetale 15% i udbytte skal ses på baggrund af Koncernens nuværende placering i de to berørte markeder og tillid til fremtidig evne til at udnytte de skiftende konjunkturer, herunder bl.a. i kraft af Koncernens likviditet. Produkttankskibet Nordholt forventes at blive leveret til de nye ejere i løbet af marts måned. Salgets avance vil indgå i årets resultat. Koncernen forventer under uændrede markedsforhold et årsresultat efter minoriteternes andel omkring nul med en samlet likvitet på samme niveau som ultimo Hvis markedsforholdene fortsat forværres i forhold til det nu historiske lave niveau, kan det ikke udelukkes, at en yderligere nedskrivning af Koncernens skibe bliver nødvendig i Koncernens resultat vil ud over de markedsmæssige usikkerheder være berørt af den valutariske udvikling. side 9/Motortramp98

10 4. REGNSKABSBERETNING 1998 Regnskaberne for koncernen og moderselskabet er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber herunder danske regnskabsvejledninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Koncernens resultat efter skat og minoritetsinteresser blev et underskud på DKK 71,0 mio. mod et overskud på DKK 31,0 mio. sidste år. Resultatet fremkommer efter nedskrivning af skibenes værdi med DKK 85,1 mio. og ekstraordinære indtægter på DKK 23,5 mio., begge efter minoriteternes andel. Koncernens egenkapital udgjorde DKK 269,4 mio. mod sidste år DKK 344,0 mio. svarende til en tilbagegang på DKK 74,6 mio. Balancen er i 1998 steget med DKK 26,9 mio. fra DKK 1.355,7 mio. ultimo 1997 til DKK 1.382,6 mio. ultimo Skibe Fragtindtægter m.v. (nettoomsætning) er steget med DKK 61,3 mio. i forhold til Stigningen skyldes en væsentligt øget aktivitet af indbefragtet tørlasttonnage og deraf følgende øgede fragtindtægter, der er steget med DKK 220,3 mio. i 1998 fra DKK 50,1 mio. i 1997 til DKK 270,4 mio. Fragtindtægter fra indbefragtet tank tonnage er derimod faldet med DKK 157,5 mio. fra DKK 298,8 mio. i 1997 til DKK 141,3 mio. i Fragtraterne for såvel tørlast som tank faldt til et utilfredsstillende lavt niveau, hvilket sammen med den faldende USD kurs har præget årets resultat, idet dog nogle af selskabets skibe har været beskæftiget på tidligere indgåede certepartier og lastekontrakter og modvirkede dermed markedsudviklingen. Skibenes driftsudgifter, herunder hensættelser til dokningsudgifter, har været på niveau med det budgetterede. Koncernen tog i første halvår levering af produkttankeren Nordamerika fra Kherson værftet i Ukraine. Skibet blev efterfølgende solgt til amerikanske interesser og samtidig besluttedes det at annullere et skib af samme type under bygning. Salgsavancer skibe på DKK 29,9 mio. kan henføres til salget af m.t. Nordamerika. Under finansielle indtægter indgår DKK 14,3 mio. som rentekompensation og valutakursgevinst ved tilbagebetaling af forudbetaling på annulleret kontrakt. Koncernens finansielle udgifter netto er steget med DKK 28,9 mio. i forhold til 1997, hvilket primært skyldes, at der i 1997 realiseredes en kursgevinst på DKK 22,4 mio. ved førtidig indfrielse af lån i skibe, medens der i 1998 i modsætning til 1997 var et valutakurstab på likvide beholdninger m.v. på DKK 17,2 mio. Koncernens andel af likvidationsprovenuet fra Krigsforsikringen for danske Skibe på DKK 37,2 mio. er medtaget i resultatopgørelsen som ekstraordinær post. Udlodningen er skattefri. Koncernens skibe er optaget i balancen til anskaffelsespris i danske kroner med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Skibenes bogførte værdi sammenholdes løbende med skibenes indtjeningsmuligheder og værdiindikationer. I det omfang indtjeningen på sigt skønnes utilfredsstillende, eller der i øvrigt er sket en væsentlig og varig værdiforringelse, vil der blive foretaget nedskrivning. side 10/Motortramp98

11 På denne baggrund har bestyrelsen vurderet de bogførte værdier af koncernens skibe i forhold til gældende markedspriser og USD kurs og besluttet at nedskrive skibenes samlede værdi med DKK 126,5 mio. samt foretage reservation for bareboat chartret skib DKK 23,5 mio., i alt DKK 150 mio. Til støtte for vurderingen af skibenes bogførte værdi hjemtager Koncernen løbende vurderinger af selskabets skibe fra to uafhængige mæglere. Mæglervurderinger er USD baserede, hvorfor valutakursen er af stor betydning ved sammenholdelse med bogførte værdier i DKK. Dokning Hensættelse til dokning afsættes løbende med et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af de skønnede udgifter til det enkelte skibs næste dokning. Ved salg af skib vil en eventuel ubrugt dokningshensættelse blive indtægtsført under regnskabsposten Salgsavancer skibe, idet skibets salgspris og dermed størrelsen af salgsavancen vil afhænge af skibets generelle tilstand. M.t. Nordholt doksattes i Spanien i juli måned. Dokningen forløb planmæssigt og i overensstemmelse med budgettet. Skat Der hensættes til udskudt skat i moderselskabet og i dattervirksomheder, der ikke har rederidrift. De udskudte skatteforpligtelser, der navnlig hidrører fra forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger, afsættes med 32%. I rederidattervirksomhederne skønnes udskudt skat ikke at blive aktuel i de nærmeste år og afsættes derfor ikke, men beløbet er oplyst i en note. Sikringstransaktioner Langfristede valutalån i USD optages til balancedagens kurs. Lånene er optaget for valutarisk at sikre Koncernens fremtidige USD indtægter i form af fragtindtægter og indtægter ved salg af skibe. Herved opfyldes bestemmelserne om sikring. Som følge heraf optages den kursregulering, der fremkommer på langfristede valutalån ved ændring fra historisk kurs til ultimokurs, som periodeafgrænsningspost under kortfristet tilgodehavende hhv. gæld. Posten nedbringes og indgår i resultatopgørelsen i takt med betaling af afdrag som fradrag eller tillæg (en kursregulering) til nettodollarindtægterne. Ved udgangen af 1998 udgjorde den urealiserede kursregulering af koncernens USD lån et kurstab på DKK 19,8 mio., som er opført under Omsætningsaktiver. Associerede selskaber Koncernens resultatandel (50%) af Nortide Shipping Limited er medtaget under associerede selskaber. Selskabet ejer produkttankeren Nordfarer, og det lave fragtrateniveau har præget årets resultat. Partrederiet Helle Wonsild, hvori A/S Motortramp deltager med 50%, har haft et positivt resultat i overensstemmelse med de lagte budgetter. side 11/Motortramp98

12 Cash Flow Koncernens likviditet er i 1998 steget med DKK 181,9 mio. og er ved udgangen af 1998 på i alt DKK 223,2 mio. Stigningen i likviditeten skyldes primært salg af produkttankskibet Nordamerika og annullering af et skib af samme type under bygning. Risikoprofil Rederierhvervet er en meget konjunkturfølsom branche, hvilket bl.a. giver sig udtryk i form af kraftigt svingende fragtrater og skibspriser. Ved indbefragtning af skibe øges risikoprofilen, men Koncernen styrer denne øgede risiko ud fra en porteføljemæssig betragtning ved brug af bortbefragtning, lastekontrakter og terminslastekontrakter (Forward Freight Agreements). Koncernens skibe er forsikret hos anerkendte internationale forsikringsselskaber til meget konkurrencedygtige præmier, der afspejler Koncernens gode forsikringsstatistik. Dette er et resultat af det arbejde, som kvalificerede medarbejdere om bord i skibene udfører, samt skibenes gode vedligeholdelsestilstand. Skibene er kontinuerligt forsikret til noget mere end markedsværdi. Koncernens forretningsområder er valutarisk baseret på USD, idet Koncernens fragtindtægter og indtægter fra salg af skibe udelukkende afregnes i USD, som er basisvalutaen inden for shipping. For at minimere valutarisikoen bestræber Koncernen sig på valutarisk at matche indtægter mod udgifter og aktiver mod passiver primært ved at få nomineret så mange omkostninger og passiver som muligt i USD, hvis det er økonomisk forsvarligt. Hvis ikke, afdækkes beløbene på valutamarkedet i henhold til den valgte strategi. Da Koncernen er en USD baseret virksomhed, er Koncernens reelle valutarisiko de omkostninger, der ikke afholdes i USD. Beløbsmæssigt drejer det sig om modværdien af ca. USD 10 mio. i DKK pr. år. Det er Koncernens politik at kurssikre disse omkostninger for en periode på mellem ½ og 2 år afhængigt af USD kursens udvikling. Ved udgangen af 1998 var der kurssikret omkostninger for en periode på ca. ½ år. Koncernens likviditetsoverskud akkumuleres i USD, da det skal reinvesteres i skibe, når timingen tilsiger dette. Rederibranchen er et kapitalintensivt erhverv, og den rente, der skal betales for finansieringen, har derfor en væsentlig indflydelse på årets resultat. Da Koncernen - som et led i den samlede risikostyring - ønsker at begrænse sine finansielle risici, har selskabet valgt den politik at fastlåse renten for en periode, der kan svinge mellem 2 og 6 år for selskabets samlede låneportefølje, inklusive renteafhængige bareboat aftaler. Ved udgangen af 1998 var renten for koncernen i gennemsnit låst fast i 5 år til attraktive niveauer. År 2000 Koncernen har foretaget en analyse af År 2000 problematikkens omfang og risici forbundet hermed dækkende hele Koncernen, og den påvirkning År 2000 problemer hos Koncernens forretningsforbindelser, så som kunder eller andre, måtte have. Det er ledelsens vurdering, at de handlingsplaner, Koncernen har igangsat, vil sikre, at alle væsentlige problemer vil være løst i passende tid inden År 2000 problematikken bliver aktuel. Som følge af År 2000 problemets kompleksitet kan der dog ikke opnås fuld sikkerhed for, at Koncernen ikke kan blive påvirket af År 2000 problemet. Ændring af fremtidig regnskabspraksis Med virkning fra 1999 medtages skibe i balancen, hvis de er indbefragtet i en periode på minimum 5 år, og befragtningsaftalens substans opfylder de kriterier, der lægges til grund for finansiel leasing. Skibene side 12/Motortramp98

13 optages i balancen til en værdi, der svarer til nutidsværdien af de i aftalerne fastlagte finansielle ydelser. Ved regnskabsårets udgang værdiansættes skibene efter samme retningslinier, som gælder for ejede skibe. Skibene afskrives efter samme retningslinier, som gælder for ejede skibe. Årets nedskrivning på DKK 150 mio. indeholder en reservation for nedskrivning af DKK 23,5 mio. pr. 1. januar 1999 af det bareboat befragtede skib m.t. Nordfast, således at skibets værdiansættelse er på linie med markedsværdien. 5. BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at moderselskabets resultat disponeres således: Udbytte, 15% (1997: 20%) DKK 3,6 mio. Årets underskud DKK 71,0 mio. Overført fra overført overskud DKK 74,6 mio. Ved den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen anmode generalforsamlingen om bemyndigelse til, i tiden indtil næste års generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen, at erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Generalforsamlingen afholdes på Stensbygaard: Tirsdag, den 11. maj 1999, kl. 15:00 Årsregnskabet forsynet med påtegning af revisor samt bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen, jf. ovenstående, vil være fremlagt på selskabets kontor fra mandag, den 26. april side 13/Motortramp98

14 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 1998 Beløb i DKK Koncernen Fragtindtægter Andre driftsindtægter Nettoomsætning Driftsudgifter Personaleudgifter Omkostninger i øvrigt Resultat før afskrivninger Salgsavancer, skibe Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultatandel af associerede virksomheder Resultatandel før skat og ekstraordinære poster, dattervirksomheder - - Udbytte egne aktier 2 1 Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat af ordinær drift før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære indtægter før skat Skat af ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinært resultat efter skat Koncernresultat Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomhedernes resultat ÅRETS RESULTAT side 14/Motortramp98

15 BALANCE PR. 31. DECEMBER 1998 Beløb i DKK AKTIVER Koncernen Ejendomme Skibe Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på nybygninger Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder - - Egne aktier nom. kr Kapitalandel i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdninger Fragttilgodehavender Tilgodehavender udbytte, dattervirksomhed - - Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 0 36 Tilgodehavender associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER side 15/Motortramp98

16 BALANCE PR. 31. DECEMBER 1998 Beløb i DKK PASSIVER Koncernen Selskabskapital Opskrivningshenlæggelse Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 Ekstra reservefond Overført overskud Egenkapital Minoritetsinteresser Hensat til udskudt skat Hensat til dokning Hensættelser Danmarks Skibskreditfond Bankgæld Langfristet gæld Afdrag på langfristet gæld inden for 1 år Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder - - Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Afsat til udbytte Kortfristet gæld Gæld PASSIVER side 16/Motortramp98

17 EGENKAPITALFORKLARING Beløb i DKK Saldo 1/ Koncernresultat Opskrivning af værdipapirer 175 Regulering til indre værdi af kapitalandel i NORDEN ved aktiekøb Regulering til indre værdi af kapitalandel i NORDEN ved medarbejderaktieemission Andel af kapitalbevægelser, dattervirksomheder Afsat udbytte Saldo 31/ side 17/Motortramp98

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN Beløb i DKK Resultat af primær drift Tilbageført af- og nedskrivninger Tilbageført salgsavancer, skibe m.v Tilbageført ændring i hensættelser til dokning Øvrige reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrømme fra ordinær drift Ekstraordinære indtægter før skat LIKVIDITET FRA DRIFTEN Investeringer i materielle anlægsaktiver Ændring i forudbetalinger på nybygninger Nettoprovenu ved salg af skibe Nettoprovenu ved salg af materielle anlægsaktiver Forøgelse af kapitalandele i dattervirksomheder INVESTERINGER Udbytte til aktionærer Udbytte til Dampskibsselskabet NORDEN A/S - aktionærer Medarbejderemission Finansiering fra aktionærer Optagelse af langfristet gæld Afdrag på/indfrielse af langfristet gæld Optagelse af/afdrag på lån hos associerede virksomheder Lånefinansiering FINANSIERING ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING Likviditet 1/ Årets kursregulering på værdipapirer Årets likviditetsændring LIKVIDITET 31/ Likviditet omfatter: Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristet bankgæld side 18/Motortramp98

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 1997

BERETNING OG REGNSKAB 1997 BERETNING OG REGNSKAB 1997 A/S MOTORTRAMP Indholdsfortegnelse Kort om A/S Motortramp... 3 Koncerndiagram... 3 Hoved- og nøgletal... 4 Årsberetning 1997... 7 Regnskabsberetning 1997... 14 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/23 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/23 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1999 side 1/23 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Kontoradresse: 14. marts 2000 Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 1999

BERETNING OG REGNSKAB 1999 BERETNING OG REGNSKAB DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Indholdsfortegnelse Kort om Dampskibsselskabet NORDEN A/S... 3 Koncerndiagram... 3 Hoved og nøgletal... 4 Beretning... 7 Regnskabsberetning... 15 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere