ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade København K Telefon: Telefax: KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 Bestyrelsen for A/S Motortramp har i dag på et bestyrelsesmøde vedtaget årsregnskabet og koncernregnskabet for 1998 og fremsender i denne anledning nærværende årsregnskabs-meddelelse blev et utilfredsstillende år for A/S Motortramp med et årsresultat på: DKK -71,0 mio. som inkluderer en nedskrivning af skibenes værdi på DKK 85,1 mio. excl. minoriteternes andel. Årets likviditetsændring: Soliditeten ultimo året: 19,5%. DKK +181,9 mio. Der foreslås et udbytte på 15% (1997: 20%). Koncernens likviditet er stærk og var ultimo året på DKK 223,2 mio. svarende til 53% af Koncernens egenkapital. GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling vil finde sted tirsdag, den 11. maj 1999, kl. 15:00 på Stensbygaard, Stensved. Den trykte årsberetning forventes udsendt mandag, den 26. april København, den 16. marts 1999 Bestyrelse og Direktion Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsesformand Steen Krabbe Administrerende direktør INDHOLD side Hovedtal for koncernen...2 Nøgletal for koncernen...2 Uddrag af koncernberetning...3 Koncernregnskab...14 Pengestrømsopgørelse...18 Motortramp98

2 . 1. HOVEDTTALLENE I KONCERNREGNSKABET ER SOM FØLGER: Hovedtal i mio. DKK Fragtindtægter m.v. 654,6 593,3 482,0 497,1 490,9 Omkostninger -597,3-476,1-380,8-374,8-372,3 Resultat før afskrivninger 57,3 117,2 101,2 122,3 118,6 Salgsavancer skibe 29,9 26,5 0,0 30,6 3,2 Af- og nedskrivninger -218,1-81,4-62,0-67,3-60,5 Resultat af primær drift -130,9 62,3 39,2 85,6 61,3 Resultat af associerede selskaber -1,3-0,5 12,1-1,5 0,0 Finans netto -34,8-5,9-21,4-38,8-48,5 Resultat af ordinær drift før skat -167,0 55,9 29,9 45,3 12,8 Skat af ordinær drift 0,1-0,5-0,3 0,5 0,4 Ordinært resultat efter skat -166,9 55,4 29,6 45,8 13,2 Ekstraordinære indtægter før skat 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat af ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinært resultat efter skat 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -129,7 55,4 29,6 45,8 13,2 Nettoresultat efter minoritetsinteresser -71,0 31,0 18,7 27,9 11,2 Egenkapital ultimo 269,4 344,0 312,5 298,0 276,3 Balancesum ultimo 1.382, , , , ,8 Årets likviditetsændring 181,9-78,4-107,8 3,8 37,1 Årets investeringer i Skibe netto 113,6 145,4 89,4-64,1 69,2 Nøgletal: Resultat pr. aktie à DKK ,11 130,12 78,39 117,05 47,21 Udbytte pr. aktie à DKK ,00 20,00 15,00 18,00 15,00 Indre værdi Egenkapitalforrentning -23,1% 9,4% 6,1% 9,7% 4,0% Soliditet 19,5% 25,4% 24,8% 22,7% 20,0% Aktiekurs ultimo Kurs/Indre værdi 0,35 0,73 0,72 0,80 0,92 USD-kurs ultimo 638,65 682,60 594,45 554,60 608,30 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Der er anvendt ukorrigerede tal. side 2/Motortramp98

3 2. KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR DET FORLØBNE ÅR Årets resultat efter skat blev et underskud på DKK 71.0 mio. mod et overskud på DKK 31.0 mio. sidste år. Resultatet fremkommer efter nedskrivning af skibenes værdi med DKK 85,1 mio. og ekstraordinære indtægter på DKK 23,5 mio., begge excl. minoriteternes andel. Der foreslås 15% i udbytte (1997: 20%) svarende til DKK 3.6 mio., der sammen med årets underskud foreslås dækket ved overførsel fra overført overskud af i alt DKK 74.6 mio. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som angivet i Fondsbørsmeddelelsen af 8. december 1998 og må betegnes som særdeles utilfredsstillende. DE INTERNATIONALE MARKEDSFORHOLD Effekten af den økonomiske krise i Asien trådte i løbet af året mærkbart frem, og fra at være isoleret til Asien spredte de negative impulser sig til resten af verden med tiltagende styrke. Recessionslignende signaler observeredes i Asien, især i årets første halvdel, med stærkt faldende valutaer, stigende arbejdsløshed og dertil en negativ udvikling på aktiemarkederne i de berørte områder. Japan, som tegner sig for 25-30% af bulkmarkedet, oplevede en reel tilbagegang i økonomien med et fald i stålproduktionen på over 10%. Den stigende uro, der prægede de internationale finansielle markeder, tilspidsedes i august med Ruslands økonomiske kollaps. Den økonomiske krise i Rusland var nok mere af politisk karakter end af reel handelsmæssig betydning, idet den samlede russiske økonomi ikke i dag har den store internationale betydning. Senere på året bidrog Brasilien til det brogede finansielle kalejdoskop med en markant devaluering. Dette har berørt det sydamerikanske kontinent på negativ vis. At krisen ikke hidtil har kunnet karakteriseres som global, tilskrives ikke mindst udviklingen i USA, hvor fortsat vækst tilskyndet af faldende renter har tegnet et anderledes positivt billede. En udvikling, der i stigende omfang har bidraget til at stabilisere det urolige internationale billede. Set på baggrund af ovenstående kaotiske tilstande kan det næppe overraske, at den globale maritime samhandel oplevede en reel tilbagegang den første siden Det skønnes, at den totale volumen, der transporteres til søs, i 1998 blev reduceret med ca. 0,7% mod en stigning på over 5% i Den direkte konsekvens heraf har været stærkt faldende rater og dermed faldende skibsværdier i tank- såvel som i tørlastsektoren. TØRLAST Fragtrater og skibsværdier Som følge af den tiltagende krise i Asien og den deraf relaterede generelle usikkerhed i markedet blev 1998 et særdeles vanskeligt år med faldende fragtrater og skibsværdier til følge. Fragtraterne forværredes i løbet af året og var ved årets udgang tæt på oplægningsniveau for de tre hovedsegmenter: Capesize ( dwt), Panamax ( dwt) og Handymax ( dwt). side 3/Motortramp98

4 I gennemsnit lå indtjeningen i markedet som følger: /USD pr. dag Januar 1999 Cape ( dwt) Panamax ( dwt) Handymax ( dwt) Handymax, som er tørlastafdelingens hovedsegment, klarede sig i lange perioder af året bedre end både Panamax og Capesize segmenterne. En af grundene var devalueringerne i Korea og Japan, som resulterede i øget eksport af halvfabrikata (primært stålprodukter) fra disse lande til Europa og USA. Panamax og Capesize segmenterne havde i 1998 faldende transportmængder grundet lavere priser på råvarer og korn. Den samlede tørlasttonnage blev reduceret marginalt i 1998, idet der blev ophugget flere ældre enheder, end der blev leveret nye skibe fra værfterne. Således faldt den samlede bulkflåde fra 263,8 mio. dwt til 263,5 mio. dwt. Hertil kommer en yderligere nettoafgang af 1.9 mio. dwt kombinationstonnage, som primært sejlede i tørlast segmentet. Transporten af bulk produkter faldt i 1998 som følge af krisen i Asien. Der var imidlertid store forskydninger i efterspørgslen såvel geografisk som produktmæssigt. Jernmalm importen til Europa steg med 3%, hvorimod den faldt 3% til Fjernøsten. Kul til stålindustrien faldt 1-2%, hvorimod kul til kraftværker steg 5%, primært grundet øget import til Frankrig. Transport af kornprodukter faldt med 2% bl.a. p.g.a. El Niño effekten. Nybygningspriser Nybygningspriserne faldt 15-25% i 1998 som en konsekvens af de lave fragtrater og værfternes overkapacitet. Second-hand priser Second-hand tonnage priserne faldt i % til det laveste niveau i 12 år. Værst ramt var Panamax segmentet som følge af overskud af tonnage i forhold til transportbehovet. Køb og salg Der blev ikke købt eller afhændet tonnage i Koncernens tørlastafdeling. Aktivitet og beskæftigelse Koncernen fortsatte sin udbygning af tørlast aktiviteterne og indgik i løbet af året betragtelige lastekontrakter for 1998 og især 1999 for produkter som jernmalm, kul, sukker, skærver, cement m.v. Koncernen disponerede ved årets udgang en tørlastflåde på i alt ca. 1 mio. dwt, hvilket var en kombination af egne og indbefragtede skibe samt skibe i management. Operationsaktiviteten er koncentreret omkring de skibsstørrelser, i hvilke Koncernen selv har investeret. Handymax udgjorde den væsentligste aktivitet og i mindre grad Capesize. Der blev indgået langtidsaftaler for to dwt Handymax enheder med levering i andet halvår 2000 på markedsrelaterede vilkår med købsoption til Koncernen. Aftalen omfatter en nyudviklet Handymax type som supplement til Koncernens udbygning af denne sektor. side 4/Motortramp98

5 M.v. Nordpol og m.v. Nordkap sejlede begge fortrinsvis på kontrakter i det meste af Selvom indsejlingen var bedre end markedsniveauet, var resultatet ikke tilfredsstillende. M.v. Nord-Energy var fortsat beskæftiget på et gunstigt langtidscharter i M.v. Nord-Power blev i april tilbageleveret fra langtidscharter og var herefter beskæftiget i såvel spotmarkedet som på kontrakter til et utilfredsstillende niveau. Resumé over den globale Bulkflåde Januar 1999 STØRRELSER I 000 DWT Skibe / 000 dwt Total Bulkflåde Eksisterende flåde I ordre Udtrykt i % af eksisterende flåde 4% 3% 10% 13% 12% 15% 5% - 10% Over 15 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde 68% 59% 19% 39% 72% 21% 18% - 39% Over 20 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde 47% 40% 10% 19% 46% 8% 3% - 22% Kilde: Fearnleys Omtrent uændret ordrebeholdning, men interessante forskydninger i forventede leverancer, hvor det tynder ud i tilgang af mindre enheder (f.eks. Handymax), medens Panamax og især Capesize segmenterne ser større tilgang. TANK Fragtrater og skibsværdier Året har som helhed været præget af den faldende råoliepris og fyldte olielagre verden over. Med billig råolie til rådighed og udbygget raffineringskapacitet i alle forbrugsområder har der året igennem været begrænset efterspørgsel verdensdelene imellem. Specielt set i relation til transporten af raffinerede produkter har dette haft en negativ effekt, idet transport-efterspørgselen primært har omfattet distribution over mindre afstande. Krisen i Asien satte sine tydelige spor på Som året skred frem, blev tallene for verdens olieforbrug vedvarende nedjusteret. Hvor olieforbruget i 1997 steg med 2,8%, endte stigningen for 1998 på bare 0,4%, et forbrug på 74,1 mio. tønder pr. dag. For Asiens vedkommende faldt olieforbruget med hele 2,5%. Kun kraftig import til Indien i årets 3 første måneder holdt produktmarkedet omkring den Arabiske Golf oppe på et rimeligt og interessant niveau, mens produktmarkedet i alle andre dele af verden var svagt. Markedet svækkedes yderligere hen over foråret og sommeren, hvor markedet traditionelt er mindre aktivt. Ved overgangen mellem efterår og vinter oplevedes øget aktivitet med et bedre rateniveau til følge uden dog på nogen måde at være tilfredsstillende. Det blev imidlertid kun af kort varighed, og ved årsskiftet var aktiviteten i Østen igen for nedadgående. Paradokset i markedet har været den vedvarende efterspørgsel efter råolietonnage, og herunder specielt VLCC tonnage, der på trods af fyldte olielagre verden over har formået at holde et tilfredsstillende side 5/Motortramp98

6 indtjeningsniveau gennem hele året. De året igennem faldende oliepriser har bidraget til dette ved at binde den allerede lagrede olie til lagrene, eftersom spotolie har kunnet fås endnu billigere end lagerolie. Nybygningspriser Værfternes konkurrenceevne primo 1998 forbedredes betydeligt i takt med de faldende valutaer, specielt i Sydkorea og Japan og gav anledning til lave og meget fristende nybygningspriser, ca % under 1997 niveau. Dette afstedkom yderligere kontraheringer, som det lave marked ellers ikke burde tilsige. Faktum er ved årets udgang, at nybygningsordrerne på tank andrager 45,4 mio. dwt. Det højeste niveau siden 1976! Det er primært inden for de større råolieskibe (Suezmax, VLCC), at der er kontraheret, men også inden for standarddesignet på dwt produkttonnage har der fundet unødvendig kontrahering sted. Second-hand priser Second-hand priserne kom under pres igennem 1998, ikke kun på grund af det vigende fragtmarked, men lige så meget som følge af de kraftigt reducerede nybygningspriser i Asien. Skønsmæssigt er second-hand værdier faldet mellem 15% og 40%, afhængig af type og alder. Køb og salg Som omtalt i årsberetningen for 1997 solgtes m.t. Nordamerika i februar 1998 med en avance på ca. DKK 29,9 mio. Skibet blev afleveret til dets nye ejere i marts måned 1998 i Stockholm. I maj overtog Koncernen en byggekontrakt for en dwt råolietanker, som var under konstruktion ved Hyundai Heavy Industries i Ulsan. Samtidig blev der indgået et 10 års timecharter med den oprindelige kontrahent Hyundai Merchant Marine. Skibet, der blev navngivet m.t. Nordasia, påbegyndte i august sit timecharter engagement. M.t. Nordasia bærer DIS flag og er bemandet med danske seniorofficerer. De amerikanske minoritetsinteresser (49%) i m.t. Skaunord ønskede i midten af 1998 at sælge skibet og udtræde af samarbejdet. Skibet blev følgelig sat til salg i september, og efter langvarige forhandlinger opnåede Koncernen ultimo november enighed med de amerikanske interesser om at overtage deres andel til markedspris. Ultimo november indgik Koncernen en betinget aftale om salg af m.t. Nordholt til danske interesser. Køberne løftede deres forbehold for købet i februar 1999 og som meddelt Københavns Fondsbørs den 11. februar vil salget isoleret set bidrage positivt til 1999 resultatet. Aktivitet og beskæftigelse Strategien om størst mulig risikoafdækning af egen tonnage blev fortsat i 1998, hvor egen tonnage primært var beskæftiget på timecharter (80%), mens spotmarkedet blev betjent af indbefragtet tonnage. M.t. Nordholt har hele 1998 været beskæftiget på timecharter til amerikanske interesser, mens m.t. Nordfast har været beskæftiget på timecharter til danske interesser. M.t. Skaunord har året igennem været beskæftiget på bareboat charter til norske interesser. Bareboat arrangementet blev ultimo november efter afklaring af ejerforholdet forlænget til også at omfatte hele Som tidligere nævnt indgik m.t. Nordasia på timecharter til koreanske interesser ved levering fra værft. M.t. Nordfarer har været beskæftiget i spot markedet til et ikke tilfredsstillende niveau. side 6/Motortramp98

7 Ved årets begyndelse var egen tonnage suppleret med 7 indbefragtede enheder. I takt med den negative markedsudvikling blev antallet af indbefragtede skibe reduceret til tre enheder i løbet af første halvår. Ved årets udgang var antallet af indbefragtede enheder reduceret til to. Som omtalt afvikledes samarbejdet med vore partnere i Nordstaden I/S i 1998, mens samarbejdet i Nortide Shipping Ltd. har fungeret tilfredsstillende. I løbet af året disponeredes i alt 12 enheder fordelt på 10 produkttankskibe og to råolietankskibe, udgørende i alt ca tdw, heraf ca tdw helt eller delvist ejet. Med udstationering i juni 1998 af senior personale til vor organisation i Singapore er Koncernen godt repræsenteret i Sydøstasien og har styrket vore muligheder for at indgå i det mere opsøgende og projektorienterede arbejde i regionen. Den nuværende finansielle krise i området besværliggør imidlertid denne proces. Resume over den globale tankskibsflåde Januar 1999 STØRRELSE I '000 DWT Skibe / 000 dwt Total Tankflåde Eksisterende flåde I ordre Udtrykt i % af eksisterende flåde. 8% 6% 24% 12% 17% 16% 24% - 17% Over 15 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde. 71% 66% 18% 62% 39% 46% 38% 100% 48% Over 20 år gammel Udtrykt i % af eksisterende flåde. 48% 48% 5% 21% 22% 40% 36% 84% 37% Kilde: Fearnleys Ordrebeholdningen er fortsat steget i 1998 og er nu på et niveau, der ikke er set siden Til trods for omtrent en fordobling af ophugningsaktiviteten i 1998 (fra 3.6 mio. tdw til 7.3 mio. tdw) kan der næppe forventes en markedsmæssig balance i indeværende år, hvor der samtidig opleves en stagnerende efterspørgsel. SELSKABETS LEDELSE På den ordinære generalforsamling i 1998 afgik efter tur fru Alison J. F. Riegels og direktør Erling Højsgaard, som begge blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen som formand og fru Alison J.F. Riegels som næstformand. Selskabets ledelse vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejderne for en stor og loyal indsats i 1998 under vanskelige markedsvilkår. side 7/Motortramp98

8 DATTERSELSKABER Stensbygaard Aktieselskabet af 18. maj 1956 Aktiekapital: DKK (100% ejet) Direktion: Niels Riegels Antal medarbejdere: 5 Stensbygaard, der ligger ved Stensved nær Vordingborg, omfatter 376 ha, heraf er ca. 100 ha skov. Resultatet efter skat blev et overskud på TDKK 194 mod TDKK 267 sidste år. Aktiverne androg DKK 6,9 mio., uændret fra sidste år. Heri indgår fast ejendom med DKK 3,7 mio. Egenkapitalen udgjorde DKK 6,1 mio. mod DKK 5,9 mio. sidste år. 3. UDSIGTER FOR 1999 Der hersker ingen tvivl om, at markedet befinder sig i den nedre del af cyklusen. Der næres en forsigtig optimisme til, at priserne på råvarer generelt har stabiliseret sig, om end på et historisk set lavt niveau. ISM (International Safety Management) kodens implementering pr. 1. juli 1998 har etableret klare procedurer for sikker drift, vedligehold og bemanding. De skærpede internationale regler har øget myndighedernes mulighed for resolut indgriben og påtale, såfremt reglerne ikke overholdes. Med en verdensflåde, hvor mere end 30% overstiger 20 år i alder hilses nævnte regulativer særdeles velkomne. De herskende markedsforhold sammenholdt med bl.a. ISM kodens indførelse har medført stigende ophugning af tonnage, en tendens, der er fortsat ind i 1999 med hovedvægt på tørlastskibe. Til trods for forventet levering af ca. 14 mio. tons ny tonnage i år skønnes ophugningsniveauet hermed at balancere inden for tørlastsektoren. For tanksektoren, hvor mere end 20 mio. tons leveres fra værfter i 1999, vil ophugning imidlertid næppe nå samme høje tal. Dermed indikeres en unødvendig tonnagetilgang til tankmarkedet. Der hersker ingen tvivl om, at den eksisterende værftskapacitet med de fortsatte teknologiske produktionsforbedringer, der løbende finder sted, vil være i stand til i overmål at tilfredsstille ethvert behov for ny tonnage. Det er bekymrende og kan give anledning til undren, at to koreanske værfter, der reelt er konkursramte, i dag markedsføres og accepterer nye ordrer, vel at mærke til lave priser, som ikke skønnes at dække de fulde omkostninger. Seneste estimater indikerer en global vækstrate på ca. 2% med stærkt varierende udsving i de enkelte områder. Adskillige lande i Asien synes at bearbejde krisen mere dybtgående, samtidig med at en stabilisering af valuta og en styrkelse af aktieindekset har fundet sted. Imidlertid hersker der fortsat stor usikkerhed omkring udviklingen i Japan, om end de seneste tiltag fra regeringens side i forsøg på at stimulere et øget forbrug langsomt synes at have en positiv indvirkning. Kinas respekterede og faste holdning til krisen har været en stabiliserende faktor. Dog har adskillige selskabers konkurser i den senere tid uden statslig indgriben antydet en ny udvikling i Kina, som ikke skal underkendes. Som tidligere anført bevæger vi os i den nedre del af markedscyklusen Koncernens positionering inden for tørlastsektoren med kraftig udbygning af kontraktvolumenet og tilsvarende neddrosling af tankaktiviteterne, hvor der ikke på samme måde kan opnås lastekontrakter, skal ses i lyset heraf. side 8/Motortramp98

9 Sammenfattende tyder alt på, at 1999 markedsmæssigt bliver et vanskeligt år med fortsat manglende efterspørgsel. Men samtidig også et år, hvor mere langsigtede dispositioner m.h.t. sikring af billig og attraktiv tonnage kan vise sig at være betimelige. Koncernens forslag om til trods for det utilfredsstillende resultat sidste år at udbetale 15% i udbytte skal ses på baggrund af Koncernens nuværende placering i de to berørte markeder og tillid til fremtidig evne til at udnytte de skiftende konjunkturer, herunder bl.a. i kraft af Koncernens likviditet. Produkttankskibet Nordholt forventes at blive leveret til de nye ejere i løbet af marts måned. Salgets avance vil indgå i årets resultat. Koncernen forventer under uændrede markedsforhold et årsresultat efter minoriteternes andel omkring nul med en samlet likvitet på samme niveau som ultimo Hvis markedsforholdene fortsat forværres i forhold til det nu historiske lave niveau, kan det ikke udelukkes, at en yderligere nedskrivning af Koncernens skibe bliver nødvendig i Koncernens resultat vil ud over de markedsmæssige usikkerheder være berørt af den valutariske udvikling. side 9/Motortramp98

10 4. REGNSKABSBERETNING 1998 Regnskaberne for koncernen og moderselskabet er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber herunder danske regnskabsvejledninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Koncernens resultat efter skat og minoritetsinteresser blev et underskud på DKK 71,0 mio. mod et overskud på DKK 31,0 mio. sidste år. Resultatet fremkommer efter nedskrivning af skibenes værdi med DKK 85,1 mio. og ekstraordinære indtægter på DKK 23,5 mio., begge efter minoriteternes andel. Koncernens egenkapital udgjorde DKK 269,4 mio. mod sidste år DKK 344,0 mio. svarende til en tilbagegang på DKK 74,6 mio. Balancen er i 1998 steget med DKK 26,9 mio. fra DKK 1.355,7 mio. ultimo 1997 til DKK 1.382,6 mio. ultimo Skibe Fragtindtægter m.v. (nettoomsætning) er steget med DKK 61,3 mio. i forhold til Stigningen skyldes en væsentligt øget aktivitet af indbefragtet tørlasttonnage og deraf følgende øgede fragtindtægter, der er steget med DKK 220,3 mio. i 1998 fra DKK 50,1 mio. i 1997 til DKK 270,4 mio. Fragtindtægter fra indbefragtet tank tonnage er derimod faldet med DKK 157,5 mio. fra DKK 298,8 mio. i 1997 til DKK 141,3 mio. i Fragtraterne for såvel tørlast som tank faldt til et utilfredsstillende lavt niveau, hvilket sammen med den faldende USD kurs har præget årets resultat, idet dog nogle af selskabets skibe har været beskæftiget på tidligere indgåede certepartier og lastekontrakter og modvirkede dermed markedsudviklingen. Skibenes driftsudgifter, herunder hensættelser til dokningsudgifter, har været på niveau med det budgetterede. Koncernen tog i første halvår levering af produkttankeren Nordamerika fra Kherson værftet i Ukraine. Skibet blev efterfølgende solgt til amerikanske interesser og samtidig besluttedes det at annullere et skib af samme type under bygning. Salgsavancer skibe på DKK 29,9 mio. kan henføres til salget af m.t. Nordamerika. Under finansielle indtægter indgår DKK 14,3 mio. som rentekompensation og valutakursgevinst ved tilbagebetaling af forudbetaling på annulleret kontrakt. Koncernens finansielle udgifter netto er steget med DKK 28,9 mio. i forhold til 1997, hvilket primært skyldes, at der i 1997 realiseredes en kursgevinst på DKK 22,4 mio. ved førtidig indfrielse af lån i skibe, medens der i 1998 i modsætning til 1997 var et valutakurstab på likvide beholdninger m.v. på DKK 17,2 mio. Koncernens andel af likvidationsprovenuet fra Krigsforsikringen for danske Skibe på DKK 37,2 mio. er medtaget i resultatopgørelsen som ekstraordinær post. Udlodningen er skattefri. Koncernens skibe er optaget i balancen til anskaffelsespris i danske kroner med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Skibenes bogførte værdi sammenholdes løbende med skibenes indtjeningsmuligheder og værdiindikationer. I det omfang indtjeningen på sigt skønnes utilfredsstillende, eller der i øvrigt er sket en væsentlig og varig værdiforringelse, vil der blive foretaget nedskrivning. side 10/Motortramp98

11 På denne baggrund har bestyrelsen vurderet de bogførte værdier af koncernens skibe i forhold til gældende markedspriser og USD kurs og besluttet at nedskrive skibenes samlede værdi med DKK 126,5 mio. samt foretage reservation for bareboat chartret skib DKK 23,5 mio., i alt DKK 150 mio. Til støtte for vurderingen af skibenes bogførte værdi hjemtager Koncernen løbende vurderinger af selskabets skibe fra to uafhængige mæglere. Mæglervurderinger er USD baserede, hvorfor valutakursen er af stor betydning ved sammenholdelse med bogførte værdier i DKK. Dokning Hensættelse til dokning afsættes løbende med et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af de skønnede udgifter til det enkelte skibs næste dokning. Ved salg af skib vil en eventuel ubrugt dokningshensættelse blive indtægtsført under regnskabsposten Salgsavancer skibe, idet skibets salgspris og dermed størrelsen af salgsavancen vil afhænge af skibets generelle tilstand. M.t. Nordholt doksattes i Spanien i juli måned. Dokningen forløb planmæssigt og i overensstemmelse med budgettet. Skat Der hensættes til udskudt skat i moderselskabet og i dattervirksomheder, der ikke har rederidrift. De udskudte skatteforpligtelser, der navnlig hidrører fra forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger, afsættes med 32%. I rederidattervirksomhederne skønnes udskudt skat ikke at blive aktuel i de nærmeste år og afsættes derfor ikke, men beløbet er oplyst i en note. Sikringstransaktioner Langfristede valutalån i USD optages til balancedagens kurs. Lånene er optaget for valutarisk at sikre Koncernens fremtidige USD indtægter i form af fragtindtægter og indtægter ved salg af skibe. Herved opfyldes bestemmelserne om sikring. Som følge heraf optages den kursregulering, der fremkommer på langfristede valutalån ved ændring fra historisk kurs til ultimokurs, som periodeafgrænsningspost under kortfristet tilgodehavende hhv. gæld. Posten nedbringes og indgår i resultatopgørelsen i takt med betaling af afdrag som fradrag eller tillæg (en kursregulering) til nettodollarindtægterne. Ved udgangen af 1998 udgjorde den urealiserede kursregulering af koncernens USD lån et kurstab på DKK 19,8 mio., som er opført under Omsætningsaktiver. Associerede selskaber Koncernens resultatandel (50%) af Nortide Shipping Limited er medtaget under associerede selskaber. Selskabet ejer produkttankeren Nordfarer, og det lave fragtrateniveau har præget årets resultat. Partrederiet Helle Wonsild, hvori A/S Motortramp deltager med 50%, har haft et positivt resultat i overensstemmelse med de lagte budgetter. side 11/Motortramp98

12 Cash Flow Koncernens likviditet er i 1998 steget med DKK 181,9 mio. og er ved udgangen af 1998 på i alt DKK 223,2 mio. Stigningen i likviditeten skyldes primært salg af produkttankskibet Nordamerika og annullering af et skib af samme type under bygning. Risikoprofil Rederierhvervet er en meget konjunkturfølsom branche, hvilket bl.a. giver sig udtryk i form af kraftigt svingende fragtrater og skibspriser. Ved indbefragtning af skibe øges risikoprofilen, men Koncernen styrer denne øgede risiko ud fra en porteføljemæssig betragtning ved brug af bortbefragtning, lastekontrakter og terminslastekontrakter (Forward Freight Agreements). Koncernens skibe er forsikret hos anerkendte internationale forsikringsselskaber til meget konkurrencedygtige præmier, der afspejler Koncernens gode forsikringsstatistik. Dette er et resultat af det arbejde, som kvalificerede medarbejdere om bord i skibene udfører, samt skibenes gode vedligeholdelsestilstand. Skibene er kontinuerligt forsikret til noget mere end markedsværdi. Koncernens forretningsområder er valutarisk baseret på USD, idet Koncernens fragtindtægter og indtægter fra salg af skibe udelukkende afregnes i USD, som er basisvalutaen inden for shipping. For at minimere valutarisikoen bestræber Koncernen sig på valutarisk at matche indtægter mod udgifter og aktiver mod passiver primært ved at få nomineret så mange omkostninger og passiver som muligt i USD, hvis det er økonomisk forsvarligt. Hvis ikke, afdækkes beløbene på valutamarkedet i henhold til den valgte strategi. Da Koncernen er en USD baseret virksomhed, er Koncernens reelle valutarisiko de omkostninger, der ikke afholdes i USD. Beløbsmæssigt drejer det sig om modværdien af ca. USD 10 mio. i DKK pr. år. Det er Koncernens politik at kurssikre disse omkostninger for en periode på mellem ½ og 2 år afhængigt af USD kursens udvikling. Ved udgangen af 1998 var der kurssikret omkostninger for en periode på ca. ½ år. Koncernens likviditetsoverskud akkumuleres i USD, da det skal reinvesteres i skibe, når timingen tilsiger dette. Rederibranchen er et kapitalintensivt erhverv, og den rente, der skal betales for finansieringen, har derfor en væsentlig indflydelse på årets resultat. Da Koncernen - som et led i den samlede risikostyring - ønsker at begrænse sine finansielle risici, har selskabet valgt den politik at fastlåse renten for en periode, der kan svinge mellem 2 og 6 år for selskabets samlede låneportefølje, inklusive renteafhængige bareboat aftaler. Ved udgangen af 1998 var renten for koncernen i gennemsnit låst fast i 5 år til attraktive niveauer. År 2000 Koncernen har foretaget en analyse af År 2000 problematikkens omfang og risici forbundet hermed dækkende hele Koncernen, og den påvirkning År 2000 problemer hos Koncernens forretningsforbindelser, så som kunder eller andre, måtte have. Det er ledelsens vurdering, at de handlingsplaner, Koncernen har igangsat, vil sikre, at alle væsentlige problemer vil være løst i passende tid inden År 2000 problematikken bliver aktuel. Som følge af År 2000 problemets kompleksitet kan der dog ikke opnås fuld sikkerhed for, at Koncernen ikke kan blive påvirket af År 2000 problemet. Ændring af fremtidig regnskabspraksis Med virkning fra 1999 medtages skibe i balancen, hvis de er indbefragtet i en periode på minimum 5 år, og befragtningsaftalens substans opfylder de kriterier, der lægges til grund for finansiel leasing. Skibene side 12/Motortramp98

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere