Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup"

Transkript

1 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uddrag af mail-korrespondance 23. februar: Fra regionsrådsformand Bent Hansen og regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland: Kære hospitalsledelser. En stor tak til ledere og medarbejdere på hospitalerne for den fleksibilitet og imødekommenhed, der er udvist for at få vagter mv. dækket i disse uvejrstider! Videresendt fra hospitalsledelsen til afdelingsledelser og stabschefer på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: Vi kan i hospitalsledelsen kun tilslutte os disse ord. Uge 9 1. marts 2007

2 Fælles akut modtagelse Fælles akut modtagelse ved Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Region Midtjylland har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på den fremtidige tilrettelæggelse af den akutte modtagelse. Arbejdsgruppen har bedt om, at de enkelte hospitaler dels beskriver en status over de akutte aktiviteter i dag, dels beskriver, hvad der skal til for at leve op til Sundhedsstyrelsens krav til det akutte beredskab (jf. rapporten Gennemgang af akutberedskabet, som er i høring frem til 1. marts De 29 anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen gennemgår i denne rapport, er gengivet i skopet uge 4 / side 6-9). Endelig har arbejdsgruppen bedt hospitalsledelserne tilkendegive, hvad de vil foreslå af aktiviteter på matriklerne, hvis de akutte funktioner lukkes. skopet gengiver i det følgende høringssvaret fra hospitalsledelsen for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: Hovedkonklusioner vedr. etablering af fælles akut modtagelse ved Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg er regionens mest specialiserede hospital uden for Århus. Regionshospitalet Viborg opfylder allerede i dag Sundhedsstyrelsens krav til specialer i et akut modtagende hospital. På Regionshospitalet Viborg er der en række specialer og funktioner, som også er meget væsentlige for modtagelse af akutte patienter, bl.a. den ene af regionens to karkirurgiske afdelinger samt neurologi, urologi, øre-, næse-, halssygdomme, pædiatri med neonatalfunktion samt en traumefunktion og et kardiologisk vagtlag. Ses der bort fra LL-funktioner (lands- og landsdelsfunktioner, red.) lever Regionshospitalet Viborg op til Sundhedsstyrelsens specialekrav til et traumecenter. På Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive er der oprettet specialerettede akutte modtageafsnit på enkeltafdelinger. Vi er klar til at gennemføre de organisatoriske ændringer, der er nødvendige for i Viborg at kunne etablere en fælles akutmodtagelse på tværs af specialerne. I en første fase kan et fælles akut modtageafsnit i et vist omfang etableres inden for den nuværende bygningsmasse. På længere sigt - ved ændring af optageområder og specialefordelingen i Region Midtjylland - vil der være behov for at udvide hospitalets bygningsmæssige rammer. Det anbefales, at Regionshospitalet Skive fremover anvendes til yderligere rehabiliteringsopgaver, mens Regionshospitalet Kjellerup fortsat anvendes til dagkirurgisk center for elektiv kirurgi. 2

3 Fælles akut modtagelse 1. Beskrivelse af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Status vedr. specialer og vagtdækning Regionshospitalerne i Viborg, Skive og Kjellerup har siden 2003 været én samlet hospitalsenhed med fælles ledelse for alle matrikler. Der er i alt 570 sengepladser, fordelt med 444 ved Regionshospitalet Viborg og 126 ved Regionshospitalet Skive. Ved Regionshospitalet Kjellerup er der dagkirurgisk aktivitet ved 5 OP-stuer samt billeddiagnostik. I Kjellerup modtages ikke akutte patienter. Regionshospitalet Viborg er regionens mest specialiserede hospital uden for Århus. Dette er en konsekvens af, at der gennem en årrække er foretaget en række rokader mellem matriklerne i Viborg, Skive og Kjellerup med henblik på målrettet at samle de akutte funktioner i Viborg. Speciale Viborg Skive Kjellerup Intern medicin Hæmatologi... x Gastroenterologi, hepatologi... x Nefrologi... x Endokrinologi... x x Infektionsmedicin... x Lungemedicin... x Kardiologi... x x Reumatologi... x x Onkologi... x Dermatologi... x Neurologi (Skive: neurorehabilitering)... x x Paraplegi og tetraplegi (LL-funktion)... x Arbejdsmedicin... x Pædiatri med neonatalfunktion... x Gynækologi-obstetrik (Skive: fertilitetsklinik)... x x x Ortopædkirurgi*... x x Kirurgi**... x Karkirurgi... x x Urologi... x Kæbekirurgi... x Øre-, næse-, halssygdomme... x Anæstesiologi (Viborg inkl. intensiv terapi)... x x x Diagnostisk radiologi... x x x Patologi... x Klinisk biokemi... x x Klinisk immunologi... x Klinisk fysiologi... x Klinisk mikrobiologi... x * Ortopædkirurgi omfatter bl.a. hånd-, skulder-, ryg-, hofte- og knækirurgi. ** Kirurgi omfatter øvre og nedre gastroenterologi samt endokrin- og mammakirurgi.

4 Fælles akut modtagelse Ved Regionhospitalet Viborg er der speciallæger i tilstedeværelsesvagt inden for anæstesiologi og gynækologi/ obstetrik. Der er speciallæger i rådighedsvagt inden for intern medicin, kardiologi, neurologi, kirurgi, urologi, karkirurgi, ortopædisk kirurgi, diagnostisk radiologi, øre-, næse-, halssygdomme og pædiatri. Der er mulighed for UL, CT og MR-scanning døgnet rundt. Der er endvidere mulighed for speciallægerådgivning inden for klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin. Ved Regionshospitalet Skive er der speciallæger i rådighedsvagt inden for intern medicin og anæstesiologi. Der er mulighed for røntgen og CT-scanning døgnet rundt. Undersøgelserne vurderes i Viborg via telemedicinsk løsning Målopfyldelse i forhold til Sundhedsstyrelsens krav til akut modtagelse Vagt på matriklen* Speciale Regionshospitalet Viborg Døgnvagt Speciallæge Intern medicin Ja Ja x Intern medicin: Kardiologi Ja Ja x Kirurgi Ja Ja x Ortopædisk kirurgi Ja Ja x Anæstesiologi Ja Ja x Diagnostisk radiologi Ja Ja x Klinisk biokemi Ja Intensiv niveau 2 eller over Ja Røntgen døgnmulighed Ja CT døgnmulighed Ja UL døgnmulighed Ja Gynækologi Ja Ja x Pædiatri Ja Ja x * Tilstedeværelses- eller rådighedsvagt. Som det fremgår rummer Regionshospitalet Viborg allerede i dag de specialer, som Sundhedsstyrelsen fordrer skal være i en fælles akut modtagelse. Desuden er der i Viborg den ene af regionens to karkirurgiske afdelinger samt neurologi, urologi, øre-, næse-, halssygdomme, en traumefunktion og et separat kardiologisk vagtlag. Specialer og funktioner, som alle er meget væsentlige, når man modtager akutte patienter. Bortset fra, at lungemedicin ikke er placeret på matriklen i Viborg, rummer Regionshospitalet Viborg alle de specialer, der kræves for at være traumecenter (ekskl. deciderede LL-funktioner).

5 Fælles akut modtagelse 2. Status vedr. modtagelse af akutte patienter De akutte patienter er henvist fra praktiserende læge, lægevagt eller kommer via 112-opkald Modtagelse af akutte patienter ved Regionshospitalet Skive Ved Regionshospitalet Skive er der ca akutte medicinske indlæggelser årligt, som modtages i et akut medicinsk modtageafsnit. Mindre kirurgiske skader varetages i den sygeplejerskeledede skadeklinik. Skadeklinikken er i dagtid på hverdage en del af hospitalet, mens den kl og i weekender/helligdage fungerer med lægedækning fra lægevagten. I skadeklinikken er der ca besøg årligt, heraf ca i dagtid og ca i vagtlægetiden Modtagelse af akutte patienter ved Regionshospitalet Viborg Ved Regionshospitalet Viborg er der en døgnåben akutmodtagelse/skadestue med traumemodtagelse. Funktionen er fysisk placeret sammen med lægevagten og har et tæt samarbejde med denne og med det præhospitale niveau. Der er ca skadestuebesøg og ca akutte indlæggelser årligt. Inden for de senere år er der på følgende afdelinger oprettet særlige modtageafsnit: Akut modtageafsnit for intern medicinske patienter Akut modtageafsnit for kardiologiske patienter Akut modtageafsnit for ortopædkirurgiske patienter Akut modtageafsnit for kirurgiske patienter Akut modtageafsnit for medicinske børn Regionshospitalet Viborg opdeler de akutte indlæggelser i følgende kategorier: a) Kritisk syge patienter (umiddelbar risiko for dødsfald eller uoprettelig skade) b) Andre akutte patienter uden klar diagnose (uselekterede patienter) c) Akutte patienter med klar diagnose (selekterede patienter) Ved Regionshospitalet Viborg modtages de akutte patienter på følgende måde: a) Status for modtagelse af kritisk syge patienter De kritisk syge patienter omfatter patienter med livstruende medicinske eller kirurgiske sygdomme, herunder traumepatienter, som er indlagt efter trafikuheld eller andre ulykker. Ved Regionshospitalet Viborg modtages kritisk syge hjertepatienter direkte i hjertemedicinsk afdeling. Der er etableret et kardiologisk beredskab, hvor speciallæger via telekardiologi døgnet rundt kan diagnosticere patienterne allerede i ambulancen. Det betyder hurtigere behandling og bedre overlevelse for patienterne. Ved behov kan ambulancerne dirigeres til nærmeste hjertecenter i enten Skejby eller Aalborg. Ved Regionshospitalet Viborg er der ca. 280 traumekald årligt. Regionshospitalet Viborg har dermed stor ekspertise på traumeområdet. Der er en velorganiseret traumefunktion, som beror på et formaliseret, tværfagligt samarbejde af høj kvalitet og en høj grad af koordination mellem de involverede afdelinger. Der henvises til artikel i Ugeskrift for læger 168/35, 28. august 2006.

6 Fælles akut modtagelse Af andre kritisk syge patienter med livstruende tilstande kan nævnes medicinske katastrofetilstande (f.eks. diabetes, infektion, mavetarm-lidelser), livstruende kirurgiske sygdomme (f.eks. blødninger, tarmslyng, bristede aortaaneurismer). Fælles for disse livstruende syge patientkategorier er, at de oftest behandles i intensivafdelingens terapiafsnit med 12 senge, hvor der kan ydes alle aspekter af intensiv behandlingsterapi, herunder fuld kredsløbsmonotorering, respiratorbehandling og hæmodialyse. b) Status for modtagelse af andre akutte patienter uden klar diagnose Ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter uden klar diagnose (uselekterede patienter) modtages i skade/modtagelsen, hvor patienten indskrives og visiteres. Ved behov for indlæggelse overføres patienten til det relevante akutte modtageafsnit eller afdeling, hvor den videre diagnosticering finder sted, og hvor der evt. rekvireres tilsyn fra andre afdelinger og specialer. I Viborg modtages akutte karkirurgiske patienter fra hele den vestlige del af Region Midtjylland. En forudsætning herfor er, at der findes en fuldt udbygget akutfunktion med bl.a. anæstesi/intensiv afdeling, kardiologi, nefrologi og kirurgi. De medicinske patienter uden klar diagnose indlægges direkte i det medicinske modtageafsnit i maks. 1-2 døgn med henblik på hurtig diagnosticering og udarbejdelse af behandlingsplan, evt. på baggrund af tilsyn fra andre afdelinger. Herefter udskrives patienterne eller indlægges på det relevante sengeafsnit. De medicinske børn modtages tilsvarende på et akut modtageafsnit i børneafdelingen, mens de kirurgiske børn modtages i skade/modtagelsen, hvor de tilses af kirurgisk læge og efter evt. operation bliver indlagt i børneafdelingen. Regionshospitalet Viborg har således oprettet en række akutte modtageafsnit, som fungerer med høj kvalitet. Der er internt i afdelingen et højt fagligt teamsamarbejde mellem de forskellige subspecialer, ligesom der er et tæt samarbejde med de kliniske laboratorier, med billeddiagnostisk afdeling og med kommunernes hjemmepleje. Et samarbejde, som har været medvirkende til, at ca % af de ca akutte indlæggelser kun er af maks. 1 døgns varighed. c) Status for modtagelse af akutte patienter med klar diagnose Patienter med en klar diagnose (selekterede patienter) indlægges direkte i den relevante sengeafdeling. Dette gælder f.eks. visse neurologiske patienter, hjertepatienter, kræftpatienter og patienter i dialyse. Disse patienter er i forvejen kendt i den pågældende afdeling og får det bedste patientforløb ved at blive indlagt direkte i den relevante afdeling. Ved Regionshospitalet Viborg er der ca fødsler om året. De fødende indlægges direkte i fødeafdelingen. Børneafdelingens neonatalfunktion modtager akut syge nyfødte fra omkringliggende hospitaler. 3. Organisering af et fælles akut modtageafsnit ved Regionshospitalet Viborg Afgrænsning af patientkategorier Når akutte patienter modtages på et hospital, er det vigtigt, at patienten hurtigst muligt får stillet en korrekt diagnose og derefter bliver sat i behandling. Ligesom det er vigtigt, at patienten har så få destinationer som muligt undervejs i indlæggelsesforløbet.

7 Fælles akut modtagelse Tidligere er der skelnet mellem tre typer af akutte patienter: a) Kritisk syge patienter (umiddelbar risiko for dødsfald eller uoprettelig skade) b) Andre akutte patienter uden klar diagnose (uselekterede patienter) c) Akutte patienter med klar diagnose (selekterede patienter) De kritisk syge patienter med livstruende og akut operationskrævende tilstande hører fortsat hjemme i det intensive behandlingsafsnit og/eller operationsafdelingen. I et fælles akut modtageafsnit kan øvrige kritisk syge patienter og akutte patienter uden klar diagnose eller med flere konkurrerende sygdomme være indlagt maks. 1-2 døgn, mens forskellige specialer samarbejder om en hurtig og korrekt diagnosticering og/eller behandling af patienterne. Derved undgås, at patienter skal flyttes mellem forskellige afdelinger, ligesom indlæggelsen ofte vil blive afkortet, og komplikationer kan undgås, fordi man ikke skal vente på tilsyn fra andre specialer/afdelinger. Der vil også være mulighed for, at patienter, som er indlagt til observation for en lidelse, og hvor det viser sig, at yderligere behandling ikke er påkrævet, i højere grad end i dag kan sendes hjem uden at have belastet sengeafdelingerne. Akutte patienter, der kan sendes hjem kort tid efter operation eller anden behandling, kan forblive i det fælles akutte modtageafsnit til observation efter behandlingen. De selekterede patienter med en klar diagnose skal fortsat kunne indlægges direkte i de relevante sengeafsnit. Hvis disse patienter alle skulle modtages i et fælles akut modtageafsnit, vil det være en forringelse af deres patientforløb. Der skal udarbejdes patientforløbsbeskrivelser inden for de enkelte specialer, sådan at det er klart defineret, hvilke patientkategorier, der skal modtages i et fælles akut modtageafsnit. For flere patientforløb foreligger allerede sådanne beskrivelser. Det vil desuden være naturligt, at en fælles akut modtagelse også rummer en tæt relation til en akut psykiatrisk modtagelse, da der jævnligt er somatiske patienter med behov for psykiatrisk tilsyn og psykiatriske patienter med behov for medicinsk tilsyn. Dette vil være muligt at etablere, da der i dag er en psykiatrisk afdeling beliggende på hospitalsområdet i Viborg kompetencer, bemanding og ledelse Modtagelse af akutte patienter med uklar diagnose kræver særlige brede kompetencer. Samtidig skal personalet fortsat bevare en tæt faglig relation til det grundspeciale, som de refererer til. Ledelsesmæssigt skal der være en permanent daglig ledelse af det fælles akutte modtageafsnit. En ledelse, som forestår visitationen og sikrer den nødvendige koordination og samarbejde mellem specialerne og i forhold til de tværgående funktioner. Med hensyn til vagtdækningen stiller Sundhedsstyrelsen krav om, at der skal være speciallæger i tilstedeværelsesvagt inden for intern medicin, ortopædkirurgisk kirurgi, kirurgi og anæstesiologi samt inden for gynækologi, obstetrik og pædiatri, hvis de er på matriklen. Regionshospitalet Viborg er af den opfattelse, at dette vil kunne realiseres på sigt bygningsmæssige forhold. De fysiske rammer i et fælles akut modtageafsnit skal understøtte en organisering, hvor der er et tæt samarbejde mellem specialer omkring modtagelse af kritisk syge og uselekterede akutte patienter. 7

8 Fælles akut modtagelse Det fælles akutte modtageafsnit skal være placeret i nærheden af ambulanceport, lægevagt og skadestue og med nær relation til OP-faciliteter, intensiv afdeling, opvågning og billeddiagnostik. Det vil være hensigtsmæssigt at oprette et særligt modtageafsnit for børn; både medicinske og kirurgiske. Afsnittet placeres som et appendiks til det fælles akutte modtageafsnit, men med eget venteområde m.v. for at indfri kravene til børneafdelingers indretning og bemanding Ligeledes vil det være relevant, at kardiologisk afdeling placeres i nærheden af det fælles akutte modtageafsnit, men ikke er en integreret del heraf. Det skal endvidere sikres, at kapacitet til OP, intensiv observation, billeddiagnostik m.v. modsvarer det optageområde, hospitalet skal betjene Implementering i faser Regionshospitalet Viborg er meget opmærksom på, at etablering af et fælles akut modtageafsnit stiller krav til både den fysiske indretning af en fælles akut modtagelse og ikke mindst til de samarbejdsrelationer, der skal være mellem de forskellige specialer/afdelinger og den kultur, som skal præge dette samarbejde. Realistisk set tager det tid at indføre sådanne forandringer. Regionshospitalet Viborg vil derfor foreslå, at et fælles akut modtageafsnit etableres i to faser. En fase 1, hvor man umiddelbart kan påbegynde udviklingen af de nødvendige organisatoriske ændringer, herunder ændrede samarbejdsrelationer mellem afdelinger og specialer for at sikre en hurtig og korrekt diagnosticering af patienterne. Der vil i et vist omfang være mulighed for etablere en fælles akut modtagelse inden for den eksisterende bygningsramme, omend der er tale om ufuldstændige fysiske rammer, herunder en vis grad af samling af de akutte modtageafsnit i nærheden af skade/modtagelsen. Dernæst en fase 2, som fordrer nye bygningsmæssige rammer, både for at sikre hensigtsmæssige og sammenhængende arbejdsgange i det akutte modtageafsnit og for at kunne betjene det ekstra optageområde, som genereres af nedlæggelse af andre akutte og elektive modtagefunktioner, herunder den akutte modtagelse i Skive. Først når fase 2 er fuldt implementeret, vil der være tale om et fælles akut modtageafsnit, som indfrier de forventninger, som bl.a. Sundhedsstyrelsen har hertil. Det tidsmæssige behov for en sådan udbygning vil bl.a. afhænge af den takt, hvormed der vil blive foretaget strukturændringer i Region Midtjylland Befolkningsgrundlag og dimensionering Sundhedsstyrelsen antager, at der til et fælles akut modtageafsnit skal være et befolkningsgrundlag på indbyggere. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup havde indtil 1. januar 2007 et befolkningsgrundlag på ca indbyggere vedrørende hospitalets basisfunktioner og ca indbyggere vedrørende amtsfunktionerne. Inden for karkirurgien og kæbekirurgi er optageområdet halvdelen af Region Midtjylland, svarende til ca indbyggere. Regionshospitalet har i dag en kapacitet og en bemanding, som kan betjene et optageområde af en sådan størrelse.

9 Fælles akut modtagelse Telefontid i centraldepotet En EPJ, der fungerer Desuden skal nævnes, at hospitalets optageområde inden for nefrologi i starten af 2007 er udvidet til også at omfatte Silkeborg-området. Med hensyn til behovet for sengepladser i et fælles akut modtageafsnit vil dette afhænge af det optageområde, et hospital skal servicere, og de specialer, et hospital råder over. Desuden vil sengetallet i høj grad afhænge af den detaljerede planlægning af patientforløbene. 4. Hvis Regionshospitalet Viborg ikke fortsat har modtagelse af akutte patienter Hospitalsledelsen er af den klare opfattelse, at Regionshospitalet Viborg i sin opbygning og i sin nuværende funktion er indrettet med henblik på at varetage modtagelse og behandling af akutte patienter og forestår dette på en særdeles velkvalificeret måde. Skulle det mod forventning ikke kunne realiseres fremover at modtage akutte patienter, er hospitalsledelsen af den opfattelse, at hospitalet i stedet i en vis udstrækning kan anvendes til elektiv kirurgi. En effektiv udnyttelse heraf fordrer dog sammenhæng mellem operationskapaciteten og den tilstedeværende sengekapacitet. Ligeledes vil hospitalet kunne anvendes til rehabilitering af forskellige patientkategorier, eksempelvis udbygning af neurorehabilitering og paraplegi/tetraplegi. Med venlig hilsen p. h.v. Jens Anton Dalgaard, hospitalsdirektør Telefon- og ekspeditionstid i centraldepotet Centraldepotet indfører telefontid / ekspeditionstid alle hverdage fra klokken Dette skal ses i lyset af det store, ekstraordinære arbejde med at indføre nyt indkøbs-, lager- og økonomisystem. Telefon- og ekspeditionstiden indføres for at give centraldepotet mulighed for en mere hensigtsmæssig afvikling af arbejdsopgaverne. Driftschef Fritz Skytte Ping er studerer EPJ i Viborg Repræsentanter for sundhedsministerens EPJ-bestyrelse gæstede Regionshospitalet Viborg den 27. februar, hvor de sammen med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen; det nationale EPJ-sekretariat og repræsentanter for Region Midtjyllands sundhedsstab blev præsenteret for den elektroniske patientjournal, der i dag er i drift på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Sundhedsministerens EPJ-bestyrelse har til opgave at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler i sundhedsvæsenet - herunder at sikre fælles udvikling i retning af en fælles it-struktur og EPJ-platform efter fælles standarder for hele det danske sundhedsvæsen. Mødet i Viborg fandt sted efter deadline for dette nummer af skopet. Mere om EPJ i næste nummer! 9

10 Andre mener - om fremtidens akutte beredskab Akutte meninger Region Midtjylland har modtaget flere indlæg i debatten om fremtidens akutte beredskab - og skopet fortsætter, hvor vi slap i sidste uge med at gengive indlæggene i den regionale kommunikationsafdelings forkortede versioner. Debatsiden har internet-adressen Klarhed om baggrund for rapport og planlægning Af Bente Nielsen, Initiativgruppen i Silkeborg På den offentlige høring blev der givet tilsagn om, at man kunne fremsætte sine spørgsmål/forslag til regionen. Denne mulighed vil Initiativgruppen i Silkeborg gerne benytte sig af og skal derfor venligst bede om svar på nedenstående spørgsmål: Hvem har deltaget i udredningsarbejdet, og hvordan har man sikret sig, at alle typer sygehuses virkelighed er eller bliver inddraget, inden svar til Sundhedsstyrelsen og den fremtidige sundhedsplan for Region Midtjylland vedtages? Hvilke læger, sygeplejersker m.v. har vejledt omkring øget anvendelse af telemedicin og ny teknologi, og hvilke planer har Region Midtjylland for at fremme disse muligheder? Hvad er sygehusets nuværende optageområde, og hvilket optageområde kan man have adgang til med den nye regionsdannelse? Hvor mange akutkørsler er der i vores optageområde? Hvor mange patienter/transporter går til Silkeborg, og hvor mange går videre til eks. Skejby? Hvilke responstider er der i dag, og hvilke responstider forventer regionsrådet at planlægge efter fremover? Hvor mange døgnbemandede lægeambulancer planlægger man at ville råde over i Region Midtjylland, og hvor vil de blive placeret? Samt hvilken påvirkning får det for et sygehus planlægning af akutområdet? En af begrundelserne for at lave radikalt om er henvisning til fremtidens personalemangel. Spørgsmålet er derfor: Hvad har man gjort, eller hvad agter man at gøre for at efteruddanne nuværende personalegrupper, så et tværfagligt samarbejde og udvidelse af kompetencer kan styrkes? Hvilke planer har Region Midtjylland for at se på ændret arbejdsdeling imellem forskellige faggrupper for at sikre kvaliteten i fremtidens sundhedsvæsen? Hvordan sikrer man, at social- og sundhedsassistenter rent faktisk har/får adgang til at arbejde efter uddannelsens kompetencer? Hvilke planer er der i Region Midtjylland for at iværksætte uddannelse af Falckreddere til niveau 3? Hvilke planer har Region Midtjylland for at sikre økonomi og anvendelse af ny teknologi i og uden for hospitalerne, eks. webcamera i ambulancerne? Hvilke initiativer har Region Midtjylland taget for at sikre, at universitetshospitalet fortsat kan udflytte behandlinger til regionens øvrige sygehuse? Hvilke områder har man i tankerne, og hvordan agtes de fordelt på sygehuse? Hvordan sikres muligheden for at forske og udvikle fra alle regionens hospitaler? Endelig har vi et forslag og en forespørgsel om at få beskrevet behandlingsforløb ved eks. feberkramper hos børn. Hvilke planer er der for at sætte turbo på førstehjælp allerede i folkeskolen og ude på arbejdspladserne? Og hvordan vil man planlægge løbende vedligeholdelse af folk, der har lært førstehjælp? Hvordan behandles børn med feberkrampe, hvor henvises de til i dag, og hvad er proceduren, hvis et feberkrampeanfald kommer igen? Er det fortsat sygehus- 10

11 Andre mener - om fremtidens akutte beredskab indlæggelse, eller har man givet forældre/pårørende vejledning i, hvad der skal sættes ind med? Regionens kommunikationsafdeling oplyser, at sundhedsstaben kan levere svar på de fleste spørgsmål i uge 9. Præhospital behandling Af Hakon Antvor, anæstesisygeplejerske Efter overgang fra amter til regioner bliver der i fremtidens Danmark længere mellem sygehusene. Det indebærer, at der etableres akutenheder som fungerer i de områder, hvor der bliver nedlagt sygehuse eller akutmodtagelser. I det tidligere Ringkjøbing Amt har politikerne været visionære og oprettede allerede i september 2003 en sådan akut enhed kaldet Den Præhospitale Enhed (DPE). I korte træk består DPE af 5 gule udrykningskøretøjer bemandet med en narkosesygeplejerske og en redder. Bilerne er udrustet med medicin og udstyr således, at akut behandling kan iværksættes i patientens hjem eller på et skadested ved trafikulykker. Ordningen betyder, at der er døgnvagt med en narkosesygeplejerske på de fem regionshospitaler (Lemvig, Ringkøbing, Tarm, Herning og Holstebro). Der er også en narkoselæge på vagt døgnet rundt, som narkosesygeplejerskerne via deres mobiltelefon kan rådføre sig med. Hvis situationen kræver det, kan narkoselægen også køre til skadestedet i en gul lægebil. Der er etableret mulighed for overførsel af hjertekardiogram (telemedicin) til sygehuset således, at patienten fra første færd kan modtage den rette behandling og evt. tilbydes overflytning til specialafdeling, hvis der er behov for dette. Borgerne i området kender de gule biler, og den hurtige og effektive indsats skaber tryghed. Bruges ressourcerne hensigtsmæssigt? Af Jan H. Lauvring, fællestillidsmand for Falckredderne i Region Midt / Vest (gl. Ringkjøbing og Viborg amter) Under overskriften Sygeplejersker skaber tryghed skriver anæstesisygeplejerske Alma Katrine Jensen i et debatindlæg her på siden, at: Den Præhospitale Enhed - i daglig tale DPE - gav en høj faglig styrkelse for akutindsatsen. Samt: Anæstesisygeplejerskerne samarbejder med Falck i et uvurderligt team, hvor kompetencerne udnyttes. Var samme udtalelser fremkommet for mere end 15 år siden, ville opfattelsen givet have været korrekt. Men i forhold til den lovbestemte uddannelse af ambulancemandskab i dag med efterfølgende behandleroverbygning, eventuelt på niveau 3 (paramedic), vil jeg tillade mig at stille berettiget tvivl om sammenhængen mellem outcome og ovenstående præhospitale ordning. Der er så peget på tryghed. Tryghed er svær at måle, men det, der giver tryghed, er uden tvivl hurtig hjælp med mandskab, der er veluddannet i forhold til opgaven. Sidstnævnte var jo netop hensigten med lovgivningen på området (ambulancebekendtgørelsen). I den forbindelse er det værd at bemærke, at Region Midtjylland endnu kun i meget begrænset omfang har valgt at opgradere ambulancepersonalet til ambulancebehandler niveau 3 (paramedic), hvilket såvel uddannelsesmæssigt, ressourcemæssigt samt samfundsøkonomisk vil være en særdeles billig løsning for yderligere kompetenceløft generelt i ambulancetjenesten. En mulighed høringsrapporten også gentagne gange påpeger omkring præhospital indsats. Sluttelig vil jeg bare overfor beslutningstagerne i regionen påpege en artikel i Ugeskrift for Læger nr omkring uensartetheden i de gamle amter på landsplan for ambulancetransporter af patienter med akut blodprop i hjertet. Det interessante i denne sammenhæng i forhold til strukturdebatten herunder afstande og mangel på ressourcer er et forsøg i Svendborg-området der, jævnfør nævnte artikel, tyder på, at selv lange transporter af STEMI-patienter kan gennemføres forsvarligt uden ledsagelse af læge eller sygeplejerske. Hvis viljen er til stede, kan der således qua ovenstående frigives såvel mandskabsmæssige som økonomiske ressourcer på flere måder, hvilket vi som ambulancemandskab meget gerne medvirker til. 11

12 Andre mener - om fremtidens akutte beredskab Bevar Silkeborg som akuthospital Af Bente Nielsen, formand for SF i Silkeborg og medlem af Initiativgruppen Regionshospital Silkeborg skal også være en del af fremtidens akutberedskab i Region Midtjylland. Det skal det, men ikke fordi det har ligget her siden folk kørte med hestevogn, som overlæge Lone de Neergaard fra Sundhedsstyrelsen udtrykker det, når hun skal forholde sig til fremtidens akutberedskab. Regionshospital Silkeborg skal derimod fortsat være et akutsygehus: fordi sygehuset råder over specialister, er effektivt og har høj kvalitet fordi det hele tiden har udviklet nye arbejdsmetoder til gavn for både patienter og personale fordi sygehuset skal være med til at sikre uddannelse af fremtidens medarbejdere fordi sygehuset som andre tidligere centralsygehuse skal kunne overtage behandling fra universitetssygehuset, når de specialiserede operationer er blevet mere almen rutine. Det er vigtigt for fremtidens behandlingsmuligheder, at alle sygehuse kan medvirke til forskning, men det kræver, at man har mange forskellige opgaver. Regionsrådet må gøre op med forestillingen om, at nærhed betyder dårligere kvalitet - det er nemlig en af de andre påstande, Sundhedsstyrelsens anbefaling bygger på. Som borgere må vi kunne forlange, at grundlaget for velfærd gøres tilgængelig for alle. Og et velfungerende hospital med akutberedskab er et væsentligt element i hele velfærds- og kvalitetsreformarbejdet. Vi må kunne forlange, at meget store forandringer sker på et mere kvalificeret grundlag end arbejdsmetoden, der hedder tænk på et tal. Det er nemlig det grundlag, Sundhedsstyrelsen nu vil omstyrte hele landets hospitalsvæsen efter, og som adskillige politikere allerede er begyndt at bygge deres argumentation op omkring. Men det bliver ikke bedre og billigere af at statsliggøre og centralisere. Det er nu, vi skal give vores fulde støtte til vores sygehus. Det kan du bl.a. gøre ved at støtte underskriftsindsamlingen, og ved at få snakket med din regionspolitiker. Regionshospitalet Horsens dækker flanken af Af Steen Friberg på vegne af hospitalsledelsen for Regionshospitalet Horsens I diskussionen om, hvilke hospitalsenheder i RM der skal varetage akut modtagefunktion og hvilke ikke er der mange følelser. Det er naturligt nok. Men hvis vi skal bevare og helst udbygge kvaliteten, må vi reducere antallet af akutmodtagende sygehuse. Dette skyldes et berettiget krav til, at speciallæger i tilstedeværelse kan levere en højere kvalitet. Hellere køre længere efter behandling, som virker. Horsens Sygehus var allerede i Vejle Amts regi i gang med en omstrukturering på vej til den nye akutorganisering med en fælles akutmodtagningsfunktion. Samtidig er Horsens nye storkommune med nabokommuner i stor vækst. Horsens har overhalet Vejle som by nr. 7 på rangordenen over byer i Danmark. Denne udvikling fortsætter forstærket. Vi forventer, at Regionshospitalet skal betjene op til om 10 år. Dette stiller krav til hospitalsfunktionen. Og det akutte er i centrum for hospitalets strategi. Vi har dækning inden for alle de påkrævede lægeområder. Vi har stor forsknings- og udviklingskraft. Se www. ihospital.dk. Endelig blev Horsens delt fra fællesskabet i Vejle Amt i forbindelse med strukturreformen. Har man sagt A, må man også sige B. Skal dette have mening, skal Regionshospitalet Horsens dække flanken af mod syd i RM særligt når det drejer sig om akut patientmodtagelse. 12

13 Nyt fra registreringskoordinator Birtha Thorsager Økonomi- og planafdelingen Registreringskoordinator Nyheder Februar Takstsystem 2007 Takstsystem Ændringer i forhold til 2006 Som følge af den kliniske validering er der sket en del ændringer i grupperingen i forhold til 2006 for både DkDRG og DAGS. Det er for omfattende at bringe alle detaljer her. Se dem på: m07.pdf DRG-takster for 2007 kan ses på: drg2007.xls DAGS-takster for 2007 kan ses på: gs2007.xls Genoptræningstakster for 2007 kan ses på: nop2007.xls Takstbærende procedurekoder Oversigt over samtlige takstbærende procedurekoder kan lånes hos Birtha Thorsager, tlf Ambulante patienter i patienthotellet For ambulante patienter i patienthotellet gælder, at der skal kodes en undersøgelses/behandlingskode: AAF2, ellers går registreringen i DOSA-fejl. Et par fif for at undgå DOSA-fejl: Et par fif IPØ kan aldrig slutte et venteforløb. Skal efterfølges af VUD, IUU,VBE eller IBE. IKO slutter altid på kontaktens startdato. Brug ikke samme henvisningsdato flere gange. Opret ny henvisning. Liste H04 Ventende - indkaldelse fastlagt - liste H04 - bør trækkes for hvert afsnit og tjekkes - der står stadig mange uafsluttede henvisninger fra Eventuelle henvendelser kan ske på eller telefon:

14 Nyhedsbrev fra administrationen Administrationen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Nyhedsbrev Februar 2007 Ledelsessekretariatet Ny benævnelse for sygehusledelsens sekretariat: Da vi ikke længere benævnes sygehus, har det givet anledning til at ændre sekretariatets benævnelse. Den nye benævnelse er ledelsessekretariatet. Ændring af personale i ledelsessekretariatet: Vikar for assistent Carina Grøn, lokal 2551 Vikar for assistent Diana Hansen, lokal 2550 Fuldmægtig Jonna Yde (lokal 2550) er gået på efterløn med udgangen af januar. Løn- og personaleafdelingen En medarbejder kan ikke give afkald på sin ret til ferie. Værdi af ikke afholdt ferie overføres til Region Midtjyllands Feriefond: Findes der i afdelingen ikke-afholdt ferie med løn ved ferieårets slutning, der ikke er bevilget udbetalt eller overført til efterfølgende ferieår, skal værdien af denne ferie overføres til Region Midtjyllands Feriefond. Afdelingen vil blive påført denne udgift. Vær opmærksom på, at ferien registreres - specielt for medarbejdere med ukontrollabel arbejdstid. Afdelingerne modtager hver måned en personaleoversigt, hvor samtlige personer, der har præsteret timer i afdelingen, vises. Personaleoversigt: For at sikre, at der ikke udbetales løn til medarbejdere, der ikke er ansat, bedes oversigten gennemgået. Findes der personer, afdelingerne ikke vil kendes ved, skal Inge Jakobsen informeres på lokal Afdelingerne skal ikke længere registrere tjenestekode A på arbejdstidsplanerne, når en medarbejder er Der skal ikke registreres tjenestekode A ved sygdom: syg ud over 14 dage delvis syg syg med 56-aftale Sygdom indgår i afdelingernes forbrug, men samtidig tilføres afdelingerne den dagpengerefusion, der modtages fra kommunerne. Lønudbetaling i marts 2007: Skattekort og anciennitetskort m.v., der skal benyttes ved lønudbetalingen i marts 2007, skal være løn- og personaleafdelingen i hænde senest tirsdag den 20. marts Månedslønnen er til disposition fredag den 30. marts

15 Nyt fra fagbiblioteket Nye bøger Basisbog i sygepleje: Krop og velvære / Lis Suhr [et al.] København: Munksgaard Danmark, s. Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg Netter s gastroenterology / Martin H. Floch [et al.] Carlstadt, N.J.: Icon Learning Systems, 2005 xxvii, 900 s., ill., 1 cd-rom Bogens placering: Medicinsk afdeling. Viborg Blodprøver / Peter Fahmy [et al.] Købehavn: Munksgaard Danmark, s., ill. Bogens placering: Klinisk biokemisk afdeling. Skive Nukleærmedisin / Kjell Rootwelt / 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, s., ill. Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM / Brian R. Haynes [et al.] / 3rd ed. Edinburgh: Elsevier/Churchill Livingstone, 2005 xvi, 229 s., ill., 1 cd-rom Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg Hjernerum: Den følelsesfulde hjerne / Morten L. Kringelbach / 2. udg. København: People s Press, s., ill. Bogens placering: Børneambulatorium B24. Viborg Kognitiv terapi: Modeller og metoder / Merete M. Mørch [et al.] København: Hans Reitzels Forlag, s. Bogens placering: Paraplegifunktionen. Viborg Mennesket: Den genetiske arv / Peter K.A. Jensen Århus: Aarhus Universitetsforlag, s., ill. Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg Reumatologi: Opslags- og lærebog om diagnostik, behandling og forebyggelse af bevægeapparatets medicinske sygdomme / Jan Pødenphant / 2. udg. København: FADL s Forlag, s., ill. Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg Samfund og kultur i sundhedsarbejdet / Grit Niklasson København: Frydenlund, s., ill. Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg Subjektivt og objektivt: Anamnese, undersøgelse og journal / Søren Brostrøm [et al.] / 2. udg. København: Munksgaard Danmark, s., ill. Bogens placering: Fagbiblioteket. Viborg Henvendelse vedr. lån af bøgerne sker til fagbiblioteket, lokal

16 Ny afdelingslæge Staff-meeting aflyst Ny afdelingslæge på fertilitetsklinikken Rita Jakubcionyte er pr. 1. oktober 2006 startet som afdelingslæge i fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive. Rita Jakubcionyte blev uddannet som speciallæge ved Kaunas Medicinsk Universitet i Litauen Hun gennemførte sit ph.d.-studium og tog medicinsk ph.d.-grad fra Kaunas Universitet med afhandlingen Determinants for induced abortion. Studiet fokuserede på baggrundene for kvinders valg mellem fødsel og planlagt abort. Fra 2000 arbejdede hun på Kaunas Universitetssygehus som afdelingslæge, senest som ledende overlæge i adolescentgynækologi. Hun har undervist på Kaunas Universitet og udført konsulenttjeneste på ungdomscentret ved Kaunas militærsygehus. Hendes interesseområde omfatter gynækologisk endokrinologi, og hun har deltaget i en række seminarer i Salzburg, Wien, og Kiel. Hun blev udvalgt som FIGO fellow i 2000 i USA. På grund af de anstrengte forhold i det litauiske sundhedssystem besluttede hun sig for at forsætte sin kar- riere i Danmark. I 2005 flyttede hun til Sønderborg og fik stillingen som vikar for afdelingslæge. Staff-meeting 7. marts aflyst Der er ingen staff-meeting onsdag den 7. marts Næste møde er planlagt til onsdag den 21. marts 2007 ved endokrinologisk afsnit. På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller andre nyheder af tværfaglig betydning for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups behandlingskvalitet som et hele. Alle er velkomne, men de fremlagte informationer er kun en del af hospitalets stigende informations- og undervisningstilbud, hvorfor fremmøde naturligt bør nedprioriteres, når der foregår vigtigere aktiviteter på egen afdeling. Staff-meeting foregår i lokale kl til 8.45 på Regionshospitalet Viborg. Prag, KMA 16

17 Ny hygiejnesygeplejerske Ny hygiejnesygeplejerske Den 1. februar startede Connie L. Nielsen som hygiejnesygeplejerske på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Hun skriver om sig selv: Jeg kommer fra en stilling som underviser på Sundheds CVU Nordjylland, hvor jeg de seneste fire år blandt andet har arbejdet med undervisning inden for det infektionshygiejniske område for studerende på sygeplejerskeuddannelsen samt med vejledningsopgaver i samarbejde med videns- og udviklingscentret. Jeg er uddannet som sygeplejerske i 1983 og rejste umiddelbart efter endt uddannelse på et seks-måneders studieophold i Indien. Derefter blev det til tre år på Aalborg Sygehus inden for det gynækologiske og det thoraxkirurgiske speciale, hvorefter turen igen gik til udlandet - denne gang det nordlige Norge på et fjeldhospital, hvor der blev rig lejlighed til at indhøste megen erfaring inden for den akutte modtagelse. Længsel efter det nordjyske afstedkom endnu et par år på Aalborg Sygehus, denne gang inden for abdominalkirurgien. Så satte rejselysten ind igen, og denne gang faldt valget på Samsø Sygehus, hvor mange forskellige sygeplejekombinationer blev afprøvet. Da elevtiden ikke havde givet mulighed for at afprøve hverken det billeddiagnostiske speciale eller det operative felt, blev jeg tilbudt oplæring i samarbejde med Odder Sygehus. Tiden på Samsø strakte sig over et år, før ø-kulleren satte ind. På dette tidspunkt var privathospitaler i sin vorden, og Mermaid i Ebeltoft blev det første sted i landet, hvor der var mulighed for at afprøve nye ideer og medvirke til tegne sygeplejen helt fra start, så det blev til en lille tur inden for det felt, før der skulle prøves nye kræfter inden for ledelsesfeltet. Hobro/Terndrup Sygehus blev den næste base - en arbejdsplads, som bød på 13 rigtig gode år som afdelingssygeplejerske på den kirurgiske afdeling K4. I denne periode blev der mulighed for at arbejde med mange projekter - eksempelvis implementering af elektronisk sygeplejejournal og et kvalitetsikringsprojekt omfattende patienter indlagt med collum femoris fractur. Da der på landsplan skulle arbejdes med implementering af APV inden for det psykiske arbejdsmiljø, blev afdeling K4 udpeget som læringsmodel for det resterende sygehus. I perioden tog jeg en diplomuddannelse i ledelse på DSH i Århus, hvor specialet omfattede arbejdet med konfliktledelse som et dynamisk arbejdsredskab. I 2002 blev jeg master i voksenuddannelse fra Roskilde Universitet, hvor den projektorienterede arbejdsform igennem hele studiet gav mulighed for at arbejde med læring ud fra mange forskellige platforme. De efterfølgende fire år på Sundheds CVU har givet mig et godt, fagligt fundament til stillingen som hygiejnesygeplejerske. 17

18 Personaleforeningen for Viborg Sygehus, Kjellerup Sygehus og Søndersøparken Personaleforeningen for Viborg Sygehus, Kjellerup Sygehus og Søndersøparken: Generalforsamling Teatertur torsdag den 22. marts kl mødelokale 23, Regionshospitalet Viborg Faste forhold - Gregersen Sagaen Aarhus Teater Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag (sendes senest 13. marts 2007 til Susanne Andreasen, centralkøkkenet) 5. Valg til bestyrelse og revisor På valg til bestyrelsen er: Ivan Espersen, Kirsten Jeppesen, Signe Prahl og Erik Hansen 6. Eventuelt Vel mødt til en god generalforsamling BESTYRELSEN Kommende arrangementer 20. maj: Cirkus Arena 9. juni: Jesperhus Blomsterpark August/sept.: Naturoplevelse 24. november: Juletur til København?? Julefrokost, evt. med lidt julerevy?? Nærmere annoncering følger her i bladet. BESTYRELSEN onsdag den 28. marts Kampmann beskriver i Gregersen Sagaen meget præcist en tid fra , hvor basis for vores velfærdssamfund blev grundlagt. Politisk korrekthed og biodynamisk landbrug. Gamle forhold forgår, og nye opstår. Er vi blevet klogere? For medlemmer + ledsager. Pris pr. billet kr. 100,-. Fælles bustransport kl fra festsalen, Søndersøparken. Tilmelding til Signe Prahl, lokal 2684, senest 23. marts. Billetterne SKAL afhentes mandag den 26. marts mellem og i forhallen, Viborg. Julerevy? Som noget nyt (som måske kunne få nogle flere til at komme til vores julefrokost) kunne vi tænke os at lave lidt revy - ikke en stor revy, men blot lidt godt til smilebåndet. Hvis du / I har lyst til at underholde dine / jeres kolleger en lille stund til den store julefrokost - så henvend dig / jer til Signe Prahl, lokal 2684, og hør lidt nærmere. BESTYRELSEN 18

19 Kunstforeningen Gaia Raku og muffel-keramik i Gaia Månedens kunstner hedder Jóhanna K. Óskarsdóttir. Hun bor og arbejder på Silkeborg-egnen, men navnet afslører en herkomst i det nordatlantiske: Jeg er født og opvokset på Island og er kunstnerisk stærkt præget af mit hjemlands barske og vilde natur, men også de danske skove med de pragtfulde efterårsfarver er en inspirationskilde. Størstedelen af værkerne er modelleret, hvorefter de enten raku- eller muffelbrændes. Om sin kunst siger Jóhanna K. Óskarsdóttir i øvrigt: Jeg bruger gerne lerfarver i naturens farver, men ikke glasur. Nogle gange bruger jeg en lille, glat sten til at slibe overfladen med. Værkerne er pakket enkeltvis ind i papir og et tyndt lag ler som bliver formet efter værket. Imellem dette lag og værket lægger jeg tang, blåmuslinger, kviste, blade m.m. Efter brænding i elovn ved ca grader C er papiret brændt væk, og derefter bliver den ydre, tynde lerpakke fjernet, og tilbage bliver det færdige værk med strukturer i gule, brune, orange og blå farver efter de indlagte materialer. Denne brændeteknik kræver tid og stor tålmodighed, men jeg synes den er meget spændende fyldt med overraskelser, aldrig to ens værker, og hvert enkelt får sin egen charme! Udstillingsansvarlig: Lene Møller, M

20 Klinisk mikrobiologisk holder kursus - især for yngre læger Kursus i mikrobiologi, infektionssygdomme og antibiotikaterapi Formål og indhold: At sætte kursisterne i stand til at vurdere den infektiøse patient og med viden om de hyppigste ætiologiske agens at ordinere relevante mikrobiologiske prøver samt vurdere resultaterne og rationelt tilrettelægge antibiotikabehandling. At give kursisterne forståelse af den laboratoriediagnostiske cyklus : Patient Målgruppe: Fortrinsvis yngre læger. Turnuslæger vil få 1. prioritet. Form: 1 dags kursus. Foredrag vekslende med laboratorieundervisning. Kurset er gratis. Undervisere: Hans Linde Nielsen, Jørgen Prag og Lena H. Kristensen. Rekvisition Prøvetagning Prøvetransport Diagnose og valg af terapi Tolkning Svarafgivelse Tid: Onsdag den 18. april 2007 kl Sted: Klinisk mikrobiologisk afdeling, 4. sal, Regionshospitalet Viborg. Laboratorieanalyse Den laboratoriediagnostiske cyklus. Der lægges i undervisningen vægt på ætiologi, diagnostik og behandlingsmuligheder ved meningitis, encefalitis, cerebral absces, øvre og nedre luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner, gastrointestinale infektioner, bakteriæmi, endocarditis, gynækologiske infektioner samt indikation for valg af antibiotikaprofylakse i kirurgien. Tilmelding: Senest den 15. marts 2007 til kursussekretær: hanne. Tilmeldingen er bindende og kursuspladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Oplys venligst: Navn, afdeling, stillingsbetegnelse (f.eks. turnus, intro, blok, kursus). Nærmere kursusprogram rundsendes efter 15. marts

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 4 Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. landevej 61

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere