Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr og nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05"

Transkript

1 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr og nr

2 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes Forsikring, når De har oprettet motorkøretøjsforsikring hos os. Hvis De er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er De altid velkommen til at ringe til vores hovedkontor eller Deres lokale assurandør.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A Sådan dækker forsikringen 1 1 Hvem er dækket (de sikrede) 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Ansvarsforsikring 1 4 Kaskoforsikring 1 5 Redningsforsikring i udlandet 2 6 Retshjælpsforsikring 2 7 Trafikulykkesforsikring 2 B Hvis De kommer ud for en skade 3 8 Anmeldelse af skade 3 9 Taksering og reparation 3 10 Hvorledes opgøres erstatningen 3 C Bonussystem og selvrisiko 4 11 Bonussystem 4 12 Selvrisiko 5 13 Flytning og risikoforandring 5 14 Salg, afmelding og deponering af nummerplader 5 15 Opsigelse 5 16 Ændring af betingelser og præmie 6 D Fællesbestemmelser 6 17 Præmiens betaling 6 18 Indeksregulering 6 19 Ankenævnet for Forsikring 6 20 Love og vedtægter 6 21 Lov om behandling af personoplysninger 6 22 Fortrydelsesret 7 E Andre bestemmelser for forsikringen 7 23 Motorløb 7 24 Naturkatastrofer, krig, atomenergi o.lign. 7 For forsikringen gælder udover disse betingelser det i policen anførte

4 A Sådan dækker forsikringen 1. Hvem er dækket (de sikrede) 1.1. Forsikringen dækker Dem som forsikringstager og enhver, der lovligt og med Deres tilladelse benytter køretøjet Hvis køretøjet overlades til en virksomhed til reparation, service eller lignende, er skader ikke dækket af nærværende forsikring, såfremt virksomheden er ansvarlig for den opståede skade, eller skaden er dækket af anden tegnet forsikring Hvis bilen skifter ejer, er den nye ejer dækket i indtil 3 uger efter ejerskiftet, hvis den nye ejer ikke selv har tegnet forsikring for køretøjet. 2. Hvor dækker forsikringen 2.1. Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet den internationale aftale vedrørende forsikringskort for motorkøretøjer ( grønt-kort ordningen ). For vare- og lastbiler over 3,5 tons totalvægt samt traktorer, arbejdsmaskiner, motorredskaber og påhængskøretøjer til sådanne, dækkes kørsel i udlandet ikke, medmindre det fremgår af policen, at der er truffet særlig aftale herom Såfremt der er tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun i det omfang anden forsikring ikke dækker (subsidiær dækning). Hvad kan policen omfatte Omfanget af Deres dækning kan De se på Deres police 3. Ansvarsforsikring 3.1. Ansvarsforsikringen dækker Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved det motordrevne køretøjs brug som trafikmiddel. Der dækkes med op til de til enhver tid gældende summer i færdselsloven. Ved kørsel uden for Danmark dækker forsikringen med de pågældende landes erstatningssummer dog mindst med de summer, der gælder i Danmark (se dog 2, stk. 1, 2. afsnit) Udover erstatningen til skadelidte betales udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringens dækningssummer derved overskrides Personskader på forsikringstageren er dækket, når denne ikke selv er fører af motorkøretøjet (se dog 7) Ansvarsforsikringen dækker ikke Skade på førerens person eller førerens og forsikringstagerens eller den faste brugers ting eller ejendom Skader på tilkoblede køretøjer eller redskaber Skade på transporteret gods (dog ikke personligt rejsegods) under kørsel i udlandet Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven) Skade, der er sket, medens køretøjet var udlejet Regres Regres betyder, at Gartnernes Forsikring har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt Gartnernes Forsikring har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt skaden med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf. færdselslovens 108, stk Udlejes køretøjet uden fører i strid med de af Justitsministeriets fastsatte bestemmelser, er Gartnernes Forsikring forpligtet til at gøre regres, hvis en skade har medført udgift for selskabet Gartnernes Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis selskabet har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 4. Kaskoforsikring 4.1. Kaskoforsikringen dækker Kaskoforsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri Hvilke genstande er omfattet Selve køretøjet med almindeligt fastmonteret udstyr. Afmonteret tilbehør og værktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj Radiomateriel og lignende er kun omfattet af forsikringen, når dette er fastmonteret i køretøjet Undtaget fra forsikringen er TV, video, transportable biltelefoner og walkie talkies Kaskoforsikringen dækker ikke Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (fx motor, transmission og styretøj). En sådan skade er dog dæk- 1

5 ket, hvis skaden skyldes brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk Skade, der sker under og i forbindelse med behandling og bearbejdning af køretøjet, medmindre skaden er en kørselsskade Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust eller frostsprængning) eller anden forringelse af køretøjet, der er en følge af almindelig brug, herunder slid, stenslag i lak, ridser i ruder og lignende Skade, der skyldes, at køretøjet er behæftet med sådanne mangler, at det er uforsvarligt at benytte dette fx ulovligt nedslidte dæk Skade, sket under af- og pålæsning samt under kørsel med hævet tippelad eller ved fejlbetjening af tippeladsordningen Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie Skade, der sker, medens køretøjet er udlejet. Ud over de forannævnte er følgende skader undtaget, idet forsikringstageren dog er dækket - medmindre det påvises, at forsikringstageren eller den faste bruger var klar over, at der forelå sådanne omstændigheder, eller det manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed (forsikringsaftalelovens 18) Skade sket, medens køretøjet blev ført af en person, der var ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde på grund af påvirkning af spiritus eller euforiserende stoffer (forsikringsaftalelovens 20) Skade forvoldt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, eller ved knallertkørsel ikke havde den lovbefalede alder, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Hvis der alene er tegnet brandforsikring for køretøjet, dækker forsikringen skade sket ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion med de samme undtagelser som kaskoforsikringen jf. ovenstående 5. Redningsforsikring i udlandet 5.1. Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke brandforsikring alene) Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med indtil 3,5 tons tilladt totalvægt samt påhængsvogne og campingvogne til sådanne. Vare- og lastbiler er dog ikke omfattet, hvis kørslens formål er godstransport Forsikringen dækker i Europa, i Rusland indtil Ural samt Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen i udlandet findes i det røde SOS-servicekort, som kan rekvireres hos Gartnernes Forsikring. Kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. 5.5 Såfremt der er tegnet anden forsikring, der dækker kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun i det omfang, anden forsikring ikke dækker Der mistes ikke bonus eller opkræves selvrisiko ved skader under redningsforsikring. 6. Retshjælpsforsikring 6.1. Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke brandforsikring alene) Forsikringen. dækker omkostninger med indtil kr inkl. moms i forbindelse med visse civile retssager, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj Det er en betingelse for eventuel retshjælpsdækning, at en advokat har påtaget sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Gartnernes Forsikring Under retshjælpsforsikringen er der en selvrisiko på 10% af de erstatningsberettigede omkostninger dog mindst kr Der mistes ikke bonus ved skader under retshjælpsforsikringen De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos Gartnernes Forsikring. 7. Trafikulykkesforsikring 7.1. Denne risiko er alene medforsikret, når policen for motorkøretøjsforsikring omfatter lovpligtig ansvarsforsikring for et registreringspligtigt køretøj eller en godkendt traktor. Undtagelserne som er nævnt i , gælder også for denne dækning. Hvem er dækket (de sikrede) Føreren og passagererne når de på skadetidspunktet befinder sig i det på policen nævnte køretøj. 2

6 B Omfang Trafikulykkesforsikringen træder til, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarsforsikring eller arbejdsskadeforsikring (subsidiær dækning). Dækningssummer Ved dødsfald Til ægtefælle/samlever kr Ved varigt mén (invaliditet) Méngrad (invaliditet) fastsættes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring (méntabellen). Ved méngrad 100 og derover (fuldstændig invaliditet) udbetales kr Ved mindre méngrader ydes forholdsmæssig erstatning. Erstatning udbetales ikke for méngrader på mindre end 5. Méngradens størrelse skal - hvis en af parterne forlanger det - fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning. En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været tilstede. Samme persons ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning for både invaliditet og død. Ved samme skadebegivenhed kan der maksimalt udbetales kr Forsikringens ophør Dækningen ophører ved køretøjets ejerskifte eller afmelding samt ved policens opsigelse. Hvis De kommer ud for en skade 8. Anmeldelse af skade 8.1. Enhver skade skal snarest anmeldes til Gartnernes Forsikring. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt om skaden Tyveri, røveri og hærværk skal endvidere straks anmeldes til politiet Kommer De ud for en skade i udlandet, hvor De får brug for Deres redningsforsikring, skal De henvende Dem direkte til: SOS International A/S, Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg. Tlf Der må ikke uden samtykke fra Gartnernes Forsikring træffes aftale om erstatningskrav. Sådanne aftaler forpligter kun Dem selv. 9. Taksering og reparation 9.1. Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden forudgående aftale med Gartnernes Forsikring eller en taksator, der repræsenterer Gartnernes Forsikring. Mindre reparationer kan dog udføres, såfremt det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre Gartnernes Forsikring har ret til at bestemme, hvor køretøjet skal repareres. 10. Hvorledes opgøres erstatningen Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Der ydes ikke erstatning for den forringelse af bilens værdi, som en reparation eventuelt medfører (se dog 10, stk. 2). Forøgede udgifter som følge af, at reparationen udføres uden for normal arbejdstid, erstattes ikke. Forbedringer af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Værdiforringelserstatning Er det forsikrede køretøj en personbil registreret til privat personkørsel, har forsikringstageren ret til værdiforringelseserstatning. Det er dog en betingelse, at reparationsudgifterne udgør mindst 20% af prisen på skadedagen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang. Såfremt denne betingelse er opfyldt, ydes værdiforringelseserstatning således: 15% af reparationsudgifterne, hvis skaden sker inden for det første år efter første registrering. 10% af reparationsudgifterne, hvis skaden sker inden for det andet og tredje år efter første registrering. Der ydes ikke værdiforringelseserstatning for personbiler, der er mere end 3 år gamle. 3

7 10.3. Kontant erstatning Er skaden så stor, at reparation efter taksators skøn eller Skats regler ikke kan betale sig, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling (handelsværdien). Det samme gælder, såfremt køretøjet ved tyveri ikke kommer til veje inden 4 uger efter, at tyveriet er anmeldt skriftligt til Gartnernes Forsikring og politiet Hvis Gartnernes Forsikring har udbetalt kontanterstatning, tilhører køretøjet selskabet Nyværdierstatning For personbiler registreret til privat personkørsel har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for et fabriksnyt køretøj af samme fabrikat, type og årgang som det skaderamte med et tillæg for værdien af fastmonteret tilbehør under forudsætning af: At skaden er sket inden for det første år efter første registrering. At bilen er fabriksny ved forsikringens tegning (ændring). At reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50% af bilens nyværdi Transportomkostninger i Danmark I det omfang transportomkostningerne ikke er dækket af anden forsikring, abonnement eller lignende, betaler Gartnernes Forsikring nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer køretøjet atter til veje efter tyveri, betales nødvendige omkostninger ved transport af køretøjet til dettes hjemsted Uden for Danmark gælder bestemmelserne vedrørende redningsforsikring i udlandet (se 5) Moms Moms i henhold til gældende lov betales af Gartnernes Forsikring. Momsen bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, at denne kan medregne beløbet til den indgående moms. Gartnernes Forsikring udlægger momsen over for reparatøren og sender forsikringstageren en opgørelse ved skadens afregning Ved kontant afregning fradrages momsen, i det omfang beløbet kan medregnes i den indgående moms Betales momsen ikke senest 14 dage efter en påmindelse om betaling, forbeholder Gartnernes Forsikring sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel Voldgift Kan De ikke blive enig med Gartnernes Forsikring om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. Til denne voldgift vælger De og Gartnernes Forsikring hver en voldgiftsmand. Voldgiftsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder, som dog kun deltager i afgørelsen, hvis voldgiftsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. Den ved voldgift trufne afgørelse er endelig og inappellabel og kan ikke indbringes for domstolene. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsretten fastsætter selv sin kompetence og procedure og bestemmer omkostningernes fordeling Vejledning om muligheden for at kræve acontobeløb. Senest 3 måneder efter anmeldelsen af en forsik ringsbegivenhed, har sikrede krav på vejledning angående muligheden for en acontoerstatning, medmindre kravet inden da fuldt ud er afvist eller imødekommet af Gartnernes Forsikring Rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand. Sikrede kan få dækket rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand i forbindel se med udenretlig fremsættelse og opgørelse af kravet mod selskabet, såfremt det efter en konkret vurdering ud fra kravets omfang og beskaffenhed, har været rimeligt og nødvendigt, at sikrede har søgt advokatbistand. I givet fald erstattes udgifterne til et arbejdsvederlag beregnet ud fra det antal timer, der med rimelighed må antages at have været nødvendigt for gennemførelse og opgørelse af det konkrete krav. C Bonussystem og selvrisiko Nedenstående bestemmelser gælder alene for forsikringer med præmieregulering og selvrisiko. 11. Bonussystem 11.1 Forsikringen har 10 bonusklasser, hvor bonusklasse 1 er den dyreste, og bonusklasse 10 er den billigste. 4

8 11.2. For hvert år De kører skadefrit, rykker De 1 bonusklasse op (dvs. får billigere præmie). Ændringen sker pr. hovedforfaldsdato Efter hver skade, som endeligt betales af Gartnernes Forsikring, rykker De 2 bonusklasser ned (dvs. får dyrere præmie). Ændringen sker pr. førstkommende hovedforfaldsdato efter skadedatoen De får dog ikke dyrere præmie ved: Skader opstået ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af frit faldende genstande på køretøjet samt skader alene på det forsikrede køretøjs glas Skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne i i erstatningsansvarsloven Skade hvor der udbetales erstatning til skadelidte i medfør af færdselslovens såfremt det vurderes, at føreren af Deres køretøj er helt uden skyld i den skete skade Eliteskader, dvs. færdselsuheld, som sker medens køretøjet er placeret i billigste bonusklasse (bonusklasse 10). Det er endvidere en betingelse, at der alene er sket skade på det her i selskabet forsikrede køretøj (fx solouheld, hærværk eller parkeringsskade), og at reparation eller totalskadeerstatning ifølge taksatoropgørelse ikke overstiger kr Desuden er det en betingelse, at der ikke inden en eventuel eliteskade har været skade, der vil medføre bonustab pr. førstkommende hovedforfaldsdato. Har De haft en eliteskade, skal der gå mindst 3 år, før De på ny er berettiget til en sådan dækning. 12. Selvrisiko Deres selvrisiko fremgår af policen Der betales ikke selvrisiko for skader, som er nævnt i 11 stk stk For skader under retshjælpsforsikringen gælder den selvrisiko, der er nævnt i 6 stk Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, udlægger Gartnernes Forsikring selvrisikobeløbet, og opkræver dette hos Dem. 13. Flytning og risikoforandring Der skal snarest muligt gives skriftlig meddelelse, når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl, eller når der sker forandring i den risiko, der er beskrevet i policen fx vognskifte eller ændring i køretøjets anvendelse, vægt og tilkoblingsanordning, således at forsikringen kan blive reguleret efter den gældende tarif Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning i skadetilfælde helt eller del vis bortfalder. 14. Salg, afmelding og deponering af nummerplader Hvis det forsikrede køretøj sælges eller på anden måde afhændes, ophæves forsikringen (se dog afsnit A, 1 stk. 3) Hvis køretøjets nummerplader indleveres til Skat, vil Gartnernes Forsikring automatisk få meddelelse om dette, og forsikringen ophører da fra afmeldingsdatoen - medmindre De inden skriftligt har givet os besked om, at De ønsker at fortsætte kaskoforsikringen til stilstandspræmie i overensstemmelse med gældende tarif. 15. Opsigelse Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og den fortsætter automatisk, indtil den skriftligt opsiges af Dem eller Gartnernes Forsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfaldsdagen Udenlandsdækningen herunder redningsforsikringen kan af Gartnernes Forsikring ændres eller opsiges med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen Efter en skade kan både De og Gartnernes Forsikring opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen skal meddeles skriftligt inden 1 måned efter, at skaden er blevet betalt eller afslået Såfremt en eventuel opkrævning af udlagt selvrisiko eller udlagt merværdiafgift ikke er betalt senest 14 dage efter første påmindelse, kan Gartnernes Forsikring opsige forsikringen med 14 dages varsel Hvis Gartnernes Forsikring på grund af forsikringens forløb fx efter gentagne skadetilfælde stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af automobilforsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrering af nævnte fællesregister (Amaliegade 10, 1256 København K, telf ) sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. 5

9 15.6 Kort opsigelsesfrist Forsikringstager kan uanset ovennævnte opsigelsesfrist opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned. Hvis forsikringstager benytter denne mulighed for opsigelse, skal der betales et gebyr. Geby rets størrelse oplyses ved henvendelse til selskabet. Ved opsigelse til hovedforfald eller efter en skade opkræves der ikke gebyr. 16. Ændring af betingelser og præmie Såfremt Gartnernes Forsikring ændrer forsikringens præmiegrundlag (præmietarif) eller betingelser, er såvel De som Gartnernes Forsikring berettiget til med 1 måneds varsel at forlange ændringen gennemført fra førstkommende hovedforfaldsdato. D Kan De ikke acceptere en sådan ændring af præmie eller betingelser, kan De med 14 dages varsel opsige forsikringen pr. ændringsdatoen. Fællesbestemmelser 17. Præmiens betaling Præmien opkræves over giro ved fremsendelse af et girokort til den adresse, De har opgivet. Præmien kan også betales gennem Betalingsservice (BS). Opkrævningsgebyr, portoudgifter eller BS-gebyr i forbindelse med opkrævningen betales af Dem Første præmie og skadesforsikringsafgift til staten forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Præmien skal betales inden den frist, der står på girokortet. Betales præmien ikke, inden fristen udløber, således at vi må sende Dem en påmindelse, har Gartnernes Forsikring ret til et opkrævningsgebyr. En påmindelse om præmiebetaling fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter påmindelsen, ophører forsikringens dækning. Derefter modtager politiet herfra en meddelelse, og køretøjets nummerplader vil blive inddraget Indeksreguleringen foretages en gang om året på forsikringens første hovedforfaldsdag i kalenderåret. 19. Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uoverensstemmelser mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl og Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Klageskema og girokort til brug for gebyrind betaling kan rekvireres hos: a. Gartnernes Forsikring GS b. Ankenævnet for Forsikring c. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup Tlf mellem kl og Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikrings aftaler i det omfang, denne ikke er fraveget samt lov om finansiel virksomhed og selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter ønske. 21. Lov om behandling af personoplysninger Denne lov giver Dem rettigheder som forbruger. De kan fravælge at modtage uopfordret information om vore produkter, som er adresseret direkte til Dem. Hvis De ikke ønsker at modtage en sådan information, skal De give os besked. Vi har registreret personlige oplysninger om Dem, såsom navn, adresse samt evt. telefon- og CPRnummer. Hvis De ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret, kan De kontakte os En forsikring, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er blevet betalt. 18. Indeksregulering Præmien reguleres på grundlag af det løntal, der af Danmarks Statistik hvert år offentliggøres som det summariske lønindeks for 1. kvartal. 6

10 22. Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring har forsikringstageren ret til at benytte sig af fortrydelsesret efter følgende retningslinier: FORTRYDELSESRET Efter forsikringsaftalelovens 34 har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift (fx på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. E Andre bestemmelser for forsikringen 23. Motorløb Forsikringen dækker ikke skade, som sker under motorløb eller kørsel på bane eller andre områder, der er afspærret til formålet Skaden, der sker under nationale orienteringsløb, økonomiløb eller rallys uden for afspærret bane, er dog dækket, når politiet har givet tilladelse til løbet. Det kræves dog endvidere, at de regler, der gælder for den slags løb, er overholdt Skade, som sker ved øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel, er dækket, når denne kørsel foregår under instruktion af en motororganisation eller lignende og på afspærret område. 24. Naturkatastrofer, krig, atomenergi o.lign Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv og andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder eller udløsning af atomenergi. Hvis De fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1., er der frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningen senere fx onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De Inden fortrydelsesfristens udløb skal Gartnernes Forsikring underrettes om, at De har fortrudt aftalen. Hvis underretningen gives skriftligt fx pr. brev eller skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen skal gives til: Gartnernes Forsikring GS Struergade Taastrup 7

11 ... GARTNERNES FORSIKRING GS CVR-nr HOVEDKONTOR Struergade 24 DK-2630 Taastrup Telefon Telefax Form

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring

Påhængskøretøjsforsikring Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Påhængskøretøjsforsikring. Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere