L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder"

Transkript

1 L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv. 1. Såfremt det sandsynliggøres, at nogen som led i erhvervsvirksomhed eller i øvrigt i ikke ubetydeligt omfang har krænket en immaterialret eller begået en overtrædelse nævnt i stk. 2, kan fogedretten efter anmodning fra rettighedshaveren eller en anden, der er beføjet til at påtale krænkelsen eller overtrædelsen (rekvirenten), træffe bestemmelse om, at der hos den pågældende (rekvisitus) skal foretages en undersøgelse med henblik på at sikre bevis for krænkelsen eller overtrædelsen og dennes omfang. Stk. 2. Loven finder anvendelse på bevissikring vedrørende 1) krænkelse af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder, jf. ophavsretslovens 2, 3, 65, 66, 67, 69, 70, 71 og 77, 2) overtrædelse af ophavsretslovens 11, stk. 2, 73 og 74, 3) overtrædelser som nævnt i ophavsretslovens 76, stk. 1, nr. 4 og 5, og 78, 4) overtrædelser som nævnt i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 75 a, 5) krænkelse af mønstre, 6) krænkelse af varemærker, herunder EF-varemærker, og fællesmærker, 7) krænkelse af virksomhedernes navne, 8) krænkelse af patenter, 9) krænkelse af brugsmodeller, 10) krænkelse af rettigheder til halvlederprodukters udformning, 11) krænkelse af rettigheder til plantenyheder, 12) krænkelse af geografiske betegnelser mv., og 13) overtrædelse af markedsføringslovens 1 ved ulovlig produktefterligning. Stk. 3. Undersøgelsen kan omfatte alt materiale, som må antages at være af betydning med henblik på at konstatere, om og i hvilket omfang krænkelser eller overtrædelser som nævnt i stk. 2 har fundet sted, herunder genstande bestemt for salg, maskiner og andet produktionsudstyr, bogføringsmateriale, fakturaer, ordresedler, reklamemateriale og andre dokumenter, 1

2 oplysninger på edb-anlæg, edb-programmer og elektroniske lagringsmidler. Der kan dog ikke foretages undersøgelse med henblik på at konstatere, om produktionsprocesser eller maskiner og andet produktionsudstyr krænker patenter, brugsmodeller eller rettigheder til halvlederprodukters udformning. Stk. 4. Fogedretten kan helt eller delvis afslå en anmodning om undersøgelse, såfremt det må antages, at undersøgelsen vil påføre rekvisitus skade eller ulempe, som står i misforhold til rettighedshaverens interesse i undersøgelsens gennemførelse. Stk. 5. En undersøgelse må ikke omfatte materiale, der indeholder oplysninger om forhold, som rekvisitus i medfør af retsplejelovens 169, 170 eller 172 ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne. 2. Anmodningen om undersøgelse indgives til fogedretten i den retskreds, i hvilken rekvisitus har hjemting, jf. retsplejelovens , eller i hvilken de lokaler, der skal være genstand for undersøgelse, er beliggende. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde de oplysninger, som rekvirenten påberåber sig til støtte for anmodningen samt de oplysninger, der i øvrigt er nødvendige for sagens behandling. Stk. 2. Fogedretten fastsætter tid og sted for forretningen og giver meddelelse herom til rekvirenten og rekvisitus. Forudgående underretning af rekvisitus kan undlades, såfremt underretning må antages at medføre risiko for, at genstande, dokumenter, oplysninger på edbanlæg eller andet, som er omfattet af anmodningen om undersøgelse, fjernes, tilintetgøres eller ændres. Stk. 3. Rekvisitus skal, selv om denne ikke har modtaget forudgående underretning om forretningen, have adgang til at udtale sig, før fogedretten træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om undersøgelse skal tages til følge, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Forretningen kan foretages, selv om rekvisitus ikke giver møde eller ikke træffes. I så fald opfordrer fogedretten andre personer over 18 år, som er til stede, og som må antages at have kendskab til rekvisiti forhold, til at varetage dennes interesser under forretningen. Stk. 5. Er rekvisitus ikke forud blevet underrettet om forretningen, skal rekvisitus eller den, der varetager dennes interesser, jf. stk. 4, have adgang til at tilkalde en advokat. Ønsker rekvisitus eller dennes repræsentant at benytte sig af denne ret, udsættes forretningen, indtil advokaten er kommet til stede. Dette gælder dog ikke, såfremt en udsættelse af forretningen i dette øjemed vil medføre unødig forsinkelse eller en risiko som nævnt i stk. 2, 2. pkt. Stk. 6. En afgørelse om gennemførelse af undersøgelse kan betinges af, at rekvirenten stiller sikkerhed for den skade eller ulempe, som rekvisitus kan blive påført. Fogedretten bestemmer sikkerhedens art og størrelse. Stk. 7. Har rekvisitus ikke været til stede under forretningen, giver fogedretten uden unødigt ophold rekvisitus underretning om, hvad der er passeret. Rekvisitus kan i så fald inden 1 uge efter modtagelsen af underretningen kræve forretningen genoptaget. Stk. 8. Fogedrettens afgørelser træffes ved kendelse og kan kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53. 2

3 Stk. 9. En bevisførelse, som findes uforenelig med hensynet til forretningens fremme, kan afskæres. 3. En undersøgelse gennemføres ved fogedrettens foranstaltning. I det omfang, det må anses for nødvendigt med henblik på sikring af bevis, kan fogedretten beslaglægge genstande eller dokumenter, ligesom fogedretten eller den, retten bemyndiger hertil, kan tage fotografier, optage film samt fremstille kopier af dokumenter, oplysninger på edb-anlæg, edbprogrammer og andet materiale. Stk. 2. Fogedretten kan udpege en eller flere uvildige sagkyndige til at bistå sig ved undersøgelsens gennemførelse. Stk. 3. Medmindre andet bestemmes af fogedretten, og på de betingelser, retten måtte fastsætte, har rekvirenten eller dennes repræsentant ret til at være til stede under undersøgelsen med henblik på at bistå fogedretten med oplysninger, identifikation af produkter og lignende. Stk. 4. I retsbogen gengiver fogedretten i fornødent omfang de iagttagelser, der er gjort under undersøgelsen, ligesom fogedretten udfærdiger en fortegnelse over beslaglagte genstande eller dokumenter og fremstillede kopier mv. Materialet opbevares af fogedretten eller den, retten bemyndiger hertil. I det omfang, andet ikke bestemmes af fogedretten, holdes materialet tilgængeligt for parterne, og fogedretten kan i samme omfang udlevere materialet eller kopier heraf til parterne. Har en uvildig sagkyndig medvirket, skal denne inden for en af fogedretten fastsat frist udfærdige en beskrivelse af undersøgelsen og dennes resultater. Fogedretten sender en kopi af beskrivelsen til parterne. Stk. 5. Udgifter ved sagkyndig bistand og opbevaring af beslaglagte genstande mv. samt andre særlige udgifter ved forretningens gennemførelse afholdes foreløbig af rekvirenten. Fogedretten kan bestemme, at rekvirenten skal stille sikkerhed for udgifternes betaling. Stk. 6. I det omfang, det må anses for nødvendigt for at gennemføre undersøgelsen, kan fogedretten skaffe sig adgang til rekvisiti lokaler og gemmer. Fogedretten kan med henblik herpå anvende den nødvendige magt. Politiet yder efter anmodning fogedretten bistand hertil. 4. Medmindre rekvisitus frafalder forfølgning, skal rekvirenten inden 4 uger efter modtagelsen af fogedrettens meddelelse om, at undersøgelsen er afsluttet, anlægge retssag vedrørende de krænkelser eller overtrædelser, som begrundede anmodningen om undersøgelse. Har rekvisitus ikke frafaldet forfølgning, og anlægges retssag ikke rettidigt, skal fogedretten og rekvirenten tilbagelevere beslaglagte genstande og dokumenter, fremstillede kopier og andet bevismateriale hidrørende fra undersøgelsen, og det under undersøgelsen fremkomne kan ikke anvendes som bevis for krænkelser eller overtrædelser. Stk. 2. Ophæves en afgørelse om undersøgelse, efter at undersøgelsen er gennemført, gælder stk. 1, 2. pkt. tilsvarende. Stk. 3. Viser det sig, at den af rekvirenten påberåbte ret ikke består eller ikke kan gøres gældende af rekvirenten, har rekvisitus krav på erstatning for tab og tort. Det samme gælder, såfremt det ikke godtgøres, at rekvisitus har gjort sig skyldig i krænkelser eller overtrædelser omfattet af anmodningen om undersøgelse. 3

4 Stk. 4. Krav om erstatning i medfør af stk. 3 kan gøres gældende som modkrav under en retssag, anlagt af rekvirenten, eller under et selvstændigt søgsmål. Anlægger rekvirenten ikke retssag i overensstemmelse med stk. 1, 1. pkt., skal et selvstændigt søgsmål om erstatning anlægges af rekvisitus inden 3 måneder efter, at fristen for rekvirentens søgsmål er udløbet. Ophæves en afgørelse om undersøgelse efter sagens genoptagelse, jf. 2, stk. 7, 2. pkt., eller under kære, kan der ved afgørelsen herom tillægges rekvisitus erstatning efter stk I det omfang, andet ikke følger af bestemmelserne i denne lov, finder retsplejelovens første bog, anden bog og tredje bog, første afsnit ( 1-336c), tilsvarende anvendelse. Endvidere finder retsplejelovens 344, 349, 487, stk. 2-4, 491, stk. 3, 492, stk. 1, 495, stk. 3, 499, 500, 502, stk. 1, nr. 2 og 3, samt 647, stk. 2, tilsvarende anvendelse. 6. I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000, foretages følgende ændringer: 1. I 17, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nr. 4:»4) forretninger vedrørende bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv.«2. I 17 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»for forretninger vedrørende nedlæggelse af forbud og forretninger vedrørende bevissikringsundersøgelse, der begæres og foretages samtidig, betales kun én tillægsafgift«. 7. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Baggrunden for forslaget Lovforslagets formål 6 2. Nærmere om baggrunden for lovforslaget Immaterialretslovene og deres sanktionssystem Generelt Særligt om ophavsretten 7 4

5 Særligt om varemærkeretten Særligt om patentretten Krænkelsernes omfang og karakter Bevissikringsproblemerne TRIPS-aftalens artikel 50, stk. 1, litra b EU-kommissionens grønbog af 15. oktober Gældende ret Ransagning Fremrykket bevisførelse og isoleret bevisoptagelse Fogedforbud EF-forordning 3295/94 som ændret ved forordning 241/99 om foranstaltninger i forbindelse med indførsel til eller udførsel fra Fællesskabet af varer, der krænker visse former for intellektuel ejendomsret Fremmed ret Sverige Finland Norge England Frankrig Tyskland Lovforslagets udformning Behovet for lovgivning Den lovtekniske udformning Immaterialrettigheder mv. der omfattes af lovforslaget Hvilken myndighed bør være kompetent? Undersøgelsens genstand 24 5

6 5.6. Stedet for undersøgelsen Rekvirentens sandsynliggørelse af, at der foreligger en krænkelse, samt krav til krænkelsens karakter mv Behandlingen af en anmodning om undersøgelse Gennemførelsen af en undersøgelse Frist for sagsanlæg m.m Forholdet til retsplejeloven Forholdet til grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser mv Hørte myndigheder mv Indledning 1.1. Baggrunden for forslaget Regeringen nedsatte i september 1998 et udvalg, der fik til opgave på baggrund af en vurdering af krænkelsernes omfang at undersøge de særlige omstændigheder, der gør sig gældende ved bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder, navnlig på edb-området. Udvalget skulle endvidere vurdere de eksisterende bevissikringsmuligheder i gældende dansk lovgivning i lyset af Danmarks forpligtelser efter TRIPS-aftalen (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights), som Danmark ratificerede ved bekendtgørelse nr. 71 af 8. juni 1995 som led i det aftalekompleks, der knytter sig til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO). TRIPS-aftalen indeholder som noget nyt på immaterialretsområdet forpligtelser vedrørende håndhævelsen, jf. nærmere herom i bemærkningerne under pkt I den forbindelse skulle udvalget belyse retsstillingen i andre lande vedrørende bevissikring i immaterialretssager. Endelig fik udvalget til opgave at vurdere, om der er behov for ændringer i lovgivningen, og i givet fald fremkomme med konkrete forslag til lovændringer. Udvalget var sammensat af repræsentanter fra Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Advokatrådet, IT-brancheforeningen, Patentagentforeningen, Ophavsretligt Forum, Samrådet for Ophavsret, Dansk Industri, Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Udvalget blev ledet af højesteretsdommer Peter Blok. 6

7 Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var, at den danske IT-branche har peget på, at retsplejelovens fogedforbudsbestemmelser og bestemmelserne om isoleret bevisoptagelse efter branchens opfattelse er utilstrækkelige, når det drejer sig om at sikre beviset for ulovlig kopiering af edb-programmer, navnlig i sager, der involverer et stort antal ulovlige programmer. Optagelsen af bevis er vanskelig i disse sager, fordi edb-programmer kan slettes meget hurtigt. Betænkning nr. 1385/2000 (»betænkningen«) indeholder udvalgets overvejelser samt et udkast til en ny lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv Lovforslagets formål Formålet med lovforslaget er at etablere en mulighed for ved fogedrettens hjælp at foretage undersøgelser med henblik på at sikre bevis for krænkelse af immaterialrettigheder mv. Krænkelser af immaterialrettigheder mv. har efterhånden taget et meget betydeligt omfang, og der er væsentlige bevismæssige problemer i forbindelse med forfølgelsen af krænkelserne. I tilfælde af ulovlig produktion/import og forhandling af krænkende produkter er det væsentligste problem at føre bevis for krænkelsernes omfang. Et sådant bevis kan i reglen kun føres, hvis der er adgang til den formodede krænkers bogføringsmateriale, ordresedler og lignende. Disse oplysninger kan fremskaffes tvangsmæssigt ved ransagning, men denne mulighed eksisterer i praksis kun i begrænset omfang jf. bemærkningerne i pkt Uden for strafferetsplejen kan bevismateriale i et vist omfang fremskaffes tvangsmæssigt i forbindelse med en fogedforbudsforretning, men dette gælder som udgangspunkt ikke bogføringsmateriale og lignende, der indeholder oplysninger om omfanget af tidligere krænkelser, da fogedforbudsinstituttet alene tager sigte på at hindre fremtidige krænkelser jf. bemærkningerne i pkt Hvis krænkelserne består i ulovlig intern anvendelse af edb-programmer eller andet digitalt lagret materiale, er de i reglen meget vanskelige at bevise, medmindre der er adgang til tvangsmæssig undersøgelse af den eller de computere, der benyttes i forbindelse med den ulovlige anvendelse. Endvidere gør der sig det særlige forhold gældende, at ulovlige edbprogrammer eller andet digitalt materiale installeret på computere kan slettes i løbet af ganske kort tid, således at beviset for krænkelserne herved tilintetgøres. Det er derfor påkrævet, at en bevissikringsundersøgelse i givet fald kan foretages uanmeldt. Reglerne om ransagning og om fogedforbud giver kun i begrænset omfang mulighed for uanmeldt tvangsmæssig undersøgelse af computere med henblik på at konstatere arten og omfanget af formodede krænkelser. På denne baggrund foreslås det, at der i tilfælde, hvor det uden omfattende bevisførelse kan sandsynliggøres, at der foregår væsentlige krænkelser af immaterialrettigheder mv., gives rettighedshaverne mulighed for i den civile retsplejes former at få gennemført en uanmeldt og tvangsmæssig undersøgelse af en formodet krænkers lokaler og genstande, herunder navnlig også af bogføringsmateriale mv. og af computere, med henblik på at sikre bevis for krænkelser og omfanget heraf. Lovforslaget svarer i det væsentlige til det udkast, som er udarbejdet af udvalgets flertal i betænkningen. Det er endvidere fra blandt andet IT-branchens side blevet gjort gældende, at Danmark ikke opfylder de krav til nationale regler om bevissikring ved immaterialretskrænkelser, som følger af TRIPS-aftalens artikel 50, stk. 1, litra b, hvorefter de retlige myndigheder skal være 7

8 beføjet til at træffe hurtige og effektive foreløbige foranstaltninger for at bevare relevant bevismateriale vedrørende den påståede krænkelse. Efter Justitsministeriets opfattelse opfylder de gældende danske regler om fogedforbud suppleret med reglerne om isoleret bevisoptagelse og ransagning TRIPS-aftalens krav med hensyn til foreløbige foranstaltninger, men det vil dog være hensigtsmæssigt at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt Danmark lever op til TRIPS-aftalens krav. Dette er således også et mål med lovforslaget, jf. nærmere herom i bemærkningerne under pkt Nærmere om baggrunden for lovforslaget 2.1. Immaterialretslovene og deres sanktionssystem Generelt Immaterialretten er den del af formueretten, der handler om beskyttelsen af åndens skabende arbejde og kendetegn. Immaterialretslovene hvoraf de vigtigste er ophavsretsloven (lovbekendtgørelse nr. 706 af 29. september 1998), mønsterloven (lovbekendtgørelse nr. 251 af 17. april 1989 med senere ændringer), patentloven (lovbekendtgørelse nr. 366 af 6. september 1998 som ændret ved lov nr. 412 af 31. maj 2000), brugsmodelloven (lovbekendtgørelse nr. 367 af 6. september 1998 som ændret ved lov nr. 412 af 31. maj 2000) og varemærkeloven (lovbekendtgørelse nr. 162 af 21. februar 1997 som ændret ved lov nr. 412 af 31. maj 2000) bygger på en såkaldt eneretskonstruktion, hvorefter retten til at anvende de beskyttede fænomener i kommerciel sammenhæng forbeholdes en enkelt nærmere angiven person. Således har ophavsmanden ifølge ophavsretsloven eneret til at fremstille eksemplarer af sit værk og til at gøre det tilgængeligt for almenheden, for eksempel ved salg, ligesom opfinderen i henhold til patentloven har eneret til at udnytte sin opfindelse erhvervsmæssigt. I henhold til varemærkeloven har varemærkeindehaveren eneret til at bruge sit varemærke erhvervsmæssigt. Krænkelser af de immaterielle rettigheder foreligger, hvor andre end den efter loven berettigede person på ulovlig måde anvender det beskyttede fænomen uden rettighedshaverens accept. Som typiske eksempler kan nævnes piratkopiering og efterfølgende distribution af musik, film og edb-programmer samt uretmæssig mærkning af tekstiler og lægemidler med beskyttede varemærker. Som anført i EU-kommissionens grønbog om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, jf. nærmere herom i bemærkningerne under pkt. 2.5., hører edb-industrien, den audiovisuelle industri, den fonografiske industri, tekstilindustrien, parfumeindustrien, urmagerindustrien, lægemiddelindustrien, legetøjsindustrien og bilindustrien til de mest udsatte brancher. Overtrædelse af immaterialretslovene kan medføre straf, erstatning og godtgørelse. Hertil kommer inddragelse eller tilintetgørelse mv., som er særlige immaterialretlige sanktioner til imødegåelse af den fare for krænkelser, som ulovlige eksemplarer mv. repræsenterer. Af stor praktisk betydning er endvidere muligheden for nedlæggelse af fogedforbud efter retsplejelovens regler, jf. bemærkningerne i pkt Bevissikringsproblematikken må antages at være mest aktuel i relation til ophavs- og varemærkeretten. Disse områder beskrives derfor nærmere nedenfor. Desuden behandles patentretten, idet denne rummer visse særlige aspekter i relation til bevissikringsproblematikken Særligt om ophavsretten 8

9 På det ophavsretlige område er specielt edb-industrien, den audiovisuelle industri og den fonografiske industri udsat for krænkelser. Heriblandt er edb-industrien hårdest ramt. Krænkelserne sker dels ved ulovlig kopiering og efterfølgende salg af fysiske eksemplarer af edbprogrammer, dels ved ulovlig intern anvendelse (kopiering) af edb-programmer, for eksempel i erhvervsvirksomheder. Førstnævnte krænkelsesform kan som regel bevises, hvis de ulovligt fremstillede programmer er bragt på markedet. Beviset for ulovlig intern anvendelse kan derimod i reglen kun føres, hvis der er adgang til at undersøge krænkerens computere, og hvis krænkeren ikke inden undersøgelsen har haft lejlighed til at slette de ulovlige kopier, hvilket kan ske på meget kort tid. Ifølge ophavsretslovens 2 har ophavsmanden som udgangspunkt eneret til at fremstille eksemplarer af sit værk og til at gøre det tilgængeligt for almenheden, for eksempel ved salg. Dette udgangspunkt modificeres dog i henhold til lovens kapitel 2 ( 11-52), som indeholder regler, der indskrænker ophavsmandens ophavsret. Efter ophavsretslovens 12, stk. 1, må enhver således fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug. I henhold til 12, stk. 2, nr. 3 og 4, gælder dette dog ikke fremstilling af eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form eller fremstilling af eksemplarer af andre værker fra digital til digital form. Det vil således f.eks. ikke være tilladt at kopiere indholdet af en cd-rom over på en anden cd-rom, hellere ikke selv om det alene sker med henblik på eget brug. Baggrunden for disse indskrænkninger i privatkopieringsretten er de betydelige muligheder for hurtig reproduktion af høj kvalitet, som den digitale teknologi indebærer. Ved eksemplarfremstilling af edb-programmer forstås ikke alene kopiering, der resulterer i nye eksemplarer, men også den blotte indlæsning af programmer i en computer eller database. Selve kørslen af et edb-program betragtes ligeledes som en eksemplarfremstilling. Dette betyder i praksis, at hver gang et program anvendes i en computer, er der teknisk tale om en eller flere eksemplarfremstillinger. Hvis reglerne i ophavsretslovens 12, stk. 2, nr. 3 og 4, stod alene, ville det ikke være tilladt at benytte et lovligt indkøbt edb-program i en computer. De nævnte regler suppleres imidlertid af ophavsretslovens 36, der i stk. 1, nr. 1, fastslår, at den, der har ret til at benytte et edb-program, også har adgang til at kopiere og ændre programmet i den udstrækning, det er nødvendigt, for at programmet kan benyttes efter sit formål. Bestemmelsen giver ikke adgang til samtidig kørsel af programmet på flere computere, end ophavsmanden har givet tilladelse til. Hvis et firma har licens til at anvende 10 eksemplarer af et bestemt program, men i strid med licensaftalen anvender flere end disse 10 eksemplarer, er der således tale om en ophavsretlig krænkelse. Sanktionsmulighederne i forhold til krænkelser af ophavsretten og de dermed beslægtede rettigheder fremgår af lovens 7. kapitel ( 76-84). De beslægtede rettigheder er de rettigheder, der tilkommer de udøvende kunstnere, fremstillere af lyd- og billedoptagelser, radio- og fjernsynsforetagender, fremstillere af fotografiske billeder og kataloger mv. samt modtagere af visse pressemeddelelser, jf. ophavsretslovens Ifølge ophavsretslovens 76, stk. 1, nr. 1 og 2, straffes forsætlige og groft uagtsomme krænkelser af ophavsretten og de dermed beslægtede rettigheder med bøde. Det samme gælder i henhold til 76, stk. 1, nr. 3-6, forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af en række andre bestemmelser i ophavsretsloven. Efter 77, stk. 1, straffes også forsætlig eller grov uagtsom import af visse eksemplarer af beskyttede værker mv. med bøde. Endelig følger det af 78, at den, som forsætligt eller groft uagtsomt omsætter eller i kommercielt øjemed be- 9

10 sidder midler, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af kopispærringer i edb-programmer eller andre digitale værker, straffes med bøde. Såfremt en overtrædelse i henhold til 76, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller 77, stk. 1, er forsætlig og erhvervsmæssig, kan straffen under særlig skærpende omstændigheder stige til hæfte eller fængsel i op til 1 år, jf. 76, stk. 2, og 77, stk. 2. Særlig skærpende omstændigheder anses ifølge bestemmelsen navnlig at foreligge, hvis overtrædelsen vedrører et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig vinding. Den forhøjede strafferamme finder f.eks. anvendelse ved grov professionel kriminalitet på edbprogrammel-området. Den forhøjede strafferamme medfører, at også forsøgshandlinger kan straffes, jf. straffelovens 21, stk. 3. Ophavsretslovens hovedregel er, at overtrædelser påtales af den forurettede (privat påtale), jf. 81, stk. 1. Denne hovedregel fraviges i de nævnte grove piratsager, hvor overtrædelser påtales af det offentlige, når den forurettede begærer det (betinget offentlig påtale), jf. 82, stk. 1. Begrundelsen herfor er, at privat påtale anses for utilstrækkeligt over for grov professionel piratvirksomhed, bl.a. fordi det ofte ikke er muligt for private at efterforske sagerne i tilstrækkelig grad. I henhold til retsplejelovens 794, stk. 1, nr. 1, jf. ophavsretslovens 82, stk. 2, kan der kun foretages ransagning i sager, der er undergivet offentlig påtale, jf. nærmere bemærkningerne i pkt Ophavsretsloven indeholder også regler om erstatning og godtgørelse. Disse regler, som findes i 83, anvendes i praksis langt hyppigere end de nævnte straffebestemmelser. Ifølge 83, stk. 1, skal den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i 76 og 77 nævnte bestemmelser, udrede et rimeligt vederlag for udnyttelsen samt erstatning for den yderligere skade, som overtrædelsen måtte have medført. Ved udtrykket rimeligt vederlag forstås det vederlag eller honorar, som rettighedshaveren ville have haft krav på, såfremt den pågældende udnyttelse var sket retmæssigt, det vil sige efter aftale med rettighedshaveren. Udtrykket anvendes, fordi det i sager om piratkopiering har vist sig at være vanskeligt at dokumentere det tab, som rettighedshaveren har lidt ved overtrædelsen. Selv om overtrædelsen er begået i god tro, kan der efter 83, stk. 2, i visse tilfælde tilkendes den forurettede vederlag og erstatning. Hvis overtrædelsen er forsætlig eller uagtsom, skal krænkeren desuden godtgøre ikke-økonomisk skade, jf. 83, stk. 3. Ophavsretslovens 84 indeholder regler om sanktioner, der har til formål at imødegå den fare for fremtidige krænkelser, som ulovlige eksemplarer mv. og midler til fremstilling heraf repræsenterer. Ifølge 84, stk. 1 og 2, kan det ved dom bestemmes, at ulovligt fremstillede eksemplarer mv. skal inddrages eller tilintetgøres. Efter 84, stk. 3, gælder dette også midler til fremstilling af ulovlige eksemplarer mv. Bestemmelserne finder anvendelse, uanset om de subjektive betingelser for straf i henhold til 76 og 77 eller erstatning efter 83 er opfyldt. De kan dog ikke bruges i forhold til personer, som i god tro har erhvervet eksemplarer til privat brug, jf. 84, stk Særligt om varemærkeretten Ifølge varemærkelovens 4 har varemærkeindehaveren eneret til at bruge sit varemærke erhvervsmæssigt, herunder ved mærkning af varer og efterfølgende markedsføring heraf samt ved import eller eksport af varer under det pågældende mærke. Krænkelse af varemærker kan forekomme ved alle typer af produkter, f.eks. tekstiler, parfumer, ure, lægemidler, 10

11 legetøj og reservedele til biler. Beviset for varemærkeretlige krænkelser kan som regel sikres, når produkterne er bragt i handelen. Varemærkelovens sanktioner svarer stort set til ophavsretslovens. I tilfælde af krænkelser kan der således både blive tale om straf, jf. varemærkelovens 42, erstatning, jf. 43, og foranstaltninger til forebyggelse af misbrug, jf. 44. I henhold til 42, stk. 1, 1. pkt., straffes forsætlige varemærkeretskrænkelser med bøde. Under særlig skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbar retsstridig vinding, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, jf. 42, stk. 1, 2. pkt. Også på det varemærkeretlige område er der således en forhøjet strafferamme til imødegåelse af grove professionelle krænkelser. De overtrædelser, der omfattes af varemærkelovens 42, stk. 1, 1. pkt., påtales af den forurettede, mens øvrige overtrædelser de grove påtales af det offentlige, når den forurettede begærer det, jf. 42, stk. 2. Der kan foretages ransagning i overensstemmelse med retsplejelovens regler i de nævnte grove sager, jf. varemærkelovens 42, stk. 2, sidste pkt., se nærmere herom nedenfor i bemærkningerne under pkt Som ved ophavsretslovens erstatningsregler skal den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret, udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført, jf. varemærkelovens 43, stk. 1. Selv om overtrædelsen er begået i god tro, kan der efter 43, stk. 2, i visse tilfælde tilkendes den forurettede vederlag og erstatning. Endelig kan retten i sager om krænkelse af en varemærkeret i henhold til varemærkelovens 44 bestemme, at der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af misbrug af varemærket. I så henseende kan det blandt andet bestemmes, at de ulovligt anbragte varemærker skal fjernes, eller om fornødent at de ulovligt mærkede varer skal tilintetgøres eller udleveres til den forurettede. Bestemmelsen kan dog ikke bruges i forhold til personer, som i god tro har erhvervet de pågældende varer Særligt om patentretten Det fremgår af patentlovens 1, at patentbeskyttelsens indhold er en eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse. Eneretten indebærer, at andre end patenthaveren ikke uden dennes samtykke må udnytte opfindelsen, f.eks. ved anvendelse, fremstilling, import og markedsføring, jf. herved patentlovens 3. Både produkter og fremgangsmåder kan være beskyttelsesværdige opfindelser. Krænkelser af patentbeskyttede produkter kan som regel bevises, hvis der er adgang til de ulovlige produkter, hvad enten de fremstilles og markedsføres her i landet, eller de er importeret hertil med markedsføring for øje. Ved anvendelse i produktionsprocessen af patentbeskyttede apparater mv. eller fremgangsmåder er krænkelser derimod ikke så åbenlyse. Hvis der er mistanke om, at et fremgangsmådepatent krænkes, er det i bevismæssig henseende som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt blot at have adgang til de produkter, der formodes at være fremstillet ved den patenterede fremgangsmåde. Det vil i mange situationer også være nødvendigt at have indblik i de produktionsmetoder og -processer, som den formodede krænker har anvendt. Til imødegåelse af disse bevismæssige problemer indførtes ved lov nr af 23. december 1992 som 64 a i 11

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. - udvalgte problemstillinger og praktiske erfaringer

Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. - udvalgte problemstillinger og praktiske erfaringer Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. - udvalgte problemstillinger og praktiske erfaringer Af advokat Clement Salung Petersen, advokatfirmaet Lett & Co. Artiklen gennemgår nogle udvalgte

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Bevissikring. Advokat Jakob Krag Nielsen, Plesner. 20. september 2012

Bevissikring. Advokat Jakob Krag Nielsen, Plesner. 20. september 2012 Bevissikring Advokat Jakob Krag Nielsen, Plesner Program Retsplejelovens kapitel 57a Tema 1 rekvirentens påstande Tema 2 den praktiske håndtering processen frem mod ankomst ankomsten kontradiktionsfasen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012.

Forslag. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012. Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2012 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud)

LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) LOV nr 1387 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0094 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1252 af 27/11/2014

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt.

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. - 69 - Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. 4.1. Betingelser for at iværksætte ransagning. Det fremgår af de af udvalget indsamlede statistiske oplysninger, jf. bilag 2 til betænkningen, at det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1 Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen 2013-2014 OPGAVE 1 Overordnet set handler opgaven både om varemærkeret og patentret. Patentret: For så vidt angår patentretten bør den

Læs mere

LBK nr 190 af 12/03/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2009 Fødevareministeriet. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

LBK nr 190 af 12/03/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2009 Fødevareministeriet. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst LBK nr 190 af 12/03/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2009 Fødevareministeriet Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Anmeldelse Kapitel 3 Afprøvning og registrering Kapitel 4 Beskyttelsens omfang

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til Bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=95611 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Indholdsfortegnelse Forord 13 Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse 15

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Håndhævelse. Indledning. Foreløbige retsmidler. Hjemmel. Bevissikring RPL kap. 57 a. Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg.

Håndhævelse. Indledning. Foreløbige retsmidler. Hjemmel. Bevissikring RPL kap. 57 a. Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Indledning De forskellige rettigheder. 2 3 Hjemmel Eksemplarfremstilling Spredning Fremførelse Paternitetsretten Respektretten OPHL kap. 7-76 84a Foreløbige retsmidler RPL????? Foreløbige retsmidler Håndhævelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

Bevissikring. Johan Løje. Advokat (H) Sandel, Løje & Wallberg jl@slw.dk. Johan Løje, 2011

Bevissikring. Johan Løje. Advokat (H) Sandel, Løje & Wallberg jl@slw.dk. Johan Løje, 2011 Bevissikring Johan Løje Advokat (H) Sandel, Løje & Wallberg jl@slw.dk Bevissikringssag Anmodning om sikring af bevismateriale Indført med virkning fra 1. april 2001 Retsplejelovens kap 57A - 653 653d meget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven Fremsat 31. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Lov om brugsmodeller m.v.

Lov om brugsmodeller m.v. Lov om brugsmodeller m.v. (Brugsmodelloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelige

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere