Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )"

Transkript

1 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester 70 Kursusindhold FKB-kode AMU-kode Titel på AMU-kursus Her er der lagt vægt på, at man får kurser i det praktiske arbejde som kloakrørlægger..man modtager lidt teori som støtte til det praktiske arbejde. Formålet er, at man vil kunne indgå som medhjælper i et arbejdshold. Udgangspunktet er, at man allerede er kloakrørlægger, og at det nok er et par år siden man har arbejdet på området. Intro/støttefag er IT-fag og lidt CAD, da vi ved at uddannelsen er ekstra udfordrende, hvis man har lidt huller i de områder. På det faglige område er der valgt miljødelen af hensyn til merit og fornuftig undervisningsplanlægning Kloakering - Arbejdsmiljø Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Kloakering - Dræning af bygværker mv Kloakering Anvendelse af lægningsbest Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - KS af afløbsinstallationer Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer Vejen som arbejdsplads - certifikat Grundlæggende faglig regning CAD - 2D på byggepladsen Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig Brug af PC på arbejdspladsen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Kloakering KS i autoriseret virksomhed Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - I det åbne land Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Pumpeanlæg mv Kloakering Projektering og dimensionering Kloakering Aut. Kloakmesterarbejde i praksis Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Kloakering - Montering af rottespærrer 1 Varighed af det enkelte AMU-kursus (dage). Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 1

2 3 4 Fra ufaglært til faglært - Detail Rengøring med dansk som andetsprog for F/I Forløbet henvender sig til ufaglærte i detailhandlen, der vil være faglærte, og som har min. 2 års relevant erhvervserfaring. Du lærer at anvende egnede midler, redskaber og maskiner til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper ud fra hygiejniske og rationelle metoder..desuden lærer du at klargøre og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og maskiner..du får et elementært kendskab til relevant specifikt fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om rengøringsområdets centrale begreber, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser Projektudvikling og gennemførelse Salg og varer Konceptforståelse og drift i detailhandelen Udarbejdelse af projektrapporter Dansk som andetsproget for F/I, basis Daglig erhvervsrengøring 10 5 Jobrettet grundpakke for nye buschauffører 38 Jobrettet grundpakke for nye buschauffører på 7,6 uger vurderes som den mest jobrettede pakke til nye buschauffører. Efter endt uddannelse har kursisten opnået erhvervskørekort til bus (D-ep) og herunder den lovpligtige kvalifikationsuddannelse. Derudover har deltageren opnået de nødvendige komptencer i billettering og kundeservice, samt i rutebuskørsel, som kvalificerer deltageren til at kunne gå direkte ud efter endt uddannelse og blive ansat som rutebuschauffør i et rutebusselskab Personbefordring med bus Rutebuskørsel Billettering og kundeservice På vej ind i anlægsbranchen med fokus på basisviden om faget og sten (anlægsteknik) Pasning og hold af forskellige dyregrupper Deltageren få en grundlæggende viden om faget herunder pleje af grønne anlæg og anlægsteknik. Kurset giver deltageren en viden omkring den daglige pasning, fodring og reproduktion af dyr. Deltageren vil kunne udføre alle praktiske elementer vedrørende hold af dyr på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Deltageren får kendskab til sundhed og sygdom ved et dyrehold og kan udføre praktiske elementer vedrørende smittebeskyttelse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Deltageren får kendskab til dyreværnloven og basis viden om særlige dyregrupper Grundlæggende anlægsteknik Betjening og vedligeholdelse af mindre gertnermaskiner Basiskursus for anlægsgartneri Adfærdsfysiologi hos dyr Avl og genetik hos dyr Daglig pasning af dyr i dyrehandler Dyrevelfærd Dyreværnsloven Fodringslære ved hold af dyr Håndtering og transport af dyr Immunforsvar hos dyr Klima og teknik ved dyrehold Mikrobiologi ved dyrehold Miljø og arbejdsmiljø ved dyrehold Smittekendskab Stress hos dyr Sundhed og sygdom ved dyrehold 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2

3 8 Ny i branchen - vejgodstransport 52 9 Familieplejer Rehabilitering og træning i det sammenhængende borgerforløb 52 Kursusforløbet indeholder mulighed for at få de grundlæggende og samtidig rimeligt alsidige og solide kompetencer indenfor vejgodstransport. Kursusforløbet henvender sig til personer der er nye inden for vejgodstransportbranchen, og som er i besiddelse af gyldigt kørekort til almindelig personbil (kategori B). Kurset retter sig mod ledige, der har haft jobfunktion som familieplejer og derfor har det obligatoriske grundmodul. Modulet tilbyder en samling af supplerende viden, hvor kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn; herunder trivsel, læring og udvikling, både for det mindre barn og det ældre barn (teenage). I dette fremhæves betydningen af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes derudover med fokus på samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil blive sat særligt fokus på sociale mediers betydning ift. børn og unge og ligeledes emnet, der omhandler børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Forløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med rehabilitering og træning i det sammenhængende borgerforløb. Forløbet er identisk med KUA forløbet: "Rehabilitering og træning". Forløbet styrker assistentens kernefaglighed og organisatoriske forståelse, kompetencer inden for f.eks. sundhedspædagogik, vejledning, selvledelse, kvalitetsudvikling samt reflektion. Forløbet styrker desuden deltagerens faglige kompetencer inden for f.eks. rehabilitering, fysisk genoptræning, aktivering, velfærdsteknologi samt innovation og dokumentation i omsorgssystemer. Derudover sætter forløbet fokus på social- og sundhedsassistentens rolle som nøgleperson og social- og sundhedsassistentens rolle i det tværgående samarbejde. Forløbet indeholder værktøjsbaserede fag inden for webkonstruktion i ex. CMS og billedbehandling, og med øget fokus på webkommunikation, onlineprofilering og markedsføring Formidling og kundebetjening Godstransport med lastbil AK Kørsel med vogntog, kategori C/E AK Kørsel med modulvogntog A Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Anbragte børns udvikling Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Arbejdet med anbragte børns livshistorie Børn og unge med adfærds -og kontaktforstyrrelser Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Arbejde med plejebørn i puberteten Rehabilitering som arbejdsform Neurorehabilitering af senhjerneskadede Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Assistenten i det tværgående samarbejde Assistenten som nøgleperson Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Selvstændigt arbejde med rehabilitering Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Kvalitet i offenlige velfærdsydelser Fysisk genoptræning af borgeren Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Innovation - Ideudvikling mm Innovation - Gennemførsel og formidling It-ressourcer til virksomhedens online profilering Medvirken til virksomhedens webstrategi Planlægning og valg af virksomhedens webløsning Opbygning af virksomhedens website Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3

4 11 Webudvikler og -redaktør Regnskab, økonomi og controlling 45 Ingen beskrivelse Kursuspakkennretter sig mod personer uden forudsætninger der søger eller har beskæftigelse i Programmering i virksomhedens adm. it-systemer Design af hjemmesider med CMS Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt Anvendelse af hyperlinkteknik 0, Databasevedligeholdelse til jobbrug 1, Oprettelse af e-formularer Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Grafik og tekster til virksomhedens webside Videoredigering i medarbejderens jobfunktion Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Virksomhedskommunikation med Tekster til nettet - formulering og opbygning Online kundeservice og -rådgivning Brug af social software i virksomheden Sociale medier som kommunikationskanal i detail Nye kunder via viral markedsføring E-markedsføring og reklameindsats Placering af resultat- og balancekonti Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Anvendelse af periodisk beregning og registrering Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Anvendelse af regneark til enkle beregninger Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen Årsafslutning af bogholderiet Debitorstyring Kreditorstyring Økonomiske styring af lageret Personalejura i lønberegning Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Opstilling og analyse af årsregnskabet Resultatbudgettering Likviditets- og balancebudgettering Udarbejdelse af budgetkontrol Udarbejdelse af standardomkostningskontrol Controlling af omkostninger og investeringer Controlling af kreditor, indkøb og lager Controlling af salgs- og debitorområdet Manuel måle og bearbejdningsteknik 10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 4

5 Udvidet svejseforløb med afsæt i proces 1 tig svejsning i sort stål, plade og rør i alle positioner Intro til sprøjtestøbning i plastindustrien Intro til polyester- og epoxystøbning i plastindustrien CNC Multitask Machining (MTM) forudsætninger der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 1 på højeste certifikatniveau. Herudover indgår sikkkerhed. Udvidet kursuspakke til dig, der ønsker at arbejde med sprøjtestøbning af plastemner. Du lærer at betjene og fejlfinde på maskiner til sprøjestøbning. Herudover får du kendskab til forskellige termoplastmaterialer. Du får også et indblik i Lean. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med fremstilling af epoxy- og polyesteremner i eksempelvis plastindustrien, vindmølleindustrien og på værfter. Du får certifikat inden for epoxy- og isocyanater. Du får viden om reparation og færdiggørelse af polyesteremner og støbeforme. Du lærer om sikkerhed ved polyesterstøbning. På kurserne lærer du at stille op på og indkøre CNC drejebænke (3-aksede) til produktion i virksomheder, hvor der ofte vil indgå en høj grad af industriel automation og anvendelse af robotter. Derudover lærer du at overføre CAM program via postprocesser og udføre spåntagende bearbejdning på MTM-maskiner, programmere og afvikle programmer i akserne X,Y,Z,W samt oprette værktøjer til MTM bearbejdning. Kursusforløbet henvender sig primært til industriteknikere eller maskinarbejdere, der har brug for at få bygget oven på eller opdatere deres kompetencer inden for CNC drejning. Kursusforløbet kan også være relevant for andre faglærte, hvis du har meget erfaring med programmering, opstilling og betjening af CNC drejebænke TIG-svejsning TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Anvendelse af termoplast materialer Betjening af sprøjtestøbe maskiner Montage og indstilling af sprøjtestøbe forme Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Styring og fejlfinding på sprøjtestøbeanlæg Fejlretning på sprøjtestøbte emne Systematisk problemløsning for operatører produktionsoptimering for operatører Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Sikkerhed ved polyester støbning Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner RTM vakuumstøbning af glasfiberemner Finish og reparation af polyesteremner Reparation og finish af komposit støbeforma Lean værktøjsanvendelse for operatører Systematisk problemløsning for operatører Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC drejning med C-akse (2-sidet) CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) MTM bearbejdning, 5-akset MTM bearbejdning, 7-akset 5 17 Smede- og svejseteknik - med MAG- og lysbuesvejsning 40 Kursusforløbet henvender sig til faglærte inden for metalområdet, f.eks. mekanikere, skibsmontører og industriteknikere/maskinarbejdere. Kursusforløbet kvalificerer til at arbejde med pladebearbejdning, herunder skæring, klipning og bukning/valsning af plader. Endvidere kvalificeres til at arbejde med MAGog lysbuesvejsning High Precision plasmabrænding Betjening og indstilling af CNC-kantpresse Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine Manuel og 3D CAD baseret pladeudfoldning MAG-svejs-kants plade/plade pr Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 5

6 Viden om materialer samt kompetencer i grundlæggende CNC og grundlæggende betjening af robot i træ - og møbelindustrien Kompetencer i bearbejdning på stationære maskiner, grundlæggende CNC og betjening af robot i træ - og møbelindustrien På vej ind i anlægsbranchen med maskiner Kursusforløb for faglærte med en træfaglig uddannelse som ønsker yderligere kompetencer indenfor CNC. Ingen beskrivelse Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsar-bejder/specialarbejder. Kombinatio-nen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til MAG-svejs-stumps plade alle pos pr Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Lys b. svejs-kants plade/plade CNC - styret overfræser, maskinlære,træ CNC programmering i G-koder,træ Tegningsfremstilling i CAD, træindustri CNC - programmering fra CAD til CAM 2D Parametrisk CNC programmering,træ PTP teknik, træ Fixturer i plane emner på CNC overfræser,træ Skafteværktøjer, træindustri Optimering af processer på CNC overfræser, træ Skæredata, træ Træarter,svind og opskæringsformer Tegningsfremstilling i CAD, træindustri Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien Træbearbejdning på bordfræser Værktøjer i træindustri Pladematerialer, lim og finer Maskinelle bygningssamling på standardmaskiner CNC programmering i G-koder,træ Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav Maskinteknik træ, Høvlemaskiner Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører Håndtering med industrirobotter for operatører Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Nivellering Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser Vejbygning - Bygning af fortovsarealer Vejen som arbejdsplads - Certifikat Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Forebyggelse af graveskader Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 6

7 På vej ind i byggebranchen med maskiner På vej ind i byggebranchen med tårnog svingkran Jobskifte til betonarbejde for fag-lærte i bygge- & anlægsbranchen Svejsning i bygninger og praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsar-bejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Tårnkraner er bygget til at klare meget tunge løft ifm. primært bygge- og anlægsopgaver, men tårnkraner bruges også i samme løftesammenhænge som f.eks. i industrien og på havne. Kursusforløbet henvender sig til faglærte med erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der skifter job, hvor der er jobåbninger inden for forskalling, armering og betonarbejde. Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri Nivellering Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Vejen som arbejdsplads - Certifikat Rulle- bukkestillads- opstiling mv Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Forebyggelse af graveskader Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Nivellering Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Vejen som arbejdsplads - Certifikat Rulle- bukkestillads- opstiling mv Tårn- og svingkran med int. anhug. A-cert. - betj Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask Forskalling - udførelse af enkle løsninger Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - udførelse af specielle løsninger Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Udstøbning af byggepladsbeton Vejen som arbejdsplads - Certifikat Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Gassvejsning af stumpsømme rør, proces Gassvejsning af stumpsømme rør Teleskoplæsser med gaffel betjening Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 7

8 24 på distributionsledninger - gas/ilt, elektrode og TIG Bygningsinstallation Køkkenmedhjælper på plejecentre Lys b svejsning stumps rør alle pos Lys b svejsning kants plade/rør Lys b svejsning adgang TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejsning 5 Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af Belysning, dimensionering af anlæg 1 el-installationsarbejde vedrørende belysning, Belysning, energioptimering af belysningsanlæg 2 kommunikations- og dataanlæg, IBI, CTS og relevant Belysning valg af lyssætning 1 lovgivning og forbedrer deltagerens kompetencer i LED-belysning, dimensionering, inst og vedl. 2 forhold til at søge arbejde i elinstallationsvirksomheder Belysning, installation af nød og panikanlæg Det digitale byggeri Installationer udført efter Bygningsreglementet SB Større Installationer, industri og andet byggeri SB Mindre install., bolig m. særlige områder SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning IBI/CTS, systemopbygning af decentrale anlæg IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg CTS-anlæg, systemkendskab CTS-anlæg, programmering og visualisering Energioptimering af HVAC anlæg IBI/CTS, rådgivning om BMS L-AUS, tavle- og installationsarbejde Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Dataanlæg, kabling med kobber Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter WLAN-opsætning og konfiguration Switch i netværk 4 Ingen beskrivelse Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Grundlæggende madproduktion Råvarer i køkkenet Mad og måltider til forskellige brugergrupper Grundlæggende kost- og menuplanlægning Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte jobs Kommunikation og konflikthåndtering - service Prisberegning i den daglige madproduktion Gårsdagens overproduktion God mad til gruppe med fødevareintolerance 3 Ingen beskrivelse Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Grundlæggende madproduktion 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 8

9 27 28 Køkkenmedhjælper i daginstitutionskøkken Udvidet svejseforløb med afsæt i proces 1 omhandlende tig svejsning i rustfri plade og rør i alle positioner Kursuspakkennretter sig mod personer uden forudsætninger der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 1 på højeste certifikatniveau. Herudover indgår sikkkerhed. Der tages forbehold for kurser, der i perioden ændrer nummer, nedlægges mv Kostplanlægning i forhold til småbørn Måltidet i pædagogisk arbejde Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO Mad til børn - sunde børn Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte jobs Børn og mellemmåltider Prisberegning i den daglige madproduktion TIG-svejsning TIG-svejs-kants rustfri plade/rør TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 9

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere