Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Temaer og udviklingsområder fortsat - Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Ny lovgivning om hjælp til trængte borgere, der får påbud om forbedret spildevandsrensning eller om at tilslutte til forsyningens kloaknet Stillingstagen til certificering af grøn transportkommune Trafiksikkerhed - Godkendelse af skitseprojekt Orientering om status for fortovsarbejde Private fællesstier i byzone Cyklistforbundets pulje til etablering af cykellegebaner Dispensation til parkering Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne Opsigelse af kontrakt vedrørende besejling af Hjortø Svendborg Billet for sejler i private Lystbådehavne, brolaug ect Orienterings- og efterretningssager Lukket - Orienterings- og efterretningssager...20

2 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden 13/31995 Beslutningstema: Godkendelse af dagsorden. Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Godkendt. 2. Budget Temaer og udviklingsområder fortsat - Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 14/40988 Beslutningstema: Fortsat drøftelse af temaer. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Nedenstående forslag til temaer drøftes og fremsendes til de kommende budgetdrøftelser. Sagsfremstilling: Temaer: Drift Følgende driftstema blev besluttet på seneste møde, og vil blive uddybet i vedlagte bilag. Afgræsning af kommunale arealer Anlæg Følgende anlægstema er ikke tidligere drøftet men er uddybet i vedlagte bilag Rekreativ udvikling af Sofielundskov Følgende anlægstemaer er tidligere besluttet og er uddybet i vedlagte bilag. Aktiv temaferie Natura 2000 Vedligeholdelse af Frederiksbroen 1

3 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Kommunal skovrejsning Udvikling af kommunens strande Sikring af havnens værdier bilag vedlagt for første gang uden økonomiske konsekvenser På sidste møde blev det også besluttet, at der skulle udarbejdes et oplæg om affaldssortering og genbrug på kommunens institutioner. Notat er vedlagt som bilag. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Budgetproceduren for 2016 har det sigte, at input til investeringsprogrammer som udgangspunkt begrænses til projekter til understøttelse af de fælles politiske mål som Byrådet har fastlagt, og som Udviklingsudvalget arbejder med eller projekter afledt af budgetforliget for Såfremt fagudvalget ønsker at fremsætte udvidelsesforslag uden for ovennævnte retningslinjer, vil det efterfølgende være op til Økonomiudvalget at afgøre, om de kan indgå i den videre budgetprioritering. Endvidere er der lagt op til, at nye driftstemaer i fagudvalgene skal finansieres inden for egen ramme, hvorfor udvalget kan overveje ønsker til omprioritering. Det skal bemærkes, at der ikke pt. er sat yderligere råderumspulje af til finansiering af budgetudvidelser. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Åben - Budget Tema MKT - Afgræsning af kommunale arealer Åben - Budget Bilag til tema MKT - Afgræsning af kommunale arealer Åben - Budget Tema MKT - Rekreativ udvikling af Sofielundskov Åben - Budget Bilag til tema MKT - Rekreativ udvikling af Sofielundskov Åben - Budget Tema MKT - Aktiv temaferie - Natura 2000 Åben - Budget Tema MKT - Vedligeholdelse af Frederiksbroen Åben - Budget Tema MKT - Kommunal skovrejsning Åben - Budget Tema MKT - Udvikling af Kommunens Strande Åben - Budget Tema MKT - Sikring af havnens værdier Åben - Budget Bilag MKT - Notat om affaldssortering ved kommunale ejendomme og -institutioner. Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Temaer fremsendes til budgetdrøftelserne. 2

4 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Ny lovgivning om hjælp til trængte borgere, der får påbud om forbedret spildevandsrensning eller om at tilslutte til forsyningens kloaknet 15/9090 Beslutningstema: Orientering om afdragsordning for økonomisk trængte borgere med krav om spildevandsrensning, samt beslutning om fastsættelse af minimumsfrist for gennemførelse af spildevandsløsning. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at orientering om afdragsordningen tages til efterretning, beslutte tidsfristen for etablering af en spildevandsløsning for borgere, som er omfattet af ordningen (minimum er 3 år fra afgørelsestidspunktet), samt beslutte, at der kun i særlige tilfælde kan fastsættes en længere frist, f.eks. for ejendomme, som ved ansøgningstidspunktet er til salg. Sagsfremstilling: Med vedtagelsen af Spildevandsplan pålægger Byrådet konkrete ejendomme i det åbne land at foretage forbedret spildevandsrensning. Det drejer sig om ejendomme i oplande til vandløb, som ikke opnår målopfyldelse, jf. Vandplan 1. På baggrund af flere kedelige sager rundt om i landet har Folketinget vedtaget en ændring af betalingsloven, jf. bekendtgørelse nr. 108 af 29/10/2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Der er tale om en hjælpeordning til de borgere, der er hårdest spændt for økonomisk, og som har fået krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning. På landsplan er det vurderet, at der vil være ca ejendomme, som kan komme i betragtning til denne ordning. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke viden om omfanget i Svendborg Kommune. Betingelserne for ordningen er: 1. Ejerens/ejernes samlede årlige husstandsindkomst må ikke overstige kr. før skat. For hjemmeboende børn under 18 år kan dette beløb forhøjes med kr. pr. barn, dog kun op til 4 børn. 2. Ejerens/ejernes samlede formue må højst være kr. For formuer over dette beløb vil der blive lagt et procenttillæg af beløbet til den samlede årlige husstandsindkomst. 3

5 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Muligheder Ordningen giver borgere, som opfylder betingelserne, to muligheder: Mulighed 1: minimumsfrist: En frist på minimum 3 år fra afgørelsestidspunktet, idet ejeren/ejerne vælger selv at spare pengene op til at etablere den påbudte kloakløsning. Mulighed 2: minimumsfrist og afdragsordning: En frist på minimum 3 år fra afgørelsestidspunktet, i kombination med at ejeren/ejerne vælger at anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. Forsyningsselskabet etablerer den påbudte kloakløsning, og ejeren/ejerne betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år. Har ejeren/ejerne ikke anmodet forsyningsselskabet om en afdragsordning senest 1½ år før fristens udløb, eller accepterer ejeren/ejerne ikke tilbuddet, bortfalder muligheden for at opnå en afdragsordning, og dermed er ejer/ejerne tilbage ved mulighed 1. For ejendomme, hvor der allerede er fremsendt påbud eller varsel af påbud om en kloakløsning, er der en frist til den 31. december 2015 til at få ansøgt om at blive omfattet af denne ordning. Dette gælder også, hvis den oprindelige frist for opfyldelse af påbuddet allerede er overskredet. Fastsættelse af frist i Svendborg Kommune Med bekendtgørelsen har Folketinget vedtaget, at alle borgere, som ansøger og kan opnå denne hjælpeordning, skal have minimum 3 års frist til at udføre den påbudte kloakløsning. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter tidsfristen (3 år eller længere), samt i hvilke situationer, borgerne kan opnå en længere frist end denne. Ordningen giver mulighed for, at ejere af ejendomme omfattet af afdragsordningen har minimum 3 år eller mere til at få etableret en forbedret spildevandsløsning. Ordningen er dermed umiddelbart i strid med vandplanens bestemmelser om, at kommunerne skal have sikret forbedret spildevandsrensning inden oktober 2016 i de omfattede oplande. Naturstyrelsen har til denne problematik fremsendt et orienteringsbrev, hvor det præciseres, at kommunen opfylder bestemmelserne i vandplanerne, så længe processen med påbud er igangsat. En rundspørge ved flere fynske og jyske kommuner har vist, at kommunerne generelt vælger at fastsætte en tidsfrist på 3 år (minimumskravet) og ikke mere, til udførelse af den påbudte kloakløsning. Særlige tilfælde, hvor der kan fastsættes en længere frist end den af kommunalbestyrelsen besluttede, kan være, hvor huset ved ansøgningstidspunktet er sat til salg. Der vil ikke kunne gives forlænget frist ud over den besluttede med begrundelse i ejer/ejerens økonomiske forhold. Det bemærkes, at administrationen allerede har mulighed for at fastsætte en længere frist, f.eks. til ubeboede ejendomme - her sættes fristen til tidspunktet for når huset igen er beboet, eller tidspunktet for at ejendommen er solgt, 4

6 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den ejendomme, hvor der foreligger en nedrivningstilladelse, eller hvor der inden for fristen indhentes en nedrivningstilladelse - her sættes fristen til indflytningsdatoen for nybyggeri. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Gennemførelsen af anlæg under ordningen sker gennem Vand og Affald og ved privat finansiering. Gennemførelsen af ordningens myndighedsopgaver indgår i administrationens ressourceforbrug. Der er ikke tildelt DUT midler til administration af ordningen. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven 28, stk. 4 og 30, stk. 1. Spildevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (BEK. nr. 108 af 29/01/2015). Bilag: Åben - Afdragsordning og minimumfrist - folder.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstillingen godkendt. Tidsfristen fastsættes til 3 år. 4. Stillingstagen til certificering af grøn transportkommune 15/12252 Beslutningstema: Stillingstagen til Certificering Grøn Transportkommune. Indstilling: Direktionen indstiller sagen til udvalgets drøftelse med henblik på, at der tages stilling til, om der skal arbejdes på, at Svendborg Kommune bliver certificeret. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har modtaget brev af 31. marts 2015 fra Transportministeren vedr. certificering Grøn Transportkommune, som vedlægges som bilag. En certificering vil kunne understøtte kommunens klima- og energipolitik og tiltag som klimakommune. Natur og klima har følgende bemærkninger: 5

7 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Svendborg Kommune har ikke direkte fastsat mål for reduktion af CO2 på transportområdet for det kommende år. Der er dog indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Det indebærer, at kommunen er forpligtet til at reducere den samlede CO2- udledning med mindst 2% per år fra 2013 til og med I forhold til Trafikstyrelsens krav om fastsættelse af et mål for CO2-udledningen for det næste år, vil det derfor være oplagt at vælge 2% som mål. I kommunens klima- og energipolitik er der fastsat mål for en gradvis omstilling til vedvarende energi. Det fremgår, at kommunens egen transport samt drift af bygninger skal være 30% dækket af vedvarende energi i 2020 og 100% i I forhold til transport-området er det en meget stor udfordring. I 2015 var kun 5% af vores transport dækket af vedvarende energi. Svendborg råder på nuværende tidspunkt over 4 elbiler (2 kommunale biler og 2 letsgo biler) og 2 hybridbiler. Kommunens klima- og energipolitik vil dermed kunne anvendes som udgangspunkt for en handlingsplan for grønnere transport. Det vil kun kræve lidt ekstraarbejde, at tilpasse til Trafikstyrelsens krav. Svendborg Kommune udarbejder årligt et CO2-regnskab og indrapporterer til Danmarks Naturfredningsforening. Der vil derfor være meget lidt ekstraarbejde forbundet med indrapportering til Trafikstyrelsen. Såfremt der træffes beslutning om at arbejde videre, vil administrationen udarbejde udkast til målsætninger og handlingsplan for området. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Tiltag vil kunne indebære ekstraudgifter på bilområdet ved udskiftning af konventionelle biler til energi rigtige biler. Såfremt der skal arbejdes videre med certificeringen, vil der politisk blive forelagt et mere konkret bud på de økonomiske konsekvenser. Bilag: Åben - Brev fra transportminister Magnus Heunicke - Hyrdebrev - Svendborg.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Der arbejdes videre. 5. Trafiksikkerhed - Godkendelse af skitseprojekt 13/16821 Beslutningstema: Godkendelse af skitseprojekt for trafiksanering ved krydset Landevejen/Skovmøllevej i Skårup. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at 6

8 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Skitseprojektet for krydset Landevejen/skovmøllevej i Skårup godkendes. Sagsfremstilling: Det blev i 2014 politisk godkendt at forbedre trafiksikkerheden ved krydset Landevejen/Skovmøllevej i Skårup. Projektet vil skabe en mere tryg krydsningsmulighed for cyklister, hvorefter politiet skal vurdere, om det er med til at gøre krydset mere trafiksikkert i forhold til sikre skoleveje. Stedet er udpeget som trafikfarlig skolevej, hvor skolebørnene skal krydse Landevejen for at komme til og fra Skovmøllevej. Der er udarbejdet skitseprojekt som indeholder: Der etableres støttehelle og midterø, så vejen kan krydses i to tempi. Arealet mellem støttehelle og midterø vil fungere både som støttefelt og svingareal. Støttehelle og midterø etableres overkørbare af hensyn til lastbiler, busser m.v. Krydset ombygges til et traditionelt T-kryds, hvor der også etableres et ekstra overkørbart areal af hensyn til lastbiler, busser m.v. Inden projektets opstart informeres de omkringliggende grundejere, og der udsendes informationsmateriale til skolen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Projektet finansieres inden for rammen for trafiksikkerhedsprojekter 2014 Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Godkendt. 6. Orientering om status for fortovsarbejde 15/315 Beslutningstema: Orientering om resultat af udbud af renovering af fortovsstrækninger før udlægning af ny asfalt på tre veje. Indstilling: Direktionen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: Inden der udlægges ny asfalt på vejene, vurderes det, om fortovet bør omlægges. Omlægning vurderes nødvendig, hvis fortovets tilstand generelt er dårlig, eller hvis det nye lag asfalt medfører, at kantstenens højde over asfalten vil blive så lille, at det vil kunne give problemer. 7

9 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den De tre veje, hvor fortovsarbejdet har været udbudt, er Glarmestervej, Fruerstuevej og Rødeledsvej. Der har været afholdt et selvstændigt udbud for hver af de tre veje. For ingen af de tre veje vil det ikke være hele fortovet, der omlægges. Omfanget er forskelligt. På Fruerstuevej var der indbudt 4 entreprenører. Anlægsgartner Lars Albertsen afgav det billigste tilbud. På Glarmestervej var der indbudt 4 entreprenører. Entreprenørfirmaet Vejstrup Maskinstation afgav det billigste tilbud. På Rødeledsvej var der indbudt 3 entreprenører. Anlægsgartner Jens Ravnholt afgav det billigste tilbud. Det overvejes, om der med fordel kan indbydes flere entreprenører til fremtidige udbud. Antallet der indbydes, skal gerne være så stort, at der sikres en god konkurrence. Registrering af fortovenes tilstand Der arbejdes på at få udarbejdet et bedre overblik over fortovenes tilstand, herunder eventuelt behov for, at fortovet bliver hævet før udlægning af asfalt. Arbejdet forventes at give et bedre overblik og derved et bedre beslutningsgrundlag for, hvor der bør foretages forbedringer. Der vil senere blive orienteret mere om dette arbejde. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. 7. Private fællesstier i byzone 14/18635 Beslutningstema: Ansøgning om at nedlægge 2 private fællesstier i byzone, Erantisvej, Tåsinge Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at de 2 private fællesstier ved Erantisvej på Tåsinge optages som offentlige stier. 8

10 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Sagsfremstilling: Grundejerforeningen Erantisvej, som omfatter 9 ejendomme, har søgt om tilladelse til at nedlægge 2 private fællesstier, som er beliggende på grundejerforeningens ejendom, matr. nr. 6b, Nyby By, Bregninge (se bilag 1). Der er tinglyst et dokument, hvor det fremgår, at grundejerforeningens medlemmer er stiberettiget. Grundejerforeningen har i ansøgningen anført, at ingen af de stiberettigede benytter stierne. Endvidere er stierne i meget dårlig stand og grundejerforeningen/de stiberettigede har ikke økonomi til at istandsætte stierne. I henhold til privatvejloven skal kommunen tage stilling til, om en privat fællessti kan nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Kommunens vurdering Ingen af de 2 stier er eneste adgang eller af vigtighed for nogen af de stiberettigedes ejendomme. Endvidere er der enighed blandt de stiberettigede om, at stierne ønskes nedlagt. Vedrørende stiernes betydning for visse gruppe af trafikanter, vurderes der ikke at være en specifik gruppe trafikanter, for hvem stierne bør opretholdes. Der er eksempelvis ikke tale om stier, som er af stor vigtighed for skolebørn. Endvidere består del af den ene sti af en trappe, som ikke er nem farbar for gangbesværede. En nedlæggelse af stierne vurderes dog at ville have uheldige konsekvenser for tilgængeligheden generelt for gående i området. Stierne er en vigtig faktor i forhold til at binde boligområderne sammen og sikre, at de bløde trafikanter kan færdes via interne stisystemer i direkte forbindelse til de stille villaveje, frem for at skulle henvises til de mere befærdede veje, såsom Bjernemarksvej. Administrationen vurderer derfor, at de 2 stier bør opretholdes dels af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, dels af hensyn til en overordnet målsætning i kommunen om, at der bl.a. af rekreative årsager, gerne skal være et finmasket net af stier i boligområderne, hvor offentligheden kan færdes på kryds og tværes. Administrationen anbefaler derfor, at stierne ikke nedlægges, men optages som offentlige stier af almene offentligretlige hensyn. Den ene af de 2 stier fortsætter i dag som offentlig sti i det naboliggende boligområde (se bilag 2) Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Udmatrikulering ved optagelse af stierne som offentlige - kr Istandsættelse af stierne - kr Årlig udgift til vedligeholdelse af stierne - kr

11 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Alle beløb er ekskl. moms. Udgifterne afholdes af driftsbudget for området. Lovgrundlag: Lov om private fællesveje - 72 og 73. Lov om offentlig vej Bilag: Åben - Erantisvej nedlæggelse af private fællesstier bilag.pdf Åben - Bilag 2 udvalgssag nedlæggelse af privat fællessti Erantisvej.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. 8. Cyklistforbundets pulje til etablering af cykellegebaner 15/9923 Beslutningstema: Stillingtagen til om Svendborg Kommune skal ansøge om midler fra Cyklistforbundets pulje til cykellegebaner Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Det overvejes om der skal ansøges Cyklistforbundets pulje om tilskud til etablering af en cykellegebane. Sagsfremstilling: Cyklistforbundet har af Nordea-fonden fået støtte til at danne en pulje til medfinansiering af cykellegebaner i 10 byer. Cyklistforbundet har inviteret alle kommuner til at søge puljen i løbet af sommeren Cyklistforbundet kan bidrage med et tilskud på op til kr. til hver cykellegebane. Krav til kommunen for at kunne komme i betragtning: Fremvise en egnet lokalitet til cykellegebanen Fremskaffe den nødvendige medfinansiering, som er minimum det samme beløb som tilskuddet. (> kr.) Leve op til Cyklistforbundets kvalitetskrav (er ikke defineret i det foreliggende materiale) Drifte og vedligeholde cykellegebanen 10

12 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Hvad er en cykellegebane En cykellegebane er et sted, der er designet til cykelleg, som er en af de allerbedste måder at blive cykelsikker på. Børn lærer bedst, når det er sjovt. Og de lærer både cyklen og kroppen rigtig godt at kende i cykelleg. I oplægget fra Cyklistforbundet, lægges der vægt på, at de nye cykellegebaner bliver en helt ny type grøn aktivitetssted, der også kan bruges til opholdssted. Være udflugtsmål for skoler, institutioner, foreninger, beboere i området og kommunen. Man foreslår at omdanne en eksisterende legeplads, alternativt en del af en skoles sportsareal, et parkeringsareal eller andet byareal, der står over for et funktionsskift. Ved at sige ja til at komme i betragtning, er det vigtigt, at kommunen kan engagere sig i det nødvendige udviklingsarbejde og tilpasning af cykellegebanen til de lokale forhold, idet en cykellegebane ikke er en standardvare. Areal til en cykellegebane Størrelsen på en cykellegebane er ca. 60 m x 75 m. Dvs. en mindre fodboldbanestørrelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er ikke økonomiske midler inden for rammerne af Trafik og Infrastrukturs budget. Bilag: Åben - Pulje til etablering af cykellegebaner i 10 byer - Bilag Principskitse plantegning.pdf Åben - Pulje til etablering af cykellegebaner i 10 byer.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Oversendes til Børn- og Ungeudvalget med henblik på vurdering af synergimuligheder mellem færdselsskole, juniorklub m.v. Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Sagen udsættes med henblik på høring af skoleområdet, Svendborg Juniorklub og SG med henblik på at afdække interesse og finansieringsmulighed. 9. Dispensation til parkering 15/12976 Beslutningstema: Evaluering af den nuværende dispensation til parkering med henblik på, hvordan ordningen fremadrettet skal fungere. Indstilling: Direktionen anbefaler, at 11

13 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den forslag 1, 2 og 3 fremsættes til udvalgets drøftelse, med henblik på valg af forslag. Sagsfremstilling: I sommeren 2014 blev der indført en dispensation til parkering, som afløste den tidligere røde håndværkerparkeringstilladelse. Dispensationsordningen er blevet modtaget med en del skepsis og kritik fra de tidligere brugere af håndværkertilladelsen, da der nu for brugerne ligger en administrativ arbejdsfunktion i at søge dispensationen til hver enkelt arbejdsopgave. De nævnte brugere ønsker derfor håndværkertilladelsen genindført, så det igen bliver nemmere at parkere uden først at skulle planlægge herfor i forhold til de enkelte arbejdsopgaver. Retningslinjerne for den tidligere håndværkertilladelse var dog ikke optimale og var medvirkende til, at tilladelsen blev brugt uhensigtsmæssigt, hvorfor den nuværende dispensationsordning blev indført. I forhold til ovenstående problematik omkring den nuværende dispensation til parkeringen foreslår administrationen, at der kan vælges et af tre forslag: 1. Den nuværende dispensation til parkering videreføres og evalueres igen i efteråret 2015, når ordningen har været afprøvet i godt 1 år. Dispensationen kan i dag søges af alle (håndværkere, flyttebiler, pressevogne m.fl.) og er gratis. Der kan søges om dispensation til at parkere ubegrænset på alle de offentlige p-pladser, men der skal søges til hver enkelt arbejdsopgave. Dispensationen kan søges, hvis en arbejdsopgave kun kan løses, når køretøjet er parkeret tæt på arbejdsstedet. Dispensationen søges via kommunens hjemmeside, med mindre der er tale om en akut opgave, hvor kommunen i stedet kan kontaktes pr. telefon. Alle offentlige p-pladser såvel betalingsfrie som betalingspladser. 2. Der indføres en generel dispensation, som supplement til den nuværende dispensation til parkeringen. Den generelle dispensation udarbejdes som en håndværkertilladelse, som kan erhverves af alle håndværkere, som har brug for deres køretøj nær 12

14 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den arbejdsstederne for at kunne udføre deres arbejde. Tilladelsen giver mulighed for at parkere ubegrænset på alle betalingsfrie p-pladser med tidsbegrænsning på minimum en time. Tilladelsen giver desuden mulighed for at parkere i gågaden, hvis håndværkeren har fået politiets tilladelse, da kommunen ikke har bemyndigelse til at dispensere til parkering i gågaden. Ønskes det at parkere på steder, som er reguleret efter færdselsloven, f.eks. for standsningsforbud, er det ligeledes politiet, der skal give tilladelse til det. Håndværkertilladelsen udformes som et kort, der skal placeres synligt i køretøjets forrude, og der udarbejdes en skrivelse, der angiver retningslinjerne for tilladelsen, og som udleveres sammen med tilladelsen. Indførelse af håndværkertilladelsen er betinget af politiets samtykke. 3. Den røde håndværkerparkeringstilladelse genindføres og afløser den nuværende dispensation til parkering. Den indføres på samme betingelser som tidligere, og giver mulighed for at alle firmaer/håndværkere kan købe en tilladelse uanset erhverv. Dvs. den kan købes af både maler, frisør, slagter m.fl. blot deres firma er momsregistreret, og køretøjet ejes af firmaet. Tilladelsen giver mulighed for at parkere ubegrænset på alle betalingsfrie p- pladser med tidsbegrænsning på minimum en time. Ønskes det at parkere på steder, som er reguleret efter færdselsloven, f.eks. for standsningsforbud, er det politiet, der skal give tilladelse til det. Håndværkertilladelsen udformes igen som et rødt kort, der skal placeres synligt i køretøjets forrude, og der udarbejdes en skrivelse, der angiver retningslinjerne for tilladelsen, og som udleveres sammen med tilladelsen. Indførelse af håndværkertilladelsen er betinget af politiets samtykke. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser er ikke afklaret. 13

15 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 107, samt færdselslovens 92. Bilag: Åben - Forslag 3 Åben - Forslag 2 Åben - Forslag 1 Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Udvalget besluttede at indføre parkeringskort til håndværkere. Kortet giver tilladelse til at parkere på p-pladser med betaling og pladser med tidsbegrænset parkering med over én times varighed i tilknytning til arbejdsopgaver i området. Den hidtidige konkrete dispensationsordning afskaffes samtidig. Parkeringskortet indføres hurtigst muligt, og taksten for kortet fastsættes til kr. pr. år. 10. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne 15/5411 Beslutningstema: Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Skarø, Drejø og Hjortø Indstilling: Direktionen anbefaler, at udvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at færgetakster for godstransport til og fra Skarø, Drejø og Hjortø nedsættes som anført, svarende til en reduktion på ca. 60% med virkning fra 1. juni 2015, jfr. bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster til og fra øer. Sagsfremstilling: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer træder i kraft den 1. juni Bekendtgørelsen er en ordning udstedt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvorfra der ydes et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune. Svendborg Kommune tildeles et årligt tilskud til nedsættelse af godstaksterne på kr således kr for andet halvår (Tilskuddet reguleres årligt fra 2016 med den forventede pris- og lønudvikling). 14

16 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den I medfør af bekendtgørelsen pålægges det Svendborg Kommune at tilrettelægge en ordning, som nedsætter færgetaksterne for godstransport til Skarø, Drejø og Hjortø med maksimalt 80% ekskl. vareafgift opkrævet i havnene. Nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport skal gennemføres med en ligelig procentvis nedsættelse for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Det kan dog besluttes at opkræve en mindste takst på kr. 20 for godstransport. Det påhviler endvidere Svendborg Kommune inden udgangen af juni 2015 at indsende omlysninger om tilskuddets anvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvert år skal kommunen udarbejde en opfølgningsredegørelse, der ledsages af en revisorerklæring. Eventuelle overskydende midler skal i det efterfølgende kalenderår anvendes til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet. Såfremt Svendborg Kommune ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens tildelte forhøjede generelle tilskud er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet fortager Økonomi- og Indenrigsministeriet en modregning i tilskuddet. Beregning af nye takster for godstransport på Højestene og Hjortøboen pr. 1. juni 2015: Godsomsætning Højestene Hjortøboen I alt I alt Årligt tilskud Behov for årlige billetindtægter: kr inkl. moms kr inkl. moms kr inkl. moms kr ekskl. moms kr ekskl. moms kr ekskl. moms Procentvis nedsættelse af takster for godstransport: 100 ( / * 100) % = 59 % afrundes til 60 % Takster for godstransport til Skarø, Drejø og Hjortø pr. 1. januar 2015 og 1. juni 2015 inklusiv moms.. Gods - Returbilletter Januar 2015 juni 2015 Køretøjer Bil op til 2,5 m længde kr. 100,- kr. 40,- Bil op til 5,0 m længde kr. 200,- kr. 80,- Over 5 m længde pr. 2,5 m kr. 100,- kr. 40,- Rabatkort 10 klip (1 klip = 2,5 m) kr. 760,- kr. 300,- afrundet Godstaksten gives til erhvervskøretøjer (CVR. nr.) Erhvervskøretøjer over 2,15 m. i bredden 15

17 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Op til 2,5 m længde kr. 200,- kr. 80,- Op til 5,0 m længde kr. 400,- kr. 160,- Over 5 m længde pr. 2,5 m kr. 200,- kr. 80,- Vintertakst for erhvervskøretøjer over 2,15 m i bredden (1. oktober 31. maj) Op til 2,5 m længde kr. 100,- kr. 40,- Op til 5,0 m længde kr. 200,- kr. 80,- Over 5 m længde pr. 2,5 m kr. 100,- kr. 40,- Stykgods Indtil 100 kg. Kr. 35,- kr. 20,- 101 kg. 200 kg. Kr. 50,- kr. 20,- 201 kg. 500 kg. Kr. 100,- kr. 40,- 501 kg kg Kr. 130,- kr. 50,- afrundet Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Nedsættelse af færgetakster er økonomisk neutral for Svendborg Kommune. Ved stigende godsmængder på overfarterne, vil kommunen dog miste dækningsbidrag på den mængde gods, der overstiger beregningsudgangspunktet. Bekendtgørelsens sigte er at skabe forbedret vilkår for erhvervsvirksomheder på øerne. Lovgrundlag: 21a, stk. 5 og 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved lov nr. 582 af 4. maj Bilag: Åben - Bekendtgørelse Nedsættelse af færgetakster.pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. 11. Opsigelse af kontrakt vedrørende besejling af Hjortø 08/45326 Beslutningstema: Opsigelse af kontrakt mellem Svendborg Kommune og bådfører om besejling af Hjortø. Indstilling: Direktionen indstiller, at kontrakten mellem Svendborg Kommune og bådfører Carsten G. Rasmussen af 1. juli 2009 opsiges den 1. juli 2015 med 6 16

18 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den måneders varsel til ophør den 31. december Sagsfremstilling: Beboerne på Skarø og Drejø samarbejder med Svendborg Kommune om at udvikle en handlingsplan for øerne. I dette arbejde er der nedsat 2 arbejdsgrupper for henholdsvis Transport og besejling Bosætning og erhverv I arbejdsgruppen Transport og besejlingen arbejdes der med pendler- / øhopsbåd(e) for at sikre en mere fleksibel transport til fastlandet for øernes beboere / pendler samt for at fremme øernes turisme ved at tilbyde øhop på tværs af de sydfynske øer. En langsigtet løsning vil øjensynligt kræve ny skibstonnage, men Hjortøboen vil være et udmærket fartøj til at gennemføre prøvehandlinger, både i forhold til pendlertransport samt øhop for eksempelvis cykelturister. Da aftalen mellem Svendborg Kommune og bådføreren på Hjortøboen specifikt vedrører sejlads mellem Svendborg Hjortø samt godstransport til Birkholm, og kontrakten i øvrigt er meget akkurat, vurderes det ikke muligt at udføre disse prøvehandlinger inden for kontraktens rammer. Det foreslås derfor at opsige kontrakten til ophør den 31. december 2015 og samtidig i løbet af efteråret udarbejde sammenhængende prøvehandlinger i en ny fleksibel fartplan. Herefter kan der enten indgås en ny aftale med den nuværende bådfører, eller Hjortøboen kan hjemtages til drift fra Svendborg Havn, Færge og Sundfart. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Prøvehandlingerne skal kunne gennemføres inden for det kommunale rederis samlede økonomi bedre løsninger for de samme penge. Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Godkendt. 12. Svendborg Billet for sejler i private Lystbådehavne, brolaug ect. 15/12893 Beslutningstema: Svendborg Billetten for sejlere i private lystbådehavne og brolaug beliggende i Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at 17

19 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Svendborg Billetten tilbydes sejlere i de private havne og brolaug i Svendborg Kommunen. Sagsfremstilling: I 2013 ved den seneste revision af ordensreglementet gældende for de kommunale lystbåde- og ø-havne samt bådebroer, blev der indført en rabatordning Svendborg Billetten for fastliggere i de kommunale havne. Således kan fastliggere fra de kommunale havne overnatte som gæstesejlere i samtlige kommunale havne, inkl. Svendborg Havn til reduceret pris, dog ikke i perioden den 1. juli til 15. august. Rabatordningen administreres ved, at bådejerne køber en Svendborg Billet som dagsmærke i betalingsautomaterne eller af havneopkræverne. Svendborg Billetten kræver synlig Svendborg rondel / årsmærke påsat båden. Svendborg Billetten koster kr. 100,- pr. overnatning for både indtil 11,99 m og kr. 130,- for både over 12 m. længde. Gældende gæstesejlertakster 2015: Ved indførelsen af ordningen i 2013 havde havneadministrationen overvejelser om, at ordning også skulle gælde for sejlere fra private havne i Svendborg og eventuelt senere også lokale sejlere fra Det Sydfynske Øhav. Begge dele blev dog fraveget, da det fandtes vanskelig at 18

20 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den administrere, idet ordningen kræver at havneopkrævere / kontrollører kan se hvor båden kommer fra. Imidlertid har der løbende været henvendelse fra sejlere fra flere private lystbådehavne i Svendborg Kommunen, som ønsker at de kunne anvende billetten. Såfremt dette bliver vedtaget at åbne ordning for de private havne og brolaug, foreslår administrationen følgende: Bådejere med plads i en privat lystbådehavn eller ved et privat brolaug i Svendborg Kommune kan købe et "Svendborg Mærkat - Årsmærke" af Svendborg Havn - til kr. 50, som de skal påsætte mastefod eller andet synligt sted på båden, så havneopkræverne kan se mærkatet fra kajkanten / bådebroen. Mærkatet skal identificere, at de har bådplads i en havn i Svendborg Kommune i indeværende år. Indkøb af mærkater: De enkelte havne laver årligt (senest den 1. februar) en samlet bestilling ved Svendborg Havn over det antal mærkater, de skal bruge til den kommende sæson. Herefter fakturerer Svendborg Havn de respektive havne for deres fælles indkøb. For 2. halvår 2015 (den 15. august til de kommunale havne lukker) kan de private havne og brolaug inden den 1/7 afgive bestillinger på Svendborg Årsmærker til kr. 25,-. En eventuel udvidelse af ordning til det Sydfynske Øhav, bør ske efter drøftelser i havnesamarbejdet Det Sydfynske Øhav Verdens bedste øhav. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Betaling på kr. 50,- for årsmærket skal dække indkøb af mærkater samt administration af ordningen. Det er vanskeligt at vurdere ordningens økonomiske konsekvenser. Således vil de både, som alligevel anløber havnene overnatte billigere, mens de både som ikke overnatter i de kommunale havne pga. den højere normalleje måske vælger at overnatte til den reducerede pris. Havneadministrationen vurderer dog ikke, at ordningen vil have stor økonomisk konsekvens. Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Godkendt, idet der forudsættes indført tilsvarende ordninger i tilknyttede private havne. 13. Orienterings- og efterretningssager 13/31994 Beslutningstema: 19

21 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Havn Beredskab Trafik og infrastruktur Natur og Klima 14. Lukket - Orienterings- og efterretningssager 20

22 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:50 Birger Jensen Jens Munk Jesper Kiel Ove Engstrøm Ulla Larsen Flemming Madsen Søren Kongegaard 21

23 Bilag: 2.1. Budget Tema MKT - Afgræsning af kommunale arealer Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Budget 2016 Temaforslag drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Navn på tema: Afgræsning af kommunale arealer kr Drift Anlæg Finansiering I alt Resume: Kommunale grønne områder, primært naturarealer eller arealer til byudvikling eller ubestemte formål. Afgræsning af arealerne som midlertidig eller permanent pleje, primært af de lettest tilgængelige og synlige arealer. Sagsfremstilling: Afgræsning med dyr er skånsom og effektiv naturpleje, der fremmer biologisk mangfoldighed på arealerne. Afgræsning er især gavnlig for bestanden af insekter, krybdyr, fugle og lave blomstrende urter. Græssende dyr er populært blandt borgerne, ikke mindst blandt børn. Der er krav om registrering af og hyppigt tilsyn med dyrene. Dyrehold i byzone forudsætter dispensation fra gældende lovgivning. Det vurderes derfor som mest hensigtsmæssigt, at kommunen indgår græsningsaftaler med private, f. eks. jordbrugere, der har andre dyr eller med borgere, der danner et græsningslaug. For at skabe interesse for at afgræsse kommunes arealer vurderes det som nødvendigt, at der stilles indhegnede arealer til rådighed. Det er ikke nogen let opgave at finde interesserede dyreholdere, fordi dyrehold er forbundet med en stor arbejdsindsats. Formidling af kommunens tilbud er derfor vigtig. Arealer, som kan være aktuelle at afgræsse er Galgebakken i Svendborg, naturareal ved Brændekovvej, arealer ved CETS-Svendborgvej 135, skoveng i Rantsausmindeskoven og naturareal ved Ryttervej. Afgræsning af kommunale arealer sker i dag på Lille Eng ved Kogtved vandmølle, Skandsen Vindebyøre, naturareal ved Bregninge Kirke, naturareal på Rantzausmindevej og Ørkild Voldsted. Påvirkning på andre områder: Ingen Økonomi: Acadre sagsnr

25 Budget 2016 Temaforslag drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Udgifterne er til rydning af opvækst, opsætning af hegn og fremføring af vand og el. Beløbet dækker to indhegnede arealer i 2016 og ét indhegnet areal i hvert af årene Der er ingen afledte driftsudgifter, idet udgifter til vedligeholdelse af hegn m. m. skønnes at svare til de nuværende driftsudgifter til slåning af arealerne. Acadre sagsnr

26 Bilag: 2.2. Budget Bilag til tema MKT - Afgræsning af kommunale arealer Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27 Notat om afgræsning af kommunale arealer Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej Vester Skerninge Status Svendborg Kommune har i dag afgræsning med dyr som en del af naturplejen på følgende grønne områder (naturarealer): Skandsen Vindebyøre 10,0 ha Ørkild Voldsted 5,5 - Areal ved Bregninge Kirke 0,8 Areal på Rantzasumindevej 2,1 Lille eng ved Kogtved vandmølle 1,8 - I alt ca. 20,2 ha 21. maj 2015 Sagsid: 15/12439 Notat oprettet af: MNMPEM Arealerne afgrænses med får eller kreaturer efter aftale mellem kommunen og private forpagtere. Kommunen har ikke selv dyr. Kommunen stiller arealerne gratis til rådighed og betaler opsætning af hegn samt el- og vandforsyning. Forpagterne udfører mindre reparationsopgaver på hegn og øvrige installationer. På Ørkild Voldsted betaler kommunen for afgræsningen, fordi det har været vanskeligt at finde en forpagter med får til det bynære areal, og fordi omkostningerne til anden vedligeholdelse af det fredede areal er store. Skånsom og effektiv naturpleje Afgræsning med dyr er skånsom og effektiv naturpleje, der fremmer biologisk mangfoldighed på arealerne. Afgræsning er især gavnlig for bestanden af insekter, krybdyr, fugle og lave blomstrende urter. Græssende dyr er populært blandt borgerne, ikke mindst blandt børn. Forudsætninger for flere kommunale arealer til afgræsning Modellen for afgræsning har hidtil været græsningsaftaler med private, f. eks. jordbrugere, der har andre dyr eller med borgere, der danner et græsningslaug.

28 Men det er en vanskelig opgave at finde interesserede dyreholdere, fordi dyrehold er forbundet med en stor arbejdsindsats i form af tilsyn og administration. Desuden er mange kommunale arealer små og ligger bynært, hvilket er mindre rentabelt og kan give problemer med undslupne dyr. For at skabe interesse for at afgræsse kommunes arealer vurderes det som nødvendigt, at der stilles indhegnede arealer til rådighed. Det kan også blive nødvendigt at udvide betalingen for afgræsning af kommunale arealer, især på de små og meget bynære arealer. Mulige nye arealer til afgræsning Afgræsning af arealerne som midlertidig eller permanent pleje, primært af de lettest tilgængelige og mest synlige arealer. Kommunale grønne områder, primært naturarealer samt kommunale arealer til byudvikling eller ubestemte formål. I de grønne områder samler interessen sig om de større naturområder, hvor afgræsning ikke er konflikt med andre aktiviteter. Mulige områder til afgræsning kan være: Galgebakken i Svendborg 1,4 ha Del af grønt område ved Ollerup Sø 1,0 - Rantzausmindeskoven, skoveng 0,4 - Sofielundskoven, skoveng 0,4 Søvange Gudme 0,4 Naturareal ved Ring Nord 1,6 Naturareal på Rantzasumindvej 0,5 - Naturareal i på Assensvej i Kirkeby 1,0- I alt ca. 4,6 ha. Kommunale arealer, der er udlagt til byudvikling eller ubestemte formål. Hovedparten af de større arealer er bortforpagtet til landbrugsdrift, men der mulighed for afgræsning på følgende steder: Svendborgvej 135 1,3 ha. Areal på Brændeskovvej 1,7 Side 2 af 4

29 Areal på Linkenkærsvej 1,3 Naturareal ved Lehnskov Strand * 2,6 - I alt ca. 6,9 ha. *Administreres af Sydfyns Erhvervsforskole. Listerne er ikke fuldstændige. Afledte udgifter Der er omkostninger til rydning af opvækst, opsætning af hegn og fremføring af vand og el. Når det forudsættes, at der er tale om private forpagtere er der ingen afledte driftsudgifter, idet udgifter til vedligeholdelse af hegn m. m. vurderes at svare til de nuværende udgifter til slåning af arealerne. Det kan dog blive nødvendigt at betale for afgræsning af arealerne, jævnfør ovenfor. Krav til dyrehold (uddrag) Der krav om registrering af dyrene i det Centrale Husdyr Register (CHR). Der skal være jævnligt tilsyn med dyrene, periodevis dagligt tilsyn, også i weekender og på helligdage. Mindst en gang om året skal dyrene tilses af dyrlæge. Dyrehold i byzone forudsætter dispensation. Dispensation skal i høring blandt naboer til arealet. Der foretages miljøtilsyn på erhvervsmæssigt dyrehold, kommunen er myndighed, samt tilsyn fra Fødevarestyrelsen. Dyr, der går ude hele året skal haveadgang til læskur med tørt leje. Alle dyr skal kunne hvile på samme tid. Der skal være adgang til rent drikkevand. Mulighed for etablering af kommunalt dyrehold Der har tidligere været kommunalt dyrehold (får) til afgræsning som et projekt under Tilbudscenter Danmarksvej. Side 3 af 4

30 Tilbudscenteret har oplyst, at landbrugsdrift ikke er et aktuelt aktiveringstilbud. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere omkostningerne ved etablering af et kommunalt dyrehold. Men tilsynsopgaven i weekender, registrering, samt koordinering af slagtning og dyrlægetilsyn forudsætter fast ansat personale. Der er desuden omkostninger til transport af dyrene, vinteropstaldning, dyrlægetilsyn og fodring. Peter Møller Side 4 af 4

31 Bilag: 2.3. Budget Tema MKT - Rekreativ udvikling af Sofielundskov Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Rekreativ udvikling af Sofielundskov x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Sofielundskov Rekreativ udvikling af Sofielundskov ved udbygning af infrastruktur og etablering af faciliteter til rekreativ benyttelse. I byudviklingsprojektet Tankefuld indgår udvikling af Sofielundskoven, som skal være en rekreativ byskov, for bydelens beboere, såvel som alle Svendborgs borgere. For at få afdækket borgernes behov og ønsker til en rekreativ og attraktiv skov, har administrationen gennemført en bredt forankret borgerinddragelsesproces, som har dannet grundlaget for idékataloget over ønskede tiltag i skoven. Behovsanalyse Skoven skal gøres til et attraktivt udflugtsmål og opholdsplads for borgere i området, skoler og daginstitutioner, samt turister og byens øvrige borgere. Udviklingen af Sofielundskov, skal være med til at understøtte den positive omtale og opfattelse af Tankefuld området, som et attraktivt boligområde. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Faciliteter opføres i henhold til Skovlovens bestemmelser, i et omfang og i en udformning med hensyn til størrelse, materialer og farver, som falder naturligt ind i omgivelserne og som tilgodeser den almindelige skovgæst. Administrationen afholdte et borgermøde den 8. januar Formålet med borgermødet var at få afdækket borgernes behov og ønsker til en rekreativ skov i Sofielund. På borgermødet blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af borgere repræsenterende Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Sydfyns Erhvervsforskole og beboere i Tankefuld. Borgerne i arbejdsgruppen har bidraget med udarbejdelsen af idékataloget for den rekreative udvikling af Sofielundskoven. Arbejdsgruppen har afholdt fire møder i løbet af foråret 2015 med det gennemgående tema, at både etableringen af faciliteter og den rekreative udfoldelse i Sofielundskoven skal udføres med respekt for naturen. Bilagsmateriale, evt. link Idékatalog Projektets samlede udgift og periode 1,565 mio. kr Side 1 af 2

33 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Rekreativ udvikling af Sofielundskov kr. Tidl Samlet P o lit is k bes lut ning pro jek t ering Projektering 0 P o lit is k bes lut ning udf ø rels e Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Økonomi Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 2 af 2

34 Bilag: 2.4. Budget Bilag til tema MKT - Rekreativ udvikling a f Sofielundskov Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35 Rekreativ udvikling af Sofielundskov Idékatalog Indhold

36 Forord...3 Infrastruktur...4 Befæstelse af stier...5 Parkeringsplads ved Ryttervej...6 Info-punkter...7 Borde, bænke og bomme...8 Bålhytte...9 Shelter...10 Muldtoilet...11 Grejbank...12 Naturpleje...13 Lysåbne arealer...13 Vådområder...14 Vandløb...16 Aktivt friluftsliv...17 Skovlegeplads...17 Naturfitness...18 Faste o-løbsposter...19 Formidling...20 Guidede ture...20 Budget...21 Bilag 1: Placering af befæstede stier...22 Bilag 2: Placering af bomme og infopunkter...23 Bilag 3: Placering af bænke og borde-bænke-sæt...24 Bilag 4: Placering af bålhytte og muldtoilet...25 Bilag 5: Placering af shelter...26 Bilag 6: Placering af grejbank...27 Bilag 7: Placering af lysåbne arealer...28 Bilag 8: Placering af skovlegeplads og naturfitness...29 Forord 2

37 I byudviklingsprojektet Tankefuld, indgår udvikling af Sofielund Skov, som skal fremstå som en bynær rekreativ skov, til glæde for beboere i Tankefuld og den øvrige Svendborg by. Skoven skal gøres til et attraktivt udflugtsmål og opholdsplads for borgere i området, skoler og daginstitutioner, samt turister og byens øvrige borgere. Udviklingen af Sofielund Skov, skal være med til at understøtte den positive omtale og opfattelse af Tankefuld området, som et attraktivt boligområde. Ved et borgermøde den 8. januar 2015 blev borgerne opfordret til at komme med idéer til en rekreativ udvikling af Sofielund Skoven, samt til at deltage i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgaver var med udgangspunkt i de idéer som fremkom ved borgermødet, at afholde en række planlægningsmøder med henblik på udvikling af området. Idékataloget er henvendt til Udvalget for Miljø, Klima og Teknik og forventes forelagt i juni 2015 med henblik på, at dette kan indgå i budgetforhandlingerne for Deltagere i arbejdsgruppen: Carsten Hunding (Dansk Botanisk Forening) Erik B. Andersen (Danmarks Naturfredningsforening) Ninna Larsen (Friluftsrådet) Ruth Sommer (Friluftsrådet) Pia Mørkøre (Beboer, Tankefuld) Gert B. Hansen (Beboer, Tankefuld) Ole Christiansen (Beboer, Tankefuld) Erik Andersen (Sydfyns Erhvervsforskole) Helle Judith Thomasen (Borger, Svendborg) Kristian Kølln (Borger, Svendborg) Peter Møller (CETS) Christian Bjergager (CETS) 3

38 Infrastruktur For at skoven skal kunne være til glæde for alle borgere i Svendborg Kommune, er det vigtigt at adgangsforholdende til skoven er sikret, og at skovens infrastruktur, såsom stier, bænke, overdækkede bålsteder info-tavler skraldespande er etableret og i ordentlig stand. For at gøre skoven til et attraktivt udflugtsmål for borgerne i Svendborg og omegn foreslås følgende tiltag: Befæstelse af gangstier Etablering af parkeringsplads Opsætning af bænke langs stier og veje Opsætning borde-bænkesæt Opsætning af info-tavler ved indgangen til skoven Opsætning af skraldespande ved indgangen til skoven Se nedenfor for uddybning. Figur 1: Oversigtskort over Sofielund Skov 4

39 Befæstelse af stier Med undtagelse af hovedstien mellem Ryttervej og Tankefuld er stierne i Sofielund ikke befæstede. Da der generelt er meget vådt i Sofielund, er især de lavest beliggende stier ofte våde og mudrede, hvorfor færdsel på dem er besværlig. Hos skovens brugere er der et stort ønske om at få befæstet flere eksisterende stier, så de året rundt også kan benyttes af gangbesværede, kørestolsbrugere og folk med barnevogn. For placering i Sofielund, se bilag 1 5

40 Parkeringsplads ved Ryttervej For at forbedre adgangsforholdene til skoven fra Ryttervej anbefales det at anlægge en parkeringsplads med plads til 10 biler ved indgangen til skoven. P-plads med plads til 10 biler, 30 x 5 meter. Anlægget forudsætter rydning af det markedere område. Bevoksningen består af ældre sitkagran, der kan afvikles rettidigt som led i den normale drift af skoven. Figur 2 Placering af Parkeringsplads ved Ryttervej 6

41 Info-punkter Et oversigtskort over skovens faciliteter, stisystemer og deres placering hjælper skovgæsten til et hurtigt overblik over hvad skoven tilbyder af rekreative oplevelser. Infotavler, der fortæller om skovens dyre -og planteliv, øger værdien af skovturen og giver viden til skovgæsten om naturen. Info-tavler kan også indeholde en oversigt over løberuter af forskellig længde, hvilke fredede eller sjældne dyrearter, der kan findes i skoven, eller hvilke spiselige planter og svampe, man kan være heldig at finde i skoven. Info-tavlerne opstilles ved indgangen til skoven, ved parkeringspladsen ved Ryttervej og ved indgangen fra Tankefuld-området. Her informeres skovgæsten også om regler for færdsel og ophold i skoven, samt hvor skovgæsten kan henvende sig med spørgsmål vedrørende skoven. Ved infopunktet opstilles skraldespande. For placering i Sofielund, se bilag 2 7

42 Borde, bænke og bomme En stor del af glæden ved at være i skoven er at kunne sætte sig ned og nyde naturen og stilheden. Ved opsætning af bænke og borde-bænkesæt langs stierne i skoven gøres skoven mere attraktiv for skovgæster. Opholdsstederne placeres jævnt over hele skoven og gerne ved steder, hvor der er en særlig natur eller rekreativ oplevelse. For at begrænse uønsket færdsel i skoven og derved bevare stilheden opstilles bomme i hver ende af hovedstien i skoven. Bommene vil være aflåst, men der kan gives adgang til folk med ærinde i skoven som sankere og selvskovere eller ved større arrangementer i skoven. For placering i Sofielund, se bilag 2 og 3. 8

43 Bålhytte At give mulighed for at nyde madpakken i tørvejr og få varmen ved et bål kan være en måde hvorpå skovgæster kan motiveres til at bruge skoven på alle tider af året og i alt slags vejr. Især daginstitutioner og skoler efterspørger denne mulighed, da særligt børnehavebørn og børn fra de mindre klassetrin har brug for et overdækket sted at holde pause på tur i skoven i dårligt vejr. Ved opsætning af en bålhytte med tilstrækkeligt mange overdækkede siddepladser til en skoleklasse og i nærheden af interessant natur og rekreative muligheder, øges potentialet for brug af skoven for skoleklasser og daginstitutioner. For placering i Sofielund, se bilag 4. 9

44 Shelter Muligheden for primitiv overnatning i skoven skaber basis for en række rekreative muligheder og særlige naturoplevelser. Udendørslivet ved bålet og i soveposen giver børn i alle aldre en unik mulighed for at opleve skoven og dyrelivet helt tæt på. En oplagt placering af et shelter er i kanten af en lysning, hvor der er læ for vinden og lidt udsigt fra shelteret. Ved shelteret etableres også en bålplads, der giver mulighed for både varme og madlavning. For placering i Sofielund, se bilag 5. 10

45 Muldtoilet Der er især fra skoler og daginstitutioner ytret ønske om et toilet i skoven. At have et toilet i nærheden når man er på tur med børn i skoven, sparer både tid og giver børnene en tryg naturoplevelse. Opstillingen og brugen et muldtoilet er underlagt teknisk forvaltning Hovedprincippet er, at fækalier ikke må anvendes som gødning men skal enten graves ned eller destrueres. Et muldtoilet bygger netop på en nedgravning, hvor formuldningen senere udnyttes af træer og vegetation på stedet. For at binde kvælstoffet tilsættes løbende kulstof i form af spåner, flis. Når hullet en gang er ved at være fyldt dækkes det til og huset flyttes hen over et nyt hul. For placering i Sofielund, se bilag 4. 11

46 Grejbank Grejbankerne er en fællesbetegnelse for et landsdækkende netværk af udlånssteder som drives gennem frivilligt engagement og arbejdskraft. Grejbankerne er placeret på efterskoler, ungdomsskoler, højskoler, naturcentre og friluftsgårde rundt om i landet. Grejbankerne giver skoler, foreninger og klubber en nem og billig adgang til at låne friluftsudstyr og introducere især børn og unge for friluftsliv. Daginstitutionen Ryttergården er en mulig vært for en grejbank ved Sofielund Skov. Klassesæt af fiskenet, hvide bakker, waders og håndbøger til brug ved undersøgelser af dyrelivet i de nærliggende søer kunne være basisudstyr i grejbanken. Midler til finansiering af udstyr til en grejbank kan søges hos Friluftsrådet. Skur til udstyr til grejbank kan ikke søges finansieret af Friluftsrådet. For placering i Sofielund, se bilag 6. 12

47 Naturpleje Lysåbne arealer Lysåbne arealer i skov bidrager positivt til skovens biodiversitet. Små lysninger, hvor lyskrævende planter kan gro, bidrager med en anden flora end der findes i skovbunden og dermed til den samlede biodiversitet. Lysninger gavner også insekt- og dyrelivet generelt. F.eks. er lysninger med varme og læ vigtige som levesteder for sommerfugle. Flagermus kan også nyde godt af jagtmulighederne langs indre skovbryn og rådyr og harer får nemmere adgang til at søge føde i skoven. I Sofielunds nordvestlige hjørne er det planlagt at sikre eksisterende levesteder for hasselmus. Dette sker ved at bevare brede indre skovbryn, hvor bl.a. brombær og caprifolium kan gro. Området omkring Svendborg er på landsplan et vigtigt område for hasselmus og der tages i forvaltningen af skoven særlige hensyn til denne sjældne art. For placering i Sofielund, se bilag 7. 13

48 Vådområder For at sikre naturværdierne i vandhullerne i Sofielund Skov og forbedre levestederne for bl.a. forårsfereje, lille vandsalamander og springfrøer er det nødvendigt med en plejeindsats for flere af skovens vandhuller. En oversigt over mulige plejetiltag kan ses i tabellen nedenfor. 14

49 15

50 Vandløb Kristinedalsbækken, der afvander arealer nord for Sofielund Skov, løber midt i skoven. På to strækninger nord for hovedstien er bækken rørlagt. Dette er gjort af den tidligere ejer af skoven. For at højne biodiversiteten og forbedre faunapassage i bækken, opgraves den rørlagte strækning og bækkens oprindelige forløb genskabes. En afledt fordel af åbning af den rørlagte strækning er, at bækken nemmere kan renses og vedligeholdes, hvis det skulle blive nødvendigt. 16

51 Aktivt friluftsliv Skovlegeplads Etablering af en skovlegeplads vil udfordre de motoriske evner hos både børn og voksne og udføres i materialer, der passer til skovens udtryk. Skovlegepladsen betragtes som en integreret del af skoven, og legepladsen vil derfor virke som en del af naturen og derved samtidig give børn tryghed ved naturen igennem leg. Skovlegepladsen vil være et yndet besøgsmål for institutioner i området omkring Sofielund og for børnefamilier i Svendborg. For placering i Sofielund, se bilag 8. 17

52 Naturfitness I naturen er der gode muligheder for at træne også fitness. Naturen kan tilbyde unikke træningsforhold. Det bløde underlag afbøder ledbelastningen, og det ujævne og kuperede terræn giver en god og varieret træning af stabilitet i ben, muskelkorsettet omkring bækken og rygsøjle samt balance. Samtidig øges både kondition, muskelstyrke og udholdenhed. Naturfitness er for både unge og gamle, og det kan være et godt supplement til en gå- eller løbetur. For placering i Sofielund, se bilag 8. 18

53 Faste o-løbsposter Orienteringsløb er en idrætsgren med tilbud til alle aldersgrupper. Udøvere af sporten strækker sig fra børn fra førskolealderen til ældre over 80 år. Løbeområdet, hvori der er udlagt poster, er ens for alle aldersgrupper, hvilket gør orienteringsløb til en oplagt familiesport. Der er efterspørgsel på faste orienteringsløbsposter i Sofielund Skov fra både skoler og Svendborg Orienteringsklub. 19

54 Formidling Guidede ture Naturformidling og vidensdeling indenfor skov og naturområder er meget efterspurgt blandt borgerne i Svendborg. Formidling af emner relateret til skoven og dens dyrkning, dyre- og plantelivet, har stor interesse blandt borgerne. En til flere årlige ture, med skiftende temaer, giver skovgæsten en indsigt i skovens økologi og vil på sigt også give større forståelse for dynamikken i skoven. 20

55 Budget Den samlede anlægsudgift og afledt driftsudgift for den rekreative udvikling af Sofielundskoven kan ses i tabellen herunder. Anlægsbudget Afledt drift Infrastruktur Befæstelse af stier P-plads (driftsbudget 2015) 0 Info-punkter Borde/bænke/bomme* Bålhytte Muldtoilet Grejbank Shelter Naturpleje Lysåbne arealer Åbning af rørlagt vandløb Vådområder Aktivt Friluftsliv Skovlegeplads Naturfitness Faste o-løbsposter Afledt drift - årlig udgift Naturformidling - guidede ture Vedligeholdelse af anlæg SUM *Udføres af Sydfyns Erhvervsforskole 21

56 Bilag 1: Placering af befæstede stier 22

57 Bilag 2: Placering af bomme og infopunkter 23

58 Bilag 3: Placering af bænke og borde-bænke-sæt Bord-bænkesæt Bænk 24

59 Bilag 4: Placering af bålhytte og muldtoilet 25

60 Bilag 5: Placering af shelter 26

61 Bilag 6: Placering af grejbank 27

62 Bilag 7: Placering af lysåbne arealer 28

63 Bilag 8: Placering af skovlegeplads og naturfitness 29

64 Bilag: 2.5. Budget Tema MKT - Aktiv temaferie - Natura 2000 Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97413/15

65 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Natur, Miljø og Klima Projektnavn: Aktiv Temaferie - Natura X Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Kommunens Natura 2000-områder og områder i tilknytning hertil. Den lovbundne Natura 2000-indsats sikrer gode naturoplevelser, der i kombination med en udbygning af adgang og formidling vil understøtte udvikling af Aktiv Temaferie og dermed Byrådets mål for vækst under den prioriterede bropille Turisme og Natur. Kommunerne har et ansvar for at sikre og genoprette en god naturtilstand inden for Natura 2000-områderne. Naturstyrelsen udarbejder overordnede Natura 2000-planer med mål og indsatsprogram for indsatsen. Kommunerne skal på baggrund heraf udarbejde handleplaner, der beskriver de konkrete indsatser. Behov / ønsker Kommunerne skal også gennemføre handleplanerne og finansiere en del af indsatsen. Den lovbundne Natura 2000-indsats indebærer ikke adgang til eller formidling af naturoplevelserne. Ved at kombinere Natura 2000-indsatsen med etablering af stier, opholdsarealer, fugletårne og informationsmateriale vil investeringerne understøtte Turismestrategiens forskellige programmer inden for Aktiv Temaferie. Natura 2000-indsatsen er målrettet udvalgte naturtyper og arter. Ved at tænke øvrige naturinteresser ind i projekterne kan oplevelsesværdien højnes. Udenlandske turister efterspørger især natur. Ifølge EU s naturbeskyttelsesdirektiver (fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet) er Danmark forpligtet til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en god naturtilstand for en række udvalgte naturtyper/plantesamfund og arter af europæisk betydning. Indsatsen skal ske indenfor en række udpegede Natura 2000-områder, der rummer en væsentlig del af de særlige naturværdier. Seks af disse Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Svendborg Kommune. EU-direktiverne er indarbejdet i dansk lovgivning i miljømålsloven. Den særlige indsats sikres og prioriteres gennem en rullende planlægning med seks års interval fra planperiode er Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder overordnede Natura 2000-planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf udarbejde Natura 2000-handleplaner, der beskriver konkrete handlinger på privatejede arealer og gennemføre denne. Side 1 af 4

66 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Svendborg Kommune arbejder med at færdiggøre indsatserne i 1. planperiode ( ). Staten har offentliggjort forslag til 2. generation af Natura 2000-planer for De forventes endeligt vedtaget i efteråret Det forventes, at en væsentlig del af indsatsen finansieres via EU-midler og at kommunerne i mindre omfang bidrager i lighed med 1. planperiode. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Positiv effekt på andre områder: Den beskrevne indsats for natur og turisme kan også forventes at have en positiv effekt på borgernes sundhed ( bropillen sundhed ), gøre Svendborg Kommune mere attraktiv som bosætningskommune, samt bidrage til et godt image. Afledt drift: Erfaringerne viser, at der kan opstå forskellige situationer efter gennemførelsen af projekter, hvor det er påkrævet at foretage mindre justeringer, reparationer og vedligeholdelse af anlæg. Der forventes driftsog vedligeholdsudgifter på kr. årligt, fra 2016 og frem. Drifts- og vedligeholdsudgifterne dækker også det, som er udført i 1. planperiode 2010 til Anlægsøkonomi: Den samlede økonomiske ramme for Natura 2000-indsatsen i 2. planperiode er endnu ikke meldt ud fra statens side. Naturstyrelsen har dog tilkendegivet, at der kan forventes en indsats fra kommunerne i samme størrelsesorden som i den første planperiode 2010 til Til 1. planperiode 2010 til 2015 har Svendborg Kommune samlet afsat anlægsmidler for ca. 1,8 mio. kr. i årene 2013 til 2015, da Natura planerne blev forsinket. Naturstyrelsen tilpassede indsatserne til den kortere periode i 1. planperiode og den samlede anlægsudgift for 2. planperiode forventes derfor at være på 3,6 mio. kr. Etablering af gode adgangsforhold og formidling samt tiltag for den øvrige natur vurderes at kunne sikres for kr. årligt. Det søges derfor om en samlet anlægsbevilling på kr. i årene 2016 til Side 2 af 4

67 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang, der opnås støtte til projekterne vil dette blive modregnet i den samlede anlægsbevilling på kr. i årene 2016 til Udgangspunktet for realisering af handleplanerne og de rekreative tiltag er frivillighed hos lodsejerne. Projekterne har typiske en modningstid der gør, at udgiftsniveauet stiger gennem perioden. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Kommunens Natura 2000-handleplaner for vil blive forelagt Byrådet til vedtagelse senest 1 år efter de statslige Natura 2000-planer foreligger. 5,4 mio. kr. Fra 2016 til 2021 Side 3 af 4

68 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Natur, Miljø og Klima Projektnavn: Aktiv Temaferie - Natura kr. Tidl Samlet P o lit is k bes lut ning pro jek t ering Projektering 0 P o lit is k bes lut ning udf ø rels e Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Økonomi Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 4 af 4

69 Bilag: 2.6. Budget Tema MKT - Vedligeholdelse af Frederiksbroen Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96959/15

70 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Renovering af Frederiksbroen x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Bygværk under vej mellem Jessens Mole og Frederiksø. Overordnet beskrivelse Bygværk som går over til Frederiksøen, blev der fortaget undersøgelser af de bærende dele under vand i Bygværket er bygget oven på beton pæle som går i hav bunden. Det yderste lag af beton pælene er begyndt at falde af. Dette gør at tværsnitte af pælene bliver meget mindre, hvis den nuværende belastning skal kunne forsætte skal bygværket renoveres inden for en kortere årrække. Rambøll har udarbejdet notat om dette som er vedhæftet som bilag. Behov / ønsker Behovsanalyse Det ønskes at renoverer broen for at bibeholde broens bæreevne. Hvis renovering ikke fortages skal bygværket nedvejes for tung trafik og til sidst kan afspærring blive nødvendig. I udviklingsplanen for haven ønskes fastholdt at der skal være erhverv på Frederiksøen, derfor forventes det ikke at der skal ske ændring på brugen af bygværket, og derfor skal bæreevnen fastholdes. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Da størstedelen af udgiften vil ligge i 2016 og kun enkelte 1 års kontroller af arbejdet som er i 2017 er hele investeringsbeløbet lagt i Bilagsmateriale, evt. link Notat fra Rambøll om bygværk Frederiksbroen. Projektets samlede udgift og periode 4,0 mio. kr. Udføres i 2016/2017 Side 1 af 2

71 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Renovering af Frederiksbroen kr. Tidl Samlet P o lit is k bes lut ning pro jek t ering Projektering P o lit is k bes lut ning udf ø rels e Udførelse Færdiggørelse 0 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Side 2 af 2

72 Bilag: 2.7. Budget Tema MKT - Kommunal skovrejsning Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97032/15

73 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Kommunal skovrejsning X Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Afklares i projektets indledende fase i Kommunal skovrejsning Der har ikke siden været kommunal skovrejsning i Svendborg Kommune, hvor Juulgårdskoven på 10 ha. i Rantzausminde blev tilplantet. Kommunal skovrejsning ønskes genoptaget for at medvirke til at opfylde målene i Danmarks nationale skovprogram fra Naturstyrelsen. I Danmarks nationale skovprogram er det målet at øge Danmark skovareal fra de nuværende 11% til 20%-25% i løbet af år. Det øgede skovareal skal bidrage til: beskyttelse af grundvand lagring af CO 2 og produktion af CO 2 -neutralt brændsel udvikling af skove som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres muligheder for friluftsliv og naturoplevelser styrkelse af naturindholdet ved at ny skov anlægges med henblik på bæredygtig og naturnær skovdrift I forbindelse med tidligere mulighed for tilskud til offentlig skovrejsning har der bl. a. været krav om, at det tilplantede areal skal være landbrugsjord og som hovedregel på min. 5 ha. Der er i udgiftsberegningen taget udgangspunkt i en årlig tilplantning af 5 ha. skov i årene Svendborg Kommune ejer ikke egnede arealer til skovrejsning. Udgiften til arealerhvervelse, primært landbrugsjord er indregnet med kr. årligt i Arealerne erhverves ved frivillig aftale. Forud for skovrejsningen er der et omfattende planlægningsarbejde for at finde de bedst egnede arealer til kommunal skovrejsning. Der tages udgangspunkt i kommuneplanens positive skovrejsningsområder. Beskyttelse af drikkevandinteresser og bynære rekreative muligheder vægtes højt. Mulighederne for borgerinddragelse i både udredningsfasen og ved anlæg og drift undersøges. Planlægningsarbejdet er forudsat gennemført i 2016 og udgiften på kr. er udgift til udredningsarbejdet og borgerinddragelse. Bilagsmateriale, evt. link Det var senest i 2014 muligt af få tilskud til offentlig skovrejsning på landbrugsjord. Tilskuddet var da på indtil 55% af tilplantningsudgiften, svarende til ca kr. pr. ha. Hvis tilskudsmuligheden igen bliver aktuel, vil udgiften i årene kunne nedbringes med ca kr. årligt, alternativt kan det tilplantede areal forøges. Side 1 af 2

74 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Projektets samlede udgift og periode 3,7 mio. kr Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Kommunal skovrejsning kr. Tidl Samlet P o lit is k bes lut ning pro jek t ering P ro jektering P o lit is k bes lut ning udf ø rels e Udfø relse Færdiggø relse 0 Samlet anlægspro jekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Økonomi A fledt drift Samlede likviditet, netto Side 2 af 2

75 Bilag: 2.8. Budget Tema MKT - Udvikling af Kommunens Strande Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96991/15

76 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Udvikling af kommunens strande x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Kommunens strande (primært strande med blåt flag) Overordnet beskrivelse Økonomisk ramme til udvikling af kommunens strande gennem anlæg og udstyr, der kan øge strandenes attraktivitet. Forslaget er en videreførelse af de kr. for 2015, der blev politisk besluttet på MKT s møde den 2. februar Behov / ønsker Baggrunden for forslaget er, at flere af kommunens blå flag strande vurderes at have en utidssvarende tilstand. Inden for den afsatte økonomiske ramme ønskes plan for udskiftning, fornyelse og udbygning af udstyr, der kan øge strandenes attraktivitet og medvirke til at forbedre oplevelsen og øge anvendelsen. Der kan tillige indgå mindre anlæg, der understøtter samme formål. Endelig ønskes inden for rammen en indledende undersøgelse af, om der i kommunens nærområder med en vis boligkoncentration er mulighed for at etablere en ny kommunal strand, f. eks. ved Tankefuldskoven. Behovsanalyse - Specifikke kvalitetskrav - Øvrige bemærkninger - Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Oversigt over kommunens strande med blåt flag 0,5 mio. kr. fordelt over 2 år (2016 og 2017) Side 1 af 2

77 Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt Politikområde: Trafik og Infrastruktur Projektnavn: Udvikling af kommunens strande kr. Tidl Samlet P o lit is k bes lut ning pro jek t ering Projektering 0 P o lit is k bes lut ning udf ø rels e Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Side 2 af 2

78 Bilag: 2.9. Budget Tema MKT - Sikring af havnens værdier Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

79 Budget 2016 Anlæg Oplæg til investeringsoversigt Politikområde: Havn og Færger Projektnavn: Sikring af havnens værdier 2 Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg Havn, ø- og lystbådehavnene samt broanlæggene i Svendborg Sund. Sikring af havnens værdier - 2, er et 8-årigt budget opdelt i en 4-årig planperiode samt en 4-årig perspektivperiode. Budgettet omfatter anlæg og bygninger på Svendborg Havn, i ø- og lystbådehavnene samt broanlæggene i Svendborg Sund. Budgettet er udarbejdet med fokus på Sikring af havnens værdier, således at akutte genoprettende og alm. genoprettende opgaver har 1. prioritet. Forbedringsopgaver i form af medløbsopgaver når konstruktioner alligevel er åbne, nye anvendelser samt drifts-, miljø- og klimaoptimering har 2. prioritet, mens udviklingsopgaver rettet mod fremtidigt driftsbillede i Svendborg Havn samt i ø- og lystbådehavnene har 3. prioritet. Opgaver i forbindelse med specifikke udviklingstiltag jf. havneplanen behandles særskilt i sammenhæng med disse. For at sikre kvalitet og effektivitet i det fremadrettede arbejde samt for at muliggøre udlicitering af drifts- og anlægsopgaver på tilsvarende vis, som f.eks. kommunens vejområde, er det nødvendigt at gennemfører en række opgaver af administrativ karakter. Budgettet overordnet formål er at bringe havnenes konstruktioner op på et fornuftigt vedligeholdelsesniveau i forhold til den fremadrettede drift samt sikre deres funktion. Behov / ønsker I årene 2010 til 2015 har der årligt været afsat et beløb på kommunens anlægsbudget til at afhjælpe et betydeligt driftsefterslæb, der gennem mange år var opbygget på havnenes og anløbsbroernes konstruktioner. Udgangspunktet for bevillingerne var en handlingsplan, der blev udarbejdet i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Cowi. De gennemførte projekter har medført en betydelig forbedring af driftsstandarden på de havnekonstruktioner, der har været omfattet. Genopretningsarbejde er imidlertid ikke færdigt, hvorfor administrationen anbefaler at forsætte dette arbejde, så også de resterende konstruktioner i havnene og på broerne opnår en driftsmæssig forsvarlig stand. Erfaringerne fra det tidligere projekt Sikring af havnens værdier har vist, at der i tilknytning til de genoprettende opgaver oftest er en række medløbsopgaver, som det vil være mest effektivt og fremadrettet økonomisk forsvarligt at gennemfører, når konstruktionerne alligevel er åbne (Forbedringsopgaver medløb). Side 1 af 3

80 Budget 2016 Anlæg Oplæg til investeringsoversigt Udviklingstiltag i øvrigt har 3. prioritet. Driftsbillede i Svendborg Havn ændres i takt med havneudviklingen, ligesom udvikling i miljø- og klimaoptimeringer nødvendiggøre anlægstiltag (Forbedringsopgaver medløb). Overtagelsen af driftsansvaret på store dele af Frederiksøen, hvor konstruktioner og bygninger er i meget ringe stand har medført en betydelig udvidelse af havnens anlægsportefølje med store økonomiske omkostning til følge. For at skabe et fremadrettet pålideligt fundament i forhold til den fremadrettede håndtering af anlægskonstruktioner i havnene er det nødvendigt at gennemfører en række opgaver af administrativ karakter, så anlæggene dokumentationsmæssigt svarer til kommunens øvrige anlægsportefølje, og så drifts- og anlægsopgaver fremadrettet vil kunne udliciteres på tilsvarende vis som kommunens øvrige drifts- og anlægsopgaver. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode XX Side 2 af 3

81 Budget 2016 Anlæg Oplæg til investeringsoversigt Politikområde: Projektnavn: Sikring af havnens værdier Økonomi x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet Politisk beslutning projektering Projektering 0 Politisk beslutning udf ørelse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Vejledning i udfyldelse af skemaet: Skemaet bruges som forklarende tekst (bemærkninger) til uddybning af investeringsoversigten og indgår i det årlige budgetmateriale og udfyldes af fagområdet/økonomi. Forsiden udgør den beskrivende del og udfyldes for hvert projekt. Det markeres ved kryds i feltet, hvorvidt der er tale om en beskrivelse af et eksisterende, en ændring eller et nyt projekt. Evt. bilag kan linkes på. Bagsideskemaet udfyldes pr. anlægsprojekt med rådighedsbeløb i de enkelte år fordelt på projektering og udførelse. Den afledte drift udfyldes som et beløb pr. år ud fra driftsnormtal eller erfaringstal. Side 3 af 3

82 Bilag: Budget Bilag MKT - Notat om affaldssortering ved kommunal e ejendomme og -institutioner. Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

83 From: Kjeld Bussborg Johansen Sent: 27 May :50: To: Vivi Kiel;Jan Henriksen Subject: VS: Notat om affaldssortering ved kommunale ejendomme og kommunale institutioner. Hej Vivi og Jan Hermed sendes notat efter aftale med Kjeld. Venlig hilsen Kirsten Degn Fuldmægtig Svendborg Kommune Center for Ejendomme og Teknisk Service Ejendomsadministration Svendborgvej Vester Skerninge Tlf: Mobil: Fra: Kjeld Bussborg Johansen Sendt: 22. maj :30 Til: Miljø- Klima- og Trafikudvalget Cc: John Jensen; Jan Damgaard Emne: Notat om affaldssortering ved kommunale ejendomme og kommunale institutioner. Kære udvalg Som opfølgning på spørgsmål fra Jesper Kiel om affaldssortering ved de kommunale ejendomme og de kommunale institutioner, er der udarbejdet et notat som sammenfatter, hvordan affaldsindsamlingen praktiseres for nuværende. Notat om affaldsindsamling ved kommunale ejendomme: (det med rødt er tidligere fremsendt til udvalget)

84 Affaldshåndtering er en del af opgaveporteføljen i CETS, Ejendomsservice. Kort fortalt bliver affaldet fordelt i almindeligt affald, pap og metaller (batterier mm.) Skoler: Herudover har en del skoler og institutioner to affaldsspande i lokalerne. En til almindeligt affald og en til papir. Erfaringerne fra dette er delte. Sorteringen fra brugerne er ikke optimal. Nogle distrikter har simpelthen droppet denne fordeling, da erfaringerne ikke er så gode. I kontorlokaler bliver papiraffaldet altid delt fra det øvrige affald. Storskrald smides i dertil egnede containere, hvor der er passende tømningsordninger. Fortroligt papirmateriale bliver altid makuleret. Generelt bliver der brugt forholdsmæssigt mange ressourcer på den nuværende affaldssortering. Daginstitutioner: Her ligner ordningen meget den på skolerne. Pap sorteres for sig. Nogle få daginstitutioner har papcontainere stående, men dette er en forholdsvis dyr løsning. De fleste af institutionerne samler deres pap, som vores personale så afhenter og bortskaffer en gang i mellem. Nogle få daginstitutioner sorterer endnu ikke pap, men det vil vi fra CETS snarest kigge på. Almindeligt affald smides i dertil egnede containere. Metaller (batterier mm.) sorteres alle steder, ligesom fortroligt papir makuleres. Plejecentre og idrætshaller: Plejecentrene og idrætshallen har både papcontainere og containere til alm. affald. Batterier frasorteres, og fortroligt papir makuleres. Større mængder affald afhentes af eget personale og sorteres. Administrative bygninger: Her forefindes typisk både papcontainere og containere til alm. affald. Herudover sorteres der i papir. Fortrolige dokumenter bliver naturligvis makuleret eller brændt fra dertil egnede sække. Affaldshåndteringen varetages på disse bygninger typisk af rådhusbetjente, som er forankret i Ejendomsadministration. Generelt kan det siges, at alle distrikter via dertil egnede kort har adgang til genbrugspladsen, hvor større mængder affald køres til og sorteres. Dette gælder bl.a. i forhold til kemikalier, malingrester, gamle møbler, lysstofrør, batterier samt andet skrot. Det er distriktsledernes vurdering, at der generelt udvises en høj grad af miljøbevidsthed. Der er fundet den rette balance i forhold til de økonomiske muligheder. Yderligere sorteringer eller f.eks. etablering af stationer under jorden vil være meget omkostningstungt og vil være en stor udfordring i forhold til de nuværende budgetter. Jeg håber, at ovenstående svar er tilstrækkeligt informerende til at udvalget kan få et indtryk af hvordan affald håndteres ved de kommunale ejendomme og institutioner. Venlig hilsen

85 Kjeld Bussborg Johansen Centerchef Svendborg Kommune Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej Vester Skerninge Tlf: Mobil:

86 Bilag: 3.1. Afdragsordning og minimumfrist - folder.pdf Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

87 Spildevand i det åbne land Afdragsordning og minimumsfrist

88 Afdragsordning og minimumfrist Folketinget har vedtaget en hjælpeordning 1 til de borgere, der er hårdest spændt for økonomisk, og som har fået krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning. Der er derfor 2 muligheder for dig, som overholder følgende to betingelser: 1. Din samlede årlige husstandsindkomst må ikke overstige kr. før skat. For hjemmeboende børn under 18 år kan dette beløb forhøjes med kr. pr. barn, dog kun op til 4 børn. 2. Din samlede formue skal være kr. eller derunder. For formuer over dette beløb vil der blive lagt et procenttillæg af beløbet til den samlede årlige husstandsindkomst. Mulighed 1: minimumsfrist: Du får en frist på 3 år, og du vælger selv at spare pengene op til at etablere den påbudte kloakløsning. Mulighed 2: minimumsfrist og afdragsordning: Du får en frist på 3 år, og du vælger at anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. Forsyningsselskabet etablerer den påbudte kloakløsning, og du betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år. Har du ikke anmodet forsyningsselskabet om en afdragsordning senest 1½ år inden fristen, eller accepterer du ikke tilbuddet, bortfalder muligheden for at opnå en afdragsordning. Ansøgningsskemaet kan du finde på - Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/egen forbedret spildevandsløsning. 1 Bek. nr. 108 af 29/01/ Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

89 Påbud om tilslutning til kloak Med mulighed 1,vil du få en frist på 3 år og kan spare op og få etableret tilslutningen. Med mulighed 2 og efter accept af afdragsordningen, vil du kunne overlade ansvaret med at få udført tilslutningen til forsyningsselskabet. Du afdrager for etableringen og tilslutningsbidraget via afdragsordningen over 20 år. Ledningerne er husejerens og husejeren skal stå for drift og vedligeholdelse af disse. Tilslutningsbidraget vil under denne hjælpeordning først skulle betales, når den egentlige tilslutning er udført. Påbud om etablering af egen spildevandsrenseløsning Med mulighed 1, vil du få en frist på 3 år og kan spare op og etablere egen spildevandsrenseløsning. Med mulighed 2 og efter accept af afdragsordningen, vil du kunne overlade ansvaret med at få etableret en spildevandsrenseløsning til forsyningsselskabet. Du afdrager for etableringen via afdragsordningen over 20 år. Anlægget er husejerens og husejeren skal stå for drift og vedligeholdelse af anlægget. Alle kan tilmelde sig det kontraktlige medlemskab af kloakforsyningen. Kloakforsyningen forestår udførelse, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, der opfylder rensekravene. Du skal ved tilmelding til kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til forsyningsselskabets takstblad, sørge for drift og vedligehold af kloakeringen hen til anlægget, betale for el-udgiften til drift af det etablerede renseanlæg og forsikre renseanlægget. Du kan ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen vælge at benytte afdragsordningen til tilslutningsbidrag og kloakering hen til anlægget. Mulighed for indefrysning af tilslutningsbidraget Førtidspensionister, pensionister og efterlønnere har mulighed for at få tilslutningsbidraget indefrosset på lige fod som ejendomsskatten, hvilket kan mindske beløbet, der skal lånes i afdragsordningen via forsyningsselskabet.

90 Tidsplan Kilde: Naturstyrelsen Uddrag af Vand & Affalds takstblad 2015, inkl. moms Tilslutningsbidrag - spildevand: kr ,00 Vandafledningsbidrag: Fastbidrag: kr. kr. 39,00 204,00 Yderligere information Hvis du vil vide mere hjælpeordningen, kan du kontakte: Svendborg Kommune Natur & Klima Svendborgvej Vester Skerninge Telefon eller Foto: Mogens Lind Jørgensen, Casanovabakkerne.

91 Bilag: 4.1. Brev fra transportminister Magnus Heunicke - Hyrdebrev - Svendborg.pdf Udvalg: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

92 MINISTEREN Borgmesteren i Svendborg Kommune 31. marts 2015 Dato J. nr Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon Kære Lars Erik Hornemann I Transportministeriet arbejder vi generelt for at skabe en effektiv transportsektor. Dette sker for at sikre en god mobilitet i hele samfundet samtidig med, at vi kan få en grønnere transportsektor med lavere CO 2-udledning. Det er her helt afgørende, at der er balance i tingene, så en miljø- og klimaindsats er omkostningseffektiv og ikke hindrer den helt nødvendige mobilitet i samfundet. Vi kommer ikke udenom, at vejsektoren i dag udleder ca. 90 pct. af transportens CO2 og fremskrivninger viser, at vejtransporten vil stige frem mod Her vil alle tiltag, der hjælper til en effektivisering af transporterne ikke bare gøre transporterne billigere, men også hjælpe ift. at sikre, at vi hele tiden tager skridt i den rigtige retning ift. de målsætninger, der ligger frem mod I den sammenhæng vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på at ved at blive certificeret som Grøn Transportkommune kan klimabelastningen fra kommunens egen transport reduceres samtidig med, at det kan give et positivt bidrag til kommunens økonomi. Dette kan opnås ved at gennemføre grønne initiativer, der hvor det også giver mening ud fra et økonomisk perspektiv og ud fra et hensyn til mobiliteten. I Varde har man f.eks. oplevet, at kommunens medarbejdere kører markant længere på literen, efter at de har været på kursus i at køre grønt, og i Fredericia har man valgt at anskaffe el-cykler til brug for kortere tjenesterejser, der ellers ofte bliver foretaget i bil eller taxa. Herudover er der naturligvis også mange kommuner, der har valgt at benytte elbiler til hjemmeplejen mv. Certificeringsordningen administreres af Trafikstyrelsen og er kort beskrevet på næste side. Trafikstyrelsen kan kontaktes på eller på og bidrager gerne med råd og vejledning. Med venlig hilsen Magnus Heunicke

93 Certificering Grøn Transportkommune Side 2/2 Trin 1 Kommunen skal skabe sig et komplet overblik over kommunens bilpark, tjenestekørsel i egen bil samt det samlede brændstofforbrug. Trin 2 Kommunen skal nu fastsætte et mål for reduktion af CO2 for det kommende hele år. Det er op til den enkelte kommune selv at fastsætte, hvad målet skal være. Trafikstyrelsen står til rådighed med råd om tiltag, der kan give brændstof- og CO2-besparelser. Trin 3 Næste trin er at udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde kommunens vision om grønnere transport og skal redegøre for, hvilke tiltag kommunen konkret vil gennemføre for at opnå sin målsætning om CO2-reduktion. Trin 4 Når kommunen har gennemført trin 1-3 i certificeringscyklussen, skal resultaterne indrapporteres til Trafikstyrelsen. Sammen med de konkrete resultater, skal kommunen på sigt også komme med eksempler på best practice. På den måde er det muligt at skabe et godt grundlag for vidensdeling. De gode idéer og tiltag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev. Trin 5 Udover konkrete tiltag og ændringer skal kommunen også følge Trafikstyrelsens anbefalinger om offentlige indkøb. Anbefalingerne vedrører indkøb/leasing af person- og varebiler samt køb af transportydelser. Trin 6 Hvis kommunen imødekommer certificeringskriterierne, bliver den certificeret som Grøn Transportkommune. Kommunen vil få et certifikat og andet materiale, der kan synliggøre kommunens indsats på transportområdet. Certificeringen gælder et år, men kommunen kan altid blive certificeret igen, hvis den fastlægger nye mål og planer - altså forfra i cyklussen. Grafisk beskrivelse af certificeringsprocessen:

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere