Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø"

Transkript

1 Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen (afbud), Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup (afbud). Lene Winther Grøndahl under punkt 3 Sekretariat: Karin Winther Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Program for projekt Mening og Sundhed Drøftelse af indhold i regionalt samarbejdsprojekt Duftpolitik i Region Sjælland Drøftelse af ansøgning til arbejdsmiljøpuljen Gensidig orientering Eventuelt Side 2 af 14

3 Sag nr.: 1 Journalnummer: Godkendelse af dagsorden Medarbejdersiden anmodede om, at presseomtalen af den nye rygepolitik samt tilgængeligheden af referater på intranettet drøftes under gensidig orientering. Side 3 af 14

4 Sag nr.: 2 Journalnummer: Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 1. marts Personalepolitisk underudvalgs behandling Referatet blev godkendt. Side 4 af 14

5 Sag nr.: 3 Journalnummer: Program for projekt Mening og Sundhed Resumé Tirsdag den 21. maj 2013 blev projektet Mening og Sundhed skudt i gang med et stort arrangement, hvor trivselsekspert Henrik Krogh var inviteret til at holde et oplæg om begrebet langtidsfriskhed. Efterfølgende blev alle deltagere inviteret til, at bidrage med forslag til temaer i projektet. På møde i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2013 blev input fra kick-off-dagen præsenteret i overordnede emner. I det videre arbejde skal der ske en vurdering, prioritering og sortering af indholdet fra kick-off-dagen mhp. at designe og udvikle relevante aktiviteter, der kan indgå i projektprogrammet. Sagsfremstilling/bilag I fortsættelse af de overordnede emner, der blev præsenteret på mødet i MED- Hovedudvalget den 17. juni 2013 præsenterer HR Strategi og Udvikling på mødet et forslag til udmøntning af forslagene fra kickoff-dagen i efterårets projektprogram for Mening og Sundhed. PPU har i mødet mulighed for at bidrage med input til forslaget, samt give forslag til konkrete ændringer eller andre aktiviteter, der ønskes indarbejdet i programmet. Indstilling At Personalepolitisk underudvalg giver input til forslaget til projektprogram, således at projektgruppen kan arbejde videre med den konkrete udfoldelse og planlægning. Personalepolitisk underudvalgs behandling På mødet blev status for og emner/indhold i projekt Mening og Sundhed præsenteret med udgangspunkt i vedhæftede præsentation. Side 5 af 14

6 Indholdet i projektet kan løbende blive justeret i takt med, at projektet opnår kendskab til ny forskning eller erfaringer på området. Dertil kommer, at der med udgangspunkt i projekt Mening og Sundhed gennemføres andre aktiviteter, der også understøtter målsætningen om, at sygefraværet skal være 10 % lavere - f.eks. lederudviklingsaktiviteten Den sundeste ledelse. Medarbejdersiden anerkender, at der med lederudviklingsaktiviteten Den sundeste ledelse gennemføres en aktivitet, der også er målrettet mellemlederne i bestræbelserne på at nedbringe sygefraværet i Region Sjælland. Medarbejdersiden havde følgende input til indholdet i projekt Mening og Sundhed : Der skal fra politikkernes og ledelsens side være opmærksomhed på, at sygefraværet kortsigtet betragtet kan stige, hvis der sættes fokus på, at de langtidsfriske medarbejdere ikke skal møde syge på arbejde. Aktiviteten skal ses som en langsigtet investering i, at regionens langtidsfriske medarbejdere ikke ender som langtidssygemeldte. I forhold til aktiviteter vedrørende jura og roller ved sygefraværsforløb blev der foreslået et fællesarrangement, hvor ledere og tillidsrepræsentanter har samspil om, hvordan sygefraværsforløb håndteres i Region Sjælland. Personalepolitisk Underudvalg foreslog også, at man sørgede for, at viden og information om jura var tilgængelig enten på en hjemmeside eller i form af en lille vejledning. På kick-off dagen den 21. maj 2013 blev der foreslået bonusordninger og belønning ved lavt fravær. Velvidende at belønning sker i forbindelse med den lokale løndannelse, anførte medarbejdersiden, at belønning for lavt sygefravær ikke bør iværksættes som redskab til at nedbringe sygefraværet. Det aftales, at projekt Mening og Sundhed i nyhedsbreve, på relevante kurser medvidere formidler den holdning, at forskning viser, at belønning ikke er en holdbar fremgangsmåde i forhold til at nedbringe sygefravær. Formidling af projektet skal sikres, blandt andet gennem rejsehold, der tager ud til de enkelte virksomhedsområder med information og ekspertise. Der var en drøftelse af, at der i Region Sjælland kan findes mange gode historier om langtidssyge medarbejderes vellykkede tilbagevenden til arbejdet. Historierne udbredes af forskellige årsager ikke, men ved fælles indsats kunne ledere og medarbejdere få de gode historier frem til inspiration for andre. Afslutningsvis kvitterede medarbejderne for, at præsentationen havde skabt klarhed over de aktiviteter, der fremadrettet vil indgå i projekt Mening og Sundhed. Det aftales, at projektet arbejder videre med de input, der kom fra medarbejderside under præsentationen. Side 6 af 14

7 Sag nr.: 4 Journalnummer: Drøftelse af indhold i regionalt samarbejdsprojekt Resumé I forbindelse med OK13 (i aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område mellem RLTN og KTO, Sundhedskartellet, FOA og AC) er der afsat kr årligt til projekter på det personalepolitiske område (regionale samarbejdsprojekter) i Region Sjælland. Midlerne skal anvendes i overenskomstperioden (senest den 31. marts 2015), dog kan projekter planlagt i perioden række ind i den følgende overenskomstperiode. Midlerne skal anvendes til samarbejdsprojekter, hvor det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (MED-Hovedudvalget) fungerer som styregruppe. Til mødet i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2013 var der udarbejdet et kommissorium med arbejdstitlen Din trivsel - for medarbejdere i Region Sjælland. Kommissoriet udgjorde et forslag til, hvordan de afsatte midler til et regionalt samarbejdsprojekt kunne anvendes. Der blev foreslået et projekt, der giver den enkelte medarbejder redskaber til bedre at tage vare på sig selv, så medarbejderne kan påvirke deres rammer og vilkår på jobbet konstruktivt. Projektet skulle desuden medvirke til at styrke og udvikle de personlige forudsætninger for et godt samarbejde på arbejdspladserne. På møde i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2013 blev det aftalt, at der gives mulighed for at medarbejdersiden kan bidrage til fastlæggelse til indholdet i et regionalt samarbejdsprojekt. Sagsfremstilling/bilag Personalepolitisk underudvalg drøfter på mødet formål for og indhold i et regionalt samarbejdsprojekt. Det sker med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Vil forslaget i projektkommissoriet med arbejdstitlen Din trivsel - for medarbejdere i Region Sjælland kunne være udgangspunkt for yderligere konkretisering af indhold i et regionalt samarbejdsprojekt i Region Sjælland (udarbejdelse af business case til godkendelse i MED- Hovedudvalget)? Side 7 af 14

8 Vurderer Personalepolitisk underudvalg at de afsatte midler til projekter på det personalepolitiske område i stedet bør understøtte et andet formål? Bilag 1: Projektkommissorium - personalepolitisk projekt Indstilling At Personalepolitisk underudvalg drøfter formål for og overordnet indhold i et regionalt samarbejdsprojekt Personalepolitisk underudvalgs behandling Medarbejdersiden havde følgende kommentarer til projektkommissoriet for det personalepolitiske projekt: Med arbejdstitlen Din trivsel - for medarbejdere i Region Sjælland og et projektformål om, at den enkelte medarbejder skal have redskaber, der gør dem bedre i stand til at tage vare på sig selv, anførte medarbejderne et synspunkt om, at der vil være medarbejdere, der ikke støtter op om initiativer i projektet. Der er svage medarbejdere i Region Sjælland, for hvem indsatsen ikke vil slå igennem overfor, og for dem må indsatsen ikke give bagslag. Ledelsen svarer, at det ikke er hensigten at den svageste gruppe af medarbejdere skal føle sig udsatte med projektet. Tanken er derimod, at der også skal gennemføres aktiviteter for medarbejderne for at de kan påvirke rammer og vilkår. Kommissoriet bør uddybes med, hvordan Region Sjælland får styrket sammenholdet og fællesskabsfølelsen på arbejdspladserne. Herunder bør medansvar for kollega også indgå. Nyt udkast til projektkommissorium behandles på møde i MED- Hovedudvalget den 19. august Side 8 af 14

9 Sag nr.: 5 Journalnummer: Duftpolitik i Region Sjælland Resumé På møde i Personalepolitisk underudvalg den 13. november 2012 drøftedes den udfordring, at ansatte og patienter bliver påvirket af dufte - særligt set i lyset af at mange udvikler allergi overfor parfume. I forlængelse heraf drøftede Personalepolitisk underudvalg den 1. marts 2013 konkrete tilføjelser i retningslinje vedr. brug af arbejdsdragt om brugen af parfume. På mødet i MED-Hovedudvalget den 3. april havde medarbejdersiden følgende bemærkninger til den nye retningslinje vedr. brug af arbejdsdragt: Formuleringen i politikkens formål. at sikre, at ingen patienter ufrivilligt udsættes for parfumestoffer fra personalet. bør ændres til. at sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for parfumestoffer Der er behov for, at brugen af parfume defineres. Brugen af parfumerede produkter bør ses bredere end der lægges op til i formuleringerne i retningslinjen (f.eks. også i forhold brugen af parfumeret vaskepulver) Medarbejdersiden anførte desuden, at der er behov for en politik, der gælder alle medarbejdere i regionen. Det blev desuden aftalt at retningslinje vedr. brug af arbejdsdragt skulle behandles igen i personalepolitisk underudvalg. Sagsfremstilling/bilag Region Sjælland har efterfølgende modtaget en fælles henvendelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Miljøministeriet med opfordring til at udarbejde lokalt forankrede duftpolitikker for regionernes sygehuse. Heraf fremgår også forslag til, hvad en lokalt forankret duftpolitik på regionens sygehuse kan indeholde: Der kan opfordres til, at de vaskemidler, rengøringsmidler og produkter til personlig pleje, der anvendes på sygehusene, skal være uparfumerede. Luftfriskere og duftblokke kan med fordel undgås. Side 9 af 14

10 Personalets brug af duftstoffer kan også påvirke patienterne på hospitaler. Sygehusene kan derfor overveje at opfordre til, at de ansatte i størst mulig grad er duftneutrale i arbejdstiden. Der opfordres til, at den lokale duftpolitik præsenteres på personalemøder el. lign. I forlængelse heraf opfordres der til, at duftpolitikken ligger et sted, hvor den er lettilgængelig for de ansatte. Det kan overvejes, om der i regionens duftpolitik for sygehusene skal opfordres til, at patienter og pårørende i størst mulig omfang skal være duftneutrale under deres besøg på sygehusene. Se den samlede henvendelse i bilag 2. I forlængelse af ovenstående henvendelse samt udkast til retningslinje vedrørende brug af arbejdsdragt i Region Sjælland, der tidligere er drøftet i Personalepolitisk underudvalg og MED-Hovedudvalget, fortsættes drøftelsen af udarbejdelsen og forankringen af duftpolitikker for regionens sygehuse på mødet i Personalepolitisk underudvalg. Bilag 2: Bilag 3: Henvendelse fra ministerier om udarbejdelse af lokalt forankrede duftpolitikker for regionernes sygehuse Udkast til retningslinje vedrørende brug af arbejdsdragt i Region Sjælland Indstilling At Personalepolitisk underudvalg drøfter udarbejdelsen og forankringen af duftpolitikker for regionens sygehuse. Personalepolitisk underudvalgs behandling Personalepolitisk Underudvalg havde en fornyet drøftelse af, hvordan hensynet til de, der bliver generet af duftstoffer, bedst tilgodeses, herunder om dette bedst sker gennem forbud og restriktive regler eller gennem en holdningsændring og opmærksomhed på duftstoffers negative virkning på omgivelserne. Det aftales, at der med udgangspunkt i henvendelsen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Miljøministeriet udarbejdes en holdningstilkendegivelse fra MED-Hovedudvalget om anvendelsen af duft og parfumerede stoffer. Sagen drøftes på møde i MED-Hovedudvalget den 19. august Side 10 af 14

11 Sag nr.: 6 Journalnummer: Drøftelse af ansøgning til arbejdsmiljøpuljen 2013 Resumé På mødet i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2013 drøftedes en ansøgning, der under høringen havde givet anledning til bemærkning fra et medlem af MED- Hovedudvalget. Det blev aftalt, at ansøgningen skulle genbehandles på møde i Personalepolitisk underudvalg. Sagsfremstilling/bilag Til brug for genbehandling af ansøgningen i Personalepolitisk underudvalg vedlægges ansøgning samt udklip fra oversigt, hvoraf arbejdsgruppens henholdsvis sekretariatets tidligere anbefalinger fremgår. Bilag 4: Bilag 5: Ansøgning til arbejdsmiljøpuljen Udklip fra oversigt over ansøgninger Indstilling: At Personalepolitisk underudvalg fastholder arbejdsgruppens henholdsvis sekretariatets anbefaling om, at projektet får afslag på ansøgning. Personalepolitisk underudvalgs behandling Det aftales, at projektet får afslag med følgende begrundelse: Projektets hensigt om at søge ny viden om den moderne patient kan ikke støttes indenfor arbejdsmiljøpuljens formål. Fsva. undervisningsforløb i håndtering af den moderne patient henvises til Region Sjællands kurser i vold og konflikthåndtering. Side 11 af 14

12 Sag nr.: 7 Journalnummer: Gensidig orientering GRUS - samtaler På møde i MED-Hovedudvalget den 17. juni blev der spurgt til afholdelsen af GRUS (Gruppeudviklingssamtaler). Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et egentlig koncept for afholdelse af GRUS (i modsætning til det netop vedtagne koncept for MUS og LUS). Koncern HR har planer om at benytte de kommende kurser i MUS og LUS til at afdække, om der er behov for at udvikle et koncept for GRUS og evt. et kursus i afvikling af GRUS. Synspunkter eller input fra Personalepolitisk underudvalg om GRUS kan fremføres under denne del af orienteringen. Udbredelse af det personalepolitiske grundlag Den 19. juni blev Personalepolitisk underudvalg informeret om, at Region Sjællands re-designede sygefraværspolitik; Fra fravær til nærvær., nu er tilgængelig på intranettet. Se sygefraværspolitikken her. Det er som aftalt i Personalepolitisk underudvalg den 1. marts 2013 udelukkende sygefraværspolitikkens layout og design, der er blevet ændret og ikke indholdet. På tilsvarende vis er Region Sjællands nye rygepolitik nu tilgængelig i samme layout. Se rygepolitikken her. HR Strategi og Udvikling arbejder videre med det nye designkoncept og tilretter det løbende jfr. tidligere beslutning i Personalepolitisk underudvalg. Det nye design er udarbejdet på baggrund af business casen vedrørende dialogprocessen om MED-aftalen, hvor der er fokus på at øge kendskabet til Region Sjællands personalepolitiske grundlag. Personalepolitisk underudvalgs behandling Side 12 af 14

13 Supplerende vedr. GRUS Der var enighed mellem ledelse og medarbejdere om, at GRUS ikke kan gennemføres som erstatning for individuelle årlige MUS, men kan anvendes som supplement til disse. Det aftales, at der i efteråret skal ske en relancering af MUS og LUS, hvoraf det fremgår, at afholdelse af MUS og LUS følger af overenskomstaftaler. Desuden skal det præciseres at GRUS ikke kan erstatte, men supplerer MUS. Presseomtale af ny rygepolitik Den nye rygepolitik havde givet anledning til nogen ekstern presseomtale. Opsummerende angik presseomtalen dog mest det principielle i, at Region Sjælland som virksomhed strammer yderligere op i forhold rygeloven. Der har været kun været mindre intern omtale og reaktion på de ændrede rygeregler. Tilgængeligheden af referater på intranet Medarbejdersiden anførte at de siden oprydning på intranettet har manglet adgang til MED-Hovedudvalgets referater fra før Sekretariatet vil overveje en løsning, hvor medarbejderne henvises til Koncern HR, hvis der er behov for referater vedr. politikker, retningslinjer med videre, der ikke længere er tilgængelige på intranettet. Side 13 af 14

14 Sag nr.: 8 Journalnummer: Eventuelt Side 14 af 14

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Mandag den 19. august 2013, kl. 12.00 15.00 Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup. Sekretariat:

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 6. januar 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 6. januar 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup. Sekretariat:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20. Deltagere: Dagsorden Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 7. november 2017 kl. 12:00 Mødelokale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Michael Nørgaard - afbud Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 17. september 2014, kl Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 17. september 2014, kl Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen (afbud), Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Richard Faarup (afbud),

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 13. marts 2017 kl. 13:00 Mødelokale 10. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 13. marts 2017 kl. 13:00 Mødelokale 10. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 13. marts 2017 kl. 13:00 Mødelokale 10 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen.

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Sekretariat:

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10:00 Mødelokale 1 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10:00 Mødelokale 1 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10:00 Mødelokale 1 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron Michael Nørgaard Kim Leck Fischer

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard Referat Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard AC: Jan Woollhead, Thorkild

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg onsdag den 7. november 2018 kl. 09:00 Mødelokale 14. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg onsdag den 7. november 2018 kl. 09:00 Mødelokale 14. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg onsdag den 7. november 2018 kl. 09:00 Mødelokale 14 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Ricco Norman Dyhr Michael Nørgaard Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 21. november 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 21. november 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 21. november 2014, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer,

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Mening og Sundhed har netop afsluttet sit første projektår. Fra Kick-Off d. 21/5 2013 har projektet oplevet en stigende interesse;

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets Business Case Projektnavn Mening og Sundhed i Region Sjælland -Forebyggelse og håndtering af sygefravær Dokumentversion 0.1 Dokumentplacering Oprettet 13. februar 2013 Af Lene W. Grøndahl Sidst redigeret

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 13. september 2017 kl. 10:00 Mødelokale 1. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 13. september 2017 kl. 10:00 Mødelokale 1. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Onsdag den 13. september 2017 kl. 10:00 Mødelokale 1 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Michael Nørgaard Kim Leck Fischer- afbud Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 8. januar 2018 kl. 12:30 Mødelokale 20. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 8. januar 2018 kl. 12:30 Mødelokale 20. Deltagere: Referat Møde i Persnaleplitisk underudvalg Mandag den 8. januar 2018 kl. 12:30 Mødelkale 20 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Michael Nørgaard Kim Leck Fischer Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl. 12.30 14.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer,

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:30 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 13:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 13:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 13:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim Leck

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 8. september 2015 kl. 09:00 Mødelokale 20, Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 8. september 2015 kl. 09:00 Mødelokale 20, Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 8. september 2015 kl. 09:00 Mødelokale 20, Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 22. november 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 22. november 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 22. november 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard- afbud

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Fælles MED Børn og Kultur. Referat

Fælles MED Børn og Kultur. Referat Fælles MED Børn og Kultur Referat Mødedato: Tirsdag den 25-09-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Henrik Ingvor Petersen, Michael Kjeldsen,

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 4. december 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Sygefravær & Trivsel 2015

Sygefravær & Trivsel 2015 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 11/12952 Dato: 22. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sophie Hensgen E-mail: Anne.Sophie.Hensgen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631485 Notat

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær 10 1 Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup Kommune Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 5. maj 2011 Kl. 17.00 20.00 på Hvidovre Hospital Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ø) Fraværende Per Serup

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch Referat Møde MED-Hovedudvalget Mandag den 23. juni 2014, kl. 13.00 16.00 Mødelokale 8/9, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard AC: Jan Woollhead, Jesper

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Inspirationsnotat nr. 4 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 4.11.2007 Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Anbefalinger o Bemærk at der er forskel på en retningslinie og en stresspolitik. o Retningslinien

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Velkommen til Workshoppen

Velkommen til Workshoppen Velkommen til Workshoppen Jørgen Enevoldsen Udviklingskonsulent PUF-underviser Ansat i Viborg Kommune Og min mailadr er: je@viborg.dk MED-konference 19. juni 2008 Workshop B: Sæt skub i kompetenceudviklingen

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012. RådgiverALECTIA

Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012. RådgiverALECTIA Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012 RådgiverALECTIA - hvad vil vi i dag? Vi vil gerne give et bidrag til arbejdet med social kapital nærvær - på baggrund af de erfaringer vi indtil nu

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale 7. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale 7. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 29. januar 2018 kl. 13:00 Mødelokale 7 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten Ole Knudsen Henrik

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 18. juni 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 18. juni 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 18. juni 2018 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Leif Panduro Jensen Lone Lindsby Karsten Ole

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: NN (formand), NN, NN Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Tilforordnede: NN Sekretær: NN

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Eva Skovrind, Ninna Friis, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Eva Skovrind, Ninna Friis, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 10. november 2015 kl. 10:00 Mødelokale 20, Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 10. november 2015 kl. 10:00 Mødelokale 20, Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 10. november 2015 kl. 10:00 Mødelokale 20, Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron Michael Nørgaard Kim Leck Fischer

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udarbejd en tids- og handlingsplan for processen (dvs. en køreplan med deadlines og ansvarspersoner).

Udarbejd en tids- og handlingsplan for processen (dvs. en køreplan med deadlines og ansvarspersoner). Procesguide Kom godt i gang trin for trin Procesguiden er til brug for arbejdspladser, der allerede er i gang med voldsforebyggelsen og ønsker et servicetjek og til arbejdspladser, der skal i gang med

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere