(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)"

Transkript

1 Kendelse af 21. april Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf tage hensyn til forskellighederne i selskabernes omkostningsbelastning. Lov om forsikringsvirksomhed 31. (Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) I skrivelse af 28. juli 1992 har K klaget over, at Finanstilsynet den 3. juli 1992, jfr. tilsynets skrivelse af 13. marts 1992 (j.nr ), meddelte, at man ikke for 1993 og fremover ville være sindet at godkende regler for ydelse af omkostningsbonus, der fører til, at omkostningsbelastningen bliver mindre end 4 pct. af bruttopræmien - uanset at man hidtil, senest den 27. december 1991 for året 1992, overfor K havde godkendt regler, der i visse tilfælde førte til en sådan lavere omkostningsbelastning. I. Sagens baggrund. I overensstemmelse med K bonusregulativ (G82) ansøgte selskabet den 17. september 1990 Finanstilsynet om ændrede omkostningssatser fra 1. januar For samtlige de af ansøgningen omfattede omkostningsgrupper var udgangspunktet for beregning af omkostningsprocenten 5 pct. eller højere. Forslaget indebar imidlertid, at der beregnet ud fra forskellige kriterier, som hver for sig ville indebære omkostningsbesparelser, skulle kunne ydes rabatter, som, såfremt de samlet fandt anvendelse, i visse tilfælde kunne medføre en omkostningsprocent mindre end 4 pct. Ansøgningen var begrundet bl.a. i konkrete beregninger over budget og regnskab. Den 3. oktober 1990 godkendte Finanstilsynet de ansøgte nye satser for beregningen af omkostningsbonus. Den 13. november 1991 fremsendte K en tilsvarende konkret begrundet ansøgning med ændret sats og fortsat således, at omkostningsprocenten i visse tilfælde kunne blive mindre end 4 pct. Den 27. december 1991 godkendte Finanstilsynet ansøgningen, jfr. lov om forsikringsvirksomhed 33. Under henvisning til godkendelsen af 27. december 1991 modtog K herefter i skrivelse af 13. marts 1992 en meddelelse fra Finanstilsynet om, at man efterfølgende var blevet gjort opmærksom på, at godkendelsen ikke var i overensstemmelse med en af forsikringstilsynet i 1987 truffet afgørelse, hvorefter der ved godkendelse af ydelse af bonus i form af omkostningsrabat til indskudsbetalte forsikringer skal tages udgangspunkt i en sats for faktiske omkostninger, der mindst udgør 4 pct. af bruttoindskuddet. Da de i det godkendte grundlag omhandlede omkostningssatser herefter ikke kunne føre til en lavere procent end 4, når hensyn også skulle tages til forøgelse af solvensmargin, administrationshensættelser og til afskrivning af de tegningsomkostninger, der indgår i beregningen af selskabets basiskapital, ville tilsynet herefter som udgangspunkt for 1993 og fremover ikke godkende regler, der kunne føre til, at omkostningsbelastningen blev mindre end 4 pct. I skrivelse af 8. april 1992 protesterede selskabet mod berettigelsen af Finanstilsynets standpunkt, dels fordi man fandt, at der ikke principielt var grundlag for standpunktet, dels fordi standpunktet medførte, at selskabet blev stillet i en uholdbar situation, da afgørelsen tillige omfattede forsikringer, som allerede var tegnet i henhold til de tidligere meddelte tilladelser. I skrivelse af 3. juli 1992 meddelte Finanstilsynet, at man efter omstændighederne ikke ville modsætte sig, at der for pensionsordninger, for hvilke der inden den 13. marts 1992 var fastlagt en lavere sats, blev anvendt

2 uændret omkostningssats, mens tilsynet fastholdt det principielle standpunkt om, at for øvrige forsikringer skulle 4 pct.'s grænsen fastholdes. II. Finanstilsynets stilling. I den til Erhvervsankenævnet den 21. august 1992 afgivne redegørelse har Finanstilsynet generelt om tildeling af omkostningsbonus bl.a. bemærket, at reglerne for tildeling af omkostningsbonus fremgår af selskabets bonusregulativ, som er en del af selskabets tekniske grundlag, der skal godkendes af Finanstilsynet efter 31 og 33 i lov om forsikringsvirksomhed. Ved godkendelsen af et selskabs tekniske grundlag efter 31 og af ændringer heri skal Finanstilsynet ifølge 33 påse, at de godkendte regler yder den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne betryggende sikkerhed. For at opnå at det tekniske grundlag yder betryggende sikkerhed, skal grundlagets elementer fastsættes med en betydelig sikkerhedsmargen. Når beregningsgrundlagets elementer fastlægges betryggende, resulterer det i "rigelige" præmier med heraf følgende overskud, som principielt tilhører forsikringstagerne. Der skal derfor for det enkelte selskab godkendes regler (bonusregulativ) for fordeling af overskud til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne efter lovens 30, stk. 1, nr. 8. Der findes ingen egentlige lovregler om bonusfordelingen; men i bemærkningerne til ændringerne af loven i 1989 hedder det: "Efter forslaget vil tilsynet i overensstemmelse med gældende praksis kunne afslå godkendelse af bonusregler, hvis reglerne er ubetryggende i den forstand, at selskabets ansøgning indebærer, at der uddeles et større beløb som bonus, end der er til rådighed. Tilsynet vil endvidere kunne afslå godkendelse, hvis reglerne indebærer en fordeling af det til rådighed værende beløb, der væsentligt afviger fra en fordeling baseret på de overskud, som de enkelte forsikringer har indtjent." (Folketingstidende 1988/89, tillæg A, spalte 3360). Herved fastslås, at udgangspunktet for bonusfordeling er det såkaldte kontributionsprincip, hvorefter bonus bør fordeles blandt selskabets forsikringstagere efter de forhold, hvori de har bidraget til overskudsdannelsen. Finanstilsynet lægger derfor ved godkendelsen af bonusregulativer vægt på, at overskuddet kommer forsikringstageren til gode i det forhold, de har bidraget hertil. I praksis fremtræder bonusregler dog som kompromisser mellem kontributionsprincippet og det praktiske gennemførlige. Især er fordelingen af omkostninger på delbestande af forsikringer i høj grad baseret på skøn. I overensstemmelse hermed foretager Finanstilsynet kun en overordnet vurdering af selskabernes ansøgninger om omkostningsbonus, og Finanstilsynet har i 1988 meddelt selskaberne, at et bonussystem bør være således indrettet, at når en pensionsordning er indplaceret i selskabets bonusgruppesystem, skal bonussatserne være entydigt fastlagt og godkendt af Finanstilsynet. I 1987 traf Finanstilsynet den principielle afgørelse, som er omtalt i beretning fra Finanstilsynet fra 1987 bind I, og som ligger til grund for Finanstilsynets afslag. Heraf fremgår følgende: "LFV 31 - omkostningsrabat på indskudsbetalte forsikringer

3 I forbindelse med behandling af ansøgninger om omkostningsrabat ved store ordninger har Forsikringstilsynet taget stilling til mindstestørrelsen af et forsvarligt omkostningsbidrag. Forsikringstilsynet fandt, at der ved fastsættelse af omkostningsbidraget skal tages højde for, at det mindst skal dække en henlæggelse på 1% til administrationsreserven samt et passende beløb til dækning af fakstiske omkostninger og til den forøgelse af basiskapitalen, som ordningens oprettelse medfører, og som ikke dækkes af andre kilder. På denne baggrund har Forsikringstilsynet besluttet, at der ved godkendelse af ydelse af bonus i form af omkostningsrabat til indskudsbetalte forsikringer skal tages udgangspunkt i en sats for faktiske omkostninger, der mindst udgør 4% af bruttoindskuddet,..." Som konsekvens af den da trufne afgørelse måtte Finanstilsynet trække tidligere godkendelser for indskudsbetalte forsikringer tilbage, bl.a. over for K, således at satsen på de 4 pct. blev overholdt. Dette blev ikke og er ikke siden blevet anfægtet. Formuleringen af 1987-afgørelsen i beretningen var begrænset til indskudsbetalte forsikringer, men det var klart, at der hermed ikke kunne blive tale om en lavere sats for præmiebetalte forsikringer, idet forholdene ikke ville blive konsistente, hvis satsen for præmiebetalte forsikringer kunne blive lavere end den, der gælder for indskudsbetalte forsikringer. Ingen andre selskaber har hidtil anfægtet Finanstilsynets afgørelse for så vidt angår præmiebetalte forsikringer. Efter Finanstilsynets opfattelse er 4 pct. det mindste, der kan accepteres, for at beskytte den eksisterende bestand af forsikringer mod at skulle afholde omkostninger, der hidrører fra nye forsikringer. Hvis nye forsikringer ikke selv betaler de omkostninger, de giver anledning til, må den eksisterende bestand i modstrid med kontributionsprincippet betale omkostningerne. Det skal dog bemærkes, at omkostningerne i princippet helt eller delvist kan betales ved tilførsel af aktiekapital i aktieselskaber eller af garantikapital i gensidig selskaberne. En sådan praksis kendes imidlertid ikke for K. Om baggrunden for den af Finanstilsynet i 1987 trufne afgørelse har Finanstilsynet henvist til et udateret "Notat om tildeling af omkostningsbonus" af følgende indhold: "Den præmie, som en forsikringstager betaler til et livsforsikringsselskab, kan tænkes delt i tre dele: sparepræmie, risikopræmie og omkostningspræmie. Sparepræmien er det beløb, der sammen med renterne medgår til forøgelse af forsikringstagerens opsparing, risikopræmien det, der medgår til dækning af den risiko, som selskabet til enhver tid løber, og omkostningspræmien det, der anvendes til dækning af selskabets øvrige udgifter og til konsolidering m.v. (jf. nedenfor). Summen af de tre dele er det beløb, som forsikringstageren faktisk betaler, og kaldes bruttopræmien. Reglerne for beregning af præmierne findes i selskabets beregningsgrundlag af første orden, der ifølge lov om forsikringsvirksomhed skal godkendes af Finanstilsynet, og som ifølge lovens 31 skal være således konstrueret, at det giver forsikringstagerne betryggende sikkerhed. Da præmierne for og ydelserne fra en livsforsikring er garanteret i hele forsikringens løbetid, der ikke sjældent kan være 50 år eller mere, lægger tilsynet ved godkendelsen betydelig vægt på denne sikkerhed. Præmierne

4 fastlægges derved væsentligt højere, end det ville være nødvendigt ud fra de forhold, der kendes ved forsikringens tegning. Den gevinst, der på denne måde opstår, er baggrunden for, at selskabet kan udlodde bonus til forsikringstagerne. Der tages herved udgangspunkt i et såkaldt beregningsgrundlag af anden orden, der i princippet er opbygget som grundlaget af første orden, men som, da det ikke er garanteret, ikke skal indebære den samme sikkerhed og derfor fører til risiko- og omkostningspræmier, der stort set svarer til de til enhver tid gældende faktiske forhold. Beregningsgrundlaget af anden orden og bonusreglerne i øvrigt udformes under hensyntagen til kontributionsprincippet, ifølge hvilket det skal tilstræbes, at der tildeles hver enkelt forsikring en bonus, der svarer til forsikringens bidrag til den nævnte gevinst. De udgifter, der skal afholdes af administrationspræmien er følgende: Selskabets løbende omkostninger skal dækkes; de omkostninger, som selskabet i sin tid havde ved forsikringens tegning, skal forrentes og afskrives; eventuelle løbende provisioner til agenter eller forsikringsmæglere skal udredes; hvis præmiebetalingen ophører, inden forsikringen udgår, hvilket eksempelvis er tilfældet ved pensionsforsikringer, hvor præmiebetalingen ophører, når udbetalingen påbegyndes, skal der være hensat et beløb til dækning af de omkostninger, der afholdes efter præmiebetalingens ophør; selskabet skal opbygge en egenkapital; der skal eventuelt betales udbytte til aktionærer eller til garanter i gensidige selskaber. Det beregningsgrundlag af første orden, der anvendes af de fleste livsforsikringsselskaber, og som benævnes G82, fastsætter følgende regel for administrationspræmien: Ved indskud (betaling én gang for alle ved forsikringens tegning) betales 7% af bruttopræmien; ved løbende præmiebetaling betales dels et bidrag til faste omkostninger, der afhængigt af tegningstidspunkt og antallet af årlige præmieterminer udgør 175 kr. til 420 kr. årligt, men som normalt bortfalder for pensionsordninger i ansættelsesforhold, dels et beløb på 11% af resten af bruttopræmien. Endvidere skal der til fremtidig administration af præmiefri forsikringer ske en forhøjelse af nettopræmiehensættelsen (forskellen mellem værdien af fremtidige forsikringsydelser og værdien af fremtidige spare- og risikopræmier) med 1%; dette beløb kaldes administrationshensættelsen. Reglerne om størrelsen af selskabets egenkapital (også kaldet basiskapitalen) findes i et direktiv fra de Europæiske Fællesskaber. Heri fastsættes, at basiskapitalen mindst skal udgøre 4% af nettopræmiehensættelsen og administrationshensættelsen samt 3 promille af risikosummen (den udgift, der påføres selskabet ved forsikringsbegivenhedens indtræden). En præmieindbetaling medfører således en forøgelse af administrationshensættelsen og basiskapitalkravet på henholdsvis 1% og 4% af sparepræmien. Imidlertid kan en del af forøgelsen af basiskapitalkravet dækkes af andre kilder, især den frigørelse af basiskapital, der sker, når forsikringer udgår af bestanden. Herudfra har Finanstilsynet skønnet, at der til administrationshensættelse og basiskapitalforøgelse i det mindste medgår 3% af bruttopræmien.

5 Videre har tilsynet skønnet, at ingen forsikrings andel i de udgifter, der ifølge det ovenstående skal dækkes af administrationspræmien, kan være mindre end 4% af bruttopræmien. En forudsætning for, at et så lavt bidrag kan opnås, er, at såvel selskabets udgifter ved tegning af forsikringerne som aktieudbytte og lignende er ubetydelige; specielt er det en forudsætning, at selskabet ikke har salgspersonale, der er aflønnet med tegningsprovision. Der er i denne forbindelse ingen principiel forskel mellem indskud og løbende præmier. Det kan dog formodes, at selskabets udgifter til løbende administration af en forsikring, der udelukkende er tegnet mod indskud, er noget mindre, fordi der ikke er tale om udgifter til opkrævning af præmier. Da det beløb, der i de ovenfor anførte betragtninger er beregnet til løbende administration, er så lille som 1% af bruttopræmien, har de sparede opkrævningsomkostninger dog kun marginal betydning. Udfra de nævnte skøn og under hensyntagen til kontributionsprincippet har Finanstilsynet fastlagt den praksis, at beregningsgrundlaget af anden orden kun kan godkendes, hvis administrationspræmien er mindst 4% af bruttopræmien, og at en så lav sats endda kun kan godkendes for forsikringer, der er tegnet uden tegningsomkostninger af betydning og uden løbende provisioner, og for hvilke den løbende administration er særligt billig. Ovenstående betragtninger finder ikke anvendelse på gruppelivsforsikringer. De tegnes mod en præmie, der er beregnet sådan, at hver præmieindbetaling skal dække forsikrings- og administrationshenlæggelser i perioden indtil næste præmieindbetaling. Der bliver derfor ikke tale om nogen administrationshensættelse, og basiskapitalkravet er kun 1 promille af forsikringssummen. For sådanne forsikringer er det de udgifter ud over løbende administration, der skal afholdes af omkostningspræmien, altså væsentligt mindre. Finanstilsynet har ikke fastlagt nogen praksis på dette område." I skrivelse af 23. oktober 1992 til Erhvervsankenævnet har Finanstilsynet i forbindelse med det ovenfor referede "Notat om tildeling af omkostningsbonus" fremhævet, at det vigtigste hensyn for Finanstilsynet har været, at de eksisterende forsikringstagere skal beskyttes mod at afholde omkostninger, der hidrører fra tegning af nye forsikringer. De lovbestemte krav til etablering af basiskapital og administrationshensættelser for nye forsikringer hører hermed sammen med kontributionsprincippet til nedre grænse for omkostningsbelastningen. Til støtte herfor har Finanstilsynet henvist til artikel 19 til forslag til 3. EF-livsforsikringsdirektiv, som forventes vedtaget ultimo Den nævnte bestemmelse har følgende indhold: Artikel 19 Præmierne for nye forretninger skal, vurderet ud fra rimelige aktuarmæssige antagelser, være tilstrækkelige til, at forsikringsselskabet kan opfylde alle sine

6 forpligtelser, herunder navnlig afsætte forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse hermed. I den forbindelse kan der tages hensyn til alle aspekter af forsikringsselskabets økonomiske situation, idet det dog skal undgås, at tilførslen af midler udefra til præmier og deres afkast bliver systematisk og permanent, hvilket på længere sigt kunne bringe selskabets solvens i fare. Finanstilsynet har endelig henvist til et udkast til aftale af 12. august 1992 om fastsættelse af fradrag i forbindelse med overførsel af nettoreserver mellem livs- og pensionsforsikringsselskaber og den hertil knyttede følgeskrivelse af 31. august 1992 fra Assurandør-Societetet. De relevante afsnit har følgende indhold: Af aftaleudkastet fremgår: " 5... Stk. 2 Er forsikredes fyldte alder mindre end 54 år, andrager PROCFRADRAG 7 pct. af nettoreserven Stk. 2. Det modtagende selskab oppebærer et beløb svarende til 3 pct. af differencen mellem forsikringens nettoreserver og fradraget som nævnt i 5...." Fra Assurandør-Societetets følgeskrivelse har Finanstilsynet fremhævet følgende: "Det nugældende fradrag ved indskud er begrundet i, dels dækning af eventuelle akvisitionsomkostninger samt fremtidige administrationsomkostninger i de tilfælde, hvori der ikke betales præmie, dels kravet vedrørende afsættelse af en administrationshensættelse (administrationsreserven), dels kravet til basiskapitalens størrelse. Imidlertid ydes der allerede idag i væsentlig udstrækning en bonus i form af en nedsættelse af indskuddet, således at dette i praksis i mange tilfælde ikke udgør 7 pct., men f.eks. alene 4 pct. Når det modtagende selskab efter aftale skal have 3 pct., skyldes det, at der forudsætningsvis ikke udløses provision i forbindelse med overførsel..."

7 Finanstilsynet har i den nævnte skrivelse af 23. oktober 1992 givet udtryk for som sin opfattelse af de nævnte citater, at de viser, at Assurandør-Societetet er enig i princippet om en nedre grænse. Forsikringstilsynet har behandlet aftaleudkastet og har besluttet at godkende aftalen for en kortere periode, dog med den ændring at de (ca.) 3 pct., som ifølge aftalen skulle afleveres til det modtagende selskab, skal ændres til 4 pct. i overensstemmelse med de samme principper, som Finanstilsynet har lagt til grund i nærværende sag. Finanstilsynet har endelig i den nævnte skrivelse af 23. oktober 1992 bemærket, at tilsynet ikke har krævet, at den omtalte nedre grænse på 4 pct. skal anvendes i situationer, hvor de nødvendige henlæggelser til administrationsreserve og basiskapital dækkes af andre kilder. Finanstilsynet har således for et livsforsikringsselskab godkendt et omkostningssystem uden en nedre grænse på 4 pct. Dette selskabs bestyrelse har erklæret, at de nødvendige hensættelser til basiskapital og administrationsreserver vil ske gennem en forøgelse af egenkapitalen fra aktionærernes side, og såfremt selskabet senere skulle ændre politik på dette område, vil administrationsbelastningen blive forøget, således at fremtidige forøgede krav til basiskapital finansieres herved. I redegørelsen til Erhvervsankenævnet har Finanstilsynet slutteligt tilføjet, at den faste nedre grænse for en sats ved hjælp af kontributionsprincippet altid kan problematiseres. Endvidere kan størrelsen af en sådan nedre grænse diskuteres. Adskillige satser i selskabernes tekniske grundlag har denne karakter og er ikke genstand for en konkret, minutiøs vurdering i hvert enkelt tilfælde. Finanstilsynet har ved den principielle afgørelse om 4 pct. som nedre grænse baseret sig på kontributionsprincippet med hensyn til, om der overhovedet skal være en grænse. Ellers vil der nødvendigvis efter Finanstilsynets mening i det lange løb blive tale om en systematisk subsidiering af visse forsikringer fra andre. At grænsen er sat til 4 pct. begrundes i de administrationsbidrag, den enkelte forsikring i det lange løb mindst skal betale, uafhængigt af hvor billig forsikringen i øvrigt administreres: ca. 1 pct. til administrationshensættelserne, som skal afsættes i henhold til den godkendte tekniske grundlag; ca. 2 pct. til opretholdelse af den lovpligtige solvensmargen samt ca. 1 pct. til den løbende administration. Hvis en fast nedre grænse ikke kan accepteres, frygter Finanstilsynet, at den stærke og sunde konkurrence, der faktisk i dag findes på livsforsikringsmarkedet, og som i overensstemmelse med kontributionsprincippet skulle komme forsikringstageren i almindelighed til gode, bliver på bekostning af de bestående forsikringer til fordel for nye forsikringer, der tilbydes til omkostningssatser, som ikke ville kunne holde i det lange løb. III. K's indlæg. I klageskrivelsen af 28. juli 1992 har K anmodet Erhvervsankenævnet om at tilsidesætte Finanstilsynets afgørelse, som af selskabet må anses for stridende mod såvel det retlige grundlag for Finanstilsynets virksomhed, jfr. bl.a. lov om forsikringsvirksomhed 31 og 30, som stridende mod forbrugernes interesser og konkurrenceforvridende. Den stive og stringente anvendelse af en regel om et omkostningsbidrag på mindst 4 pct. af præmien vil i adskillige situationer afstedkomme, at det ulige behandles lige, og Finanstilsynet har derfor pligt til at benytte den skønsmæssige

8 kompetence, der er tillagt tilsynet, sammenholdt med en konkret vurdering af det enkelte selskabs økonomiske formåen, når andragende om omkostningssatser modtages til realitetsbehandling. I den forbindelse har K særligt fremhævet, at flere selskaber, f.eks. A, opkræver 4 pct. af præmien til omkostninger samtidig med at selskabet yder 2 pct. af præmien i provision, og således kun beholder 2 pct. af præmien, hvoraf 1 pct. skal henlægges til administrationsreserver. Det forhold, at konkurrerende selskaber kan agere således, at de i realiteten kun har 2 pct. af præmien tilbage til egen administration indikerer, at K's omkostningssatser før et eventuelt tillæg for provision bør kunne tillades helt ned til 2 pct. af præmien og ikke de 4 pct., som Finanstilsynet har fastholdt skal være gældende. I skrivelse af 14. september 1992 har K - efter at være gjort bekendt med Finanstilsynets redegørelse af 21. august 1992 med bilag yderligere fremført følgende: "1. Finanstilsynet anfører i notatets indledning, at Finanstilsynet har nægtet K tilladelse til at anvende en omkostningssats på under 4%, idet Finanstilsynet anser dette for ubetryggende i forhold til de øvrige forsikringstagere. Endvidere fremgår det af bemærkningerne til ændringerne af LFV i 1989, (jf. Finanstilsynet notat, side 2, øverst), at begrebet "ubetryggende" indebærer, at der uddeles et større beløb som bonus, end der er til rådighed. Det er K's opfattelse, at de af Finanstilsynet for K godkendte bonussatser ikke har betydet, at der er uddelt større beløb som bonus, end der har været til rådighed. Det fremgår af selskabets årsberetning for 1991 samt af aktuarens beretning for 1990 og 1991 (relevante kopier heraf vedlægges), at selskabets faktiske omkostninger, inkl. omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed, er dækket af de samlede tekniske omkostningsbidrag. Efter K's mening savner Finanstilsynet således hjemmel til at nægte selskabet den omhandlede godkendelse. Vi vil for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at bonussatser godkendes for et år ad gangen, og såfremt satserne skulle udvise et ubetryggende forløb, har selskabet og Finanstilsynet alle muligheder for at rette op på forholdet. Dette har der ikke været anledning til, og Finanstilsynets brev af 3. juli 1992 er da også foranlediget af en principiel afgørelse (som efter vor opfattelse er forkert), og ikke fordi selskabets økonomiske udvikling har været ubetryggende.

9 2. Den ovenfor nævnte principielle afgørelse, som Finanstilsynet traf i , og som ligger til grund for Finanstilsynets afslag, er efter vor opfattelse forkert og efterleves tilsyneladende heller ikke i praksis af selskaberne. Disse synspunkter skal vi i det følgende uddybe. Som det fremgår af Finanstilsynets argumentation, forudsætter den principielle afgørelse, at de forsikredes omkostningsbidrag skal medvirke til opretholdelse af den lovpligtige solvensmargen. Konsekvensen af dette synspunkt er, at omkostningsbidragene skal være så store, at de rent faktisk giver overskud og dermed er i stand til at bidrage til styrkelse af selskabets basiskapital. Det er efter vor opfattelse et forkert krav at stille. Der er ingen bestemmelser i LFV, som blot antydningsvis begrunder et sådant krav. Det er K's opfattelse, at kilder til finansiering af henlæggelser til basiskapitalen kan være - kapitalafkast af basiskapitalen - gevinst på risikoen - gevinst på omkostningerne - anvendelse af en rentemarginal - tilførsel af kapital Det forekommer derfor helt urimeligt, hvis omkostningsbidragene skulle være obligatorisk overskudsgivende. En sådan bestemmelse virker konkurrencebegrænsende til skade for effektivt administrerende selskaber. Særlig grotesk vil afgørelsen virke, fx hvis selskabets vækst er så begrænset, at kapitalafkastet af basiskapitalen alene er tilstrækkelig til at sikre solvensen. Her ville en opkrævning af omkostningsbidrag til dækning af solvenskrav, og dermed ikke til udlodning til forsikringerne, være i direkte strid med princippet om at fordele overskud til de enkelte forsikringer efter kontributionsprincippet.

10 At afgørelsen ikke anvendes på gruppelivsforsikringer understreger, at Finanstilsynet accepterer, at selskabet kan stille den fornødne basiskapital til rådighed uden at det nødvendigvis kommer fra omkostningsfradragene. Den principielle afgørelse om, at omkostningsbidrag skal medvirke til styrkelse af solvensen, er således forkert. Afgørelsen bliver da som nævnt heller ikke efterlevet i praksis af selskaberne. Til støtte for denne påstand vedlægger vi kopi af "Skema 2" i "A's omkostningsanalyse 1990", udvidet udgave. (Vedhæftet kendelsen som bilag 1). [Bilag 1 ikke medtaget]. Analysen viser tilsyneladende, at selskaberne med få undtagelser ikke har balance i omkostningsregnskabet. Selskabernes anvendte omkostningssatser kan således ikke være fastlagt, så der også rummes et bidrag til basiskapitalen. Sammenfattende er det er derfor vor opfattelse, at den principielle afgørelse om 4% i minimumsomkostningsbidrag savner juridisk og økonomisk grundlag, og alene tjener et konkurrencebegrænsende formål og beskytter selskaber, der er omkostningstunge. Finanstilsynet nævner i sin redegørelse endvidere, at omkostninger kan "betales ved tilførsel af aktiekapital eller af garantikapital...". Det fremgår ikke, om omkostningerne i så fald betales af afkastet af den tilførte kapital eller af kapitalen selv. Under alle omstændigheder forstår vi ikke, at bemærkningen kan nævnes som et argument imod K's bonusregler. Tværtimod. Tilførsel af kapital må således på tilsvarende måde kunne træde i stedet for reservation af omkostningsoverskud til dækning af solvenskravet. Det ville være ulogisk, hvis omkostninger ikke primært skal dækkes af omkostningsbidrag, men godt kan dækkes af kapitaltilførsel, mens kapitaltilførsel ikke kan dække solvenskrav, men skal dækkes af omkostningsfradragene. Finanstilsynet fremhæver i sit notat, at der i det lange løb vil blive tale om "systematisk subsidiering af visse forsikringer", hvis der ikke fastsættes en mindstesats for omkostningsfradrag. Denne påstand kan K ikke anerkende som argument for den påklagede afgørelse. Det fremgår efter vor mening klart,..., at man ikke kan forhindre subsidiering ved hjælp af den påklagede regel. Påstanden om, at en fast nedre grænse for omkostningsfradrag sikrer "den stærke og sunde konkurrence", savner efter K's mening ethvert grundlag. Hvis en branche fastlægger minimumspriser, betragtes det normalt som karteldannelse, og det er vanskeligt at se, hvad der i dette tilfælde skulle være anderledes.

11 Afslutningsvis skal det nævnes, at det af Finanstilsynet fremførte..., om, at administrationspræmien skal afholde fx udbytte til aktionærer eller garanter samt opbygning af egenkapital efter vor opfattelse er fundamentalt forkert. Udbytte til aktionærer samt rente til garanter må selvsagt være et beløb, som opstår af den samlede virksomhed og ikke alene være en andel af et omkostningsoverskud." I skrivelse af 18. november 1992 har K efter at være blevet gjort bekendt med Finanstilsynets indlæg af 23. oktober 1992 uddybet selskabets synspunkter således: "K skal i denne anledning meddele, at vort hovedsynspunkt uændret er, at de tekniske omkostningsbidrag skal fastsættes a. så de dækker selskabets faktiske omkostninger b. så de afspejler omkostningsbelastningen på de respektive ordninger (kontributionsprincippet) c. så selskabets solvens ikke bringes i fare. Vi skal endvidere understrege, at alle sikkerhedshensyn samt hensyn til kontributionsprincippet er iagttaget ved fastsættelse af de omkostningssatser, som Finanstilsynet tidligere har godkendt, men som nu underkendes. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at Finanstilsynets indgriben overfor K's omkostningssatser ikke skyldes de hensyn, som et tilsyn efter vor opfattelse bør varetage nemlig 1. at kontrollere, at der er balance i omkostningsregnskabet at kontrollere, at selskabet opfylder solvenskravene. Derimod skyldes Finanstilsynets indgriben alene overtrædelse af den administrativt fastsatte mindstegrænse på 4%. Kontributionsprincippet Et krav om en mindstegrænse på 4% er monopolagtig og konkurrencebegrænsende og har tilsyneladende den særlige virkning, at selv yderst administrativt belastende og omkostningstunge ordninger i dag tilbydes til 4% i omkostningsbidrag. Til dokumentation herfor vedlægger vi kopier af to aftaler fra henholdsvis B og C. Det fremgår, at individuelle frivillige ordninger, som normalt er salgsmæssigt og administrativt belastende, tilbydes til 4%. Det må derfor undre K, at store obligatoriske ordninger ikke har mulighed for at opnå større omkostningsbonus end sådanne individuelle ordninger.

12 Eksemplerne viser med al ønskelig tydelighed, at mindstegrænsen på 4% virker konkurrenceforvridende og hindrer en opfyldelse af kontributionsprincippet, fordi den åbenbare kendsgerning, at store obligatoriske ordninger er billigere at administrere end individuelle ordninger (uanset antallet af individuelle forsikringer) ikke kan afspejles i en differentieret omkostningsbonus, når Finanstilsynet godkender 4% i omkostningsbidrag for individuelle, frivillige ordninger. Den fastsatte mindstegrænse på 4% bliver således uforståelig for forbrugerne og medfører, at selskaber med overskud på omkostningsregnskabet ikke kan efterleve kontributionsprincippet, når de store ordninger rent faktisk kan administreres til under 4%. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at K's bonussatser (såvel 2. ordensomkostninger som øvrige satser) fastsættes for ét år ad gangen. Selskabet og Finanstilsynet har derfor alle muligheder for at forlange højere satser, såfremt solvensen eller andre forhold tilsiger det. Selskabet D K finder det især uforståeligt, at Finanstilsynet kræver 4%-grænsen overholdt for K, når Finanstilsynet for et andet selskab har godkendt omkostningssatser under 4%. I Finanstilsynets skrivelse den 23. oktober 1992 sidste afsnit begrundes dette forhold med, at det pågældende selskabs bestyrelse har erklæret, at solvensen vil blive sikret fra aktionærernes side, subsidiert at omkostningsbelastningen vil blive forøget. Det forhold, at ingen bestyrelse kan forpligte fremtidige bestyrelser betyder, at Finanstilsynets sikkerhed i det ovennævnte tilfælde alene ligger i muligheden for at forøge omkostningsbelastningen. Denne mulighed er helt identisk med de muligheder K vil have, såfremt solvensen kommer i fare. Brancheholdning K må atter understrege, at ingen selskaber anvender 2% af bidragene til styrkelse af basiskapitalen (jf. begrundelsen for 4%-grænsen), og os bekendt foretager finanstilsynet ingen aktiviteter til sikring af, at dette sker. Finanstilsynet anfører i sin skrivelse den 23. oktober 1992, med henvisning til "Aftale om fastsættelse af fradrag i forbindelse med overførsel af nettoreserver mellem livs- og pensionsforsikringsselskaber", at Assurandør-Societetet på vegne af livsforsikringsselskaberne er enig i Finanstilsynets opfattelse om 4%- minimumsgrænsen. K mener, at dette synspunkt er forkert.

13 Det forhold, at aftalen indebærer, at det modtagende selskab skal opkræve 2,79% i omkostningsbidrag, viser klart, at livsforsikringsbranchen er uenig i 4%- minimumsgrænsen. Assurandør-Societetet argumenterer for tilsidesættelse af 4%-grænsen ud fra det forhold, at der er tale om visse omkostningsbesparelser (ingen provision). Hvis livsforsikringsbranchen var enig med Finanstilsynet, skulle 2% anvendes til basiskapital og 1% til administrationshensættelse, hvilket i alt giver 3%. Da det foreslåede bidrag er 2,79% er det svært at se, at forsikringsbranchen skulle være enig med Finanstilsynet. Artikel 19 Finanstilsynet henviser i sin skrivelse den 23. oktober 1992 til artikel 19 i forslaget til 3. EF-livsforsikringsdirektiv. Det fremgår af artikel 19, at præmier skal være tilstrækkelige til, at selskabet kan opfylde alle sine forpligtelser, herunder navnlig afsætte forsikringsmæssige hensættelser i overensstemmelse hermed. Når et selskab har balance i sit omkostningsregnskab, og når selskabet ingen solvensproblemer har og i øvrigt anvender ækvivalensprincippet ved nettopræmiefastsættelsen, vil de prospektivt beregnede hensættelser opfylde den nævnte bestemmelse i artikel 19 uafhængigt af eksistensen af en minimumsgrænse på 4%. Artikel 19, stk. 1 begrunder således ikke Finanstilsynets fastsættelse af en minimumsgrænse, og udenlandske selskaber vil ikke være bundet heraf. Der er således også tale om konkurrenceforvridning over for udenlandske selskaber, hvis 4%-grænsen fastholdes for danske selskaber. Vi skal atter erindre om, at Klasse III - selskaber har koncession til at lade omkostningsbelastningen optræde som en rentemarginal, samt at 4%-grænsen ikke kræves overholdt for gruppeliv. I artikel 19, stk. 2 anføres det, at der kan tages hensyn til alle aspekter af forsikringsselskabets økonomiske situation. Det fremgår således implicit af artikel 19, stk. 2, at en minimumsgrænse på 4% er direktivstridig, hvis selskabets økonomiske situation i øvrigt alt taget i betragtning ikke vil bringe selskabets solvens i fare. Atter skal vi erindre om, at bonussatser kan ændres meget hurtigt. Afslutningsvis skal K herefter fastholde, at Finanstilsynets tilbagekaldelse af godkendelse den 3. oktober 1990 og den 27. december 1991 hverken kan være

14 Ankenævnet skal udtale: begrundet i ubalance i K's omkostningsregnskab eller i, at selskabets solvens er i fare. Finanstilsynets afgørelse er derfor i strid med artikel 19 i 3. livsforsikringsdirektiv. Der er således ingen aktuarmæssige eller konkrete økonomiske begrundelser for, at Finanstilsynet skulle tilbagekalde godkendelsen af K's bonusregulativ." Når henses til forskellighederne i selskabernes omkostningsbelastning bør Finanstilsynets godkendelse tage udgangspunkt i det enkelte selskabs konkrete omkostninger, og der findes ikke i lov om forsikringsvirksomhed grundlag for at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Ankenævnet har ikke herved taget stilling til de principper, der er tilkendegivet for beregning af omkostningsdækning. Som følge af det anførte ophæves Finanstilsynets afgørelse af 3. juli 1992, jf. tilsynets skrivelse af 13. marts 1992 (j.nr ) og sagen hjemvises til fornyet behandling i Finanstilsynet.

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere