Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes"

Transkript

1 Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring for nogle familier, men som berører en væsentlig principiel problemstilling omkring tolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 14, der forbyder forskelsbehandling på basis af f.eks. race, religion eller nationalitet. Ægteskab Uden Grænser mener, at denne problemstilling er så væsentlig, at der bør gennemføres en ny høringsrunde, så den kan blive belyst indgående, før lovforslaget sender til 2. og 3. behandling i Folketingssalen. Eller i det mindste bør der gives tilstrækkelig tid til, at relevante høringspartnere som f.eks. Institut for Menneskerettigheder kan komme med deres vurdering af ændringsforslaget, og at Integrationsministeriet kan svare på de synspunkter, der måtte fremkomme. Vi vil derfor opfordre til, at 2. og 3. behandlingen af lovforslaget udsættes, så der bliver tilstrækkelig tid til en grundig bearbejdning af ændringsforslaget. Dette vil samtidig give mulighed for, at en række andre problemstillinger omkring lovforslagets forhold til Danmarks forpligtelser som medlem af EU og til EMRK og FN-konventioner også kan nå at blive afklaret. I det følgende vil vi redegøre nærmere for, hvilke EU-retlige og konventionsmæssige problemer i lovforslaget, som vi ikke mener er tilstrækkelig afklaret. EMRK artikel 14 (diskriminationsforbud) Det fremsatte ændringsforslag om at fritage ægtefæller fra nogle lande fra indvandringsprøven er potentielt i strid med EMRK artikel 14. Ændringsforslaget kan dog være lovligt, hvis der er en tungtvejende grund til den foreslåede forskelsbehandling, og hvis omfanget af forskelsbehandlingen er proportional i forhold til det legale mål, man ønsker at forfølge. Ægteskab Uden Grænser vurderer, at en forskelsbehandling på basis af nationalitet med hensyn til vidensdelen af prøven formentlig ikke vil være i strid med EMRK artikel 14. Det skyldes, at formålet med vidensdelen er, at ansøgeren skal erhverve sig noget grundviden om det samfund, han eller hun flytter til, og her kan man godt argumentere for, at dette behov er væsentligt mindre for ansøgere fra lande, der ligner Danmark. For at være på den sikre side anbefaler vi dog, at det gøres muligt for ansøgere at tage vidensdelen af prøven på engelsk og evt. andre almindeligt udbredte sprog, således at der ikke kan herske tvivl om, at formålet med vidensprøven alene er det oven for angivne og ikke at vanskeliggøre eller forhindre ægtefællesammenføring.

2 Hvad angår sprogdelen af indvandringsprøven finder Ægteskab Uden Grænser det meget tvivlsomt, om det vil være i overensstemmelse med EMRK artikel 14 at stille dette krav til ansøgere med nogle nationaliteter men ikke andre. Det er obligatorisk for alle, der ægtefællesammenføres efter Udlændingelovens 9, at deltage i et integrationsprogram, hvor de føres frem til et højere niveau i mundtlig dansk end det, som kræves for at bestå indvandringsprøven. Indvandringsprøven har således ikke den effekt, at den fører til bedre danskkundskaber hos de ægtefællesammenførte. Indvandringsprøven har alene den effekt, at den udsætter det tidspunkt, hvor en ægtefælle til en herboende reference kan få en opholdstilladelse, indtil ægtefællen har gennemført en del af den indlæring i dansk, som han eller hun under alle omstændigheder skal gennemføre for at bevare sin opholdstilladelse. Samtidig vanskeliggør indvandringsprøven indlæringen af dansk, fordi en ægtefælle uden opholdstilladelse ikke kan deltage i integrationsprogrammet og højest kan opholde sig i Danmark i 90 dage pr. 6 måneder. Det tidspunkt, hvor en ægtefælle, som skal bestå indvandringsprøven for at få opholdstilladelse, har nået et givet niveau i dansk, bliver dermed forsinket, hvilket ligeledes forsinker ægtefællens integration i det danske samfund. Ægteskab Uden Grænser kan ikke finde nogen tungtvejende og legale grunde til, at man skal forsinke det tidspunkt, hvor ægtefæller fra udvalgte lande har lært dansk og får deres opholdstilladelse, og derfor mener vi, at det vil være i strid med EMRK artikel 14 at stille et krav, som alene har disse effekter, til ægtefæller fra udvalgte lande. Hvis dette er i overensstemmelse med EMRK artikel 14, vil det også være i overensstemmelse med EMRK artikel 14 at sige, at ægtefællesammenføring slet ikke er mulig for udvalgte nationaliteter, fordi mennesker med disse nationaliteter af en eller anden grund anses for at være en belastning for samfundet alene på grund af deres nationalitet. Ægteskab Uden Grænser tvivler meget på, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) ville sige god for en sådan praksis. Holland og Tyskland har allerede indført ordninger, som på mange punkter svarer til den, integrationsministeren nu foreslår indført i Danmark. Hertil vil vi imidlertid gerne bemærke, at bare fordi en ordning er indført i andre lande, så kan man ikke af den grund gå ud fra, at den er i overensstemmelse med EMRK artikel 14. Det sker trods alt ret jævnligt, at stater taber de sager, som bliver anlagt mod dem ved EMD. Den hollandske og tyske ordning er formentlig aldrig blevet prøvet ved domstolene, da det er en forholdsvis overkommelig opgave at bestå disse landes indvandringsprøver. En borgers motiv til at lægge sag an imod den tyske eller hollandske stat ville derfor alene være en principiel eller politisk interesse i at få ordningen afskaffet. For alle, som ikke har sådanne motiver, vil det være langt nemmere, hurtigere og billigere at foretage den indlæring i tysk eller hollandsk, som kræves for at bestå prøven. Ægteskab Uden Grænser foreslår, at sprogdelen af indvandringsprøven afskaffes, idet indlæring af dansk allerede er sikret via det obligatoriske integrationsprogram. 2

3 Udover ændringsforslaget rummer selve lovforslaget også et andet potentielt problem i forhold til EMRK artikel 14. I vores høringssvar dokumenterede vi således, at der stilles langt mere vidtgående krav ved ægtefællesammenføring efter udlændingelovens 9 end efter udlændingelovens 9c. Og da danske statsborgere som de eneste ikke har mulighed for selv at få en opholdstilladelse i Danmark, der kan muliggøre ægtefællesammenføring efter 9c, diskrimineres danske statsborgere dermed i forhold til statsborgere fra alle andre lande. Dog gælder dette naturligvis kun for de danske statsborgere, som ville leve op til betingelserne for at få en opholdstilladelse, der kunne give deres ægtefælle familiesammenføring efter 9c. Det vil f.eks. sige danskere, som er ansat i en stilling, der giver en løn på mere end kroner om året (beløbsordningen), eller som studerer ved et dansk universitet. Ægteskab Uden Grænser har lidt svært ved at se, hvad den tungtvejende og saglige grund kan være til at udøve negativ forskelsbehandling imod danske statsborgere i forbindelse med familiesammenføring, og derfor er det vores vurdering, at eksistensen af de to parallelle regelsæt for familiesammenføring i kombination med den gældende praksis for dispensationer medfører, at EMRK artikel 14 bliver overtrådt. Dette har været tilfældet, lige siden muligheden for familiesammenføring efter 9c blev indført, men omfanget af forskelsbehandling vil blive øget betydeligt, hvis dette lovforslag vedtages. Ægteskab Uden Grænser foreslår, at problemet løses ved, at de to regelsæt slås sammen til et, således at der gælder ens vilkår for alle. Eller alternativt kan man lave et regelsæt for dem, som ønsker familiesammenføring med en herboende dansk statsborger og et andet regelsæt for dem, der ønsker familiesammenføring med en herboende udlænding. Det sidste regelsæt bør så naturligvis indrettes sådan, at en herboende udlænding ikke straffes for at have boet her længe nok til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Hvis man ønsker at fritage familier, som kun planlægger et relativt kortvarigt ophold i Danmark, fra krav om f.eks. at lære dansk, så kan dette gøres ved at indføre en tidsbegrænset opholdstilladelse som ægtefællesammenført, der ikke kan forlænges. Hvis en person med en sådan opholdstilladelse ombestemmer sig og alligevel ønsker at blive i Danmark, vil han eller hun så skulle søge om en anden form for opholdstilladelse og dermed f.eks. leve op til et krav om at lære dansk. FN s konvention om racediskrimination I forlængelse af ovenstående er L168 endvidere problematisk i forhold til FN s Konvention om Afskaffelse af Alle Former for Racediskrimination, som i artikel 5 slår følgende fast: Til opfyldelse af de i artikel 2 i denne konvention fastsatte grundlæggende forpligtelser påtager deltagerstaterne sig at forbyde og afskaffe alle former for racediskrimination og at sikre ethvert menneskes ret til lighed for loven, uanset race, hudfarve eller national eller etnisk oprindelse, især med hensyn til nydelsen af følgende rettigheder: ( ) d) andre borgerlige rettigheder, i særdeleshed: I) retten til frit at færdes og bosætte sig inden for statens grænser; II) ( ) III) ( ) 3

4 IV) retten til at indgå ægteskab og til valg af ægtefælle; ( ) Sammenholdt med rettigheden i art. 5 (d), III om retten at indgå ægteskab og til at vælge ægtefælle medfører retten til frit at færdes og bosætte sig inden for statens grænser nedfældet i art. 5 (d), I en åbenlys konflikt, i det regeringen med lovforslaget i sin nuværende form jo fratager en dansk statsborger denne ret til at bosætte sig inden for Danmarks grænser med den ægtefælle vedkommende har valgt, hvis den danske stat nægter samme udenlandske ægtefælle ophold begrundet i en manglende evne til at opfylde de forskellige krav efter Udlændingelovens paragraf 9. Da sagen om de statsløse palæstinenseres ret til statsborgerskab viste, at Integrationsministeriet finder det særligt vanskeligt at fortolke de FN-konventioner, som Danmark har tiltrådt, er det Ægteskab Uden Grænsers opfattelse, at det for at undgå en gentagelse af de konventionsbrud, som Ministeriet tidligere har begået, vil være fornuftigt at konsultere FN's racediskriminationskomité for at få hjælp til at udrede, hvorvidt L168 overtræder FN's racediskriminationskonvention EMRK artikel 8 (ret til familieliv) Det følger af EMD s praksis, at en kernefamilie har ret til at leve sammen men ikke til selv at bestemme i hvilket land, det skal være. EMD har dog i sine kendelser sagt, at effekterne af den regulering af adgangen til familiesammenføring, som staterne gennemfører, skal stå i et rimeligt forhold til det legale mål, der forfølges. Hvad der præcis ligger i dette proportionalitetsprincip er ret svært at sige, idet EMD endnu ikke er blevet præsenteret for nogle sager, hvor EMD har vurderet, at det var overtrådt. Vi kender derfor til eksempler på lovgivning, som ifølge EMD ikke krænker EMRK artikel 8, men hvilke former for lovgivning, der evt. kunne gøre det, kan man kun gætte på. Det kan nævnes, at det danske tilknytningskrav er blevet prøvet ved EMD og godkendt, og ligeledes har EMD behandlet en enkelt sag, hvor den reference, som der blev søgt ægtefællesammenføring med, var indfødt statsborger i det land, hvor parret ønskede at bo. Det drejer sig om en sag fra Østrig, hvor EMD vurderede, at der ikke var noget i vejen for at henvise et østrigsk-slovakisk ægtepar til at bo i Slovakiet, indtil de havde været gift i 12 måneder. Det blev bla. nævnt i afgørelsen, at den østrigske statsborger kunne passe sit job fra en bopæl i nabolandet Slovakiet, hvorfor ulempen ved at blive henvist til at bo der var meget begrænset. EMD har omvendt ikke behandlet nogen sager, hvor en indfødt statsborger er blevet henvist til at flytte til et land, som kulturelt, økonomisk og geografisk er meget fjernt fra hendes eget, og hvortil vedkommende ikke har nogen form for tilknytning eller særlig godt forudsætninger for at klare sig. EMD har heller ikke behandlet sager om den danske 24-års regel eller den danske bankgaranti, eller om ordninger der ligner disse. I sit høringssvar skrev Institut for Menneskerettigheder, at den forhøjede bankgaranti formentlig ikke vil være i strid med EMRK artikel 8. Behandlingen af lovforslaget har imidlertid vist, at regeringen ikke har nogen form for tal for, hvor ofte kommunerne trækker på garantien, eller hvor ofte den stillede garanti er for lille til at dække kommunens udgifter. 4

5 Motivet for at sætte garantien op kan således alene være at vanskeliggøre ægtefællesammenføring af personer uden stor indtægt eller formue, uanset at disse sagtens kan forsørge sig selv. Og ordninger med et sådant formål er os bekendt aldrig blevet bedømt af EMD. Efter vores vurdering kan man på ingen måde udelukke, at en borger, som indbringer den danske bankgaranti for domstolene, kunne få medhold af EMD, fordi han kan dokumentere, at kravet ikke er proportionalt i forhold til det angivne formål om at beskytte de offentlige finanser. I den forbindelse kan vi også henvise til vores høringssvar, hvor vi skrev, at Københavns Kommune i 2009 kun trak på de stillede garantier i yderst få tilfælde. Det fremgår af ministerens svar på et af de mange spørgsmål, som udvalget har stillet, at Udlændingeservice kan undersøge, om en dansk statsborger, som henvises til at tage ophold i sin ægtefælles hjemland, også i praksis har mulighed for at få en opholdstilladelse der. Vi tolker ordet kan sådan, at Udlændingeservice i praksis ikke gør det. Og dermed er EMRK artikel 8 formentlig blevet overtrådt i en række sager, fordi den danske statsborger ikke har mulighed for at få en opholdstilladelse i sin ægtefælles hjemland. Alternativt kan man anføre det synspunkt, at EMRK artikel 8 er overholdt, fordi det danskudenlandske par pga. reglerne om fri bevægelighed i EU har mulighed for at bosætte sig i de andre EU/EØS-lande. I så fald overlader Danmark det altså til de andre EU-lande og herunder især Sverige at sikre, at danske statsborgeres menneskerettigheder respekteres. Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet Dette emne er blevet ret indgående behandlet i både høringsnotat, juridisk notat fra Integrationsministeriet, som er oversendt til udvalget, samt i en stribe spørgsmål fra udvalget. Men på trods af dette er der på ingen måde blevet argumenteret overbevisende for den kovending, som Integrationsministeriet har foretaget med hensyn til, om der kan indføres nye krav ved ægtefællesammenføring til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, eller om stand-still klausulerne i associeringsaftalen er til hinder for at indføre sådanne nye krav. Det gentages i den ene tekst efter den anden, at der ikke er noget i vejen for, at der indføres nye krav ved ægtefællesammenføring til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere. Men på hjemmesiden Nyidanmark står der stadig følgende tekst: Udlændingemyndighederne har på denne baggrund vurderet, at kravet om indvandringsprøve og betaling af gebyr herfor ikke kan stilles over for udlændinge, der søger om familiesammenføring med en herboende tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder. Det betyder altså, at disse familiemedlemmer er fritaget fra kravet om at bestå indvandringsprøven og betale et gebyr herfor, som ellers normalt er et krav for at få familiesammenføring. Selvom Integrationsministeriet efter eget udsagn i mere end 3 måneder har vurderet, at man godt kan stille krav om, at ægtefællerne til de økonomisk aktive tyrkiske statsborgere skal bestå indvandringsprøven, bliver de altså stadig fritaget fra dette krav. Det virker underligt. Da der tilsyneladende hersker stor tvivl om, hvorvidt stand-still klausulerne er til hinder for, at EU s medlemslande indfører nye restriktioner på adgangen til familiesammenføring med en økonomisk 5

6 aktiv tyrkisk statsborger, foreslår vi, at Ministeren spørger EU-kommissionen, hvordan de tolker dette spørgsmål. Indtil der kommer svar fra Kommissionen, bør man fritage ægtefæller til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere fra alle krav, som ikke har eksisteret konstant siden 1980, og som er mere restriktive og vidtgående end dem, der stilles til ægtefæller til unionsborgere. På den måde er man sikker på, at man ikke kommer til at give ulovlige afslag, der senere må omgøres, og som kan udløse erstatningskrav fra de forurettede borgere. Fritagelsen kan evt. foretages administrativt, men det vil skabe en langt mere klar retstilstand og derfor være at foretrække, hvis praksis skrives direkte ind i loven. Unionsborgerskabet 8. marts 2011 afsagde EU-domstolen kendelse i den såkaldte Zambranosag. Hovedindholdet i dommen er, at unionsborgerskabet indeholder nogle kernerettigheder, som medlemsstaterne ikke ved nationale foranstaltninger må forhindre unionsborgerne i at udnytte. Og en sådan kernerettighed er retten til at opholde sig på unionens område. Zambranosagen handlede om afledet opholdsret til forældre til mindreårige børn med unionsborgerskab, men det forhindrer ikke, at dommen også kan have en betydning i forhold til ægtefællesammenføring. Man kan således argumentere for, at hvis en unionsborger ikke kan have sin ægtefælle hos sig, så er hun nødt til at flytte til ægtefællens hjemland eller et andet land for at få det familieliv, som hun har ret til ifølge EMRK artikel 8. Og dermed forhindres hun i at udnytte den ret til at opholde sig på hele unionens område, som hun har i kraft af sit unionsborgerskab. Integrationsministeriet er netop blevet færdig med at tolke Zambranodommen, og af tolkningsnotatet fremgår det, at der efter Ministeriets vurdering hersker stor usikkerhed omkring rækkevidden af unionsborgernes ret til ophold på unionens område. Ægteskab Uden Grænser er helt enig i den betragtning og foreslår derfor, at man venter med at indføre yderligere restriktioner på danske statsborgeres ret til at bo i Danmark med deres familie, indtil spørgsmålet er blevet nærmere afklaret. For at sikre en ensartet tolkning i de enkelte EU-lande vil det være yderst relevant at spørge EUkommissionen om, hvilket betydning den vurderer, at unionsborgerskabet har for medlemslandenes mulighed for at nægte ægtefællesammenføring til deres egne statsborgere. Indtil spørgsmålet er afklaret, vil det være rimeligt, at Danmark som minimum undlader at stille strengere krav til danske statsborgere, der ønsker familiesammenføring i Danmark, end de krav man stiller til vandrende unionsborgere, der ønsker at få deres familie til Danmark. På den måde undgår man at give ulovlige afslag, som senere kan føre til erstatningskrav ved domstolene. Dette kan i princippet gøres administrativt via reglerne om dispensation i særlige tilfælde, men det vil skabe en mere klar retstilstand og dermed være langt at foretrække, at praksis skrives direkte ind i loven. Konkret kan man f.eks. operere med et regelsæt for familiesammenføring til en herboende reference, der er dansk statsborger, og et andet regelsæt for familiesammenføring til en herboende reference, der ikke er dansk statsborger. Det sidste regelsæt kunne så slås sammen med de nuværende regler for familiesammenføring efter Udlændingelovens 9c jævnfør vores bemærkninger herom i afsnittet om EMRK artikel 14. 6

7 For at undgå at komme i konflikt med EMRK artikel 14 skal de forskelle, som der måtte være mellem de to regelsæt, dog være sagligt begrundede og proportionale i forhold til de legale mål, man ønsker at forfølge. Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at vores formål med ovenstående ikke er at argumentere for, at der bør stilles meget strenge krav ved ansøgninger om familiesammenføring til herboende uden dansk statsborgerskab. Hvad vi ønsker er alene at argumentere for, at den eksisterende omvendte forskelsbehandling imod danske statsborgere i deres eget land bringes til ophør, og at Danmark respekterer de forpligtelser, der følger ved at være medlem af EU såvel som de FN-konventioner, Danmark har tilsluttet sig. Med venlig hilsen På vegne af Ægteskab Uden Grænser, Lars Kyhnau Hansen Vigerslevvej 142, 3 tv Valby 7

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uibm.dk og udlaendingeafdeling@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Bemærkninger til det samlede lovforslag... 3 1.1 Lovforslagets overordnede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Ændringsforslag til L 168 (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

Ændringsforslag til L 168 (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.) Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

FAMILIELIV STATUS 2014-15

FAMILIELIV STATUS 2014-15 FAMILIELIV STATUS 2014-15 FAMILIELIV STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016 Nyhedsbrev Kære læser, 26-års reglen i tilknytningskravet er blevet bortfortolket administrativt af Ministeriet. I Nyhedsbrevet kan du læse om konsekvenserne af bortfortolkningen, hvad vi anbefaler de

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, ÆUGs hidtil største arrangement Forvandlende Fortællinger løber af stablen mandag d. 13 juni. Og vi har brug for din hjælp til at få budskabt spredt. Danmark har siden sidste nyhedsbrev

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Vejledning om ægtefællesammenføring

Vejledning om ægtefællesammenføring Vejledning om ægtefællesammenføring i Danmark Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Hvad er ægtefællesammenføring og hvem kan søge om det?... 3 1.1. Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab

Læs mere

Sekundær EU-opholdsret

Sekundær EU-opholdsret Bassah Khalaf Sekundær EU-opholdsret En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgerens hjemland Ph.d.-afhandling Juridisk Institut Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 2 Offentligt Pensionsstyrelsen joep@penst.dk penst@penst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Februar 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Afslagskompetence og praksis

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 862 Offentligt

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 862 Offentligt Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 862 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 862) retlige og indre anliggender ministerråd (Offentligt)

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere