Referat fra generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling Mandag den 11. marts 2013 kl i Fælleshuset på Kølen Fremmøde: 26 huse repræsenteret, 2 fuldmagter. Dvs. 28 huse var repræsenteret. 1, Valg af dirigent og referent Birger valgt til dirigent, Line som referent 2, Formandens beretning Formanden fremlage beretningen. Årsberetning for Snekkehusene 2012 Bestyrelsesarbejdet 2012 har været et år hvor bestyrelsesarbejdet har været præget af arbejdet med forslaget om tilladelse til at opsætte solcelleanlæg på tagene. Bestyrelsen har fået hjælp til historik og faglig indsigt af Marianne Widebæk og Jan Christiani. Solcelleanlæg Som tidligere meddelt er historikken: Information før afstemningen på generalforsamlingen 8. august 2012: Der blev på sidste generalforsamling fremsat et forslag fra Peter Forsberg og Anne Mette Arentoft om lovliggørelse af solcellepaneler på vore tage. Det blev vedtaget, at bestyrelsen sammen med forslagsstillerne skulle gennemgå forslaget, sørge for at det blev så fremtidssikret som muligt og at der hurtigt skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at stemme om forslaget. Der blev indkaldt til generalforsamling den 14. juni. Det viste sig, at vi ikke skal have dispensation fra kommunen for at lave retningslinier for opsætning af solceller. Det tog tid at få en klar tilbagemelding fra kommunen. Derfor blev generalforsamlingen aflyst. Kommunen har tidligere oplyst, at Snekkehusene var omfattet af lokalplan 1.20, som krævede at kommunen skulle godkende opsættelse af solceller. Det viser sig at lokalplan 1.20 kun omfatter Stævnen. Resten af Borupgårds område er omfattet af Partiel byplanvedtægt IX, Borupgårds centrale boligområde i Helsingør, som ikke kræver at kommunen godkender opsættelse af solceller. Den tidligere bestyrelse ønskede fælles retningslinier for opsætning af solceller. Det samme gør den nye bestyrelse. Bestyrelsen har derfor valgt at lade beboerne stemme om, hvor vidt der skulle sættes retningslinier for dette ind i deklarationen. På samme måde som der er for antenner. Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for og 9 imod. Ændringen skulle tinglyses og blev derfor afleveret til advokatkontoret ADVODAN. Tinglysningsloven stiller krav til blandt andet udformningen af generalforsamlingsreferatet. Derfor kunne referatet ikke deles ud før sagen var færdigbehandlet. Det har taget lang tid, men papirerne er indleveret til tinglysning og referatet er delt ud.

2 Farverne på Snekkehusene Jan Christiani afsluttede i 2012 i samarbejde med bestyrelsen arbejdet med udredning af farverne på Snekkehusene. Resultatet er sat ind på Snekkehusenes hjemmeside og omdelt til alle beboere i juli Der er fejl i den oprindelige deklaration og nogle husmapper, hvorfor det stærkt anbefales at checke på hjemmesiden, før man køber maling. Farveprøver på træ kan ses/lånes hos formanden og print om farver fra hjemmesiden kan også afhentes. Forsikring Der har været usikkerhed om, hvor vidt den kollektive forsikringsaftale Snekkehusene har med Forsikringsselskabet Trekroner er dækkende. Bestyrelsen har talt med beboere, der har haft forsikringsskader. De skader, der har været i de sidste år har været behandlet af Trekroner til beboernes tilfredshed. Bestyrelsen har sammen med Trekroner gennemgået forsikringsdækningen og fundet at den dækker beboernes behov. GF Borupgård I 2012 blev der udarbejdet en visionsplan for de 5 grundejerforeninger, der er samlet i GF Borupgård. Der blev udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til beboerne ultimo januar Når svarene er scoret, vil der blive lagt en plan for udvikling af vores fælles-fælles områder. Helsingør Kommune har i flere år brugt meget få ressourcer på at vedligeholde kommunens del af Poppelstien op til GF Borupgårds områder, selv om problemet er påpeget flere gange. Resultatet har blandt andet været en næsten overgroet Poppelsti. Nogle af GF Borupgård s bestyrelsesmedlemmer har været i dialog med kommunen og opnået at stibelægningen er renoveret og en del af bevoksningen beskåret. Arbejdet er midlertidigt stoppet, da kommunekassen er tom. Men dialogen fortsætter og man forventer at arbejdet genoptages senere. Birthe Søderberg og Niels Fredskilde er Snekkehusenes repræsentanter i GF Borupgårds bestyrelse. Hundeposter I 2012 besluttede GF Borupgård, at der skulle sættes hundeposter op i området. De blev sat op ultimo Nogle af dem er ikke sat korrekt op. De vil blive flyttet i løbet af foråret. Inger Møller har repræsenteret Snekkehusene i dette arbejde. Loppemarked Igen i år blev der på privat initiativ afholdt loppemarked på Grønningen. Beboerne havde opsat stader og Ulla s Café solgte kaffe og kage. Vores forening støtter loppemarkedet med hjælp til markedsføring. Aktivitetsdag I september blev der afholdt aktivitetsdag i øsende regnvejr. Vi startede med kaffe og uddeling af opgaver hos Vibeke Egelund. Der blev gravet grus, flyttet jord, kørt grus, flyttet bjerge af afsavede grene, sået græs og luget tilgroede rosenfirkanter. Børnene hjalp med at flytte grene og spise slik og kager. Der var nødstationer for regnen under carporte med kaffe og kager. Bagefter fik vi et superlækkert måltid tilberedt af Line og Vibeke under Inge Eidemak s carport. Og der var kaffe, beboernes hjemmelavede kager og hygge. Rosenfirkanter i Grønningen Roserne i firkanterne i Grønningen så ikke sunde ud i forsommeren De blev klippet kraftigt ned og gødet. Nogle af dem satte pæne skud, andre ikke. På aktivitetsdagen blev rosenfirkanterne i Grønningen luget. Det var et stort og hårdt arbejde og medførte mange kommentarer: 1. Bedene skal nedlægges og tilsås med græs 2. Bedene skal forblive som de er 3. Bedene skal beplantes med nye roser (udskiftning af jord nødvendig) 4. Bedene skal beplantes med blåbær og tyttebær (udskiftning af jord nødvendig)

3 5. Bestyrelsen har taget initiativ til at beplante et enkelt prøvebed på Grønningen. Det er bedet, der er tættest på Poppelstien. Der er sat planter, der kan trives i den jord der er. Der er sat en busk Malus sargentii, paradisæble samt bunddække af skovjordbær. Malus Sargentii er i familie med de træer, der står i hjørnefirkanterne ud mod vejene. Efter nogle år vil der stå en bred busk med hvide blomster om foråret og røde bær om efteråret. Skovjordbærrene i bunden vil på sigt brede sig, så der ikke skal luges. Prøvebedet vil efter nogle år passe sig selv og se frodigt ud i sommerhalvåret. Bestyrelsen vil foreslå løsningerne 1. eller 2. eller 5. eller en blanding af 2. og 5. De er billige både med hensyn til økonomi og arbejdsindsats. Har du en holdning til det, er du velkommen til at komme med et forslag til generalforsamlingen. Spørgsmål og kommentarer til årsberetningen: adrresser Bestyrelsen opfordrede endnu en gang til at beboerne afleverer deres adresser, da det er lettere og billigere for bestyrelsen at kommunikere via mail. Bestyrelsen vil fremadrettet sende , således at øvrige adresser skjules for modtageren (Bcc). Indbrud Bestyrelsen opfordrer til at man henvender sig til bestyrelsen, hvis man har haft indbrud, så vi kan få et overblik over hvor og hvornår, der har været indbrud i bebyggelsen. Birthe Søderberg har et overskud af brochurer vedrørende nabohjælp, som man er velkommen til at hente et eksemplar af. Asfalt På generalforsamlingen i 2011 blev det besluttet at bestyrelsen skulle foretage en undersøgelse af årsagerne til, at vores asfalt har så mange revner. Derfor har Jørgen Eriksen i samarbejde med Jan Christiani undersøgt historikken bag anlæggelsen af vore veje. Beboere, der boede i Snekkehusene i starten af byggeriet, er blevet interviewet, vejene mv. er blevet videofilmet, anlægstegninger fremskaffet, og Jørgen Eriksen har skrevet en rapport om historikken, der blev afleveret kort før generalforsamlingen Bestyrelsen har gennemgået rapporten og konklusionen blev, at der har været mange fejl, som ikke alle er blevet rettet af Skanska. Det vil være kompliceret og dyrt at lægge sag an mod Skanska og det er tvivlsomt, om det vil give et positivt resultat. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at gå videre med sagen, men at fortsætte med at lægge penge til side i vejfonden til senere renovering af vejene. Rosenfirkanter Vibeke Schwencke opfordrer til, at vi vælger den løsning, som er plantet i prøvebedet. Jan Christiani bakker op om dette evt. med andet bunddække. Marianne Videbæk opfordrer til, at vi bør se, hvordan prøvebedet kommer til at se ud og så træffe beslutning om løsningen på næste generalforsamling. Forsikring Marianne Videbæk fortalte om sine frustrerende oplevelser med Trekroner i forbindelse med afklaring af ansvar for en vandskade. Skaden er udbedret og betalt af en håndværkers forsikringsselskab.

4 Jesper Matthiesen og Birthe Søderberg redegjorde for forsikringsdækningen og at der er tilfredshed med Trekroners behandling af de seneste forsikringsskader. Jesper har efter generalforsamlingen fået bekræftet, at forsikringen blandt andet dækker skjult rørføring og udsivning opstået i skjult rørføring. Udsivning fra synlige rør er ikke dækket. Dette tilføjes Snekkehusenes ABC Iben E. Christiansen: Spørgsmålet er om man selv er ansvarlig for at redegøre for bevisbyrden, dette bør bestyrelsen være opmærksom på i de kommende år. Benny W. Højer foreslår at vi, når vi skal genforhandle forsikring henvender os til en uvildig forsikringsagent som sikrer, at vi er dækket bedst muligt ind. Generelle kommentarer til spøgeskemaundersøgelsen i GF Borupgård Man kunne ikke ved alle spørgsmål (i den skala som var i spørgeskemaet) angive om man var enig eller uenig. Ordet underordnet blev anvendt flere steder og det var måske ikke så hensigtsmæssigt i flere spørgsmål. Iben E. Christiansen tilkendegav at det har været positivt, at vi er blevet inddraget i beslutningsprocessen. Årsberetningen er vedtaget. 3, Godkendelse af årsregnskabet (vedhæftet) Spg. Vedr. hensættelse til vejfonden. Jan Christiani spørger om vi er sikre på, at det er tilstrækkeligt med Martin Jensen har undersøgt sagen og det er den pris han har fået oplyst. -Vedtaget 4, Forslag Forslag til etablering af en sikringsgruppe, stillet af Marianne Videbæk. Marianne redegjorde for baggrunden for forslaget. I december og januar har der været indbrud på Essingen og Marianne følte, at der er behov er en formel kontakt til politiet, så man har en indgang til politiet. Janni Olsen vil gerne inddrages i dette arbejde. Jan Christiani: Der er behov for, at der bliver informeret om, hvordan de indbrud er blevet foretaget. Benny W. Højer: Husenes svage led er terrassedøre, vinduer og bryggersdøren. Det blev besluttet at etablere gruppen. Marianne er tovholder og Jannie Olsen er kontakt til bestyrelsen. Jan Christiani vil gerne deltage i gruppen. Der opfordres desuden til at holde øje med hinandens huse. Der opfordres til, at de beboere som ikke har afleveret adresser afleverer disse, så vi kan bruge mail som kommunikationskanal til dette formål. Forslaget er vedtaget, gruppen er oprettet.

5 5, Vedtagelse af budget og opkrævning af kontingent Jesper fremlage budgettet -Vedtaget 6, Valg af bestyrelse: - Jesper Matthiesen, kasserer valgt til 2013 modtager genvalg - Line Buchwald valgt til 2013 ønsker ikke genvalg - Birthe Søderberg, formand valgt til Martin Jensen, næstformand valgt til Birger Nielsen, valgt til Niels Fredskilde, suppleant valgt til Arne Kaae, suppleant valgt til 2014 Der søges en beboer til den nye bestyrelse - Janni Olsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 7, Valg af revisor Torben Fløe Petersen blev genvalgt. 8, Eventuelt El leverandør Georg Faber: Er der nogen, som har en holdning til indkøb af el. Helsingør kommune informerer i øjeblikket om dette. Benny W. Højer: I Københavns kommune har man skiftet leverandør og har sparet mange penge, men man skal være opmærksom på at el kan være billig fra en udbyder, men at man måske skal betale for leje af net eller lignende. Den enkelte husstand kan individuelt vælge, hvad den ønsker at gøre i denne sag. Postkasser Gennemblødt post vores postkasser er ikke specielt gode, måske var det en idé at undersøge, om der er mulighed for at skifte postkassetyper. Bestyrelsen bedes undersøge om der er mulighed for at udskifte postkasser til en mindre utæt model. Evt. forslag om, at vi til næste generalforsamling laver et forslag med forskellige modeller, som der stemmes om på næste generalforsamling. Gennemtæret hoveddør Problem med gennemtæret dør. Det er vigtigt at vedligeholde døren, så den ikke gennemtæres. Snekkehusenes Bestyrelse 21april 2013

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere