Muligheder for træning af børn i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder for træning af børn i København"

Transkript

1 Muligheder for træning af børn i København

2 Side 2

3 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra praktiserende læge 6 Træning som tidlig forebyggende indsats 7 Undervisningsrelateret træning 8 Korterevarende træning 9 Vedligeholdende træning 10 Træning som foranstaltning 11 Træning i specialbørnehaver 12 Hjemmetræning 13 Klagemuligheder 14 Side 3

4 Kære forælder i Københavns Kommune Et barn eller ung kan have behov for træning på forskellige tidspunkter i livet, og ligesom der er forskellige behov, er der også forskellige former for træning. Behovet for træning kan fx opstå, fordi et barn får et kompliceret benbrud og får et genoptræningsprogram fra hospitalet. Et barn kan være født med cerebral parese og have et livslangt træningsbehov. Eller et barn kan være forsinket i sin motoriske udvikling og have behov for et kort træningsforløb, hvor forældrene vejledes i, hvordan træningen kan foretages til daglig i hjemmet. De forskellige træningsmuligheder findes i forskellige lovgivninger, som administreres i tre forvaltninger i Københavns Kommune: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Det skyldes, at træningen kan være meget forskellig. Formålet med denne vejledning er at give en kort introduktion og et overblik over de forskellige muligheder for træning, som et barn eller en ung kan tilbydes i Københavns Kommune. Der findes en række forskellige træningsformer, og det er dit barns konkrete og individuelle behov, der bestemmer, hvilken form for træning dit barn kan få. Træningen har til formål at enten fastholde eller forbedre dit barns funktionsniveau. Denne vejledning beskriver de træningsmuligheder, der er, både i det private og det offentlige regi. Som udgangspunkt er træning bevilget af kommunen gratis. For at sikre en helhedsorienteret træning er der et tæt samarbejde mellem de tre forvaltninger i Københavns Kommune, som har ansvar for at bevilge træning til børn. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender også samme træningstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som koordinerer træningsindsatsen mellem forvaltningerne, så barnet/den unge som udgangspunkt modtager træningen ét sted og af én fysioterapeut eller ergoterapeut, hvis træningen tilbydes i kommunalt regi. Side 4

5 Genoptræning efter hospitalsbehandling Hvem kan få genoptræning? Genoptræningen er målrettet børn og unge under 18 år, som efter sygehuskontakt udskrives med en genoptræningsplan. Planen er udarbejdet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Det er barnets læge, der vurderer, om genoptræningen skal foregå i hospitals- eller kommunalt regi. Formålet med genoptræningen er, at barnet eller den unge opnår det samme eller bedst mulige funktionsniveau i forhold til barnets funktionsniveau før indlæggelsen. Genoptræningen tilbydes ofte til børn og unge, der har været indlagt i forbindelse med ulykke, sygdom eller lignende. I genoptræningen arbejdes der blandt andet med barnets bevægelses- og aktivitetsniveau samt barnets kognitive og sociale evner. Hvilken træning kan mit barn få? Genoptræningen foregår i en tidsafgrænset periode, og genoptræningsforløbet tilrettelægges af den udførende terapeut. Genoptræningen kan både bestå af individuel træning og holdtræning. Hvor skal jeg søge? Du skal ikke udfylde et ansøgningsskema for at få genoptræning til dit barn. Det er lægen på hospitalet, der fagligt vurderer, om der er et genoptræningsbehov. Herefter bliver der udarbejdet en genoptræningsplan, som hospitalet sender til kommunen. Når kommunen har modtaget genoptræningsplanen, har de fem hverdage til at orientere dig om, hvornår genoptræningen begynder, og hvor genoptræningen skal foregå. Hvornår begynder genoptræningen? Ifølge kommunens ventetidsgaranti skal barnet påbegynde genoptræning senest 15 hverdage efter, at kommunen har modtaget genoptræningsplanen fra hospitalet. Sundhedsloven Side 5

6 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra praktiserende læge Hvem kan få disse former for fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi og rideterapi er til børn og unge med et svært fysisk handicap, hvor hjælpemidler eller personlig hjælp i hjemmet er nødvendig. Dit barn henvises fra egen læge, og henvisningen gælder i ét år ad gangen. Det bemærkes, at denne type træning sker i privat regi. Formålet med træningen er at imødekomme et behov for vedligeholdelse af færdigheder hos børn med (lang)varigt fysisk handicap og supplere de kommunale tilbud og evt. allerede bevilget træning. Hvilken fysioterapi kan mit barn få? En henvisning til fysioterapeutisk behandling og træning gælder til et vist antal individuelle træninger og holdtræninger. Hvis dit barn har brug for mere træning, skal barnets egen læge udarbejde en redegørelse, der beskriver behovet for yderligere behandling. Redegørelsen skal underskrives af fysioterapeuten og dig. En henvisning til ridefysioterapi skal bruges på en rideskole, der er godkendt til formålet af Region Hovedstaden eller Københavns Kommune. Hvor får mit barn en henvisning? Du skal kontakte barnets egen læge for at få en henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Hvornår begynder fysioterapien? Når du har fået henvisningen, kontakter du selv fysioterapeuten eller rideskolen og aftaler det videre forløb. Sundhedsloven 140a Side 6

7 Træning som tidlig forebyggende indsats Hvem kan få træning som tidlig forebyggende indsats? Tidlig forebyggende træning er til børn og unge med forsinket motorisk udvikling samt børn og unge, hvis motorik eller sansebearbejdning hindrer dem i almindelig daglig aktivitetsudførsel. Målgruppen for træning som tidlig forebyggende indsats er børn, der ikke er i målgruppen for træning efter Serviceloven. Fx børn med forsinket sansemotorisk udvikling, som kan påvirke barnets indlæringsevne. Formålet med den forebyggende træning er at sætte tidligt ind med træning, når behovet opstår hos barnet. Træningen skal være med til at forebygge, at barnets funktionsevne forværres. Hvilken træning kan mit barn få? Tidlig forebyggende træning består af fysio- og/eller ergoterapi samt vejledning og rådgivning til forældre. Der er særligt fokus på, at forældrene modtager råd og vejledning, så det er muligt at lave øvelserne derhjemme. (Tilbuddet omfatter ikke børn, der har tilbud om træning i institution eller skole, børn med alderssvarende motorisk udvikling eller børn, som alene har behov for holdningskorrektion). Hvor får mit barn en henvisning? Barnets sundhedsplejerske kan indstille til Børnecenter København. Hvornår begynder træningen af mit barn? Træningen begynder, når du har modtaget et brev med forventet opstart, hvor der står, at barnet er visiteret til denne form for træning. Træningen kan maksimalt bevilges for seks måneder. Efter tre måneder skal terapeuterne vurdere, om dit barn eventuelt har et større træningsbehov. Såfremt barnets motoriske vanskeligheder vurderes mere indgribende end først antaget, er det muligt at søge træning efter Serviceloven hos Borgercenter Handicap. Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 8 Side 7

8 Undervisningsrelateret træning Hvem kan få undervisningsrelateret træning? Undervisningsrelateret træning er målrettet elever med nedsat funktionsniveau, der har behov for specialpædagogisk bistand i form af undervisningsrelateret fysio- og/eller ergoterapi, og som er optaget i et kommunalt eller regionalt skoletilbud. Formålet med undervisningsrelateret træning er, at elever i specialskoler og specialklasserækker får en fysio- og/eller ergoterapeutisk indsats. Denne træning skal fremme udviklingen hos eleverne, så de får forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Træningen skal understøtte barnets/den unges muligheder for indlæring. Hvilken træning kan mit barn få? Dit barn kan få undervisning i samt træning af funktionsområder og arbejdsmetoder, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Hvor skal jeg søge? Du skal ikke søge om undervisningsrelateret træning. Terapeuter fra Børnecenter København varetager træningen på skolen, og det aftales med terapeuterne, hvilken træning der tilbydes til den enkelte elev. Hvornår begynder træningen? Træningen ydes, så længe den kan medvirke til, at eleven er i stand til at modtage undervisningen. Folkeskolelovens 20, stk. 2 Side 8

9 Korterevarende træning Hvem kan få korterevarende træning? Korterevarende træning er til børn og unge med nedsat funktionsevne, som formodes at have et større behov for træning end den, der tilbydes som tidlig forebyggende indsats, og hvor det videre trænings-behov er uafklaret. Denne træning er således et supplement til yderligere undersøgelser efter Serviceloven. Den korterevarende træning tilbydes eksempelvis til børn og unge, der er forsinket i deres motoriske udvikling, eller børn hvis motorik og sansebearbejdning hindrer dem i almindelig dagligdags aktivitetsudførelse. Oftest vil børnene allerede have modtaget træning i Børnecenter København som tidlig forebyggende indsats, men det er vurderet, at barnet har et større behov for træning. Træningen bevilges til tider i sager, hvor det er uafklaret, om der er behov for et længerevarende træningsforløb eller en udredning af barnets funktionsniveau. Formålet med træningen er at afhjælpe eksisterende problemer og behov hos barnet men også at forebygge, at barnets situation forværres. Træningen bevilges i en begrænset periode, og træningen bruges også til at afklare behovet for yderligere hjælp. Hvilken træning kan mit barn få? Træning i en korterevarende periode kan være enten rådgivning, undersøgelse eller behandling. Træningen tilbydes som individuel træning eller holdtræning. Træningen tilrettelægges individuelt, men børnene kan træne sammen, hvis de har samme behov. Træningen omfatter typisk fysio- og/eller ergoterapi, herunder genoptræning til børn og unge, hvis genoptræning ikke kan ydes efter anden lovgivning. Forældrene kan også instrueres i øvelser, som de kan lave sammen med barnet. Hvor får mit barn en henvisning? Du er velkommen til selv at søge træningen i Borgercenter Handicap. Børnecenter København kan også vurdere, fx i forlængelse af et andet forløb i deres regi, at barnet har behov for korterevarende træning, hvorefter de eller du selv kan indstille barnet til træningen i Borgercenter Handicap, som træffer afgørelsen. Borgercenter Handicap kan også på eget initiativ tilbyde træningen som afklaringsforløb. Hvornår begynder træningen? Træningen bevilges af Borgercenter Handicap, hvorefter de kontakter Børnecenter København med henblik på at starte et forløb op. Du vil kort tid herefter modtage besked om, hvornår træningen starter. Serviceloven 11, stk. 7 Side 9

10 Vedligeholdende træning Hvem kan få vedligeholdende træning? Vedligeholdende træning er til børn og unge, som på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov for denne form for træning. Formålet med vedligeholdende træning er at iværksætte en målrettet træning. Vedligeholdende træning skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og til at fastholde hidtidigt funktionsniveau. For børn vil der ofte også ske en udvikling eller fremgang i funktionsevne. Hvilken vedligeholdende træning kan mit barn få? Træningen tilbydes som individuel træning eller holdtræning. Træningen tilrettelægges individuelt, men i nogle tilfælde, hvor flere børn har samme træningsbehov, kan det give mening at træne børnene sammen. For nogle børn vil vedligeholdende træning være en forlængelse af den genoptræning, de har modtaget på hospitalet. Børnecenter København vurderer, om der er behov for længerevarende træning, og sender en ansøgning til Borgercenter Handicap, som træffer beslutning om eventuel bevilling. Træningen foregår hos Børnecenter København. Hvis barnet går på specialskole, vil træningen foregå her. Hvor skal jeg søge? Træningen bevilges af Borgercenter Handicap i en længere periode, fx i en periode på mere end et halvt år, og der bliver fulgt op på barnets udvikling efter denne periode. Herefter vurderer Borgercenter Handicap, om målet for træningen er opfyldt. Hvornår begynder den vedligeholdende træning? Du vil modtage et brev om forventet opstart af træningen, hvis dit barn er visiteret til træningen. Serviceloven 86, stk. 2, jf Side 10

11 Træning som foranstaltning Hvem kan få træning som foranstaltning? Træning som foranstaltning tildeles børn og unge, der har behov for træning af længere varighed, og hvor der er en bekymring for barnet, der understøtter behovet for træning. Det er en betingelse, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, som peger på, at barnet har behov for støtte, og at træningen er en egnet foranstaltning for at løse barnets særlige behov for støtte. En foranstaltning er en indsats, som iværksættes, fordi der er bekymring for et barns udvikling og trivsel, og hvor der er behov for at følge barnets udvikling tæt. Træningen har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og/eller pædagogisk støtte. Formålet med denne form for træning er at forhindre eller udbedre et funktionstab hos barnet. Træning som foranstaltning kan også anvendes i forhold til børn med erhvervet hjerneskade eller i andre forløb, hvor der er behov for at følge træningen tæt og eventuelt målrette flere indsatser løbende i forhold til barnets/den unges skiftende behov. Hvilken træning kan mit barn få? Hjælpen kan bestå i fysio- og/eller ergoterapeutisk behandling som led i genoptræning af børn og unge. Træning som foranstaltning sker ofte i sammenhæng med andre foranstaltninger, der har til formål at skabe en positiv udvikling. Hvordan får mit barn bevilliget træningen? Kommunen skal have en alvorlig bekymring for barnet, før der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse har et helhedsorienteret perspektiv på barnets behov. Sagsbehandlings-tiden for undersøgelsen er lovbestemt til højst fire måneder. I disse måneder kan barnet bevilges kortere varende træning. Træning kan herefter iværksættes som foranstaltning, hvis den børnefaglige undersøgelse peger på, at træningen er egnet til at løse de problemstillinger, som er afdækket i undersøgelsen. Der skal derudover udarbejdes en handleplan, som der følges op på to gange om året. Hvornår begynder træningen? Træningen foranstaltes af Borgercenter Handicap, som kontakter træningstilbuddet med henblik på at starte et træningsforløb op. Serviceloven 52, stk. 3 nr Side 11

12 Træning i specialbørnehaver Hvem kan få træning i specialbørnehaver? Træningen er til børn, som har brug for en ekstra indsats på grund af en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hvis dit barn går i et særligt dagtilbud eller specialbørnehave, er træning en del af tilbuddet. Formålet med træningen er at sikre, at børnene/de unge sikres en samlet og helhedsorienteret indsats. Hvilken træning kan mit barn få? Træningen kan gives på mange måder, og institutionerne har fx ansat fysio- og ergoterapeuter. Hvor skal jeg søge? Der skal ikke søges særskilt, men det aftales med terapeuterne på institutionen, hvilken træning der tilbydes til det enkelte barn, ligesom der følges løbende op på den træning, der gives. Ved skolestart tages der stilling til, om barnet har behov for undervisningsrelateret træning. Hvornår begynder træningen? Træningen iværksættes af institutionen efter behov. Serviceloven 32 Side 12

13 Hjemmetræning Hvem kan få hjemmetræning? Målgruppen for hjemmetræning er børn, der er visiteret til et særligt dagtilbud, jf. Servicelovens 32. Hjemmetræning er træning foretaget i hjemmet af forældrene og er et alternativ til træning i fx en special børnehave. Hvis dit barn har en betydelig, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du mulighed for at søge om at træne barnet helt eller delvist derhjemme. Formålet med hjemmetræningen er at give forældre til børn med handicap mulighed for at hjemmetræne deres børn efter metoder, der ikke tilbydes i offentlig regi. Hvad er betingelserne for at hjemmetræne? I forbindelse med afklaringen af barnets behov for hjemmetræning skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, som peger på, at der er behov for træning. Du skal som forælder være i stand til at udføre opgaverne, og den valgte metode skal være egnet i forhold til barnets konkrete funktionsnedsættelse. Derudover er det en betingelse, at træningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder. Det vil sige, at det skal være muligt at opstille mål, der kan vise en effekt af hjemmetræningen. Effekten af træningen må ikke være mindre, end hvis barnet havde fået hjælpen i et særligt tilbud. Forældrenes udgifter til hjemmetræningen refunderes af kommunen og skal være en del af det godkendte budget og dokumenteres (fx ved kvittering). Udgiften må dog ikke overstige et fast beløb årligt. Hvilken træning kan jeg give mit barn? Du kan vælge at træne dit barn efter konventionelle metoder, dvs. metoder der almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, eller efter alternative metoder, dvs. metoder der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Man kan også få godkendt en kombination af en alternativ og konven tionel træningsmetode. Kommunen har i den forbindelse ansvaret for at vurdere, om hjemme træningens elementer vil kunne godkendes i forhold til det enkelte barn. Hvor foregår træningen? Træningen finder sted i hjemmet og foretages af forældrene, eventuelt i samarbejde med en hjælpetræner. Hvornår begynder hjemmetræningen? Hjemmetræningen kan iværksættes med det samme, men kommunen kompenserer først udgifterne til træningen, når hjemmetræningen efter den konkrete træningsmetode er bevilget, og der er godkendt et budget for træningen. Serviceloven 32 Side 13

14 Klagemuligheder Da træningen kan bevilges i henhold til forskellige lovgivninger, er der også forskellige klagemuligheder. Hvis du får afslag på en afgørelse, følger der altid en klagevejledning med. Denne vejledning fortæller, hvad du skal gøre, hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen. Hvis du vælger at klage, genvurderes afgørelsen af kommunen, som kan vælge at fastholde, ændre eller delvist ændre afgørelsen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, fremsendes klagen til behandling i Ankestyrelsen, som er den administrative klageinstans på socialområdet. Du skal være opmærksom på, at der er andre klagemuligheder for de træningsformer, som bliver givet via sundhedslovgivningen. Information om disse klagemuligheder vil stå i det afgørelsesbrev, som du modtager fra kommunen. Side 14

15 Side 15

16 AFDELINGEN FOR FORLØBSKOORDINATION (Genoptræning København) Sjællandsgade København N Tlf.: Mail: BORGERCENTER HANDICAP Thorasvej København NV Tlf.: Mail: BØRNECENTER KØBENHAVN Kastelsvej København Ø Tlf.: Mail: Side 16

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen.

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen. Indledning Ikast-Brande Kommune tilbyder vejledning og træning af funktionsevnen til børn, der har en forsinket motorisk udvikling, et handicap eller længerevarende funktionsnedsættelse. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Redegørelse for fysio- og ergoterapeutisk træning til børn med fysiske handicap på almenområdet

Redegørelse for fysio- og ergoterapeutisk træning til børn med fysiske handicap på almenområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 26-11-2012 Sagsnr. 2012-98345 Redegørelse for fysio- og ergoterapeutisk træning til børn med fysiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER 2018

KVALITETSSTANDARDER 2018 KVALITETSSTANDARDER 2018 1.15 Genoptræning Lovgrundlag for ydelse Bevillingskompetence Hvilket behov dækker 140 i Sundhedsloven og 86, stk. 1, 88, stk. 2 i Serviceloven. Ishøj Kommune, Ældre og rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid Kvalitetsstandarder træning 2019 Center Sundhed, Kultur og Fritid Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Center for Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140. Lov om social service 11 og 44. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til børn,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Lovgivningsmæssige muligheder for vedligeholdelsestræning samt for udredningsog kortvarigt træningsforløb.

Lovgivningsmæssige muligheder for vedligeholdelsestræning samt for udredningsog kortvarigt træningsforløb. Lovgivningsmæssige muligheder for vedligeholdelsestræning samt for udredningsog kortvarigt træningsforløb. Det lovgivningsmæssige grundlag for vedligeholdelsestræning til børn og unge i aldersgruppen 0-18

Læs mere

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand

Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand Ishøj Kommune Center for Børn og Forebyggelse Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand Vedrørende fysio- & ergoterapeutisk undersøgelse, rådgivning/vejledning og træning for børn og unge i Ishøj og

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering.

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering. Deloitte 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor tilbydes almen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 LOVGRUNDLAG 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Fysio- og ergoterapeutisk bistand For børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Fysio- og ergoterapeutisk bistand For børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Fysio- og ergoterapeutisk bistand For børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner Indhold Indledning... 3 Målgruppen... 3 Hvordan afspejles Ishøj kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne

Læs mere

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning)

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Servicelovens 86, stk. 2. At barnet udvikler funktioner/kompetencer,

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for træning

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for træning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for træning 2 Kvalitetsstandard for træning Formålet med træning Formålet med træningen er, at du helt eller delvist bliver i stand til at klare dine daglige

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI TIL BØRN OG UNGE

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI TIL BØRN OG UNGE ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI TIL BØRN OG UNGE 1 V/Heidi Amstrup Olesen, fysioterapeut og teamleder i Sundhed og Træning i Kolding Kommune & Malene Munch Fabricius, fysioterapeut og funktionsleder af Børneterapien

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

- - , sender den videre til godkendelse i DAS. BILAG 2 - - - - - - - - - - - Forløbsbeskrivelse for genoptræning og træning på Børneområdet (version 2 - juni 2013) Forløbsbeskrivelse for genoptræning

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for træning

Kvalitetsstandarder for træning Kvalitetsstandarder for træning Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Servicelovens 86 stk. 1 og 2, 11, stk. 7, samt 44. Lovgrundlag Servicelovens 86, stk. 1; Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder på træningsområdet 2018

Kvalitetsstandarder på træningsområdet 2018 Kvalitetsstandarder på træningsområdet 2018 Indhold Generel information om træningstilbud... 3 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning... 7 Kvalitetsstandard for genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning

Kvalitetsstandard Træning Kvalitetsstandard Træning Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om træning?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4 3.2 Klageadgang...4

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning

Kvalitetsstandard for træning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for træning Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Lov Område Sagsbehandlings tider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for træning

Kvalitetsstandarder for træning Kvalitetsstandarder for træning Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Center for Ældre og Omsorg 23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Lov om social service 86 stk. 2. 2019 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indledning genoptræning af funktionsnedsættelser og vedligeholdende træning... 3 86 stk. 1 Genoptræning af funktionsnedsættelse...

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2018 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem.

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem. Baggrund om ViSP samarbejdet Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F. Borgerne har fri

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning

Kvalitetsstandard for træning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for træning 2 Kvalitetsstandard for træning Formålet med træning Formålet med træningen er, at du helt eller delvist bliver

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 1 Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 Lovgrundlag 86, stk. 1 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1)

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for genoptræning efter 86,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86 Serviceinformation Genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service 86 Hvad er Genoptræning og vedligeholdelsestræning? Genoptræning og vedligeholdelsestræning er et tilbud til dig, som

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven.

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven. Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven. Lovgrundlag: Ydelser inden for træning: Målgruppen: 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne- og ungehandicapområdet

5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne- og ungehandicapområdet 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne- og ungehandicapområdet Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 11 Kvalitetsstandard for hjemmetræning: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19 Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med genoptræningen?... 3 4. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven 140 2019 Uden for det trekommunale samarbejde Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...3 Hvem

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2)

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2) Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven ( 86, stk. 2) Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Læs mere