Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring"

Transkript

1 Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december

2 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder er underlagt i forhold til driften og udviklingen af aftaleområdet. Spillereglerne omhandler derfor de generelle frihedsgrader/råderum som aftaleområdet har i forhold aftalestyring. Aftalen skitser de årlige forventninger og krav i forhold til mål, resultater og økonomi. Spilleregler har et længerevarende perspektiv og revideres derfor kun lejlighedsvis. Ved den årlige aftaleindgåelse forpligtes direktionen og aftaleholderen til at overholde de gældende spilleregler. 1.0 Ledelse og styring via dialog- og aftale Aftalen en aftale om aftaleholderens råderum og forpligtelser Spilleregler for aftaleholderens økonomi, løn mv Driftsansvar Regulering og budgetsum Ekstraordinære sparerunder Ansvar for alle driftsudgifter Forsikringer Spillerregler for det personalemæssige råderum Personalemæssigt råderum - Generelt Ansættelse og afskedigelsesprocedure mv Reglementsansatte, Tjenestemænd, Åremålsansættelse Flex- og skånejob Længerevarende sygdom/barsel m.v Spilleregler for bygninger og arealer Spilleregler for IT -anskaffelser/investeringer Spilleregler for fælles indkøb Serviceydelser fra stabe og fagsekretariater Ydelseskatalog fra stabsenhederne...11 Godkendelse af de fælles spilleregler

3 1.0 Ledelse og styring via dialog- og aftale 1.1 Aftalen en aftale om aftaleholderens råderum og forpligtelser Aftalerne danner rammen om den fremtidige dialog og samarbejde mellem politikere, direktion og aftaleholdere. Aftalen er en specificering af det ansvars- og kompetenceforhold, der gælder mellem Direktionen og aftaleholderen Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til, målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de politiske målsætninger, faglige målsætninger og indsatsområder, direktionsmål mv. indenfor den økonomiske budgetramme, som er stillet til rådighed i henhold til aftalen. Aftaleholderen er overfor direktionen ansvarlig for, at opfylde aftalen for det enkelte aftaleområde. Aftaleholderen er til enhver tid forpligtet til at efterleve: De politiske målsætninger, værdier, rammer samt mål og faglige indsatser som denne aftale præciserer Lovgivningens krav Overenskomster og lokale forhandlingsresultater, indgået med de faglige organisationer De generelle politikker og spilleregler for Dialogbaseret Aftalestyring, jf. bl.a. personalepolitikken, kasse- og regnskabsregulativet, informationspolitik, udbudspolitik, indkøbspolitik m.v. Opstår der i aftaleperioden væsentlige situationer som gør, at aftalen ikke kan opfyldes, er aftaleholderen forpligtiget til at informere den relevante fagchef. Såfremt det drejer sig om problemer i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer skal kontaktpersonen i økonomistaben straks inddrages (se desuden afsnit 2.1 herom). Herefter er det en fælles udfordring at bringe den gensidige aftale på ret kurs igen. Nøgleordene er en gensidig tillid og tæt dialog. Er der væsentlige ændringer i forudsætningerne for indgåelsen af aftalen, kan aftalen ændres. Aftalen er ikke en juridisk bindende aftale med kontraktretlige konsekvenser. Kommunalbestyrelsen har forsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Direktionen har også i relation til Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for driften af den samlede kommunale virksomhed. 2.0 Spilleregler for aftaleholderens økonomi, løn mv. Aftaleholderen er ansvarlig for overholdelse af den økonomiske ramme som fremgår af aftalen. Der kan frit disponeres indenfor den givne økonomiske ramme i respekt for aftalens indhold. Det betyder at aftaleholderen: Kan overføre over-/underskud til efterfølgende budgetår. Underskuddet kan maksimalt udgøre 5%, og der er intet maksimum for overførsel af overskud. 3

4 Såfremt det opsparet overskud overstiger 5 % skal der redegøres for, hvad overskuddet skal anvendes til. Såfremt der er aktivitetsbestemt budgetregulering skal aftaleholderen afpasse sit forbrug herefter. Kan drive indtægtsdækkende virksomhed og dermed udvide aftaleområdets samlede økonomiske ramme. Dette skal ske inden for rammerne af styrelsesloven, kommunalfuldmagtens og sektorlovgivningens rammer. Alle driftsbevillinger er nettobevillinger. Indtægter jf. ovenfor vil derfor kunne finansiere merudgifter. Ikke kan indgå leje- og leasingaftaler, medmindre økonomiudvalget har godkendt dette. Ikke kan optage lån. Ikke kan indgå aftaler med væsentlige bindinger som løber længere end aftaleperioden uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. 2.1 Driftsansvar Den økonomiske kompetence er placeret hos den enkelte aftaleholder. Det gælder både udgifter til løn og øvrig drift, samt driftsindtægter i øvrigt, hvor disse fremgår af aftalen. Det er aftaleholderen der afgør, til hvilke formål der skal anvendes midler, det er således også aftaleholderen, der har ansvaret for at budgettet overholdes. Det er derfor også aftaleholderen, der har anvisningsretten for aftaleområdet. Aftaleholderen har den fulde kompetence og dispositionsret over midlerne til løn indenfor aftaleområdet. Der er desuden adgang til at flytte midler fra løn til øvrig drift og omvendt. Dette skal dog ske i respekt for de overordnede politiske mål og principper for aftaleområdet. Dvs. såfremt Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives vejledende timetal, kan aftaleholderen ikke renovere skole eller ansætte øget sekretærbistand i stedet. Aftaleholderen er forpligtiget til løbende at føre kontrol med forbruget, så der kan reageres såfremt der forventes et merforbrug på over 5% af budgettet. Aftaleholderen skal da lave en redegørelse overfor økonomistaben. Redegørelsen skal indeholde en årsag til merforbruget samt beskrive, hvad der vil gøres for at bringe økonomien på ret køl igen. De nærmere bestemmelser for lønbudgettering bygger på følgende hovedindhold: Indenfor aftaleområdets budget kan aftaleholderen sammensætte normeringen og fordele lønsummen mellem de enkelte stillingskategorier og øvrige udgifter under hensyn til de beskrivelser af mål og resultatkrav, som direktionen og Kommunalbestyrelsen har besluttet for det pågældende budgetområde og under hensyn til, at overenskomster, tjenestemandsaftaler, ferielovgivning, funktionærlov osv. skal overholdes. Resultatet af såvel centrale overenskomstforhandlinger som lokalt aftalte lønforhandlinger herunder også lokale arbejdstidsforhandlinger skal finansieres inden for aftaleområdets budgetramme. Lønbudgettet reguleres/fremskrives med den af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivning. 4

5 Evt. særlige forhold kan kun indregnes i lønbudgettet på grundlag af særskilt kommunalbestyrelsesbeslutning. Der er ikke overførelsesadgang på konti vedrørende lovbundne ydelser som f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelser mv. Lønsummen skal herefter dække: Alle udgifter vedrørende personale. Alle ydelser, der tilgår kommunen og som vedrører medarbejderen tilgår lønsummen f.eks. diverse lønrefusioner herunder sygedagpenge. Ligeledes skal alle forpligtigelser, der knytter sig til medarbejderen betales af egen lønsum, herunder også feriepenge og evt. fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden Regulering og budgetsum I forbindelse med indgåelse af aftale fastlægges budgetsummen og de målsætninger som skal gennemføres i aftaleperioden. Aftalens budgetsum er reguleret med de af Kommunalbestyrelsen godkendte budgetteringsforudsætninger for de kommende års budgetter, herunder pris- og lønstigninger. Endvidere vil der i løbet af aftaleperioden blive foretaget reguleringer i forhold til udviklingen i antallet af brugere indenfor aftaleområdet eksempelvis i forhold til antallet af børn i pasningsordninger, antallet af børn i skoler samt antallet af ældre / ydelser på ældreområdet ud fra aftaleområdets tildelingsmodeller og praksis. 2.3 Ekstraordinære sparerunder Principielt skal begge parter (aftaleholderen og direktionen) overholde aftalen for pågældende budgetår. Der kan dog undtagelsesvis opstå forhold der nødvendiggør at der i budgetåret gennemføres sparerunder. I sådanne tilfælde vil den konkrete fremgangsmåde blive gennemgået i kommunens relevante ledelsesfora. 2.4 Ansvar for alle driftsudgifter Udgifter såsom el, vand og varme m.v. er ligeledes omfattet af aftaleholderens ansvar. De afsatte beløb fremgår af budgettet for vedkommende aftaleområde, og reguleres normalt ikke i løbet af budgetåret, dog kan der foretages ændringer ved væsentlige bygningsmæssige ændringer. Driftsudgifter i øvrigt, der relaterer til antallet af brugere indenfor aftaleområdet, kan reguleres ved ændring i antallet af brugere, i løbet af budgetåret, f.eks. for daginstitutionsområdet. Disse reguleringsmekanismer vil i så fald fremgå af den enkelte aftale, herunder angivelse af hvornår regulering finder sted. 5

6 2.5 Forsikringer Faaborg-Midtfyn kommune er stor udstrækning selvforsikret. Alle forsikringsaftaler indgås centralt (forsikringskontoret), og tegnes i henhold til den vedtagne forsikringspolitik. Budgettet til arbejdsskade- og ansvarsforsikring er afsat centralt. Budgettet til bygnings- og løsøreforsikringer, motorkøretøjsforsikringer, AES er indeholdt i aftaleholdes budgetramme. Bygningsforsikringer er tegnet i henhold til oplysningerne i BBR-registeret. Løsøreforsikringer er overført uændret i forhold til tidligere, og skal i 2008 gennemgå en ajourføring. Arbejdsskadeforsikringen og ansvarsforsikringen er tegnet ud fra antallet af fuldtidsmedarbejdere pr. 1. maj Begge forsikringer reguleres 1 gang årligt omkring 1. marts, når det samlede personaleforbrug for året før er opgjort. Reguleres 1. gang marts Præmieregulering og ekstraordinær præmieregulering Alle forsikringspræmier reguleres 1 gang årligt efter forsikrings indeks fra Danmarks Statistik. Arbejdsskadeforsikringspræmien kan reguleres ekstraordinært i tilfælde af lovændring eller ændret domspraksis. 3.0 Spillerregler for det personalemæssige råderum 3.1. Personalemæssigt råderum - Generelt Aftaleholderen har den fulde personalemæssige kompetence i forhold til aftaleområdets medarbejdere. I det efterfølgende er nævnt en række væsentlige kompetencer: Lederen ansætter og afskediger aftaleområdets personale, ligesom lederen selv forhandler løn og indgår lokal-/forhåndsaftaler med de pågældende organisationer. Aftaleholderen har personaleledelsesansvar og kompetence til at træffe beslutninger, der vedrører personale indenfor aftaleområdet såsom: lønforhandlinger, frigørelsesattester, hjemmearbejde, lokale arbejdstidsregler, tjenestefri, orlov m.v. dog under hensyn til såvel centrale som lokale aftaler jf. ovenfor vedr. ansættelse. Lederen har mulighed for at bevilge orlov, men forpligter sig samtidigt til at tilbyde medarbejderen passende ansættelse ved orlovens udløb. Det er lederens ansvar at sikre, at personalesammensætningen og uddannelsesniveauet tilpasses de opstillede krav til aftaleområdet og dets serviceydelser. Institutionen/afdelingen er endvidere forpligtet til at bidrage til opfyldelse af Faaborg-Midtfyn kommunes sociale ansvar. Aftaleholderen er til enhver tid forpligtet til at overholde lovgivning, centralt indgåede aftaler og overenskomster samt lokalt indgåede aftaler personalepolitikker, forhåndsaftaler m.v. 6

7 3.2 Ansættelse og afskedigelsesprocedure mv. Ansættelser Medarbejderne skal inddrages i ansættelsesproceduren og have adgang til at udpege repræsentanter til ansættelsesudvalget. Det gælder såvel ved intern som ekstern ansættelse. Såfremt en ledig stilling er inden for et område, hvor det vil være muligt at rekruttere blandt allerede ansatte medarbejdere, kan man nøjes med at opslå stillingen internt, medmindre dette strider mod overenskomstmæssige eller aftalemæssige forhold. Lederstillinger skal opslås eksternt. Ansættelse som tjenestemand kan kun tilbydes, såfremt det fremgår af den konkrete aftale eller overenskomst som et krav. For så vidt angår lærere i den lukkede gruppe ansættes disse som tjenestemænd, såfremt de kommer direkte fra en stilling som sådan. HRudarbejder samtlige ansættelsesbreve, medmindre der er aftalt andet. Påtaler, afskedigelse mv. Den personaleansvarlige leder har kompetencen til at foretage disciplinære foranstaltninger påtale/henstilling/advarsel overfor personalet. Det er den personaleansvarlige leders pligt at søge eventuelle personalekonflikter løst herunder opfølgning på sager, der vedrører personalet evt. med bistand fra HR. Disciplinære foranstaltninger i forhold til tjenestemænd skal altid ske i samarbejde med stabsafdelingen HR. Aftaleholderen har kompetence til at afskedige personale indenfor aftaleområde. Det er aftaleholderens ansvar, at det fornødne afskedigelsesgrundlag er tilstede. Beslutning om påtænkt afskedigelse fremsendes til HR, der foretager en juridisk vurdering af, om det fornødne grundlag er tilstede. HR forestår partshøring af medarbejderen, ligesom de afholder evt. forhandlinger med de faglige organisationer, med deltagelse af aftaleholderen HR udarbejder samtlige afskedigelsesbreve, herunder tillige evt. aftaler om ophør. Efter gældende retspraksis har aftaleholderne, ved afskedigelse begrundet i budgetmangel eller omstrukturering, en fælles pligt til at søge medarbejdere omplaceret til anden stilling indenfor arbejdsområdet, før evt. indstilling om iværksættelse afskedige 3.3 Reglementsansatte, Tjenestemænd, Åremålsansættelse Udgifter til tjenestemandspensionister (afgåede tjenestemænd) budgetteres og bogføres på særskilte fælleskonti, og indgår således ikke i den enkelte aftale. Der kan ikke indgås aftale om ansættelse på åremål uden Direktionens forudgående accept. Samtlige udgifter ved en åremålsansættelse, herunder også efterfølgende fratrædelsesgodtgørelse, skal dækkes fuldt ud af pågældende aftaleområde. Som hovedregel skal alle ledere være fuldtidsansatte. Dispensation kan evt. gives af direktionen. 3.4 Flex- og skånejob Aftaleområder der har fået/får tilført midler ved oprettelse af et flexjob, vil skulle aflevere resterende budgetbeløb ved flexjobbets ophør. Såfremt et aftaleområde vælger selv at oprette et flexjob betalt af aftaleområdets eget budget, vil der ikke ske nogen tilbageførsel ved flexjobbets ophør budgetbeløbet forbliver hos aftaleområdet. 7

8 3.5 Længerevarende sygdom/barsel m.v. Aftaleholderen bærer risikoen for sygdom og orlov i hele perioden. Diverse refusioner herfor tilfalder aftaleholderen uanset om der er tale om sygdom eller barsel. Udgiften til eventuel vikardækning afholdes af aftaleholderen. Ved barsel tilføres der budgetbeløb jf. gældende regler. Der tildeles pt. 100% af den ansattes løn til aftaleområdet, dog fratrukket den dagpengerefusion der modtages. Ved længerevarende sygdom tilføres der ikke yderligere budgetbeløb uanset sygdommens længde. I forbindelse med aftaleindgåelsen kan der laves aftaler blandt beslægtede aftaleområder om at afsætte en fællespulje til dækning af længerevarende sygdom. Finansieringen herved afholdes af de pågældende aftaleområder. 4.0 Spilleregler for bygninger og arealer 4.1 Bygninger og arealer Udvendig vedligeholdelse : Fagsekretariatet for Byggeri & Miljø gennemgår med passende mellemrum samtlige kommunens bygninger med henblik på udvendig vedligeholdelse, således at bygningernes værdi og brugsegenskaber søges opretholdt. Den enkelte aftaleholder bidrager med oplysninger af betydning for gennemgangen. På baggrund af gennemgangen opstilles en plan for vedligeholdelse, der både rummer en kortsigtet samt en langsigtet planlægning af arbejderne samt overslag over disse. Samtlige budgetmidler til dette formål samles under fagsekretariatet Byggeri & Miljø, der prioriterer anvendelsen af midlerne på tværs af faggrænser og øvrige interesser. Fagsekretariatet refererer til Teknik og Miljøudvalget, der hvert år forud for budgetlægning får forelagt en status på vedligeholdelsesstandarden samt et forslag til afsætning og prioritering af midler. Renovering m.m. : Større bygningsrenoveringer samt udbygning og ændring af energi- og forbrugsanlæg projekteres og gennemføres af Byggeri & Miljø på vegne af og i samarbejde med det fagudvalg eller den aftaleholder, der har rådighed over det til opgaven hørende budgetbeløb. 8

9 Om, til- og nybyggeri : Fagsekreatriatet udarbejder skitser og overslag til budgetlægning. I det omfang der er kapacitet til det, projekterer og gennemfører fagsekretariatet det samlede byggeri. I modsat fald sikrer fagsekretariatet opgaven gennemført ved brug af eksterne rådgivere samt varetagelse af bygeherrerollen. Kommunale udlejningsboliger : Byggeri & Miljø samarbejder med Fællessekretariatet om denne opgave, og Byggeri & Miljø har budgetansvaret. Byggeri & Miljø syner lejligheder ved fraflytning og sørger for istandsættelsen samt varetager ledelse og styring af pedeller. Fællessekretariatet styrer alt omkring lejeaftaler, opkrævning m.m. 5.0 Spilleregler for IT -anskaffelser/investeringer IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning centraliseres under IT-staben. Målet med dette er bl.a. at synliggøre prisen på, at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg- Midtfyn Kommune. Det betyder at alle PC er overføres til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring (teknologisikringspulje) sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser skal aftaleholderen finansiere både pc ens pris samt indbetale til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN- nr. Andel til teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. For tiden regnes der med en 4-årig udskiftnings cyklus. Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Alt nyt IT-udstyr som ikke er omfattet af teknologisikringspuljen skal i fremtiden bestilles ved skriftlig henvendelse til helpdesk. Der må ikke anskaffes udstyr eller netværkskomponenter uden IT-staben har godkendt anskaffelsen. Dette skal sikre en billig drift og højt serviceniveau. Eventuelt IT-udstyr der ikke er godkendt af IT-staben vil ikke blive serviceret. Teknologisikringen omfatter ikke mobil telefoner, PDA og andet tilbehør til arbejdspladsen. Udgifter ved anskaffelse af mobil- og fastnettelefoner påhviler den enkelte aftaleholder-/institution. Etablering af hjemmearbejdspladser samt drift heraf påhviler den enkelte aftaleholder-/institution. I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. 9

10 6.0 Spilleregler for fælles indkøb Faaborg-Midtfyn kommune har indgået et gensidigt forpligtende samarbejde med Fællesindkøb Fyn omkring indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. I forlængelse heraf er der vedtaget en indkøbspolitik for kommunen. Indkøbspolitikken siger bl.a. at aftaler og rammekontrakter indgået af Fællesindkøb Fyn skal anvendes af aftaleholderne. Samtidig skal varer bestilles elektronisk i KMD web-bestilling på de varer områder hvor det er muligt. Annonceringspligt ved indkøb af varer- og tjenesteydelser over kr Aftaleholderne skal overholder annonceringspligten i henhold til tilbudsloven. Det betyder at alle indkøb, der ikke er dækket af aftaler via Fællesindkøb Fyn, skal annonceres på kommunens hjemmeside. Detaljeret information om annonceringspligten kan findes på intranettet under indkøb eller ved kontakt til Fællesindkøb Fyn. Daglige indkøb De enkelte aftaleholdere i kommunen er ansvarlige for indkøb til daglig drift af eget område i henhold til indkøbspolitikken, og dermed sikre at alle indkøb foretages i overensstemmelse med fælles aftaler og rammekontrakter. Aftaler og rammekontrakter Fællesindkøb indgår aftaler og kontrakter på varer og tjenesteydelser på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, dette i henhold til gældende lovgivning på området, herunder EU direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåden ved offentlige udbud af varekøb i EU. Kommunen er pligtig til at gennemføre EU udbud når den samlede kontraktværdi overstiger kr mio. (f.eks. kommunens samlede indkøb af et givent produktområdet i 3 år). 7.0 Serviceydelser fra stabe og fagsekretariater Stabene, samt fagsekretariaterne leverer en række gratis administrative serviceydelser indenfor følgende områder: HR Lønudbetaling, udarbejdelse af ansættelses- og afskedigelsesbreve, deltagelse i forhandlinger med de faglige organisationer, rådgivning i forbindelse med overenskomstindgåelse og fortolkning, personalepolitik og personalejuridiske problemstillinger. Økonomi Oplysninger vedrørende al økonomi i kommunen, herunder også løn, budget, moms m.m. IKT (information kommunikation og teknologi) Rådgivning om hardware og software vedr. de administrative systemer EPO (Evaluering, Projekt og Organisation) 10

11 Stabsenheden Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) fungerer som direktionens sekretariat mht. at tilrettelægge den overordnede proces for den årlige udformning af aftalerne. EPO-staben har også ansvaret for den overordnede proces vedr. resultatopfølgning på aftalerne, samt ansvaret for udviklingen af evaluerings- og opfølgningsværktøjer, der tilgodeser det ledelses- og styringsmæssige behov på tværs af alle fagområder. Dette sker inden for rammerne af fælles evalueringskoncept. Fællessekretariatet Juridisk rådgivning, og rådgivning i forhold til punkter til politisk behandling samt vejledning i brug af Faaborg-Midtfyns fælles designmanual. Kommunens forsikringskontor er placeret i fællessekretariatet. Fælles Indkøb Fælles indkøb indgår indkøbsaftaler og formidler disse på indkøbsportalen. Fælles indkøb yder også service i forhold til større anskaffelser mht. udarbejdelse af tilbudsmateriale, udliciteringer, vejledning i udbudsforretning m.m. herunder kommunens udbudspolitik Bygningsvedligeholdelse Byggeri og miljøtilsyn Bygningsvurdering og beskrivelse, rådgivning i forbindelse med vedligehold, vurdering af bygningsstandard samt vedligeholdelsesplan. Fagsekretariaterne Fagsekretariaterne har ansvaret for den faglige udvikling og koordinering indenfor og mellem fagområderne, samt ansvaret for information og dialog vedr. ny lovgivning og faglige mål samt udviklingstendenser på området. 6.1 Ydelseskatalog fra stabsenhederne Den enkelte stabsenhed og fagsekretariat forpligtes til årligt at formidler et ydelseskatalog der skitserer hvilke serviceydelser institutionerne kan forvente at modtage og i hvilket omfang. Ydelseskataloget skal indeholde konkrete kvalitet- og resultatmål, som giver mulighed for mål- og resultatmålinger og opfølgning på de ydelser som fagsekretariaterne og stabene yder. Godkendelse af de fælles spilleregler Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring for de aftalestyrede enheder i Faaborg- Midtfyn Kommune er godkendt af direktionen d. 12. nov og Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune d. 10. dec

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Indholdsfortegnelse Musikskolen...3 Horne Skole... 3 Faaborg Sundskole...4 Brahetrolleborg Skole...5 Svanninge Skole...5 Lysbjergparken

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Spilleregler for decentral ledelse og central styring UDKAST Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Dialogbaseret aftalestyring...

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...4 3.0 Den faglige ramme...4

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...7

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter

Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Birgit Petersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen rammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008 Ældrecentret Lysbjergparken Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere