Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring"

Transkript

1 Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december

2 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder er underlagt i forhold til driften og udviklingen af aftaleområdet. Spillereglerne omhandler derfor de generelle frihedsgrader/råderum som aftaleområdet har i forhold aftalestyring. Aftalen skitser de årlige forventninger og krav i forhold til mål, resultater og økonomi. Spilleregler har et længerevarende perspektiv og revideres derfor kun lejlighedsvis. Ved den årlige aftaleindgåelse forpligtes direktionen og aftaleholderen til at overholde de gældende spilleregler. 1.0 Ledelse og styring via dialog- og aftale Aftalen en aftale om aftaleholderens råderum og forpligtelser Spilleregler for aftaleholderens økonomi, løn mv Driftsansvar Regulering og budgetsum Ekstraordinære sparerunder Ansvar for alle driftsudgifter Forsikringer Spillerregler for det personalemæssige råderum Personalemæssigt råderum - Generelt Ansættelse og afskedigelsesprocedure mv Reglementsansatte, Tjenestemænd, Åremålsansættelse Flex- og skånejob Længerevarende sygdom/barsel m.v Spilleregler for bygninger og arealer Spilleregler for IT -anskaffelser/investeringer Spilleregler for fælles indkøb Serviceydelser fra stabe og fagsekretariater Ydelseskatalog fra stabsenhederne...11 Godkendelse af de fælles spilleregler

3 1.0 Ledelse og styring via dialog- og aftale 1.1 Aftalen en aftale om aftaleholderens råderum og forpligtelser Aftalerne danner rammen om den fremtidige dialog og samarbejde mellem politikere, direktion og aftaleholdere. Aftalen er en specificering af det ansvars- og kompetenceforhold, der gælder mellem Direktionen og aftaleholderen Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til, målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de politiske målsætninger, faglige målsætninger og indsatsområder, direktionsmål mv. indenfor den økonomiske budgetramme, som er stillet til rådighed i henhold til aftalen. Aftaleholderen er overfor direktionen ansvarlig for, at opfylde aftalen for det enkelte aftaleområde. Aftaleholderen er til enhver tid forpligtet til at efterleve: De politiske målsætninger, værdier, rammer samt mål og faglige indsatser som denne aftale præciserer Lovgivningens krav Overenskomster og lokale forhandlingsresultater, indgået med de faglige organisationer De generelle politikker og spilleregler for Dialogbaseret Aftalestyring, jf. bl.a. personalepolitikken, kasse- og regnskabsregulativet, informationspolitik, udbudspolitik, indkøbspolitik m.v. Opstår der i aftaleperioden væsentlige situationer som gør, at aftalen ikke kan opfyldes, er aftaleholderen forpligtiget til at informere den relevante fagchef. Såfremt det drejer sig om problemer i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer skal kontaktpersonen i økonomistaben straks inddrages (se desuden afsnit 2.1 herom). Herefter er det en fælles udfordring at bringe den gensidige aftale på ret kurs igen. Nøgleordene er en gensidig tillid og tæt dialog. Er der væsentlige ændringer i forudsætningerne for indgåelsen af aftalen, kan aftalen ændres. Aftalen er ikke en juridisk bindende aftale med kontraktretlige konsekvenser. Kommunalbestyrelsen har forsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Direktionen har også i relation til Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for driften af den samlede kommunale virksomhed. 2.0 Spilleregler for aftaleholderens økonomi, løn mv. Aftaleholderen er ansvarlig for overholdelse af den økonomiske ramme som fremgår af aftalen. Der kan frit disponeres indenfor den givne økonomiske ramme i respekt for aftalens indhold. Det betyder at aftaleholderen: Kan overføre over-/underskud til efterfølgende budgetår. Underskuddet kan maksimalt udgøre 5%, og der er intet maksimum for overførsel af overskud. 3

4 Såfremt det opsparet overskud overstiger 5 % skal der redegøres for, hvad overskuddet skal anvendes til. Såfremt der er aktivitetsbestemt budgetregulering skal aftaleholderen afpasse sit forbrug herefter. Kan drive indtægtsdækkende virksomhed og dermed udvide aftaleområdets samlede økonomiske ramme. Dette skal ske inden for rammerne af styrelsesloven, kommunalfuldmagtens og sektorlovgivningens rammer. Alle driftsbevillinger er nettobevillinger. Indtægter jf. ovenfor vil derfor kunne finansiere merudgifter. Ikke kan indgå leje- og leasingaftaler, medmindre økonomiudvalget har godkendt dette. Ikke kan optage lån. Ikke kan indgå aftaler med væsentlige bindinger som løber længere end aftaleperioden uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. 2.1 Driftsansvar Den økonomiske kompetence er placeret hos den enkelte aftaleholder. Det gælder både udgifter til løn og øvrig drift, samt driftsindtægter i øvrigt, hvor disse fremgår af aftalen. Det er aftaleholderen der afgør, til hvilke formål der skal anvendes midler, det er således også aftaleholderen, der har ansvaret for at budgettet overholdes. Det er derfor også aftaleholderen, der har anvisningsretten for aftaleområdet. Aftaleholderen har den fulde kompetence og dispositionsret over midlerne til løn indenfor aftaleområdet. Der er desuden adgang til at flytte midler fra løn til øvrig drift og omvendt. Dette skal dog ske i respekt for de overordnede politiske mål og principper for aftaleområdet. Dvs. såfremt Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives vejledende timetal, kan aftaleholderen ikke renovere skole eller ansætte øget sekretærbistand i stedet. Aftaleholderen er forpligtiget til løbende at føre kontrol med forbruget, så der kan reageres såfremt der forventes et merforbrug på over 5% af budgettet. Aftaleholderen skal da lave en redegørelse overfor økonomistaben. Redegørelsen skal indeholde en årsag til merforbruget samt beskrive, hvad der vil gøres for at bringe økonomien på ret køl igen. De nærmere bestemmelser for lønbudgettering bygger på følgende hovedindhold: Indenfor aftaleområdets budget kan aftaleholderen sammensætte normeringen og fordele lønsummen mellem de enkelte stillingskategorier og øvrige udgifter under hensyn til de beskrivelser af mål og resultatkrav, som direktionen og Kommunalbestyrelsen har besluttet for det pågældende budgetområde og under hensyn til, at overenskomster, tjenestemandsaftaler, ferielovgivning, funktionærlov osv. skal overholdes. Resultatet af såvel centrale overenskomstforhandlinger som lokalt aftalte lønforhandlinger herunder også lokale arbejdstidsforhandlinger skal finansieres inden for aftaleområdets budgetramme. Lønbudgettet reguleres/fremskrives med den af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivning. 4

5 Evt. særlige forhold kan kun indregnes i lønbudgettet på grundlag af særskilt kommunalbestyrelsesbeslutning. Der er ikke overførelsesadgang på konti vedrørende lovbundne ydelser som f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelser mv. Lønsummen skal herefter dække: Alle udgifter vedrørende personale. Alle ydelser, der tilgår kommunen og som vedrører medarbejderen tilgår lønsummen f.eks. diverse lønrefusioner herunder sygedagpenge. Ligeledes skal alle forpligtigelser, der knytter sig til medarbejderen betales af egen lønsum, herunder også feriepenge og evt. fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden Regulering og budgetsum I forbindelse med indgåelse af aftale fastlægges budgetsummen og de målsætninger som skal gennemføres i aftaleperioden. Aftalens budgetsum er reguleret med de af Kommunalbestyrelsen godkendte budgetteringsforudsætninger for de kommende års budgetter, herunder pris- og lønstigninger. Endvidere vil der i løbet af aftaleperioden blive foretaget reguleringer i forhold til udviklingen i antallet af brugere indenfor aftaleområdet eksempelvis i forhold til antallet af børn i pasningsordninger, antallet af børn i skoler samt antallet af ældre / ydelser på ældreområdet ud fra aftaleområdets tildelingsmodeller og praksis. 2.3 Ekstraordinære sparerunder Principielt skal begge parter (aftaleholderen og direktionen) overholde aftalen for pågældende budgetår. Der kan dog undtagelsesvis opstå forhold der nødvendiggør at der i budgetåret gennemføres sparerunder. I sådanne tilfælde vil den konkrete fremgangsmåde blive gennemgået i kommunens relevante ledelsesfora. 2.4 Ansvar for alle driftsudgifter Udgifter såsom el, vand og varme m.v. er ligeledes omfattet af aftaleholderens ansvar. De afsatte beløb fremgår af budgettet for vedkommende aftaleområde, og reguleres normalt ikke i løbet af budgetåret, dog kan der foretages ændringer ved væsentlige bygningsmæssige ændringer. Driftsudgifter i øvrigt, der relaterer til antallet af brugere indenfor aftaleområdet, kan reguleres ved ændring i antallet af brugere, i løbet af budgetåret, f.eks. for daginstitutionsområdet. Disse reguleringsmekanismer vil i så fald fremgå af den enkelte aftale, herunder angivelse af hvornår regulering finder sted. 5

6 2.5 Forsikringer Faaborg-Midtfyn kommune er stor udstrækning selvforsikret. Alle forsikringsaftaler indgås centralt (forsikringskontoret), og tegnes i henhold til den vedtagne forsikringspolitik. Budgettet til arbejdsskade- og ansvarsforsikring er afsat centralt. Budgettet til bygnings- og løsøreforsikringer, motorkøretøjsforsikringer, AES er indeholdt i aftaleholdes budgetramme. Bygningsforsikringer er tegnet i henhold til oplysningerne i BBR-registeret. Løsøreforsikringer er overført uændret i forhold til tidligere, og skal i 2008 gennemgå en ajourføring. Arbejdsskadeforsikringen og ansvarsforsikringen er tegnet ud fra antallet af fuldtidsmedarbejdere pr. 1. maj Begge forsikringer reguleres 1 gang årligt omkring 1. marts, når det samlede personaleforbrug for året før er opgjort. Reguleres 1. gang marts Præmieregulering og ekstraordinær præmieregulering Alle forsikringspræmier reguleres 1 gang årligt efter forsikrings indeks fra Danmarks Statistik. Arbejdsskadeforsikringspræmien kan reguleres ekstraordinært i tilfælde af lovændring eller ændret domspraksis. 3.0 Spillerregler for det personalemæssige råderum 3.1. Personalemæssigt råderum - Generelt Aftaleholderen har den fulde personalemæssige kompetence i forhold til aftaleområdets medarbejdere. I det efterfølgende er nævnt en række væsentlige kompetencer: Lederen ansætter og afskediger aftaleområdets personale, ligesom lederen selv forhandler løn og indgår lokal-/forhåndsaftaler med de pågældende organisationer. Aftaleholderen har personaleledelsesansvar og kompetence til at træffe beslutninger, der vedrører personale indenfor aftaleområdet såsom: lønforhandlinger, frigørelsesattester, hjemmearbejde, lokale arbejdstidsregler, tjenestefri, orlov m.v. dog under hensyn til såvel centrale som lokale aftaler jf. ovenfor vedr. ansættelse. Lederen har mulighed for at bevilge orlov, men forpligter sig samtidigt til at tilbyde medarbejderen passende ansættelse ved orlovens udløb. Det er lederens ansvar at sikre, at personalesammensætningen og uddannelsesniveauet tilpasses de opstillede krav til aftaleområdet og dets serviceydelser. Institutionen/afdelingen er endvidere forpligtet til at bidrage til opfyldelse af Faaborg-Midtfyn kommunes sociale ansvar. Aftaleholderen er til enhver tid forpligtet til at overholde lovgivning, centralt indgåede aftaler og overenskomster samt lokalt indgåede aftaler personalepolitikker, forhåndsaftaler m.v. 6

7 3.2 Ansættelse og afskedigelsesprocedure mv. Ansættelser Medarbejderne skal inddrages i ansættelsesproceduren og have adgang til at udpege repræsentanter til ansættelsesudvalget. Det gælder såvel ved intern som ekstern ansættelse. Såfremt en ledig stilling er inden for et område, hvor det vil være muligt at rekruttere blandt allerede ansatte medarbejdere, kan man nøjes med at opslå stillingen internt, medmindre dette strider mod overenskomstmæssige eller aftalemæssige forhold. Lederstillinger skal opslås eksternt. Ansættelse som tjenestemand kan kun tilbydes, såfremt det fremgår af den konkrete aftale eller overenskomst som et krav. For så vidt angår lærere i den lukkede gruppe ansættes disse som tjenestemænd, såfremt de kommer direkte fra en stilling som sådan. HRudarbejder samtlige ansættelsesbreve, medmindre der er aftalt andet. Påtaler, afskedigelse mv. Den personaleansvarlige leder har kompetencen til at foretage disciplinære foranstaltninger påtale/henstilling/advarsel overfor personalet. Det er den personaleansvarlige leders pligt at søge eventuelle personalekonflikter løst herunder opfølgning på sager, der vedrører personalet evt. med bistand fra HR. Disciplinære foranstaltninger i forhold til tjenestemænd skal altid ske i samarbejde med stabsafdelingen HR. Aftaleholderen har kompetence til at afskedige personale indenfor aftaleområde. Det er aftaleholderens ansvar, at det fornødne afskedigelsesgrundlag er tilstede. Beslutning om påtænkt afskedigelse fremsendes til HR, der foretager en juridisk vurdering af, om det fornødne grundlag er tilstede. HR forestår partshøring af medarbejderen, ligesom de afholder evt. forhandlinger med de faglige organisationer, med deltagelse af aftaleholderen HR udarbejder samtlige afskedigelsesbreve, herunder tillige evt. aftaler om ophør. Efter gældende retspraksis har aftaleholderne, ved afskedigelse begrundet i budgetmangel eller omstrukturering, en fælles pligt til at søge medarbejdere omplaceret til anden stilling indenfor arbejdsområdet, før evt. indstilling om iværksættelse afskedige 3.3 Reglementsansatte, Tjenestemænd, Åremålsansættelse Udgifter til tjenestemandspensionister (afgåede tjenestemænd) budgetteres og bogføres på særskilte fælleskonti, og indgår således ikke i den enkelte aftale. Der kan ikke indgås aftale om ansættelse på åremål uden Direktionens forudgående accept. Samtlige udgifter ved en åremålsansættelse, herunder også efterfølgende fratrædelsesgodtgørelse, skal dækkes fuldt ud af pågældende aftaleområde. Som hovedregel skal alle ledere være fuldtidsansatte. Dispensation kan evt. gives af direktionen. 3.4 Flex- og skånejob Aftaleområder der har fået/får tilført midler ved oprettelse af et flexjob, vil skulle aflevere resterende budgetbeløb ved flexjobbets ophør. Såfremt et aftaleområde vælger selv at oprette et flexjob betalt af aftaleområdets eget budget, vil der ikke ske nogen tilbageførsel ved flexjobbets ophør budgetbeløbet forbliver hos aftaleområdet. 7

8 3.5 Længerevarende sygdom/barsel m.v. Aftaleholderen bærer risikoen for sygdom og orlov i hele perioden. Diverse refusioner herfor tilfalder aftaleholderen uanset om der er tale om sygdom eller barsel. Udgiften til eventuel vikardækning afholdes af aftaleholderen. Ved barsel tilføres der budgetbeløb jf. gældende regler. Der tildeles pt. 100% af den ansattes løn til aftaleområdet, dog fratrukket den dagpengerefusion der modtages. Ved længerevarende sygdom tilføres der ikke yderligere budgetbeløb uanset sygdommens længde. I forbindelse med aftaleindgåelsen kan der laves aftaler blandt beslægtede aftaleområder om at afsætte en fællespulje til dækning af længerevarende sygdom. Finansieringen herved afholdes af de pågældende aftaleområder. 4.0 Spilleregler for bygninger og arealer 4.1 Bygninger og arealer Udvendig vedligeholdelse : Fagsekretariatet for Byggeri & Miljø gennemgår med passende mellemrum samtlige kommunens bygninger med henblik på udvendig vedligeholdelse, således at bygningernes værdi og brugsegenskaber søges opretholdt. Den enkelte aftaleholder bidrager med oplysninger af betydning for gennemgangen. På baggrund af gennemgangen opstilles en plan for vedligeholdelse, der både rummer en kortsigtet samt en langsigtet planlægning af arbejderne samt overslag over disse. Samtlige budgetmidler til dette formål samles under fagsekretariatet Byggeri & Miljø, der prioriterer anvendelsen af midlerne på tværs af faggrænser og øvrige interesser. Fagsekretariatet refererer til Teknik og Miljøudvalget, der hvert år forud for budgetlægning får forelagt en status på vedligeholdelsesstandarden samt et forslag til afsætning og prioritering af midler. Renovering m.m. : Større bygningsrenoveringer samt udbygning og ændring af energi- og forbrugsanlæg projekteres og gennemføres af Byggeri & Miljø på vegne af og i samarbejde med det fagudvalg eller den aftaleholder, der har rådighed over det til opgaven hørende budgetbeløb. 8

9 Om, til- og nybyggeri : Fagsekreatriatet udarbejder skitser og overslag til budgetlægning. I det omfang der er kapacitet til det, projekterer og gennemfører fagsekretariatet det samlede byggeri. I modsat fald sikrer fagsekretariatet opgaven gennemført ved brug af eksterne rådgivere samt varetagelse af bygeherrerollen. Kommunale udlejningsboliger : Byggeri & Miljø samarbejder med Fællessekretariatet om denne opgave, og Byggeri & Miljø har budgetansvaret. Byggeri & Miljø syner lejligheder ved fraflytning og sørger for istandsættelsen samt varetager ledelse og styring af pedeller. Fællessekretariatet styrer alt omkring lejeaftaler, opkrævning m.m. 5.0 Spilleregler for IT -anskaffelser/investeringer IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning centraliseres under IT-staben. Målet med dette er bl.a. at synliggøre prisen på, at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg- Midtfyn Kommune. Det betyder at alle PC er overføres til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring (teknologisikringspulje) sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser skal aftaleholderen finansiere både pc ens pris samt indbetale til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN- nr. Andel til teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. For tiden regnes der med en 4-årig udskiftnings cyklus. Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Alt nyt IT-udstyr som ikke er omfattet af teknologisikringspuljen skal i fremtiden bestilles ved skriftlig henvendelse til helpdesk. Der må ikke anskaffes udstyr eller netværkskomponenter uden IT-staben har godkendt anskaffelsen. Dette skal sikre en billig drift og højt serviceniveau. Eventuelt IT-udstyr der ikke er godkendt af IT-staben vil ikke blive serviceret. Teknologisikringen omfatter ikke mobil telefoner, PDA og andet tilbehør til arbejdspladsen. Udgifter ved anskaffelse af mobil- og fastnettelefoner påhviler den enkelte aftaleholder-/institution. Etablering af hjemmearbejdspladser samt drift heraf påhviler den enkelte aftaleholder-/institution. I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. 9

10 6.0 Spilleregler for fælles indkøb Faaborg-Midtfyn kommune har indgået et gensidigt forpligtende samarbejde med Fællesindkøb Fyn omkring indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. I forlængelse heraf er der vedtaget en indkøbspolitik for kommunen. Indkøbspolitikken siger bl.a. at aftaler og rammekontrakter indgået af Fællesindkøb Fyn skal anvendes af aftaleholderne. Samtidig skal varer bestilles elektronisk i KMD web-bestilling på de varer områder hvor det er muligt. Annonceringspligt ved indkøb af varer- og tjenesteydelser over kr Aftaleholderne skal overholder annonceringspligten i henhold til tilbudsloven. Det betyder at alle indkøb, der ikke er dækket af aftaler via Fællesindkøb Fyn, skal annonceres på kommunens hjemmeside. Detaljeret information om annonceringspligten kan findes på intranettet under indkøb eller ved kontakt til Fællesindkøb Fyn. Daglige indkøb De enkelte aftaleholdere i kommunen er ansvarlige for indkøb til daglig drift af eget område i henhold til indkøbspolitikken, og dermed sikre at alle indkøb foretages i overensstemmelse med fælles aftaler og rammekontrakter. Aftaler og rammekontrakter Fællesindkøb indgår aftaler og kontrakter på varer og tjenesteydelser på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, dette i henhold til gældende lovgivning på området, herunder EU direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåden ved offentlige udbud af varekøb i EU. Kommunen er pligtig til at gennemføre EU udbud når den samlede kontraktværdi overstiger kr mio. (f.eks. kommunens samlede indkøb af et givent produktområdet i 3 år). 7.0 Serviceydelser fra stabe og fagsekretariater Stabene, samt fagsekretariaterne leverer en række gratis administrative serviceydelser indenfor følgende områder: HR Lønudbetaling, udarbejdelse af ansættelses- og afskedigelsesbreve, deltagelse i forhandlinger med de faglige organisationer, rådgivning i forbindelse med overenskomstindgåelse og fortolkning, personalepolitik og personalejuridiske problemstillinger. Økonomi Oplysninger vedrørende al økonomi i kommunen, herunder også løn, budget, moms m.m. IKT (information kommunikation og teknologi) Rådgivning om hardware og software vedr. de administrative systemer EPO (Evaluering, Projekt og Organisation) 10

11 Stabsenheden Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) fungerer som direktionens sekretariat mht. at tilrettelægge den overordnede proces for den årlige udformning af aftalerne. EPO-staben har også ansvaret for den overordnede proces vedr. resultatopfølgning på aftalerne, samt ansvaret for udviklingen af evaluerings- og opfølgningsværktøjer, der tilgodeser det ledelses- og styringsmæssige behov på tværs af alle fagområder. Dette sker inden for rammerne af fælles evalueringskoncept. Fællessekretariatet Juridisk rådgivning, og rådgivning i forhold til punkter til politisk behandling samt vejledning i brug af Faaborg-Midtfyns fælles designmanual. Kommunens forsikringskontor er placeret i fællessekretariatet. Fælles Indkøb Fælles indkøb indgår indkøbsaftaler og formidler disse på indkøbsportalen. Fælles indkøb yder også service i forhold til større anskaffelser mht. udarbejdelse af tilbudsmateriale, udliciteringer, vejledning i udbudsforretning m.m. herunder kommunens udbudspolitik Bygningsvedligeholdelse Byggeri og miljøtilsyn Bygningsvurdering og beskrivelse, rådgivning i forbindelse med vedligehold, vurdering af bygningsstandard samt vedligeholdelsesplan. Fagsekretariaterne Fagsekretariaterne har ansvaret for den faglige udvikling og koordinering indenfor og mellem fagområderne, samt ansvaret for information og dialog vedr. ny lovgivning og faglige mål samt udviklingstendenser på området. 6.1 Ydelseskatalog fra stabsenhederne Den enkelte stabsenhed og fagsekretariat forpligtes til årligt at formidler et ydelseskatalog der skitserer hvilke serviceydelser institutionerne kan forvente at modtage og i hvilket omfang. Ydelseskataloget skal indeholde konkrete kvalitet- og resultatmål, som giver mulighed for mål- og resultatmålinger og opfølgning på de ydelser som fagsekretariaterne og stabene yder. Godkendelse af de fælles spilleregler Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring for de aftalestyrede enheder i Faaborg- Midtfyn Kommune er godkendt af direktionen d. 12. nov og Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune d. 10. dec

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder er underlagt i forhold

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Indholdsfortegnelse Musikskolen...3 Horne Skole... 3 Faaborg Sundskole...4 Brahetrolleborg Skole...5 Svanninge Skole...5 Lysbjergparken

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune

Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune 23. november 2006 1. Indledning Notatet omhandler model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune fra 1. januar 2007. Skolerne er dog først

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Spilleregler for decentral ledelse og central styring UDKAST Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Dialogbaseret aftalestyring...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri og Fontænehuset Frederikshavn September 2014 Driftsoverenskomst Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Der

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Økonomisk politik & Økonomisk styring

Økonomisk politik & Økonomisk styring Økonomisk politik & Økonomisk styring Økonomiudvalgets temamøde den 7. januar 2008, har overskriften Økonomisk politik og styring. Vi har nu ca. 12 måneders erfaring fra driften af Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...4 3.0 Den faglige ramme...4

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 #50168 v.3 16-02-2005 /la Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende økonomistyringsprincip...

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Aftale for Direktionen

Aftale for Direktionen Aftale 2009 for Direktionen Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning

1. Aftalens parter. 2. Aftalens status og kontraktens opbygning 1. Aftalens parter Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og er indgået følgende AFTALE om driften af 2. Aftalens status og kontraktens opbygning Nærværende dokument udgør en driftskontrakt mellem og Kultur-

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Kostforplejning 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINIER FOR DECENTRALISERING

GENERELLE RETNINGSLINIER FOR DECENTRALISERING GENERELLE RETNINGSLINIER FOR DECENTRALISERING 16. APRIL 2007 INDLEDNING Den overordnede styringsmodel i Herning Kommune er baseret på mål- og rammestyring. Mål- og rammestyring indebærer, at politikerne

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem GENTOFTE KOMMUNE Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST mellem Gentofte Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution [navn]. Institutionen har til huse i ejendommen beliggende

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Selvforvaltningsaftale mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg

Selvforvaltningsaftale mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg Selvforvaltningsaftale mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg AFTALENS STATUS Denne aftale er indgået i forlængelse af tidligere indgået selvforvaltningsaftale og træder i kraft 1. januar 2014

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere