Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring"

Transkript

1 Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december

2 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder er underlagt i forhold til driften og udviklingen af aftaleområdet. Spillereglerne omhandler derfor de generelle frihedsgrader/råderum som aftaleområdet har i forhold aftalestyring. Aftalen skitser de årlige forventninger og krav i forhold til mål, resultater og økonomi. Spilleregler har et længerevarende perspektiv og revideres derfor kun lejlighedsvis. Ved den årlige aftaleindgåelse forpligtes direktionen og aftaleholderen til at overholde de gældende spilleregler. 1.0 Ledelse og styring via dialog- og aftale Aftalen en aftale om aftaleholderens råderum og forpligtelser Spilleregler for aftaleholderens økonomi, løn mv Driftsansvar Regulering og budgetsum Ekstraordinære sparerunder Ansvar for alle driftsudgifter Forsikringer Spillerregler for det personalemæssige råderum Personalemæssigt råderum - Generelt Ansættelse og afskedigelsesprocedure mv Reglementsansatte, Tjenestemænd, Åremålsansættelse Flex- og skånejob Længerevarende sygdom/barsel m.v Spilleregler for bygninger og arealer Spilleregler for IT -anskaffelser/investeringer Spilleregler for fælles indkøb Serviceydelser fra stabe og fagsekretariater Ydelseskatalog fra stabsenhederne...11 Godkendelse af de fælles spilleregler

3 1.0 Ledelse og styring via dialog- og aftale 1.1 Aftalen en aftale om aftaleholderens råderum og forpligtelser Aftalerne danner rammen om den fremtidige dialog og samarbejde mellem politikere, direktion og aftaleholdere. Aftalen er en specificering af det ansvars- og kompetenceforhold, der gælder mellem Direktionen og aftaleholderen Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til, målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de politiske målsætninger, faglige målsætninger og indsatsområder, direktionsmål mv. indenfor den økonomiske budgetramme, som er stillet til rådighed i henhold til aftalen. Aftaleholderen er overfor direktionen ansvarlig for, at opfylde aftalen for det enkelte aftaleområde. Aftaleholderen er til enhver tid forpligtet til at efterleve: De politiske målsætninger, værdier, rammer samt mål og faglige indsatser som denne aftale præciserer Lovgivningens krav Overenskomster og lokale forhandlingsresultater, indgået med de faglige organisationer De generelle politikker og spilleregler for Dialogbaseret Aftalestyring, jf. bl.a. personalepolitikken, kasse- og regnskabsregulativet, informationspolitik, udbudspolitik, indkøbspolitik m.v. Opstår der i aftaleperioden væsentlige situationer som gør, at aftalen ikke kan opfyldes, er aftaleholderen forpligtiget til at informere den relevante fagchef. Såfremt det drejer sig om problemer i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer skal kontaktpersonen i økonomistaben straks inddrages (se desuden afsnit 2.1 herom). Herefter er det en fælles udfordring at bringe den gensidige aftale på ret kurs igen. Nøgleordene er en gensidig tillid og tæt dialog. Er der væsentlige ændringer i forudsætningerne for indgåelsen af aftalen, kan aftalen ændres. Aftalen er ikke en juridisk bindende aftale med kontraktretlige konsekvenser. Kommunalbestyrelsen har forsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Direktionen har også i relation til Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for driften af den samlede kommunale virksomhed. 2.0 Spilleregler for aftaleholderens økonomi, løn mv. Aftaleholderen er ansvarlig for overholdelse af den økonomiske ramme som fremgår af aftalen. Der kan frit disponeres indenfor den givne økonomiske ramme i respekt for aftalens indhold. Det betyder at aftaleholderen: Kan overføre over-/underskud til efterfølgende budgetår. Underskuddet kan maksimalt udgøre 5%, og der er intet maksimum for overførsel af overskud. 3

4 Såfremt det opsparet overskud overstiger 5 % skal der redegøres for, hvad overskuddet skal anvendes til. Såfremt der er aktivitetsbestemt budgetregulering skal aftaleholderen afpasse sit forbrug herefter. Kan drive indtægtsdækkende virksomhed og dermed udvide aftaleområdets samlede økonomiske ramme. Dette skal ske inden for rammerne af styrelsesloven, kommunalfuldmagtens og sektorlovgivningens rammer. Alle driftsbevillinger er nettobevillinger. Indtægter jf. ovenfor vil derfor kunne finansiere merudgifter. Ikke kan indgå leje- og leasingaftaler, medmindre økonomiudvalget har godkendt dette. Ikke kan optage lån. Ikke kan indgå aftaler med væsentlige bindinger som løber længere end aftaleperioden uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. 2.1 Driftsansvar Den økonomiske kompetence er placeret hos den enkelte aftaleholder. Det gælder både udgifter til løn og øvrig drift, samt driftsindtægter i øvrigt, hvor disse fremgår af aftalen. Det er aftaleholderen der afgør, til hvilke formål der skal anvendes midler, det er således også aftaleholderen, der har ansvaret for at budgettet overholdes. Det er derfor også aftaleholderen, der har anvisningsretten for aftaleområdet. Aftaleholderen har den fulde kompetence og dispositionsret over midlerne til løn indenfor aftaleområdet. Der er desuden adgang til at flytte midler fra løn til øvrig drift og omvendt. Dette skal dog ske i respekt for de overordnede politiske mål og principper for aftaleområdet. Dvs. såfremt Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives vejledende timetal, kan aftaleholderen ikke renovere skole eller ansætte øget sekretærbistand i stedet. Aftaleholderen er forpligtiget til løbende at føre kontrol med forbruget, så der kan reageres såfremt der forventes et merforbrug på over 5% af budgettet. Aftaleholderen skal da lave en redegørelse overfor økonomistaben. Redegørelsen skal indeholde en årsag til merforbruget samt beskrive, hvad der vil gøres for at bringe økonomien på ret køl igen. De nærmere bestemmelser for lønbudgettering bygger på følgende hovedindhold: Indenfor aftaleområdets budget kan aftaleholderen sammensætte normeringen og fordele lønsummen mellem de enkelte stillingskategorier og øvrige udgifter under hensyn til de beskrivelser af mål og resultatkrav, som direktionen og Kommunalbestyrelsen har besluttet for det pågældende budgetområde og under hensyn til, at overenskomster, tjenestemandsaftaler, ferielovgivning, funktionærlov osv. skal overholdes. Resultatet af såvel centrale overenskomstforhandlinger som lokalt aftalte lønforhandlinger herunder også lokale arbejdstidsforhandlinger skal finansieres inden for aftaleområdets budgetramme. Lønbudgettet reguleres/fremskrives med den af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivning. 4

5 Evt. særlige forhold kan kun indregnes i lønbudgettet på grundlag af særskilt kommunalbestyrelsesbeslutning. Der er ikke overførelsesadgang på konti vedrørende lovbundne ydelser som f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelser mv. Lønsummen skal herefter dække: Alle udgifter vedrørende personale. Alle ydelser, der tilgår kommunen og som vedrører medarbejderen tilgår lønsummen f.eks. diverse lønrefusioner herunder sygedagpenge. Ligeledes skal alle forpligtigelser, der knytter sig til medarbejderen betales af egen lønsum, herunder også feriepenge og evt. fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden Regulering og budgetsum I forbindelse med indgåelse af aftale fastlægges budgetsummen og de målsætninger som skal gennemføres i aftaleperioden. Aftalens budgetsum er reguleret med de af Kommunalbestyrelsen godkendte budgetteringsforudsætninger for de kommende års budgetter, herunder pris- og lønstigninger. Endvidere vil der i løbet af aftaleperioden blive foretaget reguleringer i forhold til udviklingen i antallet af brugere indenfor aftaleområdet eksempelvis i forhold til antallet af børn i pasningsordninger, antallet af børn i skoler samt antallet af ældre / ydelser på ældreområdet ud fra aftaleområdets tildelingsmodeller og praksis. 2.3 Ekstraordinære sparerunder Principielt skal begge parter (aftaleholderen og direktionen) overholde aftalen for pågældende budgetår. Der kan dog undtagelsesvis opstå forhold der nødvendiggør at der i budgetåret gennemføres sparerunder. I sådanne tilfælde vil den konkrete fremgangsmåde blive gennemgået i kommunens relevante ledelsesfora. 2.4 Ansvar for alle driftsudgifter Udgifter såsom el, vand og varme m.v. er ligeledes omfattet af aftaleholderens ansvar. De afsatte beløb fremgår af budgettet for vedkommende aftaleområde, og reguleres normalt ikke i løbet af budgetåret, dog kan der foretages ændringer ved væsentlige bygningsmæssige ændringer. Driftsudgifter i øvrigt, der relaterer til antallet af brugere indenfor aftaleområdet, kan reguleres ved ændring i antallet af brugere, i løbet af budgetåret, f.eks. for daginstitutionsområdet. Disse reguleringsmekanismer vil i så fald fremgå af den enkelte aftale, herunder angivelse af hvornår regulering finder sted. 5

6 2.5 Forsikringer Faaborg-Midtfyn kommune er stor udstrækning selvforsikret. Alle forsikringsaftaler indgås centralt (forsikringskontoret), og tegnes i henhold til den vedtagne forsikringspolitik. Budgettet til arbejdsskade- og ansvarsforsikring er afsat centralt. Budgettet til bygnings- og løsøreforsikringer, motorkøretøjsforsikringer, AES er indeholdt i aftaleholdes budgetramme. Bygningsforsikringer er tegnet i henhold til oplysningerne i BBR-registeret. Løsøreforsikringer er overført uændret i forhold til tidligere, og skal i 2008 gennemgå en ajourføring. Arbejdsskadeforsikringen og ansvarsforsikringen er tegnet ud fra antallet af fuldtidsmedarbejdere pr. 1. maj Begge forsikringer reguleres 1 gang årligt omkring 1. marts, når det samlede personaleforbrug for året før er opgjort. Reguleres 1. gang marts Præmieregulering og ekstraordinær præmieregulering Alle forsikringspræmier reguleres 1 gang årligt efter forsikrings indeks fra Danmarks Statistik. Arbejdsskadeforsikringspræmien kan reguleres ekstraordinært i tilfælde af lovændring eller ændret domspraksis. 3.0 Spillerregler for det personalemæssige råderum 3.1. Personalemæssigt råderum - Generelt Aftaleholderen har den fulde personalemæssige kompetence i forhold til aftaleområdets medarbejdere. I det efterfølgende er nævnt en række væsentlige kompetencer: Lederen ansætter og afskediger aftaleområdets personale, ligesom lederen selv forhandler løn og indgår lokal-/forhåndsaftaler med de pågældende organisationer. Aftaleholderen har personaleledelsesansvar og kompetence til at træffe beslutninger, der vedrører personale indenfor aftaleområdet såsom: lønforhandlinger, frigørelsesattester, hjemmearbejde, lokale arbejdstidsregler, tjenestefri, orlov m.v. dog under hensyn til såvel centrale som lokale aftaler jf. ovenfor vedr. ansættelse. Lederen har mulighed for at bevilge orlov, men forpligter sig samtidigt til at tilbyde medarbejderen passende ansættelse ved orlovens udløb. Det er lederens ansvar at sikre, at personalesammensætningen og uddannelsesniveauet tilpasses de opstillede krav til aftaleområdet og dets serviceydelser. Institutionen/afdelingen er endvidere forpligtet til at bidrage til opfyldelse af Faaborg-Midtfyn kommunes sociale ansvar. Aftaleholderen er til enhver tid forpligtet til at overholde lovgivning, centralt indgåede aftaler og overenskomster samt lokalt indgåede aftaler personalepolitikker, forhåndsaftaler m.v. 6

7 3.2 Ansættelse og afskedigelsesprocedure mv. Ansættelser Medarbejderne skal inddrages i ansættelsesproceduren og have adgang til at udpege repræsentanter til ansættelsesudvalget. Det gælder såvel ved intern som ekstern ansættelse. Såfremt en ledig stilling er inden for et område, hvor det vil være muligt at rekruttere blandt allerede ansatte medarbejdere, kan man nøjes med at opslå stillingen internt, medmindre dette strider mod overenskomstmæssige eller aftalemæssige forhold. Lederstillinger skal opslås eksternt. Ansættelse som tjenestemand kan kun tilbydes, såfremt det fremgår af den konkrete aftale eller overenskomst som et krav. For så vidt angår lærere i den lukkede gruppe ansættes disse som tjenestemænd, såfremt de kommer direkte fra en stilling som sådan. HRudarbejder samtlige ansættelsesbreve, medmindre der er aftalt andet. Påtaler, afskedigelse mv. Den personaleansvarlige leder har kompetencen til at foretage disciplinære foranstaltninger påtale/henstilling/advarsel overfor personalet. Det er den personaleansvarlige leders pligt at søge eventuelle personalekonflikter løst herunder opfølgning på sager, der vedrører personalet evt. med bistand fra HR. Disciplinære foranstaltninger i forhold til tjenestemænd skal altid ske i samarbejde med stabsafdelingen HR. Aftaleholderen har kompetence til at afskedige personale indenfor aftaleområde. Det er aftaleholderens ansvar, at det fornødne afskedigelsesgrundlag er tilstede. Beslutning om påtænkt afskedigelse fremsendes til HR, der foretager en juridisk vurdering af, om det fornødne grundlag er tilstede. HR forestår partshøring af medarbejderen, ligesom de afholder evt. forhandlinger med de faglige organisationer, med deltagelse af aftaleholderen HR udarbejder samtlige afskedigelsesbreve, herunder tillige evt. aftaler om ophør. Efter gældende retspraksis har aftaleholderne, ved afskedigelse begrundet i budgetmangel eller omstrukturering, en fælles pligt til at søge medarbejdere omplaceret til anden stilling indenfor arbejdsområdet, før evt. indstilling om iværksættelse afskedige 3.3 Reglementsansatte, Tjenestemænd, Åremålsansættelse Udgifter til tjenestemandspensionister (afgåede tjenestemænd) budgetteres og bogføres på særskilte fælleskonti, og indgår således ikke i den enkelte aftale. Der kan ikke indgås aftale om ansættelse på åremål uden Direktionens forudgående accept. Samtlige udgifter ved en åremålsansættelse, herunder også efterfølgende fratrædelsesgodtgørelse, skal dækkes fuldt ud af pågældende aftaleområde. Som hovedregel skal alle ledere være fuldtidsansatte. Dispensation kan evt. gives af direktionen. 3.4 Flex- og skånejob Aftaleområder der har fået/får tilført midler ved oprettelse af et flexjob, vil skulle aflevere resterende budgetbeløb ved flexjobbets ophør. Såfremt et aftaleområde vælger selv at oprette et flexjob betalt af aftaleområdets eget budget, vil der ikke ske nogen tilbageførsel ved flexjobbets ophør budgetbeløbet forbliver hos aftaleområdet. 7

8 3.5 Længerevarende sygdom/barsel m.v. Aftaleholderen bærer risikoen for sygdom og orlov i hele perioden. Diverse refusioner herfor tilfalder aftaleholderen uanset om der er tale om sygdom eller barsel. Udgiften til eventuel vikardækning afholdes af aftaleholderen. Ved barsel tilføres der budgetbeløb jf. gældende regler. Der tildeles pt. 100% af den ansattes løn til aftaleområdet, dog fratrukket den dagpengerefusion der modtages. Ved længerevarende sygdom tilføres der ikke yderligere budgetbeløb uanset sygdommens længde. I forbindelse med aftaleindgåelsen kan der laves aftaler blandt beslægtede aftaleområder om at afsætte en fællespulje til dækning af længerevarende sygdom. Finansieringen herved afholdes af de pågældende aftaleområder. 4.0 Spilleregler for bygninger og arealer 4.1 Bygninger og arealer Udvendig vedligeholdelse : Fagsekretariatet for Byggeri & Miljø gennemgår med passende mellemrum samtlige kommunens bygninger med henblik på udvendig vedligeholdelse, således at bygningernes værdi og brugsegenskaber søges opretholdt. Den enkelte aftaleholder bidrager med oplysninger af betydning for gennemgangen. På baggrund af gennemgangen opstilles en plan for vedligeholdelse, der både rummer en kortsigtet samt en langsigtet planlægning af arbejderne samt overslag over disse. Samtlige budgetmidler til dette formål samles under fagsekretariatet Byggeri & Miljø, der prioriterer anvendelsen af midlerne på tværs af faggrænser og øvrige interesser. Fagsekretariatet refererer til Teknik og Miljøudvalget, der hvert år forud for budgetlægning får forelagt en status på vedligeholdelsesstandarden samt et forslag til afsætning og prioritering af midler. Renovering m.m. : Større bygningsrenoveringer samt udbygning og ændring af energi- og forbrugsanlæg projekteres og gennemføres af Byggeri & Miljø på vegne af og i samarbejde med det fagudvalg eller den aftaleholder, der har rådighed over det til opgaven hørende budgetbeløb. 8

9 Om, til- og nybyggeri : Fagsekreatriatet udarbejder skitser og overslag til budgetlægning. I det omfang der er kapacitet til det, projekterer og gennemfører fagsekretariatet det samlede byggeri. I modsat fald sikrer fagsekretariatet opgaven gennemført ved brug af eksterne rådgivere samt varetagelse af bygeherrerollen. Kommunale udlejningsboliger : Byggeri & Miljø samarbejder med Fællessekretariatet om denne opgave, og Byggeri & Miljø har budgetansvaret. Byggeri & Miljø syner lejligheder ved fraflytning og sørger for istandsættelsen samt varetager ledelse og styring af pedeller. Fællessekretariatet styrer alt omkring lejeaftaler, opkrævning m.m. 5.0 Spilleregler for IT -anskaffelser/investeringer IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning centraliseres under IT-staben. Målet med dette er bl.a. at synliggøre prisen på, at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg- Midtfyn Kommune. Det betyder at alle PC er overføres til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring (teknologisikringspulje) sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser skal aftaleholderen finansiere både pc ens pris samt indbetale til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN- nr. Andel til teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. For tiden regnes der med en 4-årig udskiftnings cyklus. Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Alt nyt IT-udstyr som ikke er omfattet af teknologisikringspuljen skal i fremtiden bestilles ved skriftlig henvendelse til helpdesk. Der må ikke anskaffes udstyr eller netværkskomponenter uden IT-staben har godkendt anskaffelsen. Dette skal sikre en billig drift og højt serviceniveau. Eventuelt IT-udstyr der ikke er godkendt af IT-staben vil ikke blive serviceret. Teknologisikringen omfatter ikke mobil telefoner, PDA og andet tilbehør til arbejdspladsen. Udgifter ved anskaffelse af mobil- og fastnettelefoner påhviler den enkelte aftaleholder-/institution. Etablering af hjemmearbejdspladser samt drift heraf påhviler den enkelte aftaleholder-/institution. I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. 9

10 6.0 Spilleregler for fælles indkøb Faaborg-Midtfyn kommune har indgået et gensidigt forpligtende samarbejde med Fællesindkøb Fyn omkring indkøb af varer og tjenesteydelser i kommunen. I forlængelse heraf er der vedtaget en indkøbspolitik for kommunen. Indkøbspolitikken siger bl.a. at aftaler og rammekontrakter indgået af Fællesindkøb Fyn skal anvendes af aftaleholderne. Samtidig skal varer bestilles elektronisk i KMD web-bestilling på de varer områder hvor det er muligt. Annonceringspligt ved indkøb af varer- og tjenesteydelser over kr Aftaleholderne skal overholder annonceringspligten i henhold til tilbudsloven. Det betyder at alle indkøb, der ikke er dækket af aftaler via Fællesindkøb Fyn, skal annonceres på kommunens hjemmeside. Detaljeret information om annonceringspligten kan findes på intranettet under indkøb eller ved kontakt til Fællesindkøb Fyn. Daglige indkøb De enkelte aftaleholdere i kommunen er ansvarlige for indkøb til daglig drift af eget område i henhold til indkøbspolitikken, og dermed sikre at alle indkøb foretages i overensstemmelse med fælles aftaler og rammekontrakter. Aftaler og rammekontrakter Fællesindkøb indgår aftaler og kontrakter på varer og tjenesteydelser på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, dette i henhold til gældende lovgivning på området, herunder EU direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåden ved offentlige udbud af varekøb i EU. Kommunen er pligtig til at gennemføre EU udbud når den samlede kontraktværdi overstiger kr mio. (f.eks. kommunens samlede indkøb af et givent produktområdet i 3 år). 7.0 Serviceydelser fra stabe og fagsekretariater Stabene, samt fagsekretariaterne leverer en række gratis administrative serviceydelser indenfor følgende områder: HR Lønudbetaling, udarbejdelse af ansættelses- og afskedigelsesbreve, deltagelse i forhandlinger med de faglige organisationer, rådgivning i forbindelse med overenskomstindgåelse og fortolkning, personalepolitik og personalejuridiske problemstillinger. Økonomi Oplysninger vedrørende al økonomi i kommunen, herunder også løn, budget, moms m.m. IKT (information kommunikation og teknologi) Rådgivning om hardware og software vedr. de administrative systemer EPO (Evaluering, Projekt og Organisation) 10

11 Stabsenheden Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) fungerer som direktionens sekretariat mht. at tilrettelægge den overordnede proces for den årlige udformning af aftalerne. EPO-staben har også ansvaret for den overordnede proces vedr. resultatopfølgning på aftalerne, samt ansvaret for udviklingen af evaluerings- og opfølgningsværktøjer, der tilgodeser det ledelses- og styringsmæssige behov på tværs af alle fagområder. Dette sker inden for rammerne af fælles evalueringskoncept. Fællessekretariatet Juridisk rådgivning, og rådgivning i forhold til punkter til politisk behandling samt vejledning i brug af Faaborg-Midtfyns fælles designmanual. Kommunens forsikringskontor er placeret i fællessekretariatet. Fælles Indkøb Fælles indkøb indgår indkøbsaftaler og formidler disse på indkøbsportalen. Fælles indkøb yder også service i forhold til større anskaffelser mht. udarbejdelse af tilbudsmateriale, udliciteringer, vejledning i udbudsforretning m.m. herunder kommunens udbudspolitik Bygningsvedligeholdelse Byggeri og miljøtilsyn Bygningsvurdering og beskrivelse, rådgivning i forbindelse med vedligehold, vurdering af bygningsstandard samt vedligeholdelsesplan. Fagsekretariaterne Fagsekretariaterne har ansvaret for den faglige udvikling og koordinering indenfor og mellem fagområderne, samt ansvaret for information og dialog vedr. ny lovgivning og faglige mål samt udviklingstendenser på området. 6.1 Ydelseskatalog fra stabsenhederne Den enkelte stabsenhed og fagsekretariat forpligtes til årligt at formidler et ydelseskatalog der skitserer hvilke serviceydelser institutionerne kan forvente at modtage og i hvilket omfang. Ydelseskataloget skal indeholde konkrete kvalitet- og resultatmål, som giver mulighed for mål- og resultatmålinger og opfølgning på de ydelser som fagsekretariaterne og stabene yder. Godkendelse af de fælles spilleregler Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring for de aftalestyrede enheder i Faaborg- Midtfyn Kommune er godkendt af direktionen d. 12. nov og Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune d. 10. dec

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere