Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gjerrild Kro Dato: Torsdag den 17. december 2015 Start kl.: 15:35 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budget Udmøntning af puljer og besparelser Status på mikrolån Evaluering af pilotprojekt med økonomi sparring Godkendelse af rapport fra studietur til Edinburgh Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Orientering om finanslovsaftale på arbejdsmarkedsområdet Evaluering af NBR Digitaliseringsstrategi Budgetopfølgning AU pr ultimo november Opfølgning på indsatser AU pr. november Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om samarbejdsaftale mellem skoleforvaltningerne i Nord- og Syddjurs Kommuner og UU Djursland Gensidig orientering Orientering om ankeafgørelser i Ankestyrelsen...30 Bilagsoversigt...32 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Budget Udmøntning af puljer og besparelser S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelse for er det besluttet, at en del af de puljer, som er indarbejdet i budgetaftalen skal gennem endnu en politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på mødet den 29. oktober 2015 budgetforslag til udmøntning af AU besparelsespulje på 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 og frem. Forslagene har været sendt i høring, og der er ikke modtaget høringssvar til arbejdsmarkedsudvalgets område. Budgetforslagene i budget 2016 og overslagsår: Budgetforslag: 2016 (mio. kr.) Overslagsår (mio. kr.) Indsats overfor sygemeldte i opfølgning -1,256-1,685 Færre i forlængelse af sygedagpenge med baggrund i -2,168-2,890 arbejdsskader Flere jobrettede samtaler og ekstra tilbud til forsikrede ledige -0,251-0,334 Intensivt kontaktforløb for modtagere af arbejdsmarkedsydelse -0,334 Målrettet jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere -0,260-0,345 Fast-Track/Fastholdelse -1,191-1,588 Tidlig indsats -1,117-1,561 CV-værksted for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere -0,390-0,520 Udvidelse af virksomhedsrettet indsats -0,210-0,280 Reduceret længde på jobafklaringsforløb -1,106-1,475 Reduktion i omkostningen til anvendelse af eksterne aktører til -0,162-0,216 aktivering Omkostningsreduktion ved 14 dages forkortelse på det dyreste trin -0,335-0,216 Budgetforslag i alt -8,780-11,110 Mindreudgift/merindtægt = minus ; merudgift/mindreindtægt = plus. Det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet er vedhæftet som bilag. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningen har derudover udarbejdet vedlagte oversigt over cases, som illustrerer konsekvenserne i forhold til de enkelte budgetforslag. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2016 vedtaget en besparelsespulje på 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i overslagsårene. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet budgetforslag til en samlet besparelse på 8,78 mio. kr. i 2016 og 11,11 mio. kr. i overslagsårene. Såfremt alle forslag gennemføres, må det forventes, at der bliver en lidt lavere besparelse end angivet ovenfor, da nogle af budgetforslagene har indvirkning på hinanden. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslag til udmøntning af puljer og besparelser tiltrædes og videresendes til endeligt vedtagelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Samlet besparelseskatalog - AU.pdf /15 2 Åben Notat - oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Alle budgetforslag tiltrædes. I forbindelse med budgetforslag O201 ønsker arbejdsmarkedsudvalget, at der stilles flere krav til de eksterne aktører om levering af statistik over effekterne af deres indsats samt en evaluering fra de berørte borgere. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Status på mikrolån Ø50 15/32 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2015 blev forligsparterne enige om, at der skal etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et mikrolån til at starte egen virksomhed. Hensigten er, at borgerne bliver selvforsørgende. Kommunalbestyrelsen har den 20. oktober 2015 godkendt pilotprojekt for etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune. Forvaltningen har indgået en aftale om køb af iværksætterrådgivning til potentielle iværksættere. Der har pr. ultimo november 2015 været kontakt med tre borgere, som har vist interesse for et mikrolån. To af disse borgere er kommet i ordinær beskæftigelse, og derfor er det ikke længere relevant at søge et mikrolån. Den tredje borger er endnu på idestadiet i forhold til forretningsgrundlag, så det er ikke aktuelt at søge et mikrolån på nuværende tidspunkt. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2015 afsat 0,550 mio. kr. til pilotprojektet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. pilotprojektet forlænges til at gælde de afsatte budgetmidler overføres til

6 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt 2. Godkendt 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Evaluering af pilotprojekt med økonomi sparring G01 15/5154 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Fra 1. maj til 1. november 2015 har Norddjurs Kommune kørt et pilotprojekt omkring økonomisk sparring sammen med konsulenthuset BirBond Consult. Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse bedt om en evaluering af pilotprojektet. Der er i alt blevet henvist 17 borgere til BirBond Consult i løbet af projektperioden. Ud af de 17 henviste borgere er 9 mødt op til økonomisk sparring. Af de borgere der ikke har deltaget i projektet, har årsagerne blandt andet været: 3 borgere har fortrudt efter at have aftalt tid, og er deraf udeblevet. 1 borger fik ordning med sin bank i mellemtiden, og kom i virksomhedspraktik. 2 borgere vendte ikke tilbage på opkald og mails. 2 borgeres bostøtter vendte ikke tilbage på opkald. Forvaltningen har været i kontakt med konsulenten fra BirBond Consult og de sagsbehandlere, der har henvist borgere til økonomi sparringen, for at få deres input til evalueringen af pilotprojektet. Hovedpunkter/konklusion af pilotprojektet: - Generelt har der været en god tilbagemelding fra sagsbehandlerne omkring pilotprojektet, men det er et problem, at mange af borgerne ikke møder op til den henviste og aftalte økonomi sparring. - Kontakten mellem konsulenten fra BirBond Consult og sagsbehandlerne har fungeret rigtig godt. - Flere af sagsbehandlerne fortæller, at det er godt, at borgeren får lagt et budget, men at borgerne typisk også har brug for hjælp til en snak med banken og/eller eventuelle kreditorer. (Dette har ikke været indeholdt i aftalen med BirBond Consult) 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Konsulenten fra BirBond Consult beskriver ligeledes, at det i nogle situationer er en mangel, at der ikke ydes juridisk bistand, i form af hurtig afklaring til borgeren angående eventuel gældssanering. En uddybende evaluering af pilotprojektet er vedhæftet som bilag. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. november 2015 at afsætte penge til fortsat at kunne tilbyde borgere i Norddjurs Kommune økonomisk sparring. Fremtidige muligheder for økonomi sparring: 1. Fortsættelse af økonomi sparring med BirBond Consult Hvis Norddjurs Kommune vælger at fortsætte med økonomi sparringen hos BirBond Consult, kan det overvejes om BirBond Consult skal oplære bostøtter og mentorer i brugen af oversigtsbudgettet, og teknikker til forhandling af afdragsordninger med kreditorer. 2. Ny aftale om lokal økonomi rådgivning fra Dansk Folkehjælp Dansk Folkehjælp har fremsendt tilbud om at etablere en lokal Økonomi Rådgivning målrettet socialt udsatte borgere i Norddjurs Kommune. Vedlagt som bilag. Dansk Folkehjælps Økonomiske Rådgivning omfatter hjælp til gennemgang af familiens økonomi og udarbejdelse af budget, oplysning om eventuelle låneomlægningsmuligheder, rådgivning om eventuel gældssanering m.v., ligesom der vil blive tilbud om vejledning/rådgivning af socialfaglig og/eller juridisk karakter. Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget har afsat 0,075 mio. kr. i 2016 til initiativer omhandlende økonomisk sparring. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Udgifter til økonomisk sparring med Birbond Consult afhænger af antallet af borgere, der henvises og benytter tilbuddet. I forbindelse med pilotprojektet har udgifterne være ca. 0,035 mio. kr. Dansk Folkehjælp har tilbudt et 2-årigt forløb til i alt 0,068 mio. kr. Såfremt der indgås en aftale med Dansk Folkehjælp vil velfærdsområdet undersøge muligheden for at stille lokaler til rådighed. Hvis der ikke kan findes egnede lokaler internt, skal der påregnes en ekstraudgift til leje af lokaler. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. pilotprojektet evalueres 2. det besluttes hvilken mulighed, der ønskes for økonomisk sparring i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Notat - Evaluering af pilotprojekt med økonomi sparring.pdf /15 2 Åben Dansk Folkehjælp - Projektbeskrivelse.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Evalueringen taget til efterretning 2. Forvaltningen skal tage kontakt til Dansk Folkehjælp med henblik på at indgå en aftale om økonomisk sparring. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af rapport fra studietur til Edinburgh G01 15/13339 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget og udvalgte embedsfolk har været på studietur til Edinburgh fra onsdag den 21. oktober til fredag den 23. oktober Formålet med studieturen var primært at øge kendskabet til socialøkonomiske virksomheder og erfaringer med at starte sociale økonomiske virksomheder. På studieturen indgik fire virksomhedsbesøg på forskellige typer af socialøkonomiske virksomheder i Skotland, hvilket gav et godt indblik i de udfordringer, der kan være i opbygning og drift af socialøkonomiske virksomheder. Det blev fra flere sider gjort klart, at det er vigtigt, at ledelsen af en socialøkonomisk virksomhed skal bestå af personer, som har forretningsforståelse/evner samtidig med sociale kompetencer. Begge dele er nødvendigt, hvis det skal lykkedes at drive en social økonomisk virksomhed. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte rapport fra studieturen. Økonomiske konsekvenser Der er udarbejdet regnskab for studieturen, som indgår i rapporten. Udgiften pr. person beløber sig til ,96 kr. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at rapport fra studieturen til Edinburgh godkendes. Bilag: 1 Åben Rapport fra arbejdsmarkedsudvalgets studietur til Edinburgh 2015.pdf /15 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. På mødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om finanslovsaftale på arbejdsmarkedsområdet G01 15/19755 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Den 19. november 2015 blev der indgået aftale om finansloven for Der er to centrale punkter, der umiddelbart vedrører arbejdsmarkedsområdet, nemlig En fast udlændingepolitik og Jobreform 1. Disse to punkter er beskrevet herunder: En fast udlændingepolitik flere omfattes af integrationsloven Med virkning fra den 1. september 2015 er der indført en ny integrationsydelse til personer, der fra denne dato er kommet til Danmark, og som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelsen er med til at sikre, at det i højere grad kan betale sig at tage et arbejde. Personkredsen udvides med udgangspunkt i den allerede eksisterende model: Opholdskravet for ret til uddannelses- og kontanthjælp er ophold i Danmark i mindst 7 ud af de 8 seneste år. Personer der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, modtager integrationsydelse. Der ydes et dansk tillæg på kr. månedligt for bestået danskprøve 2 eller anden prøve på tilsvarende eller højere niveau. Der bliver adgang til dispensation fra danskprøvekravet for personer med alvorlige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. For at give den berørte persongruppe og de kommuner, der skal administrere ordningen, mulighed for at indrette sig på de nye regler, er aftalepartnerne enige om, at ydelsesændringen træder i kraft den 1. juli

14 Arbejdsmarkedsudvalget Jobreform fase 1 et nyt kontanthjælpsloft Der indføres et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet rådighedskrav i form af en 225 timers regel for både gifte og ugifte. Endvidere reduceres kontanthjælpsmodtageres ret til ferie fra fem uger til fire uger. Aftalen indeholder følgende elementer: Et nyt kontanthjælpsloft Der indføres et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Loftet omfatter modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. 225 timers reglen Der indføres en 225 timers regel, der skal sikre, at modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse står til rådighed for arbejdsmarkedet. Reglen indebærer et krav om minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Personer på integrationsydelse omfattes først af reglen, når de har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, dvs. efter to års bopæl i landet: - Gifte: Hvis en gift person ikke lever op til kravet, oplever personen en ydelsesreduktion på kr. pr. måned. - Enlige: Hvis en enlig person ikke lever op til kravet, oplever personen en ydelsesreduktion på 500 kr. pr. måned. - Hvis en eller begge i et ægteskab ikke lever op til kravet, mister parret op til en hel kontanthjælp, således at familien fortsat har, hvad der svarer til en kontanthjælp på voksensats. Så snart en person har arbejdet 225 timer vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. Personer med en meget begrænset arbejdsevne kan undtages fra reglen, hvis kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked. Reglen svarer til den undtagelsesregel, der gjaldt tidligere 225 timers regel, som blev afskaffet pr. 1 januar Reduktion af kontanthjælpsmodtageres ret til ferie: Retten til ferie for personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp reduceres fra fem til fire uger. Økonomiske konsekvenser På nuværende tidspunkt kendes de økonomiske konsekvenser ikke, og de er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Evaluering af NBR P20 15/19857 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015, at der skal oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR). På kommunalbestyrelsesmødet blev det besluttet, at de overordnede opgaver for NBR er at: Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked. Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked. Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked. Det blev endvidere besluttet, at NBRs virke skulle evalueres i december NBR har i 2015 afholdt to møder. Torsdag den 20. august 2015 blev Norddjurs Beskæftigelsesråd konstitueret, og der blev valgt 2 næstformænd. Følgende emner blev behandlet på mødet: Drøftelse af de overordnede opgaver samt samarbejde med arbejdsmarkedsudvalget Planlægning af møder i 2015 Etablering af mulighed for mikrolån i Norddjurs Kommune Orientering om organisationsændring på arbejdsmarkedsområdet På mødet deltog 6 ud af 10 mulig medlemmer. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Efter mødet blev der afholdt et dialogmøde mellem NBR og arbejdsmarkedsudvalget samt et virksomhedsbesøg på Gl. Estrup Gartneri. Torsdag den 19. november 2015 var Norddjurs Beskæftigelsesråd på virksomhedsbesøg i Aarhus sammen med arbejdsmarkedsudvalget. Efterfølgende blev der holdt møde i NBR. Følgende emner blev behandlet på mødet: Socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Ungdomsledighed i Norddjurs Kommune Orientering om uddannelses- og beskæftigelsesindsats for integrationsborgere i Norddjurs Kommune Orientering om brug af mentorer Drøftelse af kommende initiativer Der deltog 6 medlemmer i virksomhedsbesøget, mens 5 medlemmer deltog i mødet. Der er endnu ikke blevet udpeget nogle repræsentanter fra Dansk Industri og Lægerne i Norddjurs. Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget har afsat 0,100 mio. kr. til initiativer, som kan igangsættes af Norddjurs Beskæftigelsesråd. Der er ikke i 2015 igangsat initiativer af NBR. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Norddjurs Beskæftigelsesråds virke evalueres. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Norddjurs Beskæftigelsesråd fortsætter i 2016, men arbejdsmarkedsudvalget vil være opmærksom på mødedeltagelsen i Mødeformen vil fortsat være en kombination af 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget virksomhedsbesøg eller oplæg sammen med arbejdsmarkedsudvalget før eller efter NBR mødet. Arbejdsmarkedsudvalget vil evaluere NBR igen medio Endvidere blev det drøftet, om NBR på sigt skal erstattes af temamøder med en bredere deltagerkreds. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Digitaliseringsstrategi A00 15/20042 Åben sag Sagsgang: ØK, Høring, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune fik sin første digitaliseringsstrategi i 2011, som dækkede fra 2011 til og med Økonomiudvalget har 1. december 2015 behandlet forslag til en ny digitaliseringsstrategi i Norddjurs Kommune og har besluttet at sende forslaget til høring i udvalg, bestyrelser m.v. Arbejdsmarkedsudvalget skal i den forbindelse drøfte forslaget til en ny digitaliseringsstrategi og beslutte, om der skal udarbejdes høringssvar til forslaget. Forslag til digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag. Visionen i digitaliseringsstrategien er at: Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgere/virksomheder, som kan betjene sig selv, skal gøre dette. Der vil altid være borgere, der ikke er digitale, og de skal naturligvis fortsat ydes god service. Disse ikke-digitale borgere kan få personlig hjælp, enten over telefonen eller i borgerservice. En del af rationalet ved, at borgere, der kan selv, skal selv, er netop, at der kan frigives ressourcer til dem, der virkelig har brug for det. Borgerene/virksomhederne skal i videst mulige omfang have adgang til egne data og sager. Norddjurs Kommune ønsker at give borgerne og virksomhederne den bedst mulige service og ønsker at anvende digitaliseringen som et redskab til at levere denne gode service. Servicen skal afbalanceres i forhold til de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Norddjurs Kommune ønsker at udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen udvikles mest muligt, således at borgerene får mulighed for at udnytte de digitale muligheder, der stilles til rådighed 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune vil arbejde for smartere og mere intuitive selvbetjeningsløsninger, som har samspil med bagvedliggende fagsystemer, så henvendelser kan behandles hurtigt og automatisk, når det giver mening. Digitalisering skal give mere effektive og brugervenlige fagsystemer, der gør det nemmere for medarbejderne at samarbejde på tværs, inddrage borgere, behandle sager, lave afgørelser mv. Digitalisering skal medvirke til, at kommunens ressourcer udnyttes effektivt. Norddjurs Kommune ønsker en åben og sammenhængende digital kommune, hvor der er fokus på, at borgernes oplysninger behandles forsvarligt. Digitaliseringsstrategien for Norddjurs Kommune danner den overordnede ramme for det arbejde, der lokalt skal ske i de kommende år. KL arbejder i samarbejde med kommunerne og KOMBIT på at udmønte den fælles kommunale digitaliseringsstrategi i mere konkrete projekter. Når disse projekter kendes vil forvaltningen prioritere digitaliseringsindsatsen i en konkret handlingsplan, således at Norddjurs Kommune i videst muligt omfang implementerer de fælles kommunale projekter, som ligger inden for Norddjurs Kommunes digitaliseringsstrategi. Den konkrete handlingsplan for digitaliseringsaktiviteter vil blive fremstillet til godkendelse særskilt, når denne foreligger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det drøftes, om der skal udarbejdes et høringssvar til forslaget. Bilag: 1 Åben Digitaliseringsstrategi pdf /15 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget drøftede forslag til digitaliseringsstrategi. Arbejdsmarkedsudvalget opfordrer i sit høringssvar til, at der i startegien bør være opmærksomhed på behovet for opkvalificering af de medarbejdere, der skal anvende de digitale hjælpemidler. Dette gælder på alle områder i kommunen. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr ultimo november S00 15/2 Åben sag AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Det er særligt forsikrede ledige, førtidspension og ledighedsydelse der foranlediger et mindreforbrug. Jobafklaringsforløb, kontant- og uddannelseshjælp samt integration foranlediger et merforbrug. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for november 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-november 2015 samt aktivitetstal til og med november Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Opmærksomhedspunkt: Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kun har en begrænset betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift i alt 504,9 501,9-3,0 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo november 2015 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo nov 2015.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på indsatser AU pr. november G01 15/431 Åben sag AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Formålet med målet er, at jobcentrene har maksimalt fokus på implementeringen af kontanthjælpsreformen, hvor indsatsen for de unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er central. Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til november 2015 Status: I gennemsnit er 13 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til november Som opfølgning på dette mål ses der på gruppen af uddannelsesparate unge i forhold til, hvor mange der overgår til uddannelse. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Målet sætter fokus på implementeringen af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Formålet er, at kommunerne prioriterer en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borgere bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 81 personer inden for november md. og 60,3 personer i gennemsnit over de sidste 12 md. Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Målet har fokus på, at alle jobparate kommer hurtigt i arbejde. Dette skal ikke mindst ses i lyset af dagpengereformen, hvor dagpengeperioden er reduceret fra 4 til 2 år. Mål: 180 langtidsledige personer Status: 119 langtidsledige personer pr. november 2015 Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Formålet er at sætte fokus på jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelses og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemeldinger. Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Samarbejdsgrad 29,0 % i perioden januar til juli 2015 Samarbejdsgraden viser, hvor mange virksomheder der på et givent tidspunkt har en person i virksomhedspraktik eller i ansættelse med løntilskud. Al kontakt vedrørende job på jobnet, jobformidling, rekruttering, ansættelse af voksenlærlinge, varslingssager, jobrotation, fleksjob, sygemeldte medarbejdere, 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget opkvalificering af evt. kommende medarbejdere, opsøgende virksomhed, hvor virksomhedernes behov afdækkes o.lign. indgår ikke i samarbejdsgraden. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension. Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 78 fuldtidspersoner i november og 81 i gennemsnit fra januar til november. Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Jobcentret skal medvirke til, at der etableres flere jobrotationsforløb på det private og offentlige arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 53,9 fuldtidspersoner (bevilget pr november 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Jobcentret skal have større fokus på vejledning til flygtninge og indvandrere med henblik på at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Jobcentret skal afdække mulige løsninger til at øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i november 2015 Status: 73 personer i november og 75 fuldtidspersoner i gns. i perioden januar til november Indsatsområde 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. august Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forslag til pilotprojekt blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 20. oktober Status på pilotprojektet behandles på særskilt sag på denne dagsorden. Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Status: Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 30. april 2015 besluttet tre aktiviteter i 2015: Udvidelse af pladser på virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder og undersøge muligheder for særlige tilbud til borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager Forslagene er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. maj Opfølgning på aktiviteterne i 2015 blev behandlet på arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. november Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. november bilag..pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan december møde.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den jobcamp 16 den 10. og 11. november 2016 skal lægges ind i arbejdsplanen. Desuden flyttes mødet torsdag den 22. december 2016 til tirsdag den 20. december Med disse ændringer godkendes arbejdsplan for

30 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om samarbejdsaftale mellem skoleforvaltningerne i Nord- og Syddjurs Kommuner og UU Djursland P08 15/20259 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er indgået en samarbejdsaftale mellem skoleforvaltningerne i Nord- og Syddjurs Kommuner og UU Djursland. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen mellem grundskolerne og UU Djursland om uddannelsesvejledningen til eleverne i klasse. Aftalen præciserer bl.a. opgavedelingen i forbindelse med mødeaktivitet, forældresamarbejde m.m. Samarbejdsaftalen mellem grundskolerne og UU Djursland er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale mellem overbygningsskolerne og UU Djursland 2015.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 28

31 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgsmødet vil der blive orienteret om følgende: Møde med kontaktudvalg for syge borgere i Norddjurs Fyraftensarrangement for virksomhedscentre 4. februar 2016 Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Fyraftensarrangement for virksomhedscentre.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Lars Pedersen orienterede om, at dialogforum for socialt udsatte er interesserede i at høre mere om udviklingen af socialt økonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Taget til efterretning. 29

32 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om ankeafgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra og med 9. november 2015 til og med 7. december 2015 kommet i alt 12 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. 5 sager er stadfæstet 2 sager er stadfæstet og ændret - 1 sag ændret, da der ikke skal ske fradrag i ressourceforløbsydelse for juni sag ændret, da udbetalt tabt arbejdsfortjeneste alene skal fradrages ressourceforløbsydelse for juli sag er ændret, da borgeren var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom på det tidspunkt, hvor udbetalingen af sygedagpenge blev standset 1 sag er hjemvist, da kommunen skal tage stilling til, om udgift til etablering er af afgørende betydning for borgers eller borgers families livsførelse 2 sager er afvist, da klagerne er modtaget for sent 1 sag er genoptaget, da kommunens afgørelse ikke var ledsaget af klagevejledning Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 30

33 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Ankestyrelsens afgørelser i 2015 frem til 7. december.pdf /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 31

34 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Budget Udmøntning af puljer og besparelser 1. Samlet besparelseskatalog - AU.pdf (153055/15) 2. Notat - oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag.pdf (176712/15) 3. Evaluering af pilotprojekt med økonomi sparring 1. Notat - Evaluering af pilotprojekt med økonomi sparring.pdf (175899/15) 2. Dansk Folkehjælp - Projektbeskrivelse.pdf (175891/15) 4. Godkendelse af rapport fra studietur til Edinburgh 1. Rapport fra arbejdsmarkedsudvalgets studietur til Edinburgh 2015.pdf (176708/15) 8. Digitaliseringsstrategi 1. Digitaliseringsstrategi pdf (173295/15) 9. Budgetopfølgning AU pr ultimo november Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo nov 2015.pdf (175138/15) 10. Opfølgning på indsatser AU pr. november Opfølgning på indsatser AU pr. november bilag..pdf (175931/15) 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan december møde.pdf (176173/15) 12. Orientering om samarbejdsaftale mellem skoleforvaltningerne i Nord- og Syddjurs Kommuner og UU Djursland 1. Samarbejdsaftale mellem overbygningsskolerne og UU Djursland 2015.pdf (175362/15) 13. Gensidig orientering 1. Fyraftensarrangement for virksomhedscentre.pdf (176164/15) 14. Orientering om ankeafgørelser i Ankestyrelsen 1. Ankestyrelsens afgørelser i 2015 frem til 7. december.pdf (176169/15) 32

35 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) 33

36 Bilag: 1.1. Samlet besparelseskatalog - AU.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 17. december Kl. 15:35 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Indsats overfor sygemeldte i opfølgning Afdeling for Tidlig indsats og opfølgning, Sygedagpenge Sygedagpenge. (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,256-1,685-1,685-1,685 Indtægter Netto -1,256-1,685-1,685-1,685 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O201 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Sygedagpengereformen fra 2014 medfører, at sygemeldte, der er sygemeldt ud over 5 mdr. (22 uger), ikke automatisk fortsætter på sygedagpenge. Forvaltningen skal inden 22 uger foretage en vurdering af, om sygedagpengeperioden kan forlænges efter forlængelsesreglerne. Såfremt der ikke kan ske en forlængelse af sygedagpenge, skal den sygemeldte have et tilbud om jobafklaringsforløb. Da forvaltningen i opfølgningen inden uge 22 skal have foretaget en revurdering af den sygemeldtes sag, skal der derfor så hurtigt som muligt iværksættes en afklaring, som kan medvirke til beskrivelse af borgerens arbejdsevne. I den forbindelse skal de indsatser og afklaringsforløb, som etableres hurtigt kunne give en beskrivelse af borgerens arbejdsevne til brug for sagsbehandleren, således at der kan foretages en vurdering inden 22 uger. Såfremt Norddjurs Kommune fortsætter med de nuværende eksterne tilbud fra AS3, Markman og Quick Care og optimerer tilbuddene, så de kan medvirke til beskrivelse af borgernes arbejdsevne, samt en afklaring, så forventes det, at borgeren hurtigere kan vende tilbage på arbejdsmarkedet. Udgifterne til tilbuddet skal derfor ses som en investering, som kan medvirke til at færre borgere bliver forlænget på sygedagpenge eller kommer i jobafklaring efter 22 uger. Der forventes at indsatserne kan medvirke til, at 15 færre kommer i forlængelse og 15 færre i jobafklaringsforløb. Indsatsen kan indeholdes i normeringen. Økonomiske konsekvenser 1. Besparelse på jobafklaringsforløb ved 15 færre forløb Der er budgetteret med 144 helårspersoner på jobafklaringsforløb i 2016, som hver er budgetteret til gennemsnitspris kr. på årsbasis. Udgiften per måned er således kr. 1

38 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Det forventes, at kunne reducere antallet af jobafklaringsforløb med 20 forløb dvs. 12 % Jobafklaringsforløbenes varer op til 2 år og borgeren overgår automatisk til jobafklaring hvis borgeren ikke forlænges på sygedagpenge. Jobafklaringsforløbene vurderes at vare i gennemsnit 4,8 måned. udgiften for et jobafklaringsforløb er derfor beregnet til kr. i gennemsnit Den samlede besparelse på 15 færre jobafklaringsforløb bliver derved 0,700 mio. kr. Den øgede indsats er givet ved en øget udgift/investering til eksterne aktører. Den samlede pris på at opnå 15 færre forlængelser beregnes til at være 0,570 mio. kr. 2. Besparelse på SD ved 15 færre SD-forlængelser (efter d 22 ende uge) I 2016 er der budgetteret med 462 helårspersoner på sygedagpenge med en enhedspris på kr. pr. årsperson eller kr. pr. måned. Varigheden på sygedagpengeforløb efter uge 22 er i gennemsnit på 11,6 mdr. Et sygedagpengeforløb efter uge 22 er derfor beregnet til en gennemsnitspris på kr. Besparelse ved på 15 færre forløb efter uge 22 bliver derved 2,010 mio. kr. Den øgede indsats er givet ved en øget udgift/investering til eksterne aktører. Den samlede pris på at opnå 15 færre forlængelser beregnes til at være 0,456 mio. kr. Da investeringen er en merudgift og besparelserne er en mindreudgift beregnes besparelsen som en netto mindreudgift. Oversigtsskema for afkast ved investering i eksterne ydelser Pris i mio. kr. Investering/udgift Resultat af indsats = mindreudgift Total Markman/AS3 mv +1,025 +1, færre jobafklaringsforløb 15 færre SD- forlængelser -0,700-0,700-2,010-2,010 Sum** -1,685 **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. Besparelsen i denne indsats vil skulle ses i sammenhæng med besparelsesforslag 6 og 10, idet det må forventes, at effekten af disse forslag reduceres i kraft af dette forslag, da der vil være færre sygemeldte, som skal forlænges eller i jobafklaring. 2

39 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Færre forlængelse af sygedagpenge med baggrund i arbejdsskader Afdelingen for Tidlig indsats og opfølgning,, Sygedagpenge Sygedagepnge (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -2,168-2,890-2,890-2,890 Indtægter Netto -2,168-2,890-2,890-2,890 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O202 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ved gennemgang af forlængede sygedagpengeforløb har det vist sig, at ca. halvdelen af de forlængede sygedagpengesager er en arbejdsskadesag. Der sker en forlængelse af sygedagpengeperiode, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen har i 2015 en sagsbehandlingstid på ca. 25 mdr. til afklaring af tab af erhvervsevne. Det vurderes, at en reduktion i antallet af arbejdsskadesager samt en tidlig identifikation af arbejdsskadesager vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af forlængede sygedagpengesager. Der skal i den forbindelse iværksættes en tidlig indsats, hvor der i visitationen/opfølgningen skal ske en hurtig afdækning af, hvorvidt borgeren ønsker at anmelde sagen, som en arbejdsskadesag. Såfremt der kan ske en hurtig anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen, med indhentning af relevante lægepapirer, kan der i samarbejde med arbejdsskadestyrelsen tilrettelægges et forløb, som forventes at kunne reducere antallet af forlængede sager med baggrund i en arbejdsskade. Indsatsen forventes ved en tidlig indsats at kunne reducere antallet af forlængelser med baggrund i en arbejdsskade sag på 10 sager årligt. For at kunne iværksætte indsatsen vil det fordre en mindre justering af sagsgange og en opmærksomhed rettet mod arbejdsskadesager tidligt i forløbet. Arbejdsmarkedsområdet har tidligere haft et tæt samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen med henblik på en screening af sygedagpengesager. I et tæt samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen kan der laves planer, hvor borger kan raskmeldes bl.a. med en plan og herunder økonomisk sikring af borger fra Arbejdsskadestyrelsens side. 3

40 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Beregningsgrundlag: Tidlig indsats forventer med indsatserne, at kunne reducere antallet af forlængelser med 10 forlængelser i alt. Ofte oplyses kommunen først meget sent i forløbet på de første 5 måneder (22 uger) om, at årsagen til at borgeren er på sygedagpenge er relateret til en arbejdsskadesag. Den 22. uge er grænsen for, hvornår en arbejdsskade skal indberettes for at kunne blive forlænget på sygedagpenge. De seneste tal viser, at en arbejdsskadesag i gennemsnit tager 25 måneder 1 måned på sygedagpenge koster netto Norddjurs kommune kr./md. Da Tidlig indsats og opfølgning er i stand til at reducere det totale antal af forlængede sager med 10 sager og den samlede periode de omhandlende sager er kortet ned til 5 måneder i stedet for 5 måneder+25 måneder, vil besparelsen blive 10 færre forlængede sager á 25 måneder. Denne besparelse illustrerer den økonomiske effekt af, at 10 arbejdsskadesager bliver afklaret inden 5 måned og at en forlængelse på 25 måneder dermed ikke bliver aktuel. Besparelsen bliver da 10 sager á 25 måneder: I alt 2,890 mio. kr. For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 4

41 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Flere jobrettede samtaler og ekstra tilbud til forsikrede ledige Afdelingen for job- og virksomhedsservice, forsikrede ledige (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,251-0,334-0,334-0,333 Indtægter Netto -0,251-0,334-0,334-0,333 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O203 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen I henhold til lovgivningen består det fremtidige kontaktforløb for forsikrede ledige af 6 jobsamtaler i de første 6 måneder af ledighedsperioden. Derefter vil der være kontakt til den ledige hver 3. måned. Der afgives et aktiveringstilbud af min. 2 ugers varighed efter 3 eller 6 måneders ledighed. Det foreslås, at Norddjurs Kommune med en ekstra indsats sikrer, at de ledige herefter fortsat får en tilknytning til arbejdsmarkedet og at langtidsledighed forebygges, ved at de ledige tilbydes en ekstra aktivitet i form af et virksomhedsrettet tilbud. Målgruppen understøttes i selv at fremskaffe virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller ansættelse som vikar i jobrotationsprojekt, hvis ordinær ansættelse ikke er muligt. Den ekstra kontakt og aktivitet tilbydes efter 6 8 måneders ledighed. Den ekstra aktivitet vil betyde, at den ledige får tilknyttet en jobformidler og at den ledige tilbydes et målrettet jobsøgningsforløb til områder med bl.a. jobåbninger. Hvis det viser sig, at der vil være et individuelt behov for opkvalificering, tilbydes dette til områder med mangel på arbejdskraft med baggrund i den regionale pulje. Den ekstra aktivitet vil betyde, at forsikrede ledige skal være indstillet på at være mere i aktivering, end loven kræver. Endvidere at de samtidig med deltagelse i aktivering skal være aktiv jobsøgende. Skulle der i forbindelse med tilsagn om ordinær ansættelse være behov for opkvalificering vil der være en kommunal udgift på 20 % af udgifterne til opkvalificering. Denne udgift vil være opvejet af, at personen overgår til selvforsørgelse. Effekten af indsatsen vil være en måneds reduktion i forsørgelse af 45 ledige. Økonomiske konsekvenser Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget

42 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Besparelse ved at dagpengeperioden forkortes 1 måned Antal forsikrede ledige (helårspersoner) Målgruppe (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 76,864 76,100 75,406 74,549 Budgeteret årlig enhedspris (kr)* Månedlig enhedspris (kr.)* Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) Besparelse** 0,251 0,334 0,334 0,333 *Nettopris **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 6

43 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Intensivt kontaktforløb for modtagere af arbejdsmarkedsydelse Afdelingen for job- og virksomhedsservice, forsikrede ledige (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,334 Indtægter Netto -0,334 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O204 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ledige, der har opbrugt deres ret til dagpenge eller den særlige uddannelsesydelse, har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen kan modtages i en begrænset periode med baggrund i en individuel forudsætning. Senest 4 uger efter overgangen til arbejdsmarkedsydelsen, skal modtagere af arbejdsmarkedsydelsen i henhold til lovgivningen have et virksomhedsrettet tilbud af min. 13 ugers varighed. Såfremt modtageren er ufaglært, er der mulighed for op til 8 ugers uddannelse. Når disse tilbud er afgivet, er der herefter kontakt til modtagere af arbejdsmarkedsydelsen hver 3. måned. For at fastholde og understøtte målgruppens arbejdsmarkedsrettede perspektiv foreslås en ekstra indsats med en aktiv og vedholdende jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen tilbydes en ekstra aktivitet i form af et intensivt kontaktforløb. I det intensive kontaktforløb tilbydes 6 jobsamtaler i en periode på 13 uger. Jobsamtalerne vil have fokus på ordinære job uanset timetal. Målgruppen vil derudover få individuel hjælp til at udarbejde et fyldestgørende CV, lave skriftlige og telefoniske ansøgninger. Endvidere hjælp til personlige henvendelser i virksomhederne. Målgruppen vil få egen jobformidler. A-kasserne vil blive inddraget i aktiviteten efter behov. Modtagere af arbejdsmarkedsydelse skal være indstillet på, at deltage i flere aktiviteter end loven foreskriver. De skal også være indstillet på, at der vil blive formidlet job af kortere varighed og varierende timetal. Det forventes, at indsatsen vil medføre, at arbejdsmarkedsydelsen afkortes med gennemsnitlig 2 måneder for 25 personer. 7

44 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Økonomiske konsekvenser 29. oktober 2015 Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget Da arbejdsmarkedsydelsen bortfalder i 2016 vil der kun kunne opnås en besparelse i Besparelse ved at arbejdsmarkedsydelsesperioden forkortes med 2 måned for deltagerne Antal arbejdsmarkedsydelsemodtagere (helårspersoner) Deltagene dagpengemodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 3, Budgeteret årlig enhedspris (kr.)* Budgeteret månedlig enhedspris (kr.)* Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) 50 Besparelse (mio. kr.)** 0, *Nettopris **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. 8

45 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Nr. Målrettet jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere O205 Afdelingen for job- og virksomhedsservice, jobparate kontanthjælpsmodtagere (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,260-0,345-0,343-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,260-0,345-0,343-0,340 nej - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i henhold til lovgivningen have 3 jobsamtaler i de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Derefter vil der være jobsamtaler hver 3. måned. Første aktiveringstilbud gives efter 3 måneders ledighed. Derefter afgives tilbud hver 6. måned. For at målgruppen kan fastholde det arbejdsmarkedsrettede perspektiv, tilbydes der en indsats, som skal understøtte en aktiv og vedholdende jobsøgning og forebygge langtidsledighed. Med baggrund heri foreslås, at målgruppen tilbydes et målrettet jobsøgningsforløb af 2 ugers varighed, da målgruppen ikke tidligere har modtaget tilbud om denne form for jobsøgningsaktivitet. Forløbet tilrettelægges som et individuelt forløb tilpasset den enkeltes baggrund og forudsætninger. Der vil være særlig fokus på motivation, selvværd, ansvar for eget liv og ønsket om at få et arbejdsliv. Målgruppen får hjælp til at udarbejde et fyldestgørende CV. Endvidere tilbydes hjælp til at få lavet en god og målrettet ansøgning. Der gives træning i telefonisk kontakt til virksomheder og træning i deltagelse i en ansættelsessamtale. Det forventes, at målgruppen som minimum vil opnå at indgå i virksomhedspraktik efter jobsøgningsforløbet, men målet vil være ordinære jobs. Derudover vil målgruppen indgår i arbejdsmarkedsområdets jobformidling. Jobsøgningsforløbet medfører, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være indstillet på at deltage i aktiviteter, som ligger udover lovgivningens krav. Endvidere at der stilles større krav til egen indsats. Som jobparat kontanthjælpsmodtager skal man i højere grad gøre brug af selvbetjeningsværktøjer og hjælp til selvhjælp. Udgiften til jobsøgningsforløb skønnes at udgøre max ,00 kr. pr. deltager. Det forventes, at effekten af indsatsen vil være en reduktion i forsørgelsen, således at kontanthjælpen afkortes med gennemsnitlig en måned for 40 personer på årsbasis. 9

46 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Økonomiske konsekvenser Effekten af besparelsesforslaget er beregnet ud fra nettotal fra budget Besparelse ved at kont.hj.perioden forkortes 1 måned Antal kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Deltagende kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,820 98,616 97,060 95,520 Budgeteret årlig enhedspris (kr.) Månedlig enhedspris (kr.) Samlet forkortelse på ydelsen for deltagerne (måneder) Besparelse* 0,260 0,345 0,343 0,340 * For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 10

47 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Fast-Track/Fastholdelse (vend-i-døren) Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning, Sygedagpenge (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,191-1,588-1,588-1,588 Indtægter Netto -1,191-1,588-1,588-1,588 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O206 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen I Norddjurs Kommune har der de seneste år været fokus på fastholdelse af sygedagpengemodtagere på deres arbejdsplads. I forbindelse med sygedagpengereformen er der endvidere indbygget muligheden for at anvende en fast-track-løsning. Fast-track-løsningen giver både virksomhed og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end 8 uger og dermed risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom. Fastholdelse kombineret med Fast-track foreslås yderligere udbygget som led i den tidlige indsats, således at antallet af sygedagpengesager til opfølgning minimeres. Indsatsen kan optimeres ved planlægning og screening af sager, således at fastholdelseskonsulent/jobkonsulent kan igangsætte virksomhedsrettede tiltag hurtigt. Der er allerede i gangsat tiltag, som skal udbygges, herunder beskrivelse af arbejdsgange og sagsflow. Opgaven kan løses indenfor normering med justering og prioritering af arbejdsopgaver. Indsatsen kræver en tæt kontakt med sygemeldte, således at der kan iværksættes en fastholdelse. Desuden vil indsatsen kræve, at borgeren bliver udfordret og motiveret til at komme i gang på trods af sygdom. Derudover vil der være en tæt dialog med de forskellige arbejdspladser både i offentlige og private virksomheder, således at de får kendskab til indsatserne herunder Fast-track og medvirker til at gøre en aktiv og social indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere. Det forventes, at indsatsen kan forhindre, at 25 sager årligt ikke bliver til sygedagpengesager. Økonomiske konsekvenser Varigheden for en person på sygedagpenge er som udgangspunkt på 22 uger. 22 uger svarer til 5,5 måned. 1 måned på sygedagpenge er budgetteret til kr. i 2016, hvorfor en sygedagpengesag i gennemsnit. koster kr. i Da Fast-track/Fastholdelse (vend-i-døren) metoden af fagpersonale vurderes til at kunne give 50 færre sygedagpengesager årligt bliver mindreudgiften i alt 1,588 mio. kr. For år 2016 er 11

48 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 12

49 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Tidlig indsats (vend i døren) Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,117-1,561-1,561-1,561 Indtægter Netto -1,117-1,561-1,561-1,561 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O207 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Forslag til, at optimere den tidligere indsats for nye kontanthjælpsmodtagere o. 30 år, således at der inden for den første uge tilknyttes en jobkonsulent og der iværksættes en virksomhedsrettet indsats. Det forventes, at indsatsen inden for et år kan medvirke til at 15 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende. Indsatsen fordrer mindre justeringer af samarbejdet mellem sagsbehandler og jobkonsulenter, samt bedre udnyttelse af vore virksomhedscentre. Opgaven kan løses inden for normeringen. Økonomiske konsekvenser Det forventede antal kontanthjælpsmodtager sættes i forhold til den budgetterede forventede omkostning pr overslagsår. Den heraf beregnede enhedspris ganges med antallet af forventede færre kontanthjælpsmodtagere, hvorved den samlede besparelse opstår Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,821 98,616 97,061 95,520 Budgetteret enhedspris (t. kr.) Reduktion af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Besparelse (mio. kr.)* 1,117 1,561 1,561 1,561 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 13

50 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel CV-værksted for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Afdelingen for tidlig indsats og opfølgning, kontanhjælpsmodtagere (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,390-0,520-0,520-0,520 Indtægter Netto -0,390-0,520-0,520-0,520 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O208 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal have et ret og pligt tilbud, hvor de tilbydes et CV-værksted. Da målgruppen ofte har andre forhindringer end ledighed og kan have vanskeligt ved at se sig selv på arbejdsmarkedet, skal der etableres et særligt CVværksted, hvor der også arbejdes med kompetencer og kompetenceudvikling. Pr. 1. januar 2016 skal alle kontanthjælpsmodtagere have et CV på jobnet. Med baggrund heri forventes det, at der skal udvikles et tilbud til alle kontanthjælpsmodtagere som led i en tidlig indsats, således at alle kan få et relevant CV på jobnet. Opgaven kan løses inden for normeringen med prioritering af arbejdsopgaverne. Der kan forventes udgifter til lokaler, såfremt det ikke er muligt, at afholde forløbene på rådhuset. Derudover vil der skulle stilles computere samt undervisningsmateriale til rådighed. Der forventes, at indsatse på årsbasis kan medvirke til at 5 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, samt at rettighed på ret og pligt tilbud efterkommes, så der kan indhentes refusion på aktiviteten. Aktiviteten vil løbende have ca personer i gang pr. uge. Økonomiske konsekvenser Det forventede antal kontanthjælpsmodtager sættes i forhold til den budgetterede forventede omkostning pr overslagsår. Den heraf beregnede enhedspris ganges med antallet af forventede færre kontanthjælpsmodtagere, hvorved den samlede besparelse opstår. Besparelse ved at 5 kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,821 98,616 97,061 95,520 Budgetteret enhedspris (t) kr Reduktion af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Besparelse (mio. kr.)* 0,390 0,520 0,520 0,520 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 14

51 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Udvidelse af virksomhedsrettet indsats Afdelingen for Tidlig indsats og opfølgning, Kontanthjælp (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,210-0,280-0,280-0,280 Indtægter Netto* -0,210-0,280-0,280-0,280 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O209 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Arbejdsmarkedsområdet har aftaler med ca. 25. virksomhedscentre. Da den virksomhedsrettede indsats skal prioriteres, foreslås, at samarbejdet med virksomhedscentrene prioriteres, således at virksomhedscentrene løbende er fyldt op. Endvidere at der skal oprettes 5 yderligere virksomhedscentre med plads til 15 ekstra aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Med baggrund heri vurderes, at ca. 25 flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan komme i virksomhedsrettet indsats. Ud af disse forventes, at 5 kommer i arbejde inden for et år. Indsatsen skal prioriteres, og jobkonsulenterne skal medvirke til, at der laves flere aftaler for at etablere virksomhedscentre Økonomiske konsekvenser Opgaven kan løses indenfor normeringen. Der forventes yderligere udgifter til mentorer i virksomhedscentrene. Den nuværende mentoraftale betyder, at udgiften til et virksomhedscenter er 350 kr. per person i et virksomhedscenter. Indsatsen forventes at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med 5 indenfor et år. Udgiften til forsørgelsen er beregnet med baggrund i den budgetterede enhedspris for budget

52 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Besparelse ved at 5 kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde Kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Budget (mio. kr.) 99,820 98,616 97,060 95,520 Budgetteret enhedspris (t)kr Reduktion af aktivitetsparate kontanhjælpsmodtagere Besparelse (mio. kr.) 0,390 0,517 0,514 0,510 Udgift ved udvidelse af virksomhedsrettet indsats (mentoraftale) Ekstra pladser Pris per person per uge antal uger Samlet udgift ved udvidelse (mio. kr.) 0,177 0,236 0,236 0,236 Samlet besparelse (mio.kr.)* 0,213 0,282 0,278 0,273 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 16

53 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Reduceret længde på jobafklaringsforløb Afdelingen for ressource og udvikling, jobafklaringsforløb (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -1,106-1,475-1,475-1,475 Indtægter Netto -1,106-1,475-1,475-1,475 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O210 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Norddjurs Kommune bør have et potentiale for bremse tilgangen og derved reducere antallet af borgere på jobafklaringsforløb, da Norddjurs Kommune er den kommune som %-vis har flest på jobafklaringsforløb, således at der fra start ligger en fast max. tidsplan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, som borgeren kender til og er tryg ved. Vi vil indføre som mål, at jobafklaringsforløbene i gennemsnit har en varighed på 6 måneder. Tilgangen til Jobafklaringsforløbene kan ligeledes begrænses ved at have et mål om, at de i gennemsnit har en varighed på 6 måneder. For borgerne vil dette betyde, at deres fremtidige forsørgelsesgrundlag hurtigere bliver afklaret. Det fremtidige forsørgelsesgrundlag kan være tilbage til ordinær beskæftigelse, A- dagpenge eller ressourceforløb. I forhold til at afkorte forløbene, kan man indføre, at Rehabiliteringsteamet aktivt tager stilling til længden af jobafklaringsforløbene. Økonomiske konsekvenser Beregningen af besparelsen er baseret på brutto budgettal Ved en indsats på forløb over 52 uger forventes, at 10 helårspersoner kommer i selvforsørgelse og for 20 helårspersoner reduceres længden af jobafklaringsforløbet, således at forløbene kommer under 1 års varighed. Antal borgere Brutto pris Refusion* NDK betaler Total (mio. kr.) , , , ,468 Total 21, , , , ,846 Total 20,187 Samlet besparelse** 1,475 * Selvfinansieringssats **For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 17

54 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Reduktion i omkostningen til anvendelse af eksterne aktører til aktivering Afdelingen for Ungeindsats (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,162-0,216-0,216-0,216 Indtægter Netto -0,162-0,216-0,216-0,216 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O211 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ungeindsatsen har behov for et aktiveringstilbud til unge under 30 år, som kan medvirke til, at de kommer nærmere en afklaring til uddannelse eller job. I den forbindelse foreslår Ungeindsatsen, at brugen af eksterne aktiveringstilbud hos anden aktør reduceres og at der i langt højere grad benyttes virksomhedscentre og produktionsenheden samt eget tilbud i den vestlige del af kommunen. Baggrunden for forslaget er, at der som supplement til de almindelige afklarings- og uddannelsestilbud, skal kunne tilbydes de unge et virksomhedsrettet tilbud. Det virksomhedsrettede tilbud skal bl.a. hjælpe den målgruppe af unge, som kan have vanskeligt ved at se sig selv i uddannelse til gennem et virksomhedsrettet tilbud at blive motiveret til uddannelse eller job. Det forventes, at yderligere 10 unge i Ungeindsatsen kan anvende virksomhedscentre og produktionsenheden som aktiveringstilbud fremfor eksterne tilbud. Konsekvens for de 10 unge vil være, at de i mindre grad får medindflydelse på valg af aktiveringstilbud såfremt sagsbehandler og virksomhedskonsulent vurderer, at det interne tilbud er det rigtige tilbud til den unge. Det betyder også, at såfremt de ikke møder op/misligeholder aftalen (på baggrund af ovennævnte) så sanktioneres de. Erfaringsmæssigt vil det udløse en del klager. Økonomiske konsekvenser Beregning af besparelse, hvis 10 borgere flyttes fra eksterne tilbud til interne tilbud, er beregnet ud fra den gennemsnitlige udgift per uge for henholdsvis eksterne og interne tilbud. Det forudsættes, at priserne ikke ændres i overslagsårerne. Besparelse ved at bruge flere interne tilbud Gns. pris pr. uge Gns. varighed Samlet pris (kr.) Samlet udgift (mio. kr.) Eksterne tilbud ,480 Interne tilbud ,264 Total besparelse (mio. kr.)* 0,216 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 18

55 Arbejdsmarkedsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår 29. oktober 2015 Titel Omkostningsreduktion ved 14 dages forkortelse på det dyreste trin Afdeling for ungeindsats, uddannelseshjælp (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,335-0,446-0,446-0,446 Indtægter Netto -0,335-0,446-0,446-0,446 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. O212 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Ungeindsatsen foreslår, at den tidlige indsats overfor alle målgrupper af unge under 30 år optimeres. Derfor foreslås, at der ved gennemgang af sagsgange og sagsflow sker en optimering af indsatsen og kontakten til den unge. Indsatsen skal medvirke til, at alle unge løbende skal have en oftere og tættere kontakt til deres sagsbehandler, således at der kan foregå en hurtigere afklaring. I den forbindelse forventes det, at indsatsen kan medvirke til at afkorte forsørgelsen for unge over 52 uger, med 14 dage, samtidig med at indsatsen og kontakten intensiveres. Der vil fremover altid være parallelindsats unge med psykiske udfordringer uden diagnoser (eller andre lidelser der ikke umiddelbart kan friholde dem fra aktivitet) sættes i aktivering dagen efter henvendelse til Jobcentret. Konsekvensen kan blive at borgere både de med og uden lidelser vil klage over den tidlige indsats dette har ikke på samme måde været praktiseret tidligere. Der vil også blive stadfæstet flere sanktioner, da erfaringen er, at borgere bliver væk fra/melder sig syge, når de føler sig pressede af systemet. Økonomiske konsekvenser Ved at forkorte den tid som borgere er i forsørgelse under ungeindsatsen med 14 dage, kan der sikres en besparelse. Der forkortes på sager over 52 uger. Beregningen sker med baggrund i refusionstrin 4 for 156 borgere der har været i uddannelse i mere end 52 uger er refusionen 20%. Det er i denne gruppe, at der er mulighed for den største økonomiske besparelse. Besparelse ved at reduktion på 14 dages undervisning Bruttoomkostning pr borger (kr./år) Bruttoomkostning pr borger (kr./måned) Med 20 % refusion bliver nettoomkostningen (kr.) Besparelse (mio. kr.)* 0,335 0,446 0,446 0,446 *For år 2016 er værdien af alle besparelser reduceret med 1/4, da besparelsesforslagene vil tage tid at implementere. Den fulde effekt af besparelsen opnås dermed ikke før 2017 og frem. 19

56 Bilag: 1.2. Notat - oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 17. december Kl. 15:35 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

57 Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Titel: Nr. Indsats overfor sygemeldte i opfølgning 0201 Case: XX er en kvinde på 46 år, som arbejder i daginstitution. Kvinden er sygemeldt med depression og forventer ikke at kunne vende tilbage til arbejdspladsen inden for 8 uger, hvor den første sygeopfølgningssamtale skal finde sted. Da der ikke foreligger dokumentation for diagnosen, depressionen, iværksættes både en lægelig afklaring og en afklaring af borgerens arbejdsevne hos en anden aktør AS3, Markmann eller Quick Care, så borgerens arbejdsevne hurtigt kan afklares. Dermed forventes det, at der kan tilrettelægges et forløb om enten tilbagevenden til arbejdspladsen eller en orientering mod et nyt arbejdsområde, så borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen, og at perioden for sygemelding kan nedsættes. Borgeren mener ikke, at hun kan deltage i aktivitet, da hun har en depression, og derfor har behov for fred og ro. Fortsættelse af sygedagpenge skal vurderes, såfremt borgeren ikke deltager aktiv i at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Titel: Nr. Færre forlængelser af sygedagpenge med baggrund i arbejdsskader 0202 Case1: XX er en tømrer på 39 år, som er sygemeldt pga. fald fra stige. Egen læge forventer ikke, at borgeren kan vende tilbage til tømrerfaget. Der afventes behandling, og dermed på hvilken måde behandlingen kan understøtte arbejdsevnen. Tidlig drøftelse og afklaring sammen med borgeren om, hvorvidt der er tale om en arbejdsbetinget sag, så der hurtigt kan ske en anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen. I samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen vil der kunne trækkes på oplysninger, så der kan foretages en bred vurdering af arbejdsevne og dermed drøftes alternativer til tømrerfaget. Så længe arbejdsevnen ikke er fuldt udredt, vil borgeren skulle nærmere afklares i jobafklaring. Den tidlige afklaring af, hvorvidt det er en arbejdsskadesag eller ej, gør, at der kan iværksættes en jobafklaring i stedet for en forlængelse af sygedagpenge. 1

58 Case 2: XX er en kvinde på 43 år, som arbejder i plejeområdet og er sygemeldt pga. nedslidning. Der er iværksat lægelig afklaring og derudover en afprøvning for at undersøge, hvilke arbejdsfunktioner kvinden kan magte, så arbejdsevnen kan afklares. Det har inden revurderingstidspunktet ved 22. uge ikke været muligt at få dokumentation for, at sygedagpengesagen kan forlænges, og borgeren vil derfor overgå til jobafklaring. Dagen før revurderingstidspunktet meddeler borgeren, at hun har rejst sag om arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen begrundet med stressdepression. Hendes anmeldelse medfører, at sagen pr. automatik forlænges. En arbejdsskade forlænger sygedagpenge indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse (sagsbehandlingstiden kan pt. nå op på 26. mdr.)om, hvorvidt sygdommen er arbejdsrelateret. Titel: Nr. Flere jobrettede samtaler og ekstra tilbud til forsikrede ledige 0203 Case: XX er en kvinde på 48 år, det er kontorassistent. Har været ledig i næsten 1 år. Har senest været i offentligt løntilskud indenfor det administrative område. Har søgt mange kontorjob uden at komme til samtale. Tilbydes nu ekstra hjælp til at finde job. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud kan anvendes. XX har svært ved at udbrede jobsøgningen til flere områder. Søger fortsat snævert indenfor det administrative område. For at prøve nyt arbejdsområde tilbydes virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud indenfor social- og sundhedsområdet. XX ønsker ikke at prøve andet fagområde. Ønsker kun beskæftigelses indenfor det administrative område. Relevant arbejdsløshedskasse inddrages og jobcenteret anmoder om rådighedsvurdering. Titel: Nr. Intensivt kontaktforløb for modtagere af arbejdsmarkedsydelse 0204 Case: XX er mand på 29 år, der er IT-uddannet. Har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 2 år og arbejdsmarkedsydelse i næsten 1 år. Er ikke forsøger. XX har ikke brugt uddannelsen endnu. Er snart forældet. XX tilbydes ufaglært arbejde som lagerarbejder i 18 timer pr. uge. Aftensarbejde og arbejde 1 2 lørdage pr. måned kan forekomme. Løn er i henhold til gældende overenskomst. XX ønsker ikke jobbet. Vil ikke arbejde som ufaglært lagerarbejder. Relevant arbejdsløshedskasse anmodes om at foretage rådighedsvurdering. 2

59 Titel: Nr. Målrettet jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere 0205 Case: XX er en 43 årig kvinde. Ufaglært. Har i mange år arbejdet indenfor køkken, rengøring m.v. Har været ledig i 6 år. Har tidligere modtaget dagpenge, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Føler selv, at hun er nedslidt, men der er ingen lægelig dokumentation for helbredsmæssige begrænsninger. Er vurderet jobparat. XX tilbydes intensiv hjælp jobsøgning. Føler ikke behov for hjælp til jobsøgning, men siger ja til deltagelse for ikke at blive mødt med økonomisk sanktion. XX møder ikke på forløbet, men sygemelder sig. Kontaktes af sagsbehandler. Det aftales, at XX møder efter 2 dage. XX mødes efter 2 dage, bliver 1 dag og sygemelder sig igen. XX rådighedsvurderes. Titel: Nr. Fast-Track/Fastholdelse 0206 Case: XX er en mand på 55 år, som er blevet opereret i venstre fod. Manden er underviser og går og står meget i forbindelse med undervisningen. Da han pga. operationen vil være sygemeldt i mere end 8 uger, tages der hurtigt kontakt til arbejdspladsen med henblik på at få udarbejdet en plan for fastholdelse. Ved en rundbordssamtale på arbejdspladsen laves aftale om arbejdsopgaver, som ikke belaster benet f.eks. siddende arbejde med udarbejdelse af undervisningsplaner. Derudover aftales plan for gradvis tilbagevenden til fuld tid. Borgeren meddeler efter en uge, at han ikke så hurtigt kan vende tilbage, da han har ondt i benet og sygemelder sig derfor på fuld tid. Borgeren skal medvirke til at være aktiv, så han hurtigst muligt kan vende tilbage på fuld tid,og det skal vurderes, om han fortsat kan få sygedagpenge. Titel: Nr. Tidlig indsats 0207 Case: Borger Y henvender sig i Tidlig Indsats og søger kontanthjælp. Baggrund for ansøgningen er ophør af sygedagpengeudbetaling pga. varighed. Y er gift, og der søges således om supplerende kontanthjælp til ægtefælles indtægt. Ved samtalen mødes Y af sagsbehandler og jobkonsulent. På baggrund af de oplyste helbredsforhold i sygedagpengesagen finder sagsbehandler at der er mulighede for at etablere praktikforløb. Y mener ikke, at hun kan deltage i praktikforløb på grund af hendes sygdom. Sagsbehandler fastholder og tilbyder sammen med jobkonsulent praktiksted, hvor der kan tages tilbørlig hensyn til skånehensyn. Y beslutter ikke at påbegynde praktik, hvorved der ikke opstartes praktik. Y vil således være afhængig af ægtefælleforsørgelse. 3

60 Titel: Nr. CV-værksted for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 0208 Case: Mandlig kontanthjælpsmodtager på 39 år, som har haft arbejde som ufaglært i perioder, skal have et ret og pligt tilbud. Tilbuddet er et CV-værksted, da der er behov for at få overblik dels over de forskellige ansættelsesperioder og dels mandens kompetencer. Manden siger ja til tilbuddet, men kommer ikke. Sagsbehandler kontakter manden, som siger, at han vil komme næste gang. Manden kommer heller ikke næste gang. I den forbindelse meddeler manden, at han ikke skal på CV-værksted, da han bare kan gå ud og få et arbejde. Der skal rådighedsvurderes, om han er berettiget til kontanthjælp. Titel: Nr. Udvidelsen af virksomhedsrettet indsats 0209 Case: Mandlig flygtning på 28 år fortæller, at han har arbejdet med produktion inden for metal. Som led i kompetenceafklaringen og dermed vurdering af hans erfaring og kendskab til området, skal der dels ske en kompetenceafklaring på en erhvervsskole og et arbejdsforløb i en virksomhed. Såfremt det ikke er muligt at få borgeren ud på en privat arbejdsplads i praktik, vil der være behov for en afprøvning i et virksomhedscenter, som kan tage flygtninge i praktik. Titel: Nr. Reduceret længde på jobafklaringsforløb 0210 Case: En sygemeldt i jobafklaringsforløb har i to praktikker udvist en arbejdsevne på ca. 25 timer om ugen. Den helbredsmæssige tilstand er stationær, og praktikkerne har været i overensstemmelse med den sygemeldtes skånebehov og må anses for at have givet et retvisende billede af arbejdsevnen. Der er ikke mulighed for en udvikling af arbejdsevnen, og sagsbehandler vurderer på en baggrund, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. I dette tilfælde standses ressourceforløbsydelsen under jobafklaring efter bestemmelsen om stationær tilstand, og borgeren må stille sig til rådighed på arbejdsmarkedet 25 timer om ugen. 4

61 Titel: Nr. Reduktion i omkostning til anvendelse af eksterne aktører til aktivering 0211 Case: Ung pige har været i et tilbud i 6 måneder 3x2 timer om ugen. Hun er stabil i fremmøde. Hun har psykiske problemer, og fortæller, at hun har det godt i tilbuddet. Hun kan godt lide at være der, og er glad for at være med til at lave mad til de andre. Der beskrives ikke progression ift. tilknytning til uddannelse / job, og der kan ikke peges på, hvordan tilbud kan hjælpe til at sikre denne progression. Det vurderes, at tilbud skal afbrydes, og der peges på, at hun i stedet skal i virksomhedsrettet tilbud med henblik på at blive brancheafklaret ift. uddannelse. Hun henvises til intern mentor med henblik på at sikre en rolig og tryg overgang fra nuværende tilbud til jobkonsulent / virksomhedspraktik. Der er ikke grundlag for at fortsætte tilbuddet, da det er for dyrt ift., at der ikke er progression mod uddannelse, og det er ikke er nok, at hun er glad for at være der. Hun er utilfreds med, at forløbet skal stoppe, og oplever, at sagsbehandler spænder ben for, at hun kan være et sted, hvor hun er glad for at være. Titel: Nr. Omkostningsreduktion ved 14 dages forkortelse på det dyreste trin 0212 Case: XX er 24 år og har været kendt i det kommunale system, siden han var barn. Han har været anbragt på institution størstedelen af sin ungdom og har siden sit 18 år været forsørget af kontanthjælp / uddannelseshjælp. XX har været kortvarigt i job, da han var 20 år men blev fyret på grund af for meget fravær. Han har ikke haft yderligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Han har 9. klasse og har ikke været i gang med yderligere uddannelse. Han har i de sidste år ikke været i aktivering grundet helbredsmæssige problemer af psykisk karakter. Han har diagnoserne angst og tilbagevendende depressioner. Han henvises til aktivering 12 timer om ugen fordelt på 3 dage. Han tildeles samtidig en mentor til at følge og støtte ham. Der er tæt samarbejde mellem sagsbehandler, lokalpsykiatrien, mentor og tilbudssted, og alle vurderer, at det er en rimelig plan og at der er taget hensyn til de skånebehov han har. XX ønsker ikke at deltage i den lagte plan men vil blive vurderet ift. rådighed og evt. sanktion i ydelse, hvis han vælger ikke at møde op i aktivering. 5

62 Bilag: 3.1. Notat - Evaluering af pilotprojekt med økonomi sparring.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 17. december Kl. 15:35 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

63 Evaluering af pilotprojekt med økonomisk sparring December 2015 Fra 1. maj til 1. november 2015 har Norddjurs Kommune kørt et pilotprojekt omkring økonomisk sparring sammen med konsulenthuset BirBond Consult. Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse bedt om en evaluering af pilotprojektet. Antal henvisninger til projektet: Der er i alt blevet henvist 17 borgere til BirBond Consult i løbet af projektperioden. 9 borgere er mødt op til økonomi sparringen. 3 borgere har fortrudt efter at have aftalt tid, og er deraf udeblevet. 1 borger fik ordning med sin bank i mellemtiden, og kom i virksomhedspraktik. 2 borgere vendte ikke tilbage på opkald og mails. 2 borgeres bostøtter vendte ikke tilbage på opkald. Evalueringen fra BirBond Consult: Flere borgere er kommet i håb om at BirBond Consult har kunnet være behjælpelig med gældssanering, trods dette ikke er en del af ydelsen fra BirBond Consult. Borgerne, har trods dette, fået hjælp til at samle dokumentation frem til brug for medtagelse til frivillig retshjælp. Alle borgere, der har været til økonomi sparring, har alle fået udarbejdet et oversigtsbudget, som er blevet gennemgået og drøftet for eventuelle besparer. Konsulentens kommentarer til ulemper, fordele og forslag til projektet: Ulemper ved økonomi sparringen: 1) Hvis en borger skal have den optimale økonomi sparring, er det i nogle situationer en mangel, at der ikke kan ydes juridisk bistand, i form af hurtig afklaring til borgeren angående eventuel gældssanering. 1

64 Fordele ved økonomi sparringen: 2) Borgeren får et bedre indblik i egen økonomiske situation, og udleveret et oversigtsbudget, som vedkommende kan bruge fremadrettet, enten til yderligere snak med bank, kreditorer og eventuel frivillig retshjælp. Forslag: 3) Hvis Norddjurs Kommune vælger at fortsætte med økonomi sparringen hos BirBond Consult, skal forventningsafstemningen mellem sagsbehandlere, bostøtter og mentorer være tydelig således, at alle parter er klar over hvad økonomi sparringen indebærer inden de henviser borgerne. På den måde opstår der ikke forvirring hos borgeren, når de ankommer til BirBond Consult. 4) Et alternativ kan være, at BirBond Consult giver bostøtter og mentorer en oplæring i brugen af oversigtsbudgettet, og teknikker til forhandling af afdragsordninger med kreditorer. Forvaltningen har været i kontakt med de sagsbehandlere der har henvist borgere til økonomi sparringen, for at få deres input til evalueringen af pilotprojektet. Evalueringen fra sagsbehandlerne: Generelt er sagsbehandlerne tilfredse med projektet. En enkelt sagsbehandler fortæller dog, at det ikke er hendes opfattelse, at borgeren fik det ønskede ud økonomi sparringen. Flere af sagsbehandlerne fortæller, at projektet er rigtig godt, men det er et problem, at mange af borgerne ikke møder op til den henviste og aftalte økonomi sparring. På trods af dette fortæller sagsbehandlerne, at projektet er et rigtig godt tilbud. o Særligt i forhold til den målgruppe hvor borgerne skal ned fra en høj ydelse til en lavere ydelse (dagpenge/uddannelseshjælp kontanthjælp) er det godt for borgeren, at få et overblik over egen økonomi. o Selve processen og kontakten mellem sagsbehandlerne og konsulenten fra BirBond får kun rosende ord med på vejen. 2

65 o En sagsbehandler fortæller, at kommunen ved hjælp af projektet har undgået, at få en administrativ sag på halsen, samt at pågældende borger har fået god hjælp til at komme igennem en svær økonomisk krise. Sagsbehandlernes kommentarer til ulemper, fordele og forslag til projektet: - Flere af jobkonsulenterne fortæller, at det er godt, at borgeren får lagt et budget, men det de virkelig har brug for er, at konsulenten fra BirBond hjælper borgeren videre med juridisk bistand til en snak med banken og/eller eventuelle kreditorer. - En enkelt sagsbehandler nævner, at det kunne være en fordel hvis man kunne pålægge borgeren til at møde op til økonomi sparringen, da det ofte er borgerens økonomiske problemer der blokerer for videre udsyn i sagen. - En enkelt sagsbehandler fortæller, at hun tror der er behov for et lavere niveau end det BirBond tilbyder. 3

66 Bilag: 3.2. Dansk Folkehjælp - Projektbeskrivelse.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 17. december Kl. 15:35 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

67 - hjælp os at hjælpe andre Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning

68 - hjælp os at hjælpe andre Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation... 4 Gennemførelse... 4 Dansk Folkehjælps erfaringsgrundlag... 5 Monitorering, evaluering, rapportering og læring... 5 Formidling og synliggørelse... 6 Spørgsmål og uddybning:... 6 Budget Lokal Økonomirådgivning... 7 Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning

69 - hjælp os at hjælpe andre Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning Dansk Folkehjælp har i 2012 modtaget bevilling til gennemførelse af projekt Frivillig Økonomirådgivning i perioden 2012/2016 målrettet enlige forsørgere på overførselsindkomst og bosiddende i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Erfaringen viser at der er et meget stort behov for en myndigheds- og erhvervsmæssig uafhængig og ikke-kommerciel rådgivning i forhold til den private økonomi for denne målgruppe. Problemstillingen er især den meget udsatte gruppe af borgere, der i et meget stort omfang helt har mistet troen på systemet, såvel det offentlige som det private denne gruppe føler ganske ofte at de er forfulgt og at der sker en resignation overfor rudekuverter, som de har mere end vanskeligt ved at overskue og tage handling på. Erfaringerne og den udviklede praksis og organisering fra dette projekt anvendes nu til at udrulning af lokale økonomiske rådgivninger, hvor dette er muligt og hvor der kan etableres et samarbejde med interesserede kommuner. Dette sker ved at Dansk Folkehjælp opbygger og driver et rådgivningsteam i egnede lokaler som på rådgivningstidspunkterne stilles til rådighed af kommune, faglige organisationer eller lignende - dette kunne f.eks. være i et lokalt frivilligcenter eller værested m.v. Der er ikke nødvendigvis tale om et permanent lokale adgang til et kontor- og/eller mødelokale vil være tilstrækkeligt. Opgaven med at anvende sikrede arkiver f.eks. efter datasikkerhedsloven forsikringsforhold, tavshedsforpligtigelser m.v. varetages af Dansk Folkehjælp. Endvidere stilles nødvendigt IT-udstyr og software til rådighed af samme. Dansk Folkehjælps Økonomiske Rådgivning omfatter hjælp til gennemgang af familiens økonomi og udarbejdelse af budget, oplysning om eventuelle låneomlægningsmuligheder, rådgivning om eventuel gældssanering m.v., ligesom der vil blive tilbud om vejledning/rådgivning af socialfaglig og/eller juridisk karakter. Rådgiverne skal sikre, at den gældrådgivningssøgende med rådgivningen har fået overblik over egen økonomiske situation og rådgiverne har herudover til opgave: at give socialt udsatte familier på overførselsindkomst mulighed for at få et overblik over deres økonomi at give nogle af de socialt udsatte familier bosat i den bevilligende kommune, der er kommet ud i en uoverskuelig økonomisk dårlig situation med megen gæld, rådgivning og hjælp til at få overblik og handlemuligheder i forhold til egen økonomiske situation at give den enkelte forsørger overblik over familiens økonomiske situation, forståelse for at få lagt et realistisk budget og udarbejdet en plan for familiens økonomistyring og mulige afdrag på gæld. at give projektdeltagerne en fremadrettet økonomisk rådgivning sammen med borgeren at foretage en analyse af familiens økonomiske problemer og iværksætte dialog med kreditorer at forebygge, at familier med lav indkomst gældsætter sig udover egne økonomiske evner at medvirke til, at familiens medlemmer (med særligt fokus på børnene) får en bedre livskvalitet Der tilbydes hjælp til gennemgang af familiens økonomi og udarbejdelse af budget, oplysning om eventuelle låneomlægningsmuligheder, rådgivning om eventuel gældssanering m.v., ligesom der vil Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning

70 - hjælp os at hjælpe andre blive tilbud om vejledning/rådgivning af socialfaglig og/eller juridisk karakter. Rådgiverne skal sikre, at den gældrådgivningssøgende med rådgivningen har fået overblik over egen økonomiske situation og rådgiverne har herudover til opgave: at motivere den gældsrådgivningssøgende til at få nedbragt sin gæld og undgå mere gældsættelse at præsentere den rådgivningssøgende for handlemuligheder at motivere den rådgivningssøgende til at tage ansvar Gældsrådgivningen foretages i samspil mellem en projektkoordinator og frivillige, der har erfaring i rådgivning om privatøkonomi, og den socialfaglige rådgivning og/eller juridiske rådgivning gives af kompetente personer med socialfaglig/juridisk uddannelse. Målgruppe Forsørgere på overførselsindkomst Projektets struktur og organisation Dansk Folkehjælp er ansvarlig for projektets gennemførelse. Projektkoordinationen foretages af Dansk Folkehjælps sammen med projektmedarbejderen på det eksisterende projekt Økonomi Rådgivningen. Hvor det er muligt inddrages Dansk Folkehjælps lokalafdelinger, disse afdelinger vil være bagland for projektet, herunder følgende opgaver: At etablere samarbejde med relevante samarbejdspartnere At medvirke til at rekruttere og opkvalificere frivillige gældsrådgivere At medvirke ved visitationen af brugere til gældsrådgivningen/projektet At sikre indhentning af relevant dokumentationsmateriale At sikre løbende evaluering og tilretning af projektet I den økonomiske rådgivning vil de allerede etablerede registreringsmetoder og -værktøjer blive anvendt, dvs. den database der også anvendes i projektet Økonomirådgivning. Der er således ikke tale om at der skal ske en nyudvikling for denne del af rådgivningsvirksomheden. Gennemførelse Projektmedarbejderen mødes med samtlige samarbejdspartnere, udarbejder samarbejdsaftaler og drøfter samt indgår aftaler om rådgivningsforløb. Dansk Folkehjælps Lokalafdelinger lokal frivilliggruppe eller øvrige interesserede lokalforeninger/samarbejdspartnere - tilmelder og påbegynder etablering af lokale rådgivningstilbud. Hvor der ikke findes en lokalafdeling påbegyndes en rekruttering af frivillige rådgivere, via Dansk Folkehjælps hovedkontor eller øvrige relevante rekrutteringsplatforme. Der dannes relevante samarbejdsfora med samarbejdspartnere m.v. Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning

71 - hjælp os at hjælpe andre Der rekrutteres og kompetenceudvikles frivillige rådgivere i.f.t. at kunne tilbyde rådgivning på/i de anviste lokaler. Det udarbejdes løbende procesevalueringer og udviklingen dokumenteres i projektrapporteringen. Dansk Folkehjælps erfaringsgrundlag Dansk Folkehjælp har siden 2012, og med projektperiode til 2016 gennemført projektet Økonomi Rådgivningen Projektet fokuserer primært på enlige forsørgere på overførselsindkomst, som af de kommunale myndigheder er eller vil blive henvist til og tilknyttet Dansk Folkehjælps sociale tilbud til socialt udsatte, f.eks. ferie- og julehjælp, samt enlige forsørgere på overførselsindkomst, som er tilknyttet almennyttige boligforeninger, øvrige lokale foreninger, myndigheder eller frivilligcentre m.v. Der er etableret centralt beliggende rådgivningssteder på henholdsvis Lolland og Falster, hvor forsørgere i socialt udsatte børnefamilier med dårlig økonomi (målgruppen) kan henvende sig for at få hjælp af frivillige med relevante kompetencer, f.eks. med socialfaglig og juridisk viden og/eller fra en bank- eller revisoruddannet frivillig. Projektets brugere forventes hvert projekt-år at blive min. 30 rådgivningssøgende primært bosat i Lolland Kommune, sekundært i Guldborgsund Kommune. Dansk Folkehjælp er en landsdækkende humanitær organisation, som yder hjælp til udsatte mennesker i Danmark og i udlandet. Solidaritet med de svageste og mest udsatte er organisationens grundlæggende fundament. Dansk Folkehjælp blev etableret i 1907 og har i dag 50 lokalafdelinger fordelt over hele Danmark med medlemmer og knap 1 million kollektive medlemmer. Monitorering, evaluering, rapportering og læring Igennem projektperioden sikrer projektkoordinatoren at der indsamles de nødvendige data i.f.t. den individuelle rådgivning. Den individuelle del omfatter således: Registreringsskema. Af registreringsskemaet fremgår flg. oplysninger: Rådgivningssted Navnet på rådgiveren Dato for rådgivningens påbegyndelse Samtykkeerklæring for tilladelse til udfyldelse af registreringsskemaet Personlige oplysninger om den rådgivningssøgende: o Navn, adresse, telefonnummer, evt. o Alder/fødselsdato o Civilstand o Evt. antal børn og deres alder o Boligforhold o Forsørgelsesgrundlag (overførselsindkomst-type) o Årsag til henvendelsen til rådgivningen o Type af gæld o Gældens størrelse o Oplysning om kreditorer Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning

72 - hjælp os at hjælpe andre o Andet. Disse data indgår i en samlet opgørelse over antal modtagere, antal forløb, rådgivninger m.v. De indsamlede dat vil blive anvendt til at afrapportere rådgivningsvirksomheden til den bevilligende myndighed/donor. Formidling og synliggørelse Projekt Økonomirådgivningen vil blive formidlet via Dansk Folkehjælps hjemmeside, og det forudsættes i indgåede samarbejdsaftaler altid at projekter synliggøres via samarbejdspartnerenes egne hjemmesider og infomateriale. Desuden vil det blive forsøgt at få formidlet resultater og erfaringer til relevante faggrupper via faglige medier og ved at indgå i konferencer m.v. I det omfang bevillingsmyndighed/donor ønsker synliggørelse i forbindelse med projektet aftales det via en samarbejdsaftale/bevillingsskrivelse. Spørgsmål og uddybning: Dansk Folkehjælp, leder af National Afdeling, John Pedersen. Tlf: Mail: Økonomirådgivningen: Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning

73 - hjælp os at hjælpe andre Budget Lokal Økonomirådgivning Budget for Lokal Økonomirådgivning til udsatte familier Udgiftsart År 1 År 2 Bemærkninger IT - platform og udstyr - etablering Finansieres af Dansk Folkehjælp Godtgørelse til frivillige rådgivere (tlf. m.v) - op til 5 stk. a Kørsel - frivillige rådgivere - 5 x 200 x 3, Kaffe/mødevand i.f.m. rådgivning m.v. 5 x Administration, forsikring, Datalagring, vejledning m.v IT-Netværk (internetforbindelse) Lokaler - Stilles til rådighed af kommunen Stilles til rådighed af kommunen Total pr. år Total for 2 år Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning

74 Bilag: 4.1. Rapport fra arbejdsmarkedsudvalgets studietur til Edinburgh 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 17. december Kl. 15:35 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

75 Arbejdsmarkedsudvalgets studietur til Edinburgh oktober 2015 Rapport

76 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune gennemførte den oktober 2015 en studietur til Edinburgh i Skotland. Formålet med studieturen var at få et større kendskab til socialøkonomiske virksomheder og erfaringer med opbygning af disse. Endvidere at få indblik i beskæftigelsessystemet i Skotland. Evaluering Studieturen gav arbejdsmarkedsudvalget et godt indblik i forskellige typer af socialøkonomiske virksomheder. De forskellige besøgssteder supplerede hinanden både i forhold til størrelse, typer af virksomheder og hvor længe virksomhederne har eksisteret. Det var tydeligt at mærke, at medarbejderne alle steder var præget at stort socialt engagement i deres arbejde. En anden vigtig erfaring fra de besøgte virksomheder var, at de personer, der står i spidsen for en social virksomhed, både skal have forretningsevner og sociale kompetencer. Begge dele er nødvendigt for at lykkedes med at opbygge en socialøkonomisk virksomhed. Der blev også gjort opmærksom på, at bestyrelsen i socialøkonomiske virksomheder ikke skal bestå af politikere, men af stærke forretningskræfter, som kan bidrage til virksomheden og er risikovillige. At starte en socialøkonomisk virksomhed fra bunden, er meget arbejdskrævende og tager tid. Der er større chancer for succes, hvis en ny socialøkonomisk virksomhed kan knyttes op på andre virksomheder. I Skotland var der også tale om meget frivilligt arbejde i de socialøkonomiske virksomheder, f.eks. i samarbejde med kirken eller lokale uddannelsesinstitutioner. Studieturen dag for dag Onsdag den 21. oktober 2015 Arbejdsmarkedsudvalget ankom til Edinburgh lufthavn til middag lokal tid og kørte direkte fra lufthavnen til første besøg hos McSence i Mayfield. The Mayfield Community Self-Employed Natural Collective Exercise (eller McSence) blev stiftet i 1988 som en reaktion på de store nedskæringer og fabrikslukninger i området. De begyndte at indsamle donationer på 5 pund om ugen fra de lokale handlende med en vision om at starte et virksomhedscenter, der kunne skabe beskæftigelse for de lokale. I første omgang var det aktiviteter indenfor håndværksmæssige fag til vedligeholdelse af huse, som var grundlaget for den første virksomhed i McSence.

77 Der er i dag 5 virksomheder: - McSence Property Maintenance - McSence workspace - McSence Conference centre - McSence Training Services - McSence Help in Home Services Hver af de fem virksomheder har deres egen professionelle ledelse, der sørger for at skabe profit til koncernen. Når året er omme, bliver profitten leveret til moderselskabet McSense Ltd. McSense Ltd bruger herefter profitten til at investere i nye opstart svirksomheder eller alternativt at give det tilbage til samfundet i form af donationer. Mange frivillige grupper i samfundet har modtaget støtte på denne måde, inklusiv alle de lokale skoler og mange individer og familier. Virksomhederne startede i forladte fabriksbygninger, men gennem årene er der blevet bygget nye bygninger, der bliver lejet ud til andre virksomheder. McSence tilbyder blandt andet telefonservice og administrativ assistance til de nystartede virksomheder. Det er erfaringen, at der er en meget stor hjælp for nye virksomheder, at det er andre virksomheder i samme bygninger og at der er mulighed for at trække på fælles serviceydelser. Selvom McSence fokuserer på at levere professionel service til dens kunder, fortsætter det med at være en virksomhed drevet af samfundet og for samfundet. Bestyrelsen arbejder på frivillig basis. McSence er stolt over at være en socialøkonomisk virksomhed, der er startet af private og er blevet højt respekteret i omverdenen af både den private og offentlige sektor.

78 McSence har en fundamental overbevisning om, at et samfund kan hjælpe sig selv til at genskabe partnerskaber mellem alle aspekter af samfundet gennem selvhjælp og øget offentlig opmærksomhed. Det er McSences filosofi, at virksomheden må komme først, fordi uden et blomstrende erhvervsliv, kan samfundet ikke blomstre. Besøget hos McSence viste, hvor vigtigt det er med en engageret ledelse, som er stolte af virksomheden. Det var væsentligt for dem, at de ikke længere var afhængige af støtte fra det offentlige, i det de på nuværende tidspunkt har en egenfinansiering tæt på 100 %. De påpegede ligeledes vigtigheden af, at en socialøkonomisk virksomhed ikke blev begrænset af en bestyrelse bestående af politikere, som typisk er mindre risikovillige. Efter besøget hos McSence blev arbejdsmarkedsudvalget kørt til Edinburgh til indtjek på hotellet. Derefter var der tid til et kort kulturelt indslag inden spisning. Edinburgh Castle Torsdag den 22. oktober 2015 Dagens første besøg var hos Grassmarked Community, som blev skabt i samarbejde med Greyfriars Kirk (den skotske kirke) og Grassmarket Misionen. Grasmarket Misionen blev skabt i 1890 og har historisk bidraget til mange tilbud for hjemløse mennesker i området omkring Grassmarket i Edinburgh. De to parter har arbejdet side om side med hinanden siden 1982 og har udviklet deres fælles projekter over de sidste 30 år. Grassmarket Community project blev skabt som et velgørenhedsprojekt i 2010 af de to partnere, for at viderebringe det arbejde, de hidtil har skabt. Grassmarket Community Project tager en innovativ tilgang til at skabe fællesskab, fristed og støtte til de mest udsatte borgere i samfundet. Gennem mentorordninger, social virksomhed, træning og undervisning, understøtter projektet deltagernes evner til at udnytte deres fulde potentiale for at komme væk fra en løbebane af fejl og fiaskoer.

79 For Grassmarket Community Project er social virksomhed kernen til bæredygtighed i en organisation. Selvom deres rødder er i arbejdet med mennesker, som er hjemløse, har de indset at samfundet har en bredere definition, og de arbejder nu også med mennesker, som oplever mentale og psykiske udfordringer. Derudover driver de en samfundscafe og et træværksted. Grassmarket Community Project tilbyder en række sociale integrations og undervisningsaktiviteter for medlemmer, der sigter efter at højne folks kompetencer og selvværd. Disse inkluderer madlavning, bagning, undervisning, kunst, drama, IT, læsning, skrivning, syning og fotoundervisning. Projektet tilbyder ligeledes et gratis måltid hver mandag fra klokken 16 til 17.30, som er åbent for alle i samfundet. Arbejdsmarkedsudvalget mødtes med den administrerende direktør, som indledte med at fortælle generelt om socialøkonomiske virksomheder i Skotland, som er en hurtigt voksende virksomhedstype. Der er lavet en frivillig kodeks for socialøkonomisk virksomhed i Skotland. I følge denne er der 5 væsentlige kendetegn for en socialøkonomisk virksomhed: 1. En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, som handler på markedsvilkår med salg af varer og tjenesteydelser, men hvis primære målsætning er at opnå sociale og/eller miljømæssige fordel. 2. Uanset dens juridiske form, vil oprettelsen af en socialøkonomisk virksomhed omfatter kravet at overskuddet geninvesteres i virksomheden eller i det omkringliggende samfund og ikke distribueret til ejere/aktionærer/investorer. 3. Det skal fremgå af virksomhedens vedtægter at ved virksomhedens opløsning, skal aktiverne geninvesteres i en anden organisation med lignende mål og målsætninger. 4. Socialøkonomiske virksomheder er forskellige fra de velgørende organisationer og frivillige organisationer, der ikke stræber efter at økonomisk uafhængighed gennem handel. 5. Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig fra den offentlige sektor og kan ikke være datterselskab af en offentlig myndighed. Den administrerende direktør havde erfaringer fra selv at have startet en socialøkonomisk virksomhed op, inden han blev ansat hos Grassmarket Community Project, og igen var erfaringen, at det er meget svært at starte en socialøkonomisk virksomhed op helt fra grunden, hvis ikke der er en stærk støtte i det lokale samfund eller eksisterende virksomheder, den nye virksomhed kan knytte sig til. Også Grassmarket Community Project har oplevet helt nye muligheder for at udvide aktiviteterne, da det lykkedes at finansiere opførsel af en ny bygning, der i dag huser både værksted og cafe. I bygningen er også lokaler, er lejes ud, hvilket dækker en del af de løbende udgifter til stedet.

80 Grassmarket Community Project har på nuværende tidspunkt en egenfinansiering på ca. 60 %, som forventes at vokse til % på trods af, at projekterne omfatter nogle af de mest vanskelige målgrupper. Grassmarket Community Project har tæt samarbejde med det lokale universitet, og der er mange unge frivillige herfra knyttet projekterne. Samarbejdet med kirken har blandt andet betydet, at træværkstedet har fået gamle kirkebænke og har brugt disse til at lave mange nye træprodukter, der sælges i fri handel. Efter besøget hos Grassmarket Community Project fortsatte arbejdsmarkedsudvalget til næste besøg hos Access to Industry, der arbejder for at føre ekskluderede mennesker ind i uddannelse og videre ind i beskæftigelse i Skotland. Access to Industry gør dette ved at skabe og udvikle innovative og effektive uddannelses - og træningsprogrammer, som opmuntrer og faciliterer adgangen til beskæftigelse og større uddannelsesmuligheder. Access to Industrys programmer hjælper folk til at udvikle essentielle kernekompetencer såsom kommunikation, informationsteknologi og problemløsning. Programmerne skaber ligeledes træning og kompetencer til specifikke sektorer, såsom hospitalsvæsenet og den offentlige sektor. Access to Industrys programmer bliver leveret gennem partnerskaber med ledende leverandører af uddannelse og træning over hele Skotland. De arbejder ligeledes tæt sammen med arbejdsgivere for at skabe de kompetencer der efterspørges. Acces to Industry udbyder forskellige programmer:

81 - Passport Passport arbejder for at støtte folk i deres arbejde for at komme fra fængselsverdenen og ud i samfundet ved at opbygge det selvværd og de kompetencer og kvalifikationer, de har behov for at få et job eller for at kunne uddanne sig yderligere. - Transition Transition hjælper folk igennem deres misbrugsproblemer ind i uddannelse eller beskæftigelse. Deltagerne skal være bosat inden i Edinburgh eller Midlothian og være mellem 16 og 65 år. - MELDAP MELDAP fokuserer på at hjælpe individer i behandling fra alkohol og misbrugsproblemer og at gøre deres behandling så succesfuld som muligt. Derudover fokuserer programmet på at udvikle deres kernekompetencer for at tage det næste skridt på deres vej ind i beskæftigelse. - Shine Shine fokuserer på kvinder der har overtrådt loven for at hjælpe dem godt ind i samfundet igen. - Kompetence og jobtræning Access to Industry arbejder over hele Skotland for at hjælpe ekskluderede mennesker ind i uddannelse og videre i job. En central del af dette arbejde er at hjælpe folk med at udvikle essentielle kompetencer til at kunne varetage et job i samfundet. Access to Industry tilbyder en bred palette af specifikke uddannelses- og træningsprogrammer i samarbejde med respekterede institutioner såsom Edinburgh College og virksomheder i forskellige sektorer, såsom hospitalsverdenen og den offentlige sektor. Alle disse tilbud er gratis og er designet til at være det første skridt ind i uddannelse og beskæftigelse for deltagerne. Dette besøg var af en lidt anderledes karakter, da der var tale om en meget større organisation, som arbejder som ekstern leverandør. Ud over at høre om virksomheden fik arbejdsmarkedsudvalget lejlighed til at møde en dansk mand bosat i Edinburgh, som deltog i et af Access to Industrys programmer. Han havde fået hjælp til at komme ud af et misbrug, og var nu gennem Acces to Industry ved at tage nogle

82 kompetenceforløb med henblik på at kunne få et job. Det var meget interessant at få en personlig vinkel på betydningen af det arbejde Acces to Industry laver. Efter besøget hos Acces to Industry var der arrangeret en guidet gåtur rundt i den gamle bydel i Edinburgh, hvor arbejdsmarkedsudvalget fik indblik i byens historie og informationer om Skotland i det hele taget. Dagen blev sluttet af med spisning på en restaurant i byens gamle kvarter. Fredag den 23. oktober 2015 Fredag morgen forlod arbejdsmarkedsudvalget hotellet og blev kørt til Ingeus Edinburgh, som var det sidste besøg på studieturen. Her blev der først givet en orientering om beskæftigelsessystemet i Skotland, inden der blev fortalt om Ingeus. Siden starten tilbage i 2002 har Ingeus i Storbritannien vokset fra et team på 3 personer til at blive en ledende udbyder af person-centeret services, såsom beskæftigelsesprogrammer, kompetencetræning og sundhedsrelateret support, som hjælper personer med at nå deres fulde potentiale. Fra et netværk på mere end 80 kontorer og over 1600 medarbejdere, hjælper Ingeus mennesker gennem blandt andet: - Beskæftigelsesprogrammer såsom regeringens arbejdsprogrammer, der hjælper langtidsledige til at finde et job. Siden 2002 har Ingeus hjulpet personer tilbage i arbejde. Ingeus samarbejder ligeledes med britiske virksomheder, fra små til store multinationale virksomheder til at hjælpe dem med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. - Kompetencetræning, inklusiv praktikker og før-ansættelse træning. Ingeus har støttet over til at opnå kvalifikationer. - Sundhedsrelateret services Ingeus team er dedikeret til at designe og udføre den rette support for hvert individ til at hjælpe dem igennem processen med at få et arbejde. Ingeus samarbejder med mere end 100 partnerorganisationer fra offentlige, private og tredjeparts sektorer der deler deres forpligtelse til at levere den bedst mulige service. Ingeus blev bygget på ideen om, at arbejde er godt for individet, godt for økonomien og godt for samfundet. Ingeus tror, at enhver har potentiale og med den rette hjælp, støtte og træning, kan enhver udvikle sig og blomstre. Ingeus anerkender, at hver er forskellig, så de bruger exceptionelle konsulenter, som er dedikerede til at give hvert individ den personlige støtte, de har behov for.

83 Alt hvad Ingeus gør, er resultatorienteret. Over de sidste 23 år, har Ingeus hjulpet tusindvis af personer ind i arbejde. De resultater Ingeus skaber, bidrager ikke kun til det enkelte individ men også til deres familier, deres samfund, deres medarbejdere og til den lokale økonomi. Ingeus er en af de få eksterne virksomheder, som jobcentrene har udliciteret dele af jobformidlingen til. Som udgangspunkt skaffer jobcentrene selv ca. 90 % af de jobsøgende et job indenfor et år. De sidste ca. 10 % (langtidsledig) bliver udliciteret til f.eks. Ingeus. De har et år til at skaffe borgeren i et blivende job. Såfremt det ikke lykkedes at skaffe borgeren et job, modtager Ingeus ingen betaling. Hvis det lykkedes at skaffe borgeren et job, falder betalingen i rater, første gang tre måneder efter jobstart og derefter i rater frem til et år efter jobstart. Arbejdsmarkedsudvalget spurgte ind til, hvor længe en person kan være på dagpenge i Skotland. Svaret var, at så længe man deltager i aktiviteterne og de møder, jobcentreret indkalder til, er der ingen begrænsning i længden af dagpenge. Til gengæld er der hårde økonomiske sanktioner over småting, såsom forsinket fremmøde. Efter besøget hos Ingeus gik turen tilbage til Danmark efter nogle gode og udbytterige dage i Skotland.

84 Regnskab - Studietur til Edinburgh oktober deltagere Total Transport Fly Aalborg/København/Edinburgh 8.309,00 Fly Edinburgh/København/Aalborg 9.968,00 Pr. person I alt , ,00 Ophold og ture/entre Det Danske Kulturinstitut - ophold ,00 Det Danske Kulturinstitut ture/entre 2.576,00 I alt , ,00 Forplejning Det Danske Kulturinstitut frokost 994,00 Grainstore Restaurant 4.570,93 Restaurant The royal Mile 2.358,78 The Dome Bar og Grill 320,81 Gorms Københavns lufthavn 360,00 Lagkagehuset Københavns lufthavn 48,00 Restaurant The Sir Walter Scott 936,21 I alt 9.588, ,82 Forsikring Gouda 939,01 134,14 Total udgift , ,96

85 Bilag: 8.1. Digitaliseringsstrategi pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 17. december Kl. 15:35 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

86 Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

87 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab lanceret yderligere fire digitaliseringsstrategier, hvoraf den fjerde udløber med udgangen af Som en konsekvens heraf og af aftalerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi har KL udarbejdet Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Strategien er vedtaget af KL s bestyrelse den 21. juni Denne fælleskommunale strategi samler kommunerne om en række fælles initiativer i erkendelse af, at kommunerne i langt højere grad end tidligere må arbejde sammen for at høste gevinsterne ved digitalisering. Det er intentionen, at den fælleskommunale strategi udgør grundlaget for hver enkelt kommunes egen digitaliseringsstrategi. Digitaliseringen skal bidrage til at effektivisere og kvalitetsforbedre kommunens service, ligesom ny teknologi skal anvendes til at udvikle og optimere arbejdsgange, -rutiner og -processer. Digitaliseringsstrategien for Norddjurs Kommune danner den overordnede ramme for det arbejde, der lokalt skal ske i de kommende år. Endelig skal strategien ses i sammenhæng med kommunens øvrige politiske grundlag, eksempelvis servicestrategi, kommunikationsstrategi osv. 2

88 2. Vision Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgere/virksomheder, som kan betjene sig selv, skal gøre dette. Der vil altid være borgere, der ikke er digitale, og de skal naturligvis fortsat ydes god service. Disse ikke digitale borgere kan få personlig hjælp, enten over telefonen eller i borgerservice. En del af rationalet ved, at borgere, der kan selv, skal selv, er netop, at der kan frigives ressourcer til dem, der virkelig har brug for det. Borgerne/virksomhederne skal i videst mulige omfang have adgang til egne data og sager. Norddjurs Kommune ønsker at give borgerne og virksomhederne den bedst mulige service og ønsker at anvende digitaliseringen som et redskab til at levere denne gode service. Servicen skal afbalanceres i forhold til de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Norddjurs Kommune ønsker at udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen udvikles mest muligt, således at borgerene får mulighed for at udnytte de digitale muligheder, der stilles til rådighed Norddjurs Kommune vil arbejde for smartere og mere intuitive selvbetjeningsløsninger, som har samspil med bagvedliggende fagsystemer, så henvendelser kan behandles hurtigt og automatisk, når det giver mening. Digitalisering skal give mere effektive og brugervenlige fagsystemer, der gør det nemmere for medarbejderne at samarbejde på tværs, inddrage borgere, behandle sager, lave afgørelser mv. Digitalisering skal medvirke til, at kommunens ressourcer udnyttes effektivt. Norddjurs Kommune ønsker en åben og sammenhængende digital kommune, hvor der er fokus på, at borgernes oplysninger behandles forsvarligt. 3. Indsatsområder For at nå målet om en åben og sammenhængende digital kommune er det nødvendigt, at der igangsættes en række initiativer, der understøtter bevægelsen hen mod målet. En del af disse 3

89 indsatsområder vil bestå i omlægning af arbejdsgange, således at de nuværende digitale løsninger udnyttes bedst muligt. Andre vil bestå i indkøb, udvikling og implementering af nye digitale løsninger. For at sikre at investeringer i digitale løsninger er billigst muligt vil Norddjurs Kommune tilslutte sig en række fælles aktiviteter, f.eks. projekter som udspringer af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi eller projekter som KOMBIT tager initiativ til, ligesom der vil være projekter, der igangsættes med baggrund i vore lokale forhold og ønsker. 4. Fokusområder I den foregående periode har Norddjurs Kommune gennemført en lang række digitaliseringsprojekter, ligesom der er en del projekter, der fortsætter ind i perioden for den nye digitaliseringsstrategi. Af projekter, der fortsætter ind i den nye periode, kan nævnes: talegenkendelse, monopolbrud, printløsninger, teleløsninger, bibliotekssystem, ydelsesrefusionssystem, udnyttelse af velfærdsteknologi, grunddataprogrammet samt samarbejdsplatform på skole og dagtilbudsområdet. Digitaliseringsstrategien for har fokus på følgende områder: Fælles fundament for en ny strategi o Øge den fælles handlekraft ved at videreudvikle det kommunale samarbejde inden for rammerne af den fælles strategi Driftsikkerhed og tilgængelighed o Der skal sikres løsninger der er let tilgængelige, samt driftssikre, så borgere og medarbejdere oplever stabile og brugbare løsninger o Der skal arbejdes for en udbredelse af bedre mobil- og bredbåndsdækning Borgerbetjening o Borgernes møde med den kommunale sektor skal være nært og personligt, uanset om det er via digitale løsninger eller fysisk fremmøde Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi 4

90 o Data skal genbruges på tværs og dermed skabe sammenhæng og ny viden Sikkerhed o Der skal skabes tryghed om håndtering af borgernes oplysninger o Forbedre sikkerheden, gennem oplysning, uddannelse og styrkelse af arbejdet med datasikkerhed Kommunens rammearkitektur o Rammearkitekturen skal give it-løsninger, der hænger sammen på tværs, og hvor data kan genbruges Gevinstrealisering og kompetenceudvikling o Fokus på ledere og medarbejderes digitale kompetencer, så de kan understøtte forandringsprocessen og realisere gevinstpotentialet Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering o Samarbejde på tværs af kommunerne med fokus på infrastruktur, datadeling og rammevilkår Effektiv styring og administration o Skal muliggøre en mere effektiv opgavevaretagelse med bedre udnyttelse af kommunernes ressourcer Smart digital beskæftigelsesindsats o Skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarkedsområde ved at understøtte Jobcentret Borgerne skal videst mulig mestre eget liv o Digitalisering skal på effektiv vis bidrage til, at borgere inddrages mest muligt og får større indflydelse på eget forløb Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst o Digitalisering skal bidrage til at skabe gode fysiske rammer for bæredygtig vækst og udvikling o Skal være med til at give erhvervslivet gode rammevilkår Digital sammenhæng for børn og unge o Digitalisering skal understøtte sammenhæng i børn og unges læring, herunder trivsel, så de udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse Norddjurs Kommune vil desuden have fokus på den digitale udvikling, både i offentligt og privat regi. KL melder fra primo 2016 løbende handlingsplaner ud for nye digitaliseringsopgaver. Norddjurs Kommune vil følge disse handlingsplaner og desuden supplere med lokale digitaliseringstiltag. Norddjurs Kommune vil løbende opdatere kommunens lokale digitaliseringshandlingsplan. 5

91 5. Information til borgerne Digitaliseringsstyrelsen afholder nationale informationskampagner for at udbrede kendskabet til digitale løsninger. Norddjurs Kommune deltager i disse informationskampagner. Hvis det vurderes nødvendigt, suppleres disse informationskampagner med information i de lokale aviser. Der informeres desuden løbende om nye digitale tiltag på kommunens hjemmeside. Ved hver henvendelse til Norddjurs Kommune skal medarbejderen gøre opmærksom på, hvilke digitale muligheder borgeren og virksomheden har til løsning af den pågældende henvendelse. 6. Organisering Det er direktionens og afdelingschefernes (Lederforum) ansvar at sikre en optimal gevinstrealisering i de projekter, der bliver iværksat på baggrund af såvel den fælleskommunale som de lokale strategier. I 2011 blev der nedsat en styregruppe, som har til formål at vurdere og godkende nye digitaliseringsprojekter samt at sikre en optimal gennemførelse af nye digitaliseringstiltag. Styregruppen har følgende sammensætning: Økonomidirektøren er styregruppeformand øvrige medlemmer af styregruppen er it- og digitaliseringschefen samt ledelsesrepræsentanter for arbejdsmarkedsafdelingen, udviklingsforvaltningen, direktionssekretariatet og velfærdssekretariatet. Der kan desuden tilknyttes yderligere medlemmer i kortere eller længere perioder, hvis det vurderes nødvendigt. Projektleder fra it- og digitaliseringsafdelingen er sekretær for styregruppen. 7. Godkendelse Godkendt af Kommunalbestyrelsen den XXX 6

92 Bilag: 9.1. Bilag til budgetopfølgning AU pr ultimo nov 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 17. december Kl. 15:35 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

93 Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 501,7 498,7-3,0 Overførte driftsmidler 3,2 3,2 0,0 Drift i alt 504,9 501,9-3,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2015 Oprindeligt (Mio. kr.) budget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo november 2015 for arbejdsmarkedsudvalget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 496,9 4,8 501,7 ** Der kan forekomme afrundinger Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for november 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-november 2015 samt aktivitetstal til og med november Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der forventes en negativ eller positiv efterregulering. Side 1 af 26

94 Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget ekskl. Overførsler 2015 Forbrug ultimo oktober 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 484,2 432,8 483,1-1,1 Montagen 1,3 1,2 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 2,0 2,3 0,0 Seniorjob 8,1 6,0 6,6-1,6 UU-Djursland 4,8 3,8 4,8 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,3 0,6-0,3 I alt 501,7 446,1 498,7-3,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 2,2 2,2 0,0 1,0 1,0 0,0 3,2 3,2 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er budgettet blevet forhøjet med 3,2 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 2,2 mio. kr. og UU-Djursland med 1,0 mio. kr. Side 2 af 26

95 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Side 3 af 26

96 Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for Både budget 2015, regnskab 2014 og forventet antal for 2015 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis. Side 4 af 26

97 5.400 Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring ** Grafen viser antallet af fuldtidspersoner per måned. Gennemsnittet for Budget 2015 (den stiplede blå linje) er lig med det forventede antal helårspersoner for jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns faktisk B2015 personer Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Samlet set har der i perioden januar til november 2015 gennemsnitligt været fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Dette ligger meget tæt (0,34 % i forskel) på det prognosebaserede gennemsnit for hele året på helårspersoner, samt over det periodiserede budget i samme periode, hvilket udgør helårspersoner. Set over året fra januar til december forventes et fald i antal borgere på forsørgelse på 1,3%. Side 5 af 26

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Gjerrild Kro Dato: Torsdag den 17. december 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale Udbetaling Dato: Torsdag den 29. oktober 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU

S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU Budget 2016-2019 - Udmøntning af puljer og besparelser 00.30.10.S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelse for 2016-2019 er det besluttet, at en

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 25. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kl. 14.00 Mødet starter i Korsgade 22, 8500 Grenaa Kl. 15.00 Mødet fortsætter i mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 22. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O)

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder:

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder: Notat Dato: 02.02.2015 Journalnr.: 14/18269 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet, med ca. 150 kompetente og engagerede medarbejdere, har i en periode været udfordret i løsningen af

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter kl. 14 med virksomhedsbesøg på: Gl. Estrup Gartneri Randersvej 7 8963 Auning Mødet fortsætter kl. 15 i: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 13. december Tirsdag 13.12.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Betydningen af arbejdsindtægter for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere