VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55"

Transkript

1 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne: Brorup Sparekasse A/S Saxo EBANK A/S Saxo Mytrader Bank A/S Lindknud Sparekasse A/S Sparekassen Goltbanken A/S Sparekassen Kongeaen A/S Sparekasse Totalspar A/S Sparekassen Trekanten A/S Saxo Finansbank A/S SB Privatbank A/S 2. SELSKABETS FORMAL 2.1 Selskabets formi\.1 er at drive pengeinstitutvirksomhed af enhver art sarnt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed. 3. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 3.1 Selskabets aktiekapital udg0r DKK , fordelt pa aktier a DKK 1.

2 2 (11) 3.2 Aktieme er navneaktier og skal noteres i Selskabets ejerbog. 3.3 Selskabets ejerbog f0res afbestyrelsen. 3.4 Aktieme er ikke omsretningspapirer. 3.5 Ingen aktier bar srerlige rettigheder 3.6 Der udstedes ikke aktiebeviser og aktieme udstedes ikke igennem en vrerdipapircentral Erhververen af en aktie kan ikke ud0ve rettigheder, som tilkommer en aktionrer, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet. Dette grelder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforh0j elser. 3A KAPITALFORH0JELSE 3A.1 Overkurs indbetalt ved kapitalforh0jelse - uanset indbetalingsform - henlregges til en bunden overkursfond. 4. WARRANTS 4.1 Saxo Bank NS er tildelt 8 warrants, der hver giver ret til at tegne 12 rnio. aktier i Selskabet a norninelt kr Der er truffet beslutning om den kapitalforh0jelse, der h0rer hertil som f0lger: 1. Selskabets aktiekapital forh0jes rued mindst nominelt kr. 0 og h0jst norninelt kr. 96 rnio. ved kontant indskud ved udnyttelse af tildelte warrants. 2. Tegningskursen er det laveste afmarkedskursen pa udnyttelsestidspunktet og kurs 250 (svarende til kurs kr. 2,50 pr. aktie a nominelt kr. 1.). Kapitalforh0jelsen fordeles i aktier a nominelt kr. 1 pr. stk. 3. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforh0jelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier skal vrere stillet pa samme made, som de reldre aktier i Selskabet. 4. De anslaede omkostninger ved forh0jelsen, som Selskabet skal betale, forventes at udg0re kr Kapitalforh0j elsen tegnes af Saxo Bank A/S 6. Kapitalforh0jelsen skal tegnes og indbetales senest 1. september De nye aktier er ikke omsretningspapirer. 8. De nye aktier skallyde pa navn.

3 3 (11) 4.3 Da tildelingen af warrants samt den tilh0rende kapitalforlwjelse er sket som led i en aftale mellem Selskabet og Saxo Bank A/S om tilfersel af kapital og med henblik pa at Saxo Bank A/S ogsa efter fusionen ( omdannelsen) kan tilfere Selskabet kapital, er alene Saxo Bank A/S berettiget til at modtage warrants samt at tegne den tillwrende kapitalforlwjelse. 4.4 De yderligere vilkar for warrants, herunder indehaverens stilling ved rendringer i Selskabets kapital fremgar af bilag 1 til disse vedtregter. 5. GENERALFORSAMLINGER 5.1 Selskabets generalforsarnlinger afholdes i Bmrup og omegn eller i Kebenhavnsornradet. 5.2 Generalforsamlinger indkaldes afbestyrelsen med rnindst 14 dages og lwjst fire ugers varsel ved bekendtgerelse indrykket pa Selskabets hjemmeside eller andre publikationer efter bestyrelsens bestemmelse, samt ved almindeligt brev til alle i ejerbogen registrerede aktionrerer, der har fremsat begrering herom. 5.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for rn0det og angive det vresentligste indhold af eventuelle forslag til vedtregtsrendringer. I de tilfrelde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd afforslaget, ligesom indkaldelse skal sendes til enhver navnenoteret aktionrer. 5.4 Ordinrer generalforsarnling afholdes hvert ar i sa god tid, at den reviderede og godkendte arsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, sa den er modtaget i Finanstilsynet inden fire maneder efter regnskabsarets afslutning. 5.5 Forslag, der af en aktionrer enskes behandlet paden ordinrere generalforsarnling, skal vrere fremsendt til Selskabets kontor senest seks uger :fur generalforsamlingens afholdelse, saledes at forslaget kan medtages pa dagsordenen i indkaldelsen. 5.6 Ekstraordinrer generalforsarnling skal indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at skriftlig begrering herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet til Selskabets kontor af aktionrerer, som ejer en tiendedel af aktiekapitalen. Ekstraordinrer generalforsarnling skal endvidere afholdes, nar bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmressigt. 6. DAGSORDEN FOR DEN ORDINJERE GENERALFORSAMLING 6.1 Senest 14 dage fer generalforsarnlingen skal dagsordenen og de fuldstrendige forslag samt for den ordinrere generalforsarnlings vedkomrnende tillige revideret arsrapport frernlregges til eftersyn for aktionrereme pa Selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionrer, som har fremsat anmodning herom. 6.2 Dagsordenen for den ordinrere generalforsarnling skal omfatte: a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forlebne ar b) Fremlreggelse af revideret arsrapport til godkendelse

4 4 (11) c) V edtagelse af fordeling af overskud eller drekning af overskud i henhold til den godkendte arsrapport. d) Valg af revisor e) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionrerer f) Eventuelt 7. DIRIGENT PA GENERALFORSAMLINGEN 7.1 F orhandlingeme pa generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afg0r alle sp0rgsmal angaende sagemes behandlingsmade og stemmeafgivning samt dennes resultat. 7.2 Over det pa generalforsamlingen passerede f0res en protokol, der skal underskrives af dirigenten. 8. FREMM0DE PA GENERALFORSAMLINGEN 8.1 Enhver aktionrers ret til at deltage i en generalforsarnling- og afgive stemme i tilknytning til aktionrerens aktier - fastsrettes i forhold til de aktier, aktionreren besidder pa registreringsdatoen. 8.2 Registreringsdatoen ligger en uge f0r generalforsarnlingens afholdelse. 8.3 De aktier, den enkelte aktionrer besidder, opg0res pa registreringsdatoen pa baggrund af notering af aktionrerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik pa indf0rsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indfurt i ejerbogen. 8.4 Enhver aktionrer har adgang til Selskabets generalforsamlinger, safremt aktionreren senest tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsarnlingen til Selskabet og anrnodet om at fa udleveret adgangskort. 8.5 Aktionreren kan m0de personligt eller ved fuldmregtig. 8.6 Safremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsretning, at enten aktionreren eller fuldmregtigen har l0st adgangskort. Fuldmregtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort forevise skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til Selskabets ledelse kan ikke gives for lrengere tid end 12 maneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en pa forhand kendt dagsorden. 9. STEMMERET PA GENERALFORSAMLINGEN 9.1 Stemmeret pa generalforsarnlinger tilkommer aktionrerer, som har l0st adgangskort. For aktier der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionreren senest pa tidspunktet for indkaldelse af den pagreldende generalforsarnling er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionreren senest pa samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet.

5 5 (11) 9.2 Hvert nominelt aktiebel0b pa DKK 1 giver en stemme, dog kan der for aktier tilh0rende den samme aktionrer ikke afgives stemmer for mere end 10% af det samlede antal stemmer i Selskabet. 9.3 Derudover vil en aktionrer maksimalt kunne ud0ve det samme antal stemmer, som selskabets 0vrige aktionrerer tilsammen besidder og kan ud0ve under iagttagelse af stemmeretsbegrrensningen i punkt Medlemmer af sanune husstand betragtes ikke som en aktiomer i relation til stemmeretsbegrrensningen i punkt Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremm0de pa generalforsamlingen gives adgang til, at aktionrererne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden fysisk at vrere til stede pa generalforsamlingen, saledes at der afholdes en delvist elektronisk generalforsamling. 10. BESLUTNINGER PA GENERALFORSAMLINGEN 10.1 Alle beslutninger pa generalforsamlingen trreffes ved simpel stenuneflerhed, medrnindre vedtregteme eller Selskabsloven foreskriver srerlige regler om reprresentation og majoritet Til vedtagelse af beslutninger om rendring af vedtregteme eller om Selskabets opl0sning krreves tiltrredelse af rnindst 2/3 sa vel af de afgivne stemmer, som af den pa generalforsamlingen reprresenterede stemmeberettigede kapital. 11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 11.1 Der kan anvendes elektronisk konununikation, det vil sige elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post ( ), i konununikationen mellem selskabet og aktionrereme i stedet for fremsendelse eller fremlreggelse af papirbaserede dokumenter Indkaldelse af aktionrerer til ordinrere og ekstraordinrere generalforsamlinger, tegningslister, arsrapporter samt i 0vrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionrereme kan fremsendes af selskabet til aktionrereme pr. . Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionrerer om en -adresse, hvortil meddelelser mv. skal sendes. Deter aktionrerens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en korrekt -adresse Aktionrererne kan ved henvendelse til selskabet :fa nrermere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmmen i forbindelse med elektronisk kommunikation. 12. BESTYRELSE 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse pa 5 medlemmer, som vrelges af generalforsamlingen. Fonden for Bmrup Sparekasse har ret til at udpege et medlem samt en suppleant herfor til valg pa generalforsarnlingen. En aktionrer, som ejer mere end 50% af aktiekapitalen i Selskabet, har ret til at

6 6 (11) udpege to medlemmer samt to suppleanter herfor til valg pa generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vrelges for fire ar ad gangen. Genvalg kan finde sted Udover deaf generalforsamlingen valgte medlemmer er medarbejdeme berettiget til at vrelge et antal medlemmer afbestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid greldende lovgivning herom Safremt et bestyrelsesmedlem, der er udpeget affonden for Bmrup Sparekasse, udtrreder inden valgperiodens udl0b, kan Fonden for Bmrup Sparekasse vrelge en suppleant, som skal indtrrede i det udtradte bestyrelsesmedlems sted for resten af den udtradtes valgperiode Safremt et bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen udtrreder inden valgperiodens udl0b, vii en eventuel suppleant indtrrede i dennes sted for resten af den udtradtes valgperiode. Hvis der ikke er valgt en suppleant for det udtradte bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil furstkommende generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted for den resterende del af den udtradtes valgperiode Bestyrelsesmedlemmer skal fratrrede pa den ordinrere generalforsamling, hvor regnskabet for det regnskabsar, hvori vedkommende er fyldt 70 ar, behandles Bestyrelsen vrelger selv sin formand og eventuelle nrestformand Bestyrelsen trreffer sine afg0relser ved simpel stemmeflerhed. I tilfrelde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald nrestformandens, stemme udslagsgivende Bestyrelsen fastsretter ved en forretningsorden nrermere bestemmelser om udf0relsen af sit hverv Over det pa bestyrelsesm0deme passerede fures en protokol, der underskrives af samtlige tilstedevrerende medlemmer af bestyrelsen. Endvidere skal revisionsprotokollen forelregges pa hvert bestyrelsesm0de, og enhver protokoltilfursel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 13. DIREKTION 13.1 Selskabets bestyrelse ansretter en direktion bestaende af en eller flere medlemmer til at lede den daglige drift af Selskabet Medlemmer af direktionen skal fratrrede senest fire maneder efter udl0bet af det regnskabsar, hvori vedkommende er fyldt 65 ar Bestyrelsen fastsretter regler for direkt0remes kompetence. 14. TEGNINGSREGEL 14.1 Selskabet tegnes afbestyrelsesformanden i forening med en direkt0r, afbestyrelsens nrestformand i forening med en direkt0r, afto bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal vrere bestyrelsesformanden eller bestyrelsens nrestformand, eller af den samlede bestyrelse.

7 7 (11) 14.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 15. UDBYTTE 15.l Beslutning om udlodning af Selskabets midler som udbytte skal trreffes af generalforsamlingen pa grundlag af den senest godkendte arsrapport Udbetaling af udbytte sker ved overf0rsel til de af aktionrererne anviste konti. 16. REVISION 16.1 Selskabets arsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et ar ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted. 17. REGNSKABSAR 17.1 Selskabets regnskabsar er kalenderaret. 18. OFFENTLIGHED 18.1 Selskabets vedtregter samt seneste godkendte arsrapport er tilgrengelige for offentligheden og kopi herafkan pa forlangende ±as udleveret ved henvendelse til Selskabets kontor. Saledes vedtaget pa ekstraordinrer generalforsamling den 7. december 2011 Som dirigent:

8 8 (11) BILAG 1 TIL SAXO PRIV ATBANK A/S' VEDTJEGTER - OVRIGE VILKAR FOR WARRANTS 1. FORMAL 1.1 Warrants er udstedt med henblik pa, at Saxo Bank A/S kan indskyde aktiekapital i Selskabet i takt rued, at Selskabet afdrager pa den garantkapital, som blev indestaende i forbindelse med fusionen mellem Bmrup Sparekasse (CVR nr ) og Selskabet. 2. TEGNING AF WARRANTS 2.1 Saxo Bank A/S tegner warrants ved pategning af beslutningsreferat fra generalforsamling senest den 31. oktober Der betales ikke vederlag for warrants. 3. EVT. DEL VIS UDNYTTELSE AF WARRANTS 3.1 Saxo Bank A/S kan vrelge kun at udnytte warrants delvist, saledes at Saxo Bank A/S kun tegner en mindre del af de vedtregtemes punkt 4 nrevnte aktier. Hvis warrants kun udnyttes delvist forbliver den resterende del af warrants gyldige og kan fortsat udnyttes af Saxo Bank A/S i resten af Udnyttelsesperioden. 4. UDNYTTELSESPERIODE 4.1 Retten til at tegne aktier I Selskabet I henhold til warrants kan udnyttes I perioden indtil den 1. september 2015 (herefter "Udnyttelsesperioden") 4.2 Safremt warrants ikke udnyttes i Udnyttelsesperioden, bortfalder de uden videre, uden at Saxo Bank A/S har krav pa vederlag og/eller kompensation. 5. RETSSTILLING I TILFJELDE AF LIKVIDATION 5.1 Safremt der trreffes endelig beslutning om at likvidere Selskabet, kan Saxo Bank uden hensyntagen til Udnyttelsesperioden i punkt 4 udnytte warrants til tegning af aktier i Selskabet umiddelbart forud for beslutningen om likvidationen. Selskabet skal fremsende skriftlig meddelelse om den planlagte likvidation til Saxo Bank senest 30 dage f0r, at likvidationen forventes besluttet. 5.2 Safremt Saxo Bank afstar helt eller delvist fra at udnytte warrants i henhold til punkt 5.1 eller ikke fremsender rettidig meddelelse om udnyttelse eller ikke foretager rettidig indbetaling af tegningsbel0bet i overensstemmelse med punkt 1 og 7.3, bortfalder Saxo Banks warrants uden videre, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og feller kompensation. 6. RETSSTILLING I TILFJELDE AFFUSION OG SPALTNING 6.1 Safremt der trreffes endelig beslutning om at fusionere Selskabet, og Selskabet oph0rer med at eksistere som f0lge heraf, konverteres warrants automatisk til warrants, der giver ret til at tegne aktier i

9 9 (11) det fortsrettende selskab. De nye warrants skal have en vrerdi, der svarer til vrerdien af de konverterede warrants, og skal i 0vrigt vrere omfattet afvilkar, der svarer til vilkarene i nrervrerende bilag. 6.2 Safremt der trreffes endelig beslutning om at spalte Selskabet, og Selskabet oph0rer med at eksistere som f0lge heraf, konverteres warrants automatisk til warrants, der giver ret til at tegne aktier i de fortsrettende selskaber. De nye warrants skal have en vrerdi, der svarer til vilkarene i nrervrerende bilag. 6.3 Safremt et af de i punkt 6.1 eller 6.2 nrevnte forhold foreligger, skal Selskabet anmode dets revisor om at beregne de nye warrants' omfang og tegningskurs og herunder vurdere, om der i 0vrigt er behov for at tilpasse vilkarene, saledes at vrerdien af de nye warrants svarer til vrerdien af de konverterede warrants. Revisors resultat skal fremsendes til Saxo Bank senest samtidig med meddelelsen afgivet i henhold til 6.4. Revisors beregning og/eller tilpasning er endelig og bindende for Selskabet og Saxo Bank. Omkostningeme til revisor breres af Selskabet. 6.4 Straks efter, at der er truffet beslutning af den i punkt 6.1 eller 6.2 nrevnte karakter, skal Selskabet fremsende skriftlig meddelelse til Saxo Bank herom. 7. PROCEDURE FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 7.1 Safremt Saxo Bank 0nsker at udnytte sine warrants helt eller delvist, skal Saxo Bank give Selskabets administrerende direkt0r skriftlig meddelelse herem. Saxo Bank skal benytte en af Selskabet udleveret udnyttelsesformular. Senest samtidig hermed skal Saxo Bank indbetale det kontante tegningsbel0b (antal aktier, der tegnes x tegningspris pr. aktie) i henhold til Selskabets anvisninger. 7.2 I tilfrelde af udnyttelse af warrant i henhold til punkt 4 (ordinrer udnyttelse) skal den i punkt 7.1 nrevnte meddelelse og tegningsbel0bet vrere Selskabet i hrende senest kl dansk tid paden sidste hverdag i udnyttelsesperioden. 7.3 I tilfrelde af udnyttelse af warrant i henhold til punkt 5 (udnyttelse grundet likvidation) skal den i punkt 7.1 nrevnte meddelelse og tegningsbel0bet vrere Selskabet i hrende senest kl dansk tid en uge efter, at den i punkt 5.1nrevnte meddelelse fra Selskabet er fremsendt. 7.4 Safremt Saxo Bank rettidigt giver meddelelse og foretager indbetaling i overensstemmelse med bestemmelseme i punkt , skal Selskabet senest 1 uge herefter foretage anmeldelse af kapitalforl.wjelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7.5 Safremt tidsfristeme i punkt ikke overholdes, bortfalder warrants uden videre, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og/eller kompensation. 8. REGULERING VED.tENDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD 8.1 Safremt der gennemf0res rendringer i Selskabets kapitalforhold, som indebrerer en reduktion eller fomgelse af uudnyttede warrants' vrerdi, skal der efter omstrendighedeme foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelsen af warrants, saledes at vrerdien af warrants er upavirket af rendringeme. De nrevnte rendringer i Selskabets kapitalforhold er bl.a. kapitalforh0jelse, kapitalnedsrettelse, udstedelse af fondsaktier, rendring af stykst0rrelsen pa aktieme i Selskabet, udstedelse af warrants og udstedelse af konvertible greldsbreve. 8.2.tEndring af vrerdien af warrants, der skyldes indirekte f0lger af rendringer i Selskabets kapital-forhold, herunder pavirkninger af Selskabets drift, medfurer ikke regulering.

10 10 (11) 8.3 Uanset det under punkt 8.1 anf0rte foretages der ingen reguleringer, safremt der a) genne:mfures kapitalforh0jelser ved udnyttelse afwarrants og/eller tilsvarende warrants tildelt medarbej dere i Selskabet. b) trreffes beslutning om udstedelse af aktieoptioner, warrants, aktier, konvertible greldsbreve eller lignende til Selskabets medarbejdere, direkt0rer eller bestyrelsesmedlemmer, eller Selskabets i forbindelse hermed k0ber eller srelger egne aktier. c) udbetales udbytte fra Selskabet. 8.4 Siifremt en regulering i henhold til punkt 8.1 indebrerer, at Tegningskursen bliver Ievere end pari, kan warrants som udgangspunkt ikke udnyttes. Saxo Bank kan dog udnytte warrants, siifremt Saxo Bank accepterer, at Tegningskursen forh0jes til pari, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og/eller kompensation. 8.5 Ved rendringer i Selskabets kapitalforhold, bortset fra de under punkt 8.3 anf0rte, skal Selskabet amnode dets revisor om at beregne, om der skal foretage en regulering og siifremt dette er tilfreldet den regulering, der skal foretages. Beregningens resultat skal fremsendes til Saxo Bank hurtigst muligt og senest 30 dage efter det pagreldende forholds gennemfurelse. Revisors beregning er endelig og bindende for Selskabet og Saxo Bank. Ornkostningeme til revisor breres af Selskabet. 9. RETTIGHEDER KNYTTET TIL WARRANTS 9.1 Warrants er ikke-omsretningspapirer 9.2 Warrants giver ikke ret til udbytte. 9.3 Warrants giver ikke ret til at stemme pa Selskabets generalforsamlinger. 9.4 Warrants giver ikke ret til at deltage i fremtidige kapitalforh0jelser i Selskabet. 10. RETTIGHEDER KNYTTET TIL AKTIER TEGNET PA BAGGRUND AF WARRANTS 10.1 Aktier i Selskabet, der tegnes pa baggrund af en warrant, skal i enhver henseende have samme rettigheder som de 0vrige aktier i Selskabet, jf. de til enhver tid greldende vedtregter Siifremt der, forinden warrants udnyttes, trreffes beslutning om indf0relse af forskellige aktieklasser i Selskabet, skal aktier, der tegnes pa baggrund af warrants, tilh0re den aktieklasse, som stiller Saxo Bank som om, at warrants var blevet udnyttet umiddelbart f0r indf0rslen af den eller nye aktieklasser Aktier i Selskabet, der tegnes pa baggrund af warrants, giver ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor Saxo Banks tegning af aktierne er registreret hos Erhv~rvs- og Selskabsstyrelsen. 11. OMSJETTELIGHED 11.1 Warrants kan ikke g0res til genstand for overdragelse, anden overgang, pantsretning eller udlreg.

11 11 (11) 12. SKAT 12.1 Saxo Banker selv ansvarlig for og forpligtet til at betale enhver skat, som matte fulge aftildelingen af warrants og disses udnyttelse Hvis der vedtages skattemressig lovgivning, der medf0rer, at Selskabet og Saxo Bank i frellesskab skal beslutte, hvilken beskatningsordning tildelingen af warrants skal underlregges, er Saxo Bank i den forbindelse forpligtet til at fulge Selskabets indstilling. 13. V lerneting 13.1 Enhver tvist mellem Selskabet og Saxo Bank vedrerende indholdet og fortolkningen af dette bilag, som ikke kan leses i mindelighed, skal afg0res ved Kebenhavns Byret.

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13 Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere Nørresundby - Frederikshavn - Hjørring Sagsnr.: 403201 LFA/MHL Dato: 18. april 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@ahplaw.dk

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR J. nr. 135398 Vedtægter for Blue Vision A/S CVR 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr VEDTÆGTER for Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER

SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sparekassen Himmerland A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under de i bilag 1 angivne binavne. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere