VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55"

Transkript

1 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne: Brorup Sparekasse A/S Saxo EBANK A/S Saxo Mytrader Bank A/S Lindknud Sparekasse A/S Sparekassen Goltbanken A/S Sparekassen Kongeaen A/S Sparekasse Totalspar A/S Sparekassen Trekanten A/S Saxo Finansbank A/S SB Privatbank A/S 2. SELSKABETS FORMAL 2.1 Selskabets formi\.1 er at drive pengeinstitutvirksomhed af enhver art sarnt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed. 3. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 3.1 Selskabets aktiekapital udg0r DKK , fordelt pa aktier a DKK 1.

2 2 (11) 3.2 Aktieme er navneaktier og skal noteres i Selskabets ejerbog. 3.3 Selskabets ejerbog f0res afbestyrelsen. 3.4 Aktieme er ikke omsretningspapirer. 3.5 Ingen aktier bar srerlige rettigheder 3.6 Der udstedes ikke aktiebeviser og aktieme udstedes ikke igennem en vrerdipapircentral Erhververen af en aktie kan ikke ud0ve rettigheder, som tilkommer en aktionrer, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet. Dette grelder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforh0j elser. 3A KAPITALFORH0JELSE 3A.1 Overkurs indbetalt ved kapitalforh0jelse - uanset indbetalingsform - henlregges til en bunden overkursfond. 4. WARRANTS 4.1 Saxo Bank NS er tildelt 8 warrants, der hver giver ret til at tegne 12 rnio. aktier i Selskabet a norninelt kr Der er truffet beslutning om den kapitalforh0jelse, der h0rer hertil som f0lger: 1. Selskabets aktiekapital forh0jes rued mindst nominelt kr. 0 og h0jst norninelt kr. 96 rnio. ved kontant indskud ved udnyttelse af tildelte warrants. 2. Tegningskursen er det laveste afmarkedskursen pa udnyttelsestidspunktet og kurs 250 (svarende til kurs kr. 2,50 pr. aktie a nominelt kr. 1.). Kapitalforh0jelsen fordeles i aktier a nominelt kr. 1 pr. stk. 3. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforh0jelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier skal vrere stillet pa samme made, som de reldre aktier i Selskabet. 4. De anslaede omkostninger ved forh0jelsen, som Selskabet skal betale, forventes at udg0re kr Kapitalforh0j elsen tegnes af Saxo Bank A/S 6. Kapitalforh0jelsen skal tegnes og indbetales senest 1. september De nye aktier er ikke omsretningspapirer. 8. De nye aktier skallyde pa navn.

3 3 (11) 4.3 Da tildelingen af warrants samt den tilh0rende kapitalforlwjelse er sket som led i en aftale mellem Selskabet og Saxo Bank A/S om tilfersel af kapital og med henblik pa at Saxo Bank A/S ogsa efter fusionen ( omdannelsen) kan tilfere Selskabet kapital, er alene Saxo Bank A/S berettiget til at modtage warrants samt at tegne den tillwrende kapitalforlwjelse. 4.4 De yderligere vilkar for warrants, herunder indehaverens stilling ved rendringer i Selskabets kapital fremgar af bilag 1 til disse vedtregter. 5. GENERALFORSAMLINGER 5.1 Selskabets generalforsarnlinger afholdes i Bmrup og omegn eller i Kebenhavnsornradet. 5.2 Generalforsamlinger indkaldes afbestyrelsen med rnindst 14 dages og lwjst fire ugers varsel ved bekendtgerelse indrykket pa Selskabets hjemmeside eller andre publikationer efter bestyrelsens bestemmelse, samt ved almindeligt brev til alle i ejerbogen registrerede aktionrerer, der har fremsat begrering herom. 5.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for rn0det og angive det vresentligste indhold af eventuelle forslag til vedtregtsrendringer. I de tilfrelde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd afforslaget, ligesom indkaldelse skal sendes til enhver navnenoteret aktionrer. 5.4 Ordinrer generalforsarnling afholdes hvert ar i sa god tid, at den reviderede og godkendte arsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, sa den er modtaget i Finanstilsynet inden fire maneder efter regnskabsarets afslutning. 5.5 Forslag, der af en aktionrer enskes behandlet paden ordinrere generalforsarnling, skal vrere fremsendt til Selskabets kontor senest seks uger :fur generalforsamlingens afholdelse, saledes at forslaget kan medtages pa dagsordenen i indkaldelsen. 5.6 Ekstraordinrer generalforsarnling skal indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at skriftlig begrering herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet til Selskabets kontor af aktionrerer, som ejer en tiendedel af aktiekapitalen. Ekstraordinrer generalforsarnling skal endvidere afholdes, nar bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmressigt. 6. DAGSORDEN FOR DEN ORDINJERE GENERALFORSAMLING 6.1 Senest 14 dage fer generalforsarnlingen skal dagsordenen og de fuldstrendige forslag samt for den ordinrere generalforsarnlings vedkomrnende tillige revideret arsrapport frernlregges til eftersyn for aktionrereme pa Selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionrer, som har fremsat anmodning herom. 6.2 Dagsordenen for den ordinrere generalforsarnling skal omfatte: a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forlebne ar b) Fremlreggelse af revideret arsrapport til godkendelse

4 4 (11) c) V edtagelse af fordeling af overskud eller drekning af overskud i henhold til den godkendte arsrapport. d) Valg af revisor e) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionrerer f) Eventuelt 7. DIRIGENT PA GENERALFORSAMLINGEN 7.1 F orhandlingeme pa generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afg0r alle sp0rgsmal angaende sagemes behandlingsmade og stemmeafgivning samt dennes resultat. 7.2 Over det pa generalforsamlingen passerede f0res en protokol, der skal underskrives af dirigenten. 8. FREMM0DE PA GENERALFORSAMLINGEN 8.1 Enhver aktionrers ret til at deltage i en generalforsarnling- og afgive stemme i tilknytning til aktionrerens aktier - fastsrettes i forhold til de aktier, aktionreren besidder pa registreringsdatoen. 8.2 Registreringsdatoen ligger en uge f0r generalforsarnlingens afholdelse. 8.3 De aktier, den enkelte aktionrer besidder, opg0res pa registreringsdatoen pa baggrund af notering af aktionrerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik pa indf0rsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indfurt i ejerbogen. 8.4 Enhver aktionrer har adgang til Selskabets generalforsamlinger, safremt aktionreren senest tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsarnlingen til Selskabet og anrnodet om at fa udleveret adgangskort. 8.5 Aktionreren kan m0de personligt eller ved fuldmregtig. 8.6 Safremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsretning, at enten aktionreren eller fuldmregtigen har l0st adgangskort. Fuldmregtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort forevise skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til Selskabets ledelse kan ikke gives for lrengere tid end 12 maneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en pa forhand kendt dagsorden. 9. STEMMERET PA GENERALFORSAMLINGEN 9.1 Stemmeret pa generalforsarnlinger tilkommer aktionrerer, som har l0st adgangskort. For aktier der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionreren senest pa tidspunktet for indkaldelse af den pagreldende generalforsarnling er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionreren senest pa samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet.

5 5 (11) 9.2 Hvert nominelt aktiebel0b pa DKK 1 giver en stemme, dog kan der for aktier tilh0rende den samme aktionrer ikke afgives stemmer for mere end 10% af det samlede antal stemmer i Selskabet. 9.3 Derudover vil en aktionrer maksimalt kunne ud0ve det samme antal stemmer, som selskabets 0vrige aktionrerer tilsammen besidder og kan ud0ve under iagttagelse af stemmeretsbegrrensningen i punkt Medlemmer af sanune husstand betragtes ikke som en aktiomer i relation til stemmeretsbegrrensningen i punkt Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremm0de pa generalforsamlingen gives adgang til, at aktionrererne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden fysisk at vrere til stede pa generalforsamlingen, saledes at der afholdes en delvist elektronisk generalforsamling. 10. BESLUTNINGER PA GENERALFORSAMLINGEN 10.1 Alle beslutninger pa generalforsamlingen trreffes ved simpel stenuneflerhed, medrnindre vedtregteme eller Selskabsloven foreskriver srerlige regler om reprresentation og majoritet Til vedtagelse af beslutninger om rendring af vedtregteme eller om Selskabets opl0sning krreves tiltrredelse af rnindst 2/3 sa vel af de afgivne stemmer, som af den pa generalforsamlingen reprresenterede stemmeberettigede kapital. 11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 11.1 Der kan anvendes elektronisk konununikation, det vil sige elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post ( ), i konununikationen mellem selskabet og aktionrereme i stedet for fremsendelse eller fremlreggelse af papirbaserede dokumenter Indkaldelse af aktionrerer til ordinrere og ekstraordinrere generalforsamlinger, tegningslister, arsrapporter samt i 0vrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionrereme kan fremsendes af selskabet til aktionrereme pr. . Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionrerer om en -adresse, hvortil meddelelser mv. skal sendes. Deter aktionrerens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en korrekt -adresse Aktionrererne kan ved henvendelse til selskabet :fa nrermere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmmen i forbindelse med elektronisk kommunikation. 12. BESTYRELSE 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse pa 5 medlemmer, som vrelges af generalforsamlingen. Fonden for Bmrup Sparekasse har ret til at udpege et medlem samt en suppleant herfor til valg pa generalforsarnlingen. En aktionrer, som ejer mere end 50% af aktiekapitalen i Selskabet, har ret til at

6 6 (11) udpege to medlemmer samt to suppleanter herfor til valg pa generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vrelges for fire ar ad gangen. Genvalg kan finde sted Udover deaf generalforsamlingen valgte medlemmer er medarbejdeme berettiget til at vrelge et antal medlemmer afbestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid greldende lovgivning herom Safremt et bestyrelsesmedlem, der er udpeget affonden for Bmrup Sparekasse, udtrreder inden valgperiodens udl0b, kan Fonden for Bmrup Sparekasse vrelge en suppleant, som skal indtrrede i det udtradte bestyrelsesmedlems sted for resten af den udtradtes valgperiode Safremt et bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen udtrreder inden valgperiodens udl0b, vii en eventuel suppleant indtrrede i dennes sted for resten af den udtradtes valgperiode. Hvis der ikke er valgt en suppleant for det udtradte bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil furstkommende generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted for den resterende del af den udtradtes valgperiode Bestyrelsesmedlemmer skal fratrrede pa den ordinrere generalforsamling, hvor regnskabet for det regnskabsar, hvori vedkommende er fyldt 70 ar, behandles Bestyrelsen vrelger selv sin formand og eventuelle nrestformand Bestyrelsen trreffer sine afg0relser ved simpel stemmeflerhed. I tilfrelde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald nrestformandens, stemme udslagsgivende Bestyrelsen fastsretter ved en forretningsorden nrermere bestemmelser om udf0relsen af sit hverv Over det pa bestyrelsesm0deme passerede fures en protokol, der underskrives af samtlige tilstedevrerende medlemmer af bestyrelsen. Endvidere skal revisionsprotokollen forelregges pa hvert bestyrelsesm0de, og enhver protokoltilfursel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 13. DIREKTION 13.1 Selskabets bestyrelse ansretter en direktion bestaende af en eller flere medlemmer til at lede den daglige drift af Selskabet Medlemmer af direktionen skal fratrrede senest fire maneder efter udl0bet af det regnskabsar, hvori vedkommende er fyldt 65 ar Bestyrelsen fastsretter regler for direkt0remes kompetence. 14. TEGNINGSREGEL 14.1 Selskabet tegnes afbestyrelsesformanden i forening med en direkt0r, afbestyrelsens nrestformand i forening med en direkt0r, afto bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal vrere bestyrelsesformanden eller bestyrelsens nrestformand, eller af den samlede bestyrelse.

7 7 (11) 14.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 15. UDBYTTE 15.l Beslutning om udlodning af Selskabets midler som udbytte skal trreffes af generalforsamlingen pa grundlag af den senest godkendte arsrapport Udbetaling af udbytte sker ved overf0rsel til de af aktionrererne anviste konti. 16. REVISION 16.1 Selskabets arsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et ar ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted. 17. REGNSKABSAR 17.1 Selskabets regnskabsar er kalenderaret. 18. OFFENTLIGHED 18.1 Selskabets vedtregter samt seneste godkendte arsrapport er tilgrengelige for offentligheden og kopi herafkan pa forlangende ±as udleveret ved henvendelse til Selskabets kontor. Saledes vedtaget pa ekstraordinrer generalforsamling den 7. december 2011 Som dirigent:

8 8 (11) BILAG 1 TIL SAXO PRIV ATBANK A/S' VEDTJEGTER - OVRIGE VILKAR FOR WARRANTS 1. FORMAL 1.1 Warrants er udstedt med henblik pa, at Saxo Bank A/S kan indskyde aktiekapital i Selskabet i takt rued, at Selskabet afdrager pa den garantkapital, som blev indestaende i forbindelse med fusionen mellem Bmrup Sparekasse (CVR nr ) og Selskabet. 2. TEGNING AF WARRANTS 2.1 Saxo Bank A/S tegner warrants ved pategning af beslutningsreferat fra generalforsamling senest den 31. oktober Der betales ikke vederlag for warrants. 3. EVT. DEL VIS UDNYTTELSE AF WARRANTS 3.1 Saxo Bank A/S kan vrelge kun at udnytte warrants delvist, saledes at Saxo Bank A/S kun tegner en mindre del af de vedtregtemes punkt 4 nrevnte aktier. Hvis warrants kun udnyttes delvist forbliver den resterende del af warrants gyldige og kan fortsat udnyttes af Saxo Bank A/S i resten af Udnyttelsesperioden. 4. UDNYTTELSESPERIODE 4.1 Retten til at tegne aktier I Selskabet I henhold til warrants kan udnyttes I perioden indtil den 1. september 2015 (herefter "Udnyttelsesperioden") 4.2 Safremt warrants ikke udnyttes i Udnyttelsesperioden, bortfalder de uden videre, uden at Saxo Bank A/S har krav pa vederlag og/eller kompensation. 5. RETSSTILLING I TILFJELDE AF LIKVIDATION 5.1 Safremt der trreffes endelig beslutning om at likvidere Selskabet, kan Saxo Bank uden hensyntagen til Udnyttelsesperioden i punkt 4 udnytte warrants til tegning af aktier i Selskabet umiddelbart forud for beslutningen om likvidationen. Selskabet skal fremsende skriftlig meddelelse om den planlagte likvidation til Saxo Bank senest 30 dage f0r, at likvidationen forventes besluttet. 5.2 Safremt Saxo Bank afstar helt eller delvist fra at udnytte warrants i henhold til punkt 5.1 eller ikke fremsender rettidig meddelelse om udnyttelse eller ikke foretager rettidig indbetaling af tegningsbel0bet i overensstemmelse med punkt 1 og 7.3, bortfalder Saxo Banks warrants uden videre, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og feller kompensation. 6. RETSSTILLING I TILFJELDE AFFUSION OG SPALTNING 6.1 Safremt der trreffes endelig beslutning om at fusionere Selskabet, og Selskabet oph0rer med at eksistere som f0lge heraf, konverteres warrants automatisk til warrants, der giver ret til at tegne aktier i

9 9 (11) det fortsrettende selskab. De nye warrants skal have en vrerdi, der svarer til vrerdien af de konverterede warrants, og skal i 0vrigt vrere omfattet afvilkar, der svarer til vilkarene i nrervrerende bilag. 6.2 Safremt der trreffes endelig beslutning om at spalte Selskabet, og Selskabet oph0rer med at eksistere som f0lge heraf, konverteres warrants automatisk til warrants, der giver ret til at tegne aktier i de fortsrettende selskaber. De nye warrants skal have en vrerdi, der svarer til vilkarene i nrervrerende bilag. 6.3 Safremt et af de i punkt 6.1 eller 6.2 nrevnte forhold foreligger, skal Selskabet anmode dets revisor om at beregne de nye warrants' omfang og tegningskurs og herunder vurdere, om der i 0vrigt er behov for at tilpasse vilkarene, saledes at vrerdien af de nye warrants svarer til vrerdien af de konverterede warrants. Revisors resultat skal fremsendes til Saxo Bank senest samtidig med meddelelsen afgivet i henhold til 6.4. Revisors beregning og/eller tilpasning er endelig og bindende for Selskabet og Saxo Bank. Omkostningeme til revisor breres af Selskabet. 6.4 Straks efter, at der er truffet beslutning af den i punkt 6.1 eller 6.2 nrevnte karakter, skal Selskabet fremsende skriftlig meddelelse til Saxo Bank herom. 7. PROCEDURE FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 7.1 Safremt Saxo Bank 0nsker at udnytte sine warrants helt eller delvist, skal Saxo Bank give Selskabets administrerende direkt0r skriftlig meddelelse herem. Saxo Bank skal benytte en af Selskabet udleveret udnyttelsesformular. Senest samtidig hermed skal Saxo Bank indbetale det kontante tegningsbel0b (antal aktier, der tegnes x tegningspris pr. aktie) i henhold til Selskabets anvisninger. 7.2 I tilfrelde af udnyttelse af warrant i henhold til punkt 4 (ordinrer udnyttelse) skal den i punkt 7.1 nrevnte meddelelse og tegningsbel0bet vrere Selskabet i hrende senest kl dansk tid paden sidste hverdag i udnyttelsesperioden. 7.3 I tilfrelde af udnyttelse af warrant i henhold til punkt 5 (udnyttelse grundet likvidation) skal den i punkt 7.1 nrevnte meddelelse og tegningsbel0bet vrere Selskabet i hrende senest kl dansk tid en uge efter, at den i punkt 5.1nrevnte meddelelse fra Selskabet er fremsendt. 7.4 Safremt Saxo Bank rettidigt giver meddelelse og foretager indbetaling i overensstemmelse med bestemmelseme i punkt , skal Selskabet senest 1 uge herefter foretage anmeldelse af kapitalforl.wjelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7.5 Safremt tidsfristeme i punkt ikke overholdes, bortfalder warrants uden videre, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og/eller kompensation. 8. REGULERING VED.tENDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD 8.1 Safremt der gennemf0res rendringer i Selskabets kapitalforhold, som indebrerer en reduktion eller fomgelse af uudnyttede warrants' vrerdi, skal der efter omstrendighedeme foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelsen af warrants, saledes at vrerdien af warrants er upavirket af rendringeme. De nrevnte rendringer i Selskabets kapitalforhold er bl.a. kapitalforh0jelse, kapitalnedsrettelse, udstedelse af fondsaktier, rendring af stykst0rrelsen pa aktieme i Selskabet, udstedelse af warrants og udstedelse af konvertible greldsbreve. 8.2.tEndring af vrerdien af warrants, der skyldes indirekte f0lger af rendringer i Selskabets kapital-forhold, herunder pavirkninger af Selskabets drift, medfurer ikke regulering.

10 10 (11) 8.3 Uanset det under punkt 8.1 anf0rte foretages der ingen reguleringer, safremt der a) genne:mfures kapitalforh0jelser ved udnyttelse afwarrants og/eller tilsvarende warrants tildelt medarbej dere i Selskabet. b) trreffes beslutning om udstedelse af aktieoptioner, warrants, aktier, konvertible greldsbreve eller lignende til Selskabets medarbejdere, direkt0rer eller bestyrelsesmedlemmer, eller Selskabets i forbindelse hermed k0ber eller srelger egne aktier. c) udbetales udbytte fra Selskabet. 8.4 Siifremt en regulering i henhold til punkt 8.1 indebrerer, at Tegningskursen bliver Ievere end pari, kan warrants som udgangspunkt ikke udnyttes. Saxo Bank kan dog udnytte warrants, siifremt Saxo Bank accepterer, at Tegningskursen forh0jes til pari, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og/eller kompensation. 8.5 Ved rendringer i Selskabets kapitalforhold, bortset fra de under punkt 8.3 anf0rte, skal Selskabet amnode dets revisor om at beregne, om der skal foretage en regulering og siifremt dette er tilfreldet den regulering, der skal foretages. Beregningens resultat skal fremsendes til Saxo Bank hurtigst muligt og senest 30 dage efter det pagreldende forholds gennemfurelse. Revisors beregning er endelig og bindende for Selskabet og Saxo Bank. Ornkostningeme til revisor breres af Selskabet. 9. RETTIGHEDER KNYTTET TIL WARRANTS 9.1 Warrants er ikke-omsretningspapirer 9.2 Warrants giver ikke ret til udbytte. 9.3 Warrants giver ikke ret til at stemme pa Selskabets generalforsamlinger. 9.4 Warrants giver ikke ret til at deltage i fremtidige kapitalforh0jelser i Selskabet. 10. RETTIGHEDER KNYTTET TIL AKTIER TEGNET PA BAGGRUND AF WARRANTS 10.1 Aktier i Selskabet, der tegnes pa baggrund af en warrant, skal i enhver henseende have samme rettigheder som de 0vrige aktier i Selskabet, jf. de til enhver tid greldende vedtregter Siifremt der, forinden warrants udnyttes, trreffes beslutning om indf0relse af forskellige aktieklasser i Selskabet, skal aktier, der tegnes pa baggrund af warrants, tilh0re den aktieklasse, som stiller Saxo Bank som om, at warrants var blevet udnyttet umiddelbart f0r indf0rslen af den eller nye aktieklasser Aktier i Selskabet, der tegnes pa baggrund af warrants, giver ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor Saxo Banks tegning af aktierne er registreret hos Erhv~rvs- og Selskabsstyrelsen. 11. OMSJETTELIGHED 11.1 Warrants kan ikke g0res til genstand for overdragelse, anden overgang, pantsretning eller udlreg.

11 11 (11) 12. SKAT 12.1 Saxo Banker selv ansvarlig for og forpligtet til at betale enhver skat, som matte fulge aftildelingen af warrants og disses udnyttelse Hvis der vedtages skattemressig lovgivning, der medf0rer, at Selskabet og Saxo Bank i frellesskab skal beslutte, hvilken beskatningsordning tildelingen af warrants skal underlregges, er Saxo Bank i den forbindelse forpligtet til at fulge Selskabets indstilling. 13. V lerneting 13.1 Enhver tvist mellem Selskabet og Saxo Bank vedrerende indholdet og fortolkningen af dette bilag, som ikke kan leses i mindelighed, skal afg0res ved Kebenhavns Byret.

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere