VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55"

Transkript

1 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne: Brorup Sparekasse A/S Saxo EBANK A/S Saxo Mytrader Bank A/S Lindknud Sparekasse A/S Sparekassen Goltbanken A/S Sparekassen Kongeaen A/S Sparekasse Totalspar A/S Sparekassen Trekanten A/S Saxo Finansbank A/S SB Privatbank A/S 2. SELSKABETS FORMAL 2.1 Selskabets formi\.1 er at drive pengeinstitutvirksomhed af enhver art sarnt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed. 3. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 3.1 Selskabets aktiekapital udg0r DKK , fordelt pa aktier a DKK 1.

2 2 (11) 3.2 Aktieme er navneaktier og skal noteres i Selskabets ejerbog. 3.3 Selskabets ejerbog f0res afbestyrelsen. 3.4 Aktieme er ikke omsretningspapirer. 3.5 Ingen aktier bar srerlige rettigheder 3.6 Der udstedes ikke aktiebeviser og aktieme udstedes ikke igennem en vrerdipapircentral Erhververen af en aktie kan ikke ud0ve rettigheder, som tilkommer en aktionrer, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet. Dette grelder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforh0j elser. 3A KAPITALFORH0JELSE 3A.1 Overkurs indbetalt ved kapitalforh0jelse - uanset indbetalingsform - henlregges til en bunden overkursfond. 4. WARRANTS 4.1 Saxo Bank NS er tildelt 8 warrants, der hver giver ret til at tegne 12 rnio. aktier i Selskabet a norninelt kr Der er truffet beslutning om den kapitalforh0jelse, der h0rer hertil som f0lger: 1. Selskabets aktiekapital forh0jes rued mindst nominelt kr. 0 og h0jst norninelt kr. 96 rnio. ved kontant indskud ved udnyttelse af tildelte warrants. 2. Tegningskursen er det laveste afmarkedskursen pa udnyttelsestidspunktet og kurs 250 (svarende til kurs kr. 2,50 pr. aktie a nominelt kr. 1.). Kapitalforh0jelsen fordeles i aktier a nominelt kr. 1 pr. stk. 3. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforh0jelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier skal vrere stillet pa samme made, som de reldre aktier i Selskabet. 4. De anslaede omkostninger ved forh0jelsen, som Selskabet skal betale, forventes at udg0re kr Kapitalforh0j elsen tegnes af Saxo Bank A/S 6. Kapitalforh0jelsen skal tegnes og indbetales senest 1. september De nye aktier er ikke omsretningspapirer. 8. De nye aktier skallyde pa navn.

3 3 (11) 4.3 Da tildelingen af warrants samt den tilh0rende kapitalforlwjelse er sket som led i en aftale mellem Selskabet og Saxo Bank A/S om tilfersel af kapital og med henblik pa at Saxo Bank A/S ogsa efter fusionen ( omdannelsen) kan tilfere Selskabet kapital, er alene Saxo Bank A/S berettiget til at modtage warrants samt at tegne den tillwrende kapitalforlwjelse. 4.4 De yderligere vilkar for warrants, herunder indehaverens stilling ved rendringer i Selskabets kapital fremgar af bilag 1 til disse vedtregter. 5. GENERALFORSAMLINGER 5.1 Selskabets generalforsarnlinger afholdes i Bmrup og omegn eller i Kebenhavnsornradet. 5.2 Generalforsamlinger indkaldes afbestyrelsen med rnindst 14 dages og lwjst fire ugers varsel ved bekendtgerelse indrykket pa Selskabets hjemmeside eller andre publikationer efter bestyrelsens bestemmelse, samt ved almindeligt brev til alle i ejerbogen registrerede aktionrerer, der har fremsat begrering herom. 5.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for rn0det og angive det vresentligste indhold af eventuelle forslag til vedtregtsrendringer. I de tilfrelde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd afforslaget, ligesom indkaldelse skal sendes til enhver navnenoteret aktionrer. 5.4 Ordinrer generalforsarnling afholdes hvert ar i sa god tid, at den reviderede og godkendte arsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, sa den er modtaget i Finanstilsynet inden fire maneder efter regnskabsarets afslutning. 5.5 Forslag, der af en aktionrer enskes behandlet paden ordinrere generalforsarnling, skal vrere fremsendt til Selskabets kontor senest seks uger :fur generalforsamlingens afholdelse, saledes at forslaget kan medtages pa dagsordenen i indkaldelsen. 5.6 Ekstraordinrer generalforsarnling skal indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at skriftlig begrering herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet til Selskabets kontor af aktionrerer, som ejer en tiendedel af aktiekapitalen. Ekstraordinrer generalforsarnling skal endvidere afholdes, nar bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmressigt. 6. DAGSORDEN FOR DEN ORDINJERE GENERALFORSAMLING 6.1 Senest 14 dage fer generalforsarnlingen skal dagsordenen og de fuldstrendige forslag samt for den ordinrere generalforsarnlings vedkomrnende tillige revideret arsrapport frernlregges til eftersyn for aktionrereme pa Selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionrer, som har fremsat anmodning herom. 6.2 Dagsordenen for den ordinrere generalforsarnling skal omfatte: a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forlebne ar b) Fremlreggelse af revideret arsrapport til godkendelse

4 4 (11) c) V edtagelse af fordeling af overskud eller drekning af overskud i henhold til den godkendte arsrapport. d) Valg af revisor e) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionrerer f) Eventuelt 7. DIRIGENT PA GENERALFORSAMLINGEN 7.1 F orhandlingeme pa generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afg0r alle sp0rgsmal angaende sagemes behandlingsmade og stemmeafgivning samt dennes resultat. 7.2 Over det pa generalforsamlingen passerede f0res en protokol, der skal underskrives af dirigenten. 8. FREMM0DE PA GENERALFORSAMLINGEN 8.1 Enhver aktionrers ret til at deltage i en generalforsarnling- og afgive stemme i tilknytning til aktionrerens aktier - fastsrettes i forhold til de aktier, aktionreren besidder pa registreringsdatoen. 8.2 Registreringsdatoen ligger en uge f0r generalforsarnlingens afholdelse. 8.3 De aktier, den enkelte aktionrer besidder, opg0res pa registreringsdatoen pa baggrund af notering af aktionrerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik pa indf0rsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indfurt i ejerbogen. 8.4 Enhver aktionrer har adgang til Selskabets generalforsamlinger, safremt aktionreren senest tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsarnlingen til Selskabet og anrnodet om at fa udleveret adgangskort. 8.5 Aktionreren kan m0de personligt eller ved fuldmregtig. 8.6 Safremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsretning, at enten aktionreren eller fuldmregtigen har l0st adgangskort. Fuldmregtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort forevise skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til Selskabets ledelse kan ikke gives for lrengere tid end 12 maneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en pa forhand kendt dagsorden. 9. STEMMERET PA GENERALFORSAMLINGEN 9.1 Stemmeret pa generalforsarnlinger tilkommer aktionrerer, som har l0st adgangskort. For aktier der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionreren senest pa tidspunktet for indkaldelse af den pagreldende generalforsarnling er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionreren senest pa samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet.

5 5 (11) 9.2 Hvert nominelt aktiebel0b pa DKK 1 giver en stemme, dog kan der for aktier tilh0rende den samme aktionrer ikke afgives stemmer for mere end 10% af det samlede antal stemmer i Selskabet. 9.3 Derudover vil en aktionrer maksimalt kunne ud0ve det samme antal stemmer, som selskabets 0vrige aktionrerer tilsammen besidder og kan ud0ve under iagttagelse af stemmeretsbegrrensningen i punkt Medlemmer af sanune husstand betragtes ikke som en aktiomer i relation til stemmeretsbegrrensningen i punkt Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremm0de pa generalforsamlingen gives adgang til, at aktionrererne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden fysisk at vrere til stede pa generalforsamlingen, saledes at der afholdes en delvist elektronisk generalforsamling. 10. BESLUTNINGER PA GENERALFORSAMLINGEN 10.1 Alle beslutninger pa generalforsamlingen trreffes ved simpel stenuneflerhed, medrnindre vedtregteme eller Selskabsloven foreskriver srerlige regler om reprresentation og majoritet Til vedtagelse af beslutninger om rendring af vedtregteme eller om Selskabets opl0sning krreves tiltrredelse af rnindst 2/3 sa vel af de afgivne stemmer, som af den pa generalforsamlingen reprresenterede stemmeberettigede kapital. 11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 11.1 Der kan anvendes elektronisk konununikation, det vil sige elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post ( ), i konununikationen mellem selskabet og aktionrereme i stedet for fremsendelse eller fremlreggelse af papirbaserede dokumenter Indkaldelse af aktionrerer til ordinrere og ekstraordinrere generalforsamlinger, tegningslister, arsrapporter samt i 0vrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionrereme kan fremsendes af selskabet til aktionrereme pr. . Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionrerer om en -adresse, hvortil meddelelser mv. skal sendes. Deter aktionrerens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en korrekt -adresse Aktionrererne kan ved henvendelse til selskabet :fa nrermere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmmen i forbindelse med elektronisk kommunikation. 12. BESTYRELSE 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse pa 5 medlemmer, som vrelges af generalforsamlingen. Fonden for Bmrup Sparekasse har ret til at udpege et medlem samt en suppleant herfor til valg pa generalforsarnlingen. En aktionrer, som ejer mere end 50% af aktiekapitalen i Selskabet, har ret til at

6 6 (11) udpege to medlemmer samt to suppleanter herfor til valg pa generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vrelges for fire ar ad gangen. Genvalg kan finde sted Udover deaf generalforsamlingen valgte medlemmer er medarbejdeme berettiget til at vrelge et antal medlemmer afbestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid greldende lovgivning herom Safremt et bestyrelsesmedlem, der er udpeget affonden for Bmrup Sparekasse, udtrreder inden valgperiodens udl0b, kan Fonden for Bmrup Sparekasse vrelge en suppleant, som skal indtrrede i det udtradte bestyrelsesmedlems sted for resten af den udtradtes valgperiode Safremt et bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen udtrreder inden valgperiodens udl0b, vii en eventuel suppleant indtrrede i dennes sted for resten af den udtradtes valgperiode. Hvis der ikke er valgt en suppleant for det udtradte bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil furstkommende generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted for den resterende del af den udtradtes valgperiode Bestyrelsesmedlemmer skal fratrrede pa den ordinrere generalforsamling, hvor regnskabet for det regnskabsar, hvori vedkommende er fyldt 70 ar, behandles Bestyrelsen vrelger selv sin formand og eventuelle nrestformand Bestyrelsen trreffer sine afg0relser ved simpel stemmeflerhed. I tilfrelde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald nrestformandens, stemme udslagsgivende Bestyrelsen fastsretter ved en forretningsorden nrermere bestemmelser om udf0relsen af sit hverv Over det pa bestyrelsesm0deme passerede fures en protokol, der underskrives af samtlige tilstedevrerende medlemmer af bestyrelsen. Endvidere skal revisionsprotokollen forelregges pa hvert bestyrelsesm0de, og enhver protokoltilfursel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 13. DIREKTION 13.1 Selskabets bestyrelse ansretter en direktion bestaende af en eller flere medlemmer til at lede den daglige drift af Selskabet Medlemmer af direktionen skal fratrrede senest fire maneder efter udl0bet af det regnskabsar, hvori vedkommende er fyldt 65 ar Bestyrelsen fastsretter regler for direkt0remes kompetence. 14. TEGNINGSREGEL 14.1 Selskabet tegnes afbestyrelsesformanden i forening med en direkt0r, afbestyrelsens nrestformand i forening med en direkt0r, afto bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal vrere bestyrelsesformanden eller bestyrelsens nrestformand, eller af den samlede bestyrelse.

7 7 (11) 14.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 15. UDBYTTE 15.l Beslutning om udlodning af Selskabets midler som udbytte skal trreffes af generalforsamlingen pa grundlag af den senest godkendte arsrapport Udbetaling af udbytte sker ved overf0rsel til de af aktionrererne anviste konti. 16. REVISION 16.1 Selskabets arsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et ar ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted. 17. REGNSKABSAR 17.1 Selskabets regnskabsar er kalenderaret. 18. OFFENTLIGHED 18.1 Selskabets vedtregter samt seneste godkendte arsrapport er tilgrengelige for offentligheden og kopi herafkan pa forlangende ±as udleveret ved henvendelse til Selskabets kontor. Saledes vedtaget pa ekstraordinrer generalforsamling den 7. december 2011 Som dirigent:

8 8 (11) BILAG 1 TIL SAXO PRIV ATBANK A/S' VEDTJEGTER - OVRIGE VILKAR FOR WARRANTS 1. FORMAL 1.1 Warrants er udstedt med henblik pa, at Saxo Bank A/S kan indskyde aktiekapital i Selskabet i takt rued, at Selskabet afdrager pa den garantkapital, som blev indestaende i forbindelse med fusionen mellem Bmrup Sparekasse (CVR nr ) og Selskabet. 2. TEGNING AF WARRANTS 2.1 Saxo Bank A/S tegner warrants ved pategning af beslutningsreferat fra generalforsamling senest den 31. oktober Der betales ikke vederlag for warrants. 3. EVT. DEL VIS UDNYTTELSE AF WARRANTS 3.1 Saxo Bank A/S kan vrelge kun at udnytte warrants delvist, saledes at Saxo Bank A/S kun tegner en mindre del af de vedtregtemes punkt 4 nrevnte aktier. Hvis warrants kun udnyttes delvist forbliver den resterende del af warrants gyldige og kan fortsat udnyttes af Saxo Bank A/S i resten af Udnyttelsesperioden. 4. UDNYTTELSESPERIODE 4.1 Retten til at tegne aktier I Selskabet I henhold til warrants kan udnyttes I perioden indtil den 1. september 2015 (herefter "Udnyttelsesperioden") 4.2 Safremt warrants ikke udnyttes i Udnyttelsesperioden, bortfalder de uden videre, uden at Saxo Bank A/S har krav pa vederlag og/eller kompensation. 5. RETSSTILLING I TILFJELDE AF LIKVIDATION 5.1 Safremt der trreffes endelig beslutning om at likvidere Selskabet, kan Saxo Bank uden hensyntagen til Udnyttelsesperioden i punkt 4 udnytte warrants til tegning af aktier i Selskabet umiddelbart forud for beslutningen om likvidationen. Selskabet skal fremsende skriftlig meddelelse om den planlagte likvidation til Saxo Bank senest 30 dage f0r, at likvidationen forventes besluttet. 5.2 Safremt Saxo Bank afstar helt eller delvist fra at udnytte warrants i henhold til punkt 5.1 eller ikke fremsender rettidig meddelelse om udnyttelse eller ikke foretager rettidig indbetaling af tegningsbel0bet i overensstemmelse med punkt 1 og 7.3, bortfalder Saxo Banks warrants uden videre, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og feller kompensation. 6. RETSSTILLING I TILFJELDE AFFUSION OG SPALTNING 6.1 Safremt der trreffes endelig beslutning om at fusionere Selskabet, og Selskabet oph0rer med at eksistere som f0lge heraf, konverteres warrants automatisk til warrants, der giver ret til at tegne aktier i

9 9 (11) det fortsrettende selskab. De nye warrants skal have en vrerdi, der svarer til vrerdien af de konverterede warrants, og skal i 0vrigt vrere omfattet afvilkar, der svarer til vilkarene i nrervrerende bilag. 6.2 Safremt der trreffes endelig beslutning om at spalte Selskabet, og Selskabet oph0rer med at eksistere som f0lge heraf, konverteres warrants automatisk til warrants, der giver ret til at tegne aktier i de fortsrettende selskaber. De nye warrants skal have en vrerdi, der svarer til vilkarene i nrervrerende bilag. 6.3 Safremt et af de i punkt 6.1 eller 6.2 nrevnte forhold foreligger, skal Selskabet anmode dets revisor om at beregne de nye warrants' omfang og tegningskurs og herunder vurdere, om der i 0vrigt er behov for at tilpasse vilkarene, saledes at vrerdien af de nye warrants svarer til vrerdien af de konverterede warrants. Revisors resultat skal fremsendes til Saxo Bank senest samtidig med meddelelsen afgivet i henhold til 6.4. Revisors beregning og/eller tilpasning er endelig og bindende for Selskabet og Saxo Bank. Omkostningeme til revisor breres af Selskabet. 6.4 Straks efter, at der er truffet beslutning af den i punkt 6.1 eller 6.2 nrevnte karakter, skal Selskabet fremsende skriftlig meddelelse til Saxo Bank herom. 7. PROCEDURE FOR UDNYTTELSE AF WARRANTS 7.1 Safremt Saxo Bank 0nsker at udnytte sine warrants helt eller delvist, skal Saxo Bank give Selskabets administrerende direkt0r skriftlig meddelelse herem. Saxo Bank skal benytte en af Selskabet udleveret udnyttelsesformular. Senest samtidig hermed skal Saxo Bank indbetale det kontante tegningsbel0b (antal aktier, der tegnes x tegningspris pr. aktie) i henhold til Selskabets anvisninger. 7.2 I tilfrelde af udnyttelse af warrant i henhold til punkt 4 (ordinrer udnyttelse) skal den i punkt 7.1 nrevnte meddelelse og tegningsbel0bet vrere Selskabet i hrende senest kl dansk tid paden sidste hverdag i udnyttelsesperioden. 7.3 I tilfrelde af udnyttelse af warrant i henhold til punkt 5 (udnyttelse grundet likvidation) skal den i punkt 7.1 nrevnte meddelelse og tegningsbel0bet vrere Selskabet i hrende senest kl dansk tid en uge efter, at den i punkt 5.1nrevnte meddelelse fra Selskabet er fremsendt. 7.4 Safremt Saxo Bank rettidigt giver meddelelse og foretager indbetaling i overensstemmelse med bestemmelseme i punkt , skal Selskabet senest 1 uge herefter foretage anmeldelse af kapitalforl.wjelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7.5 Safremt tidsfristeme i punkt ikke overholdes, bortfalder warrants uden videre, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og/eller kompensation. 8. REGULERING VED.tENDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD 8.1 Safremt der gennemf0res rendringer i Selskabets kapitalforhold, som indebrerer en reduktion eller fomgelse af uudnyttede warrants' vrerdi, skal der efter omstrendighedeme foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelsen af warrants, saledes at vrerdien af warrants er upavirket af rendringeme. De nrevnte rendringer i Selskabets kapitalforhold er bl.a. kapitalforh0jelse, kapitalnedsrettelse, udstedelse af fondsaktier, rendring af stykst0rrelsen pa aktieme i Selskabet, udstedelse af warrants og udstedelse af konvertible greldsbreve. 8.2.tEndring af vrerdien af warrants, der skyldes indirekte f0lger af rendringer i Selskabets kapital-forhold, herunder pavirkninger af Selskabets drift, medfurer ikke regulering.

10 10 (11) 8.3 Uanset det under punkt 8.1 anf0rte foretages der ingen reguleringer, safremt der a) genne:mfures kapitalforh0jelser ved udnyttelse afwarrants og/eller tilsvarende warrants tildelt medarbej dere i Selskabet. b) trreffes beslutning om udstedelse af aktieoptioner, warrants, aktier, konvertible greldsbreve eller lignende til Selskabets medarbejdere, direkt0rer eller bestyrelsesmedlemmer, eller Selskabets i forbindelse hermed k0ber eller srelger egne aktier. c) udbetales udbytte fra Selskabet. 8.4 Siifremt en regulering i henhold til punkt 8.1 indebrerer, at Tegningskursen bliver Ievere end pari, kan warrants som udgangspunkt ikke udnyttes. Saxo Bank kan dog udnytte warrants, siifremt Saxo Bank accepterer, at Tegningskursen forh0jes til pari, uden at Saxo Bank har krav pa vederlag og/eller kompensation. 8.5 Ved rendringer i Selskabets kapitalforhold, bortset fra de under punkt 8.3 anf0rte, skal Selskabet amnode dets revisor om at beregne, om der skal foretage en regulering og siifremt dette er tilfreldet den regulering, der skal foretages. Beregningens resultat skal fremsendes til Saxo Bank hurtigst muligt og senest 30 dage efter det pagreldende forholds gennemfurelse. Revisors beregning er endelig og bindende for Selskabet og Saxo Bank. Ornkostningeme til revisor breres af Selskabet. 9. RETTIGHEDER KNYTTET TIL WARRANTS 9.1 Warrants er ikke-omsretningspapirer 9.2 Warrants giver ikke ret til udbytte. 9.3 Warrants giver ikke ret til at stemme pa Selskabets generalforsamlinger. 9.4 Warrants giver ikke ret til at deltage i fremtidige kapitalforh0jelser i Selskabet. 10. RETTIGHEDER KNYTTET TIL AKTIER TEGNET PA BAGGRUND AF WARRANTS 10.1 Aktier i Selskabet, der tegnes pa baggrund af en warrant, skal i enhver henseende have samme rettigheder som de 0vrige aktier i Selskabet, jf. de til enhver tid greldende vedtregter Siifremt der, forinden warrants udnyttes, trreffes beslutning om indf0relse af forskellige aktieklasser i Selskabet, skal aktier, der tegnes pa baggrund af warrants, tilh0re den aktieklasse, som stiller Saxo Bank som om, at warrants var blevet udnyttet umiddelbart f0r indf0rslen af den eller nye aktieklasser Aktier i Selskabet, der tegnes pa baggrund af warrants, giver ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor Saxo Banks tegning af aktierne er registreret hos Erhv~rvs- og Selskabsstyrelsen. 11. OMSJETTELIGHED 11.1 Warrants kan ikke g0res til genstand for overdragelse, anden overgang, pantsretning eller udlreg.

11 11 (11) 12. SKAT 12.1 Saxo Banker selv ansvarlig for og forpligtet til at betale enhver skat, som matte fulge aftildelingen af warrants og disses udnyttelse Hvis der vedtages skattemressig lovgivning, der medf0rer, at Selskabet og Saxo Bank i frellesskab skal beslutte, hvilken beskatningsordning tildelingen af warrants skal underlregges, er Saxo Bank i den forbindelse forpligtet til at fulge Selskabets indstilling. 13. V lerneting 13.1 Enhver tvist mellem Selskabet og Saxo Bank vedrerende indholdet og fortolkningen af dette bilag, som ikke kan leses i mindelighed, skal afg0res ved Kebenhavns Byret.

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere