VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB"

Transkript

1 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej Frederikshavn Denmark Tel Fax CVR no VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Roblon Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed under Roblon Engineering A/S (Roblon Aktieselskab). Selskabets hjemsted er Frederikshavn kommune. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Vedtægterne indeholder særlige regler om aktionærernes fortegningsret ved aktiekapitaludvidelser jf. 4. For A-aktiekapitalen er fastsat særlige begrænsninger i disse aktiers omsættelighed, jf Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. Selskabets kapital og aktier: 3. Selskabets aktiekapital er kr ,00 hvoraf kr ,00 er A-aktier og kr ,00 er B-aktier. B-aktiekapitalens stemmeret er begrænset jf. vedtægternes 10. B-aktiekapitalen har ret til forlods dækning i tilfælde af selskabets opløsning samt ret til forlods at modtage udbytte indtil 8% af aktiernes pålydende jf. vedtægternes 16. I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. 4. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. A- aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. 200,00 eller multipla heraf. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. 20,00. Forhøjelse af aktiekapitalen, der omfatter begge aktieklasser, sker ved en forholdsmæssig forhøjelse. Kapitalforhøjelse ved tegning af nye aktier mod indskud i kontanter eller værdier kan finde sted ved forhøjelse af én af aktieklasserne alene.

2 Såfremt aktiekapitalen udvides ved tegning, har aktionærerne, medmindre generalforsamlingen gyldigt træffer en anden beslutning, ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier i samme aktieklasse, såfremt udvidelsen omfatter begge aktieklasser. Omfatter udvidelsen alene én af aktieklasserne, tilkommer der aktionærerne af begge aktieklasser ret til forholdsmæssig fortegning af nye aktier i den klasse der udvides. Nye aktier er underkastet de for vedkommende aktieklasse gældende regler i denne vedtægt. Nye aktier har ret til udbytte og andre rettighederi selskabet fra det tidspunkt, der er angivet i forhøjelsesbeslutningen. Overdragelse af aktier: 5. Selskabets A-aktier skal lyde på navn og kan ikke tiltransporteres ihændehaveren. A-aktier er ikke omsætningspapirer. A-aktiers overgang kræver selskabets samtykke, jf. selskabslovens Selskabets B-aktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn efter aktionærens begæring. Transport kan ske til ihændehaveren. B- aktier er omsætningspapirer. Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond eller dispositionsfond. Selskabet aktiebog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Mortifikation: 7. Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegnings- og aktieretsbeviser, kuponer og taloner kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom. Generalforsamling: 8. Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i Aalborg eller Københavns kommuner. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden for 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Efter selskabets årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, skal den uden ugrundet ophold indsendes til Erhvervsstyrelsen. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af en generalforsamling, af bestyrelsen eller efter begæring af selskabets revisor eller af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen uden hensyn til aktiernes stemmeret. Fremsættes der begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling som anført, skal begæring være ledsaget af det eller de skriftlige formulerede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Det påhviler herefter bestyrelsen at indkalde generalforsamlingen inden 2 uger efter begæringens modtagelse. Side 2 af 5

3 Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i et Københavnsk dagblad og i et jysk dagblad med et varsel på mindst tre uger og højest fem uger. Indkaldelsen skal desuden med samme varsel meddeles selskabets navnenoterede aktionærer ved almindeligt brev. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af en eller to revisorer. 7. Eventuelt. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Navnenoterede aktionærer, der skriftligt fremsætter begæring herom, har krav på vederlagsfri fremsendelse af udkastet til revideret årsrapport til den i aktiebogen noterede adresse. Senest 3 uger før generalforsamlingen og i en sammenhængende periode på 3 uger der skal begyndes senest 3 uger før generalforsamlingen incl. dagen for dennes afholdelse skal de i Selskabsloven 99 anførte oplysninger gøres tilgængelige for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen, jfr selskabslovens Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dens afholdelse har løst adgangskort ved personlig eller skriftlig henvendelse til selskabets kontor. Hvert A-aktiebeløb på kr. 200,00 giver 100 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på kr. 20,00 giver 1 stemme. Stemmeretten ifølge aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan kun udøves, hvis vedkommen- Side 3 af 5

4 de aktionær er noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling. Aktionæren har ret til at møde på selskabets generalforsamlinger ved befuldmægtiget eller med rådgiver. af generalforsamlingsvalgte medlemmer mindst er 4. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted, når denne har forfald. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden reglerne for udøvelsen af bestyrelsesvirksomheden. Til selskabets generalforsamlinger har pressen adgang De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre der i selskabsloven er foreskrevet krav om særlig stemmeflerhed eller repræsentation. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol,der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Bestyrelse og direktion: 12. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør. Revision: 14. Selskabets årsrapport revideres af én eller to af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer. Revisorerne kan genvælges. Årsregnskab: 15. Selskabets regnskabsår løber fra 1. november til den 31. oktober. Såfremt bestyrelsesmedlemmernes antal ved indtrædende vakance bliver lavere end 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, indkalder bestyrelsen straks til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer, således at antallet Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og dets finansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Side 4 af 5

5 Udbytte og dækning i tilfælde af selskabets opløsning: 16. Såfremt der deklareres udbytte tilkommer der B- aktiekapitalen ret til et forlods udbytte på 8% af deres aktiers pålydende. Et eventuelt yderligere udbytte tilfalder herefter A-aktiekapitalen, indtil disse har modtaget et udbytte på 8% af deres pålydende, hvorefter et eventuelt overskydende udbytte fordeles forholdsmæssigt ligeligt til alle aktier uden hensyn til aktieklassen. I tilfælde af selskabets opløsning skal den udlodning, der tilfalder selskabets aktionærer, forlods tilfalde B-aktiekapitalen indtil aktiernes pålydende. Et overskydende provenu udloddes herefter til A-aktiekapitalen, indtil A-aktionærerne har modtaget dækning for A-kapitalens pålydende, hvorefter et eventuelt overskydende provenu fordeles forholdsmæssigt ligeligt til hele aktiekapitalen uden hensyn til aktieklassen. Frederikshavn, den 25. februar 2013 Som dirigent: Per Christensen Side 5 af 5

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere