Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - ansøgning om tillægsanlægsbevilling ØU - 2. behandling af budget SSÆ - Ansøgning om alternativ anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter..11

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Dagsordenen blev godkendt.

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Økonomiudvalget - Post/Orientering: a) Invitation til afslutningskonference for projektet Ansvarlig udskænkning b) Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse af kommunalt velfærdsindeks c) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 15 i udviklingsforum Sjælland d) Offentliggørelse af DI s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning Forventet Regnskab : a) Generelle bemærkninger FR Halvårsregnskab b) Bilag 1 Bemærkninger på udvalg c) Bilag 2 Oversigt tillægsbevilling og omplaceringer d) Anlægsoversigt pr. 30. juni 2011 til FR e) Notat til oversigt over anlægsprojekter pr. 30. juni 2011 f) Salg af grunde og ejendomme Bilagene kan ved henvendelse til ledelsessekretariatet udleveres. Hele budgetmappen vil blive publiceret på Lejre Kommunes hjemmeside. Økonomi: Budgetmappe KL og Ministerier a) Borgmesterbrev vedr. lånepuljer b) Besvarelse til KL på skrivelse vedr. lånepuljer Budgetmappe Udmelding af statsgaranti a) Selvbudgettering og udskrivningsgrundlag 2012 Budgetmappe Spørgsmål og svar a) Spørgsmål til budget 2012 b) Svar på spørgsmål 9 (vurdering af anlægsbehov - ejendomsvedligeholdelse og genopretning) c) Saneringsmuligheder af PCB på Hvalsø Skole d) PCB-screening af Lejre Kommunes bygningsmasse e) Svar på spørgsmål 10 (funktionsudbud asfalt) f) Notat om antal berørte stillinger til HU g) Oversigt budgetønsker 2012 kultur h) Sagnlandet Lejre Tilbud gratis adgang børn og unge i) Sagnlandet Skoletilbudundervisning levendefortid Budgetmappe Høring a) Høringssvar budgetforslag LU Allerslev Glim b) Høringssvar budget 2012 Sæby-Gershøj skole c) Høringssvar til budget 2012 fra Ungdomsskolen d) Høringssvar Budget 2012 Trælleruphallens Bestyrelse e) bilag Åbent brev til Lejre Kommunes Politikere f) Høringssvar budget 2012 Bruger- og Pårørenderådet Hvalsø Ældrecenter g) Høringssvar fra Trællerupskolens skolebestyrelse budgetforslag Lejre Kommune h) Høringssvar fra Trællerupskolens lokaludvalg budgetforslag Lejre Kommune

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 i) Høringssvar Budget 2012 bestyrelsen Hyllinge Lyndby Børnehave j) Høringssvar Budget 2012 personalegruppen Hyllinge Lyndby Børnehave k) Høringssvar budget 2012 plejecentrenes lokaludvalg l) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Hyllinge Skole m) Høringssvar budget 2012 LU Frit Valg n) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelse Allerslev Glim Skole o) Høringssvar budget 2012 Børnehaven Remisen p) Høringssvar budget 2012 Møllebjerghave q) Høringssvar budget 2012 Børnehuset Søpavillonen r) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Sonnerup Skole s) Høringssvar budget 2012 Bibliotek t) Høringssvar budget 2012 LU Kirke Sonnerup Skole u) Høringssvar budget 2012 LU Osted Skole v) Høringssvar budget 2012 LU Kirke Såby Skole ww) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Såby Skole x) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Børnehaven Egebjerget og Egedalen y) Høringssvar budget 2012 Lejre Læreforening z) Høringssvar budget 2012 LU Bramsnæsvigskolen æ) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Firkløverskolen ø) Høringssvar budget 2012 LU Firkløverskolen å) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Møllehuset aa) Høringssvar budget 2012 Udtalelse HU bb) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen cc) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Røglebakken og Lejre Naturbørnehave dd) Høringssvar budget 2012 Vej og Park ee) Høringssvar budget 2012 Ældrerådet ff) Høringssvar budget 2012 LU Kirke Hyllinge Skole gg) Høringssvar budget 2012 LU Røglebakken og Lejre Naturbørnehave hh) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Osted Skole ii) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Børnehaven Lærkereden jj) Høringssvar budget 2012 LU Plejecentrene kk) Referat borgermøde - prioritering anlægsprogram ll) Referat borgermøde - Økonomisk styring mm) Referat borgermøde - Økonomisk styring samt inklusion nn) Referat borgermøde - branding Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Orienteringen blev taget til orientering.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 3. ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - ansøgning om tillægsanlægsbevilling Sagsnr.: 10/21075 Resumé: Administrationen har udbudt udvidelse og ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev. De indkomne tilbud har været dyrere end estimeret med. Administrationen søger en tillægsanlægsbevilling på 3,3 mio. kr. Sagsfremstilling: Administrationen har med baggrund i beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011 og frigivelse af anlægsbevilling på kr udbudt ud- og ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev ud fra et nærmere beskrevet projekt med kravspecifikationer. Projektet har været udbudt i to entrepriser til to grupper af entreprenører; en pavillondel og en ombygningsdel. Det vejledende budget (med baggrund i anlægsbevillingen på kr ) til samling af administration på to rådhuse var disponeret ud fra en vurdering af, hvordan bevillingen kunne anvendes mest hensigtsmæssigt. Efter tilbudsindhentning har administrationen konstateret, at de udbudte om- og udbygningstiltag andrager et væsentlig større omfang end det vejledende budget. Se bilag Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud. Andre budgetposter i oversigten er de oprindelige afsatte poster samt overslagspriser. Posterne afspejler det beløb, som det i overslaget har været muligt at afsætte til formålet. Der er ikke foretaget en prisindhentning. I forbindelse med udvidelse af parkeringspladser ved begge rådhuse blev administrationen bedt om at undersøge inddragelse af areal ved kirken i Allerslev som parkeringsarela. Dette er undersøgt og estimeres at udgøre en udgift på minimum kr , da der skal anlægges fodgængerovergang, gangsti samt købes eller eksproprieres jord. Se bilag for administrationens parkeringsforslag for de to rådhuse. Samlet set andrager anlægsbehovet alene for om- og udbygning baseret på tilbudspriserne ca. kr Til dette beløb skal lægges de andre budgetposter. Udtalelser: Arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhusene i Hvalsø og Allerslev udtaler: Arbejdsmiljørepræsentanterne udtalte, da anlægsbevillingen til rådhussammenlægningen i juni 2011 blev frigivet, at den økonomiske ramme på de kr. 4,128 mio. kun kunne dække udgifter til de absolut nødvendige bygningsmæssige ændringer for at få plads til medarbejderne på de to rådhuse. Der blev opfordret til at sætte midler af i budget 2012 og 2013 til yderligere bygningsmæssige ændringer for at løse de arbejdsmiljømæssige problemer, som anlægsrammen ikke giver mulighed for at løse - både kendte som endnu ukendte problemer. Selv med den ønskede tillægsbevilling, er det arbejdsmiljørepræsentanternes vurdering, at de kommende arbejdsmiljømæssige problemer ikke er blevet mindre. Med tillægsbevillingen bliver det kun muligt at skabe fysisk rum til de ansatte, men med ringere betingelser end forventet da anlægsbevillingen blev behandlet i juni Vi vurderer, at der f.eks. er flere medarbejdere, der kommer til at bruge mere tid på at finde ledige lokaler til møder og fortrolige samtaler, og flere kommer til at opleve flere forstyrrelser i det daglige arbejde som følge af, at flere kommer til at sidde tættere. Det betyder faldende koncentrationsniveau og mindre effektivitet. Hvis disse forventelige

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 problemer skal kunne løses, så er der øget behov for midler til fysiske forbedringer i de kommende års budgetter. Administrationens vurdering: Administrationen kan efter licitationen konstatere, at priser på pavilloner er steget siden sidste pavillonkøb på rådhuset i Allerslev. Tilbuddene overstiger i betydelig grad overslaget, som det blev estimeret i foråret. Administrationen har med baggrund i de modtagne tilbud revideret anlægsbudgettet. Se bilag Revideret budget. Oversigten indeholder også projektgruppens forslag til sammenligning. Administrationen begrunder revideringen med nedenstående: Administrationen vurderer, at en udvidelse f.eks. i form af tilføjelse af pavilloner på rådhuset i Hvalsø er de nødvendige rammer for de centre, som skal operere på rådhuset i Hvalsø. Administrationen foreslår, at de eksisterende, midlertidige pavilloner på rådhuset i Hvalsø nedtages, når det vil være praktisk muligt i forhold til, at administrationen kan rummes på resten af rådhuset. Dette forventes at ske, når medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Administrationen vurderer, at de to ekstra pavilloner på rådhuset i Allerslev kan udgå af projektet. Dog gør administrationen opmærksom på, at der som følge af projektet Ledelse & Organisation er igangsat et projekt, der skal afdække mulighederne for at effektivisere skolernes, ældrecentres og dagsinstitutionernes administrationen. Et resultat af dette projekt kunne blive, at et antal administrative medarbejdere flyttes fra skoler og institutioner til Servicecenter Allerslev eller Hvalsø. Såfremt dette sker, forventes der at være behov for et øget antal arbejdspladser på rådhuset i Allerslev, f.eks. i form af de fra projektet nu fjernede to ekstra pavilloner til ca. kr , eller en beslutning om at rådhuset i Allerslev skal rumme færre centre. Administrationen vurderer, at ikke alle de udbudte ombygningstiltag er nødvendige for den fremtidige brug af rådhusene, men administrationen vurderer dog samtidig, at der skal gennemføres størstedelen af de foreslåede tiltag for at understøtte den nye organisation. Se skitsebilag for forslag til indretning af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Udbygningen af Materielgården kan kombineres med en påtænkt udskiftning af taget på kontorbygningen på Horseager i Hvalsø. Det nuværende loft kan inddrages til kontorfaciliteter. Det betyder, at der vil kunne etableres den nødvendige plads uden af udvide selve grundarealet på bygningen. Dog vurderes det, at overslaget indledningsvist har været for lavt med ca. kr uanset valg af ud-/ombygningsløsning. Der søges dog en løsning, der kan holdes inden for det i det reviderede budgets afsatte beløb. Der er ikke i budgettet afsat midler til tilsyn med byggeriet, hvorfor ressourcerne hertil må hentes i administrationen. Det betyder samtidig, at det er nødvendigt ikke at igangsætte flere tiltag, end den tilsynsførende bygherrerådgiver kan overskue ad gangen. Dette påvirker selve ombygnings- og dermed flytteprocessens varighed. Ombygningsprocessen og den deraf følgende omflytning, herunder behovet for midlertidige flytninger, betyder også en del logistiske udfordringer. Som følge heraf er overslaget øget med kr Der har været lagt op til, at der på rådhusene skabes rum, der visuelt fremstår åbne og lyse. Dette kunne ske ved, at der arkitektonisk blev arbejdet med opdeling af de enkelte rum i form af glasvægge. Dette tiltag bevirker, at der i den aktuelle sammenlægningssituation skabes en visuel sammenhæng de enkelte centre og afdelinger imellem. Åbenhed og lys fordrer dog også, at møblement og de designerede møderum er ensartede og/eller tilpasset de enkelte funktioner. Projektgruppen har foreslået et beløb afsat til denne udgift. Dette er dog ikke en nødvendig omkostning, hvorfor kun de mest

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 elementære dele af udgifterne (absolut nødvendig maling og indkøb af møbler til møderum) foreslås realiseret. Derudover kan sådanne tiltag realiseres, hvis der i det samlede budget findes midler til formålet. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke i det reviderede budget - og den søgte tillægsanlægsbevilling - er afsat midler til arbejdsmiljømæssige tiltag, såsom udskiftning af gulvtæpper, maling, optimering af ventilationsanlæg etc. Denne post er ikke estimeret. Projektgruppen vurderer, at de efterspurgte arbejdsmiljøforbedringer er både relevante og aktuelle. Såfremt der ikke bevilges den søgte tillægsanlægsbevilling, vil der alene være mulighed for at bygge om på rådhuset i Allerslev og sætte et færre antal pavilloner op på rådhuset i Hvalsø. Det betyder, at rådhusene samlet set ikke kan rumme det nødvendige antal medarbejdere. Det betyder også, at Materielgården ikke kan huse alle administrative medarbejdere, og at der ikke etableres flere parkeringspladser på de to rådhuse. En anden mulighed vil være at placere et eller flere rådhuscentre uden for rådhusene. Dette vil dog også medføre omkostninger, og administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt foreslå mulige lokaliteter eller priser til denne løsning. En mulighed for at afdække - evt. udfordre - prisniveuaet, vil være at udbyde udvidelsen af rådhuset i Hvalsø i form af en såkaldt omvendt udbud. Det vil sige, at der sættes en fast pris (en max pris) og evt. også et m2 ønske. Tilbudsgivere, evt. indbudte, byder så ind med forskellige løsninger og evt. mindre eller øget antal m2. Administrationen vurderer dog, at metoden i det givne tilfælde ikke vil give det fornødne antal flere arbejdspladser, da der skal afsættes midler til rådhuset i Allerslev samt de andre poster. Der vil også være en risiko for, at der ikke kan findes tilbudsgivere, der vil byde på opgaven. Økonomi og finansiering: I vedlagte revideret budget har administrationen foreslået en løsning, der opfylder de absolutte minimumskrav til en om- og tilbygning. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til projektet for at realisere sammenlægningen af rådhusfunktionerne på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Direktionen foreslår endvidere, at beløbet i 2011 finansieres af rådighedsbeløbet i 2011 til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø, som endnu ikke er disponeret. Direktionen foreslår, at det forventede mindreforbrug på Movia-driftsbevillingen i 2012 på kr. 3,3 mio. tilføres projektet til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr til samling af administrationen på to rådhuse, 2. at bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2011 til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø, 3. at beløbet tilbageføres til dette projekt i 2012 fra et forventet mindreforbrug på Movia-driftsbevillingen i Bilag: 1. Parkering ved Allerslev Rådhus_rev1 _2_.pdf

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 2. Parkering ved Hvalsø Rådhus_rev1 _2_.pdf 3. Rådhuset i Hvalsø_rev 28SEP11.pdf 4. Rådhuset i Allerslev_rev. 28SEP11.pdf 5. Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud_sep11.pdf 6. Revideret anlægsbudget for samling af administrationen på to rådhuse.pdf Beslutning Økonomiudvalget den : Udsat til fornyet behandling den 25. oktober 2011, idet der ønskes flere alternativer for den fremtidige rådhusplacering. Der forelægges ideoplæg til løsning på personaleomflytningerne som følge af organisationsændringerne.

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 4. ØU - 2. behandling af budget 2012 Sagsnr.: 11/18938 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. september 2011 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget til 2. behandling. Der er inden for fristen for indsendelse af ændringsforslag indsendt to ændringsforslag til budgettet. Et samlet oplæg fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Partiet Fokus, og et oplæg fra Venstre. Administrationen har endvidere udarbejdet forslag til tekniske ændringer til budgettet. På dette grundlag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om indstilling af forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 13. oktober Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2011, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober og Kommunalbestyrelsen den 13. oktober Det skal bemærkes, at sidste frist for partiernes ændringsforslag var den 28. september Administrative ændringsforslag Der fremsendes administrative ændringsforslag for -3,3 mio. kr. i 2012, -1,1 mio. kr. i 2013, -0,8 mio. kr. i 2014 og -0,6 mio. kr. i Ændringerne vedrører: 1. Fordeling af den pulje der blev afsat til at finansiering af indtægtstab som rammebesparelserne medfører på takstfinansierede områder. 2. Ny Budgetvurdering af udgifter til Movia 3. Konsekvenserne af den ny beredskabsaftale, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni Skat Skatteprocenten i Lejre Kommune indstilles uændret på 25,4% i Grundskyldpromillen indstilles uændret til 28,23 promille. Siden 2009 er der valgt at budgettere på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. På baggrund af beregninger, der er lagt på politikerportalen anbefales det at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Dækningsafgift Det skal bemærkes, at dækningsafgiftspromillen af statsejendomme og andre offentlige ejendomme indstilles uændret til halvdelen af grundskyldspromillen svarende til 14,1 promille og 8,75 promille af forskelsværdien (maksimal takst). Anlæg I materialet fra 1. behandlingen var indarbejdet anlægsprogram på 106,1 mio. kr. med fuld udnyttelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånedispensation til strukturinvesteringer på kvalitetsfondsområderne på 45,7 mio. kr. faldende til 55,1 mio. kr. i I budget er der samlet set indregnet finansiering fra kvalitetsfonden på 44 mio. kr., hvilket svarer til fuld udnyttelse af midlerne. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Partiet Fokus har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2012 er kassevirkningen af forslagene merudgifter for 0,5 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter for 10,9 mio. kr. på driften i 2012 og mindreudgifter på 0,3 mio. kr. i 2012

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 vedr. anlæg. På finansforskydninger budgetteres en indtægt på 10 mio. kr. under forskydninger mellem årene ud fra en forventning om mindreforbrug i 2011, som skal overføres til Aftalepartiernes ændringsforslag i overslagsårene fremgår af bilagsmaterialet. Venstre har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2012 er kassevirkningen en mindreudgift på -1,1 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter for 3,5 mio. kr. på driften i 2012 og mindreudgifter for -4,6 mio. kr. på anlæg i Venstres ændringsforslag i overslagsårene fremgår af bilagsmaterialet. Administrationen har ikke foretaget vurdering af de fremsatte ændringsforslag. Takster Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2012 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetoplæg. Eventuelle konsekvenser af nye ændringsforslag indarbejdes efterfølgende ud fra samme principper som i oplægget. Kirkelig ligning Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2012 udgør 82% af kommunens samlede udskrivningsgrundlag svarende til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2011, at der for regnskabsåret 2012 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på 5,6 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der lignes et beløb på 37 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06%. Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på internettet og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om budgetlægningen i kommunerne. Økonomi og finansiering: I aftalen mellem KL og Regeringen indgår sanktionering overfor kommunerne hvis regnskab 2012 overstiger budget 2012 under ét, hvilket betyder at Indenrigsministeriet kan reducere det samlede bloktilskud til kommunerne med op til 3 mia. kr. i Derudover gælder fortsat "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning" vil statens tilskud til kommunerne blive nedsat, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes. Det er oplyst fra KL, at kommunernes servicebudgetter under ét ligger inden for den aftalte ramme i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for Det er endvidere oplyst, at enkelte kommuner budgetter med en skattestigning. Såfremt dette også er tilfældet i de endelige budgetter må der i henhold til gældende lovgivning imødeses en begrænset reduktion af Lejre kommunes bloktilskud i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side at godkende administrative ændringsforslag, 2. at Økonomiudvalget foretager indstilling vedrørende indkomne ændringsforslag fra partierne, 3. at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag, 4. at indkomstskatten fastsættes til 25,4 procent, 5. at ligningen vedrørende provstiudvalgets anmodning indarbejdes i budget 2012 kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06 procent, 6. at grundskyldpromillen fastsættes til 28,23 promille, 7. at dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme, og 14,1 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme, 8. at taksterne godkendes og administrationen bemyndiges til at tilrette takstoversigten i forhold til evt. vedtagne ændringsforslag, 9. at godkende uændrede bevillingsregler og overførselsregler for budgetåret 2012, 10. at godkende ny bevillingsstruktur som er i overensstemmelse med projekt Ledelse & Organisation, 11. at Økonomiudvalget fastlægger principper for afstemningsprocedure ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget , 12. at administrationen bemyndiges at afbalancere budget via de likvide aktiver (afrundinger, pl-ændringer i overslagsårene). Bilag: 1. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf 2. Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen.xls 3. Ændringsforslag A,B,C,F og Fokus 4. Ændringsforslag fra V 5. Underskrevet budgetaftale 26. sept pdf 6. Budgetmodel flertalsgruppen 2012.xls 7. Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene 8. Venstres budgetforslag til budget Selvbudgetteringsberegning Notat kirkelig ligning 2012.doc 11. Takster 2012.xls 12. Ny bevillingsstruktur til 2.beh..xls Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser: A, B, C og F anbefaler fremsatte ændringsforslag fremsat af A, B, C, F og Fokus. V anbefaler fremsatte ændringsforslag fremsat fra Venstre.

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Ansøgning om alternativ anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter Sagsnr.: 08/22232 Resumé: Bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Ældreboliger Hvalsø Kommune IV, har sendt en ansøgning om alternativ anvendelse af lokaler på Hvalsø Ældrecenter, Bøgely/Birkely. Der ansøges om godkendelse af alternativ anvendelse af Birkely, indenfor lokalplanens bestemmelser. Sagsfremstilling: Den 21. juni 2010 omgjorde Kommunalbestyrelsen beslutning om at købe og renovere et boligareal i bygningen Birkely, Hvalsø Ældrecenter. Bygningen Birkely er ejet af S/I Hvalsø Ældreboliger IV. Lejre Kommune har anvisningsret til boligerne og betaler årlig husleje, selvom boligerne ikke er beboet. Boligerne i Birkely har stået tomme på grund af forbud fra Arbejdstilsynet til at benytte dem som plejeboliger, da pladsforholdende ikke lever op til gældende lovgivning. På vegne af S/I Hvalsø Ældreboliger IV, ansøger forretningsføreren for Boligselskabet Sjælland Kommunalbestyrelsen om tilladelse til alternativ anvendelse af lokalerne. Af ansøgningen fremgår det, at Boligselskabet ansøger Kommunalbestyrelsen om godkendelse af lokalerne til erhvervsmæssige forhold inden for lokalplanens bestemmelser. Boligselskabets Administrator har i første omgang kontakt med et lægehus, som potentiel udlejer. Såfremt der er forhold, der gør at Lægehuset ikke kan indgå kontrakt, ansøges der om tilladelse til at anvende lokalerne til andre erhvervsmæssige formål. Kommunalbestyrelsen kan i følge Lov om boliger for ældre og personer med handicap 24, give tilladelse til at boligerne anvendes til andet formål. Udtalelser: Vedlagt notat om lokalplan Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Boligselskabets ansøgning om anvendelse af lokalerne i Birkely til Lægehus er i overenstemmelse med lokalplanerne for området. Økonomi og finansiering: Bestyrelsen for S/I Hvalsø Ældreboliger IV ved administrator fra Boligselskabet Sjælland, vil afdække mulighederne for at opretholde den nuværende finansiering eller få ejendommen refinansieret. Af ansøgningen fra Boligselskabet fremgår det, at en ændret anvendelse af lokalerne kan få konsekvenser for den støtte der er ydet fra Socialministeriet. Kommunen benytter i dag parkeringspladserne til de 8 boliger til hjemmeplejen. Der skal derfor påregnes en udgift til etablering af andre parkeringspladser samt ændring af til/ frakørselsforhold. Der er her tale om en kommunal finansiering af anlæg og beløbsstørrelsen er ikke kendt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side at der gives tilladelse til at S/I Hvalsø Ældreboliger IV anvender lokalerne til lægeklinik eller andet erhvervsmæssigt formål jf. lov om boliger for ældre og personer med handicap 24, 2. at der først tages stilling til de økonomiske forhold, når der kommer en ansøgning med økonomiberegninger. Bilag: 1. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse - Tegning over ledige lokalerpdf.pdf 2. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse - Ansøgning om alternativ anvendelse.docx 3. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse 4. NOTAT Hvalsø Ældrecenter anvendelse.doc Beslutning Økonomiudvalget den : Udsat, idet der optages dialog med boligselskabets bestyrelse.

15 Bilag: 3.1. Parkering ved Allerslev Rådhus_rev1 _2_.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

16 Parkering ved Allerslev Rådhus Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 21. september 2011 J.nr.: Ved en optimering af den eksisterende parkeringsplads samt etablering af længdeparkering langs Lejrevej kan der skabes ca. 32 nye parkeringspladser ved Allerslev Rådhus. Forudsætninger: Der kan etableres 18 nye parkeringspladser ved en optimering af det eksisterende parkeringsareal. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træer og øvrig beplantning fjernes

17 Eksisterende container fjernes fra parkeringsarealet og placeres andetsteds. Belysningen på parkeringspladsen kan bevares. Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Der kan etableres 14 nye længdeparkeringspladser langs Lejrevej. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træerne fjernes Busstoppestedet flyttes Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Fordele: Parkeringspladserne etableres tæt på indgangene til rådhuset dermed opnås en kort gangafstand. Busstoppestedet flyttes nærmere rådhusets hovedindgang dermed opnås en kortere gangafstand. Relativ simpel anlægsteknisk løsning. Relativ billig anlægsteknisk løsning. Ulemper: Der fjernes den del beplantning fra parkeringsarealerne samt langs Lejrevej. Det kan vælges, at etablere ny træbeplantning langs Lejrevej mellem stien og hækbeplantningen. Busstoppestedet flyttes således at gangafstanden forlænges for passagerer fra skolen?, børnehaven, Hulgårdsvej, Nørregårdsvej m.fl. Trafiksikkerhed: Længdeparkeringen langs Lejrevej kan skabe konfliktpunkter mellem biltrafikken på Lejrevej og bilisterne, der foretager ud- / indkørsel til pladserne samt de personer, der foretager ud-/ indstigning til/fra parkerede biler. Det vurderes, at oversigtsforholdene er gode og at hastighedsbegrænsningen på 50 km/t er passende og dermed vil uheldsrisikoen være yderst begrænset. Samlet anses løsningen ikke for at bidrage til en forringelse af trafiksikkerheden eller trygheden på Lejrevej eller i forbindelse med parkeringsarealerne. Økonomi: Det estimeres, at parkeringspladserne kan anlægges for ca kr. ekskl. moms. Det forudsættes at den afgravede jord er klasse 0 jord. Side 2 af 2

18 Bilag: 3.2. Parkering ved Hvalsø Rådhus_rev1 _2_.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

19 Parkering ved Hvalsø Rådhus Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Ved etablering af skråparkeringspladser lang adgangsvejen til de eksisterende parkeringspladser samt etablering af ny parkeringsplads i det nordøstlige hjørne kan der skabes ca. 32 nye parkeringspladser ved Hvalsø Rådhus. Dato: 21. september 2011 J.nr.: Forudsætninger: Der kan etableres 10 nye skråparkeringspladser langs hovedadgangsvejen til rådhuset. Denne løsning har følgende forudsætninger: Den eksisterende jordvold fjernes. Træer og øvrig beplantning fjernes.

20 Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Fordele: Parkeringspladserne langs adgangsvejen etableres relativ tæt på rådhusets indgange. Ulemper: Relativ dyr anlægsteknisk løsning pga. jordarbejdet. Der fjernes en del beplantning. Det kan vælges, at retablere træbeplantning på rådhusets grund. Der kan etableres 24 nye parkeringspladser på et grøntareal øst for rådhusbygningen. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træer og øvrig beplantning fjernes. Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Der nedlægges to eksisterende parkeringspladser således at der skabes ind- og indkørselsmulighed i begge ender af parkeringsarealet. Fordele: Parkeringspladserne etableres relativ tæt på rådhusets indgange Ulemper: Relativ dyr anlægsteknisk løsning. Trafiksikkerhed: For at adskille fodgængerne fra biltrafikken kan der etableres et stisystem mellem parkeringspladserne og rådhusets indgange. Samlet anses løsningen ikke for at bidrage til en forringelse af trafiksikkerheden eller trygheden i forbindelse med parkeringsarealerne. Økonomi: Det estimeres, at parkeringspladserne kan anlægges for ca kr. ekskl. moms. Det forudsættes at den afgravede jord er klasse 0 jord. Side 2 af 2

21 Bilag: 3.3. Rådhuset i Hvalsø_rev 28SEP11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

22

23

24 Bilag: 3.4. Rådhuset i Allerslev_rev. 28SEP11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

25

26

27 Bilag: 3.5. Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud_sep11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

28 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Christian Østeraas Sekretariat D E Samling af administrationen på to rådhuse - Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud Dato: 30. september 2011 J.nr.: 10/21075 Om- og udbygning Vejledende budget Billigste tilbud Ialt alle entrepriser, Allerslev Tilbud Ialt alle entrepriser, Hvalsø Tilbud Inkl. IT Delsum Pavilloner RH Tilbud Pavilloner RA Tilbud Delsum Tilbud på om- og udbygning: _ Ekskl. andre poster Andre poster: Parkering RH Overslagspris Parkering RA Overslagspris Inventar (kontormøbler) RH og Afsat

29 RA Indretning (møbler, gardiner ol.) RH og RA Dagplejen Afsat Materielgården Afsat Familiehuset Afsat Flytning Afsat Byggetilladelser Overslagspris Uforudsete udgifter Afsat Frigivet anlægsbevilling Side 2 af 2

30 Bilag: 3.6. Revideret anlægsbudget for samling af administrationen på to rådhuse.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

31 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Christian Østeraas Sekretariat D E Samling af administrationen på to rådhuse - revideret anlægsbudget Dato: 30. september 2011 J.nr.: 10/21075 Hvalsø og Allerslev Projektgruppens forslag Efter revidering Ialt alle entrepriser, Allerslev Ialt alle entrepriser, Hvalsø Inkl. IT Ombygning ialt Pavilloner RH Pavilloner RA Parkering RH Parkering RA Inventar (kontormøbler) Indretning (møbler, gardiner ol.) RH og RA RH og RA Overslagspriser Dagplejen Materielgården Familiehuset Flytning Byggetilladelser

32 DELSUM % % Behov i alt Frigivet anlægsbevilling Tillægsanlægsbehov Side 2 af 2

33 Bilag: 4.1. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

34 Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) Kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.

35 Bilag 1 Driftsinitiativer 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Ældre rengøring Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) tilbageføres Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Afledt drift af vuggestuepladser Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads I alt

36 Bilag 2 Reduktioner af anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Legestue Køkkener Integrerede institutioner/vuggestuepladser Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår SKATERBANE Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg I alt

37 Bilag 3 Nye anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap) Ny pulje Skolestruktur Allerslev Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Energiinvesteringer Der afsættes også i overslagsårene et årligt rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. Pulje: Økologi og Nationalpark 350 Udviklingspulje Udbygning af Degnejorden 250 Der afsættes kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. SSP (herunder skaterbane) 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for 135 Sæby/Gershøj svømmebad I alt

38 Bilag 4 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse 1. september 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER Degnejorden 250 Pulje: Økologi og nationalpark ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane Flisekant på Sæbybadet UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Investeringsoversigten indeholder direktionens oplæg til budgetseminaret den 26. august 2011 samt borgmesterens ændringsforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)

39 Bilag: 4.2. Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

40 Administrative ændringsforslag ulmi Bevilling i kr Bemærkninger: Oprindelig forudsætning om indtægtsreduktioner Pulje afsat til reduktion af taksterne sfa. rammebesparelse som følge af rammebesparelser Forældrebetaling - dagtilbud takstkonsekvens af rammebesparelse på dagtilbud Forældrebetaling - SFO takstkonsekvens af rammebesparelse på SFO Særlige borgere Lavere takst betaling egne borgere på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne Solvang Takst reduktion som følge af rammebesparelser Bramsnæsvig Takst reduktion som følge af rammebesparelser Bofællesskaberne Takst reduktion som følge af rammebesparelser 4.04 Kollektiv trafik - Movia Mindreudgift til Movia jf. svar på spørgsmål 7 i budgetmappen 1.05 Beredskab Besparelse i forbindelse med indgåelse af ny beredskabsaftale jf. KB af 27. juni 2011, sagsnr. 11/6261. Bemærk at beredskabet har ansøgt om kabinetankvogn til budget Se budgetmappen budgetseminar budgetønsker Administrative ændringer i alt

41 Bilag: 4.3. Ændringsforslag A,B,C,F og Fokus Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

42 Ændringsforslag jf budgetaftale A, B, C, F og Fokus uled i kr Driftsændringsforslag: Afledt drift af vuggestuepladser -150 Pulje: Økologi/bæredygtighed 450 Nationalpark 100 OPP 200 Udbygning af Degnejorden 250 Pulje til den attraktive arbejdsplads 0 Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene Drift Ialt i kr Anlægsændringsforslag: Cykelsti Nr. Hylling - Kr. Hyllinge Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Udbygning af Degnejorden -250 Pulje: Økologi/bæredygtighed -350 Interaktive tavler 300 Haveanlæg Bøgebakken 0 Anlæg i alt i kr Ændringsforslag finansforskydninger: Finansforskydninger - rammepulje Finansforskydninger I alt

43 Bemærkninger: Udviklingspulje Udviklingspulje Udviklingspulje - udarbejdelse af idekatalog Der afsættes kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. Der øremærkes 1 mio. kr. af puljen til at støtte op om arbejdsmiljømæssige tiltag i forbindelse med organisationsændringer (sammenlægning af skoler, institutioner, afdelinger mv). Der afsættes en rammepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overførsler mellem årene. Den finansieres over finansforskydninger. Puljen kan alene frigives af kommunalbestyrelsen. Bemærkninger: Finansieringen kan suppleres med pulje til cykel - og gangstier Nedsættes fra 6 mio. kr. til 3 mio. kr. Flyttes til drift Puljen prioriteres primært til de skoler, der har aktuelle handleplaner for afvikling af merforbrug Finansieres af ikke disponerede midler fra tilgængelighedspulje i 2011 som overføres til 2012 Bemærkninger: Ud fra en forventning om at der vil ske en overførsel af mindreforbrug fra 2011 til 2012 budgetteres med en indtægt under finansforskudninger i form af en forskydning mellem årene

44 Bilag: 4.4. Ændringsforslag fra V Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

45 Ændringsforslag ud af Venstres oplæg uled i kr Bemærkninger: Driftsændringsforslag: Skolepan før afdrag og renter ved 7 skoler Budgetreserve til det specialiserede socialområde Kan kun disponeres politisk Renovering af kælder i Kirke Hyllinge hallen 500 Øgede driftsmidler til halområdet Udvikling af Lejre (Udvikling/Nationalpark/økologi/markedsføring) Projekt vedvarende energi 500 Drift Ialt i kr Bemærkninger: Anlægsændringsforslag: Degnejorden -250 Pulje økologi og Nationalpark -350 Anvendt borgernær teknologi Reduktion i pulje til strukturændringer Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne -900 Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Reduktion af kunststofgræsbane Reduktion af forebyggende vedligeholdelse Ungeskoler iflg skoleplan Kommunalt indskud til halbyggeri Pulje til forebyggende vedligehold Anlæg i alt Venstre fremsætter beslutningsforslag om at nedenstående bliver iværksat: - Konkurrenceudsættelse af de grønne områder i Funktionsudbud af vejvedligeholdelsen i At muligheden for anvendelse af OPS/OPP undersøges når der skal opføres en ny daginstitution i Lejre Kommune jf. budget - At der nedsættes et ad hoc udvalg til at varetage en bred og involverende proces omkring markedsføringen af Lejre Kommune. Der tages netto 4 mio. kr. ud på kvalitetsfondsområderne i forhold til ØU's budgetforslag. I forhold til at kunne udnytte lånetilsagn fuldt ud skal det forudsættes at 6,8 mio. kr. af midlerne til bygningsvedligehold anvendes på kvalitetsfondsområder samt at ministeriet accepterer denne formålskonvertering i forhold til lånetilsagnet.

46 Bilag: 4.5. Underskrevet budgetaftale 26. sept pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Bilag: 4.6. Budgetmodel flertalsgruppen 2012.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

60 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel fra A, B, C, F og Fokus i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Finansforskydninger Finansforskydninger - rammepulje Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) Kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.

61 Henvisninger til politikerportalen Besparelser og effektiviseringer i kr Bemærkninger: I alt

62 Driftsinitiativer i kr Bemærkninger: Neutralisering af Kommunalbestyrelsens beslutning Ældre rengøring den 27. juni 2011 om reduceret rengøring i Frit Valg Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i Afledt drift af vuggestuepladser driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads Pulje: Økologi/bæredygtighed 450 Udviklingspulje Nationalpark 100 Udviklingspulje OPP 200 Udviklingspulje - udarbejdelse af idekatalog Udbygning af Degnejorden 250 Der afsættes kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. Pulje til den attraktive arbejdsplads 0 Der øremærkes 1 mio. kr. af puljen til at støtte op om arbejdsmiljømæssige tiltag i forbindelse med organisationsændringer (sammenlægning af skoler, institutioner, afdelinger mv). Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene Der afsættes en rammepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overførsler mellem årene. Den finansieres over finansforskydninger. Puljen kan alene frigives af kommunalbestyrelsen. I alt

63 Reduktioner af anlæg i kr Bemærkninger: Legestue Køkkener Integrerede institutioner/vuggestuepladser Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår Der afsættes i 2012 et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til udbygning af Egebjerget ud fra forventning om behov for et øget antal vuggestuepladser. Beløbet i 2013 udgår Skaterbane -205 Anlæg reduceres men er prioriteret i forslag til nye anlæg I alt

64 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse på 45,7 mio. kr. Korr. Budgetforslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE SKATERBANE 205 NY: Kunstgræs fodboldbane til børn og unge NY: Overdækning af åben svømmebad NY: Rammebeløb til udvidelse af halkapacitet i kommunen UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM KØKKENER I DAGINSTITUTIONER FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER NY: Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne NY: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER DAGPLEJEN LEGESTUER UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER 2.051

65 I alt

66 Nye anlæg i kr Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Cykelsti Nr. Hylling - Kr. Hyllinge Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Finansieringen kan suppleres med pulje til cykel - og gangstier Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap) Ny pulje Skolestruktur Allerslev Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Der afsættes også i overslagsårene et årligt Energiinvesteringer rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. SSP kriminalpræventiv pulje / skaterbane 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø herunder etablering af skaterbane Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad 135 Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad Interaktive tavler 300 Puljen prioriteres primært til de skoler, der har aktuelle handleplaner for afvikling af merforbrug Haveanlæg Bøgebakken 0 Finansieres af ikke disponerede midler fra tilgængelighedspulje i 2011 som overføres til 2012 I alt

67 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse i kr. Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane Flisekant på Sæbybadet UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Anlægspulje til at gennemføre initiativer på børne- og ungeområdet Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) Pulje til interaktive tavler DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre Cykelsti ml Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)

68 kvalitetsfond kr Tilskud Indestående på depot Disponible Planlagt i budget Rest deponeres Indregnet pr. 25. august Rest herefter

69 Bilag: 4.7. Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

70 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Ulla Høyrup Mikkelsen Økonomi D E Rammepulje til imødegåelse af overførsel mellem årene Dato: 23. september 2011 J.nr.: 11/18938 Den stramme styring i forhold til serviceudgiftsrammen, kan give en udfordring på budgetoverholdelse når der hvert år overføres midler mellem budgetår. Budgetforslaget for 2012 ligger langt under servicerammen. Hvis oprindeligt budget 2012 er meget lav vil serviceudgiftsrammen blive reguleret ned til budget Dette kan sætte kommunen under pres i forhold til overholdelse af serviceudgiftsrammen i Tekniske set kan det sikres, at serviceudgifterne i 2012 hæves i forhold til budgetforslaget ved at indarbejde en udgiftspulje på eksempelvis 10 mio. kr. fordelt på hovedkonti 3 og 5. Udgiftspuljen kan begrundes med en forventning om overførsel af mindreudgifter fra 2011, som forventes at medføre merudgifter i Resultatet af en udgift er som udgangspunkt, at den finansieres af kassen, hvilket ikke er ønsket. Hovedformålet med puljen er at øge udgiften indenfor servicerammen med henblik på at sikre et grundigt udgangspunkt for beregningen af Lejre Kommune s serviceudgifter til For at undgå kassevirkning kan der under finansforskydninger budgetteres en "indtægt" i form af overførselen af mindreforbruget fra 2011 som en forskydning mellem årene. Metoden er på kanten i forhold til god regnskabsskik.

71 Merudgifter 10 mio. kr. Mindre forbrug 10 mio. kr. Budgetforslag inkl. serviceudgiftsbuffer Budget Drift 2011 Drift 2012 Budgetforslag Indtægt 10 mio. kr Finansforskydning i alt Side 2 af 2

72 Bilag: 4.8. Venstres budgetforslag til budget 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

73 Økonomiudvalgets budgetoplæg pr. 1. september 2011 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel Incl. V's ændringsforslag i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) Kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen. Udover de i regnearket indarbejdede ændringer ønsker Venstre nedenstående iværksat: - Konkurrenceudsættelse af de grønne områder i Funktionsudbud af vejvedligeholdelsen i At muligheden for anvendelse af OPS/OPP undersøges når der skal opføres en ny daginstitution i Lejre Kommune jf. budget - At der nedsættes et ad hoc udvalg til at varetage en bred og involverende proces omkring markedsføringen af Lejre Kommune.

74 Henvisninger til politikerportalen Besparelser og effektiviseringer i kr Bemærkninger: Skolepan før afdrag og renter ved 7 skoler I alt

75 Bilag 1 Driftsinitiativer 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Ældre rengøring Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) tilbageføres Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Afledt drift af vuggestuepladser Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads Budgetreserve til det specialiserede socialområde Kan kun disponeres politisk Renovering af kælder i Kirke Hyllinge hallen 500 Øgede driftsmidler til halområdet Udvikling af Lejre (Udvikling/Nationalpark/økologi/ markedsføring Projekt vedvarende energi 500 I alt

76 Bilag 2 Reduktioner af anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Legestue Køkkener Integrerede institutioner/vuggestuepladser Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår SKATERBANE -205 Anvendt borgernær teknologi Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg Reduktion i pulje til strukturændringer Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne -900 Reduktion af kunststofgræsbane Reduktion af forebyggende vedligeholdelse I alt

77 Bilag 3 Nye anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap) Ny pulje Skolestruktur Allerslev Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Der afsættes også i overslagsårene et årligt Energiinvesteringer rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. SSP (herunder skaterbane) 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad Ungeskoler iflg skoleplan Kommunalt indskud til halbyggeri Pulje til forebyggende vedligehold I alt Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad

78 Bilag 4 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse 1. september 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane Kommunalt indskud til idrætshal Flisekant på Sæbybadet UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Ungeskoler Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)

79 kvalitetsfond kr Tilskud Indestående på depot Disponible Planlagt i budget Rest deponeres Indregnet pr. 25. august Rest herefter

80 Bilag: 4.9. Selvbudgetteringsberegning 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

81 Udskrivningsgrundlag Hele kr. Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag 2010 jf. 24. kørsel *Fremskrevet udskrivningsgrundlag fra 2010 til 2016, 4,1% + 1,3% Fremskrevet udskrivningsgrundlag korrigeret for befolkningsudvikling, jf. befolkningsprognose * I fremskrivningsprocenterne fra KL er taget højde for Forårspakke 2.0 i 2010 og Genopretningsplan i 2011, Boligjobplanen og aftalen om Tilbagetrækningsreformen. Selvbud- Stats- Forskel - = Indtægt gettering garanti (1-2) Tilskud og udligning Kommunal udligning Statstilskud Udligning selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Bidrag til regionerne Tilskud til kommuner med særlig øk. vansk Beskæftigelsestilskud Statstilskud vedr. ældreområdet Tilskud fra kvalitetsfonden Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskat, 25,4 pct Tilskud, udligning og skatter i alt Budget & Analyse

82

83 Bilag: Notat kirkelig ligning 2012.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

84 NOTAT Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks Kirke Hyllinge T F H Jens Christiansen Økonomi D E Kirkelig ligning 2012 Dato: 22. september 2011 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2012 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2012 udgør 82 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , eller kr Udskrivningsgrundlaget er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2011 at der for regnskabsåret 2012 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2012 Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2012 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr Forventet mellemregning vedr i kirkens favør kr Mellemregning ultimo 2010 i kommunens favør kr

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere