Vedtægter. for. Danfoss A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Danfoss A/S"

Transkript

1 J. nr Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr /9

2 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive industri, fabrikation og handel samt investering. 3 Selskabets aktiekapital er kr ,- (skriver kroner éttusinde og totien millioner og femhundrede og syvti fire tusinde og tre hundrede). Aktiekapitalen, som er fuldt indbetalt, består af kr A-aktier og kr B-aktier, hver i stykstørrelse á kr. 100 eller multipla heraf. Samtlige aktier er registreret i Værdipapircentralen, i henhold til de for sådanregistrering gældende regler. Samtlige aktier har stemmeret, således at hver B-aktie à kr. 100,- giver én stemme. Enhver A-aktie har 10 stemmer for hver kr. 100,-. I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. Ved forhøjelse af aktiekapitalen har indehaverne af A-aktier fortegningsret til A-aktier og indehaverne af B-aktier fortegningsret til B-aktier. Aktierne kan lyde på navn og kan således være noteret på navn i selskabets aktiebog. Det årlige udbytte udbetales senest 30 dage efter, at det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen tilfalder selskabets reservefond. 3a Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med minimum stk. og maksimalt stk. B-aktier á kr. 100 og tilbyde disse til favørkurs til medarbejdere i Selskabet og selskaber, i hvilke Selskabet ejer mere end 50% af selskabskapitalen, i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning og i øvrigt på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelse. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april Denne bemyndigelse er af bestyrelsen udnyttet ved at forhøje aktiekapitalen med stk. B-aktier á kr. 100 til kurs 600 i Selskabet svarende til en nominel B- aktiekapital på kr , således at den resterende bemyndigelse udgør /9

3 stk. B-aktier á nom. kr. 100 svarende til en kapitalforhøjelse på kr B- aktiekapital. 3/9

4 3b Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner til ledende medarbejdere i Selskabet og således uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Størstebeløbet af den B- aktiekapital, der skal kunne tegnes på grundlag af ovennævnte tegningsoptioner, er kr Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den eller de dertil hørende nødvendige kapitalforhøjelser. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptionerne. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelse. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april Denne bemyndigelse er af bestyrelsen delvist udnyttet ved tildeling af stk. tegningsoptioner, som senere kan anvendes til tegning af B-aktier i Selskabet svarende til en nominel B-aktiekapital på kr , således at den resterende bemyndigelse udgør tegningsoptioner, der giver ret til tegning af en B- aktiekapital på kr Tillige bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til ad én eller flere gange at træffe beslutning om udstedelse af yderligere tegningsoptioner til ledende medarbejdere i Selskabet og således uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Størstebeløbet af den yderligere B-aktiekapital, der skal kunne tegnes på grundlag af disse tegningsoptioner, er kr Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den eller de dertil hørende nødvendige kapitalforhøjelser. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptionerne. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april c Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil stk. B-aktier á kr. 100 og tilbyde disse til markedskurs til Bitten & Mads Clausens Fond uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelse. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april Denne bemyndigelse er af bestyrelsen udnyttet delvist ved at forhøje aktiekapitalen med henholdsvis stk. og stk. B-aktier à kr. 100, således at den resterende bemyndigelse udgør ret til at forhøje aktiekapitalen med stk. B-aktier à kr d Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner til ledende medarbejdere til B-aktier i selskabet og således uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Størstebeløbet af 4/9

5 den B-aktiekapital, der skal kunne tegnes på grundlag af ovennævnte tegningsoptioner, er kr Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den eller de dertil hørende nødvendige kapitalforhøjelser ligeledes i relation til evt. krav om, at ledende medarbejdere som betingelse for at deltage i programmet skal tegne et antal aktier til fuld kursværdi. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptionerne. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april Denne bemyndigelse er af bestyrelsen delvist udnyttet ved tildeling af stk. tegningsoptioner, som senere kan anvendes til tegning af B-aktier i Selskabet svarende til en nominel B-aktiekapital på kr , således at den resterende bemyndigelse udgør tegningsoptioner, der giver ret til tegning af en B- aktiekapital på kr e Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at træffe beslutning om udstedelse af købsoptioner til B-aktier til bestyrelsen selv. Størstebeløbet af den B-aktiekapital, der skal kunne købes på grundlag af ovennævnte købsoptioner, er kr Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for udstedelsen af købsoptionerne, idet vilkårene dog i al væsentlighed skal svare til vilkårene for udstedelsen af tegningsoptioner til ledende medarbejdere i selskabet med de ændringer, som måtte være nødvendiggjort af, at der er tale om købsoptioner. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april f Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med minimum stk. og maksimalt stk. B-aktier á kr. 100 og tilbyde disse til favørkurs til medarbejdere i Selskabet og selskaber, i hvilke Selskabet ejer mere end 50% af selskabskapitalen, i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning og i øvrigt på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår dog således at favørelementet på tegningstidspunktet ikke må overstige en samlet værdi på DKK Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april Kursværdien for aktierne fastsættes således: Med virkning fra den ordinære generalforsamling, fastsættes aktiernes kurs i overensstemmelse med en vurdering af Danfoss aktiernes markedsværdi indhentet fra Danske Bank A/S eller en anden af selskabets bestyrelse valgt anerkendt bank eller fondsmæglerselskab. Vurderingen tager udgangspunkt i en sammenligning af indtjeningen i Danfoss A/S med et gennemsnit af nøgletal for indtjeningen i en række danske og udenlandske børsnoterede selskaber med samme forretningsmæssige grundlag som Danfoss A/S 5/9

6 udvikling. Beregningen af værdien pr. aktie er foretaget på basis af det fuldt udvandede antal aktier i Danfoss A/S. Den således fastsatte markedskurs gælder frem til næste ordinære generalforsamling. 5 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted. Er det under særlige omstændigheder nødvendigt, kan generalforsamlingen dog afholdes andetsteds. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af den fjerde måned efter regnskabsårets slutning. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse ved bekendtgørelse indrykket i landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dennes afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om at få udleveret adgangskort på en i indkaldelsen nærmere angivet adresse. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. 6 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsrapport. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6/9

7 Bestyrelsen vælger, forud for generalforsamlingen, ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver aktie har stemmeret på selskabets generalforsamlinger efter 4 ugers noteringstid og med den vægt, som er angivet i selskabets vedtægter 3. Kravet om 4 ugers noteringstid gælder dog kun for aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af lovgivningen eller nærværende vedtægter. Beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning skal tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Over det på en generalforsamling passerede indføres en kort beretning i en protokol, der underskrives af dirigenten samt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til foreliggende forhandlingsemner. 7 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5-9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 1 år ad gangen, således at samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer. Aldersgrænsen for bestyrelsens medlemmer er 70 år. 8 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. På bestyrelsesmøder afgøres de foreliggende sager ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et andet bestyrelsesmedlem ønsker det. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. 7/9

8 Der kan ud over ovennævnte honorar tillægges enkelte af bestyrelsens medlemmer vederlag for udførelsen af særlige hverv. 9 Bestyrelsen har fuldmagt til på selskabets vegne at anlægge retssager og tage alle sådanne juridiske skridt, som ifølge bestyrelsens skøn måtte anses for nødvendige, og bestyrelsen skal være beføjet til at subdelegere sine rettigheder til at anlægge retssager og til at tage sådanne juridiske skridt. De for selskabet gældende regler, med hensyn til hvem der kan tegne selskabet, skal også gælde for alle dispositioner, der refererer sig til sådanne retssager og juridiske skridt. 10 Selskabets daglige drift og forretningsledelse varetages af en af bestyrelsen ansat direktion, der kan have to til seks medlemmer. Bestyrelsen udfærdiger de kontrakter, den vil have at oprette med direktionen. 11 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse og desuden af: 1. Bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør, 2. Den administrerende direktør i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør, 3. En direktør i forening med enten to medlemmer af bestyrelsen eller en anden direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura. 12 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinier er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling. 13 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling ét år ad gangen. 14 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. 15 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. 8/9

9 Fordeling af årets overskud sker efter følgende regler: 1. Der udredes udbytte ligeberettiget til A- og B-aktionærerne i forhold til deres andel i den samlede aktiekapital. 2. Den herefter resterende del af overskuddet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse. Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk. Således ændret i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 25. april Som dirigent: Finn Lernø 9/9

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere