ORIENTERING. om franske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det sig udtryk i udlodning af pæne aktieudbytter til aktionærerne. På denne baggrund skal jeg hermed komme med en opdatering af reglerne for den danske skat af disse værdipapirinvesteringer, hvis man bor i Frankrig. Får man udbetalt udbytte af danske aktier eller investeringsbeviser vedrørende aktier, vil det udbetalende pengeinstitut tilbageholde 27 % af udbyttet som udbytteskat, som indbetales til det danske skattevæsen. Man har imidlertid mulighed for at få de 12 % af de 27 % af dette udbytte refunderet efter ansøgning til Skat, medens de resterende 15 % af udbytteskatten betragtes som en endelig dansk skat. Det er dog en forudsætning, at der er tale om almindelige portefeuilleinvesteringer i aktier og ikke om hovedaktionæraktier, hvor man ejer 10 % eller derover af aktiekapitalen, og hvor man ikke kan få en del af udbytteskatten refunderet. For at kunne få en del af den indeholdte udbytteskat tilbage, skal man anvende en blanket, som hedder Demande d exonération de l impôt danois sur les dividendes. Den har nummer og kan rekvireres på Skats hjemmeside Den tilsvarende spansksprogede blanket har nummer Erklæringen skal udarbejdes i tre eksemplarer, et for det danske skattevæsen, et for det franske skattevæsen og et for aktionæren selv. Erklæringen er ikke udformet helt tilfredsstillende, idet den indeholder nogle meningsforstyrrende fejl. Man skal blandt andet få skattevæsenet i bopælslandet til at attestere, at man er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og det pågældende land, og det kan have sine vanskeligheder, når det drejer sig om aktionærer, der er boende i Frankrig eller i Spanien. Desuden kræves det, at man vedlægger udbyttekuponerne som dokumentation for ansøgningen, og dette til trods for at der ikke findes udbyttekuponer længere vedrørende danske børsnoterede 1

2 aktier og investeringsbeviser vedrørende aktier. Og når det drejer sig om aktier vedrørende andre danske aktier, skal man anvende udbyttekuponerne til at få udbyttet udbetalt, og de skal derfor ikke sendes til Skat i Danmark. Jeg har gjort Skat opmærksom på disse meningsløsheder, og man har dertil svaret, at man vil ændre formularen, men dette er åbenbart ikke skat endnu. Man forhaster sig åbenbart ikke i det danske skattevæsen. Formularen skal udfyldes med oplysning om det beløb, som man ønsker at få tilbagebetalt som udbytteskat og med oplysning om navn og adresse på ansøgeren og skal bilægges fuldmagt fra en eventuel fuldmagtshaver. Endvidere skal der gives oplysning om det pengeinstitut, som udbytteskatten ønskes refunderet til. Blanketten kan i øvrigt udfyldes på Skats hjemmeside og dernæst udskrives. Dernæst skal erklæringen attesteres af det skattecenter i Frankrig, som ansøgeren hører under. Det er ikke tilstrækkeligt, at erklæringen underskrives af en funktionær på det lokale rådhus. Skattecentret skal i erklæringen attestere, at ansøgeren er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og ansøgerens bopælsland, og det har i praksis vist sig at give problemer, når det drejer sig om Frankrig eller Spanien, der som bekendt ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark længere. Derfor er det forekommet, at skattecentret har afvist at underskrive erklæringen. I praksis har dette dog normalt løst sig ved i attestationen at skrive entre le Danemark et la France, dénoncée par le Danemark. Det er i formularen angivet, at man skal vedlægge udbyttekuponerne som dokumentation, og det fremhæves oven i købet, at denne dokumentation er obligatorisk. Dette skal man imidlertid IKKE gøre. I stedet skal man vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation. Efter at være udfyldt, underskrevet og attesteret skal formularen sendes til Skattecenter Høje- Taastrup, Postboks 60, DK-2630 Taastrup. Som det fremgår, er den nuværende erklæring ikke formuleret særligt hensigtsmæssigt. Skulle den give problemer, er det imidlertid fortsat muligt at anvende den tidligere erklæring. Den kan downloades fra følgende remse: Erklæringen skal på samme måde udfyldes og underskrives af ansøgeren og attesteres af det franske skattecenter og sendes til Skattecenter Høje-Taastrup. I stedet for attestationen fra det danske udbetalende pengeinstitut er det muligt blot at vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation. Det tager sædvanligvis Skat i Danmark temmelig lang tid at behandle ansøgningen om refusion af for meget erlagt udbytteskat, og man skal derfor regne med, at der vil gå et ikke ubetydeligt antal måneder, før man får den for meget betalte udbytteskat ind på sin konto. Udbyttebetalingen er skattepligtig indkomst i Frankrig, og beløbet skal derfor opføres på den franske selvangivelse som indkomst i året efter at udbyttet er udbetalt. Samtidig har man i kraft af den instruktion om fradrag for betalte danske skatter ved beregningen af den franske skat, der udkom den 2. august 2010, mulighed for at fradrage den endelige danske skat på 15 % på den franske selvangivelse, således at den franske skat af udbyttet reduceres med dette beløb. Man 2

3 bliver således ikke dobbeltbeskattet i Frankrig af udbytte af danske aktier, idet man alene kommer til at betale den franske skat med det beløb, som denne overstiger den danske skat på 15 %. Man skal ikke opgive det danske udbytte på en dansk selvangivelse, som man skal afgive, såfremt man er begrænset skattepligtig til Danmark, og man skal ikke på nogen måde i øvrigt redegøre for den endelige danske skat på 15 % overfor det danske skattevæsen. De franske regler om beskatning af aktieudbytter er undergået en del ændringer efter at François Hollande trådte til som præsident og man fik en socialistisk regering i Frankrig, og jeg vil på et senere tidspunkt komme med en orientering om hvad disse nye regler indebærer. Beskatningen af danske pensioner i Frankrig I et særnummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, som jeg udsendte til mine læsere kort før jul i fjor, oplyste jeg, at man i Finansministeriet i Paris arbejdede med udarbejdelse af retningslinier for beskatningen af udenlandske pensioner i Frankrig, og at man dengang ventede at kunne offentliggøre disse nye retningslinier i løbet af forårsmånederne i år. Disse retningslinier er nu ved at se dagens lys. Der er på nuværende tidspunkt udsendt et par instruktioner, der er offentliggjort i Bulletin Officiel des Impôts, og derudover er der udarbejdet et antal vejledninger med hensyn til beskatningen af specifikke indkomstformer i Frankrig. Det er et ganske omfattende kompleks af vejledninger, der indtil nu er udsendt, og som beskriver skattereglerne i Frankrig for så vidt angår temmelig mange former for indkomster modtaget fra udlandet og med detaillerede regler for, hvorledes disse indtægter skal beskattes i Frankrig. Reglerne gælder ikke alene for indtægter modtaget fra Danmark men for indtægter modtaget fra udlandet i det hele taget. Og pensioner modtaget fra udlandet udgør kun en del, om end en væsentlig del, af disse nye vejledninger. Der er tale om ganske mange sider og de nye regler er så absolut ikke affattet i et let tilgængeligt sprog. Det er derfor nødvendigt for mig at sætte mig noget mere grundigt ind i disse nye forskrifter, før jeg kan komme med en beskrivelse af dem i mit nyhedsbrev. På et felt ser det imidlertid ud til, at de danske pensionister i Frankrig kan ånde lettet op, og det gælder beskatningen af de danske privattegnede pensioner i Frankrig. På dette felt var det tidligere blevet annonceret, at de nye forskrifter ville komme til at fastslå, at udbetalinger på ens udenlandske pensioner fremover skulle beskattes som pensions de retraite, således at disse pensioner fremover ville blive beskattet af hele det udbetalte beløb efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 % (dog maksimalt euros), såfremt man havde haft fradrag for indbetalingerne til disse pensionsordninger i sin tid på sin selvangivelse, også fradrag for indbetalinger foretaget før man flyttede til Frankrig. De nye forskrifter bestemmer imidlertid ikke noget sådant, og det ser derfor ud til, at der ikke sker en sådan skærpelse af beskatningen af danske pensioner, i alt fald ikke på nuværende tidspunkt. De nye vejledninger ser derfor ud til at blive langt mindre vidtgående på dette felt end oprindeligt forklaret, og det ser derfor ud til, at de danske pensionister kan slippe med skrækken, i hvert fald foreløbigt. 3

4 I øvrigt indeholder de nye forskrifter fortsat mulighed for fortolkning, og det kan derfor ikke udelukkes, at de enkelte skatteregioner fortsat vil fortolke reglerne lidt forskelligt, således som det også hidtil har været tilfældet. Skatteadministrationerne har i forvejen en vis form for selvstændighed, således at de kan administrere reglerne lidt forskelligt, og dette er der formentlig fortsat mulighed for. På grundlag af de nye retningslinier kan man dog opstille følgende hovedregler for så vidt angår beskatningen i Frankrig af danske pensioner: Når det drejer sig om danske pensioner, som er optjent som led i ens arbejde, og som ens arbejdsgiver har bidraget til finansieringen af helt eller delvist, eller som udbetales af den danske stat, beskattes disse pensioner som pensions de retraite. De skal opføres på den franske selvangivelse i en af rubrikkerne 1AS, 1BS, 1CS eller 1DS, hvilket indebærer, at hele udbetalingen beskattes med fransk indkomstskat efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst euros. Til denne gruppe af pensioner hører livsvarige eller ophørende pensioner (ratepensioner) etableret som led i ens arbejde, og hvor ens arbejdsgiver har medvirket til finansieringen af pensionen helt eller delvist. I øvrigt henhører til denne gruppe danske tjenestemandspensioner, dansk ATP, dansk folkepension og førtidspension, dansk efterløn samt udbetalinger fra Den sociale Pensionsfond, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lignende. Der er altså ikke sket nogen ændring med hensyn til beskatningen i Frankrig af disse pensioner i forhold til tidligere. Når det drejer sig om danske livsvarige pensioner, som man selv har indbetalt til uden at ens arbejdsgiver i det hele taget har været involveret i disse ordninger (selvpensionering), beskattes disse pensioner som rentes viagères à titre onéreux. Dette indebærer, at kun en del af de årlige udbetalinger af pensionen beskattes i Frankrig, og den skattefri del af udbetalingerne stiger, jo senere man BEGYNDER med at få udbetalt disse pensioner. Er man 60 år eller derover, når man begynder at modtage disse pensioner, men ikke endnu fyldt 70 år, er 60 % af udbetalingerne skattefrie. Man skal dog opføre hele det årligt udbetalte beløb i en af rubrikkerne 1 AW, 1BW, 1CW eller 1DW på selvangivelsen, og skattevæsenet fratrækker derefter automatisk den skattefrie del af udbetalingen alt efter i hvilken rubrik man har anført udbetalingen. Der er heller ikke sket nogen ændring med hensyn til beskatningen i Frankrig af disse pensioner i forhold til tidligere. Når det drejer sig om danske ophørende pensioner (ratepensioner), som man selv har indbetalt til, uden at ens arbejdsgiver i det hele taget har været involveret i denne ordning, beskattes disse pensioner som contrats de capitalisation. Reglerne herfor er lidt mere komplicerede og er beskrevet i aprilnummeret fra 2011 af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, men i grove træk går reglerne ud på, 1) at udbetalingerne i sin helhed er skattefrie, hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1983 og ikke sidenhen er undergået væsentlige forandringer og ikke er sammenlagt med andre ordninger, der er etableret senere, 2) at de løbende indbetalinger til ordninger etableret den 1. januar 1983 eller senere kan udbetales skattefrit, 3) at afkastet af sådanne ordninger etableret fra og med den 1. januar 1983 men før den 25. september 1997 kan udbetales skattefrit for så vidt angår indbetalinger foretaget senest den 31. december 1997, 4) og 4

5 at kun afkastet af indbetalinger af sådanne ordninger som nævnt under 3) eller af ordninger oprettet senere og indbetalt den 1. januar 1998 eller senere beskattes. Den skattepligtige del af udbetalingerne skal opføres i rubrik 2CH på selvangivelsen, og man har i den forbindelse et ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for ægtefæller eller samboende (PACS). Har man slået ratepensioner, som man selv har indbetalt til alene, sammen med ordninger, som ens arbejdsgiver har medvirket til finansiering af, kan man risikere, at den samlede ordning af det franske skattevæsen vurderes til at være en pension de retraite. Man bør derfor undgå at lægge flere ratepensionsordninger sammen. Tilbage bliver så en mellemordning, nemlig de danske ratepensioner, som man selv har finansieret alle ydelserne til, og som ens arbejdsgiver ikke har medvirket til finansieringen af helt eller delvist, men hvor man har indgået en aftale, ifølge hvilken arbejdsgiveren kan trække ydelserne til ratepensionen af ens løn og indbetale dem til pensionsinstituttet. Når det drejer sig om disse ordninger må man forvente, at de franske skatteregioner, som ikke ligger i départementet Var, fortsat vil beskatte disse ordninger på samme måde som hidtil, hvilket indebærer, at udbetalingerne vil blive beskattet som contrats de capitalisation under forudsætning af, at man er i stand til at fremvise dokumentation for, at man selv har finansieret alle indbetalingerne. De danske skattemyndigheder indberetter imidlertid disse ordninger som pensions, og derfor må man være forberedt på i givet fald at kunne blive indkaldt af sit skattecenter og at blive anmodet om at fremvise dokumentation for, at det drejer sig om en udbetaling af en contrat de capitalisation og ikke om udbetaling af en pension. Der er en skatteyder, der har anlagt sag om dette spørgsmål, og såfremt denne skatteyder taber sin sag, må man imidlertid desuden forvente, at der kan være skattecentre overalt i Frankrig, som ændrer sin praksis, således at de anvender denne domsafgørelse som præcedens og beskatter i overensstemmelse med konklusionerne i dommen i denne sag. Når det drejer sig om skatteregionerne i départementet Var, har skattecentret i Draguignan imidlertid anlagt en anden fortolkning. Der anser man, at ratepensionsordninger, som man har indgået en aftale om, at ens arbejdsgiver indeholder ydelserne til ordningen i ens løn uden i øvrigt selv at have medvirket til finansiering af ordningen, alligevel er arbejdsgiverordninger, som skal beskattes som pensions de retraite. Man har i départementet Var tilkendegivet, at der på et tidspunkt vil komme en form for vejledning fra det centrale skattecenter i départementet, der ligger i Toulon, og som beskriver, hvorledes beskatningen er af disse ordninger, og man har annonceret, at denne beskrivelse vil komme til at gælde for hele départementet Var. Det er blevet indikeret, at denne beskrivelse vil komme til at være i overensstemmelse med den praksis, som i øjeblikket håndhæves i Draguignan, men om dette vil være tilfældet og hvornår denne beskrivelse i givet fald vil udkomme, har jeg på nuværende tidspunkt ingen viden om. Det vides heller ikke, om denne beskrivelse kommer før fristen for aflevering af selvangivelsen i maj/juni eller ikke. Det gør det lidt vanskeligt at rådgive om, hvorledes man skal forholde sig, hvis man som skatteyder bor i le Var. 5

6 I øjeblikket er situationen den, at skattecentret i Draguignan administrerer arbejdsgiveradministrerede ratepensioner på en måde og de øvrige skattecentre i le Var administrerer dem på en anden måde, nemlig på samme måde som skattecentrene udenfor le Var Det er desuden i øjeblikket uklart, om disse skattecentre vil ændre praksis i den kommende tid, således at denne kommer til at ligne den i Draguignan. Er man bosat i de områder i le Var, der henhører under andre skattecentre end det i Draguignan, må man dog kunne indberette sine ratepensioner på samme måde som skattecentrene i det øvrige Frankrig, selvom disse er arbejdsgiveradministrerede, hvis blot de ikke er arbejdsgiverfinansierede. Det vil sige, at de fortsat må kunne indberettes som contrats de capitalisation. Dette dog forudsat, at der ikke er kommet nogen beskrivelse fra Toulon af, hvorledes de arbejdsgiveradministrerede ordninger skal indberettes på det tidspunkt, man indgiver sin selvangivelse, som går imod dette. Men i øvrigt må man i denne situation antages at være i god tro om de nye regler. Skattecentret i Draguignan har imidlertid fastslået, at man anser den slags ratepensionsordninger, hvor ens arbejdsgiver har administreret ordningerne men ikke selv har medvirket til finansiering af dem, som pensions de retraite, og skattecentret har i et mindre antal tilfælde foretaget en ny og forhøjet skatteansættelse i overensstemmelse hermed. Men der er også et antal tilfælde, hvor skattecentret har rejst sag om dette spørgsmål og så siden har henlagt sagen uden at foretage sig videre og altså accepteret, at der var tale om contrats de capitalisation. Og så er der endeligt et antal overgangssager, hvor skattecentret i Draguignan har afgjort, at de arbejdsgiveradministrerede ratepensionsordninger skulle beskattes som rentes viagères à titre onéreux. Tager skattecentret i Draguignan nye sager op, må man imidlertid forvente, at disse vil blive afgjort som pensions de retraite, hvis disse er arbejdsgiveradministrerede, og ydermere må det forventes, at man vil blive ikendt et skattetillæg (majoration) på 10 % af beløbet (eller i skærpende tilfælde på et højere beløb) samt morarenter fra beløbet skulle være betalt til beløbet opkræves. Og er der kommet en beskrivelse fra Toulon, må det anses for udelukket, at man kan få dette skattetillæg eftergivet. Vil man undgå alt dette, bør man derfor, hvis man henhører under skattecentret i Draguignan, indberette sine arbejdsgiveradministrerede danske ratepensioner som pensions de retraite, selvom de er privattegnede, det vil sige at de skal opføres i en af rubrikkerne 1AS, 1BS, 1CS eller 1DS. Det er imidlertid indtil nu kun et forholdsvist begrænset antal sager, som er blevet taget op af skattecentret i Draguignan, og man har derfor også muligheden for at håbe på, at ens sag ikke bliver taget op og så fortsat indberette ratepensionen som contrats de capitalisation. Dette er skattemæssigt langt billigere, men man løber på den anden side den risiko, at ens sag bliver taget op af skatteadministrationen, og at man bliver ikendt et skattetillæg (majoration) og morarenter i forbindelse med en forhøjelse af sin skatteansættelse. Endelig er der så de overgangssager, som er blevet afgjort som rente viagère à titre onéreux : Da det er skattecentret, der har afgjort disse sager, må de pågældende skatteydere indtil videre fortsat kunne indberette deres ratepensioner på samme måde. Men jeg skal gøre opmærksom på, at såfremt man påklager disse sager eller anlægger sag, må man forvente, at skattecentret som en modreaktion kræver skatteansættelsen i disse sager ændret, således som der er tradition for i Frankrig, således at man også vil kræve, at disse sager bliver afgjort som pensions de retraite. 6

7 Man risikerer altså at komme til at betale et væsentligt højere beløb i skat, såfremt man påklager disse sager eller anlægger sag. Det skal tilføjes, at der for nyligt er afsagt en dom ved den franske appeldomstol Cour d Appel Administrative i Marseille, der har status som Cour Suprême, og som har haft indvirkning på fastlæggelsen af praksis også vedrørende de danske privattegnede ophørende pensioner. Sagen drejede sig om en svensk statsborger, der er bosiddende i le Var, og som ikke havde medtaget kapitalen af nogle af ham selv indbetalte svenske frivillige pensionsforsikringer på sin franske selvangivelse. Det franske skattevæsen ændrede skatteansættelsen vedrørende disse beløb, og dette blev siden godkendt af Forvaltningsdomstolen i Nice, men nu har Appeldomstolen i Marseilles underkendt denne dom, idet Appeldomstolen konstaterer, at de omtvistede beløb udgjorde tilbagebetaling af den indbetalte opsparing, som dernæst var blevet forrentet af forsikringsselskabet, hvorfor der er tale om kapitalindkomst, der kan henføres til de franske regler om capitaux mobiliers og derfor hverken under reglerne om pension de retraite eller under reglerne om rente viagère, således som det oprindeligt var blevet påstået af det franske skattevæsen. Skattestigninger ifølge den franske finanslov for 2013 Ved den franske finanslov for 2013, der blev vedtaget den 29. december 2012, blev der gennemført en række skattestigninger i Frankrig, og her skal nævnes et par eksempler. Den franske indkomstskat fik et ekstra nøk, idet der blev indsat et ekstra trin i toppen af den progressive skat. Skattestigningerne fastfryses desuden for indkomsterne for året 2012, der skal selvangives på den franske selvangivelse i maj i år, og den progressive skat stiger fra 5,5 % til 45 % som følger: Fra 0 euros til euros 0,0 % Fra euros til euros 5,5 % Fra euros til euros 14,0 % Fra euros til euros 30,0 % Fra euros til euros 41,0 % Fra euros og derover 45,0 % Af bruttoindkomsten omfattende løn og pension får man et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst euros. Den ekstraordinært høje skat på 75 % af indkomster på over 1 million euros er derimod ikke blevet gennemført. Det var denne skat, som blandt andre skuespilleren Gerard Depardieu atgumenterede heftigt imod. De franske sociale skatter, prélèvements sociaux, er uændrede 15,5 % af hele indkomsten. Den franske moms, TVA, ændres også. Her havde den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy fået gennemført en momsforhøjelse fra og med efteråret 2012, men den nuværende præsident François Hollande gik i sin valgkamp imod denne momsforhøjelse, idet han argumenterede for, at den almindelige franskmand ikke skulle betale til at Frankrig kom ud af 7

8 krisen. Derfor blev denne momsforhøjelse annulleret efter at den nye socialistiske regering kom til og blev aldrig gennemført, og momssatserne i Frankrig er derfor stadigvæk 19,6 % som den generelle momssats og 5,5 % på de fleste dagligvarer samt en momssats på 7 % på en række mere luksusprægede dagligvarer. Den sidstnævnte momssats blev i øvrigt indført som en midlertidig foranstaltning. Nu ændres momssatserne så igen, men først med virkning fra den 1. januar Den hidtidige momssats på 19,6 % hæves til 20 %. Den hidtidige momssats på 7 % hæves til 10 % og gøres i øvrigt permanent. Og den hidtidige momssats på 5,5 % sænkes til 5 %. Formueskatten ændres også, men den hidtidige bundgrænse på 1,3 mill. euros bevares, så man ikke skal betale formueskat, hvis husstandens samlede formue er på under dette beløb. Men har man en formue på euros eller derover, er formueskatten som følger efter en progressiv skatteskala: Fra 0 euros til euros 0,0 % Fra euros til euros 0,5 % Fra euros til euros 0,7 % Fra euros til euros 1,0 % Fra euros til euros 1,25 % Fra euros og derover 1,5 % Om at have penge i skattely Det betragtes efterhånden som stadigt mere risikabelt at have penge stående i skattely, og nettet stammes i disse år ganske betragteligt om de lande og småstater, som stadigvæk optræder som skattely. Et skattely kan vel nærmest karakteriseres som et land eller en særlig jurisdiktion, som ikke samarbejder med andre lande om udveksling af oplysninger om andre landes skatteborgere eller om indeståender i landets pengeinstitutter tilhørende skatteborgere i andre lande. OECD har udarbejdet en liste over i alt 44 sådanne lande eller jurisdiktioner, som kan defineres som skattely, og som er blevet sortlistet og kan blive udsat for sanktioner. Disse skattely er imidlertid under stadigt stigende pres for at åbne op for oplysninger af skattemæssig karakter, og lande som Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Italien samt Polen har lagt op til et styrket samarbejde indenfor EU med henblik på at få presset flere oplysninger ud af disse skattely, og siden har lande som Holland, Rumænien og Belgien sluttet sig til, og emnet vil nu komme på dagsordenen for EU-topmødet i maj. Der er der lagt op til, at man vil forsøge at lukke alle smuthuller. Senest har Luxembourgs premierminister, Jean-Claude Juncker, oplyst, at landet er på vej til et opgør med det hidtidige hemmelighedskræmmeri, og at landet er indstillet på at åbne op for udveksling af automatiske oplysninger med de øvrige EU-lande allerede med virkning fra år

9 Og andre lande er på samme måde på vej til at samarbejde på det skattemæssige område gennem afslutning af dobbeltbeskatningsoverenskomster eller lignende aftaler, hvorefter de forpligter sig til at dele oplysninger om indeståender på bankkonti på tværs af landegrænserne. Eksempelvis har Danmark på nuværende tidspunkt afsluttet aftale om udveksling af oplysninger med i alt 41 af de 44 lande, der står på OECD s liste over skattely, og har disse lande truffet tilsvarende aftaler med tilstrækkeligt mange andre lande, kan de vel næppe længere betegnes som skattely. De tre lande, som Danmark endnu mangler at slutte aftale med, ligger alle udenfor Europa. De fleste af disse lande har dog ikke i deres aftaler med Danmark forpligtet sig til at give automatiske oplysninger, men kun til at give oplysninger, såfremt Danmark fremsætter en konkret anmodning derom. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i sig selv intet ulovligt er i at have penge stående i de såkaldte skattely, når blot man ikke holder oplysningerne derom skjult for skattemyndighederne. Når det gælder Frankrig, vil det sige, at man, hvis man er skattepligtig i Frankrig, skal opgive indtægten i form af renteindtægter, udbytteindtægter og lignende på den franske selvangivelse, og at man skal opgive formuen deraf på sin franske selvangivelse eller på den særlige franske formueselvangivelse, hvis ens samlede formue er af en sådan størrelse, at man skal betale fransk formueskat. Endvidere skal man hvert år sammen med sin franske selvangivelse give oplysning om de konti, depoter eller lignende, der er knyttet til ens engagementer med pengeinstitutter eller tilsvarende institutioner i skattelyet eller i udlandet i øvrigt. Til dette formål kan anvendes en særlig formular no. 3916, som kan rekvireres hos ens skattecenter eller på det franske skattevæsens hjemmeside I Danmark gælder der i øvrigt stort set de samme regler. Men det kan selvfølgeligt godt vække mistanke, såfremt man pludseligt begynder at oplyse på sin selvangivelse om større beløb, som ikke tidligere har været anført, og det kan også resultere i, at skattevæsenet begynder at undre sig over, hvor de penge stammer fra. I Danmark har man vedtaget en midlertidig ordning, hvorefter man kan slippe for fængselsstraf og offentlighed omkring skjulte midler i udlandet, hvis man i perioden fra 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013 melder sig selv til told- og skatteforvaltningen, dog inden denne af sig selv har indledt en kontrolsag, og aflægger fuld tilståelse om, at man har haft midler indestående i lande, der er opført på OECD s liste over skattely, og som har været unddraget dansk beskatning. Ordningen omfatter sager om forsætlig overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, hvor det unddragne beløb overstiger kr. Spanien har gennemført en lignende midlertidig ordning, men Frankrig er ikke kommet med forslag om noget sådant. Ved sager i Danmark om skatteunddragelse på kr. eller derover vil sagen normalt blive indbragt for domstolene som en straffesag, og ved unddragelser på over kr. vil der være mulighed for at blive ikendt en ubetinget fængselsstraf. I stedet for dette vil man, ved inden den 1. juli i år at melde sig selv, kunne nøjes med at få et bødeforlæg på 60 % af det skatteunddragne beløb, og man skal så i tillæg til dette betale den skat, som man ikke hidtil har betalt af det skatteunddragne beløb. 9

10 Det må forventes, at det danske skattevæsen vil indlede en intensiv offensiv med henblik på at finde frem til personer, som efter den 1. juli i år stadigvæk har skjulte penge stående i skattely, og til den tid vil det ikke være muligt at kunne nøjes med at få den midlertidigt nedsatte bødestraf. Det kan heller ikke udelukkes, at skattevæsenet til den tid vil udlevere oplysninger, som den i den forbindelse kommer under vejr med, til det franske skattevæsen, såfremt det drejer sig om personer, der er bosiddende i Frankrig. Det danske advokatfirma Tommy V. Christiansen i København har en skatteprocesafdeling, der rådgiver om, hvorledes man kan udnytte den midlertidige danske amnesti-ordning. Afdelingen ledes af advokat Torben Bagge, telefon , Skatteprocesafdelingen tilbyder i første omgang at vurdere ens sag gratis. Om de enkle glæder Her i livet bør man værdsætte de enkle glæder. Til disse hører glæden ved de mange spændende mennesker, som man fik lejlighed til at møde og glæden over de mange håbløse idioter, som man blev forskånet for at skulle møde. Frit efter Jacob Paludan Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 10

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Skatteudvalget status marts 2015

Skatteudvalget status marts 2015 Skatteudvalget status marts 2015 Club Danois skatteudvalg, der blev nedsat 2011, har traditionelt givet en status i forbindelse med årets generalforsamling. Denne gang indeholder status følgende: Seminar/erfaringsudveksling

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

For information purposes only

For information purposes only For information purposes only Spørgsmål og svar om skat for tildelinger, der ikke er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Disse retningslinjer er beregnet for enkeltpersoner med tildelinger,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere