ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det sig udtryk i udlodning af pæne aktieudbytter til aktionærerne. På denne baggrund skal jeg hermed komme med en opdatering af reglerne for den danske skat af disse værdipapirinvesteringer, hvis man bor i Frankrig. Får man udbetalt udbytte af danske aktier eller investeringsbeviser vedrørende aktier, vil det udbetalende pengeinstitut tilbageholde 27 % af udbyttet som udbytteskat, som indbetales til det danske skattevæsen. Man har imidlertid mulighed for at få de 12 % af de 27 % af dette udbytte refunderet efter ansøgning til Skat, medens de resterende 15 % af udbytteskatten betragtes som en endelig dansk skat. Det er dog en forudsætning, at der er tale om almindelige portefeuilleinvesteringer i aktier og ikke om hovedaktionæraktier, hvor man ejer 10 % eller derover af aktiekapitalen, og hvor man ikke kan få en del af udbytteskatten refunderet. For at kunne få en del af den indeholdte udbytteskat tilbage, skal man anvende en blanket, som hedder Demande d exonération de l impôt danois sur les dividendes. Den har nummer og kan rekvireres på Skats hjemmeside Den tilsvarende spansksprogede blanket har nummer Erklæringen skal udarbejdes i tre eksemplarer, et for det danske skattevæsen, et for det franske skattevæsen og et for aktionæren selv. Erklæringen er ikke udformet helt tilfredsstillende, idet den indeholder nogle meningsforstyrrende fejl. Man skal blandt andet få skattevæsenet i bopælslandet til at attestere, at man er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og det pågældende land, og det kan have sine vanskeligheder, når det drejer sig om aktionærer, der er boende i Frankrig eller i Spanien. Desuden kræves det, at man vedlægger udbyttekuponerne som dokumentation for ansøgningen, og dette til trods for at der ikke findes udbyttekuponer længere vedrørende danske børsnoterede 1

2 aktier og investeringsbeviser vedrørende aktier. Og når det drejer sig om aktier vedrørende andre danske aktier, skal man anvende udbyttekuponerne til at få udbyttet udbetalt, og de skal derfor ikke sendes til Skat i Danmark. Jeg har gjort Skat opmærksom på disse meningsløsheder, og man har dertil svaret, at man vil ændre formularen, men dette er åbenbart ikke skat endnu. Man forhaster sig åbenbart ikke i det danske skattevæsen. Formularen skal udfyldes med oplysning om det beløb, som man ønsker at få tilbagebetalt som udbytteskat og med oplysning om navn og adresse på ansøgeren og skal bilægges fuldmagt fra en eventuel fuldmagtshaver. Endvidere skal der gives oplysning om det pengeinstitut, som udbytteskatten ønskes refunderet til. Blanketten kan i øvrigt udfyldes på Skats hjemmeside og dernæst udskrives. Dernæst skal erklæringen attesteres af det skattecenter i Frankrig, som ansøgeren hører under. Det er ikke tilstrækkeligt, at erklæringen underskrives af en funktionær på det lokale rådhus. Skattecentret skal i erklæringen attestere, at ansøgeren er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og ansøgerens bopælsland, og det har i praksis vist sig at give problemer, når det drejer sig om Frankrig eller Spanien, der som bekendt ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark længere. Derfor er det forekommet, at skattecentret har afvist at underskrive erklæringen. I praksis har dette dog normalt løst sig ved i attestationen at skrive entre le Danemark et la France, dénoncée par le Danemark. Det er i formularen angivet, at man skal vedlægge udbyttekuponerne som dokumentation, og det fremhæves oven i købet, at denne dokumentation er obligatorisk. Dette skal man imidlertid IKKE gøre. I stedet skal man vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation. Efter at være udfyldt, underskrevet og attesteret skal formularen sendes til Skattecenter Høje- Taastrup, Postboks 60, DK-2630 Taastrup. Som det fremgår, er den nuværende erklæring ikke formuleret særligt hensigtsmæssigt. Skulle den give problemer, er det imidlertid fortsat muligt at anvende den tidligere erklæring. Den kan downloades fra følgende remse: Erklæringen skal på samme måde udfyldes og underskrives af ansøgeren og attesteres af det franske skattecenter og sendes til Skattecenter Høje-Taastrup. I stedet for attestationen fra det danske udbetalende pengeinstitut er det muligt blot at vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation. Det tager sædvanligvis Skat i Danmark temmelig lang tid at behandle ansøgningen om refusion af for meget erlagt udbytteskat, og man skal derfor regne med, at der vil gå et ikke ubetydeligt antal måneder, før man får den for meget betalte udbytteskat ind på sin konto. Udbyttebetalingen er skattepligtig indkomst i Frankrig, og beløbet skal derfor opføres på den franske selvangivelse som indkomst i året efter at udbyttet er udbetalt. Samtidig har man i kraft af den instruktion om fradrag for betalte danske skatter ved beregningen af den franske skat, der udkom den 2. august 2010, mulighed for at fradrage den endelige danske skat på 15 % på den franske selvangivelse, således at den franske skat af udbyttet reduceres med dette beløb. Man 2

3 bliver således ikke dobbeltbeskattet i Frankrig af udbytte af danske aktier, idet man alene kommer til at betale den franske skat med det beløb, som denne overstiger den danske skat på 15 %. Man skal ikke opgive det danske udbytte på en dansk selvangivelse, som man skal afgive, såfremt man er begrænset skattepligtig til Danmark, og man skal ikke på nogen måde i øvrigt redegøre for den endelige danske skat på 15 % overfor det danske skattevæsen. De franske regler om beskatning af aktieudbytter er undergået en del ændringer efter at François Hollande trådte til som præsident og man fik en socialistisk regering i Frankrig, og jeg vil på et senere tidspunkt komme med en orientering om hvad disse nye regler indebærer. Beskatningen af danske pensioner i Frankrig I et særnummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, som jeg udsendte til mine læsere kort før jul i fjor, oplyste jeg, at man i Finansministeriet i Paris arbejdede med udarbejdelse af retningslinier for beskatningen af udenlandske pensioner i Frankrig, og at man dengang ventede at kunne offentliggøre disse nye retningslinier i løbet af forårsmånederne i år. Disse retningslinier er nu ved at se dagens lys. Der er på nuværende tidspunkt udsendt et par instruktioner, der er offentliggjort i Bulletin Officiel des Impôts, og derudover er der udarbejdet et antal vejledninger med hensyn til beskatningen af specifikke indkomstformer i Frankrig. Det er et ganske omfattende kompleks af vejledninger, der indtil nu er udsendt, og som beskriver skattereglerne i Frankrig for så vidt angår temmelig mange former for indkomster modtaget fra udlandet og med detaillerede regler for, hvorledes disse indtægter skal beskattes i Frankrig. Reglerne gælder ikke alene for indtægter modtaget fra Danmark men for indtægter modtaget fra udlandet i det hele taget. Og pensioner modtaget fra udlandet udgør kun en del, om end en væsentlig del, af disse nye vejledninger. Der er tale om ganske mange sider og de nye regler er så absolut ikke affattet i et let tilgængeligt sprog. Det er derfor nødvendigt for mig at sætte mig noget mere grundigt ind i disse nye forskrifter, før jeg kan komme med en beskrivelse af dem i mit nyhedsbrev. På et felt ser det imidlertid ud til, at de danske pensionister i Frankrig kan ånde lettet op, og det gælder beskatningen af de danske privattegnede pensioner i Frankrig. På dette felt var det tidligere blevet annonceret, at de nye forskrifter ville komme til at fastslå, at udbetalinger på ens udenlandske pensioner fremover skulle beskattes som pensions de retraite, således at disse pensioner fremover ville blive beskattet af hele det udbetalte beløb efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 % (dog maksimalt euros), såfremt man havde haft fradrag for indbetalingerne til disse pensionsordninger i sin tid på sin selvangivelse, også fradrag for indbetalinger foretaget før man flyttede til Frankrig. De nye forskrifter bestemmer imidlertid ikke noget sådant, og det ser derfor ud til, at der ikke sker en sådan skærpelse af beskatningen af danske pensioner, i alt fald ikke på nuværende tidspunkt. De nye vejledninger ser derfor ud til at blive langt mindre vidtgående på dette felt end oprindeligt forklaret, og det ser derfor ud til, at de danske pensionister kan slippe med skrækken, i hvert fald foreløbigt. 3

4 I øvrigt indeholder de nye forskrifter fortsat mulighed for fortolkning, og det kan derfor ikke udelukkes, at de enkelte skatteregioner fortsat vil fortolke reglerne lidt forskelligt, således som det også hidtil har været tilfældet. Skatteadministrationerne har i forvejen en vis form for selvstændighed, således at de kan administrere reglerne lidt forskelligt, og dette er der formentlig fortsat mulighed for. På grundlag af de nye retningslinier kan man dog opstille følgende hovedregler for så vidt angår beskatningen i Frankrig af danske pensioner: Når det drejer sig om danske pensioner, som er optjent som led i ens arbejde, og som ens arbejdsgiver har bidraget til finansieringen af helt eller delvist, eller som udbetales af den danske stat, beskattes disse pensioner som pensions de retraite. De skal opføres på den franske selvangivelse i en af rubrikkerne 1AS, 1BS, 1CS eller 1DS, hvilket indebærer, at hele udbetalingen beskattes med fransk indkomstskat efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst euros. Til denne gruppe af pensioner hører livsvarige eller ophørende pensioner (ratepensioner) etableret som led i ens arbejde, og hvor ens arbejdsgiver har medvirket til finansieringen af pensionen helt eller delvist. I øvrigt henhører til denne gruppe danske tjenestemandspensioner, dansk ATP, dansk folkepension og førtidspension, dansk efterløn samt udbetalinger fra Den sociale Pensionsfond, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lignende. Der er altså ikke sket nogen ændring med hensyn til beskatningen i Frankrig af disse pensioner i forhold til tidligere. Når det drejer sig om danske livsvarige pensioner, som man selv har indbetalt til uden at ens arbejdsgiver i det hele taget har været involveret i disse ordninger (selvpensionering), beskattes disse pensioner som rentes viagères à titre onéreux. Dette indebærer, at kun en del af de årlige udbetalinger af pensionen beskattes i Frankrig, og den skattefri del af udbetalingerne stiger, jo senere man BEGYNDER med at få udbetalt disse pensioner. Er man 60 år eller derover, når man begynder at modtage disse pensioner, men ikke endnu fyldt 70 år, er 60 % af udbetalingerne skattefrie. Man skal dog opføre hele det årligt udbetalte beløb i en af rubrikkerne 1 AW, 1BW, 1CW eller 1DW på selvangivelsen, og skattevæsenet fratrækker derefter automatisk den skattefrie del af udbetalingen alt efter i hvilken rubrik man har anført udbetalingen. Der er heller ikke sket nogen ændring med hensyn til beskatningen i Frankrig af disse pensioner i forhold til tidligere. Når det drejer sig om danske ophørende pensioner (ratepensioner), som man selv har indbetalt til, uden at ens arbejdsgiver i det hele taget har været involveret i denne ordning, beskattes disse pensioner som contrats de capitalisation. Reglerne herfor er lidt mere komplicerede og er beskrevet i aprilnummeret fra 2011 af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, men i grove træk går reglerne ud på, 1) at udbetalingerne i sin helhed er skattefrie, hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1983 og ikke sidenhen er undergået væsentlige forandringer og ikke er sammenlagt med andre ordninger, der er etableret senere, 2) at de løbende indbetalinger til ordninger etableret den 1. januar 1983 eller senere kan udbetales skattefrit, 3) at afkastet af sådanne ordninger etableret fra og med den 1. januar 1983 men før den 25. september 1997 kan udbetales skattefrit for så vidt angår indbetalinger foretaget senest den 31. december 1997, 4) og 4

5 at kun afkastet af indbetalinger af sådanne ordninger som nævnt under 3) eller af ordninger oprettet senere og indbetalt den 1. januar 1998 eller senere beskattes. Den skattepligtige del af udbetalingerne skal opføres i rubrik 2CH på selvangivelsen, og man har i den forbindelse et ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for ægtefæller eller samboende (PACS). Har man slået ratepensioner, som man selv har indbetalt til alene, sammen med ordninger, som ens arbejdsgiver har medvirket til finansiering af, kan man risikere, at den samlede ordning af det franske skattevæsen vurderes til at være en pension de retraite. Man bør derfor undgå at lægge flere ratepensionsordninger sammen. Tilbage bliver så en mellemordning, nemlig de danske ratepensioner, som man selv har finansieret alle ydelserne til, og som ens arbejdsgiver ikke har medvirket til finansieringen af helt eller delvist, men hvor man har indgået en aftale, ifølge hvilken arbejdsgiveren kan trække ydelserne til ratepensionen af ens løn og indbetale dem til pensionsinstituttet. Når det drejer sig om disse ordninger må man forvente, at de franske skatteregioner, som ikke ligger i départementet Var, fortsat vil beskatte disse ordninger på samme måde som hidtil, hvilket indebærer, at udbetalingerne vil blive beskattet som contrats de capitalisation under forudsætning af, at man er i stand til at fremvise dokumentation for, at man selv har finansieret alle indbetalingerne. De danske skattemyndigheder indberetter imidlertid disse ordninger som pensions, og derfor må man være forberedt på i givet fald at kunne blive indkaldt af sit skattecenter og at blive anmodet om at fremvise dokumentation for, at det drejer sig om en udbetaling af en contrat de capitalisation og ikke om udbetaling af en pension. Der er en skatteyder, der har anlagt sag om dette spørgsmål, og såfremt denne skatteyder taber sin sag, må man imidlertid desuden forvente, at der kan være skattecentre overalt i Frankrig, som ændrer sin praksis, således at de anvender denne domsafgørelse som præcedens og beskatter i overensstemmelse med konklusionerne i dommen i denne sag. Når det drejer sig om skatteregionerne i départementet Var, har skattecentret i Draguignan imidlertid anlagt en anden fortolkning. Der anser man, at ratepensionsordninger, som man har indgået en aftale om, at ens arbejdsgiver indeholder ydelserne til ordningen i ens løn uden i øvrigt selv at have medvirket til finansiering af ordningen, alligevel er arbejdsgiverordninger, som skal beskattes som pensions de retraite. Man har i départementet Var tilkendegivet, at der på et tidspunkt vil komme en form for vejledning fra det centrale skattecenter i départementet, der ligger i Toulon, og som beskriver, hvorledes beskatningen er af disse ordninger, og man har annonceret, at denne beskrivelse vil komme til at gælde for hele départementet Var. Det er blevet indikeret, at denne beskrivelse vil komme til at være i overensstemmelse med den praksis, som i øjeblikket håndhæves i Draguignan, men om dette vil være tilfældet og hvornår denne beskrivelse i givet fald vil udkomme, har jeg på nuværende tidspunkt ingen viden om. Det vides heller ikke, om denne beskrivelse kommer før fristen for aflevering af selvangivelsen i maj/juni eller ikke. Det gør det lidt vanskeligt at rådgive om, hvorledes man skal forholde sig, hvis man som skatteyder bor i le Var. 5

6 I øjeblikket er situationen den, at skattecentret i Draguignan administrerer arbejdsgiveradministrerede ratepensioner på en måde og de øvrige skattecentre i le Var administrerer dem på en anden måde, nemlig på samme måde som skattecentrene udenfor le Var Det er desuden i øjeblikket uklart, om disse skattecentre vil ændre praksis i den kommende tid, således at denne kommer til at ligne den i Draguignan. Er man bosat i de områder i le Var, der henhører under andre skattecentre end det i Draguignan, må man dog kunne indberette sine ratepensioner på samme måde som skattecentrene i det øvrige Frankrig, selvom disse er arbejdsgiveradministrerede, hvis blot de ikke er arbejdsgiverfinansierede. Det vil sige, at de fortsat må kunne indberettes som contrats de capitalisation. Dette dog forudsat, at der ikke er kommet nogen beskrivelse fra Toulon af, hvorledes de arbejdsgiveradministrerede ordninger skal indberettes på det tidspunkt, man indgiver sin selvangivelse, som går imod dette. Men i øvrigt må man i denne situation antages at være i god tro om de nye regler. Skattecentret i Draguignan har imidlertid fastslået, at man anser den slags ratepensionsordninger, hvor ens arbejdsgiver har administreret ordningerne men ikke selv har medvirket til finansiering af dem, som pensions de retraite, og skattecentret har i et mindre antal tilfælde foretaget en ny og forhøjet skatteansættelse i overensstemmelse hermed. Men der er også et antal tilfælde, hvor skattecentret har rejst sag om dette spørgsmål og så siden har henlagt sagen uden at foretage sig videre og altså accepteret, at der var tale om contrats de capitalisation. Og så er der endeligt et antal overgangssager, hvor skattecentret i Draguignan har afgjort, at de arbejdsgiveradministrerede ratepensionsordninger skulle beskattes som rentes viagères à titre onéreux. Tager skattecentret i Draguignan nye sager op, må man imidlertid forvente, at disse vil blive afgjort som pensions de retraite, hvis disse er arbejdsgiveradministrerede, og ydermere må det forventes, at man vil blive ikendt et skattetillæg (majoration) på 10 % af beløbet (eller i skærpende tilfælde på et højere beløb) samt morarenter fra beløbet skulle være betalt til beløbet opkræves. Og er der kommet en beskrivelse fra Toulon, må det anses for udelukket, at man kan få dette skattetillæg eftergivet. Vil man undgå alt dette, bør man derfor, hvis man henhører under skattecentret i Draguignan, indberette sine arbejdsgiveradministrerede danske ratepensioner som pensions de retraite, selvom de er privattegnede, det vil sige at de skal opføres i en af rubrikkerne 1AS, 1BS, 1CS eller 1DS. Det er imidlertid indtil nu kun et forholdsvist begrænset antal sager, som er blevet taget op af skattecentret i Draguignan, og man har derfor også muligheden for at håbe på, at ens sag ikke bliver taget op og så fortsat indberette ratepensionen som contrats de capitalisation. Dette er skattemæssigt langt billigere, men man løber på den anden side den risiko, at ens sag bliver taget op af skatteadministrationen, og at man bliver ikendt et skattetillæg (majoration) og morarenter i forbindelse med en forhøjelse af sin skatteansættelse. Endelig er der så de overgangssager, som er blevet afgjort som rente viagère à titre onéreux : Da det er skattecentret, der har afgjort disse sager, må de pågældende skatteydere indtil videre fortsat kunne indberette deres ratepensioner på samme måde. Men jeg skal gøre opmærksom på, at såfremt man påklager disse sager eller anlægger sag, må man forvente, at skattecentret som en modreaktion kræver skatteansættelsen i disse sager ændret, således som der er tradition for i Frankrig, således at man også vil kræve, at disse sager bliver afgjort som pensions de retraite. 6

7 Man risikerer altså at komme til at betale et væsentligt højere beløb i skat, såfremt man påklager disse sager eller anlægger sag. Det skal tilføjes, at der for nyligt er afsagt en dom ved den franske appeldomstol Cour d Appel Administrative i Marseille, der har status som Cour Suprême, og som har haft indvirkning på fastlæggelsen af praksis også vedrørende de danske privattegnede ophørende pensioner. Sagen drejede sig om en svensk statsborger, der er bosiddende i le Var, og som ikke havde medtaget kapitalen af nogle af ham selv indbetalte svenske frivillige pensionsforsikringer på sin franske selvangivelse. Det franske skattevæsen ændrede skatteansættelsen vedrørende disse beløb, og dette blev siden godkendt af Forvaltningsdomstolen i Nice, men nu har Appeldomstolen i Marseilles underkendt denne dom, idet Appeldomstolen konstaterer, at de omtvistede beløb udgjorde tilbagebetaling af den indbetalte opsparing, som dernæst var blevet forrentet af forsikringsselskabet, hvorfor der er tale om kapitalindkomst, der kan henføres til de franske regler om capitaux mobiliers og derfor hverken under reglerne om pension de retraite eller under reglerne om rente viagère, således som det oprindeligt var blevet påstået af det franske skattevæsen. Skattestigninger ifølge den franske finanslov for 2013 Ved den franske finanslov for 2013, der blev vedtaget den 29. december 2012, blev der gennemført en række skattestigninger i Frankrig, og her skal nævnes et par eksempler. Den franske indkomstskat fik et ekstra nøk, idet der blev indsat et ekstra trin i toppen af den progressive skat. Skattestigningerne fastfryses desuden for indkomsterne for året 2012, der skal selvangives på den franske selvangivelse i maj i år, og den progressive skat stiger fra 5,5 % til 45 % som følger: Fra 0 euros til euros 0,0 % Fra euros til euros 5,5 % Fra euros til euros 14,0 % Fra euros til euros 30,0 % Fra euros til euros 41,0 % Fra euros og derover 45,0 % Af bruttoindkomsten omfattende løn og pension får man et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst euros. Den ekstraordinært høje skat på 75 % af indkomster på over 1 million euros er derimod ikke blevet gennemført. Det var denne skat, som blandt andre skuespilleren Gerard Depardieu atgumenterede heftigt imod. De franske sociale skatter, prélèvements sociaux, er uændrede 15,5 % af hele indkomsten. Den franske moms, TVA, ændres også. Her havde den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy fået gennemført en momsforhøjelse fra og med efteråret 2012, men den nuværende præsident François Hollande gik i sin valgkamp imod denne momsforhøjelse, idet han argumenterede for, at den almindelige franskmand ikke skulle betale til at Frankrig kom ud af 7

8 krisen. Derfor blev denne momsforhøjelse annulleret efter at den nye socialistiske regering kom til og blev aldrig gennemført, og momssatserne i Frankrig er derfor stadigvæk 19,6 % som den generelle momssats og 5,5 % på de fleste dagligvarer samt en momssats på 7 % på en række mere luksusprægede dagligvarer. Den sidstnævnte momssats blev i øvrigt indført som en midlertidig foranstaltning. Nu ændres momssatserne så igen, men først med virkning fra den 1. januar Den hidtidige momssats på 19,6 % hæves til 20 %. Den hidtidige momssats på 7 % hæves til 10 % og gøres i øvrigt permanent. Og den hidtidige momssats på 5,5 % sænkes til 5 %. Formueskatten ændres også, men den hidtidige bundgrænse på 1,3 mill. euros bevares, så man ikke skal betale formueskat, hvis husstandens samlede formue er på under dette beløb. Men har man en formue på euros eller derover, er formueskatten som følger efter en progressiv skatteskala: Fra 0 euros til euros 0,0 % Fra euros til euros 0,5 % Fra euros til euros 0,7 % Fra euros til euros 1,0 % Fra euros til euros 1,25 % Fra euros og derover 1,5 % Om at have penge i skattely Det betragtes efterhånden som stadigt mere risikabelt at have penge stående i skattely, og nettet stammes i disse år ganske betragteligt om de lande og småstater, som stadigvæk optræder som skattely. Et skattely kan vel nærmest karakteriseres som et land eller en særlig jurisdiktion, som ikke samarbejder med andre lande om udveksling af oplysninger om andre landes skatteborgere eller om indeståender i landets pengeinstitutter tilhørende skatteborgere i andre lande. OECD har udarbejdet en liste over i alt 44 sådanne lande eller jurisdiktioner, som kan defineres som skattely, og som er blevet sortlistet og kan blive udsat for sanktioner. Disse skattely er imidlertid under stadigt stigende pres for at åbne op for oplysninger af skattemæssig karakter, og lande som Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Italien samt Polen har lagt op til et styrket samarbejde indenfor EU med henblik på at få presset flere oplysninger ud af disse skattely, og siden har lande som Holland, Rumænien og Belgien sluttet sig til, og emnet vil nu komme på dagsordenen for EU-topmødet i maj. Der er der lagt op til, at man vil forsøge at lukke alle smuthuller. Senest har Luxembourgs premierminister, Jean-Claude Juncker, oplyst, at landet er på vej til et opgør med det hidtidige hemmelighedskræmmeri, og at landet er indstillet på at åbne op for udveksling af automatiske oplysninger med de øvrige EU-lande allerede med virkning fra år

9 Og andre lande er på samme måde på vej til at samarbejde på det skattemæssige område gennem afslutning af dobbeltbeskatningsoverenskomster eller lignende aftaler, hvorefter de forpligter sig til at dele oplysninger om indeståender på bankkonti på tværs af landegrænserne. Eksempelvis har Danmark på nuværende tidspunkt afsluttet aftale om udveksling af oplysninger med i alt 41 af de 44 lande, der står på OECD s liste over skattely, og har disse lande truffet tilsvarende aftaler med tilstrækkeligt mange andre lande, kan de vel næppe længere betegnes som skattely. De tre lande, som Danmark endnu mangler at slutte aftale med, ligger alle udenfor Europa. De fleste af disse lande har dog ikke i deres aftaler med Danmark forpligtet sig til at give automatiske oplysninger, men kun til at give oplysninger, såfremt Danmark fremsætter en konkret anmodning derom. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i sig selv intet ulovligt er i at have penge stående i de såkaldte skattely, når blot man ikke holder oplysningerne derom skjult for skattemyndighederne. Når det gælder Frankrig, vil det sige, at man, hvis man er skattepligtig i Frankrig, skal opgive indtægten i form af renteindtægter, udbytteindtægter og lignende på den franske selvangivelse, og at man skal opgive formuen deraf på sin franske selvangivelse eller på den særlige franske formueselvangivelse, hvis ens samlede formue er af en sådan størrelse, at man skal betale fransk formueskat. Endvidere skal man hvert år sammen med sin franske selvangivelse give oplysning om de konti, depoter eller lignende, der er knyttet til ens engagementer med pengeinstitutter eller tilsvarende institutioner i skattelyet eller i udlandet i øvrigt. Til dette formål kan anvendes en særlig formular no. 3916, som kan rekvireres hos ens skattecenter eller på det franske skattevæsens hjemmeside I Danmark gælder der i øvrigt stort set de samme regler. Men det kan selvfølgeligt godt vække mistanke, såfremt man pludseligt begynder at oplyse på sin selvangivelse om større beløb, som ikke tidligere har været anført, og det kan også resultere i, at skattevæsenet begynder at undre sig over, hvor de penge stammer fra. I Danmark har man vedtaget en midlertidig ordning, hvorefter man kan slippe for fængselsstraf og offentlighed omkring skjulte midler i udlandet, hvis man i perioden fra 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013 melder sig selv til told- og skatteforvaltningen, dog inden denne af sig selv har indledt en kontrolsag, og aflægger fuld tilståelse om, at man har haft midler indestående i lande, der er opført på OECD s liste over skattely, og som har været unddraget dansk beskatning. Ordningen omfatter sager om forsætlig overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, hvor det unddragne beløb overstiger kr. Spanien har gennemført en lignende midlertidig ordning, men Frankrig er ikke kommet med forslag om noget sådant. Ved sager i Danmark om skatteunddragelse på kr. eller derover vil sagen normalt blive indbragt for domstolene som en straffesag, og ved unddragelser på over kr. vil der være mulighed for at blive ikendt en ubetinget fængselsstraf. I stedet for dette vil man, ved inden den 1. juli i år at melde sig selv, kunne nøjes med at få et bødeforlæg på 60 % af det skatteunddragne beløb, og man skal så i tillæg til dette betale den skat, som man ikke hidtil har betalt af det skatteunddragne beløb. 9

10 Det må forventes, at det danske skattevæsen vil indlede en intensiv offensiv med henblik på at finde frem til personer, som efter den 1. juli i år stadigvæk har skjulte penge stående i skattely, og til den tid vil det ikke være muligt at kunne nøjes med at få den midlertidigt nedsatte bødestraf. Det kan heller ikke udelukkes, at skattevæsenet til den tid vil udlevere oplysninger, som den i den forbindelse kommer under vejr med, til det franske skattevæsen, såfremt det drejer sig om personer, der er bosiddende i Frankrig. Det danske advokatfirma Tommy V. Christiansen i København har en skatteprocesafdeling, der rådgiver om, hvorledes man kan udnytte den midlertidige danske amnesti-ordning. Afdelingen ledes af advokat Torben Bagge, telefon , Skatteprocesafdelingen tilbyder i første omgang at vurdere ens sag gratis. Om de enkle glæder Her i livet bør man værdsætte de enkle glæder. Til disse hører glæden ved de mange spændende mennesker, som man fik lejlighed til at møde og glæden over de mange håbløse idioter, som man blev forskånet for at skulle møde. Frit efter Jacob Paludan Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 10

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Husk at underskrive ansøgningen på side 5

Husk at underskrive ansøgningen på side 5 Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Pension Oplysninger til opstart af førtidspension Dine oplysninger Navn Personnummer Adresse Telefonnummer Når du er blevet tilkendt førtidspension

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere