AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FØRSTE BIND. (KRISTIANIA BY LISTER OG MANDAL.) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO

2 Trykt i Ringvolds Bogtrykkeri.

3 udhold, Trykt. No. I. Beretning fra Stiftamtmanden i Kristiania Sept II Amtmanden i Akershus Amt. Marts III. - - Smaalenenes April IV. - - Hedemarkens --. Juni V. - - Kristians. Febr VI. - - Buskeruds -- Okt VII. - - Jarlsberg og Laurviks -- Juli VIII. - - Bratsbergs Marts IX Nedenæs. Dec X. - - Lister og Mandais. Okt Table des matières. No. I. Rapport du préfet de la ville de Kristiania. - II d'akershus. - III. - de Smaalenene. - IV. - - Hedemarken. - V. - - Kristian. - VI Buskerud. - VII. - - Jarlsberg et Laurvik. - VIII. - - Bratsberg. - IX. - - Nedenæs. - X Lister et Mandal.

4 i

5 L Kristiania By, Underdanigst Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret Til Kristiania Stift. Hermed oversendes ærbødigst det ærede Stift den af Magistraten udarbeidede Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret med Bemærkning, at Beretningen har været forelagt Byens For= mandskab, uden at samme har havt noget derved at bemærke. Kristiania den 15de Marts L. A. Mastrup. A. Jervell. Sendes ærbødigst det kongelige Departement for det Indre, idet jeg henholder mig til den medfølgende af Kristiania Magistrat afgivne og af Formandskabet vedtagne Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret som underdanigst Femaarsberetning for nævnte Tidsrum for dette Overøvrighedsdistrikts Vedkommende. Samtlige Bilage følge. Kristiania Stift 5te April M. Rye. 1

6 -og 2 Kristiania By. I. Handel. Medens Femaaret magtte betegnes som en saavel for Kristiania By som for det hele Land, hvad Handel og Næringsdrift angaar, meget ugunstig Periode, fremgaar det af Børs- og Handelskomiteens vedlagte Erklæring af 12te December 1888 (Bilag 1) *), at Femaaret stiller sig adskilligt gunstigere. Dette gjælder fornemmelig Terminens 3 første Aar, der vise et betydeligt Opsving i Forretningsverdbnen, større Omsætning, stigende Toldintrader, Forøgelse af Jernbanetrafiken og stigende Dagløn m. V., medens der i Slutningen af Femaarsperioden viser sig en Slappelse og Tegn til de senere økonomiske Viderværdigheder ; men i det hele taget kan Femaaret ikke henregnes til de ugunstige Perioder for Handel og Skibsfart. Man skal her indtage de væsentligere Afsnit af Børs- og Handelskomiteens ovennævnte Erklæring, idet man med Hensyn til, Detailopgaverne over Ind Udførsel i heromhandlede Tidsrum henviser til de af det statistiske Centralbureau udgivne Tabeller vedkommende Norges Handel". Komiteen udtaler sig udførligere angaaende forskjellige større Udførselsartikler og begynder med Trælasten, hvorom den anfører Følgende :,,Hvad T r æ l a s t e n angaar, maa Aaret 1881 kaldes et Middelsaar. Hovedmarkedet, England, holdt sig nemlig flaut, og Afskibningen af Høvlelast var i det hele ikke større end det foregaaende Aar. Det samme gjælder skaaren Last saavelsom rund og huggen Last samt Props. I 1882 derimod fik Skoveierne noget bedre Priser for sit Tømmer, hvilket i Forbindelse med billigere Hugst og Kjørepriser levnede dem et mere tilfredsstillende Resultat end i de nærmest foregaaende Aar. For Afskiberne vare Konjunkturerne ikke saa fordelagtige. Dog var Exporten større, navnlig til Australien, og af Høvlelast udførtes adskilligt mere end i det foregaaende Aar. Aaret 1883 var ugunstigere end de nærmest foregaaende Aar, saavel for Skoveiere som for Afskibere. Priserne i Udlandet gik stadig ned, og den almindelige Mening var, at. Grunden hertil niaatte søges i en altfor stor Produktion. Det fortjener dog at mærkes, at Exporten af Høvlelast for første Gang har overskredet den af skaaren, ligesom Høvlevirksomheden i det hele syntes at have lysere Udsigter. I Aaret 1884 mærkedes det tydeligt, at Dampskibenes Fortrængen af Seilskibe i Trælastfarten fra Østersøen virkede til Skade for den norske Trælasthandel ; den Fordel, vi havde havt af vort Lands relative Nærhed til de store Trælastmarkeder, gjorde sig nemlig ikke længere gjældende i nogen væsentlig Grad. De overordentlig lave Dampskibsfragter fra Østersøen have saaledes været til Skade ikke alene for Rederierne, men ogsaa for Trælastexportørerne. I 1885 var Exporten snarere mindre end i de foregaaende Aar, og Forretningen gik i det hele taget trægt. Lidt Liv blev der, dengang man ventede *) Ingen af Bilagene er trykt her.

7 Kristiania By. Krig mellem England og Rusland, men selv Udsigten hertil frembragte ingen Spekulation, medens den derimod gav Anledning til enkelte Kjøb af Granbattens for skotsk Regning. Et Paalæg i Trælasttold i Tyskland foranledigede, forinden det traadte i Kraft, nogen større Udførsel af Skurlast derhen end sædvanligt i det 1 ste Halvaar ; Forøgelsen udgjorde i Sammenligning med det foregaaende Aar ca. 20 Pct. Det mest fremtrædende Moment i Trælastexporten i 1885 er den betydelige Udførsel af høvlet Last til Australien, hvilken var meget større end nogensinde før. Mod Slutningen af Aaret gik dog Priserne i Australien noget ned. Priserne paa tørre Battens, passende til Høvling, varierede ikke. De var franco Kristiania 12 à 13 Øre for Gran og 13 à 13 1/2 Øre for Furu pr. 2 Fod engl. 2'/2" X 6 1/2 " Beregning, 2da og Stia blandet. Salgsprisen for Høvlelast undergik i dette Aar ingen væsentlig Forandring. Der betaltes ved Aarets Begyndelse cif Liverpool for Gran lma , 2da L For Furu noteredes samtidig L à e lma og L pr. Std. lavere for 2da. Udover Vaaren solgtes imidlertid lma Gran til L à L cif Liverpool; men under Eftersommeren og Høsten opnaaedes 2 sh 6 d og 5 sh. mere. Fritombordpriserne ved Salg til Australien har været paa Basis af L à L for 1 ma 2da Gran sammenblandet og L 1 mere for Furu pr. Ptbg. Std. Tømmerpriserne i Glommens-Vasdraget vare ved Aarets Begyndelse Kr. 30 til 32 pr. Tylvt 12 Alens saakaldet 9". I St. Hans-Terminen betaltes Kr. 26 for Gran og Kr. 28 for Furu og senhøstes endog 1 à 2 Kr. mindre. Børskomiteen bemærker videre For Træmassefabrikationen synes Femaaret , efter Prisernes Gang at dømme, neppe at kunne betegnes som gunstigt. Ikke destomindre var Tilvæxten i nye Sliberier i denne Periode ikke ubetydelig. Endskjønt ingen Træmassefabrik findes i eller ved Kristiania, omtales dog denne Industrivirksomhed, da den for en noksaa stor Del er grundet paa Kristiania Kapitaler, og da desuden Hovedexporten af Træmasse med de fra Kristiania afgaaende Dampskibe disponeres af herværende Handelshuse. I Begyndelsen af Aaret 1881 fandtes i Landet 19 Træsliberier, beregnet paa en Produktion af ca Tons Træmasse med 50 Pct. Vandgehalt. Men gjennem Udvidelse af flere ældre Sliberier og Opførelse af 10 nye var Produktionen ved Aarets Ende omtrent Tons. Priserne varierede mellem L 5 og L pr. Ton vaad Træmasse, frit leveret i udenlandsk Havn. Imidlertid undergik Industrien i 1882 en slem Krise og Priserne gik efterhaanden ned til L , endog til L , og da vaad Træmasse ikke taaler at ligge længe, var man nødt til at sælge de indehavende betydelige Beholdninger. Nogen Aftagen i Konsum var dog ikke at bemærke. 1*

8 4 Xristiania By. Aaret 1883 bragte ingen synderlig Forandring i Træmasseindustrien, Priserne vedbleve at være lave. Bedre vare Udsigterne for de kemiske Træmassefabriker. Skjønt man allerede i 1882 og 1883 troede at have naaet Minimumspriserne, bevirkede dog den store Konkurrence end yderligere Nedgang i Gjennemsnitsprisen kan vel angives til 3 pr. Ton frit paa Jernbane i Hull, og tager man i Betragtning, at man 3 Aar tidligere opnaaede ` 5 à Y pr. Ton for samme Vare, gjør denne Prisforskjel paa en Export af omtrent Tons Træmasse en Mindreindtægt af over 2 1/2 Mill. Kr. Papir- og Papfabriker arbeidede under lignende daarlige Konjunkturer som Træsliberier. Heller ikke 1885 levnede et synderlig heldigere Resultat end det foregaaende Aar. Den nominelle Gjennemsnitspris for Aaret kan antagelig ansættes til e pr. Ton frit paa Jernbanen i Hull for 50 Pct. mek. Træmasse". Ifølge Centralbureauets forannævnte Tabeller var Udførselsmængden af Trælast og Træmasse fra Kristiania : Trælast. Træmasse. i Reg.-Ton Kg Værdien af den over Kristiania udførte Trælast og Træmasse udgjorde : i 1881 Kr For I s e x p o r t e n, anfører Børs- og Handelskomiteen, indtraf der i Løbet af Femaarsperioden en overordentlig heldig Konjunktur, og bemærker videre : Om denne Trafik gjælder det, at Fortjenesten væsentlig er afhængig af Fragtmarkedets Stilling, kun til rimelig Fragt kan nogen betydelig Export af en saa billig Vare som Is paaregnes. Selv med de lave Fragter, som noteredes, var det ikke destomindre i det hele taget i 1881 daarligt med Fortjenesten paa Issalg. Den strenge Vinter med stærke Snefald ved Nytaarstid bevirkede uforholdsmæssige Omkostninger for at holde Isdammene rene, og i Udlandet var Kulden saa stærk, at derværende Importører selv kunde skaffe sig sin første Forsyning. Sæsonen aabnedes derfor til lave Priser, der neppe dækkede Udgifterne. Saameget gunstigere var Ishandelen derimod i Den usædvanlig milde Vinter havde til Følge, at Priserne i England fra Vaaren

9 Kristiania By. 5 udover Sommeren steg betydeligt, ligetil 40 à 50 sh. pr. Ton ; men senere paa Høsten dalede Priserne igjen til omtrent 25 à 30 sh., leveret i engelsk Havn ; disse holdt sig omtrent saaledes indtil Aarets Udgang. Det vistnok usædvanlige Resultat i 1882 opnaaedes ikke i I Udlandet havde man Kulde, og man hørte derfor allerede i Februar, at der i udenlandske Havne havde været Anledning til at tilfredsstille det midlertidige Forbrug og endog lagre i Magasinerne. I Foraaret 1883 maatte man lade sig nøie med Priserne fra 1881, 10 à 11 ah. pr. Ton, leveret i England eller Irland. Ud paa Høsten forbedredes Noteringerne noget. Den kunstige Is, som under de høie Priser i 1882 havde faaet nogen Betydning, syntes ikke i 1883 at have vundet Udbredelse. Udsigterne vare i 1884 under Fartens Aabning meget lovende, idet man havde havt et godt Isaar, en mild Vinter paa Fastlandet, i Storbritannien og Irland, samt en ikke overdreven Kulde herhjemme. Der indkom ogsaa adskillige Ordres fra Udlandet, og man belavede sig paa en rigelig Export, men i Marts Maaned kom der Kulde, noget Is blev indsamlet paa Kontinentet, og dertil korn, at Dampskibe -- tildels af betydelig Størrelse strømmede ind til Exportbyerne paa Kysten, hvorved Fragterne for vore Seilskibe trykkedes. Priserne faldt forholdsvis hurtigt. Man solgte Isen frit fra Skib i London til 10 à 11 sh. Imidlertid viste der sig Ismangel paa Kontinentet og Priserne steg atter. Der betaltes 14 à 15 Mk. i Hamburg og der solgtes meget betydelige Kvanta. Men mange Exportører lod Leiligheden gaa tabt, uagtet Forraadene i Landet vare større end nogensinde. Sidst i April begyndte saa Priserne igjen at dale. Det hele Lands Export i 1884 gik op til omtrent 1/2 Million Reg.-Ton var Nedgangen i Udlandets Priser større end noget foregaaende Aar. Det betydelige Overskud, som navnlig Aaret 1882 havde givet, og den lette Adgang til at skaffe Is paa Myrstrækninger og paa Jordsmon, der ere skikkede til Opdæmning, bragte Isproduktionen op til en Høide, som neppe stod i et passende Forhold til Forbruget i Udlandet. Mod Slutningen af Sæsonen hørte man fra udenlandske Agenter Udtalelser om den Masse af Tilbud, som stadig trykkede Markedet. Aaret aabnedes med overordentlig lave Priser, og det uagtet Fragterne samtidig noteredes lavere end i Mands Minde, og muligens saa lavt, at slet intet Udbytte af Farten for Skibene kunde paaregnes. Der betaltes i London ved Nytaarstid 10 sh. for Vaarskibning ; men da det viste sig, at. Exportørerne selv til denne Pris vare altfor villige til at sikre sig Ordres, dalede Prisen i Marts Maaned ned til 8 sh. og 7 sh. 6 d til London og til andre Havne forholdsvis. Udpaa Sommeren indtraf der heller ingen Stigning i Priserne."

10 6 Kristiania By. Efter de statistiske Tabeller vedkommende Norges Handel udgjorde Udførselsmængden og Værdien af den over Kristiania udførte Is : i 1881 Mængde. Værdi Reg.-Ton Kr Med Hensyn til Ølpr o d u k t i o n en bemærker Børs- og Handelskomiteen, at Exporten af 01 i Femaaret ikke paa langt nær har naaet den Høide, den havde i Imidlertid var den i 1881 noget større. end i Fra Kristiania exporteredes saaledes henimod 1 1/2 Mill. Liter, ligesom Priserne paa Byg og Humle stillede sig lavere end det foregaaende Aar. Omtrent med samme Produktion og samme Priser, arbeidede Bryggerierne til 1884, da noget gunstigere Forhold forsaavidt indtraadte, som Priserne paa Byg og Humle vare meget lave. Produktion og Export var imidlertid neppe forøget. Ogsaa Aaret 1885 var heldigt, idet Byg og Humle var af god Kvalitet og billigere end før. Omsætning og Export af 01 var dog ikke større. Exporten fra Kristiania udgjorde : i Liter r Den indenlandske Produktion af Brænd e vin og Spiritus har siden 1 879, da den naaede en Høide af Liter, atter ga get tilbage og udgjorde i Liter. Indførselen af Brændevin er i de senere aftaget betydeligt. Det indenlandske Forbrug af Brændevin er for 1885 beregnet til 3.3 Liter pr. Individ, hvilket er noget mindre end Gjennemsnittet for de nærmest foregaaende 5 Aar. Exporten af Brændevin og Spiritus fra Kristiania udgjorde : og Lnporten af Brændevin : i og af Spiritus (paa Fustager) : i Liter paa Flasker. paa Fustager Liter Kg

11 Kristiania By. i Kg Pengemarkedet", bemærker Børs- og Handelskomiteen, var især i de første Maaneder af Aaret 1881 rigelig forsynet. Bankafdelingens Diskonto, som ved Aarets Begyndelse var 4 Pct., nedsattes i Februar til 3'/2 Pct. ; men sattes i Mai atter op til 4 og i Oktober til 4'/2 Pct. Den ledige Laanekapital var større, end Behovet krævede, og Pengemarkedet optog villig sikre udenlandske Værdipapirer. Af en ny Serie 4 1/2 Pct. Hypothekbankobligationer fremlagdes i Februar 4 1/2 Million Kroner, der afsattes her i Landet til pari Kurs. Ogsaa Aktier i indenlandske Dampskibsselskaber, industrielle Foretagender og tildels i Bankinstituter fandt villig Afsætning. Den foran omtalte, i 1882 indtraadte Bedring i Landets økonomiske Vilkaar vedligeholdt sig i 1883, saa at Kapitalsamlingen ogsaa i dette Aar maa have havt nogen Tilvæxt. Bankafdelingens Diskonto holdt sig hele Aaret 1883 igjennem i 4'/2 Pct., Sparebanksrente af Indskud i 3 1/2 Pct. Tilgangen af V exler paa Udlandet var større, end Behovet krævede, hvorved Vexelkursen paa London til enkelte Tider trykkedes ned til herværende Bankafdelings Indkjøbskurs. Dette medvirkede til at forøge Norges Banks Metalfond, sagat dette, der ved Aarets Begyndelse androg til lidt under 33 Millioner, ved Aarets Udgang var voxet til omtrent 34 Millioner. Ogsaa i 1884 var Kapitaltilgangen rigelig. Indlaansrenten holdt sig uforandret i 3 1/2 Pct. og Diskontoen i 4 1/2, Pct. Af Hypothekbankens Serie 1884, 10 Millioner Kroner 4 Pct. Obligationer, der fremlagdes i November Maaned til Subskription, tegnedes paa de i Kristiania udlagte Lister i Løbet af nogle Dage rigelig 7 Millioner til en Emissionskurs af 97 1/2 Pct. Det i Mai afsluttede Statslaan paa 25 Millioner Kroner 4 Pct., bestemt til Amortisation af Laanene for 1872 og 1874, overtoges af et Konsortium i Udlandet til en Kurs af Pct. Ogsaa Pantobligationer med 1 ste Klasse s Sikkerhed opnaaede pari uden Omkostninger for Sælgeren. I Løbet af 1885 blev der afsluttet store Laantransaktioner, der dog ikke medførte nogen Forstyrrelse i Pengeforholdene. Vexeldiskontoen holdt sig uforandret i 4 1/2 Pct. og Indlaansrenten i Sparebankerne i 3'/2 Pct. I April Maaned optog Kristiania Kommune et 4 Pct. Laan i Hamburg paa 3 Millioner Kroner til en Kurs af omtrent 98 1/10 Pct. Nogle Uger senere afsluttede Hypothekbanken et 4 Pct. Konverterings paa 20 Millioner Kr. med et Konsortium af de samme inden- og udenlandske-laan

12 Kristiania By. Banker, der havde foretaget Konverteringslaanet Aaret forud, og som havde betinget sig Laanebeløbet i Option indtil Mai Maaneds Udgang til en Kurs af 97 Pct. Sidst i November overtog Konsortiet det sidste Konverteringslaan paa 28 Millioner Kroner, med Hensyn til hvilket Hypothekbankens Direktion da havde frie Hænder og derfor ved Hjælp af Konkurrence fik bragt Prisen op i ca. 97 1/2 Pct. Omsætningen af Pantobligationer var i Aarets Løb betydelig, og Kjøberne maatte tildels lade sig noie med 4 1/2 Pct. Rente af Papirer med 1 ste Klasses Sikkerhed. Norges Banks Opgjør viser en Nedgang i Metalbeholdningen, idet denne var omtrent 4 Millioner Kroner mindre end ved Aarets Begyndelse. Der var alligevel intet, som tydede paa knappere Pengetilgang. Til nærmere Belysning af Pengemarkedets Stilling hidsættes følgende Oversigt over Bankdiskontoen ved herværende Bankafdeling i Løbet af Femaaret : Vexler. Vexeloblig. Fra 1 ste Januar 1881 til 6te Januar Pct. 5 Pct. 6te Januar 1881 til 19de Februar '/2 19de Februar 1881 til 21de Marts '/2 4'/2 21 de Marts 1881 til 7de Mai '/2 4 7de Mai 1881 til 29de Oktober '/2,, 29de Oktober 1881 til 29de April '/ de November 1882 til 25de Marts '/ de Marts 1885 til 31te December '/2 4'/2 Idet man angaaende Kristiania Bys I m p o r t i Femaaret henviser til det statistiske Centralbureaus Tabeller vedkommende Norges Handel", skal man indtage de i Børs- og Handelskomiteens Erklæring meddelte Opgaver over de gj ennem snitlige Markedspriser paa Kaffe, Sukker, Rug og Byg for hvert Kvartal i Aarene k585 : For Kaffe (Java, Laguayra og Rio) betaltes for 1/2 Kilo fortoldet : 1) 29de April 1882 til 24de November mum. Maxi- Mini- Maximum. mum. mum. Mini- Maximum. mum. Mini- Maximum. mum. Minimum. Maximum. Java Iste Kvartal. Lag. Rio Java 2det Kvartal.. Lag. /Rio Java 3die Kvartal.. Lag. Rio 'Java 4de Kvartal. ;Lag. Rio Øre Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre Øre

13 Kristiania By. For raffineret Sukker No. 1 og 2 (Raffinade og Farin) pr. 1/2 Kilo fortoldet : Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. late Kvartal ^ Raffinade Farin Raffinade 2det Kvartal Farin Raffinade 3die Kvartal?Farin 4de Kvartal Raffinade Farin Øre. Øre. Øre. Øre '/2 51'/ '/ '/ '/2 54'/2 39'/ '/ /4 52'/4 Øre. Øre '/ '/2 52'/ '/3 Øre. Øre / '/2 34'/ '/ '/2 Øre. Øre /4 42'/ / ' /4 For Rug (østersøisk, fransk, spansk og Sortehavs) betaltes pr. 100 Kilo fortoldet : ^ Minimum. Maxi- Minimum. mum. Maximum. Mini- Maximum. mum.. Mini- Maximum. mum. Mini- Maximum. mum. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr l ste Kvartal.. 2det Kvartal. 3die Kvartal 4de Kvartal o o o o o o o For Byg (østersøisk og dansk) betaltes pr. 100 Kilo fortoldet: Mini- Maximum. mum. Maxi- Minimum. mum. Maxi- Minimum. 1 mum. Minimum. Maximum. Mini- Maximum. mum. Iste Kvartal. 2det Kvartal 3die Kvartal 4de Kvartal. Kr. Kr. 15.0o Kr. 12.2s Kr. Kr o Kr Kr. ' Kr o o Kr. Kr

14 Banker. Kristiania Bank- og Kreditkasse... (Grundlagt i 1848) Den norske Kreditbn (Grundlagt i 1857) g Kristiania Handelsbank.. (Grundlagt i 1881) e.. a o cp.4., rs el CD a ^ c^ ^ n ^ H ei ;:i. ^co c^ O a^ ra OØ c^ ^ ^ C/2 ^ e, ti N CD e a ^, s ^ ^a^s ~ ^^^ t-,-^.a^ r+ f+ r + -^ l - il3 O OD ^ + ^ CO 0U,D xi ^ e,0 r; ^Q -h Ce 1.4. W tj rr CD Vexler og Vexel- cd g cd ^',q Aarets Overskud. r. ^ Indestaa-obligationer. el.. g : ^ Indbetalt Reserve- og Indsat e, td c* C CD ende ved ^ d ^ Ø,-1:.-ncD Grundfondfonds. Løb. feuille Aktie- g ^ e ^ Delkredere- i Aarets I Porte- 0 e, ri/ cp ' CD A+ Aarets Henla t til A3 Diskonteret Reserve- cd Udgang, üq i Aaret. ved Aarets udb tte. 0> ^ a ^s ^ fond. ^ c ^.--~' Udgang. ^.1Ø~' ^ Ø 0 a et- 1:1Q m-... Ø e a, ^ ^0 Nr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr, Kr. Kr. xø ^ ^ ^ ^ L E I-. ^.^ ^, ,^ ( ^ ^, ^, p, ^ ^ 0. ^ Ø ^ ce Ø.-. ar r,. 93 ^ c^ G co n n " ^ DD sz bd ^r c -4, cd ^ G Ø"1. O,P,..., x r.» P p ^ o ^. n Ø, a. ^ ^. ^ cd ^ c 0 r» a. cd O a v ` V v ^ v ^ ^^ Ci) a g cd i 1 ^ H0 S.L ^^a p.+ CD^ CD

15 Kristiania By. 11 Ifølge Adressebogen for Kristiania fandtes der her i Byen følgende Antal inden- og udenlandske Brandforsikrings-, Livsforsikrings-, Søforsikrings- og Glasforsikringsselskaber samt Banker, hvis Bestyrelse havde Sæde i Kristiania eller som havde Agenter paa Stedet i 1885: Norske. Udenlandske. Tilsammen. Brandforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber Søforsikringsselskaber. Glasforsikringsselskaber 9 23 *) *) Tilsammen 35 I Angaaende J er n b an e t r a fi k e n til og fra Kristiania ville alle Oplysninger fremgaa af Jernbanernes Driftsregnskaber, udgivne for hvert Aar som offentlig Statistik, og man tillader sig derfor at henvise, til disse Beretninger, idet man kortelig skal bemærke : Banernes Længde blev i 1881 forøget med 212 Km. ved Aabningen af Merakerbanen (fra Trondhjem til Rigsgrændsen) og Drammen-- Skiensbanen paa Strækningen Drammen Laurvik med Sidelinier til Horten og Tønsberg. I 1882 blev Banernes Længde forøget med 125 Km. ved Aabningen af Smaalensbanens østre Linie (Ski - Sarpsborg), og Drammen Skiensbanen paa Strækningen Laurvik Skien, og i 1883 blev Længden forøget med 110 Km. ved Aabningen af Bergen Vossbanen og ved en liden Omlægning paa Trondhjem Størenbanen. I 1884 og 1885 undergik. Banernes Længde ingen Forandring, og den udgjorde ved Femaarets Udgang 1562 Km. mod ved dets Begyndelse 1115 Km. Af disse nye Jernbanelinier er selvfølgelig. Drammen-- Skiensbanen og Smaalensbanens,østre Linie af størst Betydning for Kristiania. Man tilføier efter ovennævnte Beretninger Antallet af afgaaede og ankomne Reisende samt afgaaet og ankommet Gods i Tons med Jernbanerne fra og til Kristiania i Femaaret : Antal Reisende. Tons Gods. Aar. Afgaaet. Ankommet. Afgaaet. Ankommet t ; *) 5 Selskaber,tegne saavel Brand- som Livsforsikringer og ere derfor medregnede blandt begge Slags Forsikringsselskaber.

16 12 Kristiania By. Til de forskjellige Jernbaner har Kommunen tegnet følgende Bidrag: til Smaalensbanen Kr Dalslandsbanen, ^ Grevskabsbanen Eidsvold Hamarbanen Kristiania Drammensbanen Tilsammen Kr Som Bilag No. 2 og 3 vedlægges Opgaver fra Stadsveieren og -M a al e r e n over Mængden af de Varesorter, som i Femaaret er maalt og veiet med Byens Redskaber. Ligesom for forrige Femaar, og i endnu større Grad gjælder det for heromhandlede Femaar, at medens den kommunale' Maaling og Veining er bleven benyttet i stor Udstrækning, betjener Publikum sig mindre og mindre af Kommunens Favnesættervæsen, og i 1885 blev der kun maalt ca metriske Vedmaal. Store Masser Ved ivaales uden Benyttelse af Kommunens Redskaber dels paa Jernbanestationerne, dels ved private Dampvedhuggerier. Medens Indtægterne ved den offentlige Veining og Maaling (deri indbefattet den under Maaleren sorterende Veining) i Femaaret steg fra i 1881 henholdsvis Kr og Kr til i 1885 henholdsvis Kr og Kr , faldt Indtægterne for Favnesætningens Vedkommende fra i 1881 Kr til i 1885 Kr Indtægterne og Udgifterne ved Veiningen, Maalingen og Favnesætningen har efter Bykassens Regnskaber i Femaaret udgjort: Veining. Maaling. Favnesætning. Indtægt. Udgift. Indtægt. Udgift. Indtægt. Udgift. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Den fuldstændige Overgang til det metriske Maal- og Vægtsystem efter Lov af 22de Mai 1875 blev gjennemført fra 1 ste Juli 18S2. Der er i Femaaret udfærdiget 735 Borgerskabsbreve paa Handel og 144 paa Handel i Forening med Haandværk ; Antallet af opsagte og udslettede Borgerskabsbreve var '205 paa Handel alene og 28 paa Handel i Forening med Haandværk. Af Næringsbreve for Kvinder udfærdigedes 374, hvoraf 365 paa Handel og 9 paa Handel i Forening med Haandværk; Antallet af opsagte og udslettede Næringsbreve for Kvinder var 167, hvoaf 2 paa kombineret Handel og Haandværk. Antallet af Personer, berettigede til Smaasalg og Udskjænkning af Brændevin, var 108, hvoraf 39 Kvinder. Antallet af Personer, berettigede til Udskjænkning af 01 og Vin m. v., var 230, hvoraf 79 Kvinder ; herd var 22

17 Kristiania By. 1 3 Personer (13 Mænd eg 9 Kvinder) med indskrænket Ølret. Forøvrigt henvises til vedlagte Schema No. 16 (Bilag No. 4). De i forrige Femaarsberetning omtalte Omgaaelser af Loven ved uberettiget Benyttelse af Kvinders Navne ved Firmaanmeldelser in. V., antagelig fremkaldte ved Lovene af 24de Mai 1873 og 3die Juni 1874, have vistnok ogsaa existeret i heromhandlede Femaar, men man har dog Grund til at antage, at der idetheletaget har hersket sundere Forholde i denne Henseende. Under nærværnde Afsnit skal man endelig tillade sig at meddele nedenstaaende Oplysninger om efternævnte her i Byen hjemmehørende Forsikringsindretningers Virksomhed : Brandforsikringsselskabet Nor de n ". A ar. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr o Kristiania almindelige Brandforsikringsselskab. Faste Ejendomme. LØsøre. A a r. Samlet Løbende Skades- Løbende Skades- Præmiebeløb. Forsikringssum. erstatning. Forsikringssum. erstatning Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

18 14 Kristiania By. Akershus Brandassuranceforenings Bygningsafdeling. A ar. Antal forsikrede Ejendomme. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr Akershus Brandassuranceforenings Løsøreafdeling. Aar. Antal Policer. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr '

19 S Ø forsikrin sselskabet "Po s ei don " g (med Fradrag g af Reassurancer). Ved Udg ngen af Aar : Policer. beløu. beløb. Afsatte Summer fra forrige Aar. Hvoraf Udenfor Salet Samlet Havari- Udgifterne I dteegt. Udgift. godt-o afsatte Summer for gjérelse næste Aar. Antal Risiko- Prœøiø- Reservefondets Beløb. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ] f,

20 Kristiania Søforsikrings selskab med Fradrag ^ afreassurancer). a Ved Udgangen af nedenstaaende Aar: Antal Risiko- Præmie- Policer. bel b. bel b. Ø Samlet Indtæ t. g Samlet Udgift. g Afsatte Summer fra foregaaende Aar. Hvoraf Havarigodtgj Ørelse. Udenfor Udgifterne afsatte Summer for næste Aar. Reserve - fondets Bel^b. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Kr. Kr ^ oi 233 c ot es afskrives paa Gaarden

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript>

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1894-753 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1893-03-17 PUBLISERT: Rt-1894-753 STIKKORD: SAMMENDRAG: Efter Byskattelovens 33 b kan ikke forlanges Fradrag i Indtægtsansættelsen for en ved Tidens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere