AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FØRSTE BIND. (KRISTIANIA BY LISTER OG MANDAL.) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO

2 Trykt i Ringvolds Bogtrykkeri.

3 udhold, Trykt. No. I. Beretning fra Stiftamtmanden i Kristiania Sept II Amtmanden i Akershus Amt. Marts III. - - Smaalenenes April IV. - - Hedemarkens --. Juni V. - - Kristians. Febr VI. - - Buskeruds -- Okt VII. - - Jarlsberg og Laurviks -- Juli VIII. - - Bratsbergs Marts IX Nedenæs. Dec X. - - Lister og Mandais. Okt Table des matières. No. I. Rapport du préfet de la ville de Kristiania. - II d'akershus. - III. - de Smaalenene. - IV. - - Hedemarken. - V. - - Kristian. - VI Buskerud. - VII. - - Jarlsberg et Laurvik. - VIII. - - Bratsberg. - IX. - - Nedenæs. - X Lister et Mandal.

4 i

5 L Kristiania By, Underdanigst Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret Til Kristiania Stift. Hermed oversendes ærbødigst det ærede Stift den af Magistraten udarbeidede Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret med Bemærkning, at Beretningen har været forelagt Byens For= mandskab, uden at samme har havt noget derved at bemærke. Kristiania den 15de Marts L. A. Mastrup. A. Jervell. Sendes ærbødigst det kongelige Departement for det Indre, idet jeg henholder mig til den medfølgende af Kristiania Magistrat afgivne og af Formandskabet vedtagne Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret som underdanigst Femaarsberetning for nævnte Tidsrum for dette Overøvrighedsdistrikts Vedkommende. Samtlige Bilage følge. Kristiania Stift 5te April M. Rye. 1

6 -og 2 Kristiania By. I. Handel. Medens Femaaret magtte betegnes som en saavel for Kristiania By som for det hele Land, hvad Handel og Næringsdrift angaar, meget ugunstig Periode, fremgaar det af Børs- og Handelskomiteens vedlagte Erklæring af 12te December 1888 (Bilag 1) *), at Femaaret stiller sig adskilligt gunstigere. Dette gjælder fornemmelig Terminens 3 første Aar, der vise et betydeligt Opsving i Forretningsverdbnen, større Omsætning, stigende Toldintrader, Forøgelse af Jernbanetrafiken og stigende Dagløn m. V., medens der i Slutningen af Femaarsperioden viser sig en Slappelse og Tegn til de senere økonomiske Viderværdigheder ; men i det hele taget kan Femaaret ikke henregnes til de ugunstige Perioder for Handel og Skibsfart. Man skal her indtage de væsentligere Afsnit af Børs- og Handelskomiteens ovennævnte Erklæring, idet man med Hensyn til, Detailopgaverne over Ind Udførsel i heromhandlede Tidsrum henviser til de af det statistiske Centralbureau udgivne Tabeller vedkommende Norges Handel". Komiteen udtaler sig udførligere angaaende forskjellige større Udførselsartikler og begynder med Trælasten, hvorom den anfører Følgende :,,Hvad T r æ l a s t e n angaar, maa Aaret 1881 kaldes et Middelsaar. Hovedmarkedet, England, holdt sig nemlig flaut, og Afskibningen af Høvlelast var i det hele ikke større end det foregaaende Aar. Det samme gjælder skaaren Last saavelsom rund og huggen Last samt Props. I 1882 derimod fik Skoveierne noget bedre Priser for sit Tømmer, hvilket i Forbindelse med billigere Hugst og Kjørepriser levnede dem et mere tilfredsstillende Resultat end i de nærmest foregaaende Aar. For Afskiberne vare Konjunkturerne ikke saa fordelagtige. Dog var Exporten større, navnlig til Australien, og af Høvlelast udførtes adskilligt mere end i det foregaaende Aar. Aaret 1883 var ugunstigere end de nærmest foregaaende Aar, saavel for Skoveiere som for Afskibere. Priserne i Udlandet gik stadig ned, og den almindelige Mening var, at. Grunden hertil niaatte søges i en altfor stor Produktion. Det fortjener dog at mærkes, at Exporten af Høvlelast for første Gang har overskredet den af skaaren, ligesom Høvlevirksomheden i det hele syntes at have lysere Udsigter. I Aaret 1884 mærkedes det tydeligt, at Dampskibenes Fortrængen af Seilskibe i Trælastfarten fra Østersøen virkede til Skade for den norske Trælasthandel ; den Fordel, vi havde havt af vort Lands relative Nærhed til de store Trælastmarkeder, gjorde sig nemlig ikke længere gjældende i nogen væsentlig Grad. De overordentlig lave Dampskibsfragter fra Østersøen have saaledes været til Skade ikke alene for Rederierne, men ogsaa for Trælastexportørerne. I 1885 var Exporten snarere mindre end i de foregaaende Aar, og Forretningen gik i det hele taget trægt. Lidt Liv blev der, dengang man ventede *) Ingen af Bilagene er trykt her.

7 Kristiania By. Krig mellem England og Rusland, men selv Udsigten hertil frembragte ingen Spekulation, medens den derimod gav Anledning til enkelte Kjøb af Granbattens for skotsk Regning. Et Paalæg i Trælasttold i Tyskland foranledigede, forinden det traadte i Kraft, nogen større Udførsel af Skurlast derhen end sædvanligt i det 1 ste Halvaar ; Forøgelsen udgjorde i Sammenligning med det foregaaende Aar ca. 20 Pct. Det mest fremtrædende Moment i Trælastexporten i 1885 er den betydelige Udførsel af høvlet Last til Australien, hvilken var meget større end nogensinde før. Mod Slutningen af Aaret gik dog Priserne i Australien noget ned. Priserne paa tørre Battens, passende til Høvling, varierede ikke. De var franco Kristiania 12 à 13 Øre for Gran og 13 à 13 1/2 Øre for Furu pr. 2 Fod engl. 2'/2" X 6 1/2 " Beregning, 2da og Stia blandet. Salgsprisen for Høvlelast undergik i dette Aar ingen væsentlig Forandring. Der betaltes ved Aarets Begyndelse cif Liverpool for Gran lma , 2da L For Furu noteredes samtidig L à e lma og L pr. Std. lavere for 2da. Udover Vaaren solgtes imidlertid lma Gran til L à L cif Liverpool; men under Eftersommeren og Høsten opnaaedes 2 sh 6 d og 5 sh. mere. Fritombordpriserne ved Salg til Australien har været paa Basis af L à L for 1 ma 2da Gran sammenblandet og L 1 mere for Furu pr. Ptbg. Std. Tømmerpriserne i Glommens-Vasdraget vare ved Aarets Begyndelse Kr. 30 til 32 pr. Tylvt 12 Alens saakaldet 9". I St. Hans-Terminen betaltes Kr. 26 for Gran og Kr. 28 for Furu og senhøstes endog 1 à 2 Kr. mindre. Børskomiteen bemærker videre For Træmassefabrikationen synes Femaaret , efter Prisernes Gang at dømme, neppe at kunne betegnes som gunstigt. Ikke destomindre var Tilvæxten i nye Sliberier i denne Periode ikke ubetydelig. Endskjønt ingen Træmassefabrik findes i eller ved Kristiania, omtales dog denne Industrivirksomhed, da den for en noksaa stor Del er grundet paa Kristiania Kapitaler, og da desuden Hovedexporten af Træmasse med de fra Kristiania afgaaende Dampskibe disponeres af herværende Handelshuse. I Begyndelsen af Aaret 1881 fandtes i Landet 19 Træsliberier, beregnet paa en Produktion af ca Tons Træmasse med 50 Pct. Vandgehalt. Men gjennem Udvidelse af flere ældre Sliberier og Opførelse af 10 nye var Produktionen ved Aarets Ende omtrent Tons. Priserne varierede mellem L 5 og L pr. Ton vaad Træmasse, frit leveret i udenlandsk Havn. Imidlertid undergik Industrien i 1882 en slem Krise og Priserne gik efterhaanden ned til L , endog til L , og da vaad Træmasse ikke taaler at ligge længe, var man nødt til at sælge de indehavende betydelige Beholdninger. Nogen Aftagen i Konsum var dog ikke at bemærke. 1*

8 4 Xristiania By. Aaret 1883 bragte ingen synderlig Forandring i Træmasseindustrien, Priserne vedbleve at være lave. Bedre vare Udsigterne for de kemiske Træmassefabriker. Skjønt man allerede i 1882 og 1883 troede at have naaet Minimumspriserne, bevirkede dog den store Konkurrence end yderligere Nedgang i Gjennemsnitsprisen kan vel angives til 3 pr. Ton frit paa Jernbane i Hull, og tager man i Betragtning, at man 3 Aar tidligere opnaaede ` 5 à Y pr. Ton for samme Vare, gjør denne Prisforskjel paa en Export af omtrent Tons Træmasse en Mindreindtægt af over 2 1/2 Mill. Kr. Papir- og Papfabriker arbeidede under lignende daarlige Konjunkturer som Træsliberier. Heller ikke 1885 levnede et synderlig heldigere Resultat end det foregaaende Aar. Den nominelle Gjennemsnitspris for Aaret kan antagelig ansættes til e pr. Ton frit paa Jernbanen i Hull for 50 Pct. mek. Træmasse". Ifølge Centralbureauets forannævnte Tabeller var Udførselsmængden af Trælast og Træmasse fra Kristiania : Trælast. Træmasse. i Reg.-Ton Kg Værdien af den over Kristiania udførte Trælast og Træmasse udgjorde : i 1881 Kr For I s e x p o r t e n, anfører Børs- og Handelskomiteen, indtraf der i Løbet af Femaarsperioden en overordentlig heldig Konjunktur, og bemærker videre : Om denne Trafik gjælder det, at Fortjenesten væsentlig er afhængig af Fragtmarkedets Stilling, kun til rimelig Fragt kan nogen betydelig Export af en saa billig Vare som Is paaregnes. Selv med de lave Fragter, som noteredes, var det ikke destomindre i det hele taget i 1881 daarligt med Fortjenesten paa Issalg. Den strenge Vinter med stærke Snefald ved Nytaarstid bevirkede uforholdsmæssige Omkostninger for at holde Isdammene rene, og i Udlandet var Kulden saa stærk, at derværende Importører selv kunde skaffe sig sin første Forsyning. Sæsonen aabnedes derfor til lave Priser, der neppe dækkede Udgifterne. Saameget gunstigere var Ishandelen derimod i Den usædvanlig milde Vinter havde til Følge, at Priserne i England fra Vaaren

9 Kristiania By. 5 udover Sommeren steg betydeligt, ligetil 40 à 50 sh. pr. Ton ; men senere paa Høsten dalede Priserne igjen til omtrent 25 à 30 sh., leveret i engelsk Havn ; disse holdt sig omtrent saaledes indtil Aarets Udgang. Det vistnok usædvanlige Resultat i 1882 opnaaedes ikke i I Udlandet havde man Kulde, og man hørte derfor allerede i Februar, at der i udenlandske Havne havde været Anledning til at tilfredsstille det midlertidige Forbrug og endog lagre i Magasinerne. I Foraaret 1883 maatte man lade sig nøie med Priserne fra 1881, 10 à 11 ah. pr. Ton, leveret i England eller Irland. Ud paa Høsten forbedredes Noteringerne noget. Den kunstige Is, som under de høie Priser i 1882 havde faaet nogen Betydning, syntes ikke i 1883 at have vundet Udbredelse. Udsigterne vare i 1884 under Fartens Aabning meget lovende, idet man havde havt et godt Isaar, en mild Vinter paa Fastlandet, i Storbritannien og Irland, samt en ikke overdreven Kulde herhjemme. Der indkom ogsaa adskillige Ordres fra Udlandet, og man belavede sig paa en rigelig Export, men i Marts Maaned kom der Kulde, noget Is blev indsamlet paa Kontinentet, og dertil korn, at Dampskibe -- tildels af betydelig Størrelse strømmede ind til Exportbyerne paa Kysten, hvorved Fragterne for vore Seilskibe trykkedes. Priserne faldt forholdsvis hurtigt. Man solgte Isen frit fra Skib i London til 10 à 11 sh. Imidlertid viste der sig Ismangel paa Kontinentet og Priserne steg atter. Der betaltes 14 à 15 Mk. i Hamburg og der solgtes meget betydelige Kvanta. Men mange Exportører lod Leiligheden gaa tabt, uagtet Forraadene i Landet vare større end nogensinde. Sidst i April begyndte saa Priserne igjen at dale. Det hele Lands Export i 1884 gik op til omtrent 1/2 Million Reg.-Ton var Nedgangen i Udlandets Priser større end noget foregaaende Aar. Det betydelige Overskud, som navnlig Aaret 1882 havde givet, og den lette Adgang til at skaffe Is paa Myrstrækninger og paa Jordsmon, der ere skikkede til Opdæmning, bragte Isproduktionen op til en Høide, som neppe stod i et passende Forhold til Forbruget i Udlandet. Mod Slutningen af Sæsonen hørte man fra udenlandske Agenter Udtalelser om den Masse af Tilbud, som stadig trykkede Markedet. Aaret aabnedes med overordentlig lave Priser, og det uagtet Fragterne samtidig noteredes lavere end i Mands Minde, og muligens saa lavt, at slet intet Udbytte af Farten for Skibene kunde paaregnes. Der betaltes i London ved Nytaarstid 10 sh. for Vaarskibning ; men da det viste sig, at. Exportørerne selv til denne Pris vare altfor villige til at sikre sig Ordres, dalede Prisen i Marts Maaned ned til 8 sh. og 7 sh. 6 d til London og til andre Havne forholdsvis. Udpaa Sommeren indtraf der heller ingen Stigning i Priserne."

10 6 Kristiania By. Efter de statistiske Tabeller vedkommende Norges Handel udgjorde Udførselsmængden og Værdien af den over Kristiania udførte Is : i 1881 Mængde. Værdi Reg.-Ton Kr Med Hensyn til Ølpr o d u k t i o n en bemærker Børs- og Handelskomiteen, at Exporten af 01 i Femaaret ikke paa langt nær har naaet den Høide, den havde i Imidlertid var den i 1881 noget større. end i Fra Kristiania exporteredes saaledes henimod 1 1/2 Mill. Liter, ligesom Priserne paa Byg og Humle stillede sig lavere end det foregaaende Aar. Omtrent med samme Produktion og samme Priser, arbeidede Bryggerierne til 1884, da noget gunstigere Forhold forsaavidt indtraadte, som Priserne paa Byg og Humle vare meget lave. Produktion og Export var imidlertid neppe forøget. Ogsaa Aaret 1885 var heldigt, idet Byg og Humle var af god Kvalitet og billigere end før. Omsætning og Export af 01 var dog ikke større. Exporten fra Kristiania udgjorde : i Liter r Den indenlandske Produktion af Brænd e vin og Spiritus har siden 1 879, da den naaede en Høide af Liter, atter ga get tilbage og udgjorde i Liter. Indførselen af Brændevin er i de senere aftaget betydeligt. Det indenlandske Forbrug af Brændevin er for 1885 beregnet til 3.3 Liter pr. Individ, hvilket er noget mindre end Gjennemsnittet for de nærmest foregaaende 5 Aar. Exporten af Brændevin og Spiritus fra Kristiania udgjorde : og Lnporten af Brændevin : i og af Spiritus (paa Fustager) : i Liter paa Flasker. paa Fustager Liter Kg

11 Kristiania By. i Kg Pengemarkedet", bemærker Børs- og Handelskomiteen, var især i de første Maaneder af Aaret 1881 rigelig forsynet. Bankafdelingens Diskonto, som ved Aarets Begyndelse var 4 Pct., nedsattes i Februar til 3'/2 Pct. ; men sattes i Mai atter op til 4 og i Oktober til 4'/2 Pct. Den ledige Laanekapital var større, end Behovet krævede, og Pengemarkedet optog villig sikre udenlandske Værdipapirer. Af en ny Serie 4 1/2 Pct. Hypothekbankobligationer fremlagdes i Februar 4 1/2 Million Kroner, der afsattes her i Landet til pari Kurs. Ogsaa Aktier i indenlandske Dampskibsselskaber, industrielle Foretagender og tildels i Bankinstituter fandt villig Afsætning. Den foran omtalte, i 1882 indtraadte Bedring i Landets økonomiske Vilkaar vedligeholdt sig i 1883, saa at Kapitalsamlingen ogsaa i dette Aar maa have havt nogen Tilvæxt. Bankafdelingens Diskonto holdt sig hele Aaret 1883 igjennem i 4'/2 Pct., Sparebanksrente af Indskud i 3 1/2 Pct. Tilgangen af V exler paa Udlandet var større, end Behovet krævede, hvorved Vexelkursen paa London til enkelte Tider trykkedes ned til herværende Bankafdelings Indkjøbskurs. Dette medvirkede til at forøge Norges Banks Metalfond, sagat dette, der ved Aarets Begyndelse androg til lidt under 33 Millioner, ved Aarets Udgang var voxet til omtrent 34 Millioner. Ogsaa i 1884 var Kapitaltilgangen rigelig. Indlaansrenten holdt sig uforandret i 3 1/2 Pct. og Diskontoen i 4 1/2, Pct. Af Hypothekbankens Serie 1884, 10 Millioner Kroner 4 Pct. Obligationer, der fremlagdes i November Maaned til Subskription, tegnedes paa de i Kristiania udlagte Lister i Løbet af nogle Dage rigelig 7 Millioner til en Emissionskurs af 97 1/2 Pct. Det i Mai afsluttede Statslaan paa 25 Millioner Kroner 4 Pct., bestemt til Amortisation af Laanene for 1872 og 1874, overtoges af et Konsortium i Udlandet til en Kurs af Pct. Ogsaa Pantobligationer med 1 ste Klasse s Sikkerhed opnaaede pari uden Omkostninger for Sælgeren. I Løbet af 1885 blev der afsluttet store Laantransaktioner, der dog ikke medførte nogen Forstyrrelse i Pengeforholdene. Vexeldiskontoen holdt sig uforandret i 4 1/2 Pct. og Indlaansrenten i Sparebankerne i 3'/2 Pct. I April Maaned optog Kristiania Kommune et 4 Pct. Laan i Hamburg paa 3 Millioner Kroner til en Kurs af omtrent 98 1/10 Pct. Nogle Uger senere afsluttede Hypothekbanken et 4 Pct. Konverterings paa 20 Millioner Kr. med et Konsortium af de samme inden- og udenlandske-laan

12 Kristiania By. Banker, der havde foretaget Konverteringslaanet Aaret forud, og som havde betinget sig Laanebeløbet i Option indtil Mai Maaneds Udgang til en Kurs af 97 Pct. Sidst i November overtog Konsortiet det sidste Konverteringslaan paa 28 Millioner Kroner, med Hensyn til hvilket Hypothekbankens Direktion da havde frie Hænder og derfor ved Hjælp af Konkurrence fik bragt Prisen op i ca. 97 1/2 Pct. Omsætningen af Pantobligationer var i Aarets Løb betydelig, og Kjøberne maatte tildels lade sig noie med 4 1/2 Pct. Rente af Papirer med 1 ste Klasses Sikkerhed. Norges Banks Opgjør viser en Nedgang i Metalbeholdningen, idet denne var omtrent 4 Millioner Kroner mindre end ved Aarets Begyndelse. Der var alligevel intet, som tydede paa knappere Pengetilgang. Til nærmere Belysning af Pengemarkedets Stilling hidsættes følgende Oversigt over Bankdiskontoen ved herværende Bankafdeling i Løbet af Femaaret : Vexler. Vexeloblig. Fra 1 ste Januar 1881 til 6te Januar Pct. 5 Pct. 6te Januar 1881 til 19de Februar '/2 19de Februar 1881 til 21de Marts '/2 4'/2 21 de Marts 1881 til 7de Mai '/2 4 7de Mai 1881 til 29de Oktober '/2,, 29de Oktober 1881 til 29de April '/ de November 1882 til 25de Marts '/ de Marts 1885 til 31te December '/2 4'/2 Idet man angaaende Kristiania Bys I m p o r t i Femaaret henviser til det statistiske Centralbureaus Tabeller vedkommende Norges Handel", skal man indtage de i Børs- og Handelskomiteens Erklæring meddelte Opgaver over de gj ennem snitlige Markedspriser paa Kaffe, Sukker, Rug og Byg for hvert Kvartal i Aarene k585 : For Kaffe (Java, Laguayra og Rio) betaltes for 1/2 Kilo fortoldet : 1) 29de April 1882 til 24de November mum. Maxi- Mini- Maximum. mum. mum. Mini- Maximum. mum. Mini- Maximum. mum. Minimum. Maximum. Java Iste Kvartal. Lag. Rio Java 2det Kvartal.. Lag. /Rio Java 3die Kvartal.. Lag. Rio 'Java 4de Kvartal. ;Lag. Rio Øre Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre Øre

13 Kristiania By. For raffineret Sukker No. 1 og 2 (Raffinade og Farin) pr. 1/2 Kilo fortoldet : Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. late Kvartal ^ Raffinade Farin Raffinade 2det Kvartal Farin Raffinade 3die Kvartal?Farin 4de Kvartal Raffinade Farin Øre. Øre. Øre. Øre '/2 51'/ '/ '/ '/2 54'/2 39'/ '/ /4 52'/4 Øre. Øre '/ '/2 52'/ '/3 Øre. Øre / '/2 34'/ '/ '/2 Øre. Øre /4 42'/ / ' /4 For Rug (østersøisk, fransk, spansk og Sortehavs) betaltes pr. 100 Kilo fortoldet : ^ Minimum. Maxi- Minimum. mum. Maximum. Mini- Maximum. mum.. Mini- Maximum. mum. Mini- Maximum. mum. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr l ste Kvartal.. 2det Kvartal. 3die Kvartal 4de Kvartal o o o o o o o For Byg (østersøisk og dansk) betaltes pr. 100 Kilo fortoldet: Mini- Maximum. mum. Maxi- Minimum. mum. Maxi- Minimum. 1 mum. Minimum. Maximum. Mini- Maximum. mum. Iste Kvartal. 2det Kvartal 3die Kvartal 4de Kvartal. Kr. Kr. 15.0o Kr. 12.2s Kr. Kr o Kr Kr. ' Kr o o Kr. Kr

14 Banker. Kristiania Bank- og Kreditkasse... (Grundlagt i 1848) Den norske Kreditbn (Grundlagt i 1857) g Kristiania Handelsbank.. (Grundlagt i 1881) e.. a o cp.4., rs el CD a ^ c^ ^ n ^ H ei ;:i. ^co c^ O a^ ra OØ c^ ^ ^ C/2 ^ e, ti N CD e a ^, s ^ ^a^s ~ ^^^ t-,-^.a^ r+ f+ r + -^ l - il3 O OD ^ + ^ CO 0U,D xi ^ e,0 r; ^Q -h Ce 1.4. W tj rr CD Vexler og Vexel- cd g cd ^',q Aarets Overskud. r. ^ Indestaa-obligationer. el.. g : ^ Indbetalt Reserve- og Indsat e, td c* C CD ende ved ^ d ^ Ø,-1:.-ncD Grundfondfonds. Løb. feuille Aktie- g ^ e ^ Delkredere- i Aarets I Porte- 0 e, ri/ cp ' CD A+ Aarets Henla t til A3 Diskonteret Reserve- cd Udgang, üq i Aaret. ved Aarets udb tte. 0> ^ a ^s ^ fond. ^ c ^.--~' Udgang. ^.1Ø~' ^ Ø 0 a et- 1:1Q m-... Ø e a, ^ ^0 Nr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr, Kr. Kr. xø ^ ^ ^ ^ L E I-. ^.^ ^, ,^ ( ^ ^, ^, p, ^ ^ 0. ^ Ø ^ ce Ø.-. ar r,. 93 ^ c^ G co n n " ^ DD sz bd ^r c -4, cd ^ G Ø"1. O,P,..., x r.» P p ^ o ^. n Ø, a. ^ ^. ^ cd ^ c 0 r» a. cd O a v ` V v ^ v ^ ^^ Ci) a g cd i 1 ^ H0 S.L ^^a p.+ CD^ CD

15 Kristiania By. 11 Ifølge Adressebogen for Kristiania fandtes der her i Byen følgende Antal inden- og udenlandske Brandforsikrings-, Livsforsikrings-, Søforsikrings- og Glasforsikringsselskaber samt Banker, hvis Bestyrelse havde Sæde i Kristiania eller som havde Agenter paa Stedet i 1885: Norske. Udenlandske. Tilsammen. Brandforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber Søforsikringsselskaber. Glasforsikringsselskaber 9 23 *) *) Tilsammen 35 I Angaaende J er n b an e t r a fi k e n til og fra Kristiania ville alle Oplysninger fremgaa af Jernbanernes Driftsregnskaber, udgivne for hvert Aar som offentlig Statistik, og man tillader sig derfor at henvise, til disse Beretninger, idet man kortelig skal bemærke : Banernes Længde blev i 1881 forøget med 212 Km. ved Aabningen af Merakerbanen (fra Trondhjem til Rigsgrændsen) og Drammen-- Skiensbanen paa Strækningen Drammen Laurvik med Sidelinier til Horten og Tønsberg. I 1882 blev Banernes Længde forøget med 125 Km. ved Aabningen af Smaalensbanens østre Linie (Ski - Sarpsborg), og Drammen Skiensbanen paa Strækningen Laurvik Skien, og i 1883 blev Længden forøget med 110 Km. ved Aabningen af Bergen Vossbanen og ved en liden Omlægning paa Trondhjem Størenbanen. I 1884 og 1885 undergik. Banernes Længde ingen Forandring, og den udgjorde ved Femaarets Udgang 1562 Km. mod ved dets Begyndelse 1115 Km. Af disse nye Jernbanelinier er selvfølgelig. Drammen-- Skiensbanen og Smaalensbanens,østre Linie af størst Betydning for Kristiania. Man tilføier efter ovennævnte Beretninger Antallet af afgaaede og ankomne Reisende samt afgaaet og ankommet Gods i Tons med Jernbanerne fra og til Kristiania i Femaaret : Antal Reisende. Tons Gods. Aar. Afgaaet. Ankommet. Afgaaet. Ankommet t ; *) 5 Selskaber,tegne saavel Brand- som Livsforsikringer og ere derfor medregnede blandt begge Slags Forsikringsselskaber.

16 12 Kristiania By. Til de forskjellige Jernbaner har Kommunen tegnet følgende Bidrag: til Smaalensbanen Kr Dalslandsbanen, ^ Grevskabsbanen Eidsvold Hamarbanen Kristiania Drammensbanen Tilsammen Kr Som Bilag No. 2 og 3 vedlægges Opgaver fra Stadsveieren og -M a al e r e n over Mængden af de Varesorter, som i Femaaret er maalt og veiet med Byens Redskaber. Ligesom for forrige Femaar, og i endnu større Grad gjælder det for heromhandlede Femaar, at medens den kommunale' Maaling og Veining er bleven benyttet i stor Udstrækning, betjener Publikum sig mindre og mindre af Kommunens Favnesættervæsen, og i 1885 blev der kun maalt ca metriske Vedmaal. Store Masser Ved ivaales uden Benyttelse af Kommunens Redskaber dels paa Jernbanestationerne, dels ved private Dampvedhuggerier. Medens Indtægterne ved den offentlige Veining og Maaling (deri indbefattet den under Maaleren sorterende Veining) i Femaaret steg fra i 1881 henholdsvis Kr og Kr til i 1885 henholdsvis Kr og Kr , faldt Indtægterne for Favnesætningens Vedkommende fra i 1881 Kr til i 1885 Kr Indtægterne og Udgifterne ved Veiningen, Maalingen og Favnesætningen har efter Bykassens Regnskaber i Femaaret udgjort: Veining. Maaling. Favnesætning. Indtægt. Udgift. Indtægt. Udgift. Indtægt. Udgift. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Den fuldstændige Overgang til det metriske Maal- og Vægtsystem efter Lov af 22de Mai 1875 blev gjennemført fra 1 ste Juli 18S2. Der er i Femaaret udfærdiget 735 Borgerskabsbreve paa Handel og 144 paa Handel i Forening med Haandværk ; Antallet af opsagte og udslettede Borgerskabsbreve var '205 paa Handel alene og 28 paa Handel i Forening med Haandværk. Af Næringsbreve for Kvinder udfærdigedes 374, hvoraf 365 paa Handel og 9 paa Handel i Forening med Haandværk; Antallet af opsagte og udslettede Næringsbreve for Kvinder var 167, hvoaf 2 paa kombineret Handel og Haandværk. Antallet af Personer, berettigede til Smaasalg og Udskjænkning af Brændevin, var 108, hvoraf 39 Kvinder. Antallet af Personer, berettigede til Udskjænkning af 01 og Vin m. v., var 230, hvoraf 79 Kvinder ; herd var 22

17 Kristiania By. 1 3 Personer (13 Mænd eg 9 Kvinder) med indskrænket Ølret. Forøvrigt henvises til vedlagte Schema No. 16 (Bilag No. 4). De i forrige Femaarsberetning omtalte Omgaaelser af Loven ved uberettiget Benyttelse af Kvinders Navne ved Firmaanmeldelser in. V., antagelig fremkaldte ved Lovene af 24de Mai 1873 og 3die Juni 1874, have vistnok ogsaa existeret i heromhandlede Femaar, men man har dog Grund til at antage, at der idetheletaget har hersket sundere Forholde i denne Henseende. Under nærværnde Afsnit skal man endelig tillade sig at meddele nedenstaaende Oplysninger om efternævnte her i Byen hjemmehørende Forsikringsindretningers Virksomhed : Brandforsikringsselskabet Nor de n ". A ar. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr o Kristiania almindelige Brandforsikringsselskab. Faste Ejendomme. LØsøre. A a r. Samlet Løbende Skades- Løbende Skades- Præmiebeløb. Forsikringssum. erstatning. Forsikringssum. erstatning Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

18 14 Kristiania By. Akershus Brandassuranceforenings Bygningsafdeling. A ar. Antal forsikrede Ejendomme. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr Akershus Brandassuranceforenings Løsøreafdeling. Aar. Antal Policer. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr '

19 S Ø forsikrin sselskabet "Po s ei don " g (med Fradrag g af Reassurancer). Ved Udg ngen af Aar : Policer. beløu. beløb. Afsatte Summer fra forrige Aar. Hvoraf Udenfor Salet Samlet Havari- Udgifterne I dteegt. Udgift. godt-o afsatte Summer for gjérelse næste Aar. Antal Risiko- Prœøiø- Reservefondets Beløb. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ] f,

20 Kristiania Søforsikrings selskab med Fradrag ^ afreassurancer). a Ved Udgangen af nedenstaaende Aar: Antal Risiko- Præmie- Policer. bel b. bel b. Ø Samlet Indtæ t. g Samlet Udgift. g Afsatte Summer fra foregaaende Aar. Hvoraf Havarigodtgj Ørelse. Udenfor Udgifterne afsatte Summer for næste Aar. Reserve - fondets Bel^b. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Kr. Kr ^ oi 233 c ot es afskrives paa Gaarden

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere