AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FØRSTE BIND. (KRISTIANIA BY LISTER OG MANDAL.) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO

2 Trykt i Ringvolds Bogtrykkeri.

3 udhold, Trykt. No. I. Beretning fra Stiftamtmanden i Kristiania Sept II Amtmanden i Akershus Amt. Marts III. - - Smaalenenes April IV. - - Hedemarkens --. Juni V. - - Kristians. Febr VI. - - Buskeruds -- Okt VII. - - Jarlsberg og Laurviks -- Juli VIII. - - Bratsbergs Marts IX Nedenæs. Dec X. - - Lister og Mandais. Okt Table des matières. No. I. Rapport du préfet de la ville de Kristiania. - II d'akershus. - III. - de Smaalenene. - IV. - - Hedemarken. - V. - - Kristian. - VI Buskerud. - VII. - - Jarlsberg et Laurvik. - VIII. - - Bratsberg. - IX. - - Nedenæs. - X Lister et Mandal.

4 i

5 L Kristiania By, Underdanigst Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret Til Kristiania Stift. Hermed oversendes ærbødigst det ærede Stift den af Magistraten udarbeidede Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret med Bemærkning, at Beretningen har været forelagt Byens For= mandskab, uden at samme har havt noget derved at bemærke. Kristiania den 15de Marts L. A. Mastrup. A. Jervell. Sendes ærbødigst det kongelige Departement for det Indre, idet jeg henholder mig til den medfølgende af Kristiania Magistrat afgivne og af Formandskabet vedtagne Beretning om Kristiania Bys økonomiske Tilstand i Femaaret som underdanigst Femaarsberetning for nævnte Tidsrum for dette Overøvrighedsdistrikts Vedkommende. Samtlige Bilage følge. Kristiania Stift 5te April M. Rye. 1

6 -og 2 Kristiania By. I. Handel. Medens Femaaret magtte betegnes som en saavel for Kristiania By som for det hele Land, hvad Handel og Næringsdrift angaar, meget ugunstig Periode, fremgaar det af Børs- og Handelskomiteens vedlagte Erklæring af 12te December 1888 (Bilag 1) *), at Femaaret stiller sig adskilligt gunstigere. Dette gjælder fornemmelig Terminens 3 første Aar, der vise et betydeligt Opsving i Forretningsverdbnen, større Omsætning, stigende Toldintrader, Forøgelse af Jernbanetrafiken og stigende Dagløn m. V., medens der i Slutningen af Femaarsperioden viser sig en Slappelse og Tegn til de senere økonomiske Viderværdigheder ; men i det hele taget kan Femaaret ikke henregnes til de ugunstige Perioder for Handel og Skibsfart. Man skal her indtage de væsentligere Afsnit af Børs- og Handelskomiteens ovennævnte Erklæring, idet man med Hensyn til, Detailopgaverne over Ind Udførsel i heromhandlede Tidsrum henviser til de af det statistiske Centralbureau udgivne Tabeller vedkommende Norges Handel". Komiteen udtaler sig udførligere angaaende forskjellige større Udførselsartikler og begynder med Trælasten, hvorom den anfører Følgende :,,Hvad T r æ l a s t e n angaar, maa Aaret 1881 kaldes et Middelsaar. Hovedmarkedet, England, holdt sig nemlig flaut, og Afskibningen af Høvlelast var i det hele ikke større end det foregaaende Aar. Det samme gjælder skaaren Last saavelsom rund og huggen Last samt Props. I 1882 derimod fik Skoveierne noget bedre Priser for sit Tømmer, hvilket i Forbindelse med billigere Hugst og Kjørepriser levnede dem et mere tilfredsstillende Resultat end i de nærmest foregaaende Aar. For Afskiberne vare Konjunkturerne ikke saa fordelagtige. Dog var Exporten større, navnlig til Australien, og af Høvlelast udførtes adskilligt mere end i det foregaaende Aar. Aaret 1883 var ugunstigere end de nærmest foregaaende Aar, saavel for Skoveiere som for Afskibere. Priserne i Udlandet gik stadig ned, og den almindelige Mening var, at. Grunden hertil niaatte søges i en altfor stor Produktion. Det fortjener dog at mærkes, at Exporten af Høvlelast for første Gang har overskredet den af skaaren, ligesom Høvlevirksomheden i det hele syntes at have lysere Udsigter. I Aaret 1884 mærkedes det tydeligt, at Dampskibenes Fortrængen af Seilskibe i Trælastfarten fra Østersøen virkede til Skade for den norske Trælasthandel ; den Fordel, vi havde havt af vort Lands relative Nærhed til de store Trælastmarkeder, gjorde sig nemlig ikke længere gjældende i nogen væsentlig Grad. De overordentlig lave Dampskibsfragter fra Østersøen have saaledes været til Skade ikke alene for Rederierne, men ogsaa for Trælastexportørerne. I 1885 var Exporten snarere mindre end i de foregaaende Aar, og Forretningen gik i det hele taget trægt. Lidt Liv blev der, dengang man ventede *) Ingen af Bilagene er trykt her.

7 Kristiania By. Krig mellem England og Rusland, men selv Udsigten hertil frembragte ingen Spekulation, medens den derimod gav Anledning til enkelte Kjøb af Granbattens for skotsk Regning. Et Paalæg i Trælasttold i Tyskland foranledigede, forinden det traadte i Kraft, nogen større Udførsel af Skurlast derhen end sædvanligt i det 1 ste Halvaar ; Forøgelsen udgjorde i Sammenligning med det foregaaende Aar ca. 20 Pct. Det mest fremtrædende Moment i Trælastexporten i 1885 er den betydelige Udførsel af høvlet Last til Australien, hvilken var meget større end nogensinde før. Mod Slutningen af Aaret gik dog Priserne i Australien noget ned. Priserne paa tørre Battens, passende til Høvling, varierede ikke. De var franco Kristiania 12 à 13 Øre for Gran og 13 à 13 1/2 Øre for Furu pr. 2 Fod engl. 2'/2" X 6 1/2 " Beregning, 2da og Stia blandet. Salgsprisen for Høvlelast undergik i dette Aar ingen væsentlig Forandring. Der betaltes ved Aarets Begyndelse cif Liverpool for Gran lma , 2da L For Furu noteredes samtidig L à e lma og L pr. Std. lavere for 2da. Udover Vaaren solgtes imidlertid lma Gran til L à L cif Liverpool; men under Eftersommeren og Høsten opnaaedes 2 sh 6 d og 5 sh. mere. Fritombordpriserne ved Salg til Australien har været paa Basis af L à L for 1 ma 2da Gran sammenblandet og L 1 mere for Furu pr. Ptbg. Std. Tømmerpriserne i Glommens-Vasdraget vare ved Aarets Begyndelse Kr. 30 til 32 pr. Tylvt 12 Alens saakaldet 9". I St. Hans-Terminen betaltes Kr. 26 for Gran og Kr. 28 for Furu og senhøstes endog 1 à 2 Kr. mindre. Børskomiteen bemærker videre For Træmassefabrikationen synes Femaaret , efter Prisernes Gang at dømme, neppe at kunne betegnes som gunstigt. Ikke destomindre var Tilvæxten i nye Sliberier i denne Periode ikke ubetydelig. Endskjønt ingen Træmassefabrik findes i eller ved Kristiania, omtales dog denne Industrivirksomhed, da den for en noksaa stor Del er grundet paa Kristiania Kapitaler, og da desuden Hovedexporten af Træmasse med de fra Kristiania afgaaende Dampskibe disponeres af herværende Handelshuse. I Begyndelsen af Aaret 1881 fandtes i Landet 19 Træsliberier, beregnet paa en Produktion af ca Tons Træmasse med 50 Pct. Vandgehalt. Men gjennem Udvidelse af flere ældre Sliberier og Opførelse af 10 nye var Produktionen ved Aarets Ende omtrent Tons. Priserne varierede mellem L 5 og L pr. Ton vaad Træmasse, frit leveret i udenlandsk Havn. Imidlertid undergik Industrien i 1882 en slem Krise og Priserne gik efterhaanden ned til L , endog til L , og da vaad Træmasse ikke taaler at ligge længe, var man nødt til at sælge de indehavende betydelige Beholdninger. Nogen Aftagen i Konsum var dog ikke at bemærke. 1*

8 4 Xristiania By. Aaret 1883 bragte ingen synderlig Forandring i Træmasseindustrien, Priserne vedbleve at være lave. Bedre vare Udsigterne for de kemiske Træmassefabriker. Skjønt man allerede i 1882 og 1883 troede at have naaet Minimumspriserne, bevirkede dog den store Konkurrence end yderligere Nedgang i Gjennemsnitsprisen kan vel angives til 3 pr. Ton frit paa Jernbane i Hull, og tager man i Betragtning, at man 3 Aar tidligere opnaaede ` 5 à Y pr. Ton for samme Vare, gjør denne Prisforskjel paa en Export af omtrent Tons Træmasse en Mindreindtægt af over 2 1/2 Mill. Kr. Papir- og Papfabriker arbeidede under lignende daarlige Konjunkturer som Træsliberier. Heller ikke 1885 levnede et synderlig heldigere Resultat end det foregaaende Aar. Den nominelle Gjennemsnitspris for Aaret kan antagelig ansættes til e pr. Ton frit paa Jernbanen i Hull for 50 Pct. mek. Træmasse". Ifølge Centralbureauets forannævnte Tabeller var Udførselsmængden af Trælast og Træmasse fra Kristiania : Trælast. Træmasse. i Reg.-Ton Kg Værdien af den over Kristiania udførte Trælast og Træmasse udgjorde : i 1881 Kr For I s e x p o r t e n, anfører Børs- og Handelskomiteen, indtraf der i Løbet af Femaarsperioden en overordentlig heldig Konjunktur, og bemærker videre : Om denne Trafik gjælder det, at Fortjenesten væsentlig er afhængig af Fragtmarkedets Stilling, kun til rimelig Fragt kan nogen betydelig Export af en saa billig Vare som Is paaregnes. Selv med de lave Fragter, som noteredes, var det ikke destomindre i det hele taget i 1881 daarligt med Fortjenesten paa Issalg. Den strenge Vinter med stærke Snefald ved Nytaarstid bevirkede uforholdsmæssige Omkostninger for at holde Isdammene rene, og i Udlandet var Kulden saa stærk, at derværende Importører selv kunde skaffe sig sin første Forsyning. Sæsonen aabnedes derfor til lave Priser, der neppe dækkede Udgifterne. Saameget gunstigere var Ishandelen derimod i Den usædvanlig milde Vinter havde til Følge, at Priserne i England fra Vaaren

9 Kristiania By. 5 udover Sommeren steg betydeligt, ligetil 40 à 50 sh. pr. Ton ; men senere paa Høsten dalede Priserne igjen til omtrent 25 à 30 sh., leveret i engelsk Havn ; disse holdt sig omtrent saaledes indtil Aarets Udgang. Det vistnok usædvanlige Resultat i 1882 opnaaedes ikke i I Udlandet havde man Kulde, og man hørte derfor allerede i Februar, at der i udenlandske Havne havde været Anledning til at tilfredsstille det midlertidige Forbrug og endog lagre i Magasinerne. I Foraaret 1883 maatte man lade sig nøie med Priserne fra 1881, 10 à 11 ah. pr. Ton, leveret i England eller Irland. Ud paa Høsten forbedredes Noteringerne noget. Den kunstige Is, som under de høie Priser i 1882 havde faaet nogen Betydning, syntes ikke i 1883 at have vundet Udbredelse. Udsigterne vare i 1884 under Fartens Aabning meget lovende, idet man havde havt et godt Isaar, en mild Vinter paa Fastlandet, i Storbritannien og Irland, samt en ikke overdreven Kulde herhjemme. Der indkom ogsaa adskillige Ordres fra Udlandet, og man belavede sig paa en rigelig Export, men i Marts Maaned kom der Kulde, noget Is blev indsamlet paa Kontinentet, og dertil korn, at Dampskibe -- tildels af betydelig Størrelse strømmede ind til Exportbyerne paa Kysten, hvorved Fragterne for vore Seilskibe trykkedes. Priserne faldt forholdsvis hurtigt. Man solgte Isen frit fra Skib i London til 10 à 11 sh. Imidlertid viste der sig Ismangel paa Kontinentet og Priserne steg atter. Der betaltes 14 à 15 Mk. i Hamburg og der solgtes meget betydelige Kvanta. Men mange Exportører lod Leiligheden gaa tabt, uagtet Forraadene i Landet vare større end nogensinde. Sidst i April begyndte saa Priserne igjen at dale. Det hele Lands Export i 1884 gik op til omtrent 1/2 Million Reg.-Ton var Nedgangen i Udlandets Priser større end noget foregaaende Aar. Det betydelige Overskud, som navnlig Aaret 1882 havde givet, og den lette Adgang til at skaffe Is paa Myrstrækninger og paa Jordsmon, der ere skikkede til Opdæmning, bragte Isproduktionen op til en Høide, som neppe stod i et passende Forhold til Forbruget i Udlandet. Mod Slutningen af Sæsonen hørte man fra udenlandske Agenter Udtalelser om den Masse af Tilbud, som stadig trykkede Markedet. Aaret aabnedes med overordentlig lave Priser, og det uagtet Fragterne samtidig noteredes lavere end i Mands Minde, og muligens saa lavt, at slet intet Udbytte af Farten for Skibene kunde paaregnes. Der betaltes i London ved Nytaarstid 10 sh. for Vaarskibning ; men da det viste sig, at. Exportørerne selv til denne Pris vare altfor villige til at sikre sig Ordres, dalede Prisen i Marts Maaned ned til 8 sh. og 7 sh. 6 d til London og til andre Havne forholdsvis. Udpaa Sommeren indtraf der heller ingen Stigning i Priserne."

10 6 Kristiania By. Efter de statistiske Tabeller vedkommende Norges Handel udgjorde Udførselsmængden og Værdien af den over Kristiania udførte Is : i 1881 Mængde. Værdi Reg.-Ton Kr Med Hensyn til Ølpr o d u k t i o n en bemærker Børs- og Handelskomiteen, at Exporten af 01 i Femaaret ikke paa langt nær har naaet den Høide, den havde i Imidlertid var den i 1881 noget større. end i Fra Kristiania exporteredes saaledes henimod 1 1/2 Mill. Liter, ligesom Priserne paa Byg og Humle stillede sig lavere end det foregaaende Aar. Omtrent med samme Produktion og samme Priser, arbeidede Bryggerierne til 1884, da noget gunstigere Forhold forsaavidt indtraadte, som Priserne paa Byg og Humle vare meget lave. Produktion og Export var imidlertid neppe forøget. Ogsaa Aaret 1885 var heldigt, idet Byg og Humle var af god Kvalitet og billigere end før. Omsætning og Export af 01 var dog ikke større. Exporten fra Kristiania udgjorde : i Liter r Den indenlandske Produktion af Brænd e vin og Spiritus har siden 1 879, da den naaede en Høide af Liter, atter ga get tilbage og udgjorde i Liter. Indførselen af Brændevin er i de senere aftaget betydeligt. Det indenlandske Forbrug af Brændevin er for 1885 beregnet til 3.3 Liter pr. Individ, hvilket er noget mindre end Gjennemsnittet for de nærmest foregaaende 5 Aar. Exporten af Brændevin og Spiritus fra Kristiania udgjorde : og Lnporten af Brændevin : i og af Spiritus (paa Fustager) : i Liter paa Flasker. paa Fustager Liter Kg

11 Kristiania By. i Kg Pengemarkedet", bemærker Børs- og Handelskomiteen, var især i de første Maaneder af Aaret 1881 rigelig forsynet. Bankafdelingens Diskonto, som ved Aarets Begyndelse var 4 Pct., nedsattes i Februar til 3'/2 Pct. ; men sattes i Mai atter op til 4 og i Oktober til 4'/2 Pct. Den ledige Laanekapital var større, end Behovet krævede, og Pengemarkedet optog villig sikre udenlandske Værdipapirer. Af en ny Serie 4 1/2 Pct. Hypothekbankobligationer fremlagdes i Februar 4 1/2 Million Kroner, der afsattes her i Landet til pari Kurs. Ogsaa Aktier i indenlandske Dampskibsselskaber, industrielle Foretagender og tildels i Bankinstituter fandt villig Afsætning. Den foran omtalte, i 1882 indtraadte Bedring i Landets økonomiske Vilkaar vedligeholdt sig i 1883, saa at Kapitalsamlingen ogsaa i dette Aar maa have havt nogen Tilvæxt. Bankafdelingens Diskonto holdt sig hele Aaret 1883 igjennem i 4'/2 Pct., Sparebanksrente af Indskud i 3 1/2 Pct. Tilgangen af V exler paa Udlandet var større, end Behovet krævede, hvorved Vexelkursen paa London til enkelte Tider trykkedes ned til herværende Bankafdelings Indkjøbskurs. Dette medvirkede til at forøge Norges Banks Metalfond, sagat dette, der ved Aarets Begyndelse androg til lidt under 33 Millioner, ved Aarets Udgang var voxet til omtrent 34 Millioner. Ogsaa i 1884 var Kapitaltilgangen rigelig. Indlaansrenten holdt sig uforandret i 3 1/2 Pct. og Diskontoen i 4 1/2, Pct. Af Hypothekbankens Serie 1884, 10 Millioner Kroner 4 Pct. Obligationer, der fremlagdes i November Maaned til Subskription, tegnedes paa de i Kristiania udlagte Lister i Løbet af nogle Dage rigelig 7 Millioner til en Emissionskurs af 97 1/2 Pct. Det i Mai afsluttede Statslaan paa 25 Millioner Kroner 4 Pct., bestemt til Amortisation af Laanene for 1872 og 1874, overtoges af et Konsortium i Udlandet til en Kurs af Pct. Ogsaa Pantobligationer med 1 ste Klasse s Sikkerhed opnaaede pari uden Omkostninger for Sælgeren. I Løbet af 1885 blev der afsluttet store Laantransaktioner, der dog ikke medførte nogen Forstyrrelse i Pengeforholdene. Vexeldiskontoen holdt sig uforandret i 4 1/2 Pct. og Indlaansrenten i Sparebankerne i 3'/2 Pct. I April Maaned optog Kristiania Kommune et 4 Pct. Laan i Hamburg paa 3 Millioner Kroner til en Kurs af omtrent 98 1/10 Pct. Nogle Uger senere afsluttede Hypothekbanken et 4 Pct. Konverterings paa 20 Millioner Kr. med et Konsortium af de samme inden- og udenlandske-laan

12 Kristiania By. Banker, der havde foretaget Konverteringslaanet Aaret forud, og som havde betinget sig Laanebeløbet i Option indtil Mai Maaneds Udgang til en Kurs af 97 Pct. Sidst i November overtog Konsortiet det sidste Konverteringslaan paa 28 Millioner Kroner, med Hensyn til hvilket Hypothekbankens Direktion da havde frie Hænder og derfor ved Hjælp af Konkurrence fik bragt Prisen op i ca. 97 1/2 Pct. Omsætningen af Pantobligationer var i Aarets Løb betydelig, og Kjøberne maatte tildels lade sig noie med 4 1/2 Pct. Rente af Papirer med 1 ste Klasses Sikkerhed. Norges Banks Opgjør viser en Nedgang i Metalbeholdningen, idet denne var omtrent 4 Millioner Kroner mindre end ved Aarets Begyndelse. Der var alligevel intet, som tydede paa knappere Pengetilgang. Til nærmere Belysning af Pengemarkedets Stilling hidsættes følgende Oversigt over Bankdiskontoen ved herværende Bankafdeling i Løbet af Femaaret : Vexler. Vexeloblig. Fra 1 ste Januar 1881 til 6te Januar Pct. 5 Pct. 6te Januar 1881 til 19de Februar '/2 19de Februar 1881 til 21de Marts '/2 4'/2 21 de Marts 1881 til 7de Mai '/2 4 7de Mai 1881 til 29de Oktober '/2,, 29de Oktober 1881 til 29de April '/ de November 1882 til 25de Marts '/ de Marts 1885 til 31te December '/2 4'/2 Idet man angaaende Kristiania Bys I m p o r t i Femaaret henviser til det statistiske Centralbureaus Tabeller vedkommende Norges Handel", skal man indtage de i Børs- og Handelskomiteens Erklæring meddelte Opgaver over de gj ennem snitlige Markedspriser paa Kaffe, Sukker, Rug og Byg for hvert Kvartal i Aarene k585 : For Kaffe (Java, Laguayra og Rio) betaltes for 1/2 Kilo fortoldet : 1) 29de April 1882 til 24de November mum. Maxi- Mini- Maximum. mum. mum. Mini- Maximum. mum. Mini- Maximum. mum. Minimum. Maximum. Java Iste Kvartal. Lag. Rio Java 2det Kvartal.. Lag. /Rio Java 3die Kvartal.. Lag. Rio 'Java 4de Kvartal. ;Lag. Rio Øre Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre. Øre Øre

13 Kristiania By. For raffineret Sukker No. 1 og 2 (Raffinade og Farin) pr. 1/2 Kilo fortoldet : Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. Minimum. Maximum. late Kvartal ^ Raffinade Farin Raffinade 2det Kvartal Farin Raffinade 3die Kvartal?Farin 4de Kvartal Raffinade Farin Øre. Øre. Øre. Øre '/2 51'/ '/ '/ '/2 54'/2 39'/ '/ /4 52'/4 Øre. Øre '/ '/2 52'/ '/3 Øre. Øre / '/2 34'/ '/ '/2 Øre. Øre /4 42'/ / ' /4 For Rug (østersøisk, fransk, spansk og Sortehavs) betaltes pr. 100 Kilo fortoldet : ^ Minimum. Maxi- Minimum. mum. Maximum. Mini- Maximum. mum.. Mini- Maximum. mum. Mini- Maximum. mum. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr l ste Kvartal.. 2det Kvartal. 3die Kvartal 4de Kvartal o o o o o o o For Byg (østersøisk og dansk) betaltes pr. 100 Kilo fortoldet: Mini- Maximum. mum. Maxi- Minimum. mum. Maxi- Minimum. 1 mum. Minimum. Maximum. Mini- Maximum. mum. Iste Kvartal. 2det Kvartal 3die Kvartal 4de Kvartal. Kr. Kr. 15.0o Kr. 12.2s Kr. Kr o Kr Kr. ' Kr o o Kr. Kr

14 Banker. Kristiania Bank- og Kreditkasse... (Grundlagt i 1848) Den norske Kreditbn (Grundlagt i 1857) g Kristiania Handelsbank.. (Grundlagt i 1881) e.. a o cp.4., rs el CD a ^ c^ ^ n ^ H ei ;:i. ^co c^ O a^ ra OØ c^ ^ ^ C/2 ^ e, ti N CD e a ^, s ^ ^a^s ~ ^^^ t-,-^.a^ r+ f+ r + -^ l - il3 O OD ^ + ^ CO 0U,D xi ^ e,0 r; ^Q -h Ce 1.4. W tj rr CD Vexler og Vexel- cd g cd ^',q Aarets Overskud. r. ^ Indestaa-obligationer. el.. g : ^ Indbetalt Reserve- og Indsat e, td c* C CD ende ved ^ d ^ Ø,-1:.-ncD Grundfondfonds. Løb. feuille Aktie- g ^ e ^ Delkredere- i Aarets I Porte- 0 e, ri/ cp ' CD A+ Aarets Henla t til A3 Diskonteret Reserve- cd Udgang, üq i Aaret. ved Aarets udb tte. 0> ^ a ^s ^ fond. ^ c ^.--~' Udgang. ^.1Ø~' ^ Ø 0 a et- 1:1Q m-... Ø e a, ^ ^0 Nr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr, Kr. Kr. xø ^ ^ ^ ^ L E I-. ^.^ ^, ,^ ( ^ ^, ^, p, ^ ^ 0. ^ Ø ^ ce Ø.-. ar r,. 93 ^ c^ G co n n " ^ DD sz bd ^r c -4, cd ^ G Ø"1. O,P,..., x r.» P p ^ o ^. n Ø, a. ^ ^. ^ cd ^ c 0 r» a. cd O a v ` V v ^ v ^ ^^ Ci) a g cd i 1 ^ H0 S.L ^^a p.+ CD^ CD

15 Kristiania By. 11 Ifølge Adressebogen for Kristiania fandtes der her i Byen følgende Antal inden- og udenlandske Brandforsikrings-, Livsforsikrings-, Søforsikrings- og Glasforsikringsselskaber samt Banker, hvis Bestyrelse havde Sæde i Kristiania eller som havde Agenter paa Stedet i 1885: Norske. Udenlandske. Tilsammen. Brandforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber Søforsikringsselskaber. Glasforsikringsselskaber 9 23 *) *) Tilsammen 35 I Angaaende J er n b an e t r a fi k e n til og fra Kristiania ville alle Oplysninger fremgaa af Jernbanernes Driftsregnskaber, udgivne for hvert Aar som offentlig Statistik, og man tillader sig derfor at henvise, til disse Beretninger, idet man kortelig skal bemærke : Banernes Længde blev i 1881 forøget med 212 Km. ved Aabningen af Merakerbanen (fra Trondhjem til Rigsgrændsen) og Drammen-- Skiensbanen paa Strækningen Drammen Laurvik med Sidelinier til Horten og Tønsberg. I 1882 blev Banernes Længde forøget med 125 Km. ved Aabningen af Smaalensbanens østre Linie (Ski - Sarpsborg), og Drammen Skiensbanen paa Strækningen Laurvik Skien, og i 1883 blev Længden forøget med 110 Km. ved Aabningen af Bergen Vossbanen og ved en liden Omlægning paa Trondhjem Størenbanen. I 1884 og 1885 undergik. Banernes Længde ingen Forandring, og den udgjorde ved Femaarets Udgang 1562 Km. mod ved dets Begyndelse 1115 Km. Af disse nye Jernbanelinier er selvfølgelig. Drammen-- Skiensbanen og Smaalensbanens,østre Linie af størst Betydning for Kristiania. Man tilføier efter ovennævnte Beretninger Antallet af afgaaede og ankomne Reisende samt afgaaet og ankommet Gods i Tons med Jernbanerne fra og til Kristiania i Femaaret : Antal Reisende. Tons Gods. Aar. Afgaaet. Ankommet. Afgaaet. Ankommet t ; *) 5 Selskaber,tegne saavel Brand- som Livsforsikringer og ere derfor medregnede blandt begge Slags Forsikringsselskaber.

16 12 Kristiania By. Til de forskjellige Jernbaner har Kommunen tegnet følgende Bidrag: til Smaalensbanen Kr Dalslandsbanen, ^ Grevskabsbanen Eidsvold Hamarbanen Kristiania Drammensbanen Tilsammen Kr Som Bilag No. 2 og 3 vedlægges Opgaver fra Stadsveieren og -M a al e r e n over Mængden af de Varesorter, som i Femaaret er maalt og veiet med Byens Redskaber. Ligesom for forrige Femaar, og i endnu større Grad gjælder det for heromhandlede Femaar, at medens den kommunale' Maaling og Veining er bleven benyttet i stor Udstrækning, betjener Publikum sig mindre og mindre af Kommunens Favnesættervæsen, og i 1885 blev der kun maalt ca metriske Vedmaal. Store Masser Ved ivaales uden Benyttelse af Kommunens Redskaber dels paa Jernbanestationerne, dels ved private Dampvedhuggerier. Medens Indtægterne ved den offentlige Veining og Maaling (deri indbefattet den under Maaleren sorterende Veining) i Femaaret steg fra i 1881 henholdsvis Kr og Kr til i 1885 henholdsvis Kr og Kr , faldt Indtægterne for Favnesætningens Vedkommende fra i 1881 Kr til i 1885 Kr Indtægterne og Udgifterne ved Veiningen, Maalingen og Favnesætningen har efter Bykassens Regnskaber i Femaaret udgjort: Veining. Maaling. Favnesætning. Indtægt. Udgift. Indtægt. Udgift. Indtægt. Udgift. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Den fuldstændige Overgang til det metriske Maal- og Vægtsystem efter Lov af 22de Mai 1875 blev gjennemført fra 1 ste Juli 18S2. Der er i Femaaret udfærdiget 735 Borgerskabsbreve paa Handel og 144 paa Handel i Forening med Haandværk ; Antallet af opsagte og udslettede Borgerskabsbreve var '205 paa Handel alene og 28 paa Handel i Forening med Haandværk. Af Næringsbreve for Kvinder udfærdigedes 374, hvoraf 365 paa Handel og 9 paa Handel i Forening med Haandværk; Antallet af opsagte og udslettede Næringsbreve for Kvinder var 167, hvoaf 2 paa kombineret Handel og Haandværk. Antallet af Personer, berettigede til Smaasalg og Udskjænkning af Brændevin, var 108, hvoraf 39 Kvinder. Antallet af Personer, berettigede til Udskjænkning af 01 og Vin m. v., var 230, hvoraf 79 Kvinder ; herd var 22

17 Kristiania By. 1 3 Personer (13 Mænd eg 9 Kvinder) med indskrænket Ølret. Forøvrigt henvises til vedlagte Schema No. 16 (Bilag No. 4). De i forrige Femaarsberetning omtalte Omgaaelser af Loven ved uberettiget Benyttelse af Kvinders Navne ved Firmaanmeldelser in. V., antagelig fremkaldte ved Lovene af 24de Mai 1873 og 3die Juni 1874, have vistnok ogsaa existeret i heromhandlede Femaar, men man har dog Grund til at antage, at der idetheletaget har hersket sundere Forholde i denne Henseende. Under nærværnde Afsnit skal man endelig tillade sig at meddele nedenstaaende Oplysninger om efternævnte her i Byen hjemmehørende Forsikringsindretningers Virksomhed : Brandforsikringsselskabet Nor de n ". A ar. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr o Kristiania almindelige Brandforsikringsselskab. Faste Ejendomme. LØsøre. A a r. Samlet Løbende Skades- Løbende Skades- Præmiebeløb. Forsikringssum. erstatning. Forsikringssum. erstatning Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

18 14 Kristiania By. Akershus Brandassuranceforenings Bygningsafdeling. A ar. Antal forsikrede Ejendomme. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr Akershus Brandassuranceforenings Løsøreafdeling. Aar. Antal Policer. Løbende Forsikringssum ved Aarets Udgang. Præmiebeløb. Skadeserstatninger Kr. Kr. Kr '

19 S Ø forsikrin sselskabet "Po s ei don " g (med Fradrag g af Reassurancer). Ved Udg ngen af Aar : Policer. beløu. beløb. Afsatte Summer fra forrige Aar. Hvoraf Udenfor Salet Samlet Havari- Udgifterne I dteegt. Udgift. godt-o afsatte Summer for gjérelse næste Aar. Antal Risiko- Prœøiø- Reservefondets Beløb. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ] f,

20 Kristiania Søforsikrings selskab med Fradrag ^ afreassurancer). a Ved Udgangen af nedenstaaende Aar: Antal Risiko- Præmie- Policer. bel b. bel b. Ø Samlet Indtæ t. g Samlet Udgift. g Afsatte Summer fra foregaaende Aar. Hvoraf Havarigodtgj Ørelse. Udenfor Udgifterne afsatte Summer for næste Aar. Reserve - fondets Bel^b. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Kr. Kr ^ oi 233 c ot es afskrives paa Gaarden

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse TIL JENISEIS KILDER '-»eu ØRJAN OLSEN TIL JENISEIS KILDER DEN

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere