Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark"

Transkript

1 Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet (fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygger nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet). Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø. Datatilsynet Justitsministeriet Fører tilsyn med behandling af personoplysninger. Datatilsynets medarbejdere foretager inspektioner hos både myndigheder og virksomheder. Høringssvar i forbindelse med en lang række lovforslag, som tilsynet får i høring. Intern organisation (herunder adresser) Hovedkontor: 0900 København C, hvor koncernledelsen, sekretariat, arbejdsmiljøfagligt center og tilsynscentre også er placeret. NB! Tilsynscentre i København, der dækker over områderne Øst, Hovedstaden og øvrige Sjælland; Syd, Fyn og Sydjylland; Nord, Midtog Nordjylland. Grønland, Nuuk Med besøgsadresser i Ringsted, Kolding og Hadsten Datatilsynet består af et råd og et sekretariat. Sekretariatet beskæftiger godt 30 medarbejdere (jurister, itsikkerhedskonsulenter, kontorpersonale og studenter). Rådet er udpeget af justitsministeren) Placeret Borgergade 28, 5, 1300 København K Antal ansatte (f.eks. udtræk fra cvr) Energitilsynet Klima-, energi- og bygningsministeri et Varetager tilsyns- og klagefunktion på energiområdet i overensstemmelse med elforsyningslovens og varmeforsyningslovens Energitilsynet er et uafhængigt udvalg, hvis medlemmer udnævnes af klima-, energi- og bygningsministeren. Ca. 60 1

2 Finanstilsynet Erhvervs- og Vækstministeriet formål. Kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser på el-, gas- og varmeforsyningsområdet. Fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Udarbejder regler på det finansielle område. Sekretariat, 2500 Valby. Jurister, økonomer og cand.politter Fungerer som sekretariat for Det Finansielle Råd samt Penge- og Pensionspanelet. Herunder også 15 kontorer med forskellige ansvarsområder (banktilsyn, it, pension etc.) 2100 København Ø? Revisortilsynet Erhvervs- og Vækstministeriet Foretage kvalitetskontrol af godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Består af ni medlemmer, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen, og et sekretariat. Erhvervsstyrelsen fungerer som sekretariat for Revisortilsynet København Ø 14? Nævn Dansk sprognævn Kulturministeriet Tre hovedopgaver: at følge sprogets udvikling, fx ved at registrere nye ord. at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug. at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog. Medarbejdere består primært af cand.mag ere og studentermedhjælpere 1972 Frederiksberg C Ca. 30 Klagenævnet for Ejendomsformidling Energiklagenævnet NB! privat klagenævn, som er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren Klima-, energi- og bygningsministeri et Kan tage stilling til samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem forbrugeren og ejendomsmægleren. Øverste klageinstans for afgørelser truffet af energimyndighederne. Nævnet består af 5 medlemmer og har et sekretariat tilknyttet 2300 København S Nævnet består af en formand og en næstformand samt en række sagkyndige Ca. 10 i sekretariat et + ca 25 nævns- 2

3 Erstatningsnævnet Justitsministeriet Varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver. Europanævnet Kulturministeriet Fordeler hvert år ca. 20 mio. kr. til fremme af debat og oplysning om Europa Flygtningenævnet Justitsministeriet Uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen. Nævnets virksomhed er omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder medlemmer med alsidigt kendskab til energimæssige forhold. Der er et sekretariat tilknyttet. Består af jurister København K Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer. Ertstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Social- og Integrationsministeren og fra Advokatrådet. Sekretariatet hører organisatorisk under Civilstyrelsen København K Nævnet består af fem medlemmer, der er indstillet af de fem største partier i Folketinget og udpeget af kulturministeren København V Flygtningenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet, Justitsministeren, Udenrigsministeren og Dansk Flygtningehjælp. medlemmer

4 Ligebehandlingsnæv net Miljømærkenævnet/ Miljømærkning Danmark Patientombuddet Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Miljøministeriet Sundhed og Forebyggelse forvaltningsloven og offentlighedsloven. Behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse. Har ansvaret for den europæiske Blomst og den nordiske Svane, der er Danmarks officielle miljømærker Fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrager til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende. Også et koordinationsudvalg, som består af 5 personer. Herudover et sekretariat. Jurister København K Nævnet bistås af et sekretariat, der har til huse i Ankestyrelsen. Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæftigelsesminister en og på baggrund af indstilling fra social- og integrationsministeren og ministeren for ligestilling og kirke København K 2920 Charlottenlund (cvr: erhvervsdrivende fond??) Patientombuddet er sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling. Patientombuddet er sekretariat for Patientskadeankenævn et og Lægemiddelskadeanke nævnet, som behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader. Patientombuddet er sekretariat for Det (men tæller personer fra Ankestyrel sen også med her??)

5 Pengeinstitutankenævnet Behandler klager over pengeinstitutter, fortrinsvis fra private forbrugere Pressenævnet Justitsministeriet Behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier. Radio- og tv-nævnet og Medienævnet Kuturministeriet Kommenterer årlige public service-beretninger fra DR, TV 2 Danmark og de otte regionale TV 2-stationer. Udsteder efter udbud tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden. Rådgiver kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål. Etc. Medienævnet behandler ansøgninger om redaktionel Psykiatriske Ankenævn, som behandler klager over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling Frederiksberg Ankenævnets formandskab er sammensat af en højesteretsdommer (formand) og fire næstformænd, henholdsvis to landsdommere og to byretsdommere udpeget af finansrådet og forbrugerrådet. Oprettet af Finansrådet, Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet København K Nævnets sekretariat består af to jurister på fuld tid, og to på deltid, en kommunikationsmedar bejder og en kontorfunktionær Radio- og tv-nævnet, der består af otte medlemmer, er nedsat af kulturministeren. Nævnene har hver 7 medlemmer og betjenes af et sekretariat på Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering København V

6 Realkreditankenævnet Teleankenævnet NB! privat klagenævn, som er godkendt af ministeren for erhverv og vækst produktionsstøtte, tilskud til etablering og udvikling af nyhedsmedier samt saneringsstøtte i henhold til lov og bekendtgørelse om mediestøtte. Nævnet fører endvidere tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven og vilkår for tilskud. Behandler klager over realkreditinstitutter. Behandler civilretlige tvister mellem slutbrugere og udbydere af teletjenester vedrørende teletjenester. Behandler endvidere tvister vedrørende registrering og debitering af indholdstjenester. Udlændingenævnet Justitsministeriet Uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan, der behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans Voldgiftsnævnet Erhvervs- og Vækstministeriet Administrerer og afgør voldgiftsager på bygge- og anlægsområdet, udmelder syn og skøn, forestår sagkyndig beslutning, foregreben tvisteløsning, mægling og mediation, ligesom nævnet vejleder om de formelle regler m.v. Nævnet har også et sekretariat Brønshøj Teleankenævnet består af en uafhængig formand og en række medlemmer udpeget af henholdsvis teleudbyderne og Forbrugerrådet. Der er tilknyttet et sekretariat København V Udlændingenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet, Justitsministeriet og Beskæftigelsesminister iet. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Udlændingenævnet. Voldgiftsnævnet har 11 medlemmer, hvoraf 9 er udpeget efter indstilling fra centrale aktører på bygge- og anlægsområdet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Betjenes af et

7 sekretariat. Jurister Københavns V Direktorater Kriminalforsorgen Justitsministeriet Skal sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet på den bedst mulige måde både med hensyn til samfundets sikkerhed og med hensyn til den dømtes rettigheder og senere muligheder. Har ansvar for landets arrester og fængsler samt tilsyn af lovovertrædere, der har fået andre domme end frihedsberøvende domme. Kystdirektoratet Miljøministeriet Er statens myndighed, når det offentlige eller private borgere vil anlægge eller ændre kystbeskyttelse og ved byggeri af havneanlæg Herunder hører fængsler, arresthuse, arrestinspektører, kriminalforsorgen i frihed og uddannelsescenter. Kriminalforsorgen har knap 80 tjenestesteder spredt ud over hele landet, herunder 18 tjenestesteder i Grønland og på Færøerne. Der er 13 statsfængsler København K Hovedkontor ligger i Lemvig og er en selvstændig fungerende enhed. Underafdelinger på Der er ansat ca årsværk i Kriminalfo rsorgen. Knap to tredjedele af personalet er uniformer et, og godt en tredjedel er civilt personale. Uniformer et personale (fængselsb etjente og værkmestr e) 3175 årsværk. Forsorg og undervisni ng 585 årsværk. Sundheds personale 150 årsværk. Ledelse og administra tion 675 årsværk. Andre funktioner 240 årsværk. 90 (80 på hovedkont oret, 10 på KOE) 7

8 Vejdirektoratet Transportminister iet og når der f.eks. skal bygges dæmninger eller lægges stærkstrømskabler på det danske søterritorium. Analyserer kyster i hele Danmark og sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller andre anlæg. Etc. Har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer i alt cirka km vej. Samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne. Opgaver Vejdirektoratets arbejde består primært af tre elementer: Planlægning Anlæg og drift Trafikafvikling og - ledelse hovedkontoret: ledelsen, staben, kyst og klima, og søterritoriet. Kystdirektoratet har et bredt samarbejde med mange forskellige instanser over hele landet. Herunder Kystdirektoratets Oprensningsenhed, KOE. Opdelt i fire hovedområder: planlægning, anlæg og drift, trafik og ressource, men har også alm. hr og administrationsafdelin ger. Hovedkontor: 1022 København K Faste kontorer i Aalborg, Skanderborg, Fløng, Næstved og Middelfart. Tilsynskontorer i Aalborg, Skanderborg, Give, Middelfart, Vejle og Silkeborg (alle Vest). Fløng, Frederikssund, Ledøje, Grevinge, Slagelse, Karlslunde, Vedbæk, Nykøbing Falster, og Næstved (Øst) Institutter DMI Klima-, energi- og bygningsministeri et Varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum. Indgår instituttet i det nationale beredskab i forbindelse med naturkatastrofer, stormflodsberedskabet og det landsdækkende atomberedskab. Der findes tre afdelinger på DMI: Danmarks Klimacenter, Center for Atmosfærefysik og observationer, og Centre for meteorologiske modeller (her 51 ansatte) Hovedkontor: 2100 København Ø Tjenestesteder: Karup, 350 8

9 DTU Fødevareinstitut DTU Aqua DTU Veterinærinstitut DTU Risø (Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi) Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Byggeministeriet Danmarks Klimacenter blev etableret i 1998 og har som hovedformål at kortlægge det sandsynlige klima i det 21. århundrede. Arbejder inden for seks faglige indsatsområder: Bioteknologi, ernæring, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi og miljø & sundhed. Indsatsen dækker bredt fødevarer i hele kæden fra jord til bord og omfatter både forskningsaktiviteter og forskningsbaseret rådgivning og undervisning, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejder. DTU Veterinærinstituttets arbejde omfatter infektiøse husdyrsygdomme hos produktionsdyr og hobbydyr. Hovedvægten ligger på sygdomme, som dyrlæger har pligt til at anmelde til myndighederne og på sygdomme, der har stor betydning for dansk landbrug. Forskning, diagnostik, overvågning, rådgivning, risikovurdering, produktion af vacciner Forskning, der stimulerer det tværfaglige samarbejde inden for vedvarende energi på DTU, redigerer DTUs serie Skrydstrup, Aalborg, Narsarsuaq, Søndre Strømfjord, Qaanaaq DTU fødevareinstituttet er placeret i Søborg og i flere bygninger på DTU Lyngby campus i Lyngby. Hovedadresse i Charlottenlund. Også adresser i Nordsøen Forskerpark og Dana, Hirtshals (23+); Silkeborg; Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors (10) Består af direktion, sekretariat, service og forskere 1870 Frederiksberg C og 4771 Kalvehave 1000 eller flere (dækker hele DTU) 1000 eller flere (dækker hele DTU) Roskilde Ca

10 Institut for menneskeret Statens Byggeforskningsinstitut Statens Forskningscenter for Velfærd (SFI) Statens Institut for Folkesundhed Statens Institut for Strålebeskyttelse Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse af internationale energirapporter, koordinerer DTUs internationale energikonferencer, medvirker til samarbejde med internationale myndigheder og organisationer og repræsenterer DTU i forskellige europæiske sammenhænge samt andre internationale organer såsom IEA og WEC. Arbejder med menneskerettigheder inden for en lang række områder (15), såsom børn, udlændinge, handikap, fængsel, uddannelse, etc. Skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Nationalt forskningsinstitut, som forsker i folkesundhed. SIF har nationale forpligtelser og fokuserer på de hidtidige sektorforskningsopgaver og myndighedsbetjening. Varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes Der er 8 forskellige afdelinger ud over kommunikation og administration: det internationale sekretariat, ligebehandling, forskning, uddannelse, monitorering, retssamfund, deltagelse og civilsamfund, og menneskeret og erhverv 1403 København K Hører til AAU men med hovedsæde i 2450 København SV SIF hører under det Sundhedsvidenskabelig e Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) med beliggenhed i 1353 København K Herlev Ca. 160 Ca

11 Statens Seruminstitut Sundhed og Forebyggelse ioniserende stråling. Sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse af it i sundhedsvæsenet og beredskab og forebyggelse i relation til smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Ud over administration og direktion er SSI delt op i 5 sektorer: National Sundhedsdokumentati on & Forskning, Sektor for National Sundhedsit, Sektor for Diagnostik og Infektionskontrol, Diagnostica, Vaccine 1000 eller flere 2300 København S Teknologisk Institut NB! selvejende og almennyttig institution Klima, Energi og Bygningsministeri et Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. Bygget op af 8 afdelinger: bygge og anlæg, danish meat research institute, energi og klima, erhvervsudvikling, life science, materialer, produktion og økonomi. Adresser i Taastrup, Århus, og Roskilde Forskning DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø aftale med Fødevarer, Landbrug og fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeri et Beskæftigelsesministeriet Sikre, at forskningen ved Aarhus Universitet bidrager til miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling i jordbrug og fødevareproduktion. Forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Samarbejde med virksomheder, brancher og organisationer. Leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling. NFA s mission er: at forske, formidle og uddanne for at bidrage til Hører til på Århus Universitet 8830 Tjele Hører til Århus Universitet i 4000 Roskilde DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har i centerenheden 11 medarbejdere og en direktør og er placeret sammen med de to nye institutter i hhv. Silkeborg og Roskilde. NFA har en direktion, bestyrelse, hvorunder forskellige 1000 eller flere (måske samlet for AU)

12 GEUS - DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND Klima-, energi- og bygningsministeri et udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark. Rådgive, formidle forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere, udføre myndighedsopgaver, udføre udviklingsarbejde GEUS' arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning forskningsområder ligger. Der er også administration og et sekretariat København Ø 1350 København K Kernemagasin Valhøjs Allé 180, 2610 Rødovre Grundvandskortlægning Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Centre Cabi bedre arbejde til flere Dansk Arkitektur Center Dansk Design Center NB! Selvejende institution under Beskæftigelsesmi nisteriet DAC er en projektorganisati on med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energiog Bygningsministeriet. NB! selvejende institution etableret i 1978 af Regeringen og Videncenter der indsamler, udvikler og formidler metoder, viden, værktøjer og inspiration, så jobcentre og virksomheder klædes på til at agere i praksis for at styrke det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Igangsætter og faciliterer projekter og formidler løsninger, der forholder sig til tidens lokale og globale udfordringer. Dansk Arkitektur Center sætter fokus på, hvordan arkitekturen i bred forstand skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv. At indsamle, formidle og afprøve viden om de vigtigste faktorer, der har indflydelse på design, og Har egen bestyrelse på 12 medlemmer (arbejdsmarkedets parter, kommuner, erhvervsliv). Herudover en medarbejdergruppe bestående af konsulenter og administration) 8000 Aarhus C Bestyrelse bestående af 7 personer København K Dansk Design Centers bestyrelse består af 8 repræsentanter for erhvervslivet, 30 Ca

13 Videncenter for energibesparelser i bygninger Videncenter for Kystturisme Videncentret for Landbrug Videncenter for Velfærdsledelse Dansk Designråd i fællesskab. Erhvervs og Vækstministeriet. Klima, Energi og Bygningsministeri et Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Midtjyllands, Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Nordjyllands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune (partnerne) Ministeriet fro Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Moderniseringsst yrelsen, Danske Regioner og KL er gået sammen om Videncenter for Velfærdsledelse. at gøre dette i tæt samarbejde med designere, partnere, sponsorer, erhvervsliv og publikum nationalt og internationalt. Formålet vil være at styrke samfundets muligheder gennem design. Bidrage til at styrke innovation og viden om nye vækstmuligheder i kystturismen i hele Danmark. Bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan træffe vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag. Arbejder for, at den nyeste viden og teknologi er til rådighed for danske landmænd og gartnere, så de kan producere fødevarer i verdensklasse. Bearbejder og formidler forskerens resultater til en praksisnær version, så konsulenter og dermed landmanden kan bruge resultaterne. At indsamle, opbygge og formidle viden om velfærdsledelse i praksis ved at igangsætte og følge konkrete projekter om god ledelse for velfærdsområderne. organisationer, designvirksomheder og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herunder en ledelse og godt 20 medarbejdere København V Hører under Teknologisk Institut og Energistyrelsen Ledes af en selvstændig bestyrelse bestående af 9, medlemmer repræsentanter fra turismeorganisationer og regioner. Herunder 9 ansatte Hvide Sande Ledet af en bestyrelse på 12 medlemmer, der repræsenterer landbruget og medarbejdersiden. Under direktionsniveau er der 9 hovedområder. Hovedkontor 8200 Aarhus N Styregruppe bestående af 6 repræsentanter fra interessenterne. Herunder etsekretariat, der består af medarbejdere fra Danske Regioner, Moderniseringsstyrelse n og KL, varetager den løbende drift af Videncenter for Velfærdsledelse. København?? (? Fra 2012 årsberetni ng) Overlap i institution er 13

14 Styrelser Ankestyrelsen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen Beskæftigelsesministeriet Klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet, behandler ca sager hvert år, og udarbejder også undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet. Understøtte et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked. Styrelsens vigtigste mål er at bidrage til at mennesker kommer i job. Bbidrage til at fastholde borgere med risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet og understøtte arbejdet med at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Træffer afgørelser i arbejdsskadesager. Arbejdsskadestyrelsen har også et center for private erstatningssager (Pkontoret), der behandler sager, hvor folk er kommet til skade i deres fritid. I Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring behandles klager over a- kassernes afgørelser om optagelse og medlemskab, ret til Ud over ledelse, direktion og administration som bor 1022 København K, har organisationen 5 hovedområder, som har placering i både København og Aalborg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er oprettet pr. 1. januar Den nye styrelse varetager alle de ansvarsområder, som tidligere har ligget hos Arbejdsmarkedsstyrels en og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Ikke fælles hjemmeside endnu => svært med organisationsdiagram København S og fire beskæftigelsesregioner i henholdsvis Hovedstaden og Sjælland (Roskilde), Syddanmark (Odense), Midtjylland (Århus) og Nordjylland (Aalborg). Under direktionen findes 6 centre med forskellige opgaver København Ø

15 Banedanmark Beredskabsstyrelsen Bygningsstyrelsen Transportministeriet Forsvarsministeri et Klima, Energi og Bygningsministeriet arbejdsløshedsdagpenge for lønmodtagere og selvstændige, efterløn, feriedagpenge m.m. Har ansvaret for, at vedligeholde, forny og udbygge jernbanen, så den hele tiden har en tilstand og kapacitet, som gør det muligt at køre tog i Danmark. - planlægge, drive, forny og vedligeholde statens jernbaneinfrastruktur - styre og overvåge trafikken på jernbanenettet - udarbejde de overordnede køreplaner for det statslige jernbanenet - tildele kapacitet til togoperatørerne - fastsætte og opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen. Udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. I den forbindelse løser styrelsen en række operative opgaver og myndighedsopgaver på beredskabsområdet. Har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til nogle af landets vigtigste statslige institutioner f.eks. universiteterne, politiet, domstolene og ministerierne. Udlejer statens kontorejendomme på markedsmæssige vilkår, mens universitetsbygninger udlejes på omkostningsbaseret basis. Bygningsstyrelsen indgår Under direktion, administration og sekretariat findes 8 områder. Hovedkontor 2100 København Ø. Hovedsæde i Birkerød, Kursuscenter i Snekkersten, teknisk skole i Tinglev, operative afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene, Allinge Under direktion findes administration og sekretariat plus 2 enheder som er funktionsopdelte Valby

16 desuden aftaler om lokaler hos private udlejere, og videreformidler disse til statens institutioner. Civilstyrelsen Justitsministeriet Sagsområder: - varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fondslovene - behandler sager om fri proces behandler sager om fri proces - ansvarlig for drift og udvikling af Retsinformations brugersystem og datafangstsystem Digitaliseringsstyrels en Finansministeriet Målet er et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Domstolsstyrelsen Justitsministeriet Administrere og udvikle Danmarks Domstole. Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen Styrelsen for Forskning on Innovation Klima-, Energi- og Bygningsministeri et Erhvervs- og Vækstministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet Opgaver vedrørende energiforsyning og forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2- udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for byggepolitik og understøtter et mere bæredygtigt byggeri mht. energiforbrug, materialer og økonomi. Arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologi er og internationalt samarbejde Arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af viden. Målet er at skabe stadig Flygtningenævnet, udlændingenævnet og erstatningsnævnet hører under civilstyrelsen København K Under direktion og sekretariatet er der 9 kontorer København K Ledes af en bestyrelse of en direktør. Herunder 5 centre med forskellige arbejdsområder København K Under direktionen findes administrationen og 5 områder København K Under direktion er der den uafhængige tilsynsmyndighed for teleområdet, og fire afdelinger. Hovedkontoret ligger i 2100 København Ø og lokal afdeling i 8600 Silkeborg Under direktionen og sekretariatet findes 9 kontorer København K 130 Ca. 150 Ca. 100 Ca herunder ca. 50 i Silkeborg

17 Fødevarestyrelsen Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bedre forudsætninger og rammer for forskning og innovation til gavn for samfundet. Tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold. Geodatastyrelsen Miljøministeriet Med digitaliseringen og geodata er vi med til at effektivisere den offentlige sektor på tværs. Og - også i samarbejde med mange private virksomheder - kan vi sikre hurtige og nemme anvendelser for borgerne. Nytænker danske steder digitalt. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet er blandt andet sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerklagenævnet, Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og Forbrugerombudsmanden. Håndhæver konkurrencelovgivningen. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, godkender større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne. Kulturstyrelsen Kulturministeriet Styrelsen udmønter regeringens kulturpolitik. Varetager administrationen af den lovgivning, der er henlagt. Administrerer tilskudsmidler. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afgangsprøver, test og kvalitetsudvikling, herunder arbejdet med de Hovedkontor i Glostrup ved København tager sig af udvikling, koordinering og regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet. Kødkontrollen holder til Vejle. Under direktion og sekretariat findes der 13 ansvarsområder København NV Under direktion, administration og sekretariat er der 11 centre med forskellige ansvarsområder. Kontor i 2500 Valby. Under direktion og sekretariat er der 11 faglige kontorer København V Under direktionen findes 3 centre opdelt efter funktioner København K 1000 eller flere Ca. 300 Ca. 250 Ca

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 April 2017 V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 Finansministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 10. oktober 2016 Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning

Læs mere

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv.

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv. FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING Tabel (uanset oprettelsestidspunkt) afsluttet i perioden. januar. december, fordelt på hovedmyndighed og resultatet af ombudsmandens behandling af sagen Tabel : Alle

Læs mere

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning Faktaark Oktober 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Fraværsstatistik for året 2015

Fraværsstatistik for året 2015 Fraværsstatistik for året 2015 Finanslovshovedkonto pr. ansat pr. mand pr. kvinde pr. ansat ekskl. langtidssygdom Antal ansatte Andel af ansatte u. fravær i pct. 051101 Departementet 3,1 1,7 4,4 3,1 65,2

Læs mere

Høringsliste Ministerier Styrelser og direktorater

Høringsliste Ministerier Styrelser og direktorater Høringsliste - 2009 Ministerier Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Undervisningsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøministeriet

Læs mere

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf. 3.kvt. 2016 Månedsløn for administrative chefer opdelt efter stilling

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Årsværk i alt (gnst. 2012)

Årsværk i alt (gnst. 2012) Til- og afgang i 2012 på hovedkonti med 10 årsværk og derover Årsværk i alt (gnst. 2012) Afgåede årsværk Tilgåede årsværk Pct, afgåede 051101 Departementet 70 9 10 12,9 051251 Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Oversigt over Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 48 Offentligt Oversigt over Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Internt Område 25.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

6.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 2. Bibeskæftigelsesnævnet har i 2009 truffet afgørelse i følgende sager: Offentlige råd og nævn

6.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 2. Bibeskæftigelsesnævnet har i 2009 truffet afgørelse i følgende sager: Offentlige råd og nævn 6.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 2 Bibeskæftigelsesnævnet har i 2009 truffet afgørelse i følgende sager: 6.2.1. Offentlige råd og nævn Tidsbegrænset tilladelse til, at en vicepræsident fra Sø- og

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER

OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER 1. Sammenfatning... 3 2. Balance, nærhed, faglighed og effektivitet... 11 2.1 Balance og udvikling i hele landet...

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser

Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser August 2013 Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser Indhold Siteimprove A/S foretog i august 2013 en undersøgelse af 42 ministerier og styrelsers hjemmesider for at kortlægge, hvor

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 www.fra1til7.dk En skatteforvaltning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

81 arbejdspladser deltog i COI s innovationspraktik

81 arbejdspladser deltog i COI s innovationspraktik 8 deltog i COI s innovationspraktik Se hvilke der deltog og hvor de tog hen i uge 37 I uge 37 var 9 offentligt ansatte medarbejdere og ledere i innovationspraktik, hvor de i 2- dage arbejdede på en helt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere