Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark"

Transkript

1 Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet (fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygger nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet). Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø. Datatilsynet Justitsministeriet Fører tilsyn med behandling af personoplysninger. Datatilsynets medarbejdere foretager inspektioner hos både myndigheder og virksomheder. Høringssvar i forbindelse med en lang række lovforslag, som tilsynet får i høring. Intern organisation (herunder adresser) Hovedkontor: 0900 København C, hvor koncernledelsen, sekretariat, arbejdsmiljøfagligt center og tilsynscentre også er placeret. NB! Tilsynscentre i København, der dækker over områderne Øst, Hovedstaden og øvrige Sjælland; Syd, Fyn og Sydjylland; Nord, Midtog Nordjylland. Grønland, Nuuk Med besøgsadresser i Ringsted, Kolding og Hadsten Datatilsynet består af et råd og et sekretariat. Sekretariatet beskæftiger godt 30 medarbejdere (jurister, itsikkerhedskonsulenter, kontorpersonale og studenter). Rådet er udpeget af justitsministeren) Placeret Borgergade 28, 5, 1300 København K Antal ansatte (f.eks. udtræk fra cvr) Energitilsynet Klima-, energi- og bygningsministeri et Varetager tilsyns- og klagefunktion på energiområdet i overensstemmelse med elforsyningslovens og varmeforsyningslovens Energitilsynet er et uafhængigt udvalg, hvis medlemmer udnævnes af klima-, energi- og bygningsministeren. Ca. 60 1

2 Finanstilsynet Erhvervs- og Vækstministeriet formål. Kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser på el-, gas- og varmeforsyningsområdet. Fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Udarbejder regler på det finansielle område. Sekretariat, 2500 Valby. Jurister, økonomer og cand.politter Fungerer som sekretariat for Det Finansielle Råd samt Penge- og Pensionspanelet. Herunder også 15 kontorer med forskellige ansvarsområder (banktilsyn, it, pension etc.) 2100 København Ø? Revisortilsynet Erhvervs- og Vækstministeriet Foretage kvalitetskontrol af godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Består af ni medlemmer, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen, og et sekretariat. Erhvervsstyrelsen fungerer som sekretariat for Revisortilsynet København Ø 14? Nævn Dansk sprognævn Kulturministeriet Tre hovedopgaver: at følge sprogets udvikling, fx ved at registrere nye ord. at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug. at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog. Medarbejdere består primært af cand.mag ere og studentermedhjælpere 1972 Frederiksberg C Ca. 30 Klagenævnet for Ejendomsformidling Energiklagenævnet NB! privat klagenævn, som er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren Klima-, energi- og bygningsministeri et Kan tage stilling til samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem forbrugeren og ejendomsmægleren. Øverste klageinstans for afgørelser truffet af energimyndighederne. Nævnet består af 5 medlemmer og har et sekretariat tilknyttet 2300 København S Nævnet består af en formand og en næstformand samt en række sagkyndige Ca. 10 i sekretariat et + ca 25 nævns- 2

3 Erstatningsnævnet Justitsministeriet Varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver. Europanævnet Kulturministeriet Fordeler hvert år ca. 20 mio. kr. til fremme af debat og oplysning om Europa Flygtningenævnet Justitsministeriet Uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen. Nævnets virksomhed er omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder medlemmer med alsidigt kendskab til energimæssige forhold. Der er et sekretariat tilknyttet. Består af jurister København K Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer. Ertstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Social- og Integrationsministeren og fra Advokatrådet. Sekretariatet hører organisatorisk under Civilstyrelsen København K Nævnet består af fem medlemmer, der er indstillet af de fem største partier i Folketinget og udpeget af kulturministeren København V Flygtningenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet, Justitsministeren, Udenrigsministeren og Dansk Flygtningehjælp. medlemmer

4 Ligebehandlingsnæv net Miljømærkenævnet/ Miljømærkning Danmark Patientombuddet Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Miljøministeriet Sundhed og Forebyggelse forvaltningsloven og offentlighedsloven. Behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse. Har ansvaret for den europæiske Blomst og den nordiske Svane, der er Danmarks officielle miljømærker Fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrager til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende. Også et koordinationsudvalg, som består af 5 personer. Herudover et sekretariat. Jurister København K Nævnet bistås af et sekretariat, der har til huse i Ankestyrelsen. Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæftigelsesminister en og på baggrund af indstilling fra social- og integrationsministeren og ministeren for ligestilling og kirke København K 2920 Charlottenlund (cvr: erhvervsdrivende fond??) Patientombuddet er sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling. Patientombuddet er sekretariat for Patientskadeankenævn et og Lægemiddelskadeanke nævnet, som behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader. Patientombuddet er sekretariat for Det (men tæller personer fra Ankestyrel sen også med her??)

5 Pengeinstitutankenævnet Behandler klager over pengeinstitutter, fortrinsvis fra private forbrugere Pressenævnet Justitsministeriet Behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier. Radio- og tv-nævnet og Medienævnet Kuturministeriet Kommenterer årlige public service-beretninger fra DR, TV 2 Danmark og de otte regionale TV 2-stationer. Udsteder efter udbud tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede, digitale tv-sendenet og fører tilsyn med virksomheden. Rådgiver kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål. Etc. Medienævnet behandler ansøgninger om redaktionel Psykiatriske Ankenævn, som behandler klager over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling Frederiksberg Ankenævnets formandskab er sammensat af en højesteretsdommer (formand) og fire næstformænd, henholdsvis to landsdommere og to byretsdommere udpeget af finansrådet og forbrugerrådet. Oprettet af Finansrådet, Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet København K Nævnets sekretariat består af to jurister på fuld tid, og to på deltid, en kommunikationsmedar bejder og en kontorfunktionær Radio- og tv-nævnet, der består af otte medlemmer, er nedsat af kulturministeren. Nævnene har hver 7 medlemmer og betjenes af et sekretariat på Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering København V

6 Realkreditankenævnet Teleankenævnet NB! privat klagenævn, som er godkendt af ministeren for erhverv og vækst produktionsstøtte, tilskud til etablering og udvikling af nyhedsmedier samt saneringsstøtte i henhold til lov og bekendtgørelse om mediestøtte. Nævnet fører endvidere tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven og vilkår for tilskud. Behandler klager over realkreditinstitutter. Behandler civilretlige tvister mellem slutbrugere og udbydere af teletjenester vedrørende teletjenester. Behandler endvidere tvister vedrørende registrering og debitering af indholdstjenester. Udlændingenævnet Justitsministeriet Uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan, der behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans Voldgiftsnævnet Erhvervs- og Vækstministeriet Administrerer og afgør voldgiftsager på bygge- og anlægsområdet, udmelder syn og skøn, forestår sagkyndig beslutning, foregreben tvisteløsning, mægling og mediation, ligesom nævnet vejleder om de formelle regler m.v. Nævnet har også et sekretariat Brønshøj Teleankenævnet består af en uafhængig formand og en række medlemmer udpeget af henholdsvis teleudbyderne og Forbrugerrådet. Der er tilknyttet et sekretariat København V Udlændingenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet, Justitsministeriet og Beskæftigelsesminister iet. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Udlændingenævnet. Voldgiftsnævnet har 11 medlemmer, hvoraf 9 er udpeget efter indstilling fra centrale aktører på bygge- og anlægsområdet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Betjenes af et

7 sekretariat. Jurister Københavns V Direktorater Kriminalforsorgen Justitsministeriet Skal sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet på den bedst mulige måde både med hensyn til samfundets sikkerhed og med hensyn til den dømtes rettigheder og senere muligheder. Har ansvar for landets arrester og fængsler samt tilsyn af lovovertrædere, der har fået andre domme end frihedsberøvende domme. Kystdirektoratet Miljøministeriet Er statens myndighed, når det offentlige eller private borgere vil anlægge eller ændre kystbeskyttelse og ved byggeri af havneanlæg Herunder hører fængsler, arresthuse, arrestinspektører, kriminalforsorgen i frihed og uddannelsescenter. Kriminalforsorgen har knap 80 tjenestesteder spredt ud over hele landet, herunder 18 tjenestesteder i Grønland og på Færøerne. Der er 13 statsfængsler København K Hovedkontor ligger i Lemvig og er en selvstændig fungerende enhed. Underafdelinger på Der er ansat ca årsværk i Kriminalfo rsorgen. Knap to tredjedele af personalet er uniformer et, og godt en tredjedel er civilt personale. Uniformer et personale (fængselsb etjente og værkmestr e) 3175 årsværk. Forsorg og undervisni ng 585 årsværk. Sundheds personale 150 årsværk. Ledelse og administra tion 675 årsværk. Andre funktioner 240 årsværk. 90 (80 på hovedkont oret, 10 på KOE) 7

8 Vejdirektoratet Transportminister iet og når der f.eks. skal bygges dæmninger eller lægges stærkstrømskabler på det danske søterritorium. Analyserer kyster i hele Danmark og sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller andre anlæg. Etc. Har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer i alt cirka km vej. Samarbejder Vejdirektoratet med en lang række myndigheder og med vejsektoren og kommunerne. Opgaver Vejdirektoratets arbejde består primært af tre elementer: Planlægning Anlæg og drift Trafikafvikling og - ledelse hovedkontoret: ledelsen, staben, kyst og klima, og søterritoriet. Kystdirektoratet har et bredt samarbejde med mange forskellige instanser over hele landet. Herunder Kystdirektoratets Oprensningsenhed, KOE. Opdelt i fire hovedområder: planlægning, anlæg og drift, trafik og ressource, men har også alm. hr og administrationsafdelin ger. Hovedkontor: 1022 København K Faste kontorer i Aalborg, Skanderborg, Fløng, Næstved og Middelfart. Tilsynskontorer i Aalborg, Skanderborg, Give, Middelfart, Vejle og Silkeborg (alle Vest). Fløng, Frederikssund, Ledøje, Grevinge, Slagelse, Karlslunde, Vedbæk, Nykøbing Falster, og Næstved (Øst) Institutter DMI Klima-, energi- og bygningsministeri et Varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum. Indgår instituttet i det nationale beredskab i forbindelse med naturkatastrofer, stormflodsberedskabet og det landsdækkende atomberedskab. Der findes tre afdelinger på DMI: Danmarks Klimacenter, Center for Atmosfærefysik og observationer, og Centre for meteorologiske modeller (her 51 ansatte) Hovedkontor: 2100 København Ø Tjenestesteder: Karup, 350 8

9 DTU Fødevareinstitut DTU Aqua DTU Veterinærinstitut DTU Risø (Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi) Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Byggeministeriet Danmarks Klimacenter blev etableret i 1998 og har som hovedformål at kortlægge det sandsynlige klima i det 21. århundrede. Arbejder inden for seks faglige indsatsområder: Bioteknologi, ernæring, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi og miljø & sundhed. Indsatsen dækker bredt fødevarer i hele kæden fra jord til bord og omfatter både forskningsaktiviteter og forskningsbaseret rådgivning og undervisning, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejder. DTU Veterinærinstituttets arbejde omfatter infektiøse husdyrsygdomme hos produktionsdyr og hobbydyr. Hovedvægten ligger på sygdomme, som dyrlæger har pligt til at anmelde til myndighederne og på sygdomme, der har stor betydning for dansk landbrug. Forskning, diagnostik, overvågning, rådgivning, risikovurdering, produktion af vacciner Forskning, der stimulerer det tværfaglige samarbejde inden for vedvarende energi på DTU, redigerer DTUs serie Skrydstrup, Aalborg, Narsarsuaq, Søndre Strømfjord, Qaanaaq DTU fødevareinstituttet er placeret i Søborg og i flere bygninger på DTU Lyngby campus i Lyngby. Hovedadresse i Charlottenlund. Også adresser i Nordsøen Forskerpark og Dana, Hirtshals (23+); Silkeborg; Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors (10) Består af direktion, sekretariat, service og forskere 1870 Frederiksberg C og 4771 Kalvehave 1000 eller flere (dækker hele DTU) 1000 eller flere (dækker hele DTU) Roskilde Ca

10 Institut for menneskeret Statens Byggeforskningsinstitut Statens Forskningscenter for Velfærd (SFI) Statens Institut for Folkesundhed Statens Institut for Strålebeskyttelse Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse af internationale energirapporter, koordinerer DTUs internationale energikonferencer, medvirker til samarbejde med internationale myndigheder og organisationer og repræsenterer DTU i forskellige europæiske sammenhænge samt andre internationale organer såsom IEA og WEC. Arbejder med menneskerettigheder inden for en lang række områder (15), såsom børn, udlændinge, handikap, fængsel, uddannelse, etc. Skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Nationalt forskningsinstitut, som forsker i folkesundhed. SIF har nationale forpligtelser og fokuserer på de hidtidige sektorforskningsopgaver og myndighedsbetjening. Varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes Der er 8 forskellige afdelinger ud over kommunikation og administration: det internationale sekretariat, ligebehandling, forskning, uddannelse, monitorering, retssamfund, deltagelse og civilsamfund, og menneskeret og erhverv 1403 København K Hører til AAU men med hovedsæde i 2450 København SV SIF hører under det Sundhedsvidenskabelig e Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) med beliggenhed i 1353 København K Herlev Ca. 160 Ca

11 Statens Seruminstitut Sundhed og Forebyggelse ioniserende stråling. Sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse af it i sundhedsvæsenet og beredskab og forebyggelse i relation til smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Ud over administration og direktion er SSI delt op i 5 sektorer: National Sundhedsdokumentati on & Forskning, Sektor for National Sundhedsit, Sektor for Diagnostik og Infektionskontrol, Diagnostica, Vaccine 1000 eller flere 2300 København S Teknologisk Institut NB! selvejende og almennyttig institution Klima, Energi og Bygningsministeri et Instituttet udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet. Bygget op af 8 afdelinger: bygge og anlæg, danish meat research institute, energi og klima, erhvervsudvikling, life science, materialer, produktion og økonomi. Adresser i Taastrup, Århus, og Roskilde Forskning DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø aftale med Fødevarer, Landbrug og fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeri et Beskæftigelsesministeriet Sikre, at forskningen ved Aarhus Universitet bidrager til miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling i jordbrug og fødevareproduktion. Forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Samarbejde med virksomheder, brancher og organisationer. Leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling. NFA s mission er: at forske, formidle og uddanne for at bidrage til Hører til på Århus Universitet 8830 Tjele Hører til Århus Universitet i 4000 Roskilde DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har i centerenheden 11 medarbejdere og en direktør og er placeret sammen med de to nye institutter i hhv. Silkeborg og Roskilde. NFA har en direktion, bestyrelse, hvorunder forskellige 1000 eller flere (måske samlet for AU)

12 GEUS - DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND Klima-, energi- og bygningsministeri et udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark. Rådgive, formidle forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere, udføre myndighedsopgaver, udføre udviklingsarbejde GEUS' arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning forskningsområder ligger. Der er også administration og et sekretariat København Ø 1350 København K Kernemagasin Valhøjs Allé 180, 2610 Rødovre Grundvandskortlægning Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Centre Cabi bedre arbejde til flere Dansk Arkitektur Center Dansk Design Center NB! Selvejende institution under Beskæftigelsesmi nisteriet DAC er en projektorganisati on med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energiog Bygningsministeriet. NB! selvejende institution etableret i 1978 af Regeringen og Videncenter der indsamler, udvikler og formidler metoder, viden, værktøjer og inspiration, så jobcentre og virksomheder klædes på til at agere i praksis for at styrke det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Igangsætter og faciliterer projekter og formidler løsninger, der forholder sig til tidens lokale og globale udfordringer. Dansk Arkitektur Center sætter fokus på, hvordan arkitekturen i bred forstand skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv. At indsamle, formidle og afprøve viden om de vigtigste faktorer, der har indflydelse på design, og Har egen bestyrelse på 12 medlemmer (arbejdsmarkedets parter, kommuner, erhvervsliv). Herudover en medarbejdergruppe bestående af konsulenter og administration) 8000 Aarhus C Bestyrelse bestående af 7 personer København K Dansk Design Centers bestyrelse består af 8 repræsentanter for erhvervslivet, 30 Ca

13 Videncenter for energibesparelser i bygninger Videncenter for Kystturisme Videncentret for Landbrug Videncenter for Velfærdsledelse Dansk Designråd i fællesskab. Erhvervs og Vækstministeriet. Klima, Energi og Bygningsministeri et Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Midtjyllands, Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Nordjyllands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune (partnerne) Ministeriet fro Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Moderniseringsst yrelsen, Danske Regioner og KL er gået sammen om Videncenter for Velfærdsledelse. at gøre dette i tæt samarbejde med designere, partnere, sponsorer, erhvervsliv og publikum nationalt og internationalt. Formålet vil være at styrke samfundets muligheder gennem design. Bidrage til at styrke innovation og viden om nye vækstmuligheder i kystturismen i hele Danmark. Bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan træffe vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag. Arbejder for, at den nyeste viden og teknologi er til rådighed for danske landmænd og gartnere, så de kan producere fødevarer i verdensklasse. Bearbejder og formidler forskerens resultater til en praksisnær version, så konsulenter og dermed landmanden kan bruge resultaterne. At indsamle, opbygge og formidle viden om velfærdsledelse i praksis ved at igangsætte og følge konkrete projekter om god ledelse for velfærdsområderne. organisationer, designvirksomheder og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herunder en ledelse og godt 20 medarbejdere København V Hører under Teknologisk Institut og Energistyrelsen Ledes af en selvstændig bestyrelse bestående af 9, medlemmer repræsentanter fra turismeorganisationer og regioner. Herunder 9 ansatte Hvide Sande Ledet af en bestyrelse på 12 medlemmer, der repræsenterer landbruget og medarbejdersiden. Under direktionsniveau er der 9 hovedområder. Hovedkontor 8200 Aarhus N Styregruppe bestående af 6 repræsentanter fra interessenterne. Herunder etsekretariat, der består af medarbejdere fra Danske Regioner, Moderniseringsstyrelse n og KL, varetager den løbende drift af Videncenter for Velfærdsledelse. København?? (? Fra 2012 årsberetni ng) Overlap i institution er 13

14 Styrelser Ankestyrelsen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen Beskæftigelsesministeriet Klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet, behandler ca sager hvert år, og udarbejder også undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet. Understøtte et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked. Styrelsens vigtigste mål er at bidrage til at mennesker kommer i job. Bbidrage til at fastholde borgere med risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet og understøtte arbejdet med at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Træffer afgørelser i arbejdsskadesager. Arbejdsskadestyrelsen har også et center for private erstatningssager (Pkontoret), der behandler sager, hvor folk er kommet til skade i deres fritid. I Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring behandles klager over a- kassernes afgørelser om optagelse og medlemskab, ret til Ud over ledelse, direktion og administration som bor 1022 København K, har organisationen 5 hovedområder, som har placering i både København og Aalborg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er oprettet pr. 1. januar Den nye styrelse varetager alle de ansvarsområder, som tidligere har ligget hos Arbejdsmarkedsstyrels en og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Ikke fælles hjemmeside endnu => svært med organisationsdiagram København S og fire beskæftigelsesregioner i henholdsvis Hovedstaden og Sjælland (Roskilde), Syddanmark (Odense), Midtjylland (Århus) og Nordjylland (Aalborg). Under direktionen findes 6 centre med forskellige opgaver København Ø

15 Banedanmark Beredskabsstyrelsen Bygningsstyrelsen Transportministeriet Forsvarsministeri et Klima, Energi og Bygningsministeriet arbejdsløshedsdagpenge for lønmodtagere og selvstændige, efterløn, feriedagpenge m.m. Har ansvaret for, at vedligeholde, forny og udbygge jernbanen, så den hele tiden har en tilstand og kapacitet, som gør det muligt at køre tog i Danmark. - planlægge, drive, forny og vedligeholde statens jernbaneinfrastruktur - styre og overvåge trafikken på jernbanenettet - udarbejde de overordnede køreplaner for det statslige jernbanenet - tildele kapacitet til togoperatørerne - fastsætte og opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen. Udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. I den forbindelse løser styrelsen en række operative opgaver og myndighedsopgaver på beredskabsområdet. Har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til nogle af landets vigtigste statslige institutioner f.eks. universiteterne, politiet, domstolene og ministerierne. Udlejer statens kontorejendomme på markedsmæssige vilkår, mens universitetsbygninger udlejes på omkostningsbaseret basis. Bygningsstyrelsen indgår Under direktion, administration og sekretariat findes 8 områder. Hovedkontor 2100 København Ø. Hovedsæde i Birkerød, Kursuscenter i Snekkersten, teknisk skole i Tinglev, operative afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene, Allinge Under direktion findes administration og sekretariat plus 2 enheder som er funktionsopdelte Valby

16 desuden aftaler om lokaler hos private udlejere, og videreformidler disse til statens institutioner. Civilstyrelsen Justitsministeriet Sagsområder: - varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fondslovene - behandler sager om fri proces behandler sager om fri proces - ansvarlig for drift og udvikling af Retsinformations brugersystem og datafangstsystem Digitaliseringsstyrels en Finansministeriet Målet er et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Domstolsstyrelsen Justitsministeriet Administrere og udvikle Danmarks Domstole. Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen Styrelsen for Forskning on Innovation Klima-, Energi- og Bygningsministeri et Erhvervs- og Vækstministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet Opgaver vedrørende energiforsyning og forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2- udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for byggepolitik og understøtter et mere bæredygtigt byggeri mht. energiforbrug, materialer og økonomi. Arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologi er og internationalt samarbejde Arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af viden. Målet er at skabe stadig Flygtningenævnet, udlændingenævnet og erstatningsnævnet hører under civilstyrelsen København K Under direktion og sekretariatet er der 9 kontorer København K Ledes af en bestyrelse of en direktør. Herunder 5 centre med forskellige arbejdsområder København K Under direktionen findes administrationen og 5 områder København K Under direktion er der den uafhængige tilsynsmyndighed for teleområdet, og fire afdelinger. Hovedkontoret ligger i 2100 København Ø og lokal afdeling i 8600 Silkeborg Under direktionen og sekretariatet findes 9 kontorer København K 130 Ca. 150 Ca. 100 Ca herunder ca. 50 i Silkeborg

17 Fødevarestyrelsen Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bedre forudsætninger og rammer for forskning og innovation til gavn for samfundet. Tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold. Geodatastyrelsen Miljøministeriet Med digitaliseringen og geodata er vi med til at effektivisere den offentlige sektor på tværs. Og - også i samarbejde med mange private virksomheder - kan vi sikre hurtige og nemme anvendelser for borgerne. Nytænker danske steder digitalt. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet er blandt andet sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerklagenævnet, Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og Forbrugerombudsmanden. Håndhæver konkurrencelovgivningen. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, godkender større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne. Kulturstyrelsen Kulturministeriet Styrelsen udmønter regeringens kulturpolitik. Varetager administrationen af den lovgivning, der er henlagt. Administrerer tilskudsmidler. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afgangsprøver, test og kvalitetsudvikling, herunder arbejdet med de Hovedkontor i Glostrup ved København tager sig af udvikling, koordinering og regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet. Kødkontrollen holder til Vejle. Under direktion og sekretariat findes der 13 ansvarsområder København NV Under direktion, administration og sekretariat er der 11 centre med forskellige ansvarsområder. Kontor i 2500 Valby. Under direktion og sekretariat er der 11 faglige kontorer København V Under direktionen findes 3 centre opdelt efter funktioner København K 1000 eller flere Ca. 300 Ca. 250 Ca

OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER

OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER 1. Sammenfatning... 3 2. Balance, nærhed, faglighed og effektivitet... 11 2.1 Balance og udvikling i hele landet...

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Der er stadig styr på energien

Der er stadig styr på energien Der er stadig styr på energien Statens forbrug af varme, el og vand i 2004 Statusrapport Oktober 2005 Indhold 1. Forord... 3 2. Energi- og vandforbrug i statens institutioner... 4 2.1 Hovedtal... 4 2.2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 Miljøudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-05-2014 - Ændret titel og fremsendelsesskrivelse) MIU Alm.del Bilag 351 Offentligt en ere brug et Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 27. juni 2012 INDSÆT FOOTER: >VIS

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere