VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr

2 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber, helt eller delvist, som driver forsikringsvirksomhed i ind- og udland, eller anden virksomhed, der er tilladt i henhold til dansk eller udenlandsk lovgivning om finansiel virksomhed. Selskabet har hjemsted i Ballerup kommune. 3 Selskabets kapital og aktier 4 Selskabets kapital er kr. fordelt på aktier á 25 kr. og er fuldt indbetalt. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne er navneaktier og skal være noteret i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, cvr-nr Aktierne udstedes gennem en værdipapircentral. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til denne værdipapircentral efter de herom gældende regler. 2

3 7 Udbytte på selskabets aktier udbetales gennem værdipapircentralen, jf. 6, efter de herom fastsatte regler. Bestyrelsen er bemyndiget til i overensstemmelse med selskabslovens regler at udlodde ekstraordinært udbytte. Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK , jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 18. april Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK , jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 18. april Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. 9 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 18. april 2018 en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt kr De nye aktier tilbydes medarbejderne i selskabet og efter bestyrelsens beslutning medarbejdere i alle eller enkelte datterselskaber uden fortegningsret for de øvrige aktionærer. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen. 10 De nye aktier, der udstedes i henhold til 8 og 9, udstedes som navneaktier. Aktierne skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde nogen begrænsninger i deres omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvis. 3

4 De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser. Generalforsamlingen 11 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den afholdes i Ballerup kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden. 12 Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordinær. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger før og senest 3 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside, samt ved skriftlig indkaldelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted, samt dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Skal der behandles forslag af den art, der er nævnt i selskabslovens 96, stk. 2, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når det bestemmes af bestyrelsen eller af revisor, samt efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Sådan anmodning skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af bestemt angivne forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt. 13 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærer kan sende skriftlige spørgsmål om selskabets forhold til besvarelse i forbindelse med generalforsamlingen. Spørgsmålene sendes til selskabet tidligst 3 måneder før og senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. 4

5 14 Senest 8 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling skal selskabet offentliggøre datoen for afholdelse af generalforsamlingen, samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen, jf. 13, stk. 1. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal selskabet gøre de oplysninger som følger af selskabslovens 99, tilgængelige på selskabets hjemmeside. 15 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. 16 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6) Valg af revisor. 7) Eventuelt. Møderet og stemmeret 17 En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen). Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som end- 5

6 nu ikke er indført i ejerbogen. En aktionærs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver én stemme. Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger. Stemmeretten kan udøves ved en fuldmægtig, der foreviser adgangskort og en skriftlig og dateret fuldmagt. Hvis fuldmagt gives til bestyrelsen, kan fuldmagt ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stemmeretten kan udnyttes ved afgivelse af brevstemme, som skal være selskabet i hænde senest kl. 16 dagen før generalforsamlingens afholdelse. 18 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller i nærværende vedtægter. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre selskabsloven bestemmer andet. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en generalforsamlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og gøres tilgængelig for selskabets aktionærer senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Resultatet af afstemningerne offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. 19 Så længe TryghedsGruppen smba ejer mere end 50 % af aktiekapitalen, vælges bestyrelsen således: - 4 medlemmer vælges blandt medlemmerne af TryghedsGruppen smba s bestyrelse, herunder formanden for TryghedsGruppen smba s bestyrelse. - De resterende 4 medlemmer vælges blandt kandidater, der ikke samtidig er medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktionen i TryghedsGruppen smba, eller ikke har et erhvervsmæssigt eller andet professionelt forhold til TryghedsGruppen smba eller ikke har familiemæssige relationer til førnævnte personer. Beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem eller en bestyrelseskandidat opfylder betingelsen i denne 19 stk. 2, skal afgøres af bestyrelsen. 6

7 Genvalg kan finde sted. Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde med afslutningen af den ordinære generalforsamling, som finder sted året efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. Et bestyrelsesmedlem skal endvidere fratræde, hvis den pågældende i alt har fungeret som bestyrelsesmedlem i 9 år. Hvis den 9-årige funktionsperiode ikke udløber på en ordinær generalforsamling, fratræder bestyrelsesmedlemmet dog senest på den førstkommende ordinære generalforsamling derefter. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer udpeger medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber 4 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter for disse for ét år af gangen i henhold til særlig aftale herom med personaleforeningerne i Tryg Forsikring A/S. Hvis medarbejderne i selskabet og dets danske datterselskaber træffer beslutning om valg af selskabs- og/eller koncernrepræsentation i selskabet efter lovgivningens regler, eller hvis den i 19, stk. 5 nævnte aftale opsiges af en af parterne, bortfalder medarbejdernes udpegningsret i henhold til 19, stk. 5. Så længe TryghedsGruppen smba ejer mere end 50 % af aktiekapitalen, er den til enhver tid siddende bestyrelsesformand for TryghedsGruppen smba bestyrelsesformand for selskabet. Bestyrelsen vælger en næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens - eller i formandens forfald næstformandens - stemme afgørende. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen nedsætter et revisionsudvalg og kan i øvrigt nedsætte bestyrelsesudvalg til forberedelse af bestyrelsens beslutninger. Direktionen 20 Bestyrelsen ansætter en direktion, der består af 2-6 medlemmer og udpeger en administrerende direktør. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for direktionen. 7

8 Incitamentsaflønning 21 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling den 3. og kan findes på selskabets hjemmeside. Tegningsforhold 22 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet kan endvidere tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Revision 23 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabsår 24 Offentliggørelse 25 Selskabets vedtægter samt seneste godkendte årsrapport er tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside. Kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til selskabets kontor. --o0o-- Som vedtaget på konstituerende generalforsamling den 28. januar 2002 og som ændret den 28. juni 2002, den 30. september 2002, den 9. oktober 2002, den 3. december 2002, den 31. juli 2003, 8

9 den 21. januar 2004, den 26. april 2004, den 8. juni 2004, den 6. oktober 2004, den 7. april 2005, den 21. september 2005, den 30. marts 2006, den 28. marts 2007,den 3. april 2008, den 22. april 2009, den 17. august 2009, den 15. april 2010, den 14. april 2011, den 14. juni 2011, den 18. april 2013 og den 3.. Som dirigent: 9

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere