Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer"

Transkript

1 Indledning Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta... 1 Forbehold for beløb, der indsættes på kontoen... 2 Udenlandske retsregler mv Investorgarantiordning... 2 Bankens erstatningsansvar... 2 Erstatningsansvar vedr. værdipapirer registreret i Værdipapircentralen... 2 Nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud... 2 Nytegning og fondsaktier... 3 Konvertible obligationer... 3 Købstilbud Registrering af værdipapirer i en værdipapircentral... 3 Til- og fravalg af VP-meddelelser... 3 Renter og udbytte mv... 3 Reduktion af udbytteskat for VP registrerede værdipapirer... 4 Navnenotering af værdipapirer... 4 Rettigheder over værdipapirer... 4 Anmeldelser af rettigheder... 4 Dokumentation for anmeldelse... 4 Registrering af rettigheder... 4 Meddelelse om det registrerede... 4 Klageadgang Udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral... 5 Renter og udbytte mv... 5 Udenlandsk udbytteskat... 5 Nytegning og udbytteaktier mv Danske værdipapirer ej registreret i en værdipapircentral... 5 Obligationer... 5 Præmieobligationer... 5 Aktier mv... 5 Navnenotering... 5 Pantebreve og lign Ændringer... 5

2 Indledning Vilkårene for depoter i Sydbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem dig og banken. Desuden gælder bankens almindelige forretningsbetingelser. 1. Generelt Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal banken have oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nr./aktuelt udenlandsk skattenr. og det skattemæssige tilhørsforhold. Oplysningerne skal dokumenteres. Banken skal desuden have din underskrift samt underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Er kunden en forening, fond o.l., skal der forevises dokumentation i form af vedtægter mv. Når du opretter et depot, er det en betingelse, at der tilknyttes en konto i banken, hvor renter, udtrækning og udbytte mv. kan indsættes, og depotgebyr samt andre omkostninger kan hæves. Indlevering og opbevaring Når du indleverer eller overfører værdipapirer til opbevaring i et depot, kontrollerer banken ikke dispositionsretten eller ejerforholdet. Banken kontrollerer heller ikke ægtheden af fysiske danske eller udenlandske værdipapirer. Fysiske værdipapirer opbevares og administreres ikke i de afdelinger, hvor de er indleveret. Derfor må der påregnes nogle dages ekspeditionstid, såfremt værdipapirerne ønskes udleveret. Skal depotet indeholde værdipapirer, der er registreret i en værdipapircentral, vil depotet automatisk få tilknyttet en konto i Værdipapircentralen (en VP-konto). Udenlandske værdipapirer modtages kun, såfremt de kan opbevares og administreres hos bankens udenlandske forretningsforbindelse. På anmodning vil banken oplyse, hvilken depotbank der benyttes til opbevaring af værdipapirerne. Samledepot Banken kan i henhold til Lov om finansiel virksomhed og efter samtykke fra dig opbevare dine værdipapirer i et samledepot i Sydbank, Værdipapircentralen, andre pengeinstitutter, herunder udenlandske eller ved anden depotbank. Opbevaringen sker i bankens navn eller i en forretningsforbindelses navn. Opbevaring i et samledepot betyder, at flere kunders værdipapirer opbevares i samme depot, og medfører, at du ikke kan udnytte individuelle rettigheder som f.eks. deltagelse i generalforsamlinger eller udøvelse af stemmeret. På samledepotet er det noteret, at værdipapirerne i depotet tilhører bankens kunder. Banken fører et register over den enkelte kundes ejerforhold til de registrerede værdipapirer og kan kun disponere over dine værdipapirer i henhold til dine instruktioner. Udenlandske værdipapirer opbevares i samledepot i udlandet eller hos depotbank i Danmark, medmindre andet er aftalt. Når forhold i det enkelte land gør det nødvendigt, kan der være tale om opbevaring i individuelt depot i stedet for i samledepot. Med mindre der forinden er opstået tvist om din ejendomsret, kan du på grundlag af bankens registreringer om ejerforholdet i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs eller lignende, udtage dine værdipapirer af samledepotet. Kommer bankens udenlandske forretningsforbindelse under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har banken krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på dine vegne. Har banken valgt den udenlandske bank, påtager banken sig ansvaret for denne banks soliditet. Endvidere påtager banken sig ansvaret for fejl, hvis den udenlandske bank erkender en sådan fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er banken uden ansvar. Årsudskrift Hvert år i januar måned sender banken en udskrift, der viser, hvilke værdipapirer der var registreret i depotet den 31. december det foregående år. Indberetning til skattemyndighederne Banken videregiver de oplysninger, som skattemyndighederne, både danske og udenlandske, er berettiget til. Depotgebyr Banken beregner gebyrer for opbevaring og registrering af værdipapirer i depot og for de ydelser og den administration, der knytter sig hertil. Oplysninger om gebyrer mv. fremgår af bankens prisliste, der kan rekvireres ved henvendelse til banken samt på hjemmesiden Veksling af valuta Med mindre andet er aftalt, vil afkast, gebyrer mv. på værdipapirer, som opbevares i depotet, blive bogført på den ønskede afkastkonto og i den valuta, som kontoen er lydende på. Skal der i forbindelse med bogføringen af afkastet ske en valutaveksling, vil dette ske efter gældende afregningsvilkår for valutahandel i Sydbank. Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer 1

3 Valutakursen fastsættes normalt 2 dage, før beløbet indsættes eller hæves på din konto. Når du køber valuta, beregner banken et tillæg til valutakursen, og når du sælger valuta, beregner banken et fradrag i valutakursen. Forbehold for beløb, der indsættes på kontoen Når banken i forbindelse med opbevaring og administration af værdipapirer indsætter beløb på den tilknyttede konto, sker det med forbehold for, at banken faktisk modtager beløbet fra udstederen af værdipapiret. Modtager banken ikke beløbet fra udsteder af værdipapiret, er banken berettiget til at tilbageføre dette, uanset om du har modtaget meddelelse om indsættelsen. Udenlandske retsregler mv. Hvis du opbevarer udenlandske værdipapirer i et depot, er du ligesom banken underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder i værdipapirudstederens hjemland og i de benyttede forretningsforbindelsers hjemlande. Dette kan indebære, at der vil være oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om dit navn, adresse, beholdningens størrelse, sammensætning og afkast, hvis det pågældende lands lovgivning kræver det. Du er ligesom banken underlagt de benyttede forretningsforbindelsers forretningsvilkår og betingelser. Hvis dine værdipapirer opbevares i depot, som er underlagt retsreglerne i et land uden for Den Europæiske Union, eller uden for et land Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, kan dine rettigheder i forbindelse med disse værdipapirer eller midler variere som følge heraf. Investorgarantiordning Hvis banken ikke kan tilbagelevere dine opbevarede værdipapirer, dækker Garantifonden for indskydere og investorer for et tab på indtil euro. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot- eller kontohaver, vil dække et samledepot som helhed og ikke de enkelte ejere registreret i banken. Den enkelte kunde kan derimod være omfattet af den danske garantiordning for indskydere og investorer, ifølge Lov om en garantifond for indskydere og investorer. De nærmere regler kan fås i banken eller ses på Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser ikke opfylder aftalte forpligtelser. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere erstatningsansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltnings-akter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk herunder computervirus og hacking. strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Erstatningsansvar vedr. værdipapirer registreret i Værdipapircentralen Tab, der opstår som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder hos banken eller i Værdipapircentralen, er omfattet af de danske erstatningsregler i Lov om værdipapirhandel, og banken henholdsvis Værdipapircentralen er erstatningspligtig for tab, der skyldes sådanne fejl, selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis du forsætligt eller uagtsomt har medvirket til fejlen. Opbevares værdipapirer i et samledepot i Værdipapircentralen, gælder erstatningsbegrænsningen i Lov om værdipapirhandel for tab som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder for samledepotet som helhed. Dette betyder, at erstatningsgrænsen for de enkelte kunder, der har værdipapirer i samledepotet, kan nedsættes i forhold til samledepotets størrelse. Udenlandske værdipapirer, der ikke er udstedt i Værdipapircentralen, men overført til denne fra en udenlandsk værdipapircentral, er underlagt den udenlandske værdipapircentrals erstatningsregler i tilfælde af, at du lider tab som følge af registreringsfejl eller lignende i den udenlandske værdipapircentral. Nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud Følgende er gældende for danske aktier og obligationer, uanset om de er registreret i en dansk værdipapircentral eller ej. Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer 2

4 Nytegning og fondsaktier Hvis banken via Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser bliver opmærksom på indbydelse til nytegning af aktier/obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer/obligationsejere, eller hvis der på samme måde offentliggøres, at der udstedes fondsaktier, underretter banken ved almindeligt brev dig om det, og om hvornår de nye aktier/obligationer er til rådighed. Banken underretter dog kun, hvis de oplyste frister gør det muligt. Underretningen er kun en information og indeholder ikke nogen anbefaling fra banken. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke påregne, at banken sender en meddelelse herom. I brevet vil der være fastsat en frist for, hvornår banken senest skal have instruktion, om du ønsker at nytegne aktier/obligationer eller hjemtage fondsaktier sælge tegningsretter eller fondsaktieretter købe eller sælge supplerende/overskydende tegnings- eller fondsaktieretter. Hvis banken ikke inden den angivne frist har modtaget instruktioner, eller du ikke har stillet de nødvendige midler til rådighed er banken berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge tegningsretter. Ubenyttede tegningsretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, slettes automatisk uden meddelelse efter tegningsperiodens udløb. vil banken hjemtage flest mulige fondsaktier og sælge eventuelle overskydende fonds-aktieretter for din regning. Ubenyttede fondsaktieretter, der er registreret i en dansk værdipapircentral, kan slettes uden meddelelse, når tidsfristen i Aktieselskabsloven er overholdt. Banken påtager sig intet ansvar for, at et eventuelt salg gennemføres. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end salgsomkostningerne, kan banken undlade at sælge tegningsretterne. Konvertible obligationer Når det offentliggøres i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsaviser, at konvertering af konvertible obligationer kan foretages, giver banken ved almindeligt brev besked til dig, hvis konverteringsfristen gør det muligt. Beskeden er kun en information og indeholder ingen anbefaling. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke påregne, at banken sender en meddelelse om konverteringen. I brevet er der angivet frist for, hvornår banken skal have instruktioner, om du ønsker: konvertering til aktier de konvertible obligationer indkasseret ved forfald. Modtager banken ikke instruktioner inden fristens udløb, er banken berettiget til for din regning og risiko at vælge den mulighed, der efter bankens skøn er mest fordelagtig for dig. Købstilbud Hvis et fremsat købstilbud offentliggøres i Statstidende eller landsdækkende hverdagsaviser, giver banken ved almindeligt brev besked herom til berørte kunder, såfremt tidsfristen gør det muligt. Beskeden er kun en orientering om købstilbuddet, eventuelt vedlagt købstilbuddet, og indeholder ingen anbefaling. Banken påtager sig intet ansvar, hvis du ikke benytter dig af købstilbuddet. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen, kan du ikke påregne, at banken sender en meddelelse om købstilbuddet. 2. Registrering af værdipapirer i en værdipapircentral Fondsaktiver omsættelige papirløse værdipapirer skal registreres i en værdipapircentral, der tillige noterer rettigheder over fondsaktiverne. Registreringen sker på en VP-konto i en værdipapircentral. Sydbank fører denne konto på vegne af dig. Værdipapircentralen fastsætter regler for, hvilke værdipapirer der kan optages til registrering som fondsaktiver. Reglerne skal godkendes af Finanstilsynet. Regler om Værdipapircentralen fremgår af Lov om værdipapirhandel med tilhørende bekendtgørelser. Du kan læse mere om regler på Værdipapircentralens hjemmeside Til- og fravalg af VP-meddelelser I henhold til Lov om værdipapirhandel har kontohaver og rettighedshaver mulighed for at fravælge langt de fleste meddelelser, som normalt udsendes fra Værdipapircentralen. Banken har som standard valgt de meddelelser, som indeholder informationer, som du ikke modtager på anden vis. Du har som depothaver eller rettighedshaver mulighed for at ændre de standardvalg, som banken har foretaget. Du kan helt generelt foretage til- eller fravalg af VPmeddelelser efter eget ønske, dog inden for lovens rammer. Som et alternativ til meddelelserne fra Værdipapircentralen kan du vælge at modtage en periodisk oversigt, der viser beholdningsbevægelser i depotet for en nærmere aftalt periode. Renter og udbytte mv. Renter og udtrukne beløb indsættes på kontoen på forfaldsdagen. Udbytte af aktier og investeringsbeviser bliver med fradrag af udbytteskat efter gældende regler indsat på kontoen 4. bankdag efter, at udbyttet er vedtaget på generalforsamlingen eller af selskabets/foreningens bestyrelse. Udbytte af fysiske danske aktier indsættes på kontoen snarest muligt efter, at banken har fået kendskab til udbyttebetalingen. Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer 3

5 Såfremt det udloddende selskab/forening udbetaler udbyttet i en valuta forskellig fra danske kroner, er der typisk mere end 4 bankdage mellem vedtagelsen af udbyttet og datoen for, at beløbet indsættes på kontoen. Reduktion af udbytteskat for VP registrerede værdipapirer For kunder, der er skattepligtige i Danmark, sker der automatisk en reduktion af udbytteskatten på aktier og investeringsbeviser, som er registreret i Værdipapircentralen. For udenlandske personer, der ikke er bosat i Danmark, og som ejer danske VP-registrerede aktier og investeringsbeviser, kan der indgås aftale om reduktion af udbytteskatten. Navnenotering af værdipapirer Danske obligationer kan ikke noteres på navn. Et selskab eller en investeringsforening kan i sine vedtægter bestemme, at aktier eller investeringsbeviser skal udstedes som navnepapirer eller ihændehaverpapirer. Navnepapirer vil altid blive noteret på depothavers navn, medmindre du udtrykkelig ønsker ihændehaverpapirer. De fleste selskaber/investeringsforeninger har en bestemmelse i deres vedtægter om, at aktionærer skal have aktier/investeringsbeviser noteret på navn i et nærmere fastlagt tidsrum for at kunne opnå stemmeret på en generalforsamling. Du kan som alternativ lade dine aktier/investeringsbeviser notere i en tredjepersons navn ved brug af et såkaldt aktiebogsnavn. Hvis du gør brug af muligheden for at anvende et aktiebogsnavn i depotet, vil det gælde for alle navnenoterede aktier i depotet. Det vil være aktiebogsnavnet, der bliver noteret i selskabets aktiebog, og alle meddelelser, der udsendes fra selskabet, vil blive sendt til aktiebogsnavnet. Det samme vil gælde for adgangskort og stemmesedler til selskabets generalforsamlinger. Uanset bestemmelserne i selskabets vedtægter kan du jf. Bekendtgørelse om registrering i en værdipapircentral selv bestemme, om aktier/investeringsbeviser skal noteres på navn eller ej. I forbindelse med salg af navnenoterede aktier og investeringsbeviser vil de automatisk blive afnoteret i selskabets aktiebog. Udenlandske obligationer, aktier og investeringsbeviser kan ikke navnenoteres, selv om det eventuelt er muligt i udsteders hjemland. Anmeldelser af rettigheder Anmeldelser om registrering af rettigheder på en VPkonto skal som minimum indeholde oplysninger om: rettighedshavers navn og adresse samt CPR- /CVRnr., hvis dette haves de fondsaktiver, som anmeldelsen angår det kontoførende institut rettighedens art den eller de til hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning. Anmeldelser skal ske skriftligt og kan ikke ske ved telefon, telefax, telex, telegram, eller andre elektroniske kommunikationsmidler, medmindre der er truffet særlig aftale om det med banken. Anmeldelser kan ske til en af Sydbanks afdelinger i den sædvanlige åbningstid for den depotførende afdeling. Du kan kræve at få en skriftlig bekræftelse for modtagelsen af anmeldelsen og tidspunktet for modtagelsen. Dokumentation for anmeldelse I forbindelse med anmeldelse til registrering af rettigheder over værdipapirer kan banken kræve dokumentation for, at anmeldelsen kommer fra rette vedkommende det anmeldte kan registreres rettigheden består. I øvrigt kan banken kræve de oplysninger og dokumentation, som banken skønner er nødvendige, før registreringen kan ske. Registrering af rettigheder Når banken modtager en anmeldelse, foretages en prøvelse for at afgøre, om anmeldelsen kan registreres eller ej. Foreligger de nødvendige oplysninger ikke, eller er grundlaget for registrering af rettigheden ikke til stede, vil banken afvise anmeldelsen. Anmelder vil modtage begrundelse for afvisningen samt oplysninger om mulighed for at klage. Angår anmeldelse af rettighed kun en del af de i depotet registrerede værdipapirer, vil disse blive overført til et nyt depot. Rettigheden vil så blive registreret på det nye depot. Når banken indrapporterer en anmeldelse om registrering af en rettighed til endelig prøvelse og registrering i en værdipapircentral, får registreringen retsvirkning fra det tidspunkt, hvor den endelige prøvelse i Værdipapircentralen foretages. Meddelelse om det registrerede Ved enhver registrering, ændring eller sletning af rettigheder over et fondsaktiv, samt ved ændring af kontoførende institut, kan Værdipapircentralen sende meddelelse herom til dig og andre berettigede. Rettigheder over værdipapirer I henhold til Lov om værdipapirhandel skal samtlige rettigheder over fondsaktiver registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe i god tro. Disse rettigheder er f.eks. ejendomsret, pant eller udlæg. Klageadgang Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over fondsaktiver registreret i en værdipapircentral skal skriftligt indgives til Klagenævnet for værdipapircentraler, Helgeshøj Alle 61, 2630 Tåstrup. Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer 4

6 Der skal betales et klagegebyr, og klagen skal være indgivet senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket, eller senest 6 uger efter, at Sydbank har afvist eller undladt at registrere anmeldelsen. 3. Udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral Renter og udbytte mv. Modtagne renter, udbytter mv. for udenlandske værdipapirer fra udenlandske værdipapircentraler eller udenlandske depotbanker, indsættes efter eventuel omveksling snarest muligt på kontoen. I mange lande bliver der ifølge landets lovgivning tilbageholdt skat af både renter og aktieudbytte, og derfor kan det beløb, som banken modtager fra udlandet være et nettobeløb. Tilbagesøgning af udenlandsk rente- og udbytteskat bliver kun foretaget, hvis du har indgået en særskilt aftale med banken om det. Udenlandsk udbytteskat Ved udlodning af udbytte bliver der tilbageholdt udbytteskat i overensstemmelse med de skatteregler og satser, der er gældende i de enkelte selskabers hjemlande. Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med en række lande, som gør, at skatten på udbyttet kan reduceres til en lavere sats. I de lande, hvor skattereduktionen ikke sker automatisk, er det muligt at få refunderet hele eller dele af skatten. Sydbank sørger for, at du får reduktion, hvor dette er muligt. I de lande, hvor skatten skal hjemsøges, kan du lave en aftale med Sydbank om refusion af udbytteskat. Nytegning og udbytteaktier mv. Modtager banken oplysninger fra sin udenlandske forretningsforbindelse om nytegning af aktier eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer, warrants og udstedelse af fondsaktier, videregives meddelelsen til dig, såfremt tegningsfristen gør det muligt. Meddelelsen er kun en orientering og ingen anbefaling. Emissioner herunder bogføring af provenu mv. sker først, når afregningsbeløbet er stillet til bankens rådighed. Banken udsender ikke meddelelser om ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller ekstraordinære meddelelser om udenlandske selskaber. 4. Danske værdipapirer ej registreret i en værdipapircentral Hvis der foreligger en aftale, vil udtrukne, opsagte obligationer og rentekuponer blive indkasseret, når de forfalder, og beløbene indsat på kontoen. Præmieobligationer Banken kontrollerer præmieobligationer for gevinster, jf. de officielle trækningslister. Gevinster indkasseres, og beløbet fratrukket eventuel afgift indsættes på kontoen, samtidigt med at du modtager meddelelse herom. Forfalder præmieobligationerne i sin helhed, vil banken indkassere beløbet, og du modtager en meddelelse om, at præmieobligationerne er udtaget af depotet, og beløbet indsat på kontoen. Aktier mv. Banken indkasserer udbytter fra deponerede aktier mv., hvis der er indgået aftale med dig herom, og beløbet indsættes på kontoen, samtidig med at du modtager meddelelse herom. Navnenotering Banken påtager sig såfremt det er muligt at få værdipapirer noteret på navn eller ihændehaver, hvis der træffes særskilt aftale herom med banken. Pantebreve og lign. For pantebreve, gældsbreve og lignende påtager banken sig medmindre andet er aftalt at: underrette debitor om deponeringen modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på din konto. Banken er på depothavers vegne tilmeldt Pengeinstitutternes Betalings- Systemer som kreditor. Pantebrevsydelser mv., som betales gennem dette system, er undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler. Disse regler udleveres på forlangende til dig underrette dig, når ydelser er betalt modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende samt underrette dig herom. Sådanne beløb modtages med forbehold af din godkendelse og uden ansvar for banken sende påkravsmeddelelse i henhold til Tinglysningsloven udfærdige pligtige rykningspåtegninger på pantebreve. Banken kan kræve et gebyr herfor. Ændringer Banken er berettiget til med en måneds varsel at ændre disse vilkår Obligationer Banken efterser ikke obligationer for udtrækning eller opsigelse, medmindre andet er aftalt med dig. Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer 5

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere