over-danmark og under-danmark? ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "over-danmark og under-danmark? ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab"

Transkript

1

2 over-danmark og under-danmark? ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab

3 MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens forskningsresultater publiceres i en række bøger, som udgives på Aarhus Universitetsforlag,og i en skriftserie,som udgives af Magtudredningen. Lise Togeby (formand) Jørgen Goul Andersen Torben Beck Jørgensen Peter Munk Christiansen Signild Vallgårda

4 Jørgen Goul Andersen OVER- DANMARK OG UNDER- DANMARK? ULIGHED, VELFÆRDSSTAT OG POLITISK MEDBORGERSKAB AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

5 Over-Danmark og under-danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab er sat med Bembo og trykt hos Narayana Press, Gylling Magtudredningen, forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2004 Tilrettelægning: Kitte Fennestad Omslag: Kitte Fennestad med foto af Christian Ringbæk ISBN Aarhus Universitetsforlag Langelandsgade Århus N Fax

6 FORORD Det har ikke altid været let at skrive denne bog.ikke fordi der skulle kombineres ret forskellige sæt af data.men på grund af resultaterne.der var ikke så stor ulighed som forventet.det værste for en samfundsforsker er ikke problemunderskuddet, men derimod at der ikke er så megen variation at berette om. Hvis alle deltog nøjagtig lige meget i politik, ville det være tæt på et demokratisk ideal og en sensation men svært at skrive om.for det er nu engang forskelle eller variation, forskningen typisk er optaget af at forklare. Så tæt på demokratiske idealer er resultaterne dog langtfra.bogen skal heller ikke læses som et dementi af, at der er betydelige uligheds- og fattigdomsproblemer i samfundet. Bogens emne er imidlertid ikke minoritetsproblemer,men de bredere uligheds- og marginaliseringsprocesser, der forbindes med globaliseringen og videnssamfundet,og som berører store samfundsgrupper og generelt gør ulighederne i samfundet større. Mao. de processer, der fra tid til anden har skabt diskussioner om samfundets opsplitning i et over-danmark og et under-danmark. Sådanne tendenser kan påvises, men man skal lede efter dem. Egentlig er det ikke så overraskende. Det svarer til,hvad man skulle forvente ud fra den internationale litteratur om økonomisk ulighed,ulighed i politisk deltagelse og betingelserne for at mindske dem.derfor er bogen også blevet til en bog om,hvilke institutioner, der sikrer mod ulighed,fattigdom,marginalisering og politisk afmagt. Desuden vurderes det, hvor fremtidssikrede sådanne institutioner er. Da bogens forfatter for knap 20 år siden medvirkede til en fremtidsstudie af Danmark frem mod år 2000, var den lidt tamme vurdering,at de sociale modsætninger og konflikter egentlig ikke så ud til at skulle skærpes. En tilsvarende vurdering i dag er mere forbeholden. Ikke fordi globaliseringen og videnssamfundet peger mod større ulighed. Men fordi de politiske og politisk-institutionelle forudsætninger for ligheden kan være mere skrøbelige.

7 Lise Togeby og Peter Munk Christiansen har gennemlæst manuskriptet og skal have tak for mange gode kommentarer. Sanne Lund Clement har ydet en krævende indsats i forbindelse med dataindsamlingen og håndteringen af projektets data, der voldte mere end almindelige kvaler, men lykkedes til sidst. Endelig også en meget stor tak til Annette Andersen for opsætning af manuskriptet. Århus,august 2003 Jørgen Goul Andersen

8 INDHOLD KAPITEL 1 Ulighed og medborgerskab i informationssamfundet 11 informationssamfund, globalise ring og økonomisk ulighed 12 uddanne lse, værdier og afmagt 17 marg i nalise ring og ve lfærd 19 medborge r skab sper spek t ivet 2 0 unde r søgelse ns data 22 DEL I Marked, velfærdsstat og økonomisk ulighed. Drivkræfter og effekter KAPITEL 2 Indkomstulighed,fattigdom og omfordeling 24 indkomstulighede n i komparativt pe r spe ktiv 2 6 hvorfor e r indkomstulighede n i danmark steget side n 19 94? 30 re lativ fattigdom i danmark ove r tid og i komparativt pe r spe ktiv 35 indtægtsmobilitet, ulighed og fattigdom 38 ve lfærdsstat og omfordel i ng 4 1 uddannel sesmæ s sig polarise ring? 50 konklusion 54 KAPITEL 3 Velfærdsmodeller og økonomiske vs.politiske determinanter for ulighed 60 for ske llige ve lfærdsmode lle r og de re s omfordelende e ffekte r 61 økonomisk pre s på de n danske ve lfærdsstat? 70 ve lfærdsstate ns legitimitet 82 lighede ns lykke lige øjeblik? 84 7

9 KAPITEL 4 Indkomstulighed,påvirkningsmuligheder og social kapital 87 hvor stor ulighed i politisk de ltagelse: udvalgte aspe kte r 89 økonomisk ulighed og politisk de ltagelse 92 sammenfatning 98 DEL II Uddannelse og politisk polarisering? KAPITEL 5 Uddannelse,magt og afmagt 104 ny arbejdsorganise ring 105 digitalt ske l? 108 politisk e ngagement og op levede påvirkningsmulighede r 113 lighed og påvirkningsmulighede r på institutionsniveau 125 europæise ring og politisk ulighed 128 konklusion 132 KAPITEL 6 Nye politiske skillelinjer:værdipolitik eller marginalisering? 135 nye skille linjer i dansk politik 137 hvad bestemmer holdningerne på de nye konf liktdimensione r? 144 struktur i holdninger : et afmagtssy ndrom? eu-ske psis og sy n p å i ndvandrere: alligeve l en sammenhæng? 152 andre margi nali serings sym p tome r? 1 57 konklusion 161 DEL III Marginalisering og medborgerskab KAPITEL 7 Marginalisering på arbejdsmarkedet og social marginalisering 169 margi nali sering og m e dborge r skab teoreti ske per spek tive r 170 færre le dige men mere marg inalise re de? 176 sociale netværk og se lvtillid 179 hvordan op lever de le dige se lv problemerne? 191 de økonomi ske p roblem e r 193 hvad er værst: mangle nde arbejde, økonomisk utryghed e lle r dårligt helbre d? 197 en note om de s oci alt udstødte 204 konklusion 206 8

10 KAPITEL 8 Marginalisering og deltagelse 209 de ltagelse i fritidsaktiviteter 210 f oren i ngsak t ivi tet 2 18 det danske system for arbejdsløshedsfor sikring og de le diges faglige de ltagelse 226 politisk involve ring og e ffektivitetsføle lse 229 politisk de ltagelse 234 konklusion 237 KAPITEL 9 Marginalisering og fællesskab 241 margi nali sering og m e dborge rnes orie ntering t i l hinande n 241 egen rolleopfatte lse 253 politisk mistillid 255 marg inalise ring og medborge r skab 2 61 KAPITEL 10 Konklusion 263 de n økonomiske ulighed 265 ulighede n mellem uddanne lse sgruppe r 266 marg inalise ring på arbejdsmarke det 268 Appendiks A 269 Appendiks B 273 Litteratur 276 9

11 kapite l 1 ULIGHED OG MEDBORGERSKAB I INFORMATIONSSAMFUNDET Et af demokratiets grundprincipper er, at alle borgere er ligeværdige, og at alle skal have lige muligheder for at gøre sig gældende og blive hørt.det forudsætter naturligvis formelt lige politiske rettigheder så som lige og almindelig valgret,ytringsfrihed og lighed for loven,men det forudsætter også som minimum en vis grad af lighed i ressourcer for deltagelse,herunder økonomiske og vidensmæssige ressourcer (Verba,2001).Derfor har social og økonomisk ulighed og sammenhængen mellem ulighed og politiske indflydelsesmuligheder altid været nøglespørgsmål i analyser af politisk deltagelse og demokrati (Verba & Nie, 1972; Martinussen, 1973;Verba, Nie & Kim, 1978; Schlozman &Verba, 1979; Hernes & Martinussen, 1980; Petersson, Westholm & Blomberg, 1989; Parry, Moyser & Day, 1992;Andersen et al., 1993;Verba,Schlozman & Brady, 1995). Hovedtendensen i de første tre fjerdedele af det 20. århundrede gik mod større lighed og styrkelse af sociale rettigheder. I årene frem til begyndelsen af 1970 erne vænnede man sig til at se fuld beskæftigelse og stigende social mobilitet næsten som en naturtilstand.den dominerende antagelse var, at uligheden blev mindre i takt med industrisamfundets udvikling (Bell, 1960; Lipset, 1960;Wilensky, 1975).Men siden er tendensen til økonomisk udligning i de fleste lande vendt,ikke mindst i USA.Det traditionelle industrisamfund er gået på hæld og er afløst af et post-industrielt informationssamfund, hvor vidensressourcer synes at få stadig større betydning. Samtidig betyder globaliseringen stigende international afhængighed,stigende international konkurrence og stigende indvandring. Denne udvikling antages ofte at sætte ligheden under pres.det har øget frygten for social polarisering og stigende ulighed i demokratiske indflydelsesmuligheder, måske ligefrem en opsplitning i et over-danmark og et under-danmark.denne bekymring retter sig ikke kun mod traditionelle økonomiske uligheder, men også mod nye skel mellem højt- og lavtuddannede, samt mellem de, der er i arbejde, og de, der er marginaliserede på 11

12 arbejdsmarkedet. 1 Men hvordan er det gået med den økonomiske ulighed i Danmark, og hvordan er udsigterne, når det gælder velfærdsstatens mulighed for også fremover at begrænse uligheden? Er der stigende polarisering mellem højt- og lavtuddannede? Føler de lavtuddannede sig truede eller marginaliserede og ude af stand til at påvirke samfundsudviklingen? Hvor marginaliserede er de ledige og andre grupper uden for arbejdsmarkedet som medborgere? Det er emnerne for denne bog,der retter særlig fokus mod de grupper, der ofte fremhæves som de mest udsatte i en vidensintensiv, globaliseret økonomi:de lavtuddannede og de marginaliserede på arbejdsmarkedet. Forestillingen om,at ligheden er under pres,optræder som antydet i tre hovedvarianter,som danner baggrund for bogens opdeling i tre dele.nogle hæfter sig først og fremmest ved tendenser til stigende økonomisk ulighed i samfundet.det er emnet for del I,der ud over at beskrive udviklingen i uligheden på basis af sekundærmateriale ser nærmere på omfordelingsmekanismerne i velfærdsstaten og muligheden for at opretholde disse, samt på sammenhængen mellem økonomisk ulighed og politisk deltagelse. Del II beskæftiger sig med de uddannelsesmæssige skel, først og fremmest med spørgsmålet,om de lavtuddannede føler sig i stand til at overskue og påvirke politikken i et mere komplekst og krævende, højteknologisk samfund,samt med spørgsmålet om nye politiske skillelinjer og deres fortolkning.atter andre har først og fremmest peget på marginaliserings- og udstødningsproblemer på arbejdsmarkedet som en ny type ulighed,der truer med at sætte store grupper uden for samfundet som en slags andenrangsborgere. Her drejer det sig ikke mindst om at være en aktiv del af samfundet og blive anerkendt som sådan.det er emnet for bogens Del III. INFORMATIONSSAMFUND, GLOBALISERING OG ØKONOMISK ULIGHED En vis grad af økonomisk lighed opfattes i næsten alle nyere demokratiteorier som en forudsætning for reelt demokrati.det spænder fra en erkendelse af,at et vist mindstemål af ressourcer er en forudsætning for,at borgerne har kompetence til at tage rationelt stilling og kapacitet til at udnytte sine demokratiske rettigheder, til mere vidtgående fordringer om en form for demokratisk økonomisk kontrol over samfundets produktive ressourcer (Dahl, 1989).I en mellemposition finder mant.h.marshalls (1950) klassiske ideal om fuldt medborgerskab idealet om, at alle borgere, først og frem- 12

13 mest i kraft af forholdsvis generøse sociale rettigheder,er i stand til at deltage i alle sider af samfundslivet på nogenlunde lige vilkår, trods en vis ulighed i adgangen til økonomiske ressourcer,som uundgåeligt følger af en markedsøkonomi. Længe så det ud til,at stigende lighed,godt hjulpet af en voksende velfærdsstat,var en indbygget del af samfundsudviklingen.de nordiske lande gik særlig langt. Det har blandt andet været forklaret med en historisk betinget passion for equality (Rold Andersen, 1984; Graubard, 1986), men en grundlæggende årsag skal nok også findes i,at den folkelige mobilisering i Skandinavien var så stærk og ikke blot omfattede arbejderbevægelsen,men også bønderne.under alle omstændigheder var ingen i tvivl om,at stigende lighed var samfundets megatrend (Rasmussen, 1981). I bogen Kamp og fornyelse af Jens Otto Krag og K.B. Andersen,der blev udgivet til Socialdemokratiets 100 års jubilæum i 1971,var visionen,at det nu drejede sig om at nedbryde resterne af klassesamfundet.kulminationspunktet var nok Lavindkomstkommissionens udredningsarbejde fra (Betænkning 946, 1981), der i øvrigt også omfattede en særskilt rapport om fordelingen af påvirkningsmuligheder (Valentin, 1980).Præmisserne var,at der nu måtte gøres en ekstra indsats for at løse de ulighedsmæssige restproblemer,samt at uligheden i den primære indkomstfordeling burde mindskes for at lette statens omfordelingsopgave.begge disse præmisser har siden ændret sig en del. Det mest markante brud på udviklingen har man set i USA, hvor den økonomiske ulighed siden midten af 1970 erne har været stigende,samtidig med, at den politiske deltagelse specielt valgdeltagelsen har været faldende blandt de svage grupper i samfundet (Schlozman, Brady &Verba, 1997, Darmofal, 1999; Putnam, 2000; Uslaner, 2001). Også i de fleste europæiske lande har man imidlertid kunnet konstatere en stigende økonomisk ulighed (Förster, 2000) i øvrigt også her tidsmæssigt sammenfaldende med en tendens til faldende valgdeltagelse (International IDEA, 2002). Det har reaktualiseret en klassisk bekymring for ulighedens onde cirkel : Ressourcesvage grupper deltager mindre i politik, derved bliver de også mindre hørt, og deres ønsker bliver mindre tilgodeset, så de trufne beslutninger forfordeler de svage grupper og dermed yderligere forstærker den sociale ulighed (Verba, Nie & Kim, 1978: 2; Martinussen, 1973).Uligheden kan således blive selvforstærkende. Men der findes også en god cirkel : I Europa og navnlig i Skandinavien har arbejder- og bondebevægelsen traditionelt trukket i modsat retning ved, at grupper, der som individer var ressourcesvage, blev mobiliseret og dermed besad kollektive ressourcer til at 13

14 kunne påvirke de politiske beslutninger i retning af økonomisk udligning (Korpi, 1978;Verba, Nie & Kim, 1978). Samtidig har disse kanaler traditionelt bidraget til at skabe relativt høj politisk deltagelse med begrænsede sociale skævheder (Goul Andersen,Buksti & Eliassen, 1980). Imidlertid er disse folkelige bevægelser svækket: Landmændenes antal er decimeret, og når det gælder arbejderbevægelsen, har der i de fleste lande været en markant nedgang i såvel den faglige organisering (Checchi &Visser, 2002) som partiernes medlemstal i almindelighed og arbejdernes partimedlemskab i særdeleshed (Scarrow, 2000; Kitschelt, 1994). Danmark, Sverige,Finland og Belgien har bevaret en høj faglig organisering,fordi de følger det såkaldte Ghent-system for frivillig arbejdsløshedsforsikring,overvejende finansieret af staten og administreret af selvstændige A-kasser tilknyttet fagforeningerne. Men det har ikke kunnet forhindre faldende faglig deltagelse og høj fremmedgørelse i forhold til fagforeningen (Jørgensen et al., 1993; Goul Andersen, 1993a;Goul Andersen & Hoff, 2001: ). Til gengæld har de folkelige bevægelser efterladt sig en velfærdsstat, som har sikret en betydelig økonomisk udligning.alt andet lige skulle det også betyde en udligning af ressourcer for deltagelse,så traditionelt ressourcesvage grupper kan give deres synspunkter til kende og blive hørt. I givet fald kompenserer det for svækkelsen af de folkelige bevægelser og bidrager til en ny god cirkel,hvor ulighederne ikke bliver for store. Imidlertid hævdes netop velfærdsstaternes omfordelingsmuligheder at være under pres på grund af globaliseringen og overgangen til informationssamfundet eller en vidensbaseret økonomi, som man kalder det i EU (European Council, 2000).Det er i sig selv omstridte begreber,hvis berettigelse vi ikke skal diskutere her, da de kun fungerer som en ramme for diskussionen. Den vidensbaserede økonomi stiller større krav til uddannelser og kompetencer, og globaliseringen gør det stadig lettere at flytte mindre videnskrævende produktion derhen,hvor arbejdskraften er billig og ofte ekstremt billig. Det kan for det første øge den økonomiske ulighed på arbejdsmarkedet og dermed skabe et større pres på velfærdsstatens omfordelingskapacitet.for det andet kan det angiveligt også føre til marginalisering af den mindre kvalificerede arbejdskraft med mindre mindstelønningerne og ydelserne for arbejdsløse sænkes. Argumentet er, at høje mindstelønninger og generøs social sikring for ledige kan skubbe de svage ud af arbejdsmarkedet (OECD, 1994),fordi produktiviteten ikke svarer til lønnen,og fordi velfærden fastholder de arbejdsløse i ledighed.ligheden kan dermed bidrage til at øge den naturlige eller 14

15 strukturelle arbejdsløshed (Friedman, 1977).Allerede ved et højt ledighedsniveau vil arbejdsgiverne begynde at konkurrere om de kvalificerede medarbejdere ved at byde lønnen op frem for at ansætte lavproduktive ledige, der dårligt kan tjene deres egen løn hjem. Forøget efterspørgsel efter arbejdskraft fører derfor ikke til mindre arbejdsløshed,men til inflation,der slår konkurrenceevnen i stykker. Strukturarbejdsløsheden defineres netop som den højeste ledighed,der er forenelig med en stabil løn- eller prisudvikling (Elmeskov & MacFarland, 1993). Ikke mindst derfor har make work pay været et mantra for OECD i 1990 erne. Heroverfor står dog i EU og i Danmark en opfattelse, der anerkender diagnosen, men peger på muligheden for at øge de svage gruppers produktivitet gennem uddannelse og aktivering for at bringe kvalifikationerne på niveau med lønnen, frem for at tilpasse lønstrukturen til de eksisterende forskelle i produktiviteten (Goul Andersen & Halvorsen, 2002; Albrekt Larsen & Goul Andersen, 2003). Sideløbende er der dog i mange lande gennemført reformer, der har sænket kompensationsgraden,afkortet dagpengeperioden, og/eller skærpet arbejds- og aktiveringspligten. De danske stramninger hører i så henseende til de vidtgående,men udgangspunktet var også højt.dagpengeperioden er sænket fra otte-ni år til fire år, hvilket dog fortsat er højt.arbejdspligten har siden slutningen af 1990 erne hørt til de skrappeste i Europa i hvert fald på papiret (Finansministeriet, 1998; Goul Andersen, 2002c).Den gennemsnitlige kompensationsgrad ved ledighed er også faldet mere end i de fleste lande (Korpi, 2002; Green-Pedersen, 2002; Pedersen,Pedersen & Smith, 1995: 41), først og fremmest ved, at dagpengeloftet ikke er fulgt med den almindelige lønudvikling. Derimod har man bevaret den formelle kompensationsgrad på 90 pct., så dagpengene i praksis er blevet en flat-rate ydelse, dvs. et fast beløb til (næsten) alle (Hansen, 2001; Clasen,Kvist & van Oorschot, 2001).De høje mindstesatser og de faste satser for kontanthjælp giver dog fortsat en bedre beskyttelse mod fattigdom end i de fleste andre lande, inklusive de nordiske (Goul Andersen, 2002c). Stramningerne skyldes ikke kun et kortsigtet pres for besparelser, men afspejler også et paradigmeskifte i økonomisk teori og i økonomisk-politiske strategier (Sandmo, 1991).Frem til 1970 erne var der et ret ukritisk syn på politisk regulering og omfordeling som middel til at afhjælpe markedets mangler. Men det er afløst af en filosofi, der i højere grad ser reguleringen som problemet og markedet som løsningen en filosofi,der undertiden er sammenfattet under betegnelsen udbudsøkonomi. Således har man påpe- 15

16 get de effektivitetshæmmende eller forvridende effekter af flere former for velfærdsordninger og social udligning kort sagt af mange af de former for politics against markets (Esping-Andersen, 1985; 1990), som har været brugt til at sikre social lighed og tryghed. Selv om de nye økonomiske filosofier langtfra indebærer nogen minimalstatsfilosofi, så er der tale om et mere skeptisk syn på lighed og udligning i det hele taget.tidligere havde man groft sagt betragtet overførsler som et politisk spørgsmål om at flytte en spand vand fra et kar til et andet det blev der ikke mindre vand af men heroverfor påpegede Okun (1975), at der var hul i spanden (leaking bucket),dvs.et samfundsøkonomisk effektivitetstab ved enhver sådan overførsel.dette er siden udbygget med talrige analyser af incitamentsproblemer og forvridningstab,der knytter sig til regulering,skat og omfordeling. Problemet i nærværende sammenhæng er naturligvis, at det støder an mod den klassiske forestilling om, at man via omfattende og generøse sociale rettigheder kan bryde ulighedens onde cirkel,herunder sikre lige deltagelse i det politiske liv (Marshall, 1950).Hvis sociale rettigheder og økonomisk udligning betyder et økonomisk effektivitetstab, må man enten søge efter mere markedskonforme former for omfordeling eller erkende,at der er et trade-off:man kan blive nødt til at give afkald på det ene for at opnå det andet.således hævdes det ofte, at sammenpressede lønstrukturer og specielt høje mindstelønninger skaber arbejdsløsheds- og effektivitetsproblemer i en globaliseret vidensøkonomi. Den nye økonomiske filosofi har blandt andet været styrket af, at USA i perioden efter 1980 har kunnet fremvise væsentligt større forbedringer i beskæftigelse og økonomisk vækst, end det har været tilfældet i Europa (OECD, 1994). Siden midten af 1990 erne er der dog en række europæiske humlebier,der i strid med,hvad man kunne forvente ud fra teorier om og målinger af strukturledigheden synes at have fundet delvist andre veje til sikring af høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed herunder Danmark, Norge og Sverige.Måske er stigende ulighed alligevel ikke uundgåelig. Men hvordan er det egentlig gået med uligheden i indkomster,i hvor høj grad er det muligt at forene økonomisk lighed med globalisering og vidensøkonomi,og hvor vigtigt er det,demokratisk set? Bogens første del er helliget disse problemstillinger.kapitel 2 giver en generel beskrivelse af indkomstuligheden i historisk og komparativt perspektiv og retter dernæst søgelyset mod forskellige måder at opgøre den på,samt mod en præcisering af velfærdsstatens omfordelende effekter.kapitel 3 diskuterer i forlængelse heraf nærmere, hvordan velfærdsstaten og forskellige velfærdsmodeller virker på 16

17 denne fordeling, samt hvorledes udsigterne er for at opretholde sådanne velfærdsstatslige ordninger i fremtiden,herunder i hvor høj grad globalisering og vidensøkonomi indebærer et pres på velfærden.er der et pres i retning af konvergens,sådan som moderniseringsteorierne ofte implicit antager,eller er der flere forskellige mulige udviklingstendenser? Hvor robust er den danske velfærdsmodel heroverfor, og hvordan er dens fremtidsudsigter? Endelig behandler kapitel 4 spørgsmålet om den økonomiske uligheds betydning for politisk deltagelse, herunder også spørgsmålet om individuel vs. klassemæssig ulighed i den politiske deltagelse. UDDANNELSE, VÆRDIER OG AFMAGT Informationssamfundet betyder på mange måder en øgning i borgernes muligheder for at gøre sig gældende i politik.politikere,embedsmænd,professioner og andre elitegrupper får sværere ved at bevare deres vidensmonopol som følge af befolkningens stigende uddannelsesniveau og den radikalt øgede adgang til information for almindelige borgere.samtidig øger de selv samme udviklingstendenser imidlertid også samfundets og politikkens kompleksitet,og udnyttelsen af informations- og kommunikationsteknologiens nye muligheder kræver ressourcer, så ressourcefattige grupper dem, der i forvejen er under pres kan få sværere ved overhovedet at forholde sig til politik og i særdeleshed ved at gøre sig gældende i forhold til den.i den forbindelse er det også meget omdiskuteret,hvorvidt informationsteknologien skaber et digitalt skel (Norris, 2001). Bogens anden del behandler socioøkonomiske forskelle i politisk effektivitetsfølelse og politiske orienteringer, med særlig henblik på at undersøge, om der sker en tiltagende uddannelsesmæssig polarisering i afmagtsfølelse og politisk orientering,og om der er nogen indbyrdes forbindelse herimellem. I USA er det spørgsmålet om polariseringen i påvirkningsmuligheder,der har tiltrukket sig størst forskningsmæssig interesse. Som omtalt har sådanne forestillinger kunnet hente næring i faldende politisk engagement og deltagelse (Putnam, 2000),både i valg,frivillige foreninger mv.,som almindeligvis tilskrives en tilbagegang specielt blandt lavtuddannede og andre underprivilegerede grupper. I Europa har opmærksomheden mere drejet sig om polarisering i identiteter, godt næret af fremvæksten af fremmedfjendtlighed og nye højrebevægelser, der ofte sættes i forbindelse med globaliseringen, informationssamfundet og heraf fremkaldte marginaliseringsprocesser (Betz, 1994),specielt 17

18 for lavtuddannede grupper. Det kan dreje sig om forringede levekår, trussel om ledighed, eller blot oplevelse af at være koblet af samfundsudviklingens hovedspor. Således kan man forestille sig en tiltagende polarisering mellem en veluddannet og internationalt orienteret elite på den ene side, og på den anden side en stor gruppe af ressourcesvage, der føler udviklingen uoverskuelig,truende og upåvirkelig.men er der tendenser i den retning? Der er klare paralleller mellem tolkningen af arbejdernes tilslutning til nye højrebevægelser i Europa og de klassiske tolkninger af middelklassens reaktioner mod industrialiseringen, der truede de små selvstændige (Lipset, 1960). Også her så man bevægelser vendt mod de etablerede partier og politikere,samt udpegning af syndebukke som ansvarlige for,at udviklingen var gået skævt. Forskellen er ifølge de nye teorier, at det nu er industrisamfundet,der går på hæld,arbejderne, der marginaliseres,og indvandrerne, der gøres til syndebukke for problemerne. Alternativt kan man hæfte sig ved de mere langsigtede ændringer i politiske skillelinjer.traditionelt har lavtuddannede ligget politisk til venstre og højtuddannede til højre på grund af indlysende forskelle i økonomiske og fordelingspolitiske interesser. Men i de senere år har man set en tiltagende polarisering omkring værdimæssige eller kulturelle spørgsmål indvandring,lov og orden mv. hvor de lavtuddannede ligger til højre og de højtuddannede til venstre (Goul Andersen & Bjørklund, 1990; Borre, 1995; 1999; 2003; Kitschelt, 1995). Efter denne tolkning er der ikke tale om marginaliseringsprocesser, men ganske enkelt om værdiforskelle, der er blevet aktualiseret af samfundsudviklingen. Men hvilken tolkning er den mest plausible? Hvor store forskelle er der i det hele taget? Holder antagelsen om, at lavtuddannede føler sig marginaliserede og truede af udviklingen? Bliver de lavtuddannede i de yngre generationer hægtet af, så de mister interessen for politik og føler sig mere politisk afmægtige end tidligere? Er der en stigende polarisering mellem lavt- og højtuddannede, når det gælder politisk tillid? Bidrager informations- og kommunikationsteknologien til en sådan polarisering? Eller er der ganske enkelt tale om forskelle i værdier,som ikke har noget med marginalisering at gøre? Disse spørgsmål om politisk polarisering efter uddannelse deltagelsesmæssigt og med hensyn til politisk orientering behandles i bogens kapitel 5 og 6. 18

19 MARGINALISERING OG VELFÆRD Også i en anden henseende er det en udbredt opfattelse, at uligheden har skiftet karakter. Som omtalt forbindes informationssamfundet og globaliseringen ofte med nye marginaliseringstendenser på arbejdsmarkedet. De økonomiske aspekter er behandlet i anden sammenhæng (Goul Andersen et al., 2003).Hovedspørgsmålet her er derimod,om man får en opsplitning mellem et A-hold og et B-hold på arbejdsmarkedet,som forplanter sig til en tilsvarende opsplitning mellem første- og andenrangs medborgere i samfundet.en sådan opsplitning rækker videre end til spørgsmålet om økonomisk ulighed,men udgør potentielt en selvstændig,ny dimension af ulighed.det er analyseret under mange overskrifter fra ny fattigdom eller social ekskludering (Room, 1990; 1995; Littlewood & Herkommer, 1999; Vlemingkx & Berghman, 2001) til knapt så dramatiske begreber som marginalisering og medborgerskab. Social ekskludering betegner både et yderpunkt og en anden vægtlægning af aspekter end et medborgerskabsperspektiv,hvor demokratiske deltagelsesmuligheder står i centrum,jf.nedenfor. Problemstillingen er dårligt belyst. For det første er marginaliseringsforskningen ofte foregået på basis af registeroplysninger frem for surveyoplysninger. For det andet har forskningen først og fremmest taget sigte på marginalisering på arbejdsmarkedet, ikke på spørgsmålet om marginalisering som medborgere.i 1990 ernes politiske diskurs blev marginalisering på arbejdsmarkedet en overgang sidestillet med marginalisering slet og ret, ligesom det, der tidligere blev omtalt som social sikring, nu blev kaldt passiv forsørgelse.det var naturligvis led i et politisk opgør om strategier mod ledigheden,men det retoriske symbolsprog spredte sig langt ud i samfundet og efterlod en syndflod af myter,stereotyper og klichéer om de marginaliserede på arbejdsmarkedet, som trængte helt ind i den videnskabelige verden. Ifølge en traditionel social sikringstankegang er det afgørende at styrke individets ressourcer for at styrke dets autonomi (Rothstein, 1994: 38-70). Sociale ydelser er ifølge en sådan tankegang ikke passiviserende,men snarere aktiverende (Loftager, 2002),fordi det giver individet ressourcer til at handle, både i forhold til sin egen arbejdsløshedssituation, og som medborger i samfundet. Men hvordan forholder det sig empirisk? Projektets tredje del omfatter en analyse af det sociale og politiske medborgerskab hos grupper, der er særligt svage i forhold til arbejdsmarkedet, dvs. helt udenfor (førtidspensionister) eller længerevarende ledige. Navnlig i forbindelse med de marginaliserede på arbejdsmarkedet er 19

20 spørgsmålet ikke kun,om de pågældende grupper er i stand til at overskue og deltage i politik,men også det bredere om deltagelse i samfundslivet og status som medborgere i samfundet. Dette uddybes kort i den følgende præsentation af det medborgerskabsperspektiv, der ligger til grund for især Del II og III, men også indgår som bagvedliggende perspektiv for analysen af økonomisk og politisk ulighed i Del I. MEDBORGERSKABSPERSPEKTIVET Medborgerskab og marginalisering fungerer her i undersøgelsen som alternativ til begreberne politisk deltagelse på den ene side og fattigdom og social udstødning på den anden.medborgerskab henviser til de facto fuldt medlemskab af samfundet som (med-)borger. På dansk har vi den fordel at kunne skelne mellem statsborgerskab og medborgerskab,mens man på engelsk er henvist til at benytte samme ord:citizenship. Man kan formulere det på den måde, at medborgerskab er statsborgerskab anvendt som sociologisk begreb. Som statsborgere har alle lige rettigheder som fuldgyldige medlemmer af et fællesskab. Medborgerskabet henviser til den faktiske udfyldelse heraf at alle er de facto lige og ligeværdige som samfundsborgere. Begrebet udspringer oprindelig af diskussionen om spændingen mellem kapitalistisk markedsøkonomi og demokrati (Loftager, 2002).I demokratiet er alle lige som borgere, mens den kapitalistiske markedsøkonomi pr. definition skaber ulighed.i klassisk marxistisk teori var det ensbetydende med,at forestillinger om, at borgerne alligevel kunne være lige qua borgere i et kapitalistisk samfund var en ideologisk illusion, der blot tjente til at skjule den reelle klasseulighed,ja skjule klasserne i det hele taget til fordel for et individualiserende perspektiv. Heroverfor hævdedet.h.marshall (1950),at man gennem en gradvis udvikling af civile, politiske og sociale rettigheder alligevel kunne nærme sig idealet om fuldt medborgerskab for alle lige rettigheder, lige deltagelsesmuligheder, og fælles medborgernormer selv om han betonede den fortsatte spænding mellem klasse og medborgerskab, et enkelt sted endda med en spidsformulering om, at de to principper var i krig med hinanden. Siden er der blevet sat fokus på mange andre former for ulighed end klasseulighed,herunder ulighed mellem kønnene,mellem etniske grupper,eller som her mellem lavt- og højtuddannede, og mellem beskæftigede og marginaliserede på arbejdsmarkedet.desuden er der udviklet mange forskellige medborgerskabsidealer først og fremmest når det gælder medborgernes 20

ULIGHED OG MEDBORGERSKAB I INFORMATIONSSAMFUNDET

ULIGHED OG MEDBORGERSKAB I INFORMATIONSSAMFUNDET kapitel 1 ULIGHED OG MEDBORGERSKAB I INFORMATIONSSAMFUNDET Et af demokratiets grundprincipper er,at alle borgere er ligeværdige,og at alle skal have lige muligheder for at gøre sig gældende og blive hørt.det

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Den rigeste tiendedel vesttyskere har fået en samlet vækst i indkomst

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Stigende social ulighed i levetiden

Stigende social ulighed i levetiden Analyse lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstdannede og lavindkomstgrupper har kortere

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige finanser International åbenhed, samarbejde og samhandel er grundlaget for vores velstand. Sådan har det været hidtil. Sådan vil det være

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 16) Resumé Side 1 af 9 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Danmark: Mest

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark?

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? 9. oktober 2017 I den hjemlige debat kan man godt få indtryk af, at Danmarks sociale udgifter er verdens absolut højeste. En ny opgørelse af

Læs mere

Analyse. Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år. 26. december Af Kristian Thor Jakobsen 1

Analyse. Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år. 26. december Af Kristian Thor Jakobsen 1 Analyse 26. december 2016 Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år Af Kristian Thor Jakobsen 1 I notatet ser vi på, hvorledes den sociale mobilitet i Danmark har

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient d. 07.10.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Dekomponering af den stigende Gini I dette notat dekomponeres henholdsvis de seneste 10 og de seneste 20 års stigning i Ginien for at bestemme forskellige indkomsttypers

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Mobilitet på tværs af generationer

Mobilitet på tværs af generationer Mobilitet på tværs af generationer I Danmark er der høj indkomstmobilitet mellem generationerne, hvilket betyder, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Deltagelse, socialisering og inkluderende fællesskaber. Frivillighed, identitet og mit eget fælles bedste

Deltagelse, socialisering og inkluderende fællesskaber. Frivillighed, identitet og mit eget fælles bedste Deltagelse, socialisering og inkluderende fællesskaber Frivillighed, identitet og mit eget fælles bedste Problemstillinger Frivilligt arbejde har - formodentlig - ikke haft bedre muligheder end nu Og formodentlig

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Emner. Velfærdsmål Fattigdomsgrænsen Målemetoder. Fattigdom og ulighed Ikke-monetære mål. Traditionelle Andre mål. Afsavn Multidimensionale mål

Emner. Velfærdsmål Fattigdomsgrænsen Målemetoder. Fattigdom og ulighed Ikke-monetære mål. Traditionelle Andre mål. Afsavn Multidimensionale mål Fattigdom og andre fordelingskriterier M. Azhar Hussain Lektor, azharh@ruc.dk Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Seminar: Øget Ulighed hvorfor? Fredag 26/9-2014, kl. 9-15. Netværk

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

En offentlig sektor i verdensklasse

En offentlig sektor i verdensklasse En offentlig sektor i verdensklasse Forord har gennem mange år opbygget et godt og trygt velfærdssamfund. Det har været med til at gøre til et af verdens rigeste lande, samtidig med at vi har et af de

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Danskerne ønsker mere lighed i formuer Danskerne ønsker mere lighed i formuer Formuer burde være ganske ligeligt fordelt, det mener 77 pct. af danskerne. 8 ud af 10 danskere er endda enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere