Indkaldelse til generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling"

Transkript

1 Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014

2 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i Selskabet onsdag den 12. marts 2014 kl hos ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm. Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk Bestyrelsen stiller forslag om, at årsrapporten for 2013 og fremadrettet udelukkende udarbejdes og aflægges på engelsk. Forslaget indebærer, at følgende bestemmelse indsættes som nyt pkt i Selskabets vedtægter: Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan konkret beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk. 2. Beretning om Selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om resultatdisponering Bestyrelsen stiller forslag om, at det besluttes at anvende overskuddet som angivet i den godkendte årsrapport, herunder til udbetaling af ordinært udbytte på kr. 5 pr. A-/B-aktie a kr Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer uændret udgør kr , at næstformandens vederlag udgør det dobbelte heraf, kr , og at formandens vederlag udgør det tredobbelte, kr Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets vederlagsudvalg, revisionsudvalg og videnskabelige udvalg, uændret udgør kr , og at formandens vederlag uændret udgør kr Ændring af Selskabets vedtægter valg af formand og næstformand for bestyrelsen Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens formand og næstformand fremover skal vælges på generalforsamlingen mod hidtil, hvor bestyrelsen har konstitueret sig med formand og næstformand. Forslaget indebærer, at vedtægternes pkt. 8.1 ændres til følgende ordlyd: Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst otte medlemmer, herunder formand og næstformand. Forslaget indebærer endvidere, at vedtægternes pkt. 8.4 ændres til følgende ordlyd: Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

3 Indkaldelse til generalforsamling Forslaget indebærer slutteligt, at vedtægternes pkt ændres til følgende ordlyd: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: (1) Beretning om Selskabets virksomhed, (2) Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, (3) Beslutning om resultatdisponering, (4) Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier, (5) Valg af formand for bestyrelsen, (6) Valg af næstformand for bestyrelsen, (7) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, og (8) Valg af revisor. Udkast til vedtægter med de ændringer, som er foreslået af bestyrelsen, kan findes på Selskabets hjemmeside 7. Valg af formand for bestyrelsen I medfør af vedtægternes pkt. 8.2 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende formand: Steen Riisgaard på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse og bestyrelsesarbejde, forskning og udvikling samt salg og markedsføring i internationale virksomheder. Steen Riisgaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. 8. Valg af næstformand for bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende næstformand: Christian Dyvig på grund af hans betydelige internationale erfaring fra den finansielle sektor med særlig fokus på overdragelse af virksomheder samt ekspertise med aktive strategiske ejerskaber. Christian Dyvig er bl.a. bestyrelsesmedlem i H. Lundbeck A/S og adm. direktør i Lundbeckfonden.

4 4 Indkaldelse til generalforsamling Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Thorleif Krarup på grund af hans store erfaring med ledelse i store internationale virksomheder, finansielle og økonomiske ekspertise, samt bestyrelsesarbejde i børsnoterede virksomheder i Danmark, UK og USA. Thorleif Krarup er bl.a. bestyrelsesmedlem i Falck A/S, H. Lundbeck A/S og Lundbeckfonden. Anders Gersel Pedersen på grund af hans særlige erfaring med ledelse, innovation, forskning og udvikling i den internationale farmaceutiske industri. Anders Gersel Pedersen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Jakob Riis på grund af hans erfaring med ledelse, salg og markedsføring i den internationale farmaceutiske industri. Jakob Riis indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Jes Østergaard har ikke ønsket genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Lene Skole (født 1959) på grund af hendes erfaring, finansielle og økonomiske ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder. Lene Skole har siden 2005 været koncerndirektør i Coloplast A/S i dag med ansvar for Corporate Finance, Corporate IT, HR, Legal Affairs and Corporate Communication, IR, Strategy & Business Development, M&A, Corporate Procurement and Facility Management. Før sin ansættelse i Coloplast har Lene Skole fra varetaget diverse forretnings- og finansposter inden for A.P. Møller Gruppen. Lene Skole er medlem af bestyrelsen i DFDS A/S, Tryg A/S, American Chamber of Commerce og medlem af Nykredits repræsentantskab. Lene Skole indstilles som uafhængigt medlem. Der henvises i øvrigt til ALKs hjemmeside og/eller årsrapporten for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem, herunder oplysning om øvrige ledelseshverv. ALK-Abelló A/S bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige internationale ledelsesmæssige, finansielle, farmaceutiske og produktionsmæssige kompetencer, som kræves for på bedst mulig vis at varetage Selskabets og dermed aktionærernes interesser. Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier. 10. Valg af revisor Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges. 11. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier Bestyrelsen stiller forslag om, at den bemyndiges til indtil 11. marts 2019 at lade Selskabet løbende erhverve egne B-aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af Selskabets samlede beholdning af egne B-aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for Selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

5 Indkaldelse til generalforsamling Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen Bestyrelsen stiller forslag om en ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Ændringerne vedrører retningslinjernes (i) pkt. 4 vedrørende kontant bonus, som bestyrelsen foreslår maksimeret til henholdsvis 9 måneder (mod hidtil 6 måneder) af det faste vederlag for det pågældende år for den adm. direktør og 6 måneder (mod hidtil 4 måneder) af det faste vederlag for det pågældende år for den øvrige direktion, og (ii) pkt. 5 vedrørende aktieoptioner og betinget aktieprogram, hvor bestyrelsen foreslår, at den samlede værdi af tildelingerne (aktieoptioner og aktier) ikke kan overstige 30 % af den samlede direktions basisløn med tillæg af pension (mod hidtil, hvor værdien af tildelingerne til den enkelte direktør maksimalt kunne udgøre 30 % af den enkeltes basisløn med tillæg af pension (15 % i aktieoptioner og 15 % i aktier). Forslaget er begrundet i et ønske om større fleksibilitet ved tildelinger. Forslag til reviderede overordnede retningslinjer kan findes på Selskabets hjemmeside 13. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide Selskabets aktiekapital Bestyrelsens bemyndigelse i Selskabets vedtægters pkt. 4a.1 og 4a.2 til at udvide Selskabets aktiekapital udløber med denne generalforsamlings afholdelse i Bestyrelsen stiller forslag om, at bemyndigelsen i såvel pkt. 4a.1 som 4a.2 fornyes til udløb med afholdelsen af Selskabets ordinære generalforsamling i 2019 med i øvrigt uændret indhold. Bemyndigelsen er hidtil blevet fornyet årligt på den ordinære generalforsamling. Det foreslås, at bemyndigelsen gives for en periode på fem år, men i øvrigt på uændrede vilkår. Bestyrelsen stiller på den baggrund forslag om ændringer af Selskabets vedtægter som angivet nedenfor. Udkast til vedtægter med de ændringer, som er foreslået af bestyrelsen, kan findes på Selskabets hjemmeside Forslaget indebærer, at vedtægternes pkt. 4a.1 og 4a.2 ændres til følgende ordlyd: 4a.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2019 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr svarende til indtil nominelt kr A-aktier og indtil nominelt kr B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, og tegning skal ske til samme kurs for A-aktier og B-aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller på anden måde. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for samtlige aktionærer i de respektive aktieklasser, jf. pkt a.2 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2019 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr svarende til indtil nominelt kr A-aktier og indtil nominelt kr B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, og tegning skal ske til samme kurs for A-aktier og B-aktier. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse skal være til markedskurs, og tegning skal ske uden fortegningsret for B-aktionærerne. 14. Bemyndigelse til dirigenten Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. *****

6 6 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Majoritetskrav Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 14 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i vedtægternes pkt og i selskabslovens 105 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 6 og 13 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i selskabslovens 106 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene kræves vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og 2/3 flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Registreringsdato En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen onsdag den 5. marts 2014 kl Bestilling af adgangskort Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være foretaget senest fredag den 7. marts 2014 kl Adgangskort og stemmesedler kan bestilles på en af følgende måder: ved elektronisk tilmelding på ALKs InvestorPortal: eller på VP Investor Services A/S hjemmeside: (husk, der skal bruges enten CPR-nr. og postnummer eller VP-referencenummer). ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller pr. fax ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog. Bestilte adgangskort, som ikke ønskes tilsendt, kan afhentes fra onsdag den 12. marts 2014 kl på selve generalforsamlingsstedet. Fuldmagt/brevstemme Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagts- eller brevstemmeblanket vælge at: give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil i så fald fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller give instruktionsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan bestyrelsen skal afgive stemmer, eller afgive brevstemme. Særligt af hensyn til Selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges på selve generalforsamlingen, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes. Såfremt der gøres brug af fuldmagt eller brevstemme, indsendes henholdsvis fuldmagts- eller brevstemmeblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. til eller pr. fax , således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 7. marts 2014 kl Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Hvis det i stedet ønskes at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan dette gøres ved at gå ind på tilhørende VP Investor Services eller på og afgive fuldmagten eller brevstemmen senest fredag den 7. marts 2014 kl Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren i forvejen har adgang til en netbank eller benytter VP-ID og en VP-kode.

7 Indkaldelse til generalforsamling Aktionæroplysninger Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr , hvoraf nominelt kr er A-aktier og nominelt kr er B-aktier. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 10. Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme. Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt til A-aktionærerne tirsdag den 18. marts på de i ejerbogen noterede adresser. Udbytte til B-aktionærerne vil samme dag blive overført direkte fra VP Securities A/S. Følgende materiale vil senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom: Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport Dagsordenen og de fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Materialet vil endvidere i det samme tidsrum være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm eller på til både og ***** Umiddelbart efter generalforsamlingen byder bestyrelsen de fremmødte aktionærer på et let traktement. Hørsholm, den 13. februar 2014 Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S

8 8 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Praktiske oplysninger Helsingør motorvejen (E47, E55) Istedrødvej Rungstedvej Bus S Bus S Bus 173E Bøge Allé Ravnsnæsvej Frederiksborgvej Bus 173E Bus 150S Helsingør motorvejen (E47, E55) Venlighedsvej Hørsholm Kongevej Gl. Venlighedsvej Bus 150S Agern Allé Bøge Allé Ved kørsel i egen bil er der gratis parkeringsmulighed på Bøge Allé 1 på parkeringspladsen foran Selskabet. Følgende buslinjer stopper i nærheden af ALK: Buslinje 173E stopper på Bøge Allé. Derfra er der ca. 150 m at gå. Buslinjerne 381 og 500S stopper på Frederiksborgvej ved Mariehøj Allé. Derfra er der ca. 200 m at gå. Buslinjerne 150S, 353 og 354 stopper på Hørsholm Kongevej ved Venlighedsvej. Derfra er der ca. 900 m at gå.

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013 Som aftalt i forbindelse med Restruktureringen, der er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelserne nr. 31 dateret 2. oktober 2012 og nr. 32 dateret 5. november 2012, indkalder TORM A/S hermed til en ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2015 Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere